Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 11 lần 3 năm 2016 - THPT Phạm Văn Đồng

Chia sẻ: Lê Thanh Hải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
8
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 11 lần 3 năm 2016 - THPT Phạm Văn Đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 11 lần 3 năm 2016 của trường THPT Phạm Văn Đồng sẽ giúp các em làm quen với hình thức ra đề cũng như các dạng bài tập trong đề kiểm tra. Tham gia giải đề để chuẩn bị tốt cho kì kiểm tra sắp diễn ra các em nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 11 lần 3 năm 2016 - THPT Phạm Văn Đồng

Sở GD – ĐT Ninh Thuận<br /> Đề kiểm tra : 1 tiết ; Lớp 11 CB (lần 3)<br /> Trường THPT Phạm Văn Đồng<br /> Năm học : 2015 - 2016<br /> Lớp 11C<br /> Môn : Hóa ; Chương trình : Cơ Bản<br /> Họ và tên : ……………………………. Thời gian : 45 phút ( Không kể thời gian phát đề )<br /> Ñeà<br /> Caâu 1: Hoaøn thaønh sô ñoà phaûn öùng sau, ghi roõ ñieàu kieän ( neáu coù ).Viết phương trình<br /> phản ứng xảy ra dưới dạng CTCT thu gọn.<br /> (1)<br /> (2)<br /> (3)<br /> (4)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> CaC2  C2H2  C2H4  C2H5OH  C2H4 (5) P.E<br /> (6)<br /> C2H4Br2.<br /> Caâu 2: Baèng phöông phaùp hoùa hoïc haõy nhaän bieát caùc khí sau : but – 1-in ,but -2-en vaø<br /> butan .<br /> Câu 3: Viết công thức cấu tạo của các chất có tên gọi sau :<br /> a> Vinyl clorua.<br /> b> 4- etyl– 5 – metyl hex- 2- in<br /> Caâu 4: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 khí C3H6 và C2H2 thì thu được 13,44 lít khí CO2<br /> (đktc). Dẫn hỗn hợp X trên vào dung dịch AgNO3 trong NH3 vừa đủ thu được 36 g kết tủa.<br /> a> Tính % theo khối lương mỗi khí trong hỗn hợp trên .<br /> b> Cho kết tủa thu được ở trên phản ứng với dung dịch HCl 2M vừa đủ. Tính thể tích (ml) dd<br /> HCl tham gia phản ứng .<br /> (Cho biết : C= 12 ,H =1 ,O = 16 , Na =23 , Ag = 108 )<br /> <br /> Đáp án và hướng dẫn chấm<br /> Câu 1 ( 3,0 đ )<br /> (1) CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2.<br /> 0<br /> <br /> ,t<br /> Pd CH2 = CH2<br /> <br /> (3 ) CH2 = CH2 + H2O  CH3 – CH2OH<br /> 0<br /> (4) CH3–CH2–OH 170 4  CH2=CH2 + H2O<br />  , H 2 SO<br /> <br /> <br /> (2) CH ≡CH + H2<br /> <br /> 0<br /> <br /> xt ,t , p<br /> (5) n CH2 = CH2  (-CH2- CH2-)n<br /> <br /> ( 6) CH2 =CH2 + Br2  CH2Br – CH2Br<br /> Câu 2 ( 2,0 đ )<br /> -Dẫn 3 loï khí treân lần lượt vaøo dd AgNO3/NH3,khí cho keát tuûa vàng laø but- 1in :<br /> PT : CH  C–CH2–CH3 + 2AgNO3 + 2NH3  CAg  C- CH2–CH3 + 2NH4NO3<br /> -Dẫn 2 khí còn lại lần lượt vào dd Br2 ,khí laøm maát maøu dd Broâm laø but- 2- en .<br /> PT : CH3 - CH = CH–CH3 + Br2  CH3–CHBr- CHBr–CH3<br /> Khí còn lạiï khoâng hieän töôïng laø butan<br /> <br /> Biểu<br /> điểm<br /> 0,5đ<br /> 0,5đ<br /> 0,5 đ<br /> 0,5 đ<br /> 0,5 đ<br /> 0,5 đ<br /> 0,5đ<br /> 0,5 đ<br /> 0,5 đ<br /> 0,5 đ<br /> <br /> Câu 3 ( 1,0đ )<br /> <br /> a > CH2=CH-Cl<br /> <br /> 0,5đ<br /> 0,5đ<br /> <br /> b> CH3-C  C-CH - CH – CH3<br /> C2H5 CH3<br /> Câu 4 (4,0 d)<br /> a><br /> C3H6 + 9/2 O2  3CO2 + 3H2O<br /> (mol)<br /> x<br /> <br /> 3x<br /> C2H2 + 5/2O2  2CO2 + H2O<br /> (mol) y<br /> <br /> 2y<br /> C2H2+ 2AgNO3 + 2NH3  CAg  CAg + 2NH4NO3<br /> (mol)<br /> 0,15<br /> <br /> 0,15<br /> Gọi x ,y lần lượt là số mol C3H6 ,C2H2 .<br /> nCO2 = 13,44 / 22,4= 0,6 (mol)<br /> nAg2C2 = 36/240 = 0,15 (mol)<br /> ta có : 3x + 2y = 0,6<br /> mà<br /> y = 0,15<br />  x = 0,1<br /> mC3H6 = 42 . 0,1 = 4,2 g ; mC2H2 = 26 . 0,15 = 3,9 g<br />  mhh = 4,2 + 3,9 = 8,1 g<br /> Vậy %mC3H6 = 4,2 . 100 / 8,1 = 51,85 %<br /> %mC2H2 = 100 - 51,85 = 48,15 %<br /> b > Ag2C2 + 2HCl  AgCl + C2H2<br /> (mol) 0,15 <br /> 0,3<br /> Vậy: VHCl = 0,3 / 2 = 0,15 (lít)<br /> <br /> ( 0,5ñ)<br /> ( 0,5ñ)<br /> <br /> ( 0,5ñ)<br /> <br /> (0,25 ñ )<br /> (0,25 ñ )<br /> (0,25 ñ )<br /> <br /> (0,25 ñ )<br /> (0,25 ñ )<br /> (0,25 ñ )<br /> (0,25 ñ )<br /> (0,25 ñ )<br /> (0,25 ñ )<br /> (0,25 ñ )<br /> <br /> MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 11 CB Lần 3 (HKII) ( 2015-2016)<br /> Chủ đề (nội dung)<br /> <br /> Nhận biết<br /> <br /> Thông hiểu<br /> Viết được phương<br /> trình các chất<br /> phản ứng .<br /> <br /> Vận dụng ở cấp<br /> độ thấp<br /> Viết được phương<br /> trình các chất<br /> phản ứng<br /> <br /> Vận vận ở cấp độ<br /> cao hơn .<br /> Viết được<br /> phương trình các<br /> chất phản ứng<br /> .(khó hơn)<br /> <br /> Chủ đề 1: Hoàn<br /> thành sơ đồ phản<br /> ứng (Dựa vào<br /> Hidrocacbon )<br /> Tính chât hóa học<br /> và điều chế<br /> Số câu : 1 câu<br /> số điểm :3,0 đ ;Tỉ<br /> lệ:30%<br /> Chủ đề 2:Nhận<br /> biết các chất<br /> .(Tính chất vật lí<br /> và hóa học)<br /> Số câu : 1 câu<br /> số điểm :2,0 đ; Tỉ<br /> lệ:20%<br /> Chủ đề 3: Từ tên<br /> gọi của các chất,<br /> viết được CTCT<br /> Số câu : 1 câu<br /> số điểm :1,0 đ; Tỉ<br /> lệ:20%<br /> Chủ đề 4: Bài toán<br /> hỗn hợp các chất<br /> (Tính chất hóa học<br /> của chương<br /> Hidrocacbon)<br /> Số câu : 1 câu<br /> số điểm :4,0 đ; Tỉ<br /> lệ:40%<br /> Tổng số điểm :<br /> 10,0 đ<br /> Tổng số câu :4<br /> Tỉ lệ % : 100%<br /> <br /> Nhận biết được các<br /> chất trong sơ đồ<br /> <br /> Số điểm :1,0 đ<br /> <br /> Số điểm : 1,0 đ<br /> <br /> Số điểm :0,5 đ<br /> <br /> Số điểm :0,5đ<br /> <br /> Nhận biết các chất<br /> <br /> Viết dược PTPỨ<br /> xảy ra<br /> <br /> Vận dụng bài học<br /> để trình bày cách<br /> nhận biết .<br /> <br /> Số điểm : 0,5đ<br /> <br /> Số điểm : 1,0đ<br /> <br /> Số điểm : 0,5đ<br /> <br /> Nắm được cách gọi<br /> tên của các chất .<br /> <br /> Viết được các<br /> CTCT của các<br /> chất .<br /> Số điểm : 0,5 đ<br /> <br /> Số điểm : 0,5 đ<br /> <br /> Viết được PTPỨ<br /> xảy ra.<br /> <br /> Tính được tinh số<br /> mol các chất ,lập<br /> hệ phương trình<br /> <br /> Tính được % theo<br /> thể tích các chất<br /> trong bài toán<br /> <br /> Tính được khối<br /> lượng muối tạo<br /> thành.<br /> <br /> Số điểm :1,5 đ<br /> <br /> Số điểm : 1,0 đ<br /> <br /> Số điểm : 0,5 đ<br /> <br /> Số điểm : 1,0 đ<br /> <br /> Số điểm :3,5 đ<br /> <br /> Số điểm :3,5 đ<br /> <br /> Tỉ lệ : 35%<br /> <br /> Tỉ lệ : 35%<br /> <br /> Số điểm :<br /> 1,5 đ<br /> Tỉ lệ : 1,5%<br /> <br /> Số điểm :<br /> 1,5 đ<br /> Tỉ lệ : 15%<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản