ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SỐ HỌC LỚP 6 Trường THCS Nguyễn Tất Thành

Chia sẻ: 761312ad

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra 1 tiết môn số học lớp 6 trường thcs nguyễn tất thành', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SỐ HỌC LỚP 6 Trường THCS Nguyễn Tất Thành

TröôøngTHCS NguyeãnTaátThaønh Kieåm Tra 1 Tieát
Hoï Vaø Teân……………………………………………… Lôùp 6 …… Moân Soá Hoïc
Ñieåm Lôøi pheâ cuûa thaày giaùo
Ñeà Ra
I PhaànTraécNghieäm (Choïn phöông aùn ñuùng)
1
Caâu1 Soánghòchñaûocuûa laø:
5
−1
A. B. 1 C. 5 D. -5
5
1
−5 ta ñöôïc:
Caâu2 khi ñoåi
3
−14 −16 −5 −15
A. B. C. D.
3 3 3 3
Caâu3 trongcaùcphaânsoásauphaânsoánaøotoái giaûn
−4 −3
6 5
A. B. C. D.
12 16 4 20
II PhaànTöï luaän
Caâu1 Thöïc hieänpheùptính
1 5 2
a) 18 + 2 b)4 : 2
6 8 5
33 3 3
−+ −
−7 � 13 �

M = 7 17 171 1717
A= + � + 3�
Caâu2 Tính giaùtrò cuûabieåuthöùc: :
99 9 9
10 � 10 � −+ −
7 17 171 1717
Caâu2tìm x bieát
−5 −5
2 45 1 7
a ) .x = b) + : x = −x=
c)
7 3 79 5 6 12
Baøi Laøm
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản