Đề kiểm tra 15' môn Hóa lớp 11

Chia sẻ: Do Thi Thuy Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
455
lượt xem
102
download

Đề kiểm tra 15' môn Hóa lớp 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề kiểm tra 15' môn Hóa lớp 11

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 15' môn Hóa lớp 11

  1. Họ và tên:……………………………………………………….. Lớp : …………………………………………………………….. Câu 1.: Đun nóng 12 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic (có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác). Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11,0 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là bao nhiêu? A. 70% B. 75% C. 62,5% D. 50% Câu 2: Khi đun nóng 25,8 gam hỗn hợp ancol etylic và axit axettic có H2SO4 đặc làm xúc tác thu được 14,08 gam este. Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp đó thu được 23,4 g nước. Tìm thành phần phần trăm hỗn hợp ban đầu và hiệu suất phản ứng este. A. 53,5% C2H5OH ; 46,5% CH3COOH và H = 80% B. 55,3% C2H5OH ; 44,7% CH3COOH và H = 80% C. 60% C2H5OH ; 40% CH3COOH và H = 75% D. 45% C2H5OH ; 55% CH3COOH và H = 60% Câu 3: a. Hoàn thành PTPƯ sau: o 1. Glucozơ + Cu(OH)2 t → to 2. Vinylpropionat + NaOH  → H+ , to 3. Metylacrylat + H2O  → b. Viết CTCT của este có CTPT là C4H8O2 Họ và tên:……………………………………………………….. Lớp : …………………………………………………………….. Câu 1: Đun nóng axit axetic với rượu isoamylic (CH3)2CHCH2CH2OH có H2SO4 đặc làm xúc tác thu được isoamyl axetat (dầu chuối). Tính lượng dầu chuối thu được từ 132,35 gam axit axetic đun nóng với 200g rượu isoamylic. Biết phản ứng đạt 68%. A. 97,5 g B. 195 g C. 292,5 g D. 159 g Câu 2.: Đun một lượng dư axit axetic với 13,80g ancol etylic (có H2SO4đặc làm xúc tác). Đến khi phản ứng dừng lại thì thu được 11,00g este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là: A. 75,0% B.62,5% C. 60,0% D. 41,67% Câu 3: a.Hoàn thành PTPƯ sau: o 1. Glucozơ + Cu(OH)2 + NaOH  t → H+ , to 2. Etylfomiat + H2O  → o 3. Metylacrylat + NaOH  t → b.Viết CTCT của este có CTPT là C4H6O2
  2. Họ và tên:……………………………………………………….. Lớp : …………………………………………………………….. Câu 1.: Tính khối lượng este metylic metacrylat thu được khi đun nóng 215g axít metacrylic với 100g ancol metylic. Giả thiết phản ứng hóa este đạt hiệu suất 60%. A. 125g B. 175g C. 150g D. 200g Câu 2: Hỗn hợp A gồm glucozơ và tinh bột được chia đôi. Phần thứ nhất được trong nước, lọc và cho nước lọc phản ứng với dd AgNO3(dư)/NH3 thấy tách ra 2,16g Ag. Phần thứ hai được đun nóng vớ dd H2SO4 loãng, trung hòa hh thu được bằng dd NaOH rồi cho sản phẩm tác dụng với dd AgNO3(dư)/NH3 thấy tách ra 6,48g Ag. Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hỗn hợp ban đầu có % khối lượng mỗi chất lần lượt là? A. 64,29% và 35,71% B. 64,71% và 35,29% B. 35,29% và 64,71% D. 35,71% và 64,29% Câu 3: a.Hoàn thành PTPƯ sau: o 4. Glucozơ + Cu(OH)2 t → to 5. Vinylpropionat + NaOH  → H+ , to 6. Metylacrylat + H2O  → b.Viết CTCT của este có CTPT là C4H8O2 Họ và tên:……………………………………………………….. Lớp : …………………………………………………………….. Câu 1: Glucozơ lên men thành ancol etylic, toàn bộ khí sinh ra được dẫn vào dd Ca(OH)2 dư tách ra 40 g kết tủa, biết hiệu suất lên men đạt 75%. Khối lượng glucozơ cần dùng là bao nhiêu g? A.24g B. 40g C. 50g D. 48g Câu 2.: Khử glucozơ bằng hiđro để tạo socbitol. Khối lượng glucozơ dùng để tạo ra 1,82 g socbitol với hiệu suất 80% là ? A. 2,25g B. 1,44g C. 22,5g D.14,4g Câu 3: a.Hoàn thành PTPƯ sau: o 7. Glucozơ + Cu(OH)2 + NaOH  t → H+ , to 8. Etylfomiat + H2O  → o 9. Metylacrylat + NaOH  t → b.Viết CTCT của este có CTPT là C4H6O2
Đồng bộ tài khoản