Đề kiểm tra chương 1, 2, 3 môn Lý 11

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

2
373
lượt xem
61
download

Đề kiểm tra chương 1, 2, 3 môn Lý 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để hiểu hết bản chất của các trạng thái rắn lỏng khí không phải dể, vì vậy 4 đề kiểm tra chương 1, 2, 3 môn Vật lý lớp 11 sẽ cung cấp những câu hỏi hay chuyên sâu, về trạng thái và đặc trưng của chúng, giúp các bạn nắm các kiến thức căn bản chuẩn bị cho đề kiểm tra chính thức tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra chương 1, 2, 3 môn Lý 11

  1. ÑEÀ KIEÅM TRA – LÔÙP 11 Maõ ñeà : TNVL-11-A CHÖÔNG I , II vaø III . HOÏ vaø TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LÔÙP : . . . . . . . . Ñaùnh daáu X vaøo chöõ A , B , C hoaëc D - Neáu muoán choïn . - Neáu muoán boû ñeå choïn laïi thì khoanh troøn laïi . CAÂU 1 : Keát luaän naøo sau ñaây laø ñuùng ? A. Chaát voâ ñònh hình coù tính dò höôùng gioáng nhö chaát ñôn tinh theå. B. Chaát voâ ñònh hình coù tính ñaúng höôùng gioáng nhö chaát ña tinh theå. C. Chaát voâ ñònh hình coù tính ñaúng höôùng gioáng nhö chaát ñôn tinh theå. D. Chaát voâ ñònh hình coù tính dò höôùng gioáng nhö chaát ña tinh theå. CAÂU 2 : Trong maïng tinh theå thì : A. Caùc haït ñöùng yeân . B. Töøng caëp haït chuyeån ñoäng cuøng nhieàu. C. Töøng caëp haït chuyeån ñoäng ngöôïc nhieàu. D. Caùc haït coù hình thöùc chuyeån ñoäng khaùc nhau. CAÂU 3 : ÔÛ loaïi bieán daïng naøo, coù 1 phaàn cuûa vaät haàu nhö khoâng thay ñoåi kích thöôùc : A. Bieán daïng keùo . B. Bieán daïng uoán . C. Bieán daïng caét . D. Bieán daïng neùn . CAÂU 4 : Moät thanh kim loaïi ñöôïc nung noùng, ñieàu naø o sau ñaây laø ñuùng : A. Chieàu daøi cuûa thanh tæ leä vôùi nhieät ñoä . B. Chieàu daøi cuûa thanh tæ leä vôùi lo ôû 0oC . C. Caâu A vaø B ñeàu ñuùng . D. Caâu A vaø B ñeàu sai . CAÂU 5 : Goïi  laø heä soá nôû daøi ;  laø heä soá nôû khoái cuûa chaát raén ;  laø heä soá nôû khoái cuûa chaát khí . Nhaän xeùt naøo sau ñaây laø ñuùng : A.  <  <  . B.  <  <  . C.  <  <  . D.  <  <  . CAÂU 6 : Phaûi treo 1 vaät coù khoái löôïng baèng bao nhieâu vaøo 1 loø xo coù ñoä cöùng k = 50 N/m ñeå noù giaõn ra 5 cm. Laáy g = 10 m/s2 . A. m = 250 g . B. m = 500 g . C. m = 150 g . D. m = 25 g . CAÂU 7 : Moät daây theùp coù tieát dieän 0,1 cm , coù suaát Young laø 2.1011 Pa. Keùo daây 1 löïc 2000 N thì daây giaõn 2 ra 2 mm. Thì chieàu daøi daây laø : A. 20 m . B. 10 m . C. 2 m . D. 4 m . o CAÂU 8 : Chieàu daøi cuûa moãi thanh ray ôû 0 C laø 12,5 m. Khoaûng caùch giöõa 2 ñaàu hai thanh ray phaûi coù giaù trò bao nhieâu? Bieát nhieät ñoä cuûa thanh ray coù theå leân tôùi 50oC. Heä soá nôû daøi cuûa theùp laøm thanh ray laø 1,2.10-5 K- 1 . A. 3,75 mm . B. 7,5 mm . C. 6 mm . D. 2,5 mm . CAÂU 9 : Keát luaän naøo sau ñaây laø ñuùng ? A. Chaát loûng coù hình daïng vaø theå tích rieâng xaùc ñònh . B. Chaát loûng coù hình daïng cuûa bình chöùa . C. Chaát loûng coù daïng hình caàu . D. Chaát loûng coù hình daïng cuûa bình chöùa hay coù daïng hình caàu tuyø ñieàu kieän coù ñöôïc . CAÂU 10 : Moät oáng mao daãn coù baùn kính trong r = 0,2 mm , nhuùng trong röôïu. Bieát suaát caêng maët ngoaøi cuûa röôïu laø 0,025 N/m , röôïu laøm öôùt hoaøn toaøn thaønh oáng. Thì troïng löôïng cuûa coät röôïu daâng leân trong oáng laø : A. 3,14.10-4 N . B. 3,14.10-5 N .
  2. C. 1,57.10-4 N . D. 1,57.10-5 N . CAÂU 11 : Moät oáng mao daãn coù ñöôøng kính trong d = 2,5 mm , hôû 2 ñaàu ñöôïc nhuùng chìm trong nöôùc roài ruùt ra khoûi nöôùc ôû vò trí thaúng ñöùng. Bieát suaát caêng maët ngoaøi cuûa nöôùc laø 0,075 N/m , khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc laø 103 kg/m3 . Thì ñoä cao coøn laïi cuûa coät nöôùc trong oáng laø : A. 12 mm . B. 24 mm . C. 15 mm . D. 32 mm . CAÂU 12 : Cho nöôùc vaøo oáng nhoû gioït coù ñöôøng kính mieäng d = 0,8 mm. Suaát caêng maët ngoaøi cuûa nöôùc laø 0,0781 N/m ; laáy g = 10 m/s2 . Thì khoái löôïng cuûa moãi gioït nöôùc rôi laø : A. 0,01 g . B. 0,02 g . C. 0,1 g . D. 0,2 g . CAÂU 13 : Nöôùc daâng leân trong oáng mao daãn laø 145,2 mm ; coøn röôïu thì daâng leân laø 55 mm. Khoái löôïng rieâng cuûa röôïu laø 800 kg/m3 , khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc laø 1000 kg/m3 , suaát caêng maët ngoaøi cuûa nöôùc laø 0,0792 N/m ; röôïu vaø nöôùc hoaøn toaøn laøm öôùt thaønh oáng. Thì suaát caêng maët ngoaøi cuûa röôïu laø : A. 0,023 N/m . B. 0,031 N/m . C. 0,024 N/m . D. 0,012 N/m . CAÂU 14 : Ñieàu naøy sau ñaây laø ñuùng ? A. Söï bay hôi chæ xaûy ra ôû maët thoaùng chaát loûng. B. Söï bay hôi chæ xaûy ra ôû nhieät ñoä thaáp. C. Söï soâi chæ xaûy ra ôû nhieät ñoä cao vaø trong loøng chaát loûng. D. Caû 3 caâu ñeàu ñuùng. CAÂU 15 : Keát luaän naøo sau ñaây laø ñuùng ? A. Söï bay hôi xaûy ra ôû moïi nhieät ñoä. B. Söï soâi chæ xaûy ra ôû 1 nhieät ñoä nhaát ñònh. C. Quaù trình ngöng tuï laø quaù trình ngöôïc, toàn tai ñoàng thôøi vôùi quaù trình bay hôi. D. Caû 3 caâu treân ñeàu ñuùng. CAÂU 16 : Trong caùc ñieàu kieän sau : I. Coù löôïng chaát loûng ñuû lôùn. II. Chaát loûng bay hôi trong chaân khoâng. III. Chaát loûng bay hôi trong bình kín. Ñeå coù hôi baõo hoaø phaûi coù ñieàu kieän naøo ? A. Ñieàu I vaø II . B. Ñieàu II vaø III . C. Ñieàu I vaø III . D. Caû 3 ñieàu kieän treân. CAÂU 17 : Neáu nung noùng khoâng khí thì : A. Ñoä aåm tuyeät ñoái vaø ñoä aåm töông ñoái ñeàu taêng. B. Ñoä aåm tuyeät ñoái khoâng ñoåi vaø ñoä aåm töông ñoái giaûm. C. Ñoä aåm tuyeät ñoái khoâng ñoåi vaø ñoä aåm töông ñoái taêng. D. Ñoä aåm tuyeät ñoái taêng vaø ñoä aåm töông ñoái khoâng ñoåi. CAÂU 18 : Khoâng khí ôû 25oC coù ñoä aåm töông ñoái laø 70 % . Khoái löôïng hôi nöôùc coù trong 1 m3 khoâng khí laø : (Cho bieát : Ñoä aåm cöïc ñaïi cuûa khoâng khí ôû 25oC laø 23 g/m3) A. 23 g . B. 17,5 g . C. 7 g . D. 16,1 g . CAÂU 19 : Moät caên phoøng coù theå tích 120 m3 . Khoâng khí trong phoøng coù nhieät ñoä 25oC, ñieåm söông laø 15oC. Ñeå laøm baõo hoaø hôi nöôùc trong phoøng, löôïng hôi nöôùc caàn coù laø : A. 23,00 g . B. 21,60 g . C. 10,20 g . D. Moät giaù trò khaùc . CAÂU 20 : Moät vuøng khoâng khí ôû theå tích 1,5.10 m . Chöùa hôi nöôùc baõo hoaø ôû 23oC. Neáu nhieät ñoä haï thaáp 10 3 xuoáng tôùi 10oC thì löôïng nöôùc möa rôi xuoáng laø : A. 16,8.107 kg . B. 16,8.1010 kg . 10 C. 8,4.10 kg . D. Moät giaù trò khaùc . (Cho bieát : Ñoä aåm cöïc ñaïi cuûa khoâng khí ôû 23oC laø 20,6 g/m3 . Ñoä aåm cöïc ñaïi cuûa khoâng khí ôû 10oC laø 9,4g/m3)
  3. ÑEÀ KIEÅM TRA – LÔÙP 11 Maõ ñeà : TNVL-11-B CHÖÔNG I , II vaø III . HOÏ vaø TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LÔÙP : . . . . . . . . Ñaùnh daáu X vaøo chöõ A , B , C hoaëc D - Neáu muoán choïn . - Neáu muoán boû ñeå choïn laïi thì khoanh troøn laïi . CAÂU 1 : ÔÛ loaïi bieán daïng naøo, coù 1 phaàn cuûa vaät haàu nhö khoâng thay ñoåi kích thöôùc : A. Bieán daïng keùo . B. Bieán daïng caét . C. Bieán daïng uoán . D. Bieán daïng neùn . CAÂU 2 : Moät thanh kim loaïi ñöôïc nung noùng, ñieàu naø o sau ñaây laø ñuùng : A. Chieàu daøi cuûa thanh tæ leä vôùi lo ôû 0oC . B. Chieàu daøi cuûa thanh tæ leä vôùi nhieät ñoä . C. Caâu A vaø B ñeàu ñuùng . D. Caâu A vaø B ñeàu sai . CAÂU 3 : Keát luaän naøo sau ñaây laø ñuùng ? E. Chaát voâ ñònh hình coù tính dò höôùng gioáng nhö chaát ñôn tinh theå. F. Chaát voâ ñònh hình coù tính ñaúng höôùng gioáng nhö chaát ñôn tinh theå. G. Chaát voâ ñònh hình coù tính ñaúng höôùng gioáng nhö chaát ña tinh theå. H. Chaát voâ ñònh hình coù tính dò höôùng gioáng nhö chaát ña tinh theå. CAÂU 4 : Trong maïng tinh theå thì : A. Caùc haït ñöùng yeân . B. Töøng caëp haït chuyeån ñoäng cuøng nhieàu. C. Caùc haït coù hình thöùc chuyeån ñoäng khaùc nhau. D. Töøng caëp haït chuyeån ñoäng ngöôïc nhieàu. CAÂU 5 : Goïi  laø heä soá nôû daøi ;  laø heä soá nôû khoái cuûa chaát raén ;  laø heä soá nôû khoái cuûa chaát khí . Nhaän xeùt naøo sau ñaây laø ñuùng : A.  <  <  . B.  <  <  . C.  <  <  . D.  <  <  . CAÂU 6 : Phaûi treo 1 vaät coù khoái löôïng baèng bao nhieâu vaøo 1 loø xo coù ñoä cöùng k = 50 N/m ñeå noù giaõn ra 5 cm. Laáy g = 10 m/s2 . A. m = 25 g . B. m = 500 g . C. m = 150 g . D. m = 250 g . CAÂU 7 : Moät oáng mao daãn coù baùn kính trong r = 0,2 mm , nhuùng trong röôïu. Bieát suaát caêng maët ngoaøi cuûa röôïu laø 0,025 N/m , röôïu laøm öôùt hoaøn toaøn thaønh oáng. Thì troïng löôïng cuûa coät röôïu daâng leân trong oáng laø : A. 3,14.10-4 N . B. 3,14.10-5 N . C. 1,57.10-4 N . D. 1,57.10-5 N . CAÂU 8 : Moät oáng mao daãn coù ñöôøng kính trong d = 2,5 mm , hôû 2 ñaàu ñöôïc nhuùng chìm trong nöôùc roài ruùt ra khoûi nöôùc ôû vò trí thaúng ñöùng. Bieát suaát caêng maët ngoaøi cuûa nöôùc laø 0,075 N/m , khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc laø 103 kg/m3 . Thì ñoä cao coøn laïi cuûa coät nöôùc trong oáng laø : A. 12 mm . B. 24 mm . C. 15 mm . D. 32 mm . CAÂU 9 : Moät daây theùp coù tieát dieän 0,1 cm2 , coù suaát Young laø 2.1011 Pa. Keùo daây 1 löïc 2000 N thì daây giaõn ra 2 mm. Thì chieàu daøi daây laø : A. 20 m . B. 10 m . C. 2 m . D. 4 m . o CAÂU 10 : Chieàu daøi cuûa moãi thanh ray ôû 0 C laø 12,5 m. Khoaûng caùch giöõa 2 ñaàu hai thanh ray phaûi coù giaù trò bao nhieâu? Bieát nhieät ñoä cuûa thanh ray coù theå leân tôùi 50oC. Heä soá nôû daøi cuûa theùp laøm thanh ray laø 1,2.10-5 K-1 . A. 3,75 mm . B. 2,5 mm . C. 6 mm . D. 7,5 mm .
  4. CAÂU 11 : Keát luaän naøo sau ñaây laø ñuùng ? E. Chaát loûng coù hình daïng cuûa bình chöùa . F. Chaát loûng coù daïng hình caàu . G. Chaát loûng coù hình daïng cuûa bình chöùa hay coù daïng hình caàu tuyø ñieàu kieän coù ñöôïc . H. Chaát loûng coù hình daïng vaø theå tích rieâng xaùc ñònh . CAÂU 12 : Ñieàu naøy sau ñaây laø ñuùng ? E. Söï bay hôi chæ xaûy ra ôû maët thoaùng chaát loûng. F. Söï bay hôi chæ xaûy ra ôû nhieät ñoä thaáp. G. Söï soâi chæ xaûy ra ôû nhieät ñoä cao vaø trong loøng chaát loûng. H. Caû 3 caâu ñeàu ñuùng. CAÂU 13 : Keát luaän naøo sau ñaây laø ñuùng ? E. Söï bay hôi xaûy ra ôû moïi nhieät ñoä. F. Söï soâi chæ xaûy ra ôû 1 nhieät ñoä nhaát ñònh. G. Quaù trình ngöng tuï laø quaù trình ngöôïc, toàn tai ñoàng thôøi vôùi quaù trình bay hôi. H. Caû 3 caâu treân ñeàu ñuùng. CAÂU 14 : Cho nöôùc vaøo oáng nhoû gioït coù ñöôøng kính mieäng d = 0,8 mm. Suaát caêng maët ngoaøi cuûa nöôùc laø 0,0781 N/m ; laáy g = 10 m/s2 . Thì khoái löôïng cuûa moãi gioït nöôùc rôi laø : A. 0,01 g . B. 0,02 g . C. 0,1 g . D. 0,2 g . CAÂU 15 : Khoâng khí ôû 25 C coù ñoä aåm töông ñoái laø 70 % . Khoái löôïng hôi nöôùc coù trong 1 m3 khoâng khí laø : o (Cho bieát : Ñoä aåm cöïc ñaïi cuûa khoâng khí ôû 25oC laø 23 g/m3) A. 23 g . B. 17,5 g . C. 7 g . D. 16,1 g . CAÂU 16 : Nöôùc daâng leân trong oáng mao daãn laø 145,2 mm ; coøn röôïu thì daâng leân laø 55 mm. Khoái löôïng rieâng cuûa röôïu laø 800 kg/m3 , khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc laø 1000 kg/m3 , suaát caêng maët ngoaøi cuûa nöôùc laø 0,0792 N/m ; röôïu vaø nöôùc hoaøn toaøn laøm öôùt thaønh oáng. Thì suaát caêng maët ngoaøi cuûa röôïu laø : A. 0,023 N/m . B. 0,031 N/m . C. 0,024 N/m . D. 0,012 N/m . CAÂU 17 : Trong caùc ñieàu kieän sau : I. Coù löôïng chaát loûng ñuû lôùn. II. Chaát loûng bay hôi trong chaân khoâng. III. Chaát loûng bay hôi trong bình kín. Ñeå coù hôi baõo hoaø phaûi coù ñieàu kieän naøo ? A. Ñieàu I vaø II . B. Ñieàu II vaø III . B. Ñieàu I vaø III . D. Caû 3 ñieàu kieän treân. CAÂU 18 : Moät caên phoøng coù theå tích 120 m . Khoâng khí trong phoøng coù nhieät ñoä 25oC, ñieåm söông laø 15oC. 3 Ñeå laøm baõo hoaø hôi nöôùc trong phoøng, löôïng hôi nöôùc caàn coù laø : A. 23,00 g . B. 21,60 g . C. 10,20 g . D. Moät giaù trò khaùc . CAÂU 19 : Moät vuøng khoâng khí ôû theå tích 1,5.1010 m3. Chöùa hôi nöôùc baõo hoaø ôû 23oC. Neáu nhieät ñoä haï thaáp xuoáng tôùi 10oC thì löôïng nöôùc möa rôi xuoáng laø : A. 16,8.107 kg . A. 16,8.1010 kg . A. 8,4.1010 kg . D. Moät giaù trò khaùc . (Cho bieát : Ñoä aåm cöïc ñaïi cuûa khoâng khí ôû 23oC laø 20,6 g/m3 . Ñoä aåm cöïc ñaïi cuûa khoâng khí ôû 10oC laø 9,4g/m3) CAÂU 20 : Neáu nung noùng khoâng khí thì : E. Ñoä aåm tuyeät ñoái vaø ñoä aåm töông ñoái ñeàu taêng. F. Ñoä aåm tuyeät ñoái khoâng ñoåi vaø ñoä aåm töông ñoái giaûm. G. Ñoä aåm tuyeät ñoái khoâng ñoåi vaø ñoä aåm töông ñoái taêng. H. Ñoä aåm tuyeät ñoái taêng vaø ñoä aåm töông ñoái khoâng ñoåi.
  5. ÑEÀ KIEÅM TRA – LÔÙP 11 Maõ ñeà : TNVL-11-C CHÖÔNG I , II vaø III . HOÏ vaø TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LÔÙP : . . . . . . . . Ñaùnh daáu X vaøo chöõ A , B , C hoaëc D - Neáu muoán choïn . - Neáu muoán boû ñeå choïn laïi thì khoanh troøn laïi . CAÂU 1 : Keát luaän naøo sau ñaây laø ñuùng ? I. Chaát loûng coù hình daïng cuûa bình chöùa . J. Chaát loûng coù daïng hình caàu . K. Chaát loûng coù hình daïng cuûa bình chöùa hay coù daïng hình caàu tuyø ñieàu kieän coù ñöôïc . L. Chaát loûng coù hình daïng vaø theå tích rieâng xaùc ñònh . CAÂU 2 : Moät caên phoøng coù theå tích 120 m3 . Khoâng khí trong phoøng coù nhieät ñoä 25oC, ñieåm söông laø 15oC. Ñeå laøm baõo hoaø hôi nöôùc trong phoøng, löôïng hôi nöôùc caàn coù laø : A. 23,00 g . B. 10,20 g . C. 21,60 g . D. Moät giaù trò khaùc . CAÂU 3 : Khoâng khí ôû 25oC coù ñoä aåm töông ñoái laø 70 % . Khoái löôïng hôi nöôùc coù trong 1 m3 khoâng khí laø : (Cho bieát : Ñoä aåm cöïc ñaïi cuûa khoâng khí ôû 25oC laø 23 g/m3) A. 16,1 g . B. 17,5 g . C. 7 g . D. 23 g . CAÂU 4 : Ñieàu naøy sau ñaây laø ñuùng ? I. Söï bay hôi chæ xaûy ra ôû nhieät ñoä thaáp. J. Söï soâi chæ xaûy ra ôû nhieät ñoä cao vaø trong loøng chaát loûng. K. Söï bay hôi chæ xaûy ra ôû maët thoaùng chaát loûng. L. Caû 3 caâu ñeàu ñuùng. CAÂU 5 : Nöôùc daâng leân trong oáng mao daãn laø 145,2 mm ; coøn röôïu thì daâng leân laø 55 mm. Khoái löôïng rieâng cuûa röôïu laø 800 kg/m3 , khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc laø 1000 kg/m3 , suaát caêng maët ngoaøi cuûa nöôùc laø 0,0792 N/m ; röôïu vaø nöôùc hoaøn toaøn laøm öôùt thaønh oáng. Thì suaát caêng maët ngoaøi cuûa röôïu laø : A. 0,031 N/m . B. 0,023 N/m . C. 0,024 N/m . D. 0,012 N/m . CAÂU 6 : Trong caùc ñieàu kieän sau : I. Coù löôïng chaát loûng ñuû lôùn. II. Chaát loûng bay hôi trong chaân khoâng. III. Chaát loûng bay hôi trong bình kín. Ñeå coù hôi baõo hoaø phaûi coù ñieàu kieän naøo ? A. Ñieàu I vaø II . B. Ñieàu I vaø III . C. Ñieàu II vaø III . D. Caû 3 ñieàu kieän treân. CAÂU 7 : Keát luaän naøo sau ñaây laø ñuùng ? I. Söï bay hôi xaûy ra ôû moïi nhieät ñoä. J. Quaù trình ngöng tuï laø quaù trình ngöôïc, toàn tai ñoàng thôøi vôùi quaù trình bay hôi. K. Söï soâi chæ xaûy ra ôû 1 nhieät ñoä nhaát ñònh. L. Caû 3 caâu treân ñeàu ñuùng. CAÂU 8 : Cho nöôùc vaøo oáng nhoû gioït coù ñöôøng kính mieäng d = 0,8 mm. Suaát caêng maët ngoaøi cuû a nöôùc laø 0,0781 N/m ; laáy g = 10 m/s2 . Thì khoái löôïng cuûa moãi gioït nöôùc rôi laø : A. 0,2 g . B. 0,02 g . C. 0,1 g . D. 0,01 g .
  6. CAÂU 9 : Phaûi treo 1 vaät coù khoái löôïng baèng bao nhieâu vaøo 1 loø xo coù ñoä cöùng k = 50 N/m ñeå noù giaõn ra 5 cm. Laáy g = 10 m/s2 . A. m = 25 g . B. m = 500 g . C. m = 150 g . D. m = 250 g . CAÂU 10 : Moät oáng mao daãn coù baùn kính trong r = 0,2 mm , nhuùng trong röôïu. Bieát suaát caêng maët ngoaøi cuûa röôïu laø 0,025 N/m , röôïu laøm öôùt hoaøn toaøn thaønh oáng. Thì troïng löôïng cuûa coät röôïu daâng leân trong oáng laø : A. 3,14.10-4 N . B. 3,14.10-5 N . -4 C. 1,57.10 N . D. 1,57.10-5 N . CAÂU 11 : Keát luaän naøo sau ñaây laø ñuùng ? I. Chaát voâ ñònh hình coù tính dò höôùng gioáng nhö chaát ñôn tinh theå. J. Chaát voâ ñònh hình coù tính ñaúng höôùng gioáng nhö chaát ñôn tinh theå. K. Chaát voâ ñònh hình coù tính ñaúng höôùng gioáng nhö chaát ña tinh theå. L. Chaát voâ ñònh hình coù tính dò höôùng gioáng nhö chaát ña tinh theå. CAÂU 12 : Trong maïng tinh theå thì : A. Caùc haït ñöùng yeân . B. Töøng caëp haït chuyeån ñoäng cuøng nhieàu. C. Caùc haït coù hình thöùc chuyeån ñoäng khaùc nhau. D. Töøng caëp haït chuyeån ñoäng ngöôïc nhieàu. CAÂU 13 : Goïi  laø heä soá nôû daøi ;  laø heä soá nôû khoái cuûa chaát raén ;  laø heä soá nôû khoái cuûa chaát khí . Nhaän xeùt naøo sau ñaây laø ñuùng : A.  <  <  . B.  <  <  . C.  <  <  . D.  <  <  . CAÂU 14 : Moät oáng mao daãn coù ñöôøng kính trong d = 2,5 mm , hôû 2 ñaàu ñöôïc nhuùng chìm trong nöôùc roài ruùt ra khoûi nöôùc ôû vò trí thaúng ñöùng. Bieát suaát caêng maët ngoaøi cuûa nöôùc laø 0,075 N/m , khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc laø 103 kg/m3 . Thì ñoä cao coøn laïi cuûa coät nöôùc trong oáng laø : A. 12 mm . B. 24 mm . C. 15 mm . D. 32 mm . CAÂU 15 : ÔÛ loaïi bieán daïng naøo, coù 1 phaàn cuûa vaät haàu nhö khoâng thay ñoåi kích thöôùc : A. Bieán daïng keùo . B. Bieán daïng caét . C. Bieán daïng uoán . D. Bieán daïng neùn . CAÂU 16 : Moät thanh kim loaïi ñöôïc nung noùng, ñieàu naøo sau ñaây laø ñuùng : A. Chieàu daøi cuûa thanh tæ leä vôùi lo ôû 0oC . B. Chieàu daøi cuûa thanh tæ leä vôùi nhieät ñoä . C. Caâu A vaø B ñeàu ñuùng . D. Caâu A vaø B ñeàu sai . CAÂU 17 : Moät daây theùp coù tieát dieän 0,1 cm , coù suaát Young laø 2.1011 Pa. Keùo daây 1 löïc 2000 N thì daây 2 giaõn ra 2 mm. Thì chieàu daøi daây laø : A. 20 m . B. 10 m . C. 2 m . D. 4 m . CAÂU 18 : Chieàu daøi cuûa moãi thanh ray ôû 0oC laø 12,5 m. Khoaûng caùch giöõa 2 ñaàu hai thanh ray phaûi coù giaù trò bao nhieâu? Bieát nhieät ñoä cuûa thanh ray coù theå leân tôùi 50oC. Heä soá nôû daøi cuûa theùp laøm thanh ray laø 1,2.10-5 K-1 . A. 3,75 mm . B. 2,5 mm . C. 6 mm . D. 7,5 mm . CAÂU 19 : Neáu nung noùng khoâng khí thì : I. Ñoä aåm tuyeät ñoái vaø ñoä aåm töông ñoái ñeàu taêng. J. Ñoä aåm tuyeät ñoái khoâng ñoåi vaø ñoä aåm töông ñoái taêng. K. Ñoä aåm tuyeät ñoái khoâng ñoåi vaø ñoä aåm töông ñoái giaûm. L. Ñoä aåm tuyeät ñoái taêng vaø ñoä aåm töông ñoái khoâng ñoåi. CAÂU 20 : Moät vuøng khoâng khí ôû theå tích 1,5.1010 m3. Chöùa hôi nöôùc baõo hoaø ôû 23oC. Neáu nhieät ñoä haï thaáp xuoáng tôùi 10oC thì löôïng nöôùc möa rôi xuoáng laø : A. 8,4.1010 kg . B. 16,8.1010 kg . C. 16,8.107 kg . D. Moät giaù trò khaùc .
  7. (Cho bieát : Ñoä aåm cöïc ñaïi cuûa khoâng khí ôû 23oC laø 20,6 g/m3 . Ñoä aåm cöïc ñaïi cuûa khoâng khí ôû 10oC laø 9,4g/m3) ÑEÀ KIEÅM TRA – LÔÙP 11 Maõ ñeà : TNVL-11-D CHÖÔNG I , II vaø III . HOÏ vaø TEÂN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LÔÙP : . . . . . . . . Ñaùnh daáu X vaøo chöõ A , B , C hoaëc D - Neáu muoán choïn . - Neáu muoán boû ñeå choïn laïi thì khoanh troøn laïi . CAÂU 1 : Cho nöôùc vaøo oáng nhoû gioït coù ñöôøng kính mieäng d = 0,8 mm. Suaát caêng maët ngoaøi cuûa nöôùc laø 0,0781 N/m ; laáy g = 10 m/s2 . Thì khoái löôïng cuûa moãi gioït nöôùc rôi laø : A. 0,01 g . B. 0,02 g . C. 0,1 g . D. 0,2 g . CAÂU 12 : Nöôùc daâng leân trong oáng mao daãn laø 145,2 mm ; coøn röôïu thì daâng leân laø 55 mm. Khoái löôïng rieâng cuûa röôïu laø 800 kg/m3 , khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc laø 1000 kg/m3 , suaát caêng maët ngoaøi cuûa nöôùc laø 0,0792 N/m ; röôïu vaø nöôùc hoaøn toaøn laøm öôùt thaønh oáng. Thì suaát caêng maët ngoaøi cuûa röôïu laø : A. 0,023 N/m . B. 0,031 N/m . C. 0,024 N/m . D. 0,012 N/m . CAÂU 3 : ÔÛ loaïi bieán daïng naøo, coù 1 phaàn cuûa vaät haàu nhö khoâng thay ñoåi kích thöôùc : A. Bieán daïng keùo . B. Bieán daïng uoán . C. Bieán daïng caét . D. Bieán daïng neùn . CAÂU 4 : Moät thanh kim loaïi ñöôïc nung noùng, ñieàu naø o sau ñaây laø ñuùng : A. Chieàu daøi cuûa thanh tæ leä vôùi nhieät ñoä . B. Chieàu daøi cuûa thanh tæ leä vôùi lo ôû 0oC . C. Caâu A vaø B ñeàu ñuùng . D. Caâu A vaø B ñeàu sai . CAÂU 5 : Goïi  laø heä soá nôû daøi ;  laø heä soá nôû khoái cuûa chaát raén ;  laø heä soá nôû khoái cuûa chaát khí . Nhaän xeùt naøo sau ñaây laø ñuùng : A.  <  <  . B.  <  <  . C.  <  <  . D.  <  <  . CAÂU 6 : Moät caên phoøng coù theå tích 120 m . Khoâng khí trong phoøng coù nhieät ñoä 25oC, ñieåm söông laø 15oC. 3 Ñeå laøm baõo hoaø hôi nöôùc trong phoøng, löôïng hôi nöôùc caàn coù laø : A. 23,00 g . B. 21,60 g . C. 10,20 g . D. Moät giaù trò khaùc . CAÂU 7 : Moät vuøng khoâng khí ôû theå tích 1,5.1010 m3. Chöùa hôi nöôùc baõo hoaø ôû 23oC. Neáu nhieät ñoä haï thaáp xuoáng tôùi 10oC thì löôïng nöôùc möa rôi xuoáng laø : A. 16,8.107 kg . B. 16,8.1010 kg . C. 8,4.1010 kg . D. Moät giaù trò khaùc . (Cho bieát : Ñoä aåm cöïc ñaïi cuûa khoâng khí ôû 23oC laø 20,6 g/m3 . Ñoä aåm cöïc ñaïi cuûa khoâng khí ôû 10 C laø 9,4g/m3) o CAÂU 8 : Phaûi treo 1 vaät coù khoái löôïng baèng bao nhieâu vaøo 1 loø xo coù ñoä cöùng k = 50 N/m ñeå noù giaõn ra 5 cm. Laáy g = 10 m/s2 . A. m = 250 g . B. m = 500 g . C. m = 150 g . D. m = 25 g . CAÂU 9 : Keát luaän naøo sau ñaây laø ñuùng ? M. Chaát loûng coù hình daïng vaø theå tích rieâng xaùc ñònh . N. Chaát loûng coù hình daïng cuûa bình chöùa . O. Chaát loûng coù daïng hình caàu .
  8. P. Chaát loûng coù hình daïng cuûa bình chöùa hay coù daïng hình caàu tuyø ñieàu kieän coù ñöôïc . CAÂU 10 : Moät oáng mao daãn coù baùn kính trong r = 0,2 mm , nhuùng trong röôïu. Bieát suaát caêng maët ngoaøi cuûa röôïu laø 0,025 N/m , röôïu laøm öôùt hoaøn toaøn thaønh oáng. Thì troïng löôïng cuûa coät röôïu daâng leân trong oáng laø : A. 3,14.10-4 N . B. 3,14.10-5 N . C. 1,57.10-4 N . D. 1,57.10-5 N . CAÂU 11 : Moät oáng mao daãn coù ñöôøng kính trong d = 2,5 mm , hôû 2 ñaàu ñöôïc nhuùng chìm trong nöôùc roài ruùt ra khoûi nöôùc ôû vò trí thaúng ñöùng. Bieát suaát caêng maët ngoaøi cuûa nöôùc laø 0,075 N/m , khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc laø 103 kg/m3 . Thì ñoä cao coøn laïi cuûa coät nöôùc trong oáng laø : A. 12 mm . B. 24 mm . C. 15 mm . D. 32 mm . CAÂU 12 : Keát luaän naøo sau ñaây laø ñuùng ? M. Chaát voâ ñònh hình coù tính dò höôùng gioáng nhö chaát ñôn tinh theå. N. Chaát voâ ñònh hình coù tính ñaúng höôùng gioáng nhö chaát ña tinh theå. O. Chaát voâ ñònh hình coù tính ñaúng höôùng gioáng nhö chaát ñôn tinh theå. P. Chaát voâ ñònh hình coù tính dò höôùng gioáng nhö chaát ña tinh theå. CAÂU 13 : Trong maïng tinh theå thì : A. Caùc haït ñöùng yeân . B. Töøng caëp haït chuyeån ñoäng cuøng nhieàu. C. Töøng caëp haït chuyeån ñoäng ngöôïc nhieàu. D. Caùc haït coù hình thöùc chuyeån ñoäng khaùc nhau. CAÂU 14 : Ñieàu naøy sau ñaây laø ñuùng ? M. Söï bay hôi chæ xaûy ra ôû maët thoaùng chaát loûng. N. Söï bay hôi chæ xaûy ra ôû nhieät ñoä thaáp. O. Söï soâi chæ xaûy ra ôû nhieät ñoä cao vaø trong loøng chaát loûng. P. Caû 3 caâu ñeàu ñuùng. CAÂU 15 : Keát luaän naøo sau ñaây laø ñuùng ? M. Söï bay hôi xaûy ra ôû moïi nhieät ñoä. N. Söï soâi chæ xaûy ra ôû 1 nhieät ñoä nhaát ñònh. O. Quaù trình ngöng tuï laø quaù trình ngöôïc, toàn tai ñoàng thôøi vôùi quaù trình bay hôi. P. Caû 3 caâu treân ñeàu ñuùng. CAÂU 16 : Trong caùc ñieàu kieän sau : I. Coù löôïng chaát loûng ñuû lôùn. II. Chaát loûng bay hôi trong chaân khoâng. III. Chaát loûng bay hôi trong bình kín. Ñeå coù hôi baõo hoaø phaûi coù ñieàu kieän naøo ? A. Ñieàu I vaø II . B. Ñieàu II vaø III . C. Ñieàu I vaø III . D. Caû 3 ñieàu kieän treân. CAÂU 17 : Moät daây theùp coù tieát dieän 0,1 cm , coù suaát Young laø 2.1011 Pa. Keùo daây 1 löïc 2000 N thì daây 2 giaõn ra 2 mm. Thì chieàu daøi daây laø : A. 20 m . B. 10 m . C. 2 m . D. 4 m . CAÂU 18 : Chieàu daøi cuûa moãi thanh ray ôû 0oC laø 12,5 m. Khoaûng caùch giöõa 2 ñaàu hai thanh ray phaûi coù giaù trò bao nhieâu? Bieát nhieät ñoä cuûa thanh ray coù theå leân tôùi 50oC. Heä soá nôû daøi cuûa theùp laøm thanh ray laø 1,2.10-5 K- 1 . A. 3,75 mm . B. 7,5 mm . C. 6 mm . D. 2,5 mm . CAÂU 19 : Neáu nung noùng khoâng khí thì : M. Ñoä aåm tuyeät ñoái vaø ñoä aåm töông ñoái ñeàu taêng. N. Ñoä aåm tuyeät ñoái khoâng ñoåi vaø ñoä aåm töông ñoái giaûm. O. Ñoä aåm tuyeät ñoái khoâng ñoåi vaø ñoä aåm töông ñoái taêng. P. Ñoä aåm tuyeät ñoái taêng vaø ñoä aåm töông ñoái khoâng ñoåi. CAÂU 20 : Khoâng khí ôû 25oC coù ñoä aåm töông ñoái laø 70 % . Khoái löôïng hôi nöôùc coù trong 1 m3 khoâng khí laø : (Cho bieát : Ñoä aåm cöïc ñaïi cuûa khoâng khí ôû 25oC laø 23 g/m3)
  9. A. 23 g . B. 17,5 g . C. 7 g . D. 16,1 g .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản