ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II MÔN TOÁN LỚP 6 TRƯỜNG THCS THÀNH VINH

Chia sẻ: 761312ad

Tài liệu tham khảo và tuyển tập đề kiểm tra môn toán của các trường trung học cơ sở dành cho các em học sinh ôn tập và chuẩn bị tốt cho các kỳ thi sắp tới

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II MÔN TOÁN LỚP 6 TRƯỜNG THCS THÀNH VINH

PHÒNG GD& ĐT THẠCH THÀNH
TiÕt 68
TRƯỜNG THCS THÀNH VINH

ĐỀ KIỂM TRA ch¬ng Ii ( TiÕt 68)- bµi kiÓm tra sè 3
Môn : TOÁN – Lớp 6
Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian phát đề)
I- MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ KIỂM TRA
1. Kiến thức: Củng cố các kiến thức trong chương II I về phân số bằng nhau, so sánh
, rút gon hai phân số
2. Kĩ năng: Rèn luỵên kĩ năng thực hiện nhận biết hai phân số bằng nhau , rút gọn
phân số.
3. Thái độ: Rèn luyện tính chính xác, tổng hợp cho HS.
II. Đồ dùng dạy học:
1. GV: Đề, đáp án, HD chấm bài kiểm tra.
2. HS: Đồ dùng học tập.
III. Phương pháp: Thực hành, kiểm tra.
IV. Ma trận đề kiểm tra: 15phót

Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Tổ
Thấp
TN TL TN TL cao ng
Kiến thức
4 4
Hai phân số bằng
3
nhau
3
3 3
So sánh hai phân số 3
3
1 2 3
Rút gọn phân số 1,5 2,5
4
11
Tổng
10
II. §Ò bµi
C©u 1. §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng
3 12 −6
a. 4 = b. =
6 36
1 3 −2
c. 3 = d. =
4 20
C©u 2.§iÒn dÊu "=" vµo hoÆc vµo « trèng vµ gi¶i thÝch.
−2
1
a. v×
−4
2
13
b. v×
54
−2 4
c. v×
−6
3
C©u 3. Rót gän ph©n sè.
−28 4.7
a. b.
6 9.32
12.5 − 12.2
c.
24
§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm
C©u1.(3®)

a. 16 b. -1 c. 9 d. -10

(0,75®) (0,75®) (0,75®) (0,75®)

C©u 2. (3®)
a. = v× 1 . (-4) = 2 . (-2) (=-4) (1®)
b. v× 1 . 4 5 . 3 (1®)
c. = v× (-2) . ( -6) = 3 . 4 (=12) (1®)

C©u 3.(4®)
−28 −28 : 2 −14
= =
a. (1.5®)
6 6:2 3
4.7 4.7 : 4 7
= =
b. (1.5®)
9.32 9.32 : 4 72
12.5 − 12.2 12(5 − 2) 3
= =
c. (1®)
24 12.2 2Người ra đề
Nguyễn Đức Tiệp
ĐỀ KIỂM TRA 15’ ch¬ng iIi
PHÒNG GD& ĐT THẠCH THÀNH
bµi kiÓm tra sè 1_ hkii
TRƯỜNG THCS THÀNH VINH
Môn : TOÁN – Lớp 6
Họ và tên Hs: ……………………………………………… Thời gian làm bài : 45 phút
Lớp: 6. .. . . (không kể thời gian phát đề)

Điểm Lời thầy nhận xét
Đề bài:
C©u 1. §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng
3 12 −6
= =
a. b.
4 6 36
1 3 −2
= =
c. d.
3 4 20
C©u 2.§iÒn dÊu "=" vµo hoÆc vµo « trèng vµ gi¶i thÝch.

1 2
a. v× ………………………………………………………………………………………………………………………

2 4
1 3
b. v× ………………………………………………………………………………………………………………………
5 4
− 2 4
c. v× ………………………………………………………………………………………………………………………

3 6
C©u 3. Rót gän ph©n sè.
−28 12.5 − 12.2
4.7
a. b. c.
6 9.32 24
……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản