ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ MÔN LỊCH SỬ LỚP 4

Chia sẻ: hoang_trong

Câu 1 (1đ) Nước ta lâm vào thời kì chia cắt là do đâu? - Câu 2 (2đ) Mục đích của quân Tây Sơn khi tiến ra Thăng Long là gì?

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ MÔN LỊCH SỬ LỚP 4

Trường………………………………. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
Môn: Lich Sử 4.
̣
Họ tên:……………………………….
Lớp: 4….. Năm học: 2010 - 2011 .
Điểm Lời phê giáo viên
Bài làm
Câu 1 (1đ)
Nước ta lâm vao thời kì chia căt là do đâu?
̀ ́
Câu 2 (2đ)
Muc đich cua quân Tây Sơn khi tiên ra Thăng Long là gì?
̣́ ̉ ́
Câu 3 (1,5đ) : Em hay nôi ý ở côt A với ý ở côt B cho phù hợp:
̃ ́ ̣ ̣
A B
́ ́ ́ ̉ ́ ̣
1) Chiêu khuyên nông a) Phat triên giao duc
2) Mở cửa biên, mở cửa biên giới
̉ ́ ̉ ́
b) Phat triên buôn ban
́ ̣̣ ́ ̉ ̣
3) Chiêu hoc tâp c) Phat triên nông nghiêp
Câu 4 : (2,5đ) : Hay điên từ ngữ : a) lâp căn cứ; b) khởi nghia; c) lât đô; d) họ Nguyên;
̃ ̀ ̣ ̃ ̣ ̉ ̃
e) toan bộ vung đât, vao chỗ trông cho thich hợp :
̀ ̀ ́ ̀ ́ ́
Ba anh em Nguyên Nhac, Nguyên Lữ, Nguyên Huệ lên vung Tây Sơn
̃ ̣ ̃ ̃ ̀
…………………..dựng cờ ………………………... Trước khi tiên ra Thăng Long, ́
Nguyên Huệ đã lam chủ ………………………………………………….Đang Trong,
̃ ̀ ̀
́ ̀
…………………………chinh quyên ………………………
Câu 5 (3đ) Nhà Hâu Lê đã lam gì để khuyên khich hoc tâp ?
̣ ̀ ́ ́ ̣̣
ĐÁP ÁN LỊCH SỬ 4
Câu 1 : (1đ) Cac tâp đoan phong kiên xâu xé nhau tranh gianh quyên lợi.
̣́ ̀ ́ ̀ ̀
Câu 2 : (2đ) Môi ý viêt đung được 1 điêm.
̃ ́ ́ ̉
- Mở rông căn cứ cua nghia quân Tây Sơn.
̣ ̉ ̃
- Thông nhât Giang Sơn.
́ ́
Câu 3 : 1,5đ) Môi ý được 0,5 điêm
̃ ̉
A B
́ ́ ́ ̉ ́ ̣
1) Chiêu khuyên nông a) Phat triên giao duc
2) Mở cửa biên, mở cửa biên giới
̉ ́ ̉ ́
b) Phat triên buôn ban
́ ̣̣ ́ ̉ ̣
3) Chiêu hoc tâp c) Phat triên nông nghiêp
Câu 4 : (2,5đ) Thứ tự cac từ cân điên là :
́ ̀ ̀
a) lâp căn cứ; b) khởi nghia; e) toan bộ vung đât, c) lât đô; d) họ Nguyên; vao chô ̃
̣ ̃ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̃ ̀
trông cho thich hợp :
́ ́
Câu 5 : (3đ) Môi ý đung được 1 điêm .
̃ ́ ̉
- Tổ chức lễ đoc tên người đô.
̣ ̃
- Lễ đon rước người đỗ cao về lang.
́ ̀
- Khăc bia đá tên những người đỗ cao rôi đăt ở Văn Miêu
́ ̣̀ ́
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản