Đề kiểm tra định kì cuối kì 2 môn khoa học lớp 5

Chia sẻ: quangminh_1975

Đề thi được biên soạn công phu và chi tiết, giúp các em có được kiến thức tổng quát và kiến thức chuẩn đề làm bài, tài liệu được bei6n soạn từ đơn giản đến phức tạp nhằm giúp các em làm bài thi một cách dễ dàng hơn.

Nội dung Text: Đề kiểm tra định kì cuối kì 2 môn khoa học lớp 5

……………………………………………………………………………………………….…………….…
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO PHÙ CÁT §Ò kiÓm tra ®Þnh kú cuèi Kú II
Trường Tiểu học Cát Thành N¨m häc 2009 - 2010
.........*****.........
Hä vµ tªn : …………………………………
Líp :Năm……. M«n : Khoa häc - Líp 5
Số báo danh:.................;Số phách:..................... Ngµy kiÓm tra……..th¸ng……..n¨m 2011Số mã phách Điểm bài thi Điểm bài thi Chữ kí Chữ kí
(bằng số) (bằng chữ0 Giám khảo 1 Giám khảo 2
PhÇn I : Tr¾c nghiÖm:

H·y ®¸nh dÊu × vµ « trèng tríc c©u tr¶ lêi ®óng

C©u 1 : §ồng cã tÝnh chÊt g× ? (1 ®iÓm)
 Cøng, cã tÝnh ®µn håi.
 Trong suèt, kh«ng gØ, cøng, dÔ vì.
 Mµu tr¾ng b¹c, cã ¸nh kim; cã thÓ kÐo thµnh sîi vµ d¸t máng ; nhÑ, dÉn ®iÖn vµ dÉn
nhiÖt tèt ; kh«ng bÞ gØ, tuy nhiªn cã thÓ bÞ mét sè a-xÝt ¨n mßn.
 Cã mµu ®á n©u, cã ¸nh kim ; dÔ d¸t máng vµ kÐo thµnh sîi ; dÉn ®iÖn vµ dÉn nhiÖt tèt.

C©u 2 : Loµi ®éng vËt nµo díi ®©y thêng ®Î nghiÒu con nhÊt trong mét løa ?
(1 ®iÓm)
 
MÌo Tr©u
 
Voi Chã
 
Ngùa Lîn

C©u 3 : C¸c yÕu tè nµo díi ®©y cã thÓ lµm « nhiÔm nguån níc ? (1 ®iÓm)
 Kh«ng khÝ.
 NhiÖt ®é.
 ChÊt th¶i.
 ¸nh s¸ng mÆt trêi.
( Học sinh không viết bài trong phần gạch chéo)


PhÇn II : Tù luËn

C©u 1 : H·y nãi tªn mét sè nguån cung cÊp n¨ng l îng cho ho¹t ®éng cña con ng êi, ®éng vËt vµ
m¸y mãc... ? (2 ®iÓm)
C©u 2 : Em cã thÓ lµm g× ®Ó tr¸nh l·ng phÝ ®iÖn ? (1 ®iÓm)
C©u 3 : Em h·y kÓ tªn 5 ®éng vËt ®Î trøng, 5 ®éng vËt ®Î con ? (1 ®iÓm)
C©u 4 : Theo em, viÖc ph¸ rõng dÉn ®Õn nh÷ng hËu qu¶ g× ? (2 ®iÓm)
C©u 5. Nªu nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó b¶o vÖ m«i trêng ? (1 ®iÓm)
*********
§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm kiÓm tra ®Þnh kú cuèi Kú iI
N¨m häc 2009 - 2011
M«n : Khoa häc - Líp 5
PhÇn I : Tr¾c nghiÖm
C©u 1 : (1 ®iÓm)
ý4
C©u 2 : (1 ®iÓm)
ý 6 : Lîn
C©u 3 : (1 ®iÓm)
ý3
PhÇn II : Tù luËn
C©u 1 : ( 2®iÓm)
- HS tr×nh bµy ®îc Ýt nhÊt 3 nguån cung cÊp n¨ng lîng cho ngêi vµ ®éng vËt ®îc 1 ®iÓm.
- Tr×nh bµy ®îc Ýt nhÊt 3 nguån cung cÊp n¨ng lîng cho m¸y mãc ®îc 1 ®iÓm.
C©u 2 : (1 ®iÓm)
- HS tr×nh bµy ®îc Ýt nhÊt 3 hµnh ®éng ®îc 1 ®iÓm.
C©u 3 : (1 ®iÓm)
HS kÓ ®îc 5 ®éng vËt ®Î trøng ®îc 0,5 ®iÓm
HS kÓ ®îc 5 ®éng vËt ®Î con ®îc 0,5 ®iÓm
C©u 4 : (2 ®iÓm)
HS tr×nh bµy viÖc ph¸ rõng sÏ g©y hËu qu¶ :
- KhÝ hËu thay ®æi.... (0,75 ®iÓm)
- §Êt bÞ sãi mßn .... (0,5 ®iÓm)
- §éng vËt, thùc vËt quý hiÕm gi¶m dÇn ..... (0,75 ®iÓm)
- C¶ c©u 4 kh«ng qu¸ 2 ®iÓm.
C©u 5 : (1 ®iÓm)
Tr×nh bµy ®îc Ýt nhÊt 4 viÖc lµm, ®îc 1 ®iÓm.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản