Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 tiếng Việt 5 năm 2010-2011

Chia sẻ: tab_12

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 tiếng Việt 5 năm 2010-2011 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

Nội dung Text: Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 tiếng Việt 5 năm 2010-2011

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I. MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5
Năm học: 2010 - 2011
Họ tên: ……………………………… ; Lớp 5…..; SBD: ………..
Thời gian: 50 phút; Nghĩa Bình, ngày …… tháng 10 năm 2010.

PHẦN I. KIỂM TRA ĐỌC
I. Đọc thành tiếng ( 5 điểm): GV cho HS đọc một đoạn bất kì trong các bài Tập
đọc đã học và trả lời một câu hỏi về ND đoạn vừa đọc
II. Đọc hiểu ( 5 điểm): Hãy đọc thầm bài Những con sếu bằng giấy ( TV 5, tập
1, trang 36 ) và khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất trong
mỗi câu hỏi sau:
Câu 1 : Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản vào thời gian nào ?
a. 15/6/1946 b. 16/7/1945 c. 10/5/1942.
Câu 2 : Xa-xa-cô bị nhiễm phóng xạ nguyên tử khi nào ?
a. Khi vừa tròn bốn tuổi b. Khi vừa tròn tám tuổi c. Khi vừa tròn hai tuổi
Câu 3 : Cô bé hi vọng kéo dài cuộc sống của mình bằng cách nào ?
a. Nằm trong bệnh viện, nhẩm đếm từng ngày của cuộc đời.
b. Tin vào truyền thuyết, lặng lẽ gấp cho đủ 1000 con sếu bằng giấy.
c. Kêu gọi mọi người gấp sếu giấy cho mình.
Câu 4 : Các bạn nhỏ làm gì để bày tỏ nguyện vọng hoà bình ?
a. Góp tiền xây tượng đài tưởng nhớ nạn nhân bị bom nguyên tử sát hại.
b. Biểu tình đòi hoà bình.
c. Thả nhiều chim bồ câu lên trời.
Câu 5 : Từ nào không đồng nghĩa với “hòa bình” ?
a. thanh bình b. thái bình c. bình lặng
B. PHẦN II : KIỂM TRA VIẾT
I. Chính tả nghe – viết: (3 điểm)
GV đọc cho HS viết bài Kì diệu rừng xanh ( TV5 - Tập 1, trang 76, đoạn “ Nắng
trưa…….cảnh mùa thu”
Học sinh không ghi vào đây
II. Luyện từ và câu: ( 2 điểm) Hãy đặt 1câu với từ “ngọt” mang nghĩa gốc, 1 câu với từ
“ngọt” mang nghĩa chuyển.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

III. Tập làm văn: ( 5 điểm) Hãy tả ngôi trường thân yêu đã gắn bó với em trong nhiều
năm học qua.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Điểm đọc:….., Điểm viết:……; Điểm TB: …….; GV chấm: ……………………………………………
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM THI ĐỊNH K Ì LẦN 1
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5; NĂM HỌC 2010 - 2011

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: (5 điểm)
- Mỗi học sinh đọc cả bài không quá 2 phút, đọc đúng tiếng, đúng từ, đọc lưu loát, ngắt
nghỉ hơi đúng và diễn cảm cho 6 điểm.
- Giáo viên tuỳ theo mức độ đọc của học sinh mà cho điểm cho phù hợp.
II. Đọc thầm và làm bài tập: (5 điểm)
Khoanh đúng mỗi câu cho 1 điểm
Câu 1: ý b; Câu 2: ý c; Câu 3: ý b; Câu 4: ý a; Câu 5: ý c
B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
I. Chính tả ( nghe- viết ): ( 3 điểm)
- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn 3 điểm.
- Viết sai mỗi lỗi chính tả trong bài hoặc không viết hoa đúng quy định trừ: 0,2 điểm.
II. Luyeän töø vaø caâu: (2 ñieåm )
Ñaët ñuùng moãi caâu theo yeâu caàu cho 1 ñieåm.
II. Tập làm văn (5 điểm)
- HS viết bµi v¨n cã bè côc râ rµng, biÕt chän t¶ nh÷ng nÐt tiªu biÓu, næi bËt cña ng«i
tr­êng. Lêi lÏ tù nhiªn, sinh ®éng, hµnh v¨n tr«i ch¶y, m­ît mµ, thÓ hiÖn ®­îc t×nh c¶m
vµ sù g¾n bã cña m×nh víi ng«i tr­êng. BiÕt sö dông c¸c biÖn ph¸p tu tõ ®Ó t¶. ViÕt ®óng
chÝnh t¶, dïng tõ , dÊu c©u ®óng ... cho 5 ®iÓm.
- NÕu chØ ®Çy ®ñ vµ ®óng nh­ng hµnh v¨n ch­a tr«i ch¶y th× trõ 1,5 ®Õn 2 ®iÓm.
- Tuú vµo møc ®é bµi lµm cña häc sinh, gi¸o viªn chiÕt ®iÓm cho phï hîp.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản