Đề kiểm tra HK1 môn Hóa năm 2009 - 2010 (mã 209)

Chia sẻ: Ngoc Ha Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
226
lượt xem
45
download

Đề kiểm tra HK1 môn Hóa năm 2009 - 2010 (mã 209)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1:Cho các chất: NaOH,Na2CO3,Ca(OH)2, CaCO3, CH3COONa, C2H5OH, AgCl , HCl, H2SO4,BaCl2, BaSO4.Số các chất khi cho thêm nước tạo thành chất điện ly mạnh là:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra HK1 môn Hóa năm 2009 - 2010 (mã 209)

  1. TRƯỜNG THCS &THPT TÂY SƠN Mà ĐỂ : 209 ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC KỲ I LỚP 11A NĂM 2009 - 2010 PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 5 đ ) Câu 1:Cho các chất: NaOH,Na2CO3,Ca(OH)2, CaCO3, CH3COONa, C2H5OH, AgCl , HCl, H2SO4,BaCl2, BaSO4.Số các chất khi cho thêm nước tạo thành chất điện ly mạnh là: A. 6 B. 8 C. 9 D. 7 Câu 2. Theo định nghĩa axit-bazơ của Bron-stêt, các chất và và ion nào đây chỉ đóng vai trò là axit? A. NH4+, SO32- B.HS−, Fe3+ C.CH3COO−, K+ D. NH4+, Fe3+    3: Cho ph¶n øng sau: NH3 + HOH       NH4+   +  OH­. H»ng sè ph©n ly baz¬  C©u   (Kb) ®îc tÝnh theo biÓu thøc: [ H + ][ H − ] N 4 .O [ H + ][ H − ] N 4 .O A. K b = B. K b = [ H 3 ][ 2O ] N .H [ H 3] N [ H 3 ][ 2O ] N .H [ H 3] N C. K b = D. K b = [ H 4 ][ H − ] N + .O [ H + ][ H − ] N 4 .O Câu 4: Công thức tính pH A. pH = - log [H+] B. pH = log [H+] C. pH = +10 log [H+] D. pH = - log [OH-] Câu 5: Dung dịch X chứa : a mol Ca , b mol Mg , c mol Cl và d mol NO3-. Biêu thức nao sau đây biêu 2+ 2+ - ̉ ̀ ̉ diễn môi quan hệ giữa a,b,c,d? ́ A. 2a+2b = c+d B. a+b = c+d C. a+b = 2c+2d D. 2a+c = 2b+d Câu 6:Phan ứng nao dưới đây là phan ứng trao đôi ion trong dung dịch ? ̉ ̀ ̉ ̉ A. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 B. Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaNO3 C.2Fe(NO3)3 + 2KI → 2Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3 D. Zn + 2Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 C©u   7:  Cã   10   dung   dÞch   NaCl,   NH4Cl,   AlCl3,   Na2S,   C6H5ONa,   Na2CO3,   KNO3,  CH3COONa,  NaHSO4, Fe2(SO4)3. Sè lîng dung dÞch cã pH 
  2. C. Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH4+) D. Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3. C©u 15: Trong phßng thÝ nghiÖm, ngêi ta ®iÒu chÕ CO2 b»ng ph¶n øng A. C + O2. B. nung CaCO3. C. CaCO3 + dung dÞch HCl. D. ®èt ch¸y hîp chÊt h÷u c¬. C©u 16: Kim c¬ng, than ch× vµ than v« ®Þnh h×nh lµ A. c¸c ®ång ph©n cña cacbon. B. c¸c ®ång vÞ cña cacbon. C. c¸c d¹ng thï h×nh cña cacbon. D. c¸c hîp chÊt cña cacbon. C©u 17: Trong c¸c hîp chÊt v« c¬, cacbon cã c¸c sè oxi ho¸ lµ A. –4; 0; +2; +4. B. –4; 0; +1; +2; +4. C. –1; +2; +4.       D.   –4;  +2; +4. C©u 18  Thæi khÝ CO2 d vµo dung dÞch Ca(OH)2 muèi thu ®îc lµ: A. Ca(HCO3)2 B. CaCO3     C. C¶ A vµ B           D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc. C©u 19: §Ó kh¾c ch÷ trªn thuû tinh, ngêi ta thêng sö dông A. NaOH. B. Na2CO3. C. HF. D. HCl. C©u 20: Thµnh phÇn chÝnh cña c¸t lµ :  A. GeO2. B. PbO2. C. SnO2. D. SiO2.  PHẦN TƯ LUẬN ( 5 đ ) C©u 1     : Trén 200ml dung dÞch gåm HCl 0,1M vµ H2SO4  0,05M víi 300 ml  dung dÞch Ba(OH)2  a mol/lÝt thu ®îc       m gam kÕt tña vµ 500ml dung  dÞch cã pH = 13. Gi¸ trÞ cña a vµ m t¬ng øng lµ    2 Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng sau (nếu có) xảy ra trong dung C©u   dịch: a, NaHCO3 + HCl b, NaHCO3 + NaOH c, K2CO3 + NaCl d, Al(OH)3 + NaOH e, CuSO4 + Na2S   C©u 3  Cho từ từ 200 ml dd hổn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,5M vào 200 ml dd K2CO3 1M thu được      V lít khí (ở đktc) .Giá trị của V là C©u 4 : Cho 38,7 gam hôn hợp kim loai Cu và Zn tan hêt trong dung dich HNO3, sau phan ưng thu ̃ ̣ ́ ̣ ̉ được 8,96 lit khí NO (ở đktc) duy nhất . Vây thành phần % khôi lượng cua môi kim loai trong hôn hợp ́ ̣ ́ ̉ ̃ ̣ ̃ sẽ la: ̀ C©u 5 : Cho 19,5 gam môt kim loai M hoa trị n tan hêt trong dung dich HNO3 thu được 4,48 lit khí ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ NO (ở đktc). M là kim loai: ̣
  3. TRƯỜNG THCS &THPT TÂY SƠN MÃ ĐỂ : 379 ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC KỲ I LỚP 11A NĂM 2009 - 2010 PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 5 đ ) Câu 1:Phan ứng nao dưới đây là phan ứng trao đôi ion trong dung dịch ? ̉ ̀ ̉ ̉ A. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 B. Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaNO3 C.2Fe(NO3)3 + 2KI → 2Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3 D. Zn + 2Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 C©u   2:  Cã   10   dung   dÞch   NaCl,   NH4Cl,   AlCl3,   Na2S,   C6H5ONa,   Na2CO3,   KNO3,  CH3COONa,  NaHSO4, Fe2(SO4)3. Sè lîng dung dÞch cã pH 
  4. Câu 14: Công thức tính pH A. pH = - log [H+] B. pH = log [H+] C. pH = +10 log [H+] D. pH = - log [OH-] Câu 15: Dung dịch X chứa : a mol Ca , b mol Mg , c mol Cl và d mol NO3-. Biêu thức nao sau đây biêu 2+ 2+ - ̉ ̀ ̉ diễn môi quan hệ giữa a,b,c,d? ́ A. 2a+2b = c+d B. a+b = c+d C. a+b = 2c+2d D. 2a+c = 2b+d C©u 16: HNO3  chØ thÓ hiÖn tÝnh oxi hãa khi t¸c dông víi c¸c chÊt thuéc d∙y  nµo díi ®©y? A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2. B. Al, FeCO3, HI, CaO, FeO. C. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2. D. Na2SO3, P, CuO, CaCO3, Ag. C©u 17. Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp X gồm 0,015 mol N2O và 0,01 mol NO (phản ứng không tạo muối amoni). Giá trị của m là A. 13,5 gam B. 1,35 gam C. 0,81 gam D. 8,1 gam C©u18: Khi ®un nãng trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã kh«ng khÝ, phèt pho ®á chuyÓn  thµnh h¬i; sau ®ã lµm l¹nh th× thu ®îc photpho A. ®á. B. vµng. C. tr¾ng. D. n©u. C©u 19. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Phân urê có công thức là (NH4)2CO3. B. Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK. C. Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH4+) D. Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3. C©u 20: Trong phßng thÝ nghiÖm, ngêi ta ®iÒu chÕ CO2 b»ng ph¶n øng A. C + O2. B. nung CaCO3. C. CaCO3 + dung dÞch HCl. D. ®èt ch¸y hîp chÊt h÷u c¬.  PHẦN TƯ LUẬN ( 5 đ ) C©u 1: Trén 200ml dung dÞch gåm HCl 0,1M vµ H 2SO4  0,05M víi 300 ml  dung dÞch Ba(OH)2  a mol/lÝt thu ®îc       m gam kÕt tña vµ 500ml dung  dÞch cã pH = 13. Gi¸ trÞ cña a vµ m t¬ng øng lµ    2 Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng sau (nếu có) xảy ra trong dung C©u   dịch: a, NaHCO3 + HCl b, NaHCO3 + NaOH c, K2CO3 + NaCl d, Al(OH)3 + NaOH e, CuSO4 + Na2S   C©u 3  Cho từ từ 200 ml dd hổn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,5M vào 200 ml dd K2CO3 1M thu được      V lít khí (ở đktc) .Giá trị của V là C©u 4 : Cho 38,7 gam hôn hợp kim loai Cu và Zn tan hêt trong dung dich HNO3, sau phan ưng thu ̃ ̣ ́ ̣ ̉ được 8,96 lit khí NO (ở đktc) duy nhất . Vây thành phần % khôi lượng cua môi kim loai trong hôn hợp ́ ̣ ́ ̉ ̃ ̣ ̃ sẽ la: ̀ C©u 5 : Cho 19,5 gam môt kim loai M hoa trị n tan hêt trong dung dich HNO3 thu được 4,48 lit khí ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ NO (ở đktc). M là kim loai: ̣
  5. TRƯỜNG THCS &THPT TÂY SƠN Mà ĐỂ : 459 ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC KỲ I LỚP 11A NĂM 2009 - 2010 PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 5 đ ) C©u 1: Kim c¬ng, than ch× vµ than v« ®Þnh h×nh lµ A. c¸c ®ång ph©n cña cacbon. B. c¸c ®ång vÞ cña cacbon. C. c¸c d¹ng thï h×nh cña cacbon. D. c¸c hîp chÊt cña cacbon. C©u 2: Trong c¸c hîp chÊt v« c¬, cacbon cã c¸c sè oxi ho¸ lµ A. –4; 0; +2; +4. B. –4; 0; +1; +2; +4. C. –1; +2; +4.       D.   –4;  +2; +4. C©u 3 :  Thæi khÝ CO2 d vµo dung dÞch Ca(OH)2 muèi thu ®îc lµ: A. Ca(HCO3)2 B. CaCO3     C. C¶ A vµ B           D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc. C©u 4: §Ó kh¾c ch÷ trªn thuû tinh, ngêi ta thêng sö dông A. NaOH. B. Na2CO3. C. HF. D. HCl. C©u 5: Thµnh phÇn chÝnh cña c¸t lµ :  A. GeO2. B. PbO2. C. SnO2. D. SiO2. Câu 6:Cho các chất: NaOH,Na2CO3,Ca(OH)2, CaCO3, CH3COONa, C2H5OH, AgCl , HCl, H2SO4,BaCl2, BaSO4.Số các chất khi cho thêm nước tạo thành chất điện ly mạnh là: A. 6 B. 8 C. 9 D. 7 Câu 7. Theo định nghĩa axit-bazơ của Bron-stêt, các chất và và ion nào đây chỉ đóng vai trò là axit? A. NH4+, SO32- B.HS−, Fe3+ C.CH3COO−, K+ D. NH4+, Fe3+    8: Cho ph¶n øng sau: NH3 + HOH       NH4+   +  OH­. H»ng sè ph©n ly baz¬  C©u   (Kb) ®îc tÝnh theo biÓu thøc: [ H + ][ H − ] N 4 .O [ H + ][ H − ] N 4 .O A. K b = B. K b = [ H 3 ][ 2O ] N .H [ H 3] N [ H 3 ][ 2O ] N .H [ H 3] N C. K b = D. K b = [ H 4 ][ H − ] N + .O [ H + ][ H − ] N 4 .O Câu 9: Công thức tính pH A. pH = - log [H+] B. pH = log [H+] C. pH = +10 log [H+] D. pH = - log [OH-] Câu 10: Dung dịch X chứa : a mol Ca , b mol Mg , c mol Cl và d mol NO3-. Biêu thức nao sau đây biêu 2+ 2+ - ̉ ̀ ̉ diễn môi quan hệ giữa a,b,c,d? ́ A. 2a+2b = c+d B. a+b = c+d C. a+b = 2c+2d D. 2a+c = 2b+d C©u 11: Víi c¸c ®iÒu kiÖn coi nh ®Çy ®ñ th× NH3 cã thÓ ph¶n øng ®îc víi tÊt  c¶ c¸c chÊt thuéc d∙y nµo díi ®©y? A. HCl, O2, CuO, Cl2, AlCl3. B. H2SO4, CuO, H2S, Na, NaOH. C. HCl, FeCl3, Cl2, CuO, Na2CO3. D. HNO3, CuO, CuCl2, H2SO4, Na2O. C©u 12: HNO3  chØ thÓ hiÖn tÝnh oxi hãa khi t¸c dông víi c¸c chÊt thuéc d∙y  nµo díi ®©y? A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2. B. Al, FeCO3, HI, CaO, FeO. C. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2. D. Na2SO3, P, CuO, CaCO3, Ag.
  6. C©u 13. Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp X gồm 0,015 mol N2O và 0,01 mol NO (phản ứng không tạo muối amoni). Giá trị của m là A. 13,5 gam B. 1,35 gam C. 0,81 gam D. 8,1 gam C©u14: Khi ®un nãng trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã kh«ng khÝ, phèt pho ®á chuyÓn  thµnh h¬i; sau ®ã lµm l¹nh th× thu ®îc photpho A. ®á. B. vµng. C. tr¾ng. D. n©u. C©u 15. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Phân urê có công thức là (NH4)2CO3. B. Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK. C. Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH4+) D. Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3. C©u 16: Trong phßng thÝ nghiÖm, ngêi ta ®iÒu chÕ CO2 b»ng ph¶n øng A. C + O2. B. nung CaCO3. C. CaCO3 + dung dÞch HCl. D. ®èt ch¸y hîp chÊt h÷u c¬. Câu 17:Phan ứng nao dưới đây là phan ứng trao đôi ion trong dung dịch ? ̉ ̀ ̉ ̉ A. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 B. Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaNO3 C.2Fe(NO3)3 + 2KI → 2Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3 D. Zn + 2Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 C©u   18:  Cã   10   dung   dÞch   NaCl,   NH4Cl,   AlCl3,   Na2S,   C6H5ONa,   Na2CO3,   KNO3,  CH3COONa,  NaHSO4, Fe2(SO4)3. Sè lîng dung dÞch cã pH 
  7. C©u 5 : Cho 19,5 gam môt kim loai M hoa trị n tan hêt trong dung dich HNO3 thu được 4,48 lit khí ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ NO (ở đktc). M là kim loai: ̣ TRƯỜNG THCS &THPT TÂY SƠN Mà ĐỂ : 534 ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC KỲ I LỚP 11A NĂM 2009 - 2010 PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 5 đ ) C©u 1: Trong c«ng nghiÖp, ngêi ta thêng ®iÒu chÕ N2 tõ : A.  NH4NO2. B. HNO3. C. kh«ng khÝ.   D. NH4NO3. C©u 2: Víi c¸c ®iÒu kiÖn coi nh ®Çy ®ñ th× NH3 cã thÓ ph¶n øng ®îc víi tÊt c¶  c¸c chÊt thuéc d∙y nµo díi ®©y? A. HCl, O2, CuO, Cl2, AlCl3. B. H2SO4, CuO, H2S, Na, NaOH. C. HCl, FeCl3, Cl2, CuO, Na2CO3. D. HNO3, CuO, CuCl2, H2SO4, Na2O. C©u 3: HNO3  chØ thÓ hiÖn tÝnh oxi hãa khi t¸c dông víi c¸c chÊt thuéc d∙y  nµo díi ®©y? A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2. B. Al, FeCO3, HI, CaO, FeO. C. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2. D. Na2SO3, P, CuO, CaCO3, Ag. C©u 4. Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp X gồm 0,015 mol N2O và 0,01 mol NO (phản ứng không tạo muối amoni). Giá trị của m là A. 13,5 gam B. 1,35 gam C. 0,81 gam D. 8,1 gam C©u 5: Khi ®un nãng trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã kh«ng khÝ, phèt pho ®á chuyÓn  thµnh h¬i; sau ®ã lµm l¹nh th× thu ®îc photpho A. ®á. B. vµng. C. tr¾ng. D. n©u. C©u 6: Kim c¬ng, than ch× vµ than v« ®Þnh h×nh lµ A. c¸c ®ång ph©n cña cacbon. B. c¸c ®ång vÞ cña cacbon. C. c¸c d¹ng thï h×nh cña cacbon. D. c¸c hîp chÊt cña cacbon. C©u 7: Trong c¸c hîp chÊt v« c¬, cacbon cã c¸c sè oxi ho¸ lµ A. –4; 0; +2; +4. B. –4; 0; +1; +2; +4. C. –1; +2; +4.       D.   –4;  +2; +4. C©u 8  Thæi khÝ CO2 d vµo dung dÞch Ca(OH)2 muèi thu ®îc lµ: A. Ca(HCO3)2 B. CaCO3     C. C¶ A vµ B           D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc. C©u 9: §Ó kh¾c ch÷ trªn thuû tinh, ngêi ta thêng sö dông A. NaOH. B. Na2CO3. C. HF. D. HCl. C©u 10: Thµnh phÇn chÝnh cña c¸t lµ :  A. GeO2. B. PbO2. C. SnO2. D. SiO2.
  8. C© 11. Phát biểu nào sau đây là đúng? u A. Phân urê có công thức là (NH4)2CO3. B. Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK. C. Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH4+) D. Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3. C© 12: Tr ong phßng t hÝ nghi Ö , ngêi t a ® Ò chÕ CO  b»ng ph¶n øng u m i u 2 A. C + O2. B. nung CaCO3. C. CaCO3 + dung dÞch HCl. D. ®èt ch¸y hîp chÊt h÷u c¬. Câu 13:Cho các chất: NaOH,Na2CO3,Ca(OH)2, CaCO3, CH3COONa, AgCl,C2H5ONa, HCl, H2SO4,BaCl2, BaSO4.Số các chất khi cho thêm nước tạo thành chất điện ly mạnh là: A. 6 B. 8 C. 9 D. 7 Câu 14. Theo định nghĩa axit-bazơ của Bron-stêt, các chất và và ion nào đây chỉ đóng vai trò là axit? A. NH4+, SO32- B.HS−, Fe3+ C.CH3COO−, K+ D. NH4+, Fe3+ C©u   : Cho ph¶n øng sau: NH3 + HOH       NH4+  +  OH­. H»ng sè ph©n ly baz¬     15 (Kb) ®îc tÝnh theo biÓu thøc: [ H + ][ H − ] N 4 .O [ H + ][ H − ] N 4 .O A. K b = B. K b = [ H 3 ][ 2O ] N .H [ H 3] N [ H 3 ][ 2O ] N .H [ H 3] N C. K b = D. K b = [ H 4 ][ H − ] N + .O [ H + ][ H − ] N 4 .O Câu 16: Công thức tính pH A. pH = - log [H+] B. pH = log [H+] C. pH = +10 log [H+] D. pH = - log [OH-] Câu 17: Dung dịch X chứa : a mol Ca , b mol Mg , c mol Cl và d mol NO3-. Biêu thức nao sau đây biêu 2+ 2+ - ̉ ̀ ̉ diễn môi quan hệ giữa a,b,c,d? ́ A. 2a+2b = c+d B. a+b = c+d C. a+b = 2c+2d D. 2a+c = 2b+d Câu 18:Phan ứng nao dưới đây là phan ứng trao đôi ion trong dung dịch ? ̉ ̀ ̉ ̉ A. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 B. Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaNO3 C.2Fe(NO3)3 + 2KI → 2Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3 D. Zn + 2Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 C©u   19:  Cã   10   dung   dÞch   NaCl,   NH4Cl,   AlCl3,   Na2S,   C6H5ONa,   Na2CO3,   KNO3,  CH3COONa,  NaHSO4, Fe2(SO4)3. Sè lîng dung dÞch cã pH 
  9.   C©u 3  Cho từ từ 200 ml dd hổn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,5M vào 200 ml dd K2CO3 1M thu được      V lít khí (ở đktc) .Giá trị của V là C©u 4 : Cho 38,7 gam hôn hợp kim loai Cu và Zn tan hêt trong dung dich HNO3, sau phan ưng thu ̃ ̣ ́ ̣ ̉ được 8,96 lit khí NO (ở đktc) duy nhất . Vây thành phần % khôi lượng cua môi kim loai trong hôn hợp ́ ̣ ́ ̉ ̃ ̣ ̃ sẽ la: ̀ C©u 5 : Cho 19,5 gam môt kim loai M hoa trị n tan hêt trong dung dich HNO3 thu được 4,48 lit khí ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ NO (ở đktc). M là kim loai: ̣ HƯỚNG DẨN CHẤM HÓA LỚP 11 A HỌC KỲ I năm học 2009 - 2010 A- PHẤN TRẮC NGHIỆM : 209 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D B A A B C B C A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C B C C A A C D B- TỰ LUẬN : 1- Tính nH+ = 0.04 viết phản ứng phân li ion ( 0đ 25 ) - nOH = 0,6 a viết phản ứng phân li ion ( 0đ 25 ) nOH ( dư) = 0,05 - ( 0đ 25 ) a= 1,8 M ; m= 2,33 gam ( 0đ 25 ) 2- Đúng mỗi phương trình phân tử , ion ( 0đ 2 ) 3- tính nH+(HCl) = 0,02 nH+ ( H2SO4) = 0,2 tổng nH+ = 0,22 ( 0,125 đ) n CO3 2- = 0,2 ( 0,125 đ) phản ứng tạo CO32- + H+  HCO3- tính H+ tham gia =0,2 ( 0đ 25 ) HCO3- + H+  CO2 +H2O suy ra CO2 0,02  VCO2 = 0,448 lít ( 0đ 5 ) 4- Viết phản ứng : hay viết sơ đồ cho nhận electron tính x = 0,3 và m= 0,3 x 64 = 19,2 gam ( 0,5 đ) y = 0,3 và m = 0,3 x 65 = 19,5 gam (0,5 đ)
  10. 5- Viết phản ứng hay sơ đồ cho nhận elec tron 0,5 đ Tính được M = 32,5 n và kết luân M là Zn 0,5 đ
Đồng bộ tài khoản