Đề kiểm tra HK1 - Môn Toán (2)

Chia sẻ: ngom0101

Đề kiểm tra HK1 - Môn Toán (2)

Nội dung Text: Đề kiểm tra HK1 - Môn Toán (2)

Trường THPT Hàm Rồng
Đề Kiểm tra học kỳ I
Đề B Môn :TOÁN Lớp :11
Thời gian làm bài :90 phút
Ngày thi: 19- 20/12/2008


Câu 1:(3 điểm) Giải các phương trình sau :
Π
1. 2cos(2x- )+ 3 =0
4
2. cos2x + sinxcos200 = cosxsin200
3. 3sin2x +2sinxcosx + cos2x = 3
Câu 2 :(2 điểm) Cho 6 chữ số 2,3,4,5,6,7.
1.Từ các chữ số trên lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4
chữ số phân biệt ?
2.Có thể lập được bao nhiêu số có 7 chữ số,chia hết cho 3
và có mặt đủ 6 chữ số trên.
Câu 3 :(1 điểm) Một chiếc đèn xạc điện chiếu sáng có 2 bóng A
và B hoạt động độc lập với nhau.Xác suất để đèn A và B sáng
tốt lần lượt là 0,8 và 0,7.Tính xác suất để có ít nhất một đèn
sáng tốt .
Câu 4 :(1điểm)Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm I(1;-2) và
đường thẳng d có phương trình 2x – y + 3 = 0. Hãy viết phương
trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua V(I,-3).
Câu 5 :(2 điểm)Cho tứ diện ABCD.Gọi I,J lần lượt là trung
điểm của DC ,BC. Trên cạnh AD lấy điểm K sao cho DK =
2KA.
1.Xác định thiết diện của tứ diện khi cắt bởi (IJK).
2.Gọi H là trung điểm JC.Chứng minh AH//(IJK).
Câu 6a:(1điểm)(Dành cho ban cơ bản)
Biết tổng tất cả các hệ số của khai triển nhị thức (x3+1)n bằng
512,hãy xác định hệ số a của số hạng ax12 trong khai triển đó.
Câu 6b:(1điểm)(Dành cho ban tự nhiên)
Rút gọn biểu thức P = C 0 n+3 + C 12 n+3 + ... + C n+1 3 .
2 2n+
Trường THPT Hàm Rồng
Đề Kiểm tra học kỳ I
Đề A Môn :TOÁN Lớp :11
Thời gian làm bài :90 phút
Ngày thi: 19- 20/12/2008


Câu 1:(3 điểm) Giải các phương trình sau :
Π
1. 2cos(3x+ )+1=0
4
2. sin3x + sinxsin100 = cosxcos100
3. sin2x +2sinxcosx + 3cos2x = 3
Câu 2 :(2 điểm) Cho 6 chữ số 1,2,3,4,5,6.
1.Từ các chữ số trên lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4
chữ số phân biệt ?
2.Có thể lập được bao nhiêu số có 7 chữ số,chia hết cho 3
và có mặt đủ 6 chữ số trên.
Câu 3 :(1 điểm) Một chiếc đèn xạc điện chiếu sáng có 2 bóng A
và B hoạt động độc lập với nhau.Xác suất để đèn A và B sáng
tốt lần lượt là 0,8 và 0,7.Tính xác suất để có đúng một đèn sáng
tốt .
Câu 4 :(1điểm)Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm I(1;-2) và
đường thẳng d có phương trình 2x – y + 3 = 0. Hãy viết phương
trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua V(I,-2).
Câu 5 :(2 điểm)Cho tứ diện ABCD.Gọi I,J lần lượt là trung
điểm của AC ,BC. Trên cạnh BD lấy điểm K sao cho BK =
2KD.
1.Xác định thiết diện của tứ diện khi cắt bởi (IJK).
2.Gọi H là trung điểm IC.Chứng minh DH//(IJK).
Câu 6a:(1điểm)(Dành cho ban cơ bản)
Biết tổng tất cả các hệ số của khai triển nhị thức (x2+1)n bằng
1024,hãy xác định hệ số a của số hạng ax12 trong khai triển đó.
Câu 6b:(1điểm)(Dành cho ban tự nhiên)
Rút gọn biểu thức P = C 0 n+1 + C 12 n+1 + ... + C n n+1 .
2 2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản