Đề kiểm tra HK2 môn Toán lớp 6 - Kèm đáp án

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
1.140
lượt xem
132
download

Đề kiểm tra HK2 môn Toán lớp 6 - Kèm đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6 có kèm đáp án dành cho các em học sinh đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, với đề kiểm tra này các em sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra HK2 môn Toán lớp 6 - Kèm đáp án

  1. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ II, LỚP 6 Đề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút) A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Nội dung chính Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL Số nguyên 5 1 1 5 1,25 0,25 1,0 2,5 Phân số 5 1 1 1 10 1,25 0,25 1,0 2 4,5 Góc 2 2 1 5 0,5 0,5 2 3 Tổng 12 6 2 20 3 4 3 10 Chữ số phía trên, bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi; chữ số góc phải cuối mỗi ô là tổng số điểm cho các câu hỏi trong ô đó. B. NỘI DUNG ĐỀ I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm). Trong mỗi câu từ 1 đến 16 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó, chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng. Câu 1. Nếu x − 2 = −5 thì x bằng : A. 3 B. −3 C. −7 D.7 . Câu 2. Kết quả của phép tính 12 − (6 − 18) là: A. 24 B. −24 C. 0 D. −12. Câu 3. Kết quả của phép tính (−2)4 là: A. −8 B. 8 C. −16 D. 16. 1 CN 1
  2. Câu 4. Kết quả của phép tính (−1)2.(−2)3 là: A. 6 B. −6 C. −8 D. 8. Câu 5. Kết quả của phép tính 2.(−3).(−8) là: A. −48 B. 22 C. −22 D.48 . Câu 6. Cho m, n, p, q là những số nguyên. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không bằng biểu thức (- m).n.(- p).(- q)? A. m.n.p. (- q) B. m.(- n).(- p).(- q) C. (- m)(- n).p.q D. (- m).n . p. q. x − 15 Câu 7. Biết = . Số x bằng: 27 9 A. -5 B. - 135 C. 45 D. – 45. Câu 8. Một lớp học có 24 học sinh nam và 28 học sinh nữ. Số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh của lớp ? 6 7 A. B. 7 13 6 4 C. D. . 13 7 − 7 15 Câu 9. Tổng + bằng : 6 6 4 4 A. − B. 3 3 11 11 C. D. − . 3 3 3 Câu 10. Kết quả của phép tính 2 .3 là: 5 3 4 A. 6 . B. 3 5 5 4 1 C. 7 D. 2 . 5 5 2 CN 1
  3. 3 5 Câu 11. Biết x. = . Số x bằng: 7 2 35 35 A. B. 6 2 15 14 C. D. . 14 15 1 3 5 81 21 Câu 12. Kết quả của phép tính .(− ). .(− ).(− ) là: 3 4 9 7 15 −9 9 A. B. 4 4 − 81 − 27 C. D. . 4 4 Câu 13. Kết luận nào sau đây là đúng? A. Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 1800. B. Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 1800. C. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 1800. D. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 900. Câu 14. Cho hai góc phụ nhau, trong đó có một góc bằng 350. Số đo góc còn lại là: A. 450 B. 550 C. 650 D. 1450. ˆ ˆ Câu 15. Cho hai góc A, B bù nhau và A − B = 20 0 . Số đo góc A bằng: A. 1000 B. 800 C. 550 D. 350. Câu 16. Cho hai góc kề bù xOy và yOy’, y z trong đó xOy = 1300 . Gọi Oz là tia phân giác của góc yOy’ (Hình 1). Số đo góc zOy’ bằng 130 ° A. 650 x O y' 0 B. 35 H×nh 1 0 C. 30 D. 250. 3 CN 1
  4. II. Tự luận (6 điểm) Câu 17. (1 điểm) Thực hiện phép tính: − 4 2 6 (−3) . + . . 11 5 11 10 Câu 18. (1 điểm) Tìm số nguyên x, biết: 2x + 3 = 5 . Câu 19. (2 điểm) Một lớp học có 52 học sinh bao gồm ba loại: giỏi, khá, 7 trung bình. Số học sinh trung bình chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh khá 13 5 bằng số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp. 6 Câu 20. (2 điểm) Cho xOy = 1100 . Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy sao cho xOz = 280 . Gọi Ot là tia phân giác của góc yOz. Tính góc xOt. 4 CN 1
  5. ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ II, LỚP 6 Đề số 2 (Thời gian làm bài: 90 phút) A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Néi dung chÝnh NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông Tæng TN TL TN TL TN TL Sè nguyªn 5 1 1 5 1,25 0,25 1,0 2,5 Ph©n sè 5 1 1 1 10 1,25 0,25 1,0 2 4,5 Gãc 2 2 1 5 0,5 0,5 2 3 Tæng 12 6 2 20 3 4 3 10 Ch÷ sè phÝa trªn, bªn tr¸i mçi « lµ sè l−îng c©u hái; ch÷ sè gãc ph¶i cuèi mçi « lµ tæng sè ®iÓm cho c¸c c©u hái trong « ®ã. B. NỘI DUNG ĐỀ I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm). Trong mỗi câu từ 1 đến 16 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó, chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng. Câu 1. Biết x + 2 = −11. Số x bằng: A. 22 B. −13 C. −9 D. −22. Câu 2. Kết quả của phép tính 15 − (6 − 19) là: A. 28 B. −28 C. 26 D. −10. Câu 3. Tích 2. 2. 2.(−2).(−2) bằng : A. 10 B. 32 C. −32 D. 25. 1 CN 2
  6. Câu 4. Kết quả của phép tính (−1)3.(−2)4 là: A. 16 B. −8 C. −16 D. 8. Câu 5. Kết quả của phép tính 3.(−5).(−8) là: A. −120 B. −39 C. 16 D. 120. Câu 6. Biết x + 7 = 135 − (135 + 89). Số x bằng : A. −96 B. −82 C. −98 D. 96. x + 2 −15 Câu 7. Biết = . Số x bằng : 6 2 A. −43 B. 43 C. −47 D. 47. Câu 8. Một lớp học có 24 học sinh nam và 28 học sinh nữ. Số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần số học sinh của lớp? 6 7 A. B. 7 13 6 7 C. D. . 13 6 − 7 11 Câu 9. Tổng + bằng : 6 6 5 4 A. B. 6 3 2 2 C. D. − . 3 3 2 Câu 10. Kết quả của phép tính 2 .4 là: 5 3 2 A. 9 . B. 8 5 5 3 1 C. 3 D. 2 . 5 2 2 CN 2
  7. 3 7 Câu 11. Biết x. = . Số x bằng : 4 8 21 7 A. B. 32 3 7 1 C. D. . 6 8 −15 10 1 3 3 −12 Câu 12. Số lớn nhất trong các phân số ; ; ; ; ; là: 7 7 2 7 4 −7 −15 3 A. B. 7 4 −12 10 C. D. . −7 7 Câu 13. Kết luận nào sau đây là đúng? A. Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 900. B. Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 1800. C. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 900. D. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 1800. Câu 14. Cho hai góc bù nhau, trong đó có một góc bằng 350. Số đo góc còn lại sẽ là: A. 650 B. 550 C. 1450 D. 1650. ˆ ˆ Câu 15. Cho hai góc A, B phụ nhau và A − B = 20 0 . Số đo góc A bằng bao nhiêu? A. 350 B. 550 C. 800 D. 1000. Câu 16. Cho hai góc kề bù xOy và y yOy’, trong đó xOy = 110 ; Oz là tia phân giác 0 z của góc yOy’ (Hình vẽ). Số đo góc yOz bằng A. 550 110 ° B. 450 x O y' 0 C. 40 H ×nh 1 D. 350. 3 CN 2
  8. II. Tự luận (6 điểm) Câu 17. (1 điểm) Tìm x, biết: 2x − (21.3.105 − 105.61) = −11.26. Câu 18. (1 điểm) Thực hiện phép tính: − 5 2 7 (−3) . + . . 12 7 12 14 Câu 19. (2 điểm) Bốn thửa ruộng nhà bác An, bác Ba, bác Đạt và bác Lan thu hoạch được tất cả 1,2 tấn thóc. Số thóc thu hoạch được của nhà bác An, bác Ba, 1 bác Đạt lần lượt bằng ; 0,3 và 15% tổng số thóc thu hoạch ở cả bốn thửa. Tính 3 khối lượng thóc nhà bác Lan thu hoạch được. Câu 20. (2 điểm) Cho xOy = 1200 . Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy sao cho xOz = 240 . Gọi Ot là tia phân giác góc yOz. Tính góc xOt. 4 CN 2
Đồng bộ tài khoản