Đề kiểm tra hóa học lớp 11

Chia sẻ: hueday

Tài liệu tham khảo - Đề kiểm tra hóa học 11

Nội dung Text: Đề kiểm tra hóa học lớp 11

Së gi¸o dôc ­ ®µo t¹o  ®Ò kiÓm tra häc k× II
qu¶ng ninh
Trêng THPT yªn hng M«n: Ho¸ häc – 11
Thêi gian lµm bµi: 45 phót

ĐỀ CHẴN
Câu 1( 2đ): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau đây, ghi rõ điều kiện phản
ứng
( nếu có).
CH4 (1) C2H2 → CH3CHO → CH3COOH → CH3COOCH3
→ ( 2) ( 3) ( 4)


Câu 2(3đ): Nhận biết các hoá chất sau bằng phương pháp hoá học: etanol,
phenol, anđehit axetic, bezen. Viết các PTHH.
Câu 3(1đ): Viết công thức cấu tạo của các chất có danh pháp sau:
a. Etan-1,2-điol.
b. 2,2,3-tri metyl butan-1-al.
Câu 4(4đ): Chia 11,7 gam hỗn hợp A gồm phenol và một ancol đơn chức
làm hai phần bằng nhau:
Phần 1: Tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1M.
Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn rồi cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2
dư thu được 35 gam kết tủa.
a. Tính % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.
b. Viết CTCT của và gọi tên ancol.
c. Cho 23,4 gam A tác dụng hết với Na dư thì thu được bao nhiêu lít khí
hiđro(đktc)


Cho NTK: H =1; C = 12; O = 16; Ca = 40.
Chú ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm, học sinh không được mang BTH.
Së gi¸o dôc ­ ®µo t¹o  ® ki Ó t ra häc k× I I
Ò m
qu¶ng ninh
Tr êng THPT yªn hng M«n: Ho¸ häc – 11
Thêi gian lµm bµi: 45 phót

ĐỀ LẺ
Câu 1( 2đ): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau đây, ghi rõ điều kiện phản
ứng
( nếu có).
C2H2 (1) C2H4 → C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H5
→ ( 2) ( 3) ( 4)


Câu 2(3đ): Nhận biết các hoá chất sau bằng phương pháp hoá học:
metanol, phenol, anđehit fomic, bezen. Viết các PTHH.
Câu 3(1đ): Viết công thức cấu tạo của các chất có danh pháp sau:
a. Etan-1,2-đial.
b. 2,2,3-tri metyl butan-1-ol.
Câu 4(4đ): Chia 11,7 gam hỗn hợp A gồm phenol và một ancol đơn chức
làm hai phần bằng nhau:
Phần 1: Tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1M.
Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn rồi cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2
dư thu được 35 gam kết tủa.
a. Tính % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.
b. Viết CTCT của và gọi tên ancol.
c. Cho 5,85 gam A tác dụng hết với Na dư thì thu được bao nhiêu lít khí
hiđro(đktc)Cho NTK: H =1; C = 12; O = 16; Ca = 40.
Chú ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm, học sinh không được mang BTH.

Së gi¸o dôc ­ ®µo t¹o qu¶ng  ®¸p ¸n kiÓm tra häc k× II
ninh
Trêng THPT yªn hng M«n: Ho¸ häc – 11
Thêi gian lµm bµi: 45 phót

Đề chẵn
THỨ TỰ NỘI DUNG ĐIỂM
Câu 1(2đ) Viết đúng mỗi Pư, đủ đk.0,5 0,5
0,5
0,5
0,5

Câu 2(3đ) - Nêu được phương pháp 1,5
- Viết các PTHH 1,5

Câu 3(2đ) Viết đúng CTCT mỗi chất.0,5
a. CH2OH-CH2OH 0,5
b. CH3-CH(CH3)-C(CH3)2CHO 0,5
Câu 4(4đ) a. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O 1
0,05 0,05
→ mC6H5OH = 9,4 gam; m ancol = 2,3 gam
1
%m phenol: 80,3%, ancol: 19,7%

b.
C6H6O + O2 → 6CO2
0,05 → 0,3 (mol)
CnH2n+2O + O2 → nCO2
0,05
← 0,05(mol)
n
CO2 + Ba(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O 1
0,35 ← 0,35 (mol)
2,3
→ M ancol = = 46
0,05
Hay 14 n + 18 = 46 → n =2
→ CTPT của A là: C2H6O, CTCT: CH3-CH2-OH 1
c. Viết PTHH 0,5
V H2 = 4,48 lít 0,5
Chú ý: HS có cách giải khác ra đáp án vẫn cho đủ số điểm.
Së gi¸o dôc ­ ®µo t¹o qu¶ng  ®¸p ¸n kiÓm tra häc k× II
ninh
Trêng THPT yªn hng M«n: Ho¸ häc – 11
Thêi gian lµm bµi: 45 phót

Đề lẻ
THỨ TỰ NỘI DUNG ĐIỂM
Viết đúng mỗi Pư, đủ đk.0,5 1
Câu 1(2đ)
Câu 2 (3đ) - Nêu được phương pháp 1,5
- Viết các PTHH 1,5

Câu 3(2đ) Viết đúng CTCT mỗi chất.0,5
a. OHC-CHO 0,5
b. CH3-CH(CH3)-C(CH3)2CH2OH 0,5
Câu 4(4đ) a. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O 1
0,05 0,05
→ mC6H5OH = 9,4 gam; m ancol = 2,3 gam
1
%m phenol: 80,3%, ancol: 19,7%

b.
C6H6O + O2 → 6CO2
0,05 → 0,3 (mol)
CnH2n+2O + O2 → nCO2
0,05
← 0,05(mol)
n
CO2 + Ba(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O 1
0,35 ← 0,35 (mol)
2,3
→ M ancol = = 46
0,05
Hay 14 n + 18 = 46 → n =2
→ CTPT của A là: C2H6O, CTCT: CH3-CH2-OH 1

c. Viết PTHH 0,5
V H2 = 1,12 lít 0,5
Chú ý: HS có cách giải khác ra đáp án vẫn cho đủ số điểm.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản