Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Đề kiểm tra hóa học lớp 11

Chia sẻ: | Ngày: doc 5 p | 178

0
963
views

Tài liệu tham khảo - Đề kiểm tra hóa học 11

Đề kiểm tra hóa học lớp 11
Nội dung Text

  1. Së gi¸o dôc ­ ®µo t¹o  ®Ò kiÓm tra häc k× II qu¶ng ninh Trêng THPT yªn hng M«n: Ho¸ häc – 11 Thêi gian lµm bµi: 45 phót ĐỀ CHẴN Câu 1( 2đ): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau đây, ghi rõ điều kiện phản ứng ( nếu có). CH4 (1) C2H2 → CH3CHO → CH3COOH → CH3COOCH3 → ( 2) ( 3) ( 4) Câu 2(3đ): Nhận biết các hoá chất sau bằng phương pháp hoá học: etanol, phenol, anđehit axetic, bezen. Viết các PTHH. Câu 3(1đ): Viết công thức cấu tạo của các chất có danh pháp sau: a. Etan-1,2-điol. b. 2,2,3-tri metyl butan-1-al. Câu 4(4đ): Chia 11,7 gam hỗn hợp A gồm phenol và một ancol đơn chức làm hai phần bằng nhau: Phần 1: Tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1M. Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn rồi cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 35 gam kết tủa. a. Tính % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu. b. Viết CTCT của và gọi tên ancol. c. Cho 23,4 gam A tác dụng hết với Na dư thì thu được bao nhiêu lít khí hiđro(đktc) Cho NTK: H =1; C = 12; O = 16; Ca = 40. Chú ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm, học sinh không được mang BTH.
  2. Së gi¸o dôc ­ ®µo t¹o  ® ki Ó t ra häc k× I I Ò m qu¶ng ninh Tr êng THPT yªn hng M«n: Ho¸ häc – 11 Thêi gian lµm bµi: 45 phót ĐỀ LẺ Câu 1( 2đ): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau đây, ghi rõ điều kiện phản ứng ( nếu có). C2H2 (1) C2H4 → C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H5 → ( 2) ( 3) ( 4) Câu 2(3đ): Nhận biết các hoá chất sau bằng phương pháp hoá học: metanol, phenol, anđehit fomic, bezen. Viết các PTHH. Câu 3(1đ): Viết công thức cấu tạo của các chất có danh pháp sau: a. Etan-1,2-đial. b. 2,2,3-tri metyl butan-1-ol. Câu 4(4đ): Chia 11,7 gam hỗn hợp A gồm phenol và một ancol đơn chức làm hai phần bằng nhau: Phần 1: Tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1M. Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn rồi cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 35 gam kết tủa. a. Tính % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu. b. Viết CTCT của và gọi tên ancol. c. Cho 5,85 gam A tác dụng hết với Na dư thì thu được bao nhiêu lít khí hiđro(đktc) Cho NTK: H =1; C = 12; O = 16; Ca = 40.
  3. Chú ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm, học sinh không được mang BTH. Së gi¸o dôc ­ ®µo t¹o qu¶ng  ®¸p ¸n kiÓm tra häc k× II ninh Trêng THPT yªn hng M«n: Ho¸ häc – 11 Thêi gian lµm bµi: 45 phót Đề chẵn THỨ TỰ NỘI DUNG ĐIỂM Câu 1(2đ) Viết đúng mỗi Pư, đủ đk.0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 2(3đ) - Nêu được phương pháp 1,5 - Viết các PTHH 1,5 Câu 3(2đ) Viết đúng CTCT mỗi chất.0,5 a. CH2OH-CH2OH 0,5 b. CH3-CH(CH3)-C(CH3)2CHO 0,5 Câu 4(4đ) a. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O 1 0,05 0,05 → mC6H5OH = 9,4 gam; m ancol = 2,3 gam 1 %m phenol: 80,3%, ancol: 19,7% b. C6H6O + O2 → 6CO2 0,05 → 0,3 (mol) CnH2n+2O + O2 → nCO2 0,05 ← 0,05(mol) n CO2 + Ba(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O 1 0,35 ← 0,35 (mol) 2,3 → M ancol = = 46 0,05 Hay 14 n + 18 = 46 → n =2 → CTPT của A là: C2H6O, CTCT: CH3-CH2-OH 1
  4. c. Viết PTHH 0,5 V H2 = 4,48 lít 0,5 Chú ý: HS có cách giải khác ra đáp án vẫn cho đủ số điểm. Së gi¸o dôc ­ ®µo t¹o qu¶ng  ®¸p ¸n kiÓm tra häc k× II ninh Trêng THPT yªn hng M«n: Ho¸ häc – 11 Thêi gian lµm bµi: 45 phót Đề lẻ THỨ TỰ NỘI DUNG ĐIỂM Viết đúng mỗi Pư, đủ đk.0,5 1 Câu 1(2đ) Câu 2 (3đ) - Nêu được phương pháp 1,5 - Viết các PTHH 1,5 Câu 3(2đ) Viết đúng CTCT mỗi chất.0,5 a. OHC-CHO 0,5 b. CH3-CH(CH3)-C(CH3)2CH2OH 0,5 Câu 4(4đ) a. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O 1 0,05 0,05 → mC6H5OH = 9,4 gam; m ancol = 2,3 gam 1 %m phenol: 80,3%, ancol: 19,7% b. C6H6O + O2 → 6CO2 0,05 → 0,3 (mol) CnH2n+2O + O2 → nCO2 0,05 ← 0,05(mol) n CO2 + Ba(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O 1 0,35 ← 0,35 (mol) 2,3 → M ancol = = 46 0,05 Hay 14 n + 18 = 46 → n =2 → CTPT của A là: C2H6O, CTCT: CH3-CH2-OH 1 c. Viết PTHH 0,5 V H2 = 1,12 lít 0,5
  5. Chú ý: HS có cách giải khác ra đáp án vẫn cho đủ số điểm.
Đồng bộ tài khoản