Đề Kiểm Tra Học Kì 1 lớp 12 môn toán

Chia sẻ: joanghai

Tài liệu ôn thi toán 12 - Đề Kiểm Tra Học Kì 1 lớp 12 môn toán

Nội dung Text: Đề Kiểm Tra Học Kì 1 lớp 12 môn toán

Đề Kiểm Tra Học Kì 1 - Thời Gian Làm Bài : 90 Phút
Tác Giả : Vũ Đình Bảo – ĐH Kinh Tế Tp.HCM

Câu 1 : Trong mặt phẳng với hệ toạ độ
Oxy, cho parabol (P) có phương trình
B.
chính tắc và đường thẳng
(d) có phương trình x + my + 2 = 0 (m là
tham số). Đường thẳng (d) tiếp xúc với C.
(P) khi và chỉ khi
A. m = 4
D.
B. m = ±2
C. m = ±
Câu 6 :Trong mặt phẳng với hệ toạ độ
D. m = 2
Câu 2 :Đồ thị của hàm số nào dưới đây
Oxy, cho elíp .
lồi trên khoảng ? Phương trình đường chuẩn của (E) ứng
với tiêu điểm F(-1; 0) là
A.
A. x = 9
B.
B.
C.
C.
D.
D. x = -9
Câu 3 :Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Câu 7 :Đồ thị hàm số y = x4 -4(2m + 1)x³ -
6mx² + x - m có 2 điểm uốn khi :
A/ 1/4 < m -1/4
Câu 8 :Cho hàm số
A.
. Đồ
B. thị hàm số có tâm đối xứng là điểm
A. (1;13)
C. B. (1; 12)
C. (1; 14)
D. D. (1; 0)
Câu 4 :Trong các elip sau, elip nào tiếp Câu 9 :Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho
xúc với đường thẳng : 2x - 3y - 9 = 0 tam giác MNP có M(1;−1), N(5;− 3) và P
A/ 5x² + 9y² = 45 thuộc trục Oy, trọng tâm G của tam giác
B/ 9x² + 5y² = 45 nằm trên trục Ox. Toạ độ điểm P là
C/ 3x² + 15y² = 45
A. (0;2)
D/ 15x² + 3y² = 45
B. (2;0)
Câu 5 :Trong mặt phẳng với hệ toạ độ
C. (0;4)
Oxy, cho đường thẳng (d) có phương
D. (2; 4)
trình x + 2y -5 = 0. Phương trình nào sau
Câu 10 :Trong mặt phẳng toạ độ Oxy,
đây cũng là phương trình của đường
cho tam giác MNP có M(1;2), N(3;1) và
thẳng (d)?
P(5;4). Phương trình tổng quát của đường
cao của tam giác kẻ từ M là
A. A. 3x − 2y +1 = 0
B. 2x + 3y + 8 =0.
C. 2x + 3y − 8 = 0

Đề Thi Chỉ Mang Tính Chất Tham Khảo Dành Cho Giáo Viên và Học Sinh THPT
Trang: 1 / 7
Đề Kiểm Tra Học Kì 1 - Thời Gian Làm Bài : 90 Phút
Tác Giả : Vũ Đình Bảo – ĐH Kinh Tế Tp.HCM

D. 3x + 2y − 7 = 0
Câu 11 :Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: C.
trên đoạn
D.
.

A. min B. min
C. min D. min Câu 16 :Cho hàm số . Số đường
Câu 12 :Gọi M, N là giao điểm của tiệm cận của đồ thị hàm số bằng
đường thẳng y = x +1 và đường cong A. 1
B. 0
. Khi đó hoành độ trung C. 3
điểm I của đoạn thẳng MN bằng
D. 2
A.
. Lựa
Câu 17 :Cho (H) :
chọn phương án đúng:
B.
A. x2 + y2 = 16 là đường tròn ngoại tiếp
C. 1
hình chữ nhật cơ sở của (H)
D. 2
B. x2 + y2 = 9 là hình chữ nhật cơ sở của
Câu 13 :Trong mặt phẳng với hệ toạ độ
(H)
Oxy, đường tròn
C. x2 + y2 = 25 là hình chữ nhật cơ sở của
(H)

D. (H) có 2 tiêu điểm là (4,0) và (-4,0).
Câu 18 :Số giao điểm của đường cong
A. tâm và bán kính R =

đường thẳng y =1− x bằng
A. 1
B. tâm và bán kính R = Câu 19 :Tìm giá trị nhỏ nhất của
B. 3
C. 2
D. 0 hàm số: .
C. tâm và bán kính R =


A. min B. min
D. tâm và bán kính R =
C. min
Câu 14 :Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu D. min

thức: .
Câu 20 :Cho (H) : . Xét các
A. min B. min papabol sau : (P1):y2=-32x, (P2):y2=16x,
(P3): y2=64x, (P4): x2=16y
C. min D. min . Lựa chọn phương án đúng:
Câu 15 :Trong mặt phẳng với hệ toạ độ A. Đường chuẩn của (P2) là tiếp tuyến
Oxy, phương trình nào sau đây là phương của (H)
trình đường tròn? B. Đường chuẩn của (P4) là tiếp tuyến
A. của (H)
C. Đường chuẩn của (P3) là tiếp tuyến
B. của (H)


Đề Thi Chỉ Mang Tính Chất Tham Khảo Dành Cho Giáo Viên và Học Sinh THPT
Trang: 2 / 7
Đề Kiểm Tra Học Kì 1 - Thời Gian Làm Bài : 90 Phút
Tác Giả : Vũ Đình Bảo – ĐH Kinh Tế Tp.HCM

D. Đường chuẩn của (P1) là tiếp tuyến C. Đường tròn x2 + y2 = 25 ngoại tiếp
của (H) hình chữ nhật cơ sở của elip
D. Đường tròn x2 + y2 = 16 ngoại tiếp
hình chữ nhật cơ sở của elip
Câu 21 :Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số:
Câu 25 :Số đường thẳng đi qua điểm
A(0;3) và tiếp xúc với đồ thị hàm số
bằng
A. min B. min A. 3
C. min D. min
B. 0
C. 2
D. 1
. Lựa chọn
Câu 22 :Cho (H) :
phương án đúng:
Câu 26 :Cho elip , và
A. Qua gốc tọa độ vẽ được 2 tiếp tuyến
đến (H)
điểm . Lựa chọn phương án
B. Qua gốc tọa độ không vẽ được tiếp
đúng
tuyến đến (H)
A. Cả 3 phương án kia đều sai
C. Qua gốc tọa độ vẽ được 4 tiếp tuyến
đến (H)
không phải là tiếp
B.
D. Cả 3 phương án kia đều sai
tuyến của (E)
Câu 23 :Cho hàm số
Hàm số có hai điểm cực trị , . Tích là tiếp tuyến của (E)
C.
bằng
. qua M
A. -2
B. -1
là tiếp tuyến của (E)
C. -5 D.
D. -4

Câu 27 :Cho elip và
Câu 24 :Cho hypebol ,
và các đường thẳng (d1): 5x + y + 3 = 0;
(d2): 5x + y - 3 = 0; (d3): x + 5y + 4 = 0; (d4): . Lựa chọn phương
hyperbol
5x + y - 4 = 0. Lựa chọn phương án đúng án đúng
A. (d1) là tiếp tuyến của A. Chúng có cùng tiêu điểm
(H) B. Chúng tiếp xúc với nhau
B. (d4) là tiếp tuyến của C. Chúng không cắt nhau
(H)
D. Chúng cắt nhau tại 4
C. (d2) là tiếp tuyến của điểm
(H) Câu 28 :Cho parabol (P): y2 = -4x, và điểm
D. (d3) là tiếp tuyến của M(-1,0). Lựa chọn phương án đúng
(H) A. Qua M vẽ được đường thẳng không
cắt (P)
. Chọn
Câu 25 :Cho elip B. Qua M vẽ được đúng 1 tiếp tuyến đến
phương án đúng. (P)
A. Đường tròn x2 + y2 = 9 ngoại tiếp hình C. Mọi đường thẳng qua M đều cắt (P)
chữ nhật cơ sở của elip tại hai điểm phân biệt
B. Điểm (3,0 ) là tiêu điểm của elip D. Đường thẳng qua M vuông góc với


Đề Thi Chỉ Mang Tính Chất Tham Khảo Dành Cho Giáo Viên và Học Sinh THPT
Trang: 3 / 7
Đề Kiểm Tra Học Kì 1 - Thời Gian Làm Bài : 90 Phút
Tác Giả : Vũ Đình Bảo – ĐH Kinh Tế Tp.HCM

trục Ox cắt (P) tại hai điểm phân biệt

Câu 29 :Cho (P): x2 = -4y. Lựa chọn
phương án đúng.
A. x = 1 là đường chuẩn của
(P) D. Đồ thị của (C) có dạng (d)
B. y = -1 là đường chuẩn của
(P)
C. x = -1 là đường chuẩn của
(P)
D. y = 1 là đường chuẩn của
(P)
Câu 30 :Cho parabol (P): y2 = 16, và các
đường thẳng (d1): 4x + y - 1 = 0; (d2): x + y
- 4 = 0; (d3): 2x - y + 2 = 0; (d4): -2x - y + 2
= 0. Lựa chọn phương án đúng. Câu 32 :Cho đường cong
A. (d2) tiếp xúc với (C) .Lựa chọn đáp án đúng
(P) Chọn một câu trả lời
B. (d1) tiếp xúc với A. Đường thẳng y = - x - 2 cắt (C) tại hai
(P) điểm phân biệt
C. (d4) tiếp xúc với B. Đường thẳng y = 2x + 1 tiếp xúc (C)
(P) C. Cả 3 phương án kia đều sai
D. (d3) tiếp xúc với
(P)
D. Phương trình có 4
Câu 31 :Cho đường cong
nghiệm
(C) Lựa chọn phương án Câu 33 : Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
đúng của hàm số : y = (sin x + 2cos x + 1)/(sin x
Chọn một câu trả lời + cos x + 2)
A. Đồ thị của (C) có dạng (b) A/ yMax = 1 và yMin = -3/2
B/ yMax = 1 và yMin = -2
C/ yMax = 2 và yMin = -1
D/ yMax = -1 và yMin = -3/2
Câu 34 : Trong mặt phẳng Oxy, cho elip
(E) : 4x² + 25y² - 200 = 0 và đường thẳng
(Δ) : 2x + 5y - 24 = 0
Tìm điểm M € (E) sao cho khoảng cách
B. Đồ thị của (C) có dạng (c)
từ M đến Δ ngắn nhất
A/ M(-5; 2) B/ M(5; -2)
C/ M(5; 2) D/ Một đáp số khác
Câu 35 : Cho hàm số y = - x³ - 3x² + 4 đồ
thị (C). Gọi d là tiếp tuyến tại M € (C) .
d có hệ số góc lớn nhất khi M có toạ
độ :
C. Đồ thị của (C) có dạng (a) A/ (-1; 2)
B/ (1; 0)
C/ (0; 4)
D/ (-2; 0)
Câu 36 : Cho x, y là hai số dương thay đổi
thoả mãn điều kiện : x + y = 1

Đề Thi Chỉ Mang Tính Chất Tham Khảo Dành Cho Giáo Viên và Học Sinh THPT
Trang: 4 / 7
Đề Kiểm Tra Học Kì 1 - Thời Gian Làm Bài : 90 Phút
Tác Giả : Vũ Đình Bảo – ĐH Kinh Tế Tp.HCM

Tìm giá trị nhỏ nhất của P = xy + (1)/ tam giác. Lựa chọn phương án đúng
(xy) ta được :
A/ 17/3 A. G nằm trên đường thẳng
B/ 16/3
C/ 17/4 B. G nằm trên đường thẳng
D/ 15/4
Câu 37 : Đường tiệm cận xiên của đồ thị
C. G nằm trên đường thẳng
hàm số : y = [ax² + (2a + 1)x + a + 3]/(x +
2) luôn luôn đi qua điểm cố định nào đây (a
D. G nằm trên đường thẳng
≠ 1)
A/ (0, 1)
Câu 44 : Trong mặt phẳng toạ
B/ (1, 0)
độ Oxy, điểm
C/ (-1, 0) là tiêu
điểm của
D/ (0, -1)
Câu 38 : Để cho phương trình : x³ - 3x = m
có 3 nghiệm phân biệt, giá trị của m thoả
mãn điều kiện nào sau đây : A. hypebol
A/ -2 < m < 0
B. parabol
B/ -2 < m < 1
C/ - 2 < m < 2 C. parabol
D/ -1 < m < 2
Câu 39 : Trong mp(Oxy) cho họ đường D. elíp
tròn (Cm) : x² + y² - 2mx - 2(m - 2)y + 2m² - Câu 45 : Cho tam giác ABC : A( - 5 ; 6) ;
2m - 3 = 0 B( - 4 ; 3) ; C(4 ; - 3). Đường phân giác
Tập hợp đường tròn (Cm) khi m thay đổi trong của góc A có phương trình :
là đường nào sau đây :
A/ đường thẳng y = - x + 1
B.
B/ đường thẳng y = - x - 1 A.
C/ đường thẳng y = x + 1
D.
D/ đường thẳng y = x – 1 C.
Câu 40 : Xác định m để hàm số y = (2x² -
Câu 46 : Cho đường thẳng (d) :
mx + m) / (x + 2) có 2 cực trị cùng dấu ?
và điểm A(6 ; 5). Điểm A’
A/ 0 < m < 8
đối xứng của A qua (d) có tọa độ là :
B/ -8 < m < 0
C/ m < 0 ν 8 < m
D/ Một đáp số khác B. A’(- 5 ; -
A. A’( - 6 ; - 5)
Câu 41 : Cho hai đường thẳng 6)
C. A’( - 6 ; - 1) D. A’(5 ; 6)
Câu 47 : Cho hyperbol (H) :
và .
Lựa chọn phương án đúng
. Phương trình
chính tắc của elip (E) có tiêu
B. trùng điểm trùng với tiêu điểm của
vuông góc với
A.
(H) và ngoại tiếp hình chữ
D. Cả 3 nhật cơ sở của (H) là :
phương
C . // án kia đều
B.
sai.
A.
Câu 43 : Cho tam giác ABC với 3 đỉnh
là trọng tâm


Đề Thi Chỉ Mang Tính Chất Tham Khảo Dành Cho Giáo Viên và Học Sinh THPT
Trang: 5 / 7
Đề Kiểm Tra Học Kì 1 - Thời Gian Làm Bài : 90 Phút
Tác Giả : Vũ Đình Bảo – ĐH Kinh Tế Tp.HCM

5 A B C D 30 A B C D
D.
6 A B C D 3 A B C D
C.
1
Câu 48 : Hyperbol (H) có 7 A B C D 3 A B C D
hai trục đối xứng Ox, Oy 2
; hai tiệm cận có phương 8 A B C D 3 A B C D
trình 3
9 A B C D 34 A B C D
và qua điểm 10 A B C D 35 A B C D
. Phương 1 A B C D 3 A B C D
trình chính tắc của (H) 1 6
là : 1 A B C D 37 A B C D
2
1 A B C D
3 A B C D
A. B.
3 8
14 ABCD3 A B C D
C. 9
D.
15 A B C D 40 A B C D
1 A B C D 41 A B C D
6
17 A B C D 42 A B C D
Câu 49 : Cho hyperbol (H) : 1 A B C D 43 A B C D
và M là một điểm tùy ý thuộc (H) . Gọi 8
là hai tiêu điểm của (H) . Khi đó : 1 A B C D 44 A B C D
9
20 A B C D 45 A B C D
A. B.
2 A B C D 46 A B C D
1
C. D.
2 A B C D 47 A B C D
2
2 A B C D 48 A B C D
lấy
Câu 50 : Trên parabol (P) 3
24 A B C D 49 A B C D
điểm M có hoành độ . Tính độ dài
25 A B C D 50 A B C D
MF ( F là tiêu điểm của (P) ) :


Trong quá trình soạn
A. B.
thảo với thời gian gấp
C. D.
rút và phải chuyển 1
------------------------------------------------------
khổi lương lớn bài tập
Bảng Trả Lời :
1 ABCD2 ABCD
từ tự luận qua trắc
6
nghiệm nên có vài sai
2 A B C D 27 A B C D
3 ABCD2 ABCD
sót. Mong các bạn đọc
8
góp ý để sửa chửa để
4 ABCD2 ABCD
9


Đề Thi Chỉ Mang Tính Chất Tham Khảo Dành Cho Giáo Viên và Học Sinh THPT
Trang: 6 / 7
Đề Kiểm Tra Học Kì 1 - Thời Gian Làm Bài : 90 Phút
Tác Giả : Vũ Đình Bảo – ĐH Kinh Tế Tp.HCM

cùng xây dựng 1 diễn
đàn 1 lớn mạnh hơn
Đề Thi Chỉ Mang Tính Chất Tham Khảo Dành Cho Giáo Viên và Học Sinh THPT
Trang: 7 / 7
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản