ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: SINH HỌC – LỚP 12 (BAN CƠ BẢN)

Chia sẻ: hatram_123

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: SINH HỌC – LỚP 12 (BAN CƠ BẢN) SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT SỐ 3 QUẢNG TRẠCH

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: SINH HỌC – LỚP 12 (BAN CƠ BẢN)

KI M TRA H C KÌ I – NĂM H C 2010 - 2011
S GD& T QU NG BÌNH
TRƯ NG THPT S 3 QU NG TR CH MÔN: SINH H C – L P 12 (BAN CƠ B N)
Th i gian: 45 phút(không k th i gian giao )

Trong m i câu h i ch có m t phương án tr l i úng, em hãy ch n phương án úng m i câu và tô chì vào ô
úng c a phi u tr l i tr c nghi m.
Câu 1: M t o n phân t AND mang thông tin mã hóa m t chu i poolipeptit hay m t phân t ARN ư c g i là
A. mã di truy n B. b ba mã hóa C. b ba i mã D. gen
Câu 2. Trong 64 b ba mã di truy n có 3 b ba không mã hóa cho axit amin nào. Các b ba ó là
A. AUG, UGA, UAG B. UAA, UAG, UGA
C. UAA, AUU, UAG D. UAG, UAA, UGA
Câu 3: Thành ph n nào sau ây không tham gia tr c ti p vào quá trình gi i mã?
A. mARN B. ADN C. tARN D. ribôxôm
Câu 4. Môi trư ng n i bào cung c p cho quá trình t sao liên ti p 2 l n t gen B là 9000 nuclêôtit, trong ó có 2700
a ênin. S nuclêôtit t ng lo i trong toàn b gen m i ư c t o thành t t sao th 2 là
A. A = T= 3200, G = X = 2800 B. A = T = 3400, G = X = 2600
C. A= T = 2400, G = X = 3600 D. A = T = 3600, G = X = 2400
Câu 5. Trong ch n gi ng, phương pháp gây t bi n nhân t o ít có hi u qu i v i i tư ng sinh v t nào?
A. N m B. Th c v t C . ng v t D. Vi sinh v t
Câu 6. K t qu phép lai thu n và lai ngh ch khác nhau, t l ki u hình phân b ng u c 2 gi i tính thì tính
tr ng b chi ph i b i
A. gen n m trên nhi m s c th (NST) thư ng B. Gen n m trên NST gi i tính
C. nh hư ng c a môi trư ng D. Gen trong t bào ch t
Câu 7. Cơ th a b i có th ư c phát hi n b ng phương pháp nào dư i ây là chính xác nh t
A. Quan sát ki u hình B. ánh giá kh năng sinh s n
C. quan sát và m s lư ng NST trong t bào D.Theo dõi th i gian sinh trư ng c a cây
Câu 8. Liên k t – CO – NH- gi a các ơn phân có trong các phân t nào dư i ây?
A. Prôtêin B. ADN C. ARN D. Pôlisaccarit
Câu 9. t bi n gen ph thu c vào
A. li u lư ng, cư ng c a lo i tác nhân t bi n
B.th i di m x y ra t bi n
C. c i m c u trúc c a gen
D. li u lư ng, cư ng c a lo i tác nhân t bi n; th i i m x y ra t bi n; c i m c u trúc c a gen.
Câu 10. Hai alen trong c p gentương ng khác nhau v trình t phân b c a các nuclêôtit ư c g i là
A. th ng h p B. th d h p C. cơ th lai D. cơ th F1
Câu 11. Cơ th sinh v t có b NST tăng ho gi m m t ho c m t s NST g i là
A. th lư ng b i B. th ơn b i C. th d b i D. th t a b i
Câu 12. ơn v c u trúc cơ b n c a NST sinh v t nhân chu n là
A. nuclêôtit B. nuclêôxôm C. axít amin D. prôtêin và ADN
Câu 13. Nguyên t c nào sau ây m b o cho thông tin di truy n t ADN thành mARN ư c truy n t chính xác?
A.Nguyên t c bán b o toàn B. Nguyên t c khuôn m u
C. Nguyên t c b sung D. S sao chép n a gián o n
Câu 14. Gen quy nh b nh nào sau ây n m trên NST X ngư i?
A. B nh b ch t ng B. B nh máu khó ông C. B nh ung thư máu D. B nh h ng c u lư i li m
Câu 15. Phép lai hai cá th tuân tho quy lu t phân li c l p có ki u gen AaBb x Aabb cho k t qu
A. 4 ki u hình(KH), 8 ki u gen(KG) B. 4 KH, 9 KG C. 4KH, 6KG D. 4KH, 4KG
Câu 16. trong các d ng t bi n c u trúc NST, d ng t bi n có ý nghĩa nh t i v i quá trình ti n hoá là
A. o o n B. m t o n C. l p o n D. chuy n o n
Câu 17. T i sao hoán v gen là trư ng h p ít ph bi n?
A. i b ph n gen n m g n nhau trên NST B. Gen tr i kh ng ch trao i chéo
C. Các gen thư ng n m xa tâm ng D. Kì trư c gi m phân 2 x y ra quá ng n
Câu 18. Hi n tư ng hoán v gen x y ra kì nào c a quá trình phân bào?
A. Kì u c a gi m phân II B. Kì sau c a gi m phân II
C. Kì u c a gi m phân I. D. Kì sau c a nguyên phân I
Câu 19. M t c p gen có 2 alen t n t i trên NST t o ra 5 ki u gen, c p gen ó n m v trí nào trên NST?
A. N m trên NST thư ng B. N m trên NST X C. N m trên NST Y D. N m trên NST X và Y
Câu 20. ngư i, b nh b ch t ng do gen l n a n m trên NST thư ng quy nh. T i m t huy n mi n núi, t l ngư i
b b ch t ng là 1/10.000. T l ngư i mang gen d h p là
A. 0,5% B. 49,5% C. 2,96% D. 1,98%
Câu 21. D ng t bi n c u trúc NST gây b nh b ch c u ác tính ngư i là
A. M t o n c p NST s 21 ho c 22 B. l p o n NST s 21 ho c 22
B. o o n c p NST s 21 ho c 22 D. Chuy n o n c p NST s 21 ho c 22
Câu 22. C u trúc di truy n c a qu n th (QT) là: 31AA: 11aa. Sau 5 th h ng u ph i c u trúc di truy n c a QT là
A. 0,5476AA: 0,3848Aa: 0,0676 B. 0,6476AA: 0,2848Aa: 0,0676aa
C. 0,5576AA: 0,3748Aa: 0,0676aa D. 0,5676AA: 0,3848Aa: 0,0476Aaa
Câu 23. T l các lo i giao t ư c t o ra t ki u gen BBb là
A. 1Bb,2BB,2b,1bb B. 1BB,2B,2Bb,1b C. 1BB,1Bb,1bb D. 1B,2BB,2b,1Bb
Câu 24. i m khác nhau trong quy lu t tương tác cho t l ki u hình 9: 6: 1 và 12: 3: 1 là
A. s t h p F2 B. s lo i ki u hình F2 C. ki u tác ng gen D. s c p di h p F2
Câu 25. Kĩ thu t di truy n là kĩ thu t ư c thao tác trên
A. v t li u di truy n m c phân t B. t bào nhân sơ C. t bào nhân th c D. NST
Câu 26. T n s hoán v gen ư c xác nh b ng t ng t l c a
A. các lo i giao t hoán v và không hoán v B. Các lo i giao t hoán v
C. các lo i giao t hoán v D. ki u hình c a th h con
Câu 27. M t c p v ch ng sinh ư c 2 ngư i con, ngư i con u lòng có nhóm máu O, ngư i th hai có nhóm máu
AB. Ki u gen c a c p v ch ng này là
A. IAIA x IAI0 B. IBI0 x IBI0 C. IAI0 x IBI0 D. IAB x I0I0
Câu 28. C u trúc di truy n c a qu n th là: 21AA: 10Aa: 10aa. Sau 5 th h n i ph i c u trúc di truy n c a QT là
A. 0,5122AA: 0,2439Aa: 0,2439aa B. 0,6304AA: 0,0076Aa: 0,362aa
C. 0,5322AA: 0,339Aa: 0,3339aa D. 0,7303AA: 0,0076Aa: 0,262aa
Câu 29. M t gen có liên k t hi rô là 1560, có s nuclêôtit lo i T = 20% s nuclêôtit c a gen. Gen b t bi n, sau
t bi n s liên k t hi rô tăng lên 1, nhưng chi u dài không i. S nuclêôtit t ng lo i c a gen là
A. G = X = 240, A = T = 36 B. G = X = 360, A = X = 240
B. G = X = 239, A = T = 361 D. G = X = 361, A = T = 239
Câu 30. Cơ th có ki u gen AaBBCcEE khi gi m phân s t o ra bao nhiêu lo i giao t ?
A. 8. B. 4 C. 16 D. 32

DÀNH CHO H C SINH KHÁ GI I
Câu 31. Cho các phương pháp sau
1. T th ph n b t bu c qua các th h
2. Dung h p t bào tr n khác loài
3. Lai gi a các dòng thu n ch ng có ki u gen khác nhau t o ra ư c F1
4. Nuôi c y h t ph n r i lư ng b i hoá các dòng ơn b i
Các phương pháp có th s d ng t o ra dòng thu n ch ng th c v t là
A. 2, 3 B. 1,4 C. 1,3 D. 1,2
Câu 32. ngư i, gen l n gây b nh b ch t ng n m trên NST thư ng, alen tr i tương ng quy nh da bình thư ng.
Gi s trong qu n th ngư i, c trong 100 ngư i da bình thư ng thì có m t ngư i mang gen b ch t ng. M t c p v
ch ng có da bình thư ng, xác su t sinh con b ch t ng c a h là
A. 0,0125% B. 0,025% C. 0,25% D. 0,0025%
Câu 33. Cá th có KG AB/ab khi gi m phân x y ra hoán v gen v i t n s 20% s t o ra m y ki u giao t , v i t l
nào?
A. 2 ki u, t l AB = ab = 50% B. 4 ki u, t l AB = ab = 40%; Ab = aB = 10%
C. 4 ki u, t l AB = ab = 10%; Ab = aB = 40% D. 4 ki u; t l 1: 1: 1: 1
Câu 34. B m không m c b nh, sinh 1 a con gái bình thư ng, 1 con trai mù màu. Xác su t b m trên sinh
ư c 2 a con trai u bình thư ng.
A. 25% B. 50% C. 12,5% 6,25%
Câu 35. Trong m t qu n th giao ph i n u gen A có 3 alen, gen B có 4 alen, gen C có 5 alen. N u các gen phân li
c l p thì s t h p gen la
A. 72 B.720 C. 900 D. 1000

GV: T Thanh Tùng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản