Đề kiểm tra học kì II môn toán

Chia sẻ: Phan Ngoc Anh Tung Tung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
287
lượt xem
50
download

Đề kiểm tra học kì II môn toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về đề kiểm tra học kì II môn Toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra học kì II môn toán

  1. SÔÛ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ II BÌNH DÖÔNG Naêm hoïc:2008-2009 ----------***--------- ----------------- Moân: TOAÙN 9 Ngaøy kieåm tra: 06/05/2009 Thôøi gian: 90 phuùt (Khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà ) I. LYÙ THUYEÁT: (2 ñieåm) Thí sinh choïn caâu 1 hoaëc caâu 2 ñeå laøm : Caâu 1: Phaùt bieåu vaø chöùng minh ñònh lyù: “ Goùc coù ñænh beân trong ñöôøng troøn”. Caâu 2: Xaùc ñònh haøm soá y = ax2 bieát ñoà thò haøm soá ñi qua ñieåm M(1;2). Veõ ñoà thò haøm soá tìm ñöôïc . II. BAØI TAÄP : ( 8 ñieåm ) Baøi 1: ( 2 ñieåm) Cho phöông trình baäc hai aån soá x vôùi m laø tham soá x2 – 2mx + 2m – 1 = 0 a) Giaûi phöông trình khi m = 2 . b) Chöùng toû raèng vôùi moïi giaù trò cuûa m phöông trình luoân coù nghieäm c) Tìm m ñeå phöông trình luoân coù 2 nghieäm traùi daáu . Baøi 2: ( 2.5 ñieåm) Giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình: Khoaûng caùch cuûa hai beán soâng A vaø B laø 30km. Moät ca noâ ñi töø A ñeán B, nghæ 40 phuùt, roài trôû veà beán A. thôøi gian töø luùc ñi ñeán luùc trôû veà ñeán Alaø 6 giôø. Tính vaän toác cuûa ca noâ khi nöôùc yeân laëng , bieát vaän toác cuûa doøng nöôùc laø 3 km/h. Baøi 3: (3.5 ñieåm): Cho töù giaùc ABCD noäi tieáp nöõa ñöôøng troøn ñöôøng kính AD, AC vaø BD caét nhau taïi E. Keû EF vuoâng goùc vôùi AD . a) Chöùng minh caùc töù giaùc ABEF, DCEF noäi tieáp . b) Chöùng minh CA laø tia phaân giaùc cuûa goùc BCF . c) Tính dieän tích hình giôùi haïn caùc ñöôøng thaúng AD, AB, cung BD cuûa nöõa ñöôøng troøn . Bieát AD = 8cm, BAD = 600 . ---HEÁT---

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản