ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 4 NĂM HỌC 2010-2011 TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN CHÂU

Chia sẻ: xitin10

Tài liệu tham khảo cho học sinh tiểu học. Mời các bạn học sinh tiểu học và thầy cô tham khảo hay ôn tập để củng cố kiến thức

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 4 NĂM HỌC 2010-2011 TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN CHÂU

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – LỚP 4 NĂM HỌC 2010-2011
TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN CHÂU
A B
1. Tíi c©y, che giµn a.Chèng rÐt cho c©y.
2. Cho uèng nhiÒu níc, chuång b. Chèng rÐt cho ®éng vËt.
tr¹i tho¸ng m¸t. c. Chèng nãng cho c©y
3. ñ Êm cho gèc c©y b»ng r¬m r¹. d. Chèng nãng cho ®éng vËt.
4. Cho ¨n nhiÒu chÊt bét, chuång
tr¹i kÝn giã….
C©u 8. Khoanh trßn tríc c©u tr¶ lêi kh«ng ®óng vÒ thùc vËt.
a.Thùc vËt lÊy khÝ cac-b«-nÝch vµ th¶i «-xi trong qu¸ tr×nh quang
hîp.
b.Thùc vËt cÇn «-xi ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh h« hÊp.
c. H« hÊp ë thùc vËt chØ x¶y ra vµo ban ngµy.
C©u 9. Khoanh vµo ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng. Sinh vËt nµo cã kh¶
n¨ng sö dông n¨ng lîng cña ¸nh s¸ng mÆt trêi, tæng hîp chÊt h÷u c¬(nh
chÊt ®êng bét) tõ nh÷ng chÊt v« c¬( níc, kho¸ng, khÝ c¸c-b«-nÝch)
a. Con ngêi b. Thùc vËt c. §éng vËt
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản