ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 6

Chia sẻ: lamvu1976

TÀI LIỆU THAM KHẢO - ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 6

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 6

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
PHÒNG GD&ĐT
THỊ XÃ PHÚ THỌ Năm học 2011-2012
MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài 60 phút ( không kể thời gian giao đề)Câu 1. ( 3 điểm) Thực hiện phép tính bằng cách thuận tiện nhất :
312 7 25 2
a) 2012 × 8 – 8 × 2011 +× ×2 − ×2
b) c)
523 8 38 3
Câu 2 ( 2 điểm) Tìm x :
a) x - 12 = 8 b) 21 : x + 8 = 15
3
Câu 3. ( 2 điểm): Lớp 6A có 35 học sinh. Số học sinh nam bằng số học
4
sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em ?
Câu 4. ( 2 điểm):
a) Tính diện tích hình thang
4 cm


5 cm


9 cm
b) Tính diện tích tam giác ADE biết diện tích hình vuông là 36cm 2
A B
M EC
D

Câu 5. ( 1 điểm) Tìm số tự nhiên có 6 chữ số. Biết chữ số hàng đơn v ị là 4 .
Nếu chuyển chữ số hàng đơn vị lên đầu thì được s ố mới có 6 ch ữ s ố g ấp 4
lần số cũ ?
HDC KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
PHÒNG GD&ĐT
THỊ XÃ PHÚ THỌ Năm học 2011-2012
MÔN: TOÁN LỚP 6
Một số chú ý khi chấm bài:
• Hướng dẫn chấm dưới đây có 2 trang và dựa vào lời giải sơ lược của một
cách. Thí sinh giải cách khác mà cho kết quả đúng thì cho điểm từng phần ứng
với thang điểm của Hướng dẫn chấm.

Điểm
Câu Đáp án
Câu 1. ( 3 điểm) Thực hiện phép tính bằng cách thuận tiện nhất :
312 7 25 2
a) 2012 × 8 – 8 × 2011 +× c) × 2 − × 2
b)
523 8 38 3
2012 × 8 – 8 × 2011 = ( 2012 − 2011) × 8 = 1× 8 = 8
a) 1,0
b) 3 1 2 3 1 3 1 9 5 14
+×=+=+= + = 1,0
5 2 3 5 3 5 3 15 15 15
c) 2 8 7 5 8 2 2
7 25
× 2 − × 2 = ×  − ÷= × = 1,0
3 3 8 8 3 8 3
8 38
Câu 2 ( 2 điểm) Tìm x biết a) x - 12 = 8 b) 21 : x + 8 = 15
a) x - 12 = 8 b) 21 : x + 8 = 15
x = 8 + 12 21 : x = 15 – 8
x = 20 21 : x =7 2,0
x = 21:7
x =3
3
Câu 3. ( 2 điểm): Lớp 6A có 35 học sinh . Số học sinh nam b ằng số học sinh nữ .
4
Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em ?
Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 4 = 7 ( phần) 0,5
Số học sinh Nam là: 35 : 7 . 3 = 15 ( em ) 0,5
Số học sinh Nữ là: 35 - 15 = 20 (em) 0,5
Số học sinh nữ hơn số học sinh nam là: 20 - 15 = 5 ( em) 0,5
Câu 4. ( 2 điểm)
a) Tính diện tích hình thang b) Tính diện tích tam giác ADE biết
diện tích hình vuông là 36cm2
4 cm
A B

5 cm

E
M
9 cm
D C
Diện tích hình thang là :
a)
(4 + 9).5
= 32,5 ( cm2)
S= 1,0
2
Đáp số : 62,5 cm2
Điểm
Câu Đáp án
Diện tích tam giác AED là :
b)
1 1 1
SAED = × AD × ME = × S ABCD = × 36 = 18cm 2 1,0
2 2 2
Đáp số : 18 cm2
Câu 5. ( 1 điểm) Tìm số tự nhiên có 6 chữ số. Biết chữ số hàng đơn vị là 4 . N ếu
chuyển chữ số hàng đơn vị lên đầu thì được số mới có 6 chữ số gấp 4 lần số cũ ?
Đặt phép tính hàng dọc
abcde4
× 4
4abcde
Tính lùi :
4 nhân 4 bằng 16 viết 6 nhớ 1 . Vậy e = 6 1,0
4 nhân 6 bằng 24 nhớ 1 bằng 25 viết 5 nhớ 2. Vậy d = 5
4 nhân 5 bằng 20 nhớ 2 bằng 22 viết 2 nhớ 2. Vậy c = 2
4 nhân 2 bằng 8 nhớ 2 bằng 10 viết 0 nhớ 1. Vậy b = 0,
4 nhân 0 bằng 0 nhớ 1 bằng 1 viết 1. Vậy a = 1
Số cần tìm là : 102564
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản