ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 7

Chia sẻ: lamvu1976

TÀI LIỆU THAM KHẢO - ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 7

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 7

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
PHÒNG GD&ĐT
THỊ XÃ PHÚ THỌ Năm học 2011-2012
MÔN: TOÁN LỚP 7
Thời gian làm bài 60 phút ( không kể thời gian giao đề)

Câu 1. Thực hiện các phép tính ( hợp lý nếu có thể).
1 36
a) +:
2 28 7
−3 12 −5 2 13
+ + −+
b)
8 25 8 5 25
14 16 2
c) . + . +
35 35 3
Câu 2. Tìm x biết:
5
a) + 2x = -
2
b) -2x + 4 = 0
7
Câu 3. Một thùng đựng dầu sau khi lấy đi 16 lít thì số dầu còn l ại bằng
15
số dầu đựng trong thùng. Hỏi thùng đựng bao nhiêu lít dầu.
Câu 4. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Vẽ các tia Oy, Oz
· ·
sao cho xOy = 30 ; xOz = 120.
a.Tính số đo góc yOz.
· ·
b. Vẽ tia phân giác Om của xOy , tia phân giác On của xOz . Tính số đo góc
mOn.
Câu 5. Tìm số nguyên tố (a>b>0) sao cho ab − ba là số chính phương
HDC KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
PHÒNG GD&ĐT
THỊ XÃ PHÚ THỌ Năm học 2011-2012
MÔN: TOÁN LỚP 7


Một số chú ý khi chấm bài:
• Hướng dẫn chấm dưới đây có 2 trang và dựa vào lời giải sơ lược của một
cách. Thí sinh giải cách khác mà cho kết quả đúng thì cho điểm từng phần ứng
với thang điểm của Hướng dẫn chấm.

Điể
Câu Đáp án
m
Câu 1. ( 3,0 điểm )Thực hiện các phép tính ( hợp lý nếu có thể).
−3 12 −5 2 13
1 36 14 16 2
+ + −+ c) . + . +
a) +: b)
2 28 7 8 25 8 5 25 35 35 3
1 3 6 1 3 7 1 11 1 1 5
. =+.=+=
a) + :=+ 1.0
2 28 7 2 28 6 2 2 4 2 8 8
b) −3 12 −5 2 13  −3 −5   12 13  2 2 2
=  + ÷+  + ÷− = ( −1) + ( 1) − = −
+ + −+ 1.0
8 25 8 5 25  8 8   25 25  5 5 5
c) 1 4 1 6 2 1  4 6  2 1 10 2 2 2 4
. + . + = .  + ÷+ = . + = + = 1.0
3 5 3 5 3 3 5 5 3 3 5 3 3 3 3
5
Câu 2 ( 1,0 điểm ) a) + 2x = - b) -2x + 4 = 0
2
1 5 51 6 3
+ 2x = - ⇒ 2x = - - ⇒ 2x = - ⇒ 2x = -3 ⇒ x = -
a) 0.5
2
2 2 22 2
-2x + 4 = 0 ⇒ -2x = -4 ⇒ x = 2
b) 0.5
7
Câu 3. ( 2,0 điểm ) Một thùng đựng dầu sau khi lấy đi 16 lít thì số dầu còn lại bằng số
15
dầu đựng trong thùng. Hỏi thùng đựng bao nhiêu lít dầu.
7 8
Phân số chỉ số dầu đã lấy ra là: 1 − = (số lít dầu) 1.0
15 15
8 15
Số lít dầu đựng trong thùng là: 16 : = 16. = 30 (lít) 1.0
15 8
Câu 4 (3,0 điểm)Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng cã bê chøa tia Ox. VÏ c¸c tia Oy, Oz sao
· ·
cho xOy = 30 ; xOz = 120.
a.TÝnh sè ®o gãc yOz.
· ·
b. VÏ tia ph©n gi¸c Om cña xOy , tia ph©n gi¸c On cña xOz . TÝnh sè ®o gãc mOn.
Điể
Câu Đáp án
m
n
z

y

m


O x

· ·
Vẽ được xOy = 30 ; xOz = 120. 0.5
· ·
a) Vì xOy < xOz nên tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và tia Oz 0.5
⇒ xOy + ·yOz = xOz ⇒ ·yOz = xOz - xOy =1200 - 300 = 900
· ·
· · 0.5
· ·
b) Vẽ được tia ph©n gi¸c Om cña xOy , tia ph©n gi¸c On cña xOz 0.5
1
·
· · ·
Om là phân giác của xOy nên xOm = .300 = 150 ⇒ xOm < xOz nên tia Om
2 0.5
· · ·
nằm giữa 2 tia Ox và tia Oz, hay zOm = xOz - xOm =1200 - 150 =1050
1
·
· · ·
On là phân giác của xOz nên zOn = .1200 = 600 ⇒ zOn < zOm nên tia On
2 0.5
· · ·
nằm giữa 2 tia Oz và tia Om, hay nOm = zOm - zOn = 105 - 60 =45
0 0 0


Câu 5 (1,0 điểm) Tìm số nguyên tố ab (a>b>0) sao cho ab − ba là số chính phương
ab − ba = (10a + b) − (10b + a ) = 9( a − b) = 3 (a − b)
2Do ab − ba là số chinh phương nên (a − b) là số chính phương 0.25
Ta thấy 1 ≤ a-b ≤ 8 nên (a – b) ∈ { 1; 4}

- Với (a – b)=1 thì ab ∈ { 21;32; 43;54;65;76;87;98} chọn được số 43 là số
0.25
nguyên tố.
- Với (a – b)= 4 thì ab ∈ { 51;62;73;84;95} chọn được số 73 là số nguyên tố
0.25

Vậy ab = 43 hoặc 73 0.25
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản