Đề kiểm tra lịch sử 12 học kì 2 trường THPT A Túc

Chia sẻ: hoagiay_123

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề kiểm tra lịch sử 12 học kì 2 trường THPT A Túc để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

Nội dung Text: Đề kiểm tra lịch sử 12 học kì 2 trường THPT A Túc

SỞ GD& ĐT QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
TRƯỜNG THPT ATÚC MÔN LỊCH SỬ 12


ĐỀ RA
Câu 1: Hãy cho biết tình hình và nhiêm vụ cách mạng Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ
năm 1954?
Câu 2: Âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mỹ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ơ
miền Nam (1965-1968) khác với chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”, “Đông Dương
hoá chiến tranh” như thế nào ?
Câu 3: Trình bày nét chính về diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ?

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
Câu 1: (3 điểm) – Tình hình: (2đ)
Hiệp định Giơnevơ năm 1954 được kí kết chấm dứt cuộc chiến tranh ở Đông Dương
của Pháp. Ngày 10- 10 – 1954, quân ta tiếp quản Hà Nội, ngày 1-1 1955 Trung ương
Đảng ,Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mắt nhân dân Thủ đô.
Ngày 16-5 1955 toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi đảo Cát Bà Miền Bắc nước ta được
hoàn toàn giải phóng.
Tháng 5 năm 1956 Pháp rút quân khỏi Miền Nam Việt Nam nhưng chưa thực hiện
hiệp thương Tổng tuyển cử tự do thống nhất hai miền Nam -Bắc Việt Nam theo điều
khoản của hiệp định Giơ nevơ.
Mỹ thay thế Pháp biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự ở Đông
Dương và Đông Nam Á.
- Nhiệm vụ của cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơ ne vơ (1đ)
Miền Bắc: hàn gắn vết thương chiến tranh, khoi phục kinh tế, đưa Miền Bắc tiến lên
CNXH.
Miền Nam: Tiếp tục cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, thực hiện hoà bình thống nhất
nước nhà.
Câu 2: (3đ)
“Chiến tranh cục bộ” là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới, được tiến hành
bằng lực lượng quân Mĩ, quân đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn, lúc cao nhất lên
tới 1,5 triệu quân, trong đó quân Mĩ chiếm hơn nửa triệu.
Mĩ cho quân mở ngay cuộc hành quân tìm diệt vào căn cứ Van Tường (Quảng Ngãi) và
mở liền hai cuộc tiến công chiến lược mùa khô (1965-1966 (1966-1967) bằng hang loạt
cuộc hành quân “Tìm diệt” và “Bình định” vào “đất thánh Việt cộng”.(1,5đ)
“Việt Nam hoá chiến tranh”là chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ
được thực hiện bằng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, có sự phối hợp bằng hoả lực, không
quân, hậu cần Mĩ vẫn do Mĩ chỉ huy bằng hệ thống cố vấn.
Mĩ sử dụng quân đội Sài Gòn như lực lượng xung kích ở Đông Dương.
Mĩ còn dùng thủ đoạn ngoại giao…(1,5đ)
Câu 3: (4đ) Học sinh nêu dược những nét chính của 3 chiến dịch:
-Chiến dịch Tây Nguyên (từ4-3 đến ngày 24-3-1975)(1đ)
-Chiến dịch Huế- Đà Nẵng (từ 21-3 đến 29-3-1975)(1đ)
-Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ 26-4 đến 30-4-1975)(2đ)
SỞ GD& ĐT QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
TRƯỜNG THPT ATÚC MÔN LỊCH SỬ 10
Thời gian: 45 phút

Đ Ề RA

Câu 1: Tại sao nói: Thời kì chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao của cách mạng tư
sản Pháp?
Câu 2: Nêu những thành tựu chủ yếu của cách mang công nghiệp ở nước Anh?
Câu 3: Cách mạng công nghiệp đem lại những hệ quả gì?

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
Câu 1: (4 đ)
Thời kì chuyên chính Gia cô banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp vì:
Chính quyền Giacôbanh (đứng đầu là luật sư Rô bépie- người có tinh thần cách
mạng triệt để và tích cực bảo vệ quyền lợi của quần chúng nhân dân) được thiết
lập trong hoàn cảnh nước Pháp bị đe doạ nghiêm trọng. Trong nước, bọn phản
cách mạng luôn quấy rối, đời sống nhân dân ngày càng khó khăn. Ngoài mặt trận
quân đồng minh phong kiến quyết tâm “bóp chết” nền cộng hoà.(2đ)
Để đưa đất nước thoát khỏi khó khăn, việc đầu tiên mà những người Gia cô banh
quan tâm là giải quyết vấn đề ruộng đất, qua đó động viên họ tham gia cách mạng
chống thù trong giặc ngoài.
6-1793,.. tuyên bố quyền dân chủ rộng rãi và mọi sự bất bình đẳng về đẳng cấp bị
xoá bỏ.
23-8-1793, Quốc hội thông qua lệnh “Tổng động viên toàn quốc”….ban hành
luật giá tối đa… lương tối đa… nhờ vậy phái Gia cô banh đã dập tắt được các cuộc
nội loạn và giành nhiều thắng lợi trên chiến trường, đuổi quân xâm lược ra khỏi
biên giới. Cách mạng Pháp đã đạt tới đỉnh cao.(2đ)
Câu 2: (3đ) (Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
-1764, Giêm ha ri vơ sang chế ra máy “Gien ni” sử dụng từ 16-18 cọc suốt.
-1769, Ác crai tơ chế tạo ra máy chạy bằng sức nước
-1779, Crôm tơn cải tiến máy với kỉ thuật cao hơn.
-1785, Ét mơn Các rai chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước, NSLĐ tăng gần
40 lần so với dệt tay, thúc đẩy nghành dệt phát triển.
-1784, máy hơi nước do Gêm oát phát minh được đưa vào sử dụng, tốc độ sản
xuất và năng suất tăng lên rõ rệt. Giảm SLĐ của con người
- Đầu máy chạy bằng hơi nước >> Anh trở thành “công xưởng” của thế giới.
Câu 3: (3đ)
-Hệ quả tích cực: + Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản…(1đ)
+ Góp phần thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong các
nghành kinh tế khác …..(1đ)
-Hệ quả tiêu cực: (1 đ)
Các giai cấp mới hình thành …. mâu thuẫn xã hội…,các cuộc đấu tranh tăng lên.
SỞ GD& ĐT QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
TRƯỜNG THPT ATÚC MÔN: LỊCH SỬ 11
Thời gian: 45 phút


Đ Ề RA

Câu 1: Nêu nội dung Hiệp ước Hác – măng?
Câu 2: Những chuyển biến về xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác
lần thứ nhất của Pháp?
Câu 3: Phân tích sự giống nhau khác nhau giữa hai khuynh hướng bạo động và
cải cách đầu thế k ỉ XX?

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

Câu 1:(3đ) Nội dung Hiệp ước Hác -măng:
- Thừa nhận sự bảo hộ của Pháp trên toàn cỏi Việt Nam…(1đ)
- Đại diện của Pháp ở Huế trực tiếp điều khiển các công việc ở Trung
Kì.(0,5đ)
- Ngoại giao của Việt Nam do Pháp nắm giữ.(0,5đ)
- Quân sự…(0,5đ)
- Về kinh tế: Pháp nắm và kiểm soát toàn bộ nguồn lợi trong
nước.(0,5đ)
Câu 2: (5đ) (Mỗi ý đúng 1 điểm)
Những chuyển biến về x ã hội:
- Giai cấp địa chủ phong kiến …
- Giai cấp nông dân…
- Giai cấp công nhân…
- Giai cấp tư sản…
- Giai cấp tiểu tư sản…
Câu 3:(2đ) * Giống nhau: (1đ)
- Xuất phát từ lòng yêu nước nồng nàn.
- Người thực hiện đều là trí thức phong kiến ưu tú mong muốn giành độc lập
cho dân tộc.
- Đều chịu ảnh hưởng luồng tư tưởng mới từ bên ngoài.
- Đều có chung khuynh hướng cứu nước theo hệ tư tưởng dân chủ tư sản.
*Khác nhau:(1đ)
Phương pháp tiến hành : khuynh hướng bạo động dùng vũ lực, vũ trang đánh
Pháp, Khuynh hướng cải cách dùng tuyên truyền giáo dục cổ động lòng yêu nước
thông qua các mặt kinh tế, văn hoá, giáo dục.
SỞ GD& ĐT QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
TRƯỜNG THPT ATÚC MÔN: LỊCH SỬ 11
Thời gian: 45 phút


Đ Ề RA

Câu 1: Nêu nội dung Hiệp ước Hác – măng?
Câu 2: Những chuyển biến về xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác
lần thứ nhất của Pháp?
Câu 3: Phân tích sự giống nhau khác nhau giữa hai khuynh hướng bạo động và
cải cách đầu thế k ỉ XX?
SỞ GD& ĐT QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
TRƯỜNG THPT ATÚC MÔN LỊCH SỬ 10
Thời gian: 45 phút

Đ Ề RA

Câu 1: Tại sao nói: Thời kì chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao của cách mạng tư
sản Pháp?
Câu 2: Nêu những thành tựu chủ yếu của cách mang công nghiệp ở nước Anh?
Câu 3: Cách mạng công nghiệp đem lại những hệ quả gì?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản