Đề kiểm tra môn anh văn lớp 6

Chia sẻ: nongthibac

Tài liệu tham khảo Đề kiểm tra môn anh văn lớp 6

Nội dung Text: Đề kiểm tra môn anh văn lớp 6

Name:………………………………. KIỂM TRA HỌC KỲ II
Class: 6 Môn: Anh Văn Thời gian: 60 ‘
Câu 1. Tìm từ ở cột B có nghĩa đúng nhất với từ ở cột A.
Câu A B
1 board Đến
2 Ruler Chữa, sửa lỗi
3 Nurse Công viên
4 Friend Nguy hiểm
5 Museum Bảng
6 Dangerous Y tá, y sỹ
7 Park Thước kẻ
8 Road Bảo tàng
9 Arrive Bạn bè
10 Correct Con đường
Câu 2. Chọn từ đúng nhất hoàn thành câu
11. I .......................to school at 6.45’
a) in b) on c) go d) say
12. Do you............to school ? Yes, I do
a) go b) on c) in d) What
13. ...............................she listen to music ? No. She doesn’t
a) Do b) Does c) go d) say
14. .....................are you going ? I’m going to market
a) What b) Who c) Where d) How
15. ...............time is it ? It’s twelve o’clock
a) Who b) When c) What d) How
16. ..............is Lan carrying ? She is carrying a bag
a) Who b) When c) What d) How
17. .............old are you ? I’m eleven years old
a) Who b) When c) What d) How
18. ..............are you from ? I’m from Viet Nam
a) Who b) When c) Where d) How
19. ...............is your name ? My name is Pao
a) Who b) When c) What d) How
20. ..............do you do ? I’m a student
a) Who b) When c) What d) How
Câu 3. điền từ hoàn thành câu
21. I am......................video games.
a) Play b) Played c) Playing d) Plays
22. I................soccer.
a) Play b) Played c) Playing d) Plays
23. he...........guitar
a) Play b) Played c) Playing d) Plays
24. She is..............................to music
a) Listen b) Listened c) Listening d) Listens
25. I........................to music.
a) Listen b) Listened c) Listening d) Listens
26. We are...............Eng Lish.
a) Learns b) Learning c) Learned d) Learn
27. I................Eng Lish.
a) Learns b) Learning c) Learned d) Learn
28. We are.................our car.
a) Driver b) Driving c) Drived d) Drivers
29. She............................her car.
a) Driver b) Driving c) Drived d) Drivers
30.I...........................my car.
a) Driver b) Driving c) Drived d) Drivers

Câu 4. Đọc đoạn văn rồi chọn câu trả lời đúng nhất ( A,B,C,D.).
Lan’s school is in the country. It is small. There are eight classrooms. There are four
hundred students in the school.
Páo’s school is in the city. It is big. There are twenty classrooms. There are nine hundred
students in the school.
Questions
31. Is Lan’s school in the country ?
a) Yes. Is it b) Yes. It is c) No there isn’t d) No there is

32. How many classrooms are there in Lan’s school ?
a) There are eight b) There are nine c) There are Ten d)There are eleven
classrooms rooms clasroom classroom
33. How many students are there in her school ?
a) There are five b) There are c) There are four d) There are one
hundred students sixhundred student hundred students hundred students

34. Is it big or small ?
a) It is big b) It is small c) It isn’t big d) yes it is
35. Is Páo’s school in the country ?
a) Yes. Is it b) Yes. It is c) No there isn’t d) No there is
36. How many classrooms are there in Páo’s school ?
a) There are twenty b) There are twenty c) There are nineteen d) There are six
classrooms one classroom classrooms
37. How many students are there in his school ?
a) There are six b) There are ten c) There are nine d) There are one
hundred hundred hundred hundred
38. Is it big or small ?
a) It is big b) It is small c) It isn’t big d) yes it is
39. Where is Lan’s school ?
a) It’s in the country b) It’s is in the city c) It isn’t big d) yes it is
40. Where is Páo’s school ?
a) It’s in the country b) It’s is in the city c) It isn’t big d) yes it is


THE END
Name:………………………………. KIỂM TRA HỌC KỲ II
Class: 7..... Môn: Anh Văn Thời gian: 60 ‘Câu 1. Tìm một từ có cách đọc khác với 3 từ còn lại
1. a) size b) sixter c) sure d) see
2. a) shine b) time c) kind d) thin
3. a) we b) who c) weather d) warm
4. a) toothache b) church c) chair d) cheese
5. a) mumps b) books c) erasers d) test

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu
6. He lives .................a small house.
a) on b) in c) at d) from
7. A book is..........................the desk
a) on b) in c) between d) to
8. I am standing .............................the class.
a) in b) under c) at d) for
9. She is listen................music.
a) on b) under c) to d) at
10. I’m going..............the Market in the morning.
a) on b) at c) from d) to
11. There are lots of programs ............................ TV
a) on b) in c) to d) for
12. Lan also taught Pao ....................play soccer.
a) on b) at c) in d) to
13. There wasn’t a library.............................her countries.
a) in b) on c) from d) under

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất ( A,B,C.D) để hoàn thành đoạn văn sau:
Most teenagers.......(14).....the world.......(15)......TV. Many........(16).....to the radio. In a lot
of countries, the most popular shows on TV are....(17)......They......(18)......ordinary characters and
how they live.
Many teenagers......(19)........pop music. There are lots of programs on TV and one satellite
TV ...(20).......only shows pop videos.
In many countries people can ......(21)........satellte TV. often in large....(22).....cable TV is
avaiable. With satellte and cable TV, it’s......(23) to choose from a wide variety of programs
14 a) around b) arounded c) arounding d) around of
.
15 a) watched b) watch c) watching d) to watch
.
16 a) to listen b) listening c) listen d) listens
.
17 a) series b) un series c) sering d) sery
.
18 a) showed b) show c) showing d) to show
.
19 a) to like b) likes c) liked d) like
.
20 a) station b) to station c) stationing d) unstation
.
21 a) receiving b) to receive c) receive d) received
.
22 a) cities b) people c) studen’t d) to cities
.
23 a) possible b) possiblely c) unpossible d) to possible
.

Câu 4. Tìm từ trái nghĩa ở cột B
A B
24 long a to give
25 dirty B short
26 cold c clean
27 good d low
28 high E hot
29 far f bad
30 beautiful g near
31 to take H ugly
32 small I big

    24)..................... 25).......................... 26)......
........................ 27)........................... 28).........
.............
    29)................................. 30)........  ..............
.........  
31)................................. 32)..........................
....
C©u 5. Chän tõ  ®óng( A,B,C,D) trong ngoÆc ®Ó hoµn thµnh c©u:
33 Please............................that book over here.
. a) take b) bring c) took d) to bring
34 You must................................and visit us some 
. time.
a) come b) go c) came d) went
35 I don’t want to go 
. alone............................................with me ?
a) would you  b) do you come c) will you  d) would you 
come come like
36  He’s going to...........................on bed and have a 
. rest.
a) lay b) laies c) lay on d) lie
That dictionary is 3 
inches.....................................
37 a) th i ck b) smal l c) big d) high
.
38 Why don’ t you. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y o u r daughter with
. you next t ime ? we’d loved to meet her.
a) took b) take c) br ing d) taken
39 I usual l y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a t 7.30 every
. morning.
a) go up b) get up c) went up d) got up
40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y o u don’ t work hard,
. you’ l l fa i l the exam.
a) i f b) because c) why d) whatTHE END


ĐÁP ÁN KIỂM TRA
MÔN ANH 7
Câu 1. Tìm một từ có cách đọc khác với 3 từ còn lại
1) C 2) D 3) B 4) A 5) C
Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu
6) B 7) A 8) A 9) C 10) D 11) A 12) D 13) A
Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất ( A,B,C.D) để hoàn thành đoạn văn sau:
14) A 15) B 16) C 17) A 18) B
19) D 20) A 21) C 22) A 23) A
Câu 4. Tìm từ trái nghĩa ở cột B
24) B 25) C 26) E 27) F 28) D
29) G 30) H 31) A 32) I
Câu 5. Chọn từ đúng( A,B,C,D) trong ngoặc để hoàn thành câu:
33) B 34) A 35) C 36) D 37) A 38) B 39) B 40) A
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản