Đề kiểm tra môn anh văn lớp 6

Chia sẻ: nongthibac

Tài liệu tham khảo Đề kiểm tra môn anh văn lớp 6

Nội dung Text: Đề kiểm tra môn anh văn lớp 6

 

  1. Name:………………………………. KIỂM TRA HỌC KỲ II Class: 6 Môn: Anh Văn Thời gian: 60 ‘ Câu 1. Tìm từ ở cột B có nghĩa đúng nhất với từ ở cột A. Câu A B 1 board Đến 2 Ruler Chữa, sửa lỗi 3 Nurse Công viên 4 Friend Nguy hiểm 5 Museum Bảng 6 Dangerous Y tá, y sỹ 7 Park Thước kẻ 8 Road Bảo tàng 9 Arrive Bạn bè 10 Correct Con đường Câu 2. Chọn từ đúng nhất hoàn thành câu 11. I .......................to school at 6.45’ a) in b) on c) go d) say 12. Do you............to school ? Yes, I do a) go b) on c) in d) What 13. ...............................she listen to music ? No. She doesn’t a) Do b) Does c) go d) say 14. .....................are you going ? I’m going to market a) What b) Who c) Where d) How 15. ...............time is it ? It’s twelve o’clock a) Who b) When c) What d) How 16. ..............is Lan carrying ? She is carrying a bag a) Who b) When c) What d) How 17. .............old are you ? I’m eleven years old a) Who b) When c) What d) How 18. ..............are you from ? I’m from Viet Nam a) Who b) When c) Where d) How 19. ...............is your name ? My name is Pao a) Who b) When c) What d) How 20. ..............do you do ? I’m a student a) Who b) When c) What d) How Câu 3. điền từ hoàn thành câu 21. I am......................video games. a) Play b) Played c) Playing d) Plays 22. I................soccer. a) Play b) Played c) Playing d) Plays
  2. 23. he...........guitar a) Play b) Played c) Playing d) Plays 24. She is..............................to music a) Listen b) Listened c) Listening d) Listens 25. I........................to music. a) Listen b) Listened c) Listening d) Listens 26. We are...............Eng Lish. a) Learns b) Learning c) Learned d) Learn 27. I................Eng Lish. a) Learns b) Learning c) Learned d) Learn 28. We are.................our car. a) Driver b) Driving c) Drived d) Drivers 29. She............................her car. a) Driver b) Driving c) Drived d) Drivers 30.I...........................my car. a) Driver b) Driving c) Drived d) Drivers Câu 4. Đọc đoạn văn rồi chọn câu trả lời đúng nhất ( A,B,C,D.). Lan’s school is in the country. It is small. There are eight classrooms. There are four hundred students in the school. Páo’s school is in the city. It is big. There are twenty classrooms. There are nine hundred students in the school. Questions 31. Is Lan’s school in the country ? a) Yes. Is it b) Yes. It is c) No there isn’t d) No there is 32. How many classrooms are there in Lan’s school ? a) There are eight b) There are nine c) There are Ten d)There are eleven classrooms rooms clasroom classroom 33. How many students are there in her school ? a) There are five b) There are c) There are four d) There are one hundred students sixhundred student hundred students hundred students 34. Is it big or small ? a) It is big b) It is small c) It isn’t big d) yes it is 35. Is Páo’s school in the country ? a) Yes. Is it b) Yes. It is c) No there isn’t d) No there is 36. How many classrooms are there in Páo’s school ?
  3. a) There are twenty b) There are twenty c) There are nineteen d) There are six classrooms one classroom classrooms 37. How many students are there in his school ? a) There are six b) There are ten c) There are nine d) There are one hundred hundred hundred hundred 38. Is it big or small ? a) It is big b) It is small c) It isn’t big d) yes it is 39. Where is Lan’s school ? a) It’s in the country b) It’s is in the city c) It isn’t big d) yes it is 40. Where is Páo’s school ? a) It’s in the country b) It’s is in the city c) It isn’t big d) yes it is THE END Name:………………………………. KIỂM TRA HỌC KỲ II Class: 7..... Môn: Anh Văn Thời gian: 60 ‘ Câu 1. Tìm một từ có cách đọc khác với 3 từ còn lại 1. a) size b) sixter c) sure d) see 2. a) shine b) time c) kind d) thin 3. a) we b) who c) weather d) warm
  4. 4. a) toothache b) church c) chair d) cheese 5. a) mumps b) books c) erasers d) test Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu 6. He lives .................a small house. a) on b) in c) at d) from 7. A book is..........................the desk a) on b) in c) between d) to 8. I am standing .............................the class. a) in b) under c) at d) for 9. She is listen................music. a) on b) under c) to d) at 10. I’m going..............the Market in the morning. a) on b) at c) from d) to 11. There are lots of programs ............................ TV a) on b) in c) to d) for 12. Lan also taught Pao ....................play soccer. a) on b) at c) in d) to 13. There wasn’t a library.............................her countries. a) in b) on c) from d) under Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất ( A,B,C.D) để hoàn thành đoạn văn sau: Most teenagers.......(14).....the world.......(15)......TV. Many........(16).....to the radio. In a lot of countries, the most popular shows on TV are....(17)......They......(18)......ordinary characters and how they live. Many teenagers......(19)........pop music. There are lots of programs on TV and one satellite TV ...(20).......only shows pop videos. In many countries people can ......(21)........satellte TV. often in large....(22).....cable TV is avaiable. With satellte and cable TV, it’s......(23) to choose from a wide variety of programs 14 a) around b) arounded c) arounding d) around of . 15 a) watched b) watch c) watching d) to watch . 16 a) to listen b) listening c) listen d) listens . 17 a) series b) un series c) sering d) sery . 18 a) showed b) show c) showing d) to show . 19 a) to like b) likes c) liked d) like . 20 a) station b) to station c) stationing d) unstation
  5. . 21 a) receiving b) to receive c) receive d) received . 22 a) cities b) people c) studen’t d) to cities . 23 a) possible b) possiblely c) unpossible d) to possible . Câu 4. Tìm từ trái nghĩa ở cột B A B 24 long a to give 25 dirty B short 26 cold c clean 27 good d low 28 high E hot 29 far f bad 30 beautiful g near 31 to take H ugly 32 small I big     24)..................... 25).......................... 26)...... ........................ 27)........................... 28)......... .............     29)................................. 30)........  .............. .........   31)................................. 32).......................... .... C©u 5. Chän tõ  ®óng( A,B,C,D) trong ngoÆc ®Ó hoµn thµnh c©u: 33 Please............................that book over here. . a) take b) bring c) took d) to bring 34 You must................................and visit us some  . time. a) come b) go c) came d) went 35 I don’t want to go  . alone............................................with me ? a) would you  b) do you come c) will you  d) would you  come come like 36  He’s going to...........................on bed and have a  . rest. a) lay b) laies c) lay on d) lie That dictionary is 3  inches.....................................
  6. 37 a) th i ck b) smal l c) big d) high . 38 Why don’ t you. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y o u r daughter with . you next t ime ? we’d loved to meet her. a) took b) take c) br ing d) taken 39 I usual l y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a t 7.30 every . morning. a) go up b) get up c) went up d) got up 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y o u don’ t work hard, . you’ l l fa i l the exam. a) i f b) because c) why d) what THE END ĐÁP ÁN KIỂM TRA MÔN ANH 7 Câu 1. Tìm một từ có cách đọc khác với 3 từ còn lại 1) C 2) D 3) B 4) A 5) C Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu 6) B 7) A 8) A 9) C 10) D 11) A 12) D 13) A Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất ( A,B,C.D) để hoàn thành đoạn văn sau: 14) A 15) B 16) C 17) A 18) B 19) D 20) A 21) C 22) A 23) A Câu 4. Tìm từ trái nghĩa ở cột B 24) B 25) C 26) E 27) F 28) D 29) G 30) H 31) A 32) I Câu 5. Chọn từ đúng( A,B,C,D) trong ngoặc để hoàn thành câu: 33) B 34) A 35) C 36) D 37) A 38) B 39) B 40) A
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản