Đề kiểm tra môn kiểm toán

Chia sẻ: Duong Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

2
1.720
lượt xem
630
download

Đề kiểm tra môn kiểm toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Để ngăn ngừa gian lận thương mại tại các doanh nghiệp, Nhà nước cần phải: a. Bắt buộc mọi doanh nghiệp thương mại đều phải kiểm tóan báo cáo tài chính bởi kiểm tóan viên nội bộ. b. Bắt buộc mọi doanh nghiệp thương mại đều phải kiểm toán báo cáo tài chính bởi kiểm tóan viên nội bộ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra môn kiểm toán

  1. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ HỌC KỲ 08.1 – NĂM HỌC 2008-2009 Môn : KIỂM TOÁN Lớp: KT301CV01 Thời lượng: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Sinh viên không được tham khảo tài liệu I. Trắc nghiệm: ( 5 điểm) Lưu ý: Sinh viên chỉ cần ghi kết quả chọn vào giấy làm bài: Ví dụ 1 a Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu sau đây: 1. Để ngăn ngừa gian lận thương mại tại các doanh nghiệp, Nhà nước cần phải: a. Bắt buộc mọi doanh nghiệp thương mại đều phải kiểm toán báo cáo tài chính bởi kiểm toán viên độc lập. b. Bắt buộc mọi doanh nghiệp thương mại đều phải kiểm toán báo cáo tài chính bởi kiểm toán viên nội bộ. c. Bắt buộc mọi doanh nghiệp thương mại đều phải kiểm toán báo cáo tài chính bởi kiểm toán viên nhà nước. d. Các ý kiến trên đều sai 2. Kiểm tra đột xuất Ngân hàng thương mại. Trọng tâm là kiểm tra tiền, chứng khoán ngắn hạn, nợ cho vay phải thu và việc chấp hành các quy định của Luật Ngân hàng. Trường hợp này thuộc về loại hình hoạt động: i. Thanh tra Ngân hàng ii. Kiểm toán viên độc lập iii. Kiểm toán viên thuế iv. Kiểm toán viên thuộc Kiểm toán Nhà nước 3. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp quy định: kiểm toán viên không được phán quyết một cách vội vàng, hoặc áp đặt, hay gây áp lực đối với người khác, nội dung này thuộc về: a. Tính chính trực b. Tính khách quan c. Tính độc lập d. Tính bảo mật
  2. 4. Kiểm toán viên độc lập phải chịu trách nhiệm về việc : a. Phát hiện mọi gian lận và sai sót trong báo cáo tài chính của đơn vị . b. Bảo đảm báo cáo tài chính đã kiểm toán là hoàn toàn chính xác. c. Phát hiện gian lận và sai sót của nhân viên đơn vị . d. Thực hiện đầy đủ kỹ năng và sự thận trọng nghề nghiệp 5. Big Four (các công ty lớn) trong nghề nghiệp kiểm toán trên thế giới là: a. PwC, Deloitte Touche Tohmatsu (DTT), VaCo, KPMG b. PwC, DTT, E&Y, KPMG c. E&Y, Grant Thorton, A&C, KPMG d. PwC, DTT, E&I, KPMG 6. Kiểm toán viên có thể chịu trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng khi: a. Phát hành báo cáo kiểm toán trễ gây thiệt hại cho công ty khách hàng b. Đại diện cho một đơn vị khác tham gia tranh chấp với công ty khách hàng c. Cho ý kiến sai lệch về tình hình tài chính của đơn vị khách hàng d. Không bảo mật thông tin của công ty khách hàng 7. Bộ phận kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp có thể thực hiện công việc: a. Kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ b. Chỉ thực hiện kiểm toán hoạt động c. Chỉ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính d. Kiểm toán hoạt động, kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ 8. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đã ban hành gồm: a. 35 chuẩn mực b. 36 chuẩn mực c. 37 chuẩn mực d. 38 chuẩn mực 9. Viết tắt của tổ chức Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam là: a. VACPA b. VAA c. AICPA d. CPAVN 10. Luật Kiểm toán Nhà nước 2005 bắt đầu có hiệu lực từ 01/2006, áp dụng cho loại hình kiểm toán: a. Kiểm toán độc lập và Kiểm toán Nhà nước b. Kiểm toán Nhà nước c. Kiểm toán nội bộ và Kiểm toán nhà nước d. Tất cả các loại hình kiểm toán tại VN Thông tin sau dùng cho các câu 11, 12 Kiểm toán viên Hùng kiểm toán công ty khách hàng Sóng Giang cho năm tài chính 2007. Kết thúc cuộc kiểm toán do thấy tình hình tài chính của công ty rất khả quan, Hùng đã mua một số cổ phiếu của công ty Sóng Giang, giá trị không đáng kể.
  3. 11. Theo các quy định về đạo đức nghề nghiệp, kiểm toán viên Hùng đã: a. Vi phạm đạo đức nghề nghiệp b. Không vi phạm đạo đức nghề nghiệp c. Cần có thêm thông tin để đưa ra nhận định d. Không vi phạm đạo đức nghề nghiệp do giá trị cổ phiếu không đáng kể 12. Theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, kiểm toán viên Hùng: a. Vi phạm nguyên tắc Khách quan b. Vi phạm nguyên tắc Độc lập c. Vi phạm nguyên tắc Chính trực d. Không vi phạm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp 13. Kiểm toán viên Ngọc đăng ký hành nghề kiểm toán tại Công ty kiểm toán E&T. Công ty E&T bổ nhiệm Ngọc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty Rồng Xanh cho năm tài chính 2006, Ngọc cũng đang thực hiện dịch vụ tư vấn tài chính cho công ty này từ năm 2006. Theo quy định về đạo đức nghề nghiệp, đối với báo cáo tài chính của công ty Rồng Xanh trong năm 2006, kiểm toán viên Ngọc: a. Được thực hiện dịch vụ kiểm toán b. Chỉ được thực hiện dịch vụ kế toán cho công ty Rồng Xanh c. Không được thực hiện dịch vụ kiểm toán d. Cần có thêm thông tin để đưa ra nhận định 14. Trong năm 2007, Ban giám đốc công ty TNHH Tinh Vi đã chỉ đạo cho nhân viên kế toán của công ty khai giảm doanh thu, khai tăng chi phí để giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, loại sai phạm này thuộc về hành vi: a. Sai sót b. Gian lận c. Gian lận và không tuân thủ luật định d. Không tuân thủ luật định 15. Sau sự kiện phá sản của tập đoàn Enron, vấn đề nào sau đây đã được quan tâm cải thiện hàng đầu trong nền kinh tế của các quốc gia thế giới: a. Giáo dục về đạo đức kinh doanh b. Vấn đề kiểm soát và quản lý công ty (corporate governance) c. Thành lập tổ chức giám sát hoạt động kiểm toán độc lập d. Tăng cường các quy định pháp lý trong lĩnh vực kiểm toán 16. Theo quan điểm phổ biến hiện nay, hệ thống kiểm soát nội bộ gồm có các bộ phận sau: a. Môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, Thông tin và truyền thông, Giám sát. b. Môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, thủ tục kiểm soát, hệ thống xử lý máy tính, giám sát. c. Môi trường kiểm soát, kiểm soát vật chất, đo lường rủi ro, hệ thống kế toán, giám sát. d. Môi trường kiểm toán, đánh giá rủi ro, hệ thống kế toán, thủ tục kiểm soát, giám sát. 17. Nếu doanh nghiệp đầu tư công sức, bỏ ra chi phí để thiết kế một hệ thống kiểm soát nội bộ tốt thì sẽ: a. Có thể phát hiện mọi sai phạm tại doanh nghiệp
  4. b. Giúp hạn chế tối đa sai phạm tại doanh nghiệp c. Giúp tiết kiệm chi phí hoạt động của doanh nghiệp ở mức tối thiểu d. Giúp cho tăng trưởng doanh số của doanh nghiệp ở mức tối đa 18. Thử nghiệm kiểm soát do kiểm toán viên thực hiện nhằm mục đích: a. Tìm kiếm sai lệch trong báo cáo tài chính của công ty khách hàng b. Đánh giá tình hình quản lý tài chính của công ty khách hàng c. Đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên công ty khách hàng d. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty khách hàng 19. Khi phát hiện rủi ro kiểm soát của khoản mục kiểm toán ở mức tối đa, kiểm toán viên sẽ: a. Tăng cường thử nghiệm kiểm soát b. Tăng cường thủ tục phân tích c. Tăng cường thử nghiệm cơ bản d. Kiểm tra chi tiết toàn bộ chứng từ 20. Nếu kiểm toán viên đánh giá rủi ro tiềm tàng ở mức cao, rủi ro kiểm soát ở mức thấp, thì rủi ro phát hiện sẽ ở mức: a. Cao b. Thấp c. Tối đa d. Trung bình II. Bài tập: (5 điểm) 1. Trình bày 4 mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hệ thống bán hàng và phải thu khách hàng. (1 điểm) 2. Công ty TNHH Tân Tiến là nhà phân phối các mặt hàng văn phòng phẩm. Công ty bắt đầu kinh doanh từ năm 2006 và hiện nay số lượng nhân viên của công ty là 50 người cho cả 2 bộ phận: phòng kinh doanh và phòng kế toán. Tuy nhiên, trong cuộc họp của ban giám đốc gần đây, vấn đề được quan tâm đặc biệt là hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty, bao gồm những vấn đề liên quan đến khoản mục doanh thu và khoản phải thu. Ông Tài, giám đốc kinh doanh là một nhà kinh doanh giỏi, chịu trách nhiệm chính cho việc tăng trưởng doanh số của công ty từ năm 2006 và điều hành các hoạt động kiểm soát của công ty liên quan đến hệ thống bán hàng và quản lý khoản phải thu của công ty. I. Tân Tiến sử dụng một hệ thống nối mạng hợp nhất cho hệ thống bán hàng, sổ cái tổng hợp. Nhân viên kế toán, trợ lý kế toán cùng với Ông Tài và nhân viên kinh doanh có toàn quyền truy cập đến tất cả các tập tin dữ liệu của nghiệp vụ bán hàng II. Việc xét duyệt hạn mức tín dụng (đồng ý bán chịu) cho các khách hàng tiềm năng do Ông Tài thực hiện, Ông Tài kiểm tra tất cả các nghiệp vụ bán chịu trước khi quyết định cấp một hạn mức tín dụng. Khi hạn mức tín dụng được cấp, nhân viên kinh doanh cập nhật thông tin chi tiết của khách hàng vào cơ sở dữ liệu (sổ cái tổng hợp doanh thu). Giới hạn của hạn mức tín dụng cho mỗi khách hàng không được xem xét vì Ông Tài cho rằng đó sẽ là một yếu tố hạn chế cho việc đạt được chỉ tiêu doanh thu. Ông Tài cũng chịu trách nhiệm theo dõi các khoản thanh toán chậm hay trễ của khách hàng. III. Đơn đặt hàng của khách hàng nhận qua mail hay qua điện thoại, được chuyển trực tiếp đến cho nhân viên kinh doanh. Sau khi khai báo tài khoản phải thu, nhân viên này sử dụng hệ thống lập hóa đơn bán hàng để tạo trước số hóa đơn và nhập thông tin về hàng hóa, địa chỉ
  5. chuyển hàng dựa theo đơn đặt hàng. Sau đó hóa đơn và phiếu giao hàng sẽ được chuyển đến cho khách hàng. Hệ thống sẽ ghi nhận giá bán tự động lên hóa đơn, sử dụng giá bán đã được duyệt trong tập tin dữ liệu hiện hành. Quyền truy cập vào tập tin này chỉ giới hạn cho Ông Tài và nhân viên kinh doanh. IV. Nhân viên kinh doanh hạch toán hóa đơn đã được lập vào sổ chi tiết khoản phải thu, hệ thống kế toán tự động chuyển sổ thông tin chi tiết khoản phải thu vào sổ cái tổng hợp. Công việc thực hiện hàng ngày như sau: • Tất cả các hóa đơn được Nhân viên kinh doanh gửi đến cho các khách hàng, phiếu giao hàng được chuyển đến bộ phận kho khi hàng hóa xuất bán cho khách hàng. • Một bản sao của mỗi hóa đơn được chuyển đến cho trợ lý kế toán, chịu trách nhiệm giải quyết các thắc mắc về hóa đơn của khách hàng, trong trường hợp có hàng trả lại thì trợ lý kế toán sẽ lập các phiếu nhận hàng trả lại và ghi sổ khoản trả lại hàng vào sổ chi tiết khoản phải thu. Yêu cầu: (4 điểm) Từ những thông tin được cung cấp ở trên về hệ thống bán hàng và theo dõi khoản phải thu của công ty Tân Tiến: a. Hãy chỉ ra ít nhất 4 điểm yếu của hệ thống. b. Mô tả các tác động của những điểm yếu này. c. Hãy đề xuất các giải pháp để cải thiện những điểm yếu của hệ thống. Giả sử rằng có đủ số lượng nhân viên để thực hiện tất cả các đề xuất của các anh/chị. _HẾT_
  6. Chúc các bạn làm bài tốt! Trang 5/5
Đồng bộ tài khoản