ĐỀ KIỂM TRA MÔN LÍ 12 _ TÍNH R,L,C TRONG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

Chia sẻ: bocui03

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra môn lí 12 _ tính r,l,c trong mạch điện xoay chiều', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA MÔN LÍ 12 _ TÍNH R,L,C TRONG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LÍ 12 _
TÍNH R,L,C TRONG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU
Câu1. Giữa hai đầu AB có nguồn điện xoay chiều . Điện áp tức thời của nguồn điện là : u =
120cos100  t (A)
0, 4
Mạch điện gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = (H) mắc nối tiếp với tụ

điện điện dung
10 3
(F) và điện trở thuần R .Dòng điện trong mạch và điện áp u lệch pha nhau
C=


.Điện trở thuần R và tổng trở Z nhận giá trị nào sau đây :
4
A. R = 30 2  , Z = 60  ; B. R = 15 2  , Z = 60 2  ;
C. R = 30  , Z = 30 2  ; D. R = 15  , Z = 60 
Câu2. Một mạch điện xoay chiều gồm 3 phần tử mắc nối tiếp là cuộn dây thuần cảm L , tụ điện C
và điện trở R . Giữa hai đầu đoạn mạch có điện áp xoay chiều u = 100 2 cos100  t (V).

so với u và có giá trị hiệu dụng là I = 0,5 A , L C
Dòng điện xoay chiều trong mạch trở pha
6    
UMB = 100V .
A R N M B
Điện dung của tụ và điện trở nhận giá trị nào sau đây :
10 4 10 4
(F) ,R = 100 3  ;
A. C = B. C= (F) ,R =
 2
100 3  ;
10 4 10 4
(F) ,R = 100  ; (F) ,R = 100 
C. C = D. C =
 2
Câu3.Cho mạch điện xoay chiều gồm 3 phần tử mắc nối tiếp là cuộn dây thuần cảm L , tụ điện C
10 4
Biết :R = 100 3  , C =
và điện trở thuần R . (F) , điện áp hai đầu đoạn mạch có dạng u
2
3
= 100 2 cos100  t (V) , hệ công suất cos  =
số . Độ tự cảm của cuộn dây có giá
2
trị nào sau đây ?
1 3 1
Cả A,B
A. L = (H) B.L = (H) C. L = (H) D.
  2
đúng.
Câu 4. Một đoạn mạch xoay chiều gồm tụ điện điện dung C mắc nối tiếp với điện trở thuần R =

100  .Với giá trị nào của C thì dòng điện lệch pha ( rad) đối với điện áp u? Biết tần số của
3
dòng điện f = 50 Hz .
10 4 10 4 10 4
A. C = (F) B. C = (F) C. C = (F) D. C =
 2 2 3
10 4
(F)
3
Câu5.Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ.Giữa hai đầu đoạn mạch có điện áp xoay chiều u
200 3
cos100  t (V), cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = (H) , điện trở thuần
=

2
R = 100  , công suất tiêu thụ của mạch là P = 80 W .Điện dung Aủa tụ có L trị nào
c giá R C
sau đây ?
10 4 10 4 10 4
D. cả B
A. C = (F) B. C = (F) C. C = (F)
2 2,5 3,5
và C đúng.
1
Câu6. Cho mạch điện như hình vẽ .Biết : uAB = 200cos100  t (V) ; L = (H)
 A R R0,L C B
10 4
(F) ; R0 = 75  ; Công suất toả nhiệt của mạch đạt giá trị cực đại . Gía trị của
;C=
2
điện trở R là ?
A. R = 100  B. R = 25  C. R = 175  D. R = 75 
Câu7. Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ .Biết điện trở thuần R = 40  , i lệch pha so với u
một góc 37 0 và dòng qua mạch có tần số f = 50 Hz. Độ tự cảm L của cuộn dây thuần cảm là
giá trị A R L
nào sau đây ?
0,3 0,03 1
A. L = (H) B. L = (H) C. L = (H) D. L =
  3
3
(H)

1 2 3 4 5 6 7
Câu8. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết u = 120 2 cos100  t (V) , 

A L R C B
4
10
1
cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = (H), . C = (F) ,
2

công suất tiêu thụ của mạch là P = 36 3 W . Điện trở R của mạch là giá trị nào sau
đây ?
100

A. 100 3 B. 100  D.Cả A và C
C.
3
Câu9. Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ .Cuộn dây thuần cảm . Giữa A và B có điện áp
xoay chiều
10 4
2
u = 200 cos 100  t (V) , L = A R L C B
(F). Tìm trị số R
(H) ; C =


để công suất của mạch có trị số cực đại , tính Pmax ?
A. R = 100  ,Pmax = 200W . B. R = 200  ,Pmax = 400/ 3W .
C. R = 100  ,Pmax = 100W . D. R = 200  ,Pmax = 100W .
10 4
Câu10. Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ .Cho R = 300  , C = (F) , cuộn dây thuần
3
hệ số công suất của mạch điện xoay chiều là cos = 0,9
cảm có độ tự cảm L , 
A R L C B
Dòng điện qua mạch là i = 2 2 cos100  t (A) .Tìm trị số L ?
4 2 1
D. Cả A và B .
A. L = (H) B.L = (H) C.L = (H)
  
Câu11. Mạch RLC nối tiếp tiêu thụ công suất 90W. Biết hiệu điện thế giữa 2 đầu A và B của
mạch là
2 125
F .Điện trở R có giá trị:
H và C 
uAB = 150 2 cos100 πtV. Cho L =
 
A. 160 Ω B. 90 Ω C. 45 Ω D. 160 Ω và
90 Ω
Câu12. Một cuộn dây mắc vào nguồn xoay chiều u = 200cos100  t(V), thì cường độ dòng điện

i  2cos(100 .t  ) (A). Hệ số tự cảm L của cuộn dây có trị số
qua cuộn dây là:
3
2 6
1 2
A. L = H B. L = H C. L = H D. L = H
 2
 

Câu13.Mạch RLC như hình vẽ. Biết uAB = 100 2 cos100 πtV ; I = 0,5A uAM sớm pha hơn i
6

 
sớm pha hơn
rad, uAB uMB
6M
A R L C B
rad .Trị số R và C là:
125 3 50 3
F F
A. R= 200 Ω và C  B. R= 100 Ω và C 
 
25 3 50 3
F F
C. R= 100 Ω và C  D. R= 50 Ω và C 
 
Câu 14. Cho mạch như hình vẽ .Biết uAB = 200cos100 πt(V) .Cuộn dây thuần cảm và có độ tự
cảm L ;R = 100 Ω .Mắc vào M,B 1 ampe kế có RA = 0 thì nó chỉ
1 A ,lấy ampe kế ra thì công suất tiêu thụ giảm đi một nửa so với lúc A đầu . C Độ M
R L B
tự cảm L và điện dung C có giá trị:

100 100 100
F F F
A. 0,87H và B. 0,78H và C. 0,718H và D.
  
50
F
0,87H và

Câu 15. Cho mạch như hình vẽ . uAB = 300cos100πtV ,UAM = 100 V, UMB = 50 10 V B Ro, L M R A
Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 100W . Trị số R và L là ?
3 1 1

A. 25 (Ω) và B. 75 (Ω) và C. 50 Ω và
H H H D. 50
4  2
3
2H

4


8 9 10 11 12 13 14 15

Câu 16: Cho một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc
nối tiếp. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch là
u  100 2cos100 t (V ) . Bỏ qua điện trở dây nối. Biết cường độ dòng điện trong

mạch có giá trị hiệu dụng là 3A và lệch pha so với điện áp hai đầu mạch. Giá trị của R
3
và C là
10 4 10 4
50
B. R   và C 
A. R  50 3 và C  F. F.
 
3
10 3 10 3
50
D. R   và C 
C. R  50 3 và C  F. F.
 5
3
Câu 17: Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh và một ampe kế đo cường độ
1
Cuộn dây có r = 10  , L  H. Đặt vào
dòng điện trong mạch.
10
hai đầu đoạn mạch một điện áp dao động điều hoà có giá trị hiệu
dụng là U = 50 V và tần số f = 50 Hz.Khi điện dung của tụ điện có giá trị là C1 thì số chỉ của
kế là cực đại và bằng 1A. Giá trị của R và C1 là
ampe
2.103 103
A. R  50 và C1  B. R  50 và C1 
F. F.
 
2.103 103
C. R  40 và C1  D. R  40 và C1 
F. F.
 
Câu 18: Một mạch điện xoay chiều gồm một điện trở R = 50  và cuộn thuần cảm L
mắc nối tiếp. Dòng điện xoay chiều trong mạch có giá trị hiệu dụng 0,5A, tần số 50Hz,
điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch là 25 2 V. Độ tự cảm L của cuộn thuần cảm

1
2 2
1
A. H B. H C. H D. H
2 
2 2
Câu 19: Giữa hai điểm A và B của một đoạn mạch xoay chiều chỉ có hoặc điện trở thuần
R, hoặc cuộn thuần cảm L, hoặc tụ có điện dung C. Điện áp giữa hai đầu mạch là u =

200cos100t V, dòng điện qua mạch là i = 2cos(100t  )A. Kết luận nào sau
2
đây là đúng?
1
A. Mạch có R = 100 . B. Mạch có cuộn thuần cảm L =

H.
10 4 1
C. Mạch có tụ có điện dung C = D. Mạch có tụ có điện dung C =
F.
 
F.
Câu 20. Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh RLC . Điện trở thuần 10  , cuộn dây
1
thuần cảm có độ tự cảm L  H , tụ điện C thay đổi được. Mắc vào hai đầu
10
đoạn mạch một điện áp: u  U 0 cos100 .t (V ) . Để điện áp hai đầu đoạn mạch cùng pha
với điện áp hai đầu R thì giá trị C của tụ
điện là
10 100 1000
F F F
A. B. C. D.
  
50
F

Câu 21. Mạch như hình vẽ:
A C M R,L B
10 4 
F ; RV   , uAB = 200 2 cos(100πt -
Biết C = )V. Số chỉ 2
6
3
2
vốn kế là bằng nhau và uAM lệch pha so với uMB (rad). Điện trở thuần R và độ tự cảm
3
L có giá trị:
3 3
A. R = 150 Ω và L = B. R = 50 Ω và L =
H H
2 2
1
C. R = 150 Ω và L = D. Tất cả đều sai
H


16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C B D D D B A D C D

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
D C C A D D D B B C A
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản