Đề kiểm tra: Môn Tiếng Anh Lớp 3 (08-09)

Chia sẻ: chukien

1- What is your name? A. My name is An B. Her name is An C. His name is An 2- What is this? A. This is rulers B. It is a ruler C. It’s an ruler

Nội dung Text: Đề kiểm tra: Môn Tiếng Anh Lớp 3 (08-09)

§Ò kiÓm tra: M«n TiÕng Anh Líp 3
( Gi¸o tr×nh Let,go 1A)
( Thêi gian lµm bµi 40 phót)
Bµi 1: Em h·y khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng nhÊt:

1- What is your name?
A. My name is An B. Her name is An C. His name is
An

2- What is this?
A. This is rulers B. It is a ruler C. It’s an ruler

3- Is this a bag?
A. Yes, It is B. Yes, isn’t C. No, It is

4- What color is this?
A. It’s a book B. It’s yellow C. It’s a yellow

5- Who is she?
A. She’s my grand mother B. He’s a father C. They are mothers

6- How are you?
A. I’m Nam B. She’s sister Hang C. I’m fine

7- What are these?
A. These is pens B. They are pens C. This is pen

8- How many books?
A. Three books B. Two book C. One books

9- This is a ……….. book.
A. red B. a green C. an blue

10- Make a ……...
A. note B. no C. circle

Bµi 2: Em h·y hoµn thµnh ®o¹n v¨n sau b»ng tõ cho s½n díi ®©y:
( is, sister, name, my, father )
Hello ! My name is Tuan. This is (1) ……… family. This is my (2)
…………………. . His name is Thanh. This (3) ………… my mother. Her name is
Hong. This is my (4) …………… . Her name is Hanh. This is my brother. His (5)
…………… is Hung

Bµi 3: Em h·y s¾p xÕp c¸c tõ sau thµnh c©u cã nghÜa:
1- is/ mother/ grand/ This/ my. -> …… .............................. ………….
2- is/ a/ This/ ruler/ green.-> ………………………………………………
3- too/ meet/ you/ Nice/ to.>…………………………………………………………


Bµi 4: Em h·y tr¶ lêi c¸c c©u hái díi ®©y dïng tõ gîi ý trong ngoÆc:
1- What is this? ( book) -> ……………………………………………………….
2- What is your name? ( Minh) ->………………………………………………………
3- What color is this? ( blue) -> …………………………………………………...
4- How many pens? ( five )-> ……………………………………………...................
§iÓm vµ §¸p ¸n
Bµi 1 ( 2®): Mçi c©u tr¶ lêi ®óng cho 0.2®
1- A; 2- B; 3- A; 4- B; 5- A; 6- C; 7- B; 8- A; 9- A; 10- C
Bµi 2 ( 3®): §iÒn mçi tõ ®óng cho 0.5® ( Thëng 0.5 ® viÕt chÝnh x¸c c¸c tõ
vµ lµm ®óng hÕt)
VÞ trÝ (1): my ; ( 2): father ; (3): is ; (4): sister ; (5): name
Bµi 3 ( 3®): mçi c©u ®óng cho 1® nÕu ®óng nöa vÕ c©u cho 0,5 ®
1. This is my grand mother
2. This is a green ruler
3. Nice to meet you too
Bµi 4 ( 2®): mçi c©u tr¶ lêi ®óng cho 0,5®
1. It is a book ( It ,s a book) ; This is a book
2. My name is Minh ; I am Minh
3. It is blue ( It ,s blue )
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản