Đề Kiểm Tra Một Tiết Môn: Vật Lý 7

Chia sẻ: Phạm Văn Hoàng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
287
lượt xem
34
download

Đề Kiểm Tra Một Tiết Môn: Vật Lý 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi nào mắt ta nhìn thấy 1 vật: a. khi mắt ta hướng vào vật b. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật c. Khi có ánh sáng truyền từ vật đó đến mắt ta d. khi giữa vật và mắt có khoảng tối

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Kiểm Tra Một Tiết Môn: Vật Lý 7

  1. Hoï vaø Kieåm Tra Moät Tieát teân:.........................................lôùp 7…… Moân: Vaät Lyù 7 ---------- I/ Phaàn Traéc Nghieäm: Choïn caâu traû lôøi ñuùng cho caùc caâu hoûi döôùi ñaây: 1. khi naøo maét ta nhìn thaáy 1 vaät: a. khi maét ta höôùng vaøo vaät b. Khi maét ta phaùt ra nhöõng tia saùng ñeán vaät c. Khi coù aùnh saùng truyeàn töø vaät d. khi giöõa vaät vaø maét coù khoaûng ñoù ñeán maét ta toái 2. Trong moâi tröôøng trong suoát vaø ñoàng tính, aùnh saùng truyeàn theo a. nhieàu ñöôøng khaùc nhau b. ñöôøng gaáp khuùc c. ñöôøng thaúng d. ñöôøng cong 3.Tia phaûn xaï treân göông phaúng naèm trong cuøng maët phaúng vôùi a. tia tôùi vaø ñöôøng vuoâng goùc vôùi b. tia tôùi vaø ñöôøng phaùp tuyeán vôùi tia tôùi göông c. ñöôøng phaùp tuyeán vôùi göông & d. tia tôùi vaø ñöôøng phaùp tuyeán cuûa ñöôøng vuoâng goùc vôùi tia tôùi ôû ñieåm tôùi 4.moái quan heä giöõa goùc tôùi vaø goùc phaûn xaï khi tia saùn gaëp göông phaúng nhö theá naøo? a. goùc tôùi gaáp ñoâi goùc phaûn xaï b. goùc tôùi lôùn hôn goùc phaûn xaï c. goùc phaûn xaï baèng goùc tôùi d. goùc phaûn xaï lôùn hôn goùc tôùi 5. aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng a. nhoû hôn vaät b. baèng vaät c. lôùn hôn vaät d. gaáp ñoâi vaät 6.aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài a. nhoû hôn vaät b. lôùn hôn vaät c. baèng vaät d. gaáp ñoâi vaät 7.aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loõm a. nhoû hôn vaät b. lôùn hôn vaät c. baèng vaät d. baèng nöûa vaät 8.Vì sao ngöôøi laùi xe oâtoâ khoâng duøng göông caàu loõm ñaët phía tröôùc ñeå quan saùt aûnh cuûa caùc vaät ôû treân ñöôøng, phía sau xe? a. vì göông caàu loùm chæ cho aûnh thaät, b. vì aûnh aûo quan saùt ñöôïc phaûi höùng treân maøn môùi thaáy ñöôïc. trong göông caàu loõm raát lôùn neân chæ thaáy 1 phaàn c. vì trong göông caàu loõm ta chæ nhìn thaáy d. vì vuøng nhìn thaáy cuûa göông aûnh aûo cuûa nhöõng vaät ñeå gaøn göông caàu loõm quaù beù. ( khoâng quan saùt ñöôïc vaät ôû xa) 9.Laàn löôït ñaët maét tröôùc 1 göông caàu loài, 1 göông phaúng( cuøng chieàu roäng ) caùch 2 göông 1 khoaûng baêqngf nhau. So saùnh vuøng nhìn thaáy cuûa 2 göông a. vuøng nhìn thaáy cuûa göông phaúng b. vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu lôùn hôn cuûa göông caàu loài loài lôùn hôn cuûa göông phaúng c. vuøng nhìn thaáy cuûa göông2 göông d. khoâng so saùnh ñöôïc baèng nhau. 10.Vì sao nhôø göông phaûn xaï, ñeøn pin laïi coù theå chuyeån aùnh saùng ñi xa? a. vì göông haét laïi aùnh saùng trôû laïi b. vì göông cho aûnh aûo roõ hôn vaät c. vì ñoù laø göông caàu loõm cho chuøm d. vì nhôø coù göông ta nhìn thaáy phaûn xaï song song nhöõng vaä ôû xa II/ Tìm töø thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng trong caùc caâu sau:
  2. 11.trong nöôùc nguyeân chaát, aùnh saùng truyeàn theo ñöôøng …………………………………………………………………………………………. 12. khoaûng caùch töø 1 ñieåm treân vaät ñeán göông phaúng baèng……………………………………töø aûnh cuûa ñieåm ñoù tôùi göông 13. aûnh ……………………………………………………………………taïo bôûi göông caàu loõm khoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén 14. vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài………………………………………………vuøng nhìn thaáy cuûa göông phaúng coù cuøng kích thöôùc. 15. aûnh aûo cuûa moät vaät quan saùt ñöôïc trong göông caàu loõm ………………………………………aûnh aûo cuûa cuøng vaät ñoù quan saùt ñöôïc trong göông caàu loài. III/ Baøi Taäp: 16. cho 1 ñieåm saùng S ñaët tröôùc göôpng phaúng ( H Veõ) a)Veõ aûnh S’ cuûa S taïo bôûi göông phaúng b) ñaùnh daáu choã ñaët maét ñeå quan saùt ñöôïc aûnh S’ 17haõy giaûi thích taïi sao coù theå duøng göông caàu loõm ñeå taäp trung aùnh saùng maët trôøi. Baøi laøm: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản