Đề Kiểm Tra Một Tiết Môn: Vật Lý 7

Chia sẻ: hoangloan72

Khi nào mắt ta nhìn thấy 1 vật: a. khi mắt ta hướng vào vật b. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật c. Khi có ánh sáng truyền từ vật đó đến mắt ta d. khi giữa vật và mắt có khoảng tối

Nội dung Text: Đề Kiểm Tra Một Tiết Môn: Vật Lý 7

Hoï vaø Kieåm Tra Moät Tieát
teân:.........................................lôùp 7…… Moân: Vaät Lyù 7
----------
I/ Phaàn Traéc Nghieäm:
Choïn caâu traû lôøi ñuùng cho caùc caâu hoûi döôùi ñaây:
1. khi naøo maét ta nhìn thaáy 1 vaät:
a. khi maét ta höôùng vaøo vaät b. Khi maét ta phaùt ra nhöõng tia saùng
ñeán vaät
c. Khi coù aùnh saùng truyeàn töø vaät d. khi giöõa vaät vaø maét coù khoaûng
ñoù ñeán maét ta toái
2. Trong moâi tröôøng trong suoát vaø ñoàng tính, aùnh saùng truyeàn theo
a. nhieàu ñöôøng khaùc nhau b. ñöôøng gaáp khuùc
c. ñöôøng thaúng d. ñöôøng cong
3.Tia phaûn xaï treân göông phaúng naèm trong cuøng maët phaúng vôùi
a. tia tôùi vaø ñöôøng vuoâng goùc vôùi b. tia tôùi vaø ñöôøng phaùp tuyeán vôùi
tia tôùi göông
c. ñöôøng phaùp tuyeán vôùi göông & d. tia tôùi vaø ñöôøng phaùp tuyeán cuûa
ñöôøng vuoâng goùc vôùi tia tôùi ôû ñieåm tôùi
4.moái quan heä giöõa goùc tôùi vaø goùc phaûn xaï khi tia saùn gaëp göông phaúng nhö theá
naøo?
a. goùc tôùi gaáp ñoâi goùc phaûn xaï b. goùc tôùi lôùn hôn goùc phaûn xaï
c. goùc phaûn xaï baèng goùc tôùi d. goùc phaûn xaï lôùn hôn goùc tôùi
5. aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông phaúng
a. nhoû hôn vaät b. baèng vaät
c. lôùn hôn vaät d. gaáp ñoâi vaät
6.aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài
a. nhoû hôn vaät b. lôùn hôn vaät
c. baèng vaät d. gaáp ñoâi vaät
7.aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loõm
a. nhoû hôn vaät b. lôùn hôn vaät
c. baèng vaät d. baèng nöûa vaät
8.Vì sao ngöôøi laùi xe oâtoâ khoâng duøng göông caàu loõm ñaët phía tröôùc ñeå quan saùt aûnh
cuûa caùc vaät ôû treân ñöôøng, phía sau xe?
a. vì göông caàu loùm chæ cho aûnh thaät, b. vì aûnh aûo quan saùt ñöôïc
phaûi höùng treân maøn môùi thaáy ñöôïc. trong göông caàu loõm raát lôùn
neân chæ thaáy 1 phaàn
c. vì trong göông caàu loõm ta chæ nhìn thaáy d. vì vuøng nhìn thaáy cuûa göông
aûnh aûo cuûa nhöõng vaät ñeå gaøn göông caàu loõm quaù beù.
( khoâng quan saùt ñöôïc vaät ôû xa)
9.Laàn löôït ñaët maét tröôùc 1 göông caàu loài, 1 göông phaúng( cuøng chieàu roäng ) caùch 2
göông 1 khoaûng baêqngf nhau. So saùnh vuøng nhìn thaáy cuûa 2 göông
a. vuøng nhìn thaáy cuûa göông phaúng b. vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu
lôùn hôn cuûa göông caàu loài loài lôùn hôn cuûa göông phaúng
c. vuøng nhìn thaáy cuûa göông2 göông d. khoâng so saùnh ñöôïc
baèng nhau.
10.Vì sao nhôø göông phaûn xaï, ñeøn pin laïi coù theå chuyeån aùnh saùng ñi xa?
a. vì göông haét laïi aùnh saùng trôû laïi b. vì göông cho aûnh aûo roõ hôn vaät
c. vì ñoù laø göông caàu loõm cho chuøm d. vì nhôø coù göông ta nhìn thaáy
phaûn xaï song song nhöõng vaä ôû xa
II/ Tìm töø thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng trong caùc caâu sau:
11.trong nöôùc nguyeân chaát, aùnh saùng truyeàn theo ñöôøng
………………………………………………………………………………………….
12. khoaûng caùch töø 1 ñieåm treân vaät ñeán göông phaúng
baèng……………………………………töø aûnh cuûa ñieåm ñoù tôùi göông
13. aûnh ……………………………………………………………………taïo bôûi göông caàu
loõm khoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén
14. vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài………………………………………………vuøng
nhìn thaáy cuûa göông phaúng coù cuøng kích thöôùc.
15. aûnh aûo cuûa moät vaät quan saùt ñöôïc trong göông caàu loõm
………………………………………aûnh aûo cuûa cuøng vaät ñoù quan saùt ñöôïc trong
göông caàu loài.
III/ Baøi Taäp:
16. cho 1 ñieåm saùng S ñaët tröôùc göôpng phaúng ( H Veõ)
a)Veõ aûnh S’ cuûa S taïo bôûi göông phaúng
b) ñaùnh daáu choã ñaët maét ñeå quan saùt ñöôïc aûnh S’
17haõy giaûi thích taïi sao coù theå duøng göông caàu loõm ñeå taäp trung aùnh
saùng maët trôøi.
Baøi laøm:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản