Đề kiểm tra toán lớp 3

Chia sẻ: Tran Mai Dieu Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:35

3
4.060
lượt xem
750
download

Đề kiểm tra toán lớp 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là đề kiểm tra toán trắc nghiệm lớp 3 dành cho học sinh và giáo viên tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra toán lớp 3

 1. TrÇn Mai DiÖu Anh – Trêng TiÓu häc Th¹ch Bµn Bộ đề môn: Toán 3 1. Chủ đề: Đề 3 Câu 1 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Chữ số in đậm trong số 1000 chỉ :  0 trăm • 0 chục  0 đơn vị  0 nghìn Câu 2 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 999 + …..< 1000 Cần điền vào dấu chấm là: •0  1  2  3 Câu 3 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Hãy điền số còn thiếu vào các vạch của tia số rồi trả lời câu hỏi: …..< 3 Số cần điền vào dấu chấm là:        0        1        2 • Cả 0 , 1 và 2. Câu 4 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 5 < …..< 9 Số cần điền vào dấu chấm là:        6 và 7        7 và 8 • 6 , 7 và 8        8 và 6 Câu 5 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 9 < ......< 10 Số cần điền vào chỗ chấm là :        9        10 1
 2. TrÇn Mai DiÖu Anh – Trêng TiÓu häc Th¹ch Bµn        9 và 10 • không có số nào. Câu 6 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 20 × 4 - 29 =        80 • 51        33        175 Câu 7 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 406 - 20 × 4 = • 326        202        368        328 Câu 8 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 90 : 3 - 16 =        30         80 • 14        49 Câu 9 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 100 : 5 : 4 =        20 • 5        16        24 Câu 10 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 6×5:3=        33        68        62 • 10 Câu 11 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Tìm x 3 × x = 11        x = 14        x = 8        x = 33 • Không tìm được x. Câu 12 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 10 × 6 : 2 .........10 × 3 2
 3. TrÇn Mai DiÖu Anh – Trêng TiÓu häc Th¹ch Bµn Cần điền vào dấu chấm là :        >        < •=        Không có dấu nào Câu 13 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Con đi ngủ lúc 9 giờ tối. Mẹ đi ngủ muộn hơn con 2 giờ. Hỏi mẹ đi ngủ lúc mấy giờ ?  11 giờ • 23 giờ tối  7 giờ tối  2 giờ Câu 14 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Mẹ 30 tuổi. Con 3 tuổi. Hỏi lúc mẹ sinh ra con thì mẹ bao nhiêu tuổi ?  27 tuổi  33 tuổi  90 tuổi  10 tuổi Câu 15 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Năm 2005, Trung hơn Tam 3 tuổi. Hỏi đến năm 2010, Tâm sẽ kém Trung mấy tuổi ?  5 tuổi  3 tuổi  10 tuổi  8 tuổi Câu 16 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Trên tàu thuỷ có 45 con cừu. Có 5 con rơi xuống nước. Hỏi ông thuyền trưởng của tàu bao nhiêu tuổi ?  40 tuổi  50 tuổi  9 tuổi  Không biết bao nhiêu tuổi.   2. Ch                 ủ đề: Đề 15 3. Chủ đề: De 4 Câu 17 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 6×6+6=  666  42  72  32 Câu 18 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 6×5×3= 3
 4. TrÇn Mai DiÖu Anh – Trêng TiÓu häc Th¹ch Bµn   90  33  14  27 Câu 19 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 33 : 3 × 6 =  17  5  36  66 Câu 20 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 6×8:4=  72  90  12  44 Câu 21 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 6, 12, 18, 24, ……,42 , 48 ,54 , 60. Hai số còn thiếu là :  25 và 26  40 và 41  30 và 36  30 và 40 Câu 22 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 872 - 6 × 9 =  718  818  828  .819 Câu 23 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) ? × 6 = 42 Số cần thay vào dấu ? là :  7  48  36  6 Câu 24 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 6 × 9 ….. 180 - 117 Dấu cần điền vào dấu chấm là:  >  <  =  Không có dấu nào 4
 5. TrÇn Mai DiÖu Anh – Trêng TiÓu häc Th¹ch Bµn Câu 25 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Tìm x : x : 6 = 10  x = 16  x = 4  x = 60  Không tìm được x Câu 26 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Tìm y : 0 : y = 2  y = 0  y = 2  y = 1  Không tìm được y Câu 27 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 3hm 6m = ......dm Số cần điền vào dấu chấm là :  36  18  9  306 Câu 28 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 430m = .......hm ........dam. Cần điền vào dấu chấm các số.  4 và 30  4 và 3  43 và 0  30 và 4. Câu 29 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 378 g + 563 g ......1kg Cần điền vào dấu chấm dấu :  >  <  =  Không có dấu nào Câu 30 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Tên HS Hoa Mai Lan Cúc Trúc Cân 32 kg 35kg 28kg 39kg 34kg nặng Bạn nặng nhất là :  Hoa  Trúc  Cúc  Mai 5
 6. TrÇn Mai DiÖu Anh – Trêng TiÓu häc Th¹ch Bµn Câu 31 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Tên HS Hoa Mai Lan Cúc Trúc Cân 32 kg 35kg 28kg 39kg 34kg nặng Bạn nhẹ nhất là :  Mai  Hoa  Cúc  Lan Câu 32 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Tên HS Hoa Mai Lan Cúc Trúc Cân 32 kg 35kg 28kg 39kg 34kg nặng Cân nặng hơn Mai là bạn :  Cúc  Trúc  Hoa  Lan Câu 33 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Một tam giác có 3 cạnh đều dài 6cm thì chu vi là : Cách tính nào sai ?  6 × 3 = 18 (cm)  3 × 6 = 18(cm)  3 + 6 + 3 + 6 = 18 cm  6 + 6 + 6 = 18 cm Câu 34 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Một tứ giác có 4 cạnh đều dài 5cm. Chu vi tứ giác đó là:  2dm  20m  20dm  20hm Câu 35 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 5g × 2 ….10m Cần điền vào dấu chấm dấu:  =  >  <  Không có dấu nào. Câu 36 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) A là hình tam giác có cạnh đều dài 5cm. B là hình tứ giác có cạnh đều dài 4 cm. So sánh chu vi hình A với chu vi hình B.  Không có dấu nào. 6
 7. TrÇn Mai DiÖu Anh – Trêng TiÓu häc Th¹ch Bµn  <  >  = Câu 37 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Lớp trưởng chỉ huy các bạn xếp được 6 hàng, mỗi hàng có 8 bạn. Hỏi lớp em có bao nhiêu học sinh?  48 học sinh  14 học sinh  68 học sinh  49 học sinh   4. Ch                 ủ đề: Đề 1 Câu 38 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Số bảy trăm linh hai viết là:  7002  702  70002  71002 Câu 39 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Số gồm có năm trăm sáu chục và tám đơn vị là:  658  586  568  658 Câu 40 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Trong các số : 364 , 532 , 681, 846 , 253 , 709 thì số lớn nhất là :  532  364  709  846 Câu 41 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Trong các số : 502 , 469 , 946 , 964 , 496 , 649 , 694 thì số bé nhất là :  469  520  496  694. Câu 42 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Số có ba chữ số khác nhau lớn nhất là:  999  897  987  798 7
 8. TrÇn Mai DiÖu Anh – Trêng TiÓu häc Th¹ch Bµn Câu 43 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Số có ba chữ số khác nhau bé nhất là:  123  100  102  231 Câu 44 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 428 + 354 = ?  782  772  882  74 Câu 45 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 582 - 391 = ?  291  891  973  191 Câu 46 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 5 × 7 + 346 = ?  371  381  403  481 Câu 47 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Tìm x : 473 - x = 500  x = 27  x = 937  x = 127  Không tìm được x . Câu 48 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Tìm y : y + 465 = 774  y = 209  y = 309  y = 219  Không tìm được y Câu 49 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 6dm 4mm = .............mm Số cần điền vào chỗ chấm là  64  60 8
 9. TrÇn Mai DiÖu Anh – Trêng TiÓu häc Th¹ch Bµn  604  640 Câu 50 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 6m.......4kg Cần điền vào chỗ chấm là:  >  <  =  Không có dấu nào Câu 51 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 7dm ........69cm Cần điền vào chỗ chấm dấu :  >  <  =  Không có dấu nào Câu 52 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Biết :MN = 4cm NP = 4cm PQ = 6cm Độ dài đường gấp khúc MNP là :  8dm  6cm  80mm  44cm Câu 53 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Biết: MN = 4cm NP = 4cm PQ = 6cm 9
 10. TrÇn Mai DiÖu Anh – Trêng TiÓu häc Th¹ch Bµn Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:  8cm  10cm  446cm  14cm Câu 54 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Biết :MN = 4cm NP = 4cm PQ = 6cm Đường gấp khúc NPQ dài hơn đường gấp khúc MNP mấy cm?  2cm  6cm  4cm  10cm Câu 55 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Lan có 22 cái kẹo. Minh có nhiều hơn Lan 9 cái kẹo. Hỏi Minh có bao nhiêu cái kẹo ?  13 cái kẹo  31 cái kẹo  21 cái kẹo  23 cái kẹo Câu 56 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Hùng có 25 hòn bi. Dũng ít hơn Hùng 7 hòn bi. Hỏi Dũng có bao nhiêu hòn bi ?  28 hòn bi  27 hòn bi  18 hòn bi  32 hòn bi Câu 57 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Lớp 3A có 23 bạn nữ và 19 bạn nam. Hỏi số nữ nhiều hơn số nam mấy bạn ? 10
 11. TrÇn Mai DiÖu Anh – Trêng TiÓu häc Th¹ch Bµn  42 bạn  4 bạn  14 bạn  32 bạn Câu 58 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Mỗi tiểu đội có 12 chiến sĩ. Một trung đội gồm có 3 tiểu đội. Hỏi một trung đội có bao chiến sĩ.Mỗi tiểu đội có 12 chiến sĩ. Một trung đội gồm có 3 tiểu đội. Hỏi một trung đội có bao chiến sĩ.  15 chiến sĩ  4 chiến sĩ  9 chiến sĩ  36 chiến sĩ Câu 59 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Lớp 3B có 44 học sinh. Cô giáo xếp đều số học sinh vào 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh ?  11 học sinh  48 học sinh  40 học sinh  40 học sinh Câu 60 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Mai có 10 cái nơ. Mai có nhiều hơn Đào 3 cái nơ. Hỏi Đào có bao nhiêu cái nơ ?  13 cái nơ  30 cái nơ  103 cái nơ  7 cái nơ Câu 61 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Trong sân có 14 con gà , 23 con vịt và 9 con ngan. Hỏi trong sân có tất cả bao nhiêu con ngan, gà, vịt.  37 con  46 con  32 con  23 con Câu 62 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Mẹ đi làm về lúc 16giờ 30 phút. Bố đi làm về muộn hơn mẹ 15 phút. Hỏi bố đi làm về lúc nào ?  4 giờ 45 phút  5 giờ kém 10 phút  17 giờ kém 15 phút  16 giờ 40 phút.   5. Ch                 ủ đề: Đề 12 6. Chủ đề: Đề 9 11
 12. TrÇn Mai DiÖu Anh – Trêng TiÓu häc Th¹ch Bµn 7. Chủ đề: Đề 5 Câu 63 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 54 : 6 + 207 =  753   206  216  198 Câu 64 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 30 : 6 ×11=  16   55  47  25 Câu 65 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 6 + 18 : 6 =  9  4  18  30 Câu 66 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 108 - 60 : 6 =  98  8  34  48 Câu 67 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 60 : ( 10 - 4) =  2  46  66  10 Câu 68 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 42 lít : 6 + 17 lít =  10 lít  14 lít  24 lít  55 lít Câu 69 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 30g - 18g : 6 =  12g  27g  2g  8g 12
 13. TrÇn Mai DiÖu Anh – Trêng TiÓu häc Th¹ch Bµn Câu 70 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 1hm : 5 =……….m Số cần điền vào chỗ trống là:  20  95  105  Không điền được số nào. Câu 71 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây)  40 phút  5 phút  15 phút  30 phút Câu 72 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây)  4 giờ  8 giờ  2 giờ  3 giờ Câu 73 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây)  9g  7g  8g  125g Câu 74 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) km ……1kg Dấu cần điền vào dấu chấm là:  >  <  =  Không có dấu nào. Câu 75 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Dấu cần điền vào dấu chấm là:  >  <  = 13
 14. TrÇn Mai DiÖu Anh – Trêng TiÓu häc Th¹ch Bµn  Không có dấu nào. Câu 76 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Mẹ đi làm 8 giờ trong 1 ngày. Hỏi thời gian mẹ đi làm bằng một phần mấy ngày?         Câu 77 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Tuấn chạy được 1km trong 5 phút. Hỏi Tuấn chạy được bao nhiêu mét trong 1 phút.  15m  995m  5m  200m Câu 78 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Biết: MQ = 4cm QP = 6 cm Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:  20cm  10cm  20m  10dm Câu 79 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Biết: MQ = 4cm 14
 15. TrÇn Mai DiÖu Anh – Trêng TiÓu häc Th¹ch Bµn QP = 6 cm Chu vi hình vuông MRSQ là:  12cm  2dm  20cm  16cm Câu 80 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Biết: MQ = 4cm QP = 6 cm Độ dài đường gấp khúc MRSP là:  12cm  1dm  8cm  6cm Câu 81 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Mỗi đội bóng chuyền gồm 6 vận động viên. Trong một giải có 5 đội tham dự thì sẽ có bao nhiêu vận động viên thi đấu?  11 vận động viên  30 vận động viên  25 vận động viên  36 vận động viên. Câu 82 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Người ta cắt 1 mảnh vải dài 3m 6dm thành 6 khúc đều nhau. Hỏi mỗi khúc vải dài bao nhiêu dm ?  42 dm  30 dm  60dm  6dm Câu 83 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Mang 48 cây hoa cúc trồng vào các chậu, mỗi chậu 6 cây. Hỏi phải dùng bao nhiêu cái chậu?  42 chậu  54 chậu  8 chậu  9 chậu. Câu 84 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Ở tổ 1 , tổ 2 , tổ 3 của lớp em, mỗi tổ có 10 bạn. Riêng tổ 4 chỉ có 9 bạn. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn? 15
 16. TrÇn Mai DiÖu Anh – Trêng TiÓu häc Th¹ch Bµn  23 bạn  39 bạn  33 bạn  34 bạn Câu 85 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) An có 3 chồng vở. Mỗi chồng có 20 quyển. An đã dùng hết 18 quyển. Hỏi An còn bao nhiêu quyển vở?  42 quyển vở  60 quyển vở  78 quyển vở  38 quyển vở Câu 86 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Lớp 3A có 38 học sinh. Mỗi bạn trong lớp tình nguyện đóng góp 2 quyển vở làm quà tặng cho các bạn học sinh nghèo và các bạn nhỏ Cu ba. Đã có 20 quyển vở gửi tặng cho các bạn học sinh nghèo. Hỏi còn bao nhiêu quyển vở để tặng các bạn nhỏ Cuba?  76 quyển vở  96 quyển vở  56 quyển vở  20 quyển vở.   8. Ch                 ủ đề: Đề 8 Câu 87 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Cách tính nào sai ?  37 - 5 × 5 = 12  37 - 5 × 5 = 160  180 : 6 + 34 = 64  31 + 64 : 4 = 47 Câu 88 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Cách tính nào sai ?  46 - 32 + 10 = 24  46 - 32 - 10 = 4  46 - 32 + 10 = 4  46 - ( 32 - 10) = 24 Câu 89 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Cách tính nào sai ?  282 - 100 : 2 = 91  282 - 100 : 2 = 232  30 + 65 × 2 = 160  (30 + 65) × 2 = 190 Câu 90 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 172 + 208 × 3 =  896  786 16
 17. TrÇn Mai DiÖu Anh – Trêng TiÓu häc Th¹ch Bµn  797  796 Câu 91 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 326 + 945 : 9 =  431  341  531  441 Câu 92 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) ( 963 - 459 ) : 9 =   912  55  56  157 Câu 93 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 1 + 2 + 3 + 4 + …+ 17 + 18 + 19 + 20 = ......  21  210  84  200 Câu 94 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Tìm x 108 : x = 9  x = 12  x = 972  x = 117  x = 99 Câu 95 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Tìm y : y : 9 = 16 ( dư 3)  y = 144  y = 97  y = 147  Không tìm được y Câu 96 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Tìm x : 108 - x = 9  x = 18  x = 117  x = 972  x = 99 Câu 97 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 17
 18. TrÇn Mai DiÖu Anh – Trêng TiÓu häc Th¹ch Bµn Thanh gỗ màu Đỏ Xanh Tím Vàng Nâu Độ dài 112 cm 80cm 164cm 240cm 205cm Xếp từ dài đến ngắn thì màu của thanh gỗ lần lượt là:  Xanh , đỏ , tím , vàng , nâu.  Đỏ , xanh, nâu , tím , vàng  Nâu , tím , vàng , đỏ , xanh  Vàng , nâu , tím , xanh , đỏ. Câu 98 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Thanh gỗ ngắn hơn thanh gỗ màu xanh là thanh gỗ màu:  Tím   Đỏ  Vàng  Nâu Câu 99 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Thanh gỗ dài nhất dài hơn thanh gỗ ngắn nhất là:  160cm  240cm  80cm  260cm Câu 100 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Thanh gỗ dài nhất gấp mấy lần thanh gỗ lớn nhất ?  4 lần  8 lần  3 lần  6 lần Câu 101 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 112 × 8 : 4 =  986  984  27  224 Câu 102 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) (817 - 421) : 9 =  44  34  396  45 Câu 103 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 874 - ( 468 - 135 ) =  271  541 18
 19. TrÇn Mai DiÖu Anh – Trêng TiÓu häc Th¹ch Bµn  441  542 Câu 104 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 472 : 8 × 9 =  59  431  531  542 Câu 105 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 723 : 4 =  180  18 ( dư 3)  18  180 ( dư 3) Câu 106 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Tìm x × y biết : x + 10 = 27 y-4=6  17  170  10  7 Câu 107 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Tìm x : y biết : 999 - x = 111 72 : y = 9  111  888  8  648 Câu 108 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) ( 5 + 4 ) × 3 ........5 × 3 + 4 × 3 Cần điền dấu vào chỗ chấm :  >  <  =  Không có dấu nào Câu 109 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) (25 + 20 ) : 5 ......25 + 20 : 5 Cần điền dấu vào chỗ chấm :  >  <  =  Không có dấu nào 19
 20. TrÇn Mai DiÖu Anh – Trêng TiÓu häc Th¹ch Bµn Câu 110 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) ( 18 - 12) : 3 ..........18 : 3 - 12 : 3 Cần điền dấu vào chỗ chấm :  >  <  =  Không có dấu nào Câu 111 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 1 tuần - 2 ngày = .........giờ Cần điền vào chỗ chấm số :  120 giờ  5 ngày  120  50 giờ Câu 112 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Cần điền dấu vào chỗ chấm :  4  5  42  3 Câu 113 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) 15 phút × 8 = .......giờ Cần điền dấu vào chỗ chấm :  120  2  23  7 Câu 114 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Cần điền dấu vào chỗ chấm :  >  <  =  Không có dấu nào   9. Ch                 ủ đề: Đề 2 Câu 115 (5 điểm, mức độ:Trung bình, Thời gian:60 giây) Số gồm có bảy chục, tám đơn vị và sáu trăm được viết là :  786  768 20
Đồng bộ tài khoản