Đề kiểm tra trắc nghiệm Hóa phân ban

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
118
lượt xem
47
download

Đề kiểm tra trắc nghiệm Hóa phân ban

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề kiểm tra trắc nghiệm Hóa phân ban được xây dựng với nội dung đa dạng phong phú với hàm lượng kiến thức hoàn toàn nằm trong chương trình hóa học THPT theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Mục đích giúp cho học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập trắc nghiệm môn hóa học và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra trắc nghiệm Hóa phân ban

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Hoá học - Ban Khoa học Tự nhiên (Đề thi có 03 trang) Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 173 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................. Câu 1: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . B. dung dịch KOH và CuO. C. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. D. dung dịch KOH và dung dịch HCl. Câu 2: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. C3H7OH, CH3CHO. B. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ). C. CH3COOH, C2H3COOH. D. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. Câu 3: Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. CH3CHO trong môi trường axit. B. HCOOH trong môi trường axit. C. HCHO trong môi trường axit. D. CH3COOH trong môi trường axit. Câu 4: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucozơ). D. HCHO. Câu 5: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. ancol etylic, anđehit axetic. B. glucozơ, ancol etylic. C. glucozơ, etyl axetat. D. mantozơ, glucozơ. Câu 6: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ A. C3H7N. B. C2H5N. C. CH5N. D. C2H7N. Câu 7: Tõ c¸c cÆp oxi ho¸ khö sau: Fe /Fe, Mg /Mg, Cu /Cu vµ Ag /Ag, sè pin ®iÖn ho¸ cã thÓ lËp 2+ 2+ 2+ + ®−îc tèi ®a lµ A. 3. B. 5. C. 6. D. 4. Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là A. C2H2, C6H5-NO2. B. C2H2, C6H5-CH3. C. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. D. CH4, C6H5-NO2. Câu 9: Trïng hîp hoµn toµn 6,25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PVC. Sè m¾t xÝch –CH2-CHCl- cã trong m gam PVC nãi trªn lµ A. 6,02.1022. B. 6,02.1020. C. 6,02.1023. D. 6,02.1021. Câu 10: Cho ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra trong pin ®iÖn ho¸: Zn+Cu 2+ Cu +Zn2+ (BiÕt E 0 Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E 0Cu 2+ / Cu 0 =0,34 V). SuÊt ®iÖn ®éng chuÈn cña pin ®iÖn ho¸ trªn lµ A. +1,10V. B. -0,42V. C. -1,10V. D. +0,42V. Câu 11: Trong nhãm IA, theo chiÒu ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn, n¨ng l−îng ion ho¸ thø nhÊt cña c¸c nguyªn tö A. t¨ng dÇn. B. kh«ng ®æi. C. t¨ng dÇn råi gi¶m. D. gi¶m dÇn. Câu 12: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. B. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. C. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat. D. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. Câu 13: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A. 5 chÊt. B. 4 chÊt. C. 2 chÊt. D. 3 chÊt. Trang 1/3 - Mã đề thi 173
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Hoá học - Ban Khoa học Tự nhiên (Đề thi có 03 trang) Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 389 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................. Câu 1: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. C3H7OH, CH3CHO. B. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ). C. CH3COOH, C2H3COOH. D. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. Câu 2: Hai chất đồng phân của nhau là A. fructozơ và glucozơ . B. saccarozơ và glucozơ. C. glucozơ và mantozơ . D. fructozơ và mantozơ. Câu 3: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. B. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. D. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. Câu 4: C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ A. C6H5NH2. B. H2N-CH2-COOH. C. CH3-CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH2-CH2-COOH. Câu 5: Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có A. nhóm chức anđehit. B. nhóm chức xetôn. C. nhóm chức axit. D. nhóm chức ancol. Câu 6: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3 - CH2-CHO. B. CH3 - CH2 - COOH. C. CH3 - CH(NH2) - CH3. D. CH3 - CH2 - OH. Câu 7: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A. dung dÞch HCl. B. natri kim lo¹i. C. qu× tÝm. D. dung dÞch NaOH. Câu 8: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. dung dịch KOH và CuO. B. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . C. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. D. dung dịch KOH và dung dịch HCl. Câu 9: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là A. C2H2, C6H5-CH3. B. C2H2, C6H5-NO2. C. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. D. CH4, C6H5-NO2. Câu 10: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. B. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. C. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. D. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. Câu 11: Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. HCOOH trong môi trường axit. B. CH3CHO trong môi trường axit. C. HCHO trong môi trường axit. D. CH3COOH trong môi trường axit. Câu 12: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. B. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. C. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat. D. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. Trang 1/3 - Mã đề thi 389
 3. Câu 13: Cho 5,58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom, sau ph¶n øng thu ®−îc 13,2 gam kÕt tña 2,4,6-tribrom anilin. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lµ A. 28,8 gam. B. 19,2 gam. C. 9,6 gam. D. 7,26 gam. Câu 14: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A. 12,5 gam B. 8,928 gam. C. 13,95 gam. D. 11,16 gam. Câu 15: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NaOH, CH3-NH2. B. NH3, CH3-NH2. C. NaOH, NH3. D. NH3, anilin. Câu 16: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là A. 564 gam. B. 546 gam. C. 465 gam. D. 456 gam. Câu 17: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là A. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. B. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. C. protein luôn là chất hữu cơ no. D. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH. Câu 18: Trïng hîp hoµn toµn 6,25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PVC. Sè m¾t xÝch –CH2-CHCl- cã trong m gam PVC nãi trªn lµ A. 6,02.1021. B. 6,02.1020. C. 6,02.1022. D. 6,02.1023. Câu 19: Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lµ A. 4,3 gam. B. 6,3 gam. C. 5,3 gam. D. 7,3 gam. Câu 20: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. anilin. B. natri axetat. C. amoniac. D. natri hiđroxit. 0 0 0 Câu 21: Cho E Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E Cu 2+ / Cu 0 =0,34 V; E Ni2+ / Ni0 =-0,23 V. D·y c¸c cation s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh oxi ho¸ gi¶m dÇn lµ A. Ni2+,Cu2+, Zn2+. B. Cu2+, Zn2+,Ni2+. C. Cu2+, Ni2+, Zn2+. D. Ni2+,Zn2+,Cu2+. Câu 22: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. isopren. B. propen. C. stiren. D. toluen. Câu 23: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ A. Saccaroz¬, CH3COOCH3, benzen. B. C2H4, CH4, C2H2. C. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bét. D. Tinh bét, C2H4, C2H2. Câu 24: Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. C2H4O2. B. C3H6O3. C. C5H10O5. D. C6H12O6. Câu 25: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A. (2), (3), (1). B. (3), (1), (2). C. (1), (2), (3). D. (2), (1), (3). Câu 26: Cho ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra trong pin ®iÖn ho¸: Zn+Cu2+ Cu +Zn2+ (BiÕt E 0 Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E 0Cu 2+ / Cu 0 =0,34 V). SuÊt ®iÖn ®éng chuÈn cña pin ®iÖn ho¸ trªn lµ A. -0,42V. B. -1,10V. C. +1,10V. D. +0,42V. Câu 27: Trong số các loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n Tơ thuộc loại poliamit là A. (1), (2). B. (1), (2), (3). C. (2), (3). D. (1), (3). Câu 28: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. mantozơ, glucozơ. B. ancol etylic, anđehit axetic. C. glucozơ, ancol etylic. D. glucozơ, etyl axetat. Câu 29: Để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 ta dùng A. dung dịch Ca(OH)2. B. quỳ tím. C. dung dịch BaCl2. D. dung dịch nước brom. Trang 2/3 - Mã đề thi 389
 4. Câu 30: Một thanh Zn đang tác dụng với dung dịch HCl, nếu thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì A. bọt khí H2 không bay ra nữa. B. lượng bọt khí H2 bay ra nhiều hơn. C. lượng bọt khí H2 bay ra không đổi. D. lượng bọt khí H2 bay ra ít hơn. Câu 31: Nhúng một thanh Cu vào 200ml dung dịch AgNO31M, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Ag tạo ra đều bám vào thanh Cu, khối lượng thanh Cu sẽ A. tăng 4,4 gam. B. tăng 15,2 gam. C. giảm 6,4 gam. D. tăng 21,6 gam. Câu 32: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucozơ). D. HCHO. Câu 33: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ A. CH5N. B. C2H7N. C. C2H5N. D. C3H7N. Câu 34: Trong nhãm IA, theo chiÒu ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn, n¨ng l−îng ion ho¸ thø nhÊt cña c¸c nguyªn tö A. gi¶m dÇn. B. t¨ng dÇn råi gi¶m. C. kh«ng ®æi. D. t¨ng dÇn. Câu 35: Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A. mµu víi ièt. B. tr¸ng g−¬ng. C. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. D. víi dung dÞch NaCl. Câu 36: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A. 2 chÊt. B. 3 chÊt. C. 5 chÊt. D. 4 chÊt. Câu 37: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 10,8 gam. B. 21,6 gam. C. 32,4 gam. D. 16,2 gam. Câu 38: Trung hoµ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hµm l−îng clo lµ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. B. H2N-CH2-COOH. C. H2N-CH2-CH2-COOH. D. CH3-CH(NH2)-COOH. Câu 39: Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 4,56 gam. B. 5,56 gam. C. 4,25 gam. D. 5,25 gam. Câu 40: Tõ c¸c cÆp oxi ho¸ khö sau: Fe /Fe, Mg /Mg, Cu /Cu vµ Ag /Ag, sè pin ®iÖn ho¸ cã thÓ 2+ 2+ 2+ + lËp ®−îc tèi ®a lµ A. 4. B. 5. C. 6. D. 3. ----------------------------------------------- ----------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang 3/3 - Mã đề thi 389
 5. Câu 14: Một thanh Zn đang tác dụng với dung dịch HCl, nếu thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì A. lượng bọt khí H2 bay ra không đổi. B. bọt khí H2 không bay ra nữa. C. lượng bọt khí H2 bay ra ít hơn. D. lượng bọt khí H2 bay ra nhiều hơn. Câu 15: Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 4,25 gam. B. 5,56 gam. C. 4,56 gam. D. 5,25 gam. Câu 16: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NaOH, NH3. B. NaOH, CH3-NH2. C. NH3, CH3-NH2. D. NH3, anilin. Câu 17: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. amoniac. B. anilin. C. natri axetat. D. natri hiđroxit. Câu 18: Hai chất đồng phân của nhau là A. glucozơ và mantozơ . B. fructozơ và glucozơ . C. fructozơ và mantozơ. D. saccarozơ và glucozơ. Câu 19: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ A. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bét. B. Saccaroz¬, CH3COOCH3, benzen. C. C2H4, CH4, C2H2. D. Tinh bét, C2H4, C2H2. Câu 20: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 32,4 gam. B. 10,8 gam. C. 16,2 gam. D. 21,6 gam. Câu 21: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A. 11,16 gam. B. 12,5 gam C. 8,928 gam. D. 13,95 gam. Câu 22: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là A. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. B. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. C. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH. D. protein luôn là chất hữu cơ no. Câu 23: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3 - CH2 - OH. B. CH3 - CH2 - COOH. C. CH3 - CH(NH2) - CH3. D. CH3 - CH2-CHO. Câu 24: Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có A. nhóm chức axit. B. nhóm chức ancol. C. nhóm chức anđehit. D. nhóm chức xetôn. Câu 25: Cho E 0 Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E 0Cu 2+ / Cu 0 =0,34 V; E 0 Ni2+ / Ni0 =-0,23 V. D·y c¸c cation s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh oxi ho¸ gi¶m dÇn lµ A. Ni2+,Cu2+, Zn2+. B. Cu2+, Ni2+, Zn2+. C. Ni2+,Zn2+,Cu2+. D. Cu2+, Zn2+,Ni2+. Câu 26: Trung hoµ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hµm l−îng clo lµ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. H2N-CH2-CH2-COOH. B. CH3-CH(NH2)-COOH. C. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH2-COOH. Câu 27: C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ A. H2N-CH2-CH2-COOH. B. C6H5NH2. C. CH3-CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH2-COOH. Câu 28: Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. C3H6O3. B. C6H12O6. C. C2H4O2. D. C5H10O5. Câu 29: Cho 5,58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom, sau ph¶n øng thu ®−îc 13,2 gam kÕt tña 2,4,6-tribrom anilin. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lµ A. 7,26 gam. B. 9,6 gam. C. 19,2 gam. D. 28,8 gam. Câu 30: Để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 ta dùng A. dung dịch BaCl2. B. quỳ tím. C. dung dịch nước brom. D. dung dịch Ca(OH)2. Câu 31: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A. (2), (3), (1). B. (3), (1), (2). C. (1), (2), (3). D. (2), (1), (3). Trang 2/3 - Mã đề thi 173
 6. Câu 32: Nhúng một thanh Cu vào 200ml dung dịch AgNO31M, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Ag tạo ra đều bám vào thanh Cu, khối lượng thanh Cu sẽ A. tăng 21,6 gam. B. tăng 15,2 gam. C. tăng 4,4 gam. D. giảm 6,4 gam. Câu 33: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. toluen. B. stiren. C. propen. D. isopren. Câu 34: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A. natri kim lo¹i. B. dung dÞch HCl. C. dung dÞch NaOH. D. qu× tÝm. Câu 35: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. B. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. C. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. D. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. Câu 36: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là A. 564 gam. B. 465 gam. C. 456 gam. D. 546 gam. Câu 37: Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lµ A. 6,3 gam. B. 5,3 gam. C. 7,3 gam. D. 4,3 gam. Câu 38: Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A. víi dung dÞch NaCl. B. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. C. tr¸ng g−¬ng. D. mµu víi ièt. Câu 39: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. B. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. C. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. D. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. Câu 40: Trong số các loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n Tơ thuộc loại poliamit là A. (1), (3). B. (1), (2), (3). C. (1), (2). D. (2), (3). ----------------------------------------------- ----------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang 3/3 - Mã đề thi 173
 7. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Hoá học - Ban Khoa học Tự nhiên (Đề thi có 03 trang) Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 423 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................. Câu 1: Cho ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra trong pin ®iÖn ho¸: Zn+Cu2+ Cu +Zn2+ (BiÕt E 0 Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E 0Cu 2+ / Cu 0 =0,34 V). SuÊt ®iÖn ®éng chuÈn cña pin ®iÖn ho¸ trªn lµ A. -1,10V. B. -0,42V. C. +1,10V. D. +0,42V. Câu 2: Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. C5H10O5. B. C2H4O2. C. C3H6O3. D. C6H12O6. Câu 3: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là A. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. B. protein luôn là chất hữu cơ no. C. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH. D. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. Câu 4: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. B. dung dịch KOH và CuO. C. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . D. dung dịch KOH và dung dịch HCl. Câu 5: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. B. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. C. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. D. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. Câu 6: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A. (1), (2), (3). B. (2), (1), (3). C. (2), (3), (1). D. (3), (1), (2). Câu 7: Hai chất đồng phân của nhau là A. glucozơ và mantozơ . B. saccarozơ và glucozơ. C. fructozơ và glucozơ . D. fructozơ và mantozơ. Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là A. CH4, C6H5-NO2. B. C2H2, C6H5-NO2. C. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. D. C2H2, C6H5-CH3. Câu 9: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NaOH, NH3. B. NH3, anilin. C. NaOH, CH3-NH2. D. NH3, CH3-NH2. Câu 10: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. B. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. C. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat. D. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. Câu 11: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A. 11,16 gam. B. 12,5 gam C. 8,928 gam. D. 13,95 gam. Câu 12: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. anilin. B. amoniac. C. natri hiđroxit. D. natri axetat. Câu 13: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3 - CH2 - COOH. B. CH3 - CH(NH2) - CH3. C. CH3 - CH2-CHO. D. CH3 - CH2 - OH. Trang 1/3 - Mã đề thi 423
 8. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Hoá học - Ban Khoa học Tự nhiên (Đề thi có 03 trang) Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 584 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................. Câu 1: Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lµ A. 4,3 gam. B. 5,3 gam. C. 6,3 gam. D. 7,3 gam. Câu 2: Trong nhãm IA, theo chiÒu ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn, n¨ng l−îng ion ho¸ thø nhÊt cña c¸c nguyªn tö A. kh«ng ®æi. B. gi¶m dÇn. C. t¨ng dÇn. D. t¨ng dÇn råi gi¶m. Câu 3: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ). B. CH3COOH, C2H3COOH. C. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. D. C3H7OH, CH3CHO. Câu 4: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A. (3), (1), (2). B. (2), (1), (3). C. (2), (3), (1). D. (1), (2), (3). Câu 5: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là A. 564 gam. B. 546 gam. C. 465 gam. D. 456 gam. Câu 6: Hai chất đồng phân của nhau là A. glucozơ và mantozơ . B. fructozơ và mantozơ. C. saccarozơ và glucozơ. D. fructozơ và glucozơ . Câu 7: Để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 ta dùng A. quỳ tím. B. dung dịch BaCl2. C. dung dịch Ca(OH)2. D. dung dịch nước brom. Câu 8: Trung hoµ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hµm l−îng clo lµ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. H2N-CH2-COOH. B. CH3-CH(NH2)-COOH. C. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH2-CH2-COOH. Câu 9: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. B. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. C. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. D. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. Câu 10: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A. 5 chÊt. B. 4 chÊt. C. 3 chÊt. D. 2 chÊt. Câu 11: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. toluen. B. propen. C. stiren. D. isopren. Câu 12: C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ A. H2N-CH2-CH2-COOH. B. H2N-CH2-COOH. C. CH3-CH(NH2)-COOH. D. C6H5NH2. Câu 13: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NH3, CH3-NH2. B. NH3, anilin. C. NaOH, CH3-NH2. D. NaOH, NH3. Câu 14: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ A. C2H4, CH4, C2H2. B. Saccaroz¬, CH3COOCH3, benzen. C. Tinh bét, C2H4, C2H2. D. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bét. Trang 1/3 - Mã đề thi 584
 9. Câu 15: Tõ c¸c cÆp oxi ho¸ khö sau: Fe2+/Fe, Mg2+/Mg, Cu2+/Cu vµ Ag+/Ag, sè pin ®iÖn ho¸ cã thÓ lËp ®−îc tèi ®a lµ A. 5. B. 6. C. 3. D. 4. Câu 16: Cho 5,58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom, sau ph¶n øng thu ®−îc 13,2 gam kÕt tña 2,4,6-tribrom anilin. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lµ A. 7,26 gam. B. 19,2 gam. C. 9,6 gam. D. 28,8 gam. 0 0 0 Câu 17: Cho E Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E Cu 2+ / Cu 0 =0,34 V; E Ni2+ / Ni0 =-0,23 V. D·y c¸c cation s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh oxi ho¸ gi¶m dÇn lµ A. Ni2+,Zn2+,Cu2+. B. Ni2+,Cu2+, Zn2+. C. Cu2+, Ni2+, Zn2+. D. Cu2+, Zn2+,Ni2+. Câu 18: Nhúng một thanh Cu vào 200ml dung dịch AgNO31M, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Ag tạo ra đều bám vào thanh Cu, khối lượng thanh Cu sẽ A. giảm 6,4 gam. B. tăng 21,6 gam. C. tăng 15,2 gam. D. tăng 4,4 gam. Câu 19: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. amoniac. B. natri hiđroxit. C. natri axetat. D. anilin. Câu 20: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat. B. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. C. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. D. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. Câu 21: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. glucozơ, ancol etylic. B. glucozơ, etyl axetat. C. mantozơ, glucozơ. D. ancol etylic, anđehit axetic. Câu 22: Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. HCHO trong môi trường axit. B. CH3COOH trong môi trường axit. C. HCOOH trong môi trường axit. D. CH3CHO trong môi trường axit. Câu 23: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. B. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. C. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. D. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. Câu 24: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucozơ). D. HCHO. Câu 25: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ A. C2H5N. B. CH5N. C. C3H7N. D. C2H7N. Câu 26: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là A. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. B. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH. C. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. D. protein luôn là chất hữu cơ no. Câu 27: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 21,6 gam. B. 32,4 gam. C. 16,2 gam. D. 10,8 gam. Câu 28: Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 4,25 gam. B. 4,56 gam. C. 5,25 gam. D. 5,56 gam. Câu 29: Cho ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra trong pin ®iÖn ho¸: Zn+Cu2+ Cu +Zn2+ (BiÕt E 0 Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E 0Cu 2+ / Cu 0 =0,34 V). SuÊt ®iÖn ®éng chuÈn cña pin ®iÖn ho¸ trªn lµ A. +1,10V. B. -1,10V. C. -0,42V. D. +0,42V. Câu 30: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. dung dịch KOH và CuO. B. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . C. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. D. dung dịch KOH và dung dịch HCl. Câu 31: Trïng hîp hoµn toµn 6,25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PVC. Sè m¾t xÝch –CH2-CHCl- cã trong m gam PVC nãi trªn lµ A. 6,02.1021. B. 6,02.1023. C. 6,02.1020. D. 6,02.1022. Trang 2/3 - Mã đề thi 584
 10. Câu 32: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3 - CH(NH2) - CH3. B. CH3 - CH2-CHO. C. CH3 - CH2 - OH. D. CH3 - CH2 - COOH. Câu 33: Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A. víi dung dÞch NaCl. B. mµu víi ièt. C. tr¸ng g−¬ng. D. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. Câu 34: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là A. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. B. CH4, C6H5-NO2. C. C2H2, C6H5-CH3. D. C2H2, C6H5-NO2. Câu 35: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A. dung dÞch NaOH. B. dung dÞch HCl. C. qu× tÝm. D. natri kim lo¹i. Câu 36: Một thanh Zn đang tác dụng với dung dịch HCl, nếu thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì A. lượng bọt khí H2 bay ra ít hơn. B. lượng bọt khí H2 bay ra nhiều hơn. C. lượng bọt khí H2 bay ra không đổi. D. bọt khí H2 không bay ra nữa. Câu 37: Trong số các loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n Tơ thuộc loại poliamit là A. (1), (3). B. (1), (2), (3). C. (1), (2). D. (2), (3). Câu 38: Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. C6H12O6. B. C2H4O2. C. C5H10O5. D. C3H6O3. Câu 39: Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có A. nhóm chức xetôn. B. nhóm chức axit. C. nhóm chức anđehit. D. nhóm chức ancol. Câu 40: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A. 12,5 gam B. 8,928 gam. C. 13,95 gam. D. 11,16 gam. ----------------------------------------------- ----------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang 3/3 - Mã đề thi 584
 11. Câu 14: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. C3H7OH, CH3CHO. B. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ). C. CH3COOH, C2H3COOH. D. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. Câu 15: Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lµ A. 4,3 gam. B. 7,3 gam. C. 5,3 gam. D. 6,3 gam. Câu 16: Tõ c¸c cÆp oxi ho¸ khö sau: Fe2+/Fe, Mg2+/Mg, Cu2+/Cu vµ Ag+/Ag, sè pin ®iÖn ho¸ cã thÓ lËp ®−îc tèi ®a lµ A. 3. B. 5. C. 6. D. 4. Câu 17: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ A. Tinh bét, C2H4, C2H2. B. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bét. C. Saccaroz¬, CH3COOCH3, benzen. D. C2H4, CH4, C2H2. Câu 18: Trong nhãm IA, theo chiÒu ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn, n¨ng l−îng ion ho¸ thø nhÊt cña c¸c nguyªn tö A. gi¶m dÇn. B. t¨ng dÇn. C. kh«ng ®æi. D. t¨ng dÇn råi gi¶m. Câu 19: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. B. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. C. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. D. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. Câu 20: Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 5,25 gam. B. 5,56 gam. C. 4,56 gam. D. 4,25 gam. Câu 21: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A. 4 chÊt. B. 5 chÊt. C. 2 chÊt. D. 3 chÊt. Câu 22: Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. HCHO trong môi trường axit. B. HCOOH trong môi trường axit. C. CH3CHO trong môi trường axit. D. CH3COOH trong môi trường axit. Câu 23: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. stiren. B. isopren. C. toluen. D. propen. Câu 24: Trïng hîp hoµn toµn 6,25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PVC. Sè m¾t xÝch –CH2-CHCl- cã trong m gam PVC nãi trªn lµ A. 6,02.1022. B. 6,02.1021. C. 6,02.1023. D. 6,02.1020. Câu 25: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là A. 456 gam. B. 546 gam. C. 465 gam. D. 564 gam. Câu 26: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. mantozơ, glucozơ. B. glucozơ, ancol etylic. C. ancol etylic, anđehit axetic. D. glucozơ, etyl axetat. Câu 27: C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ A. H2N-CH2-COOH. B. H2N-CH2-CH2-COOH. C. C6H5NH2. D. CH3-CH(NH2)-COOH. Câu 28: Cho 5,58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom, sau ph¶n øng thu ®−îc 13,2 gam kÕt tña 2,4,6-tribrom anilin. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lµ A. 7,26 gam. B. 19,2 gam. C. 9,6 gam. D. 28,8 gam. Câu 29: Trong số các loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n Tơ thuộc loại poliamit là A. (1), (3). B. (2), (3). C. (1), (2). D. (1), (2), (3). Câu 30: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucozơ). D. HCHO. Trang 2/3 - Mã đề thi 423
 12. Câu 31: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 16,2 gam. B. 32,4 gam. C. 21,6 gam. D. 10,8 gam. Câu 32: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ A. C2H5N. B. C2H7N. C. CH5N. D. C3H7N. Câu 33: Trung hoµ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hµm l−îng clo lµ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. H2N-CH2-COOH. B. CH3-CH(NH2)-COOH. C. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH2-CH2-COOH. Câu 34: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A. natri kim lo¹i. B. dung dÞch HCl. C. qu× tÝm. D. dung dÞch NaOH. 0 0 0 Câu 35: Cho E Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E Cu 2+ / Cu 0 =0,34 V; E Ni2+ / Ni0 =-0,23 V. D·y c¸c cation s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh oxi ho¸ gi¶m dÇn lµ A. Cu2+, Zn2+,Ni2+. B. Ni2+,Cu2+, Zn2+. C. Cu2+, Ni2+, Zn2+. D. Ni2+,Zn2+,Cu2+. Câu 36: Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A. víi dung dÞch NaCl. B. tr¸ng g−¬ng. C. mµu víi ièt. D. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. Câu 37: Nhúng một thanh Cu vào 200ml dung dịch AgNO31M, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Ag tạo ra đều bám vào thanh Cu, khối lượng thanh Cu sẽ A. tăng 15,2 gam. B. giảm 6,4 gam. C. tăng 21,6 gam. D. tăng 4,4 gam. Câu 38: Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có A. nhóm chức xetôn. B. nhóm chức ancol. C. nhóm chức anđehit. D. nhóm chức axit. Câu 39: Để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 ta dùng A. dung dịch Ca(OH)2. B. dung dịch BaCl2. C. quỳ tím. D. dung dịch nước brom. Câu 40: Một thanh Zn đang tác dụng với dung dịch HCl, nếu thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì A. lượng bọt khí H2 bay ra ít hơn. B. lượng bọt khí H2 bay ra nhiều hơn. C. lượng bọt khí H2 bay ra không đổi. D. bọt khí H2 không bay ra nữa. ----------------------------------------------- ----------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang 3/3 - Mã đề thi 423
 13. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Hoá học - Ban Khoa học Tự nhiên (Đề thi có 03 trang) Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 716 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................. Câu 1: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ A. C2H4, CH4, C2H2. B. Saccaroz¬, CH3COOCH3, benzen. C. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bét. D. Tinh bét, C2H4, C2H2. Câu 2: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NaOH, CH3-NH2. B. NH3, anilin. C. NaOH, NH3. D. NH3, CH3-NH2. Câu 3: Để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 ta dùng A. dung dịch nước brom. B. dung dịch Ca(OH)2. C. quỳ tím. D. dung dịch BaCl2. Câu 4: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. glucozơ, ancol etylic. B. ancol etylic, anđehit axetic. C. glucozơ, etyl axetat. D. mantozơ, glucozơ. Câu 5: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. B. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. C. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. D. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. Câu 6: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. B. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. C. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat. D. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. Câu 7: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A. 13,95 gam. B. 12,5 gam C. 11,16 gam. D. 8,928 gam. 0 0 0 Câu 8: Cho E Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E Cu 2+ / Cu 0 =0,34 V; E Ni2+ / Ni0 =-0,23 V. D·y c¸c cation s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh oxi ho¸ gi¶m dÇn lµ A. Cu2+, Zn2+,Ni2+. B. Ni2+,Zn2+,Cu2+. C. Cu2+, Ni2+, Zn2+. D. Ni2+,Cu2+, Zn2+. Câu 9: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là A. 465 gam. B. 564 gam. C. 456 gam. D. 546 gam. Câu 10: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. dung dịch KOH và dung dịch HCl. B. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. C. dung dịch KOH và CuO. D. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . Câu 11: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. B. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. C. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. D. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. Câu 12: Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lµ A. 4,3 gam. B. 5,3 gam. C. 6,3 gam. D. 7,3 gam. Trang 1/3 - Mã đề thi 716
 14. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Hoá học - Ban Khoa học Tự nhiên (Đề thi có 03 trang) Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 827 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................. Câu 1: Nhúng một thanh Cu vào 200ml dung dịch AgNO31M, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Ag tạo ra đều bám vào thanh Cu, khối lượng thanh Cu sẽ A. tăng 15,2 gam. B. tăng 21,6 gam. C. tăng 4,4 gam. D. giảm 6,4 gam. Câu 2: Trung hoµ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hµm l−îng clo lµ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. CH3-CH(NH2)-COOH. B. H2N-CH2-CH2-COOH. C. H2N-CH2-COOH. D. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. Câu 3: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. CH3COOH, C2H3COOH. B. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. C. C3H7OH, CH3CHO. D. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ). Câu 4: Trong nhãm IA, theo chiÒu ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn, n¨ng l−îng ion ho¸ thø nhÊt cña c¸c nguyªn tö A. t¨ng dÇn råi gi¶m. B. t¨ng dÇn. C. kh«ng ®æi. D. gi¶m dÇn. Câu 5: Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có A. nhóm chức axit. B. nhóm chức anđehit. C. nhóm chức xetôn. D. nhóm chức ancol. Câu 6: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A. natri kim lo¹i. B. dung dÞch NaOH. C. qu× tÝm. D. dung dÞch HCl. Câu 7: Tõ c¸c cÆp oxi ho¸ khö sau: Fe2+/Fe, Mg2+/Mg, Cu2+/Cu vµ Ag+/Ag, sè pin ®iÖn ho¸ cã thÓ lËp ®−îc tèi ®a lµ A. 4. B. 5. C. 6. D. 3. Câu 8: Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 4,25 gam. B. 5,56 gam. C. 4,56 gam. D. 5,25 gam. Câu 9: C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ A. H2N-CH2-COOH. B. CH3-CH(NH2)-COOH. C. C6H5NH2. D. H2N-CH2-CH2-COOH. Câu 10: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucozơ). D. HCHO. Câu 11: Trïng hîp hoµn toµn 6,25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PVC. Sè m¾t xÝch –CH2-CHCl- cã trong m gam PVC nãi trªn lµ A. 6,02.1023. B. 6,02.1021. C. 6,02.1020. D. 6,02.1022. Câu 12: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. propen. B. toluen. C. stiren. D. isopren. Câu 13: Để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 ta dùng A. dung dịch Ca(OH)2. B. quỳ tím. C. dung dịch BaCl2. D. dung dịch nước brom. Câu 14: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ A. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bét. B. Tinh bét, C2H4, C2H2. C. C2H4, CH4, C2H2. D. Saccaroz¬, CH3COOCH3, benzen. Câu 15: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A. (3), (1), (2). B. (1), (2), (3). C. (2), (1), (3). D. (2), (3), (1). Trang 1/3 - Mã đề thi 827
 15. Câu 16: Cho 5,58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom, sau ph¶n øng thu ®−îc 13,2 gam kÕt tña 2,4,6-tribrom anilin. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lµ A. 9,6 gam. B. 19,2 gam. C. 7,26 gam. D. 28,8 gam. Câu 17: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. B. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. C. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. D. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat. Câu 18: Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A. mµu víi ièt. B. víi dung dÞch NaCl. C. tr¸ng g−¬ng. D. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. Câu 19: Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. HCHO trong môi trường axit. B. CH3CHO trong môi trường axit. C. CH3COOH trong môi trường axit. D. HCOOH trong môi trường axit. Câu 20: Hai chất đồng phân của nhau là A. fructozơ và mantozơ. B. saccarozơ và glucozơ. C. glucozơ và mantozơ . D. fructozơ và glucozơ . Câu 21: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. anilin. B. natri axetat. C. amoniac. D. natri hiđroxit. Câu 22: Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. C2H4O2. B. C3H6O3. C. C5H10O5. D. C6H12O6. Câu 23: Cho ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra trong pin ®iÖn ho¸: Zn+Cu2+ Cu +Zn2+ (BiÕt E 0 Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E 0Cu 2+ / Cu 0 =0,34 V). SuÊt ®iÖn ®éng chuÈn cña pin ®iÖn ho¸ trªn lµ A. +1,10V. B. +0,42V. C. -1,10V. D. -0,42V. Câu 24: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là A. 456 gam. B. 546 gam. C. 564 gam. D. 465 gam. Câu 25: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NaOH, NH3. B. NaOH, CH3-NH2. C. NH3, CH3-NH2. D. NH3, anilin. Câu 26: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. B. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. C. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. D. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. Câu 27: Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lµ A. 4,3 gam. B. 6,3 gam. C. 5,3 gam. D. 7,3 gam. Câu 28: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là A. protein luôn là chất hữu cơ no. B. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. C. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. D. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH. Câu 29: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A. 8,928 gam. B. 12,5 gam C. 13,95 gam. D. 11,16 gam. 0 0 0 Câu 30: Cho E Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E Cu 2+ / Cu 0 =0,34 V; E Ni2+ / Ni0 =-0,23 V. D·y c¸c cation s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh oxi ho¸ gi¶m dÇn lµ A. Cu2+, Zn2+,Ni2+. B. Ni2+,Zn2+,Cu2+. C. Cu2+, Ni2+, Zn2+. D. Ni2+,Cu2+, Zn2+. Câu 31: Trong số các loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n Tơ thuộc loại poliamit là A. (1), (2). B. (1), (3). C. (2), (3). D. (1), (2), (3). Trang 2/3 - Mã đề thi 827
 16. Câu 32: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A. 5 chÊt. B. 2 chÊt. C. 3 chÊt. D. 4 chÊt. Câu 33: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. mantozơ, glucozơ. B. ancol etylic, anđehit axetic. C. glucozơ, ancol etylic. D. glucozơ, etyl axetat. Câu 34: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3 - CH2 - OH. B. CH3 - CH2 - COOH. C. CH3 - CH(NH2) - CH3. D. CH3 - CH2-CHO. Câu 35: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 16,2 gam. B. 32,4 gam. C. 21,6 gam. D. 10,8 gam. Câu 36: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . B. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. C. dung dịch KOH và CuO. D. dung dịch KOH và dung dịch HCl. Câu 37: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là A. C2H2, C6H5-NO2. B. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. C. CH4, C6H5-NO2. D. C2H2, C6H5-CH3. Câu 38: Một thanh Zn đang tác dụng với dung dịch HCl, nếu thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì A. lượng bọt khí H2 bay ra nhiều hơn. B. lượng bọt khí H2 bay ra không đổi. C. bọt khí H2 không bay ra nữa. D. lượng bọt khí H2 bay ra ít hơn. Câu 39: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. B. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. C. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. D. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. Câu 40: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ A. CH5N. B. C3H7N. C. C2H7N. D. C2H5N. ----------------------------------------------- ----------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang 3/3 - Mã đề thi 827
 17. Câu 13: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A. 2 chÊt. B. 5 chÊt. C. 4 chÊt. D. 3 chÊt. Câu 14: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucozơ). D. HCHO. Câu 15: C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ A. H2N-CH2-COOH. B. CH3-CH(NH2)-COOH. C. C6H5NH2. D. H2N-CH2-CH2-COOH. Câu 16: Trïng hîp hoµn toµn 6,25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PVC. Sè m¾t xÝch –CH2-CHCl- cã trong m gam PVC nãi trªn lµ A. 6,02.1023. B. 6,02.1020. C. 6,02.1022. D. 6,02.1021. Câu 17: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 16,2 gam. B. 21,6 gam. C. 10,8 gam. D. 32,4 gam. Câu 18: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. natri hiđroxit. B. natri axetat. C. amoniac. D. anilin. Câu 19: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ A. C3H7N. B. C2H7N. C. CH5N. D. C2H5N. Câu 20: Trong nhãm IA, theo chiÒu ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn, n¨ng l−îng ion ho¸ thø nhÊt cña c¸c nguyªn tö A. t¨ng dÇn råi gi¶m. B. t¨ng dÇn. C. kh«ng ®æi. D. gi¶m dÇn. Câu 21: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3 - CH(NH2) - CH3. B. CH3 - CH2 - COOH. C. CH3 - CH2-CHO. D. CH3 - CH2 - OH. Câu 22: Trung hoµ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hµm l−îng clo lµ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. CH3-CH(NH2)-COOH. B. H2N-CH2-CH2-COOH. C. H2N-CH2-COOH. D. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. Câu 23: Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. C3H6O3. B. C6H12O6. C. C2H4O2. D. C5H10O5. Câu 24: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A. dung dÞch HCl. B. natri kim lo¹i. C. dung dÞch NaOH. D. qu× tÝm. Câu 25: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A. (2), (3), (1). B. (1), (2), (3). C. (2), (1), (3). D. (3), (1), (2). Câu 26: Cho 5,58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom, sau ph¶n øng thu ®−îc 13,2 gam kÕt tña 2,4,6-tribrom anilin. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lµ A. 19,2 gam. B. 7,26 gam. C. 9,6 gam. D. 28,8 gam. Câu 27: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là A. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. B. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. C. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH. D. protein luôn là chất hữu cơ no. Câu 28: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là A. C2H2, C6H5-CH3. B. C2H2, C6H5-NO2. C. CH4, C6H5-NO2. D. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. Câu 29: Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có A. nhóm chức axit. B. nhóm chức ancol. C. nhóm chức anđehit. D. nhóm chức xetôn. Câu 30: Tõ c¸c cÆp oxi ho¸ khö sau: Fe2+/Fe, Mg2+/Mg, Cu2+/Cu vµ Ag+/Ag, sè pin ®iÖn ho¸ cã thÓ lËp ®−îc tèi ®a lµ A. 4. B. 5. C. 3. D. 6. Trang 2/3 - Mã đề thi 716
 18. Câu 31: Một thanh Zn đang tác dụng với dung dịch HCl, nếu thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì A. lượng bọt khí H2 bay ra không đổi. B. lượng bọt khí H2 bay ra nhiều hơn. C. lượng bọt khí H2 bay ra ít hơn. D. bọt khí H2 không bay ra nữa. Câu 32: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. isopren. B. toluen. C. stiren. D. propen. Câu 33: Hai chất đồng phân của nhau là A. fructozơ và glucozơ . B. fructozơ và mantozơ. C. saccarozơ và glucozơ. D. glucozơ và mantozơ . Câu 34: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. C3H7OH, CH3CHO. B. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. C. CH3COOH, C2H3COOH. D. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ). Câu 35: Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. HCHO trong môi trường axit. B. CH3COOH trong môi trường axit. C. CH3CHO trong môi trường axit. D. HCOOH trong môi trường axit. Câu 36: Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A. tr¸ng g−¬ng. B. mµu víi ièt. C. víi dung dÞch NaCl. D. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. Câu 37: Trong số các loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n Tơ thuộc loại poliamit là A. (1), (2), (3). B. (1), (2). C. (1), (3). D. (2), (3). Câu 38: Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 4,56 gam. B. 5,56 gam. C. 5,25 gam. D. 4,25 gam. Câu 39: Cho ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra trong pin ®iÖn ho¸: Zn+Cu 2+ Cu +Zn2+ (BiÕt E 0 Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E 0Cu 2+ / Cu 0 =0,34 V). SuÊt ®iÖn ®éng chuÈn cña pin ®iÖn ho¸ trªn lµ A. +0,42V. B. -1,10V. C. +1,10V. D. -0,42V. Câu 40: Nhúng một thanh Cu vào 200ml dung dịch AgNO31M, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Ag tạo ra đều bám vào thanh Cu, khối lượng thanh Cu sẽ A. tăng 21,6 gam. B. giảm 6,4 gam. C. tăng 15,2 gam. D. tăng 4,4 gam. ----------------------------------------------- ----------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang 3/3 - Mã đề thi 716
 19. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Hoá học - Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đề thi có 03 trang) Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 271 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................. Câu 1: Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch axit acrylic, ancol etylic, axit axetic đựng trong các lọ mất nhãn là A. quỳ tím, dung dịch Br2. B. quỳ tím, dung dịch Na2CO3. C. quỳ tím, dung dịch NaOH. D. quỳ tím, Cu(OH)2. Câu 2: Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A. mµu víi ièt. B. víi dung dÞch NaCl. C. tr¸ng g−¬ng. D. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. Câu 3: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3 - CH2 - OH. B. CH3 - CH2-CHO. C. CH3 - CH(NH2) - CH3. D. CH3 - CH2 - COOH. Câu 4: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A. (3), (1), (2). B. (1), (2), (3). C. (2), (3), (1). D. (2), (1), (3). Câu 5: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. CH3COOH, C2H3COOH. B. C3H7OH, CH3CHO. C. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. D. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ). Câu 6: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ A. C3H7N. B. C2H7N. C. CH5N. D. C2H5N. Câu 7: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. NH3, anilin. B. NaOH, CH3-NH2. C. NH3, CH3-NH2. D. NaOH, NH3. Câu 8: C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ A. H2N-CH2-COOH. B. C6H5NH2. C. CH3-CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH2-CH2-COOH. Câu 9: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. ancol etylic, anđehit axetic. B. mantozơ, glucozơ. C. glucozơ, etyl axetat. D. glucozơ, ancol etylic. Câu 10: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A. 13,95 gam. B. 8,928 gam. C. 11,16 gam. D. 12,5 gam Câu 11: Các ancol no đơn chức tác dụng được với CuO nung nóng tạo anđehit là A. ancol bậc 2. B. ancol bậc 3. C. ancol bậc 1. D. ancol bậc 1 và ancol bậc 2. Câu 12: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A. 5 chÊt. B. 3 chÊt. C. 2 chÊt. D. 4 chÊt. Câu 13: Chất vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH là A. HCOO-CH2 - CH2 - CH3. B. CH3 - CH2 - CH2 - COOH. C. CH3 - CH2 - COO-CH3. D. CH3-COO- CH2 - CH3. Câu 14: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. B. dung dịch KOH và dung dịch HCl. C. dung dịch KOH và CuO. D. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . Trang 1/3 - Mã đề thi 271
 20. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Hoá học - Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đề thi có 03 trang) Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 329 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................. Câu 1: Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. CH3CHO trong môi trường axit. B. HCHO trong môi trường axit. C. CH3COOH trong môi trường axit. D. HCOOH trong môi trường axit. Câu 2: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. B. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. C. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. D. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. Câu 3: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ A. (2), (3), (1). B. (1), (2), (3). C. (2), (1), (3). D. (3), (1), (2). Câu 4: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. B. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. C. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. D. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. Câu 5: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A. 11,16 gam. B. 13,95 gam. C. 12,5 gam D. 8,928 gam. Câu 6: Hai chất đồng phân của nhau là A. saccarozơ và glucozơ. B. fructozơ và glucozơ . C. glucozơ và mantozơ . D. fructozơ và mantozơ. Câu 7: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ A. 5 chÊt. B. 4 chÊt. C. 2 chÊt. D. 3 chÊt. Câu 8: Cho 11 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Hai ancol đó là A. CH3OH và C2H5OH. B. C3H7OH và C4H9OH. C. C2H5OH và C3H7OH. D. C4H9OH và C5H11OH. Câu 9: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A. dung dÞch HCl. B. natri kim lo¹i. C. qu× tÝm. D. dung dÞch NaOH. Câu 10: Các ancol no đơn chức tác dụng được với CuO nung nóng tạo anđehit là A. ancol bậc 1 và ancol bậc 2. B. ancol bậc 2. C. ancol bậc 1. D. ancol bậc 3. Câu 11: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là A. C2H2, C6H5-CH3. B. CH4, C6H5-NO2. C. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. D. C2H2, C6H5-NO2. Câu 12: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. CH3 - CH2 - COOH. B. CH3 - CH2-CHO. C. CH3 - CH(NH2) - CH3. D. CH3 - CH2 - OH. Câu 13: Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 5,56 gam. B. 5,25 gam. C. 4,25 gam. D. 4,56 gam. Trang 1/3 - Mã đề thi 329
Đồng bộ tài khoản