Đề kiểm tra vật lý lớp 11

Chia sẻ: Lê Văn Cường | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
1.016
lượt xem
238
download

Đề kiểm tra vật lý lớp 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về đề kiểm tra 45 phút môn vật lý lớp 11 có phần trắc nghiệm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra vật lý lớp 11

  1. ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 11 ( Thời gian làm bài: 45 phút ) ĐỀ SỐ 1 Câu 1, (0,5 ) Phát biểu nào sau đây là sai? đ a, Điện tích đứng yên là nguồn gốc của điện trường tĩnh. b, Điện tích chuyển động vừa là nguồn gốc của điện trường, vừa là nguồn cốc của từ trường. c, Xung quanh một hạt mang điện chuyển động có một từ trường. d, Tương tác giữa hai hạt mang điện chuyển động là tương tác giữa hai từ trường của chúng. Câu 2, (0,5đ) Phát biểu nào sau đây là sai? a, Tại mỗi điểm, từ trường có hướng xác định. b, Từ trường có mang năng lượng. c, Với từ trường của một nam châm, đường cảm ứng từ có chiều đi ra từ cực cắc, đi vào từ cực nam. d, Từ phổ là tập hợp các đường cảm ứng từ của từ trường. Câu 3, (0,5đ) Đặc trưng cho từ trường tại một điểm là: a, lực tác dụng lên một đoạn dây nhỏ có dòng điện đặt tại điẻm đó. d, Vectơ cảm ứng từ tại điểm đó. b, Đường cảm ứng từ đI qua điểm đó. c, Hướng của nam châm thử đặt tại điểm đó. Câu 4,(0,5đ)Trong quy tắc bàn tay trái thì theo thứ tự, chiều của ngón giữa của ngón cái chỉ chiều của yếu tố nào? a, Dòng điện, từ trường c, Dòng điện, lực từ b, Từ trường, lực từ d, Từ trường, dòng điện Câu 6, (0,5đ) Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện cường độ I. cảm ứng từ tại một điểm cách dây một khoảng r có giá trị: I I a, B = 2.10-7 c, B = 2.10-7 Ir b, B = 2ậ . 10-7 d, Một giá trị khác. r r Câu 7, Một khung dây tròn bán kính R có dòng điện cường độ I. Cảm ứng từ tại tâm O của khung I I dây có giá trị: a, B = 4ậ . 10-7 c, B = 2 . 10-7 b, B = 2 . 10-7 IR d, Một giá trị khác. R R Câu 8, (0,5 ) Một ống dây có chiều dài l, có N vòng, có dòng điện cường độ I đI qua. Cảm ứng từ đ tại một điểm bên trong ống dây có giá trị: NI NI a, B = 2 ậ.10-7 c, B = 4ậ . 10-7 b, B = 2 ậ.10-7 NlI d, B = 4ậ . 10-7 NlI l l Câu 9, (0,5đ) Một khung dây hình chữ nhật ABCD có dòng điện đặt trong một từ trường đều có mặt phẳng của khung song song đường cảm ứng từ. Mô men của ngẫu lực từ tác dụng lên khung IB BS có giá trị nào sau đây? a, M = b, M = c, M = BIS d, Một giá trị khác S I → Câu 10, (0,5đ) Lực Lorenxơ gây bởi từ trường đều có cảm ứng từ B lên hạt mang điện q chuyển → → động với vận tốc v hợp với B một góc a, có độ lớn: a, f = qvB . cosa c, f = qvB . tga b, f = qvB . sina d, Một giá trị khác Câu 11, (0,5 ) Một đoạn dây dẫn thẳng dài 10cm mang dòng điện 5A đặt trong từ trường đều có đ → cảm ứng từ B = 0,08T. đoạn dây vuông góc với B . Lực từ tác dụng lên đoạn dây có giá trị nào sau đây? a, 0,04N b, 0,4N c, 0,08N d, Một giá trị khác. Câu 12, (0,5 ) Một dòng điện 20A chạy trong một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Cảm ứng đ từ tại những điểm cách dây 10cm có giá trị: a, 4. 10-6T b, 4. 10-5T c, 8.10-5T d, 8.10-6T Câu 13, (0,5đ) Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện cường độ 5A. cảm ứng từ tại điểm M cách dây một khoảng d có độ lớn 2 . 10-5T. khoảng cách d có giá trị nào sau đây? a, 10cm b, 5cm c, 25cm d, 2,5cm Câu 14, (0,5đ) Một khung dây tròn bán kính 3,14 cm có 10 vòng dây. cường độ dòng điện qua mỗi vòng dây là 0,1A. cảm ứng tại tâm của khung dây có giá trị nào sau đây? I B a, 2.10-5T b, 2.10-4T c, 2.10-6T d, Một đáp án khác. M N Câu 15, (3đ) Biểu diễn chiều đường cảm ứng từ, lực từ trong các trường hợp sau: I I I I B B H4 G P H2 H3 H1
  2. B B ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - VẬT LÝ 11 ĐỀ SỐ 1 ( Thời gian làm bài: 45 phút ) Câu 1, (0,5đ) Phát biểu nào sau đây là sai? a, Điện tích đứng yên là nguồn gốc của điện trường tĩnh. b, Điện tích chuyển động vừa là nguồn gốc của điện trường, vừa là nguồn cốc của từ trường. c, Xung quanh một hạt mang điện chuyển động có một từ trường. d, Tương tác giữa hai hạt mang điện chuyển động là tương tác giữa hai từ trường của chúng. Câu 2(0,5đ), Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện đặt trong một từ trường không phụ thuộc yếu tố nào sau đây? a, Cường độ dòng điện. b, Từ trường. c, Góc hợp bởi dây và từ trường. d, Bản chất của dây dẫn. Câu 3,(0,5đ)Trong quy tắc bàn tay trái thì theo thứ tự, chiều của ngón giữa của ngón cái chỉ chiều của yếu tố nào? a, Dòng điện, từ trường c, Dòng điện, lực từ b, Từ trường, lực từ d, Từ trường, dòng điện Câu 4, (0,5đ) Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện cường độ I. cảm ứng từ tại một điểm cách dây một khoảng r có giá trị: I I a, B = 2.10-7 c, B = 2.10-7 Ir b, B = 2ậ . 10-7 d, Một giá trị khác. r r Câu 5, (0,5đ) Một khung dây hình chữ nhật ABCD có dòng điện đặt trong một từ trường đều có mặt phẳng của khung song song đường cảm ứng từ. Mô men của ngẫu lực từ tác dụng lên khung IB BS có giá trị nào sau đây? a, M = b, M = c, M = BIS d, Một giá trị khác S I → Câu 6, (0,5đ) Lực Lorenxơ gây bởi từ trường đều có cảm ứng từ B lên hạt mang điện q → → chuyển động với vận tốc v hợp với B một góc a, có độ lớn: a, f = qvB . cosa c, f = qvB . tga b, f = qvB . sina d, Một giá trị khác Câu 7(0,5đ)Một khung dây tròn bán kính R có dòng điện cường độ I. Cảm ứng từ tại tâm O của I I khung dây có giá trị: a, B = 4ậ . 10-7 c, B = 2 . 10-7 b, B = 2 . 10-7 IR d, Một giá R R trị khác. Câu 8, (0,5đ) Một ống dây có chiều dài l, có N vòng, có dòng điện cường độ I đI qua. Cảm ứng từ tại một điểm bên trong ống dây có giá trị: NI NI a, B = 2 ậ.10-7 c, B = 4ậ . 10-7 b, B = 2 ậ.10-7 NlI d, B = 4ậ . 10-7 NlI l l Câu 9, (0,5đ) Một đoạn dây dẫn thẳng dài 10cm mang dòng điện 5A đặt trong từ trường đều có → cảm ứng từ B = 0,08T. đoạn dây vuông góc với B . Lực từ tác dụng lên đoạn dây có giá trị nào sau đây? a, 0,04N b, 0,4N c, 0,08N d, Một giá trị khác. Câu 10, (0,5đ) Một dòng điện 20A chạy trong một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại những điểm cách dây 10cm có giá trị: a, 4. 10-6T b, 4. 10-5T c, 8.10-5T d, 8.10-6T Câu 11, (0,5 ) Một khung dây tròn bán kính 3,14 cm có 10 vòng dây. cường độ dòng điện qua mỗi đ vòng dây là 0,1A. cảm ứng tại tâm của khung dây có giá trị nào sau đây? a, 2.10-5T b, 2.10-4T c, 2.10-6T d, Một đáp án khác. Câu 12, (0,5đ) Phát biểu nào sau đây là sai? a, Tại mỗi điểm, từ trường có hướng xác định. b, Từ trường có mang năng lượng. c, Với từ trường của một nam châm, đường cảm ứng từ có chiều đi ra từ cực cắc, đi vào từ cực nam. d, Từ phổ là tập hợp các đường cảm ứng từ của từ trường. Câu 13, (0,5đ) Đặc trưng cho từ trường tại một điểm là: a, lực tác dụng lên một đoạn dây nhỏ có dòng điện đặt tại điẻm đó. d, Vectơ cảm ứng từ tại điểm đó.
  3. b, Đường cảm ứng từ đI qua điểm đó. c, Hướng của nam châm thử đặt tại điểm đó. Câu 14, (0,5đ) Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện cường độ 5A. cảm ứng từ tại điểm M cách dây một khoảng d có độ lớn 2 . 10-5T. khoảng cách d có giá trị nào sau đây? I a, 10cm b, 5cm c, 25cm d, 2,5cm M N Câu 15, (3 ) Biểu diễn chiều đường cảm ứng từ, lực từ trong các trường hợp sau: đ I B I B I B B H4 G P I H2 H3 H1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - VẬT LÝ 11 ĐỀ SỐ 2 ( Thời gian làm bài: 45 phút ) Câu 1, (0,5đ) Một ống dây có chiều dài l, có N vòng, có dòng điện cường độ I đI qua. Cảm ứng từ tại một điểm bên trong ống dây có giá trị: NI NI a, B = 2 ậ.10-7 c, B = 4ậ . 10-7 b, B = 2 ậ.10-7 NlI d, B = 4ậ . 10-7 NlI l l Câu 2, (0,5đ) Một khung dây hình chữ nhật ABCD có dòng điện đặt trong một từ trường đều có mặt phẳng của khung song song đường cảm ứng từ. Mô men của ngẫu lực từ tác dụng lên khung IB BS có giá trị nào sau đây? a, M = b, M = c, M = BIS d, Một giá trị khác S I → Câu 3, (0,5đ) Lực Lorenxơ gây bởi từ trường đều có cảm ứng từ B lên hạt mang điện q → → chuyển động với vận tốc v hợp với B một góc a, có độ lớn: a, f = qvB . cosa c, f = qvB . tga b, f = qvB . sina d, Một giá trị khác Câu 4, (0,5đ) Đặc trưng cho từ trường tại một điểm là: a, lực tác dụng lên một đoạn dây nhỏ có dòng điện đặt tại điẻm đó. d, Vectơ cảm ứng từ tại điểm đó. b, Đường cảm ứng từ đi qua điểm đó. c, Hướng của nam châm thử đặt tại điểm đó. Câu 5, (0,5đ) Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện đặt trong một từ trường không phụ thuộc yếu tố nào sau đây? a, Cường độ dòng điện. b, Từ trường. c, Góc hợp bởi dây và từ trường. d, Bản chất của dây dẫn. Câu 6,(0,5đ)Trong quy tắc bàn tay trái thì theo thứ tự, chiều của ngón giữa của ngón cái chỉ chiều của yếu tố nào? a, Dòng điện, từ trường c, Dòng điện, lực từ b, Từ trường, lực từ d, Từ trường, dòng điện Câu 7, (0,5đ) Một dòng điện 40A chạy trong một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại những điểm cách dây 20cm có giá trị: a, 4. 10-6T b, 4. 10-5T c, 8.10-5T d, 8.10-6T Câu 8, (0,5 ) Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện cường độ 10A. cảm ứng từ tại điểm M cách dây đ một khoảng d có độ lớn 4 . 10-5T. khoảng cách d có giá trị nào sau đây? a, 10cm b, 5cm c, 25cm d, 2,5cm Câu 9, (0,5 ) Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện cường độ I. cảm ứng từ tại một điểm cách dây đ một khoảng r có giá trị: I I a, B = 2.10-7 c, B = 2.10-7 Ir b, B = 2ậ . 10-7 d, Một giá trị khác. r r Câu 10,(0,5đ)Một khung dây tròn bán kính R có dòng điện cường độ I. Cảm ứng từ tại tâm O của I I khung dây có giá trị: a, B = 4ậ . 10-7 c, B = 2 . 10-7 b, B = 2 . 10-7 IR d, Một giá trị khác. R R Câu 11, (0,5đ) Một đoạn dây dẫn thẳng dài 20cm mang dòng điện 2,5A đặt trong từ trường đều có → cảm ứng từ B = 0,08T.đoạn dây vuông góc với B . Lực từ tác dụng lên đoạn dây có giá trị nào sau đây? a, 0,04N b, 0,4N c, 0,08N d, Một giá trị khác. Câu 12, (0,5đ) Phát biểu nào sau đây là sai?
  4. a, Điện tích đứng yên là nguồn gốc của điện trường tĩnh. b, Điện tích chuyển động vừa là nguồn gốc của điện trường, vừa là nguồn cốc của từ trường. c, Xung quanh một hạt mang điện chuyển động có một từ trường. d, Tương tác giữa hai hạt mang điện chuyển động là tương tác giữa hai từ trường của chúng. Câu 13, (0,5đ) Phát biểu nào sau đây là sai? a, Tại mỗi điểm, từ trường có hướng xác định. b, Từ trường có mang năng lượng. c, Với từ trường của một nam châm, đường cảm ứng từ có chiều đi ra từ cực cắc, đi vào từ cực nam. d, Từ phổ là tập hợp các đường cảm ứng từ của từ trường. Câu 14, (0,5đ) Một khung dây tròn bán kính 3,14 cm có 20 vòng dây. cường độ dòng điện qua mỗi vòng dây là 0,1A. cảm ứng tại tâm của khung dây có giá trị nào sau đây? a, 2.10-5T b, 2.10-4T c, 2.10-6T d, Một đáp án khác. I B M N Câu 15, (3đ) Biểu diễn chiều đường cảm ứng từ, lực từ trong các trường hợp sau: I B I B I I H1 H4 P ĐỀ KIỂM TRA VH3 LÝ 11 B H2 ẬT GĐỀ SỐ 4 I ( Thời gian làm bài: 45 phút ) Câu 1, (0,5 ) Một đoạn dây dẫn thẳng dài 5cm mang dòng điện 10A đặt trong từ trường đều có đ → cảm ứng từ B = 0,08T. đoạn dây vuông góc với B . Lực từ tác dụng lên đoạn dây có giá trị nào sau đây? a, 0,04N b, 0,4N c, 0,08N d, Một giá trị khác. Câu 2, (0,5đ) Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện cường độ 25A. cảm ứng từ tại điểm M cách dây một khoảng d có độ lớn 4 . 10-6T. khoảng cách d có giá trị nào sau đây? a, 10cm b, 5cm c, 25cm d, 2,5cm Câu 3, (0,5đ) Một khung dây tròn bán kính 3,14 cm có 40 vòng dây. cường độ dòng điện qua mỗi vòng dây là 0,025A. cảm ứng tại tâm của khung dây có giá trị nào sau đây? a, 2.10-5T b, 2.10-4T c, 2.10-6T d, Một đáp án khác. Câu 4, (0,5 ) Phát biểu nào sau đây là sai? đ a, Điện tích đứng yên là nguồn gốc của điện trường tĩnh. b, Điện tích chuyển động vừa là nguồn gốc của điện trường, vừa là nguồn cốc của từ trường. c, Xung quanh một hạt mang điện chuyển động có một từ trường. d, Tương tác giữa hai hạt mang điện chuyển động là tương tác giữa hai từ trường của chúng. Câu 5, (0,5đ) Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện cường độ I. cảm ứng từ tại một điểm cách dây một khoảng r có giá trị: I I a, B = 2.10-7 c, B = 2.10-7 Ir b, B = 2ậ . 10-7 d, Một giá trị khác. r r Câu 6, (0,5đ) Một khung dây hình chữ nhật ABCD có dòng điện đặt trong một từ trường đều có mặt phẳng của khung song song đường cảm ứng từ. Mô men của ngẫu lực từ tác dụng lên khung IB BS có giá trị nào sau đây? a, M = b, M = c, M = BIS d, Một giá trị khác S I → Câu 7, (0,5đ) Lực Lorenxơ gây bởi từ trường đều có cảm ứng từ B lên hạt mang điện q chuyển → → động với vận tốc v hợp với B một góc a, có độ lớn: a, f = qvB . cosa c, f = qvB . tga b, f = qvB . sina d, Một giá trị khác Câu 8,(0,5 )Một khung dây tròn bán kính R có dòng điện cường độ I. Cảm ứng từ tại tâm O của đ I I khung dây có giá trị: a, B = 4ậ . 10-7 c, B = 2 . 10-7 b, B = 2 . 10-7 IR d, Một giá R R trị khác. Câu 9, (0,5đ) Một ống dây có chiều dài l, có N vòng, có dòng điện cường độ I đI qua. Cảm ứng từ tại một điểm bên trong ống dây có giá trị: NI NI a, B = 2 ậ.10-7 c, B = 4ậ . 10-7 b, B = 2 ậ.10-7 NlI d, B = 4ậ . 10-7 NlI l l Câu 10, (0,5đ) Phát biểu nào sau đây là sai? a, Tại mỗi điểm, từ trường có hướng xác định. b, Từ trường có mang năng lượng.
  5. c, Với từ trường của một nam châm, đường cảm ứng từ có chiều đi ra từ cực cắc, đi vào từ cực nam. d, Từ phổ là tập hợp các đường cảm ứng từ của từ trường. Câu 11, (0,5đ) Đặc trưng cho từ trường tại một điểm là: a, lực tác dụng lên một đoạn dây nhỏ có dòng điện đặt tại điẻm đó. d, Vectơ cảm ứng từ tại điểm đó. b, Đường cảm ứng từ đi qua điểm đó. c, Hướng của nam châm thử đặt tại điểm đó. Câu 12, (0,5đ) Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện đặt trong một từ trường không phụ thuộc yếu tố nào sau đây? a, Cường độ dòng điện. b, Từ trường. c, Góc hợp bởi dây và từ trường. d, Bản chất của dây dẫn. Câu 13,(0,5đ)Trong quy tắc bàn tay trái thì theo thứ tự, chiều của ngón giữa của ngón cái chỉ chiều của yếu tố nào? a, Dòng điện, từ trường c, Dòng điện, lực từ b, Từ trường, lực từ d, Từ trường, dòng điện Câu 14, (0,5đ) Một dòng điện 10A chạy trong một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại những điểm cách dây 5cm có giá trị: I a, 4. 10-6T b, 4. 10-5T c, 8.10-5T d, 8.10-6T M N Câu 15, Biểu diễn chiều đường cảm ứng từ, lực từ trong các trường hợp sau(3đ) I I I B I B B G P H2 H3 H4 B H1 H5
Đồng bộ tài khoản