ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý đề 7

Chia sẻ: Trần Bá Trung1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
271
lượt xem
157
download

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý đề 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luyện thi đại học môn lý đề 7 ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý Thời gian làm bài:90 phút; (50 câu trắc nghiệm) là tài liệu tham khảo chuẩn bị cho các bạn kiến thức vững chắc và ôn tập lý thuyết tốt cho các kỳ thi tuyển sinh sắp tới. Các bạn cần xem kỹ kiến thức trước khi giải đề thi kết quả sẽ tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Vật Lý đề 7

 1. LUY N THI Đ I H C Đ THI Đ I H C S 7 Môn thi: V t Lý Đ thi th Th i gian làm bài: 90 phút (Đ thi 50 câu / 4 trang) Mã đ thi 123 Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: Câu 1. Ra đa đ nh v có kh năng A. Phát sóng đi n t B. Thu sóng đi n t C. Phát và thu sóng đi n t D. Phá tín hi u c a đ i phương Câu 2. M t con l c đơn có chi u dài dây 1m dao đ ng v i biên đ góc nh có chu kỳ 2s. Cho π 2 = 10 , con l c dao đ ng t i nơi có gia t c tr ng trư ng là: A. 9, 86m/s2 . B. 10m/s2 . C. 9, 7m/s2 D. 10, 7m/s2 . Câu 3. Phát bi u nào sau đây là sai?Trong m ch đi n xoay chi u không phân nhánh, khi đi n dung c a t đi n thay đ i và tho 1 mãn đi u ki n C = 2 thì: ω L A. t ng tr c a đo n m ch đ t giá tr l n nh t.. B. hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u cu n c m đ t c c đ i. C. hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u cu n c m và t đi n b ng nhau.. D. hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u đi n tr đ t c c đ i. Câu 4. Đ t vào hai đ u đo n m ch RLC n i ti p m t hi u đi n th xoay chi u u = 200 cos 100πt(V ) .Bi t R = 50Ω , 10−4 1 C= F , L = H. Đ công su t tiêu th trên đo n m ch đ t c c đ i thì ph i ghép t C ban đ u v i t C0 b ng 2π π bao nhiêu và cách ghép như th nào? 3.10−4 3.10−4 A. C0 = , ghép song song. B. C0 = , ghép n i ti p. 2π 2π −4 −4 10 3.10 C. C0 = , ghép n i ti p. D. C0 = , ghép song song. 2π π Câu 5. M t con l c đơn g m m t dây treo có chi u dài l = 1m, m t đ u g n vào m t đi m c đ nh, đ u kia treo vào v t n ng có kh i lư ng m = 1kg. Kéo con l c đơn ra kh i VTCB m t góc 600 r i th ra không v n t c đ u. Xác đ nh t s l c căng dây c c đ i và c c ti u c a con l c đơn? A. 2 B. 4 C. 6 D. 5 Câu 6. M t l c ti p tuy n không đ i F tác d ng vào vành ngoài bánh đà có bán kính 10cm, có kh i lư ng 20kg. Bánh đà quay t ngh thì sau 20s có đ ng năng quay là 8000J. Tính F ? A. 100N . B. 20N . C. 10 D. 200. Câu 7. Khi chi u l n lư t vào Katot c a t bào quan đi n v i b c x l n lư t có bư c sóng là thì v n t c ban đ u c c đ i c a electron quang đi n là v01 và v02 = 1, 5v01 . Xác đ nh công thoát c a kim lo i làm Katot? A. 4, 35.10−19 (J) B. 3, 20.10−18 (J) C. 1, 27eV D. 2eV Câu 8. Mômen quán tính c a m t qu c u đ c có kh i lư ng m, bán kính r và có tr c quay cách tâm m t đo n R (V i R l n hơn r t nhi u so v i r) 1 2 2 A. I = mR2 B. I = mR2 C. I = mR2 D. I = mR2 2 5 3 Câu 9. M t ngu n sáng đơn s c S cách hai khe Young m t đo n 0,1m phát ra m t b c x có bư c sóng 0,6 . Hai khe cách nhau 2mm, màn cách hai khe 2m. S vân sáng quan sát đư c trên màn có b r ng L = 25,8mm là: A. 41 B. 45 C. 43 D. 40 0, 4 Câu 10. Cho đo n m ch xoay chi u RLC:L = H; C = 63, 3µF ; u = U0 cos 100πt(V ) . V i giá tr nào c a R thì hi u đi n π th hai đ u đo n m ch MB( ch a RC) vuông pha v i hi u đi n th hai đ u đo n AM (Ch a L)? A. 50Ω B. 100Ω C. 25Ω D. 150Ω Câu 11. Thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng có a = 0, 6mm , D = 3m. Chi u ánh sáng tr ng có bư c sóng 0, 4µm đ n 0, 76µm vào hai khe Young thì trên màn su t hi n vân sáng và vân t i, b r ng c a mi n giao thoa là 4, 5cm. Trong vùng giao thoa có bao nhiêu v trí trùng nhau c a hai ánh sáng đơn s c có λ1 = 0, 4µm và λ2 = 0, 5µm trùng nhau? A. 5 B. 7 C. 4 D. 9
 2. Câu 12. Cho m t sóng đi n t có f = 3 MHz h i sóng trên có bư c sóng là bao nhiêu? A. 1000 m B. 100m C. 1 m D. 10 m Câu 13. V n t c t c th i trong dao đ ng đi u hoà bi n đ i: A. pha v i li đ . B. ngư c pha v i li đ . π C. l ch pha vuông góc v i li đ . D. l ch pha v i li đ 4 Câu 14. Cho m ch đi n xoay chi u g m m t cu n dây (L = 2,5 H ,r) , đi n tr R = r = 100Ω và m t t đi n C m c n i ti p v i π nhau. Bi t r ng h s công su t trong m ch là 0, 8; hi u đi n th đ t vào hai đ u đo n m ch là u = 141, 4 cos 314t(V ) và nhanh pha hơn so v i cư ng đ dòng đi n trong m ch. Tính đi n dung c a t đi n ( ra đơn v là F) ? 10−4 3.10−4 10−4 3.10−4 A. C = B. C = C. C = D. C = π 2π 2π π Câu 15. Urani 238 U sau bao nhiêu l n phóng x α và β − bi n thành chì 206 P b 92 82 A. 6α − 8β − B. 6α − 6β − C. 8α − 6β − D. 6α − 7β − Câu 16. Ngư i ta c n truy n t i m t công su t 5000kW, ngu n có đi n áp 100kV. Đ gi m th trên đư ng dây không vư t quá 1%U . Cho r ng h s công su t c a m ch đi n là 1. Đi n tr t ng c ng c a hai dây t i l n nh t là: A. 12,5 vòng/phút. B. 1000 vòng/phút. C. 1250 vòng/phút. D. 750 vòng/phút. Câu 17. M t v t dao đ ng đi u hòa v i phương trình x = 5 cos 2πt (cm). Quãng đư ng v t đi đư c trong kho ng th i gian t = 0.5s là A. 20cm B. 15cm C. 10cm D. 50cm Câu 18. B c x có bư c sóng trong kho ng 10−4 m đ n 0, 76.10−6 m là: A. b c x ánh sáng nhìn th y B. b c x h ng ngo i. C. b c x tia X. D. b c x t ngo i. 2 Câu 19. M t ròng r c có bán kính 20cm có mômen quán tính đ i v i tr c quay là 0, 04kgm . Ròng r c ch u tác d ng c a l c không đ i 1, 2N ti p tuy n v i vành.Lúc đ u ròng r c đ ng yên,v n t c c a ròng r c sau 5 giây chuy n đ ng là: A. 6rad/s B. 15rad/s C. 30rad/s D. 75rad/s Câu 20. Ch n k t lu n đúng: sóng d c A. Ch truy n đư c trong ch t r n. B. Không truy n đư c trong ch t r n. C. Truy n đư c trong ch t r n, ch t l ng và ch t khí. D. Truy n đư c trong ch t r n, l ng, khí và c trong chân không. Câu 21. Máy bi n th có s vòng dây cu n sơ c p l n hơn s vòng dây cu n th c p. Máy bi n th này có các tác d ng: A. gi m cư ng đ dòng đi n và tăng hi u đi n th . B. tăng cư ng đ dòng đi n và gi m hi u đi n th . C. tăng cư ng đ dòng đi n và tăng hi u đi n th . D. gi m cư ng đ dòng đi n và gi m hi u đi n th . Câu 22. Đơn v kh i lư ng nguyên t b ng 1 A. kh i lư ng c a m t nguyên t cacbon . B. kh i lư ng c a m t nguyên t hyđro 1 H 1 12 1 1 C. kh i lư ng c a m t nguyên t cacbon 12 C . 6 D. kh i lư ng c a m t nguyên t cacbon 14 C . 6 12 12 Câu 23. Trong m t thí nghi m Young s d ng m t b c x đơn s c. Kho ng cách gi a hai khe S1 và S2 là a = 3mm. Màn h ng vân giao thoa là m t phim nh đ t cách S1 , S2 m t kho ng D = 45 cm. Sau khi tráng phim th y trên phim có m t lo t các v ch đen song song cách đ u nhau. Kho ng cách t v ch th nh t đ n v ch th 37 là 1,39 mm. Bư c sóng c a b c x s d ng trong thí nghi m là: A. 0, 250µm B. 0, 129µm C. 0, 125µm D. 0, 234µm Câu 24. Hai dao đ ng đi u hòa cùng t n s , cùng phương và cùng pha v i biên đ dao đ ng A1 = 2A; A2 = A. Biên đ dao đ ng t ng h p là: A. 2A B. 4A C. 3A D. A Câu 25. M t máy phát đi n xoay chi u 1 pha mà nam châm ph n c m g m 4 c p c c. Máy phát ra dòng đi n có t n s 50Hz. Khi này ph n c m ph i có t n s quay là: A. 12,5 vòng/phút. B. 1000 vòng/phút. C. 1250 vòng/phút. D. 750 vòng/phút. Câu 26. Ch n câu sai A. Âm s c là đ c tính đ phân bi t hai âm có cùng t n s do hai nh c c khác nhau phát ra. B. Các t n s c a các h a âm c a âm cơ b n có t n s f1 là 2f1 , 3f1 , 4f1 , . . . . C. Khi m c cư ng đ âm b ng 1, 2, 3(B) thì cư ng đ âm chu n I0 l n g p 10, 102 , 103 l n cư ng đ âm I. D. M c cư ng đ âm là lôgarit th p phân c a t s I/I0 .
 3. Câu 27. Phát bi u nào sau đây là sai? Cho các chùm ánh sáng sau: tr ng, đ , vàng, tím. A. Ánh sáng tr ng b tán s c khi đi qua lăng kính. B. Chi u ánh sáng tr ng vào máy vào máy quang ph s thu đư c quang ph liên t c. C. M i chùm ánh sáng trên đ u có m t bư c sóng xác D. Ánh sáng tím b l ch v phía đáy lăng kính nhi u đ nh. nh t nên chi t su t c a lăng kính đ i v i nó l n nh t. Câu 28. Công th c nào sau không dùng đ tính gi i h n quang đi n λ0 c a kim lo i dùng làm cat t t bào quang đi n? ( Uh là đ l n hi u đi n th hãm) hc 1 1 1 A. λ0 = B. λ0 = 2 C. λ0 = D. λ0 = 2 λ0 1 mv0max 1 eUh 1 mv0max − − − λ 2hc λ hc λ 2hc Câu 29. Đ u O c a m t s i dây đàn h i n m ngang dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng v i biên đ 3 cm v i t n s 10Hz. Sau 2 s sóng truy n đư c 2m. Ch n g c th i gian là lúc đi m O đi qua VTCB theo chi u dương. Li đ c a đi m M cách O m t kho ng 2 m t i th i đi m 2s là: A. 0cm. B. 3cm. C. −3cm. D. 1, 5cm. Câu 30. M t c nh sát giao thông đang đ ng gác, dùng máy đ phát ra m t sóng âm có t n s 1kHz, hư ng v m t oto đang chuy n đ ng v i t c đ 72km/h v phía mình. Sóng âm truy n trong không khí v i t c đ 330m/s. T n s âm mà oto thu đư c t máy phát là: A. 1061Hz B. 1000Hz C. 540Hz D. 300Hz Câu 31. Chu kỳ bán rã c a là T = 4, 5.109 năm. Cho bi t : x |1 có th coi e˘x ≈ 1˘x. S nguyên t b phân rã trong m t năm c a m t gam 235 U là: 92 A. 2, 529.1021 nguyên t B. 3, 529.1021 nguyên t C. 3, 895.1011 nguyên t D. 4, 529.1020 nguyên t Câu 32. Phôtôn s có năng lư ng l n hơn n u nó có: A. bư c sóng l n hơn. B. t n s l n hơn. C. biên đ l n hơn. D. v n t c l n hơn. Câu 33. Trong dao đ ng c a con l c đơn nh n xét nào sau đây là sai 1 2 A. Đi u ki n đ nó dao đ ng đi u hoà là biên đ góc B. Cơ năng tính b ng: mglα0 . 2 ph i nh . C. Biên đ dao đ ng cư ng b c ch ph thu c vào D. Khi ma sát không đáng k thì con l c dao đ ng biên đ c a ngo i l c tu n hoàn. đi u hoà. Câu 34. M t cây sáo trúc có chi u dài 50cm, phát ra âm có v n t c 340m/s. Xác đ nh t n s c a h a âm th nh t? A. 595Hz B. 1190Hz C. 1783Hz D. 340Hz Câu 35. Urani 238 U sau 8 l n phóng x α và 6 l n phóng x β − bi n thành chì 206 P b. Chu kỳ bán rã c a s bi n đ i t ng h p 92 82 này là T= 4,6.109 năm. Gi s ban đ u m t lo i đá ch ch a Urani, không ch a chì . N u hi n nay t l các kh i lư ng mU c a Urani và chì là = 37, thì tu i c a đá y là bao nhiêu? mP b A. 2.108 năm. B. 2.108 năm. C. 3.108 năm D. 3.109 năm Câu 36. Trong thí nghi m giao thoa sóng trên m t nư c hai ngu n k t h p A, B dao đ ng v i t n s f = 16Hz t i M cách các ngu n nh ng kho ng 30cm, và 25,5cm thì dao đ ng v i biên đ c c đ i, gi a M và đư ng trung tr c c a AB có 2 dãy c c đ i khác. Xác đ nh v n t c truy n sóng ? A. 13cm/s B. 42cm/s C. 24cm/s D. 26cm/s Câu 37. Chi u dài c a m t con l c đơn tăng 1%. Chu kỳ dao đ ng A. tăng 0, 5%. B. tăng 1%. C. tăng 1, 5%. D. gi m 1%. Câu 38. Hai ngu n sóng k t h p v i phương trình có d ng uS1 = uS2 = a cos ωt(cm) . Phương trình sóng t ng h p t i m t đi m M ( M S1 = d1 ; M S2 = d2 ) trên mi n giao thoa có d ng: 2π 2π 2π 2π A. u = 2a cos (d1 − d2 ) cos ωt − (d1 − d2 ) B. u = 2a cos (d1 − d2 ) cos ωt + (d1 + d2 ) λ λ λ λ 2π 2π 2π π C. u = 2a cos (d1 − d2 ) cos ωt − (d1 + d2 ) D. u = 2a cos (d1 − d2 ) cos ωt − (d1 + d2 ) λ λ λ λ Câu 39. Momen đ ng lư ng c a m t v t r n: A. thay đ i khi có momen ngo i l c tác d ng. B. luôn luôn không đ i. C. thay đ i hay không dư i tác d ng c a momen ngo i l c thì còn ph thu c vào chi u tác d ng c a momen ngo i l c. D. thay đ i khi có ngo i l c tác d ng.
 4. Câu 40. Trong quang ph c a nguyên t hiđro, các v ch Hα ; Hβ ; Hγ ; Hδ thu c dãy nào? A. Dãy Lyman. B. Dãy Balmer C. Dãy Paschen. D. Dãy Banme, Paschen, Lyman Câu 41. Khi m t v t dao đ ng đi u hoà thì A. véc tơ v n t c và gia t c luôn hư ng cùng chi u B. véc tơ v n t c luôn hư ng cùng chi u chuy n chuy n đ ng. đ ng, vectơ gia t c luôn hư ng v v trí cân b ng. C. véc tơ v n t c và gia t c luôn đ i chi u khi qua v D. Véc tơ v n t c và gia t c là véc tơ h ng s . trí cân b ng. Câu 42. Khi có ánh sáng thích h p chi u vào. Hi n tư ng quang đi n ngoài x y ra v i A. Phi kim B. Bán d n C. Kim lo i D. L ng Câu 43. M t cu n dây có đi n tr thu n R, có đ t c m L đư c m c vào hi u đi n th xoay chi u u = U0 cos ωt thì cư ng đ hi u d ng c a dòng đi n qua m ch đư c xác đ nh b i bi u th c: U0 U0 U √ A. I = √ . B. I = √ C. I = √ . D. I = U R2 + ω 2 L2 R 2 + ω 2 L2 R 2 + ωL2 R 2 + ω 2 L2 Câu 44. M t máy đ nh v vô tuy n n m cách m c tiêu 60 km nh n đư c tín hi u ph n h i tr v t m c tiêu sau kho ng th i gian là bao lâu? A. 4.10−4 s B. 2.10−4 s C. 6.10−4 s D. 10−4 s Câu 45. M t con l c g m m t v t n ng kh i lư ng 0, 1 kg và lò xo có đ c ng 40N/m treo th ng đ ng . Cho con l c dao đ ng v i biên đ 2, 5cm,l y g = 10m/s2 . L c c c ti u tác d ng vào đi m treo là: A. 1(N ). B. 0(N ). C. 2(N ). D. 1, 5(N ) Câu 46. Chi u m t b c x đi n t có bư c sóng 0, 4µm vào Katot c a TBQĐ , đ dòng quang đi n tri t tiêu c n ph i có hi u đi n th hãm 1, 5V .Giã s hi u su t lư ng t là 20% , tìm cư ng đ dòng quang đi n bão hào khi chi u m t ngu n sáng có công su t là 2W A. 0, 1625(A) B. 0, 1288(A) C. 0, 215(A) D. 0, 1425(A) Câu 47. Chi u m t chùm sáng t ngo i có bư c sóng 0, 25µm vào m t lá vônfram có công thoát 4, 5eV . Tính v n t c ban đ u c c đ i c a êlêctrôn quang đi n khi b n ra kh i m t lá vônfram. A. 4, 08.105 m/s. B. 8, 72.105 m/s. C. 1, 24.105 m/s. D. 4, 24.105 m/s. Câu 48. Cho m ch m t cu n c m m c n i ti p v i m t t đi n C1 thì m ch thu đư c sóng đi n t có bư c sóng λ1 , thay t trên b ng t C2 thì m ch thu đư c sóng đi n t có λ2 . H i m c đ ng th i hai t n i ti p v i nhau r i m c vào cu n c m thì √ m ch thu đư c sóng có bư c sóng λ là bao nhiêu ? √ √ 1 1 A. 2(λ1 + λ2 ) B. λ1 + λ2 C. λ1 .λ2 D. λ1 + λ2 Câu 49. Z prôtôn, và N nơtron ban đ u đ ng yên có kh i lư ng t ng c ng là m0 , sau khi chúng k t h p l i v i nhau đ t o thành h t nhân thì kh i lư ng h t nhân là m. Phát bi u nào sau đây là đúng? A. m > m0 và khi h t nhân t o thành thì to ra năng B. m < m0 và khi h t nhân t o thành thì to ra năng lư ng ∆E = (m − m0 )c2 . lư ng ∆E = (m0 − m)c2 . C. m > m0 và h t nhân t o thành thì ph i thu năng D. m < m0 và h t nhân t o thành thì ph i thu năng lư ng ∆E = (m − m0 )c2 . lư ng ∆E = (m0 − m)c2 . Câu 50. Phát bi u nào sau đây là sai? A. Máy h th có s vòng dây c a cu n th c p ít hơn s vòng dây c a cu n sơ c p. B. Lõi thép c a m y bi n th làm b ng các lá thép k thu t đ làm gi m dòng Fucô. C. T n s cu n th c p và cu n sơ c p b ng nhau. D. Cư ng đ dòng đi n ch y qua cu n dây t l ngh ch v i s vòng dây.
 5. Mã đ thi 123 ĐÁP ÁN Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: Câu 1. D. Câu 10. B. Câu 19. C. Câu 28. D. Câu 37. B. Câu 46. B. Câu 2. A. Câu 11. A. Câu 20. C. Câu 29. A. Câu 38. C. Câu 3. A. Câu 12. B. Câu 21. B. Câu 30. A. Câu 39. A. Câu 47. A. Câu 4. A. Câu 13. C. Câu 22. C. Câu 31. C. Câu 40. B. Câu 5. A. Câu 14. A. Câu 23. A. Câu 32. B. Câu 41. B. Câu 48. D. Câu 6. A. Câu 15. C. Câu 24. C. Câu 33. C. Câu 42. C. Câu 7. D. Câu 16. D. Câu 25. D. Câu 34. B. Câu 43. C. Câu 49. B. Câu 8. C. Câu 17. C. Câu 26. C. Câu 35. A. Câu 44. A. Câu 9. C. Câu 18. A. Câu 27. C. Câu 36. C. Câu 45. B. Câu 50. D.
 6. LUY N THI Đ I H C Đ THI Đ I H C S 7 Môn thi: V t Lý Đ thi th Th i gian làm bài: 90 phút (Đ thi 50 câu / 4 trang) Mã đ thi 124 Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: Câu 1. B c x có bư c sóng trong kho ng 10−4 m đ n 0, 76.10−6 m là: A. b c x t ngo i. B. b c x ánh sáng nhìn th y C. b c x h ng ngo i. D. b c x tia X. Câu 2. M t máy đ nh v vô tuy n n m cách m c tiêu 60 km nh n đư c tín hi u ph n h i tr v t m c tiêu sau kho ng th i gian là bao lâu? A. 10−4 s B. 4.10−4 s C. 2.10−4 s D. 6.10−4 s Câu 3. V n t c t c th i trong dao đ ng đi u hoà bi n đ i: π A. l ch pha v i li đ B. pha v i li đ . 4 C. ngư c pha v i li đ . D. l ch pha vuông góc v i li đ . Câu 4. Trong dao đ ng c a con l c đơn nh n xét nào sau đây là sai A. Khi ma sát không đáng k thì con l c dao đ ng B. Đi u ki n đ nó dao đ ng đi u hoà là biên đ góc đi u hoà. ph i nh . 1 2 C. Cơ năng tính b ng: mglα0 . D. Biên đ dao đ ng cư ng b c ch ph thu c vào 2 biên đ c a ngo i l c tu n hoàn. Câu 5. Chi u m t b c x đi n t có bư c sóng 0, 4µm vào Katot c a TBQĐ , đ dòng quang đi n tri t tiêu c n ph i có hi u đi n th hãm 1, 5V .Giã s hi u su t lư ng t là 20% , tìm cư ng đ dòng quang đi n bão hào khi chi u m t ngu n sáng có công su t là 2W A. 0, 1425(A) B. 0, 1625(A) C. 0, 1288(A) D. 0, 215(A) Câu 6. Cho m ch m t cu n c m m c n i ti p v i m t t đi n C1 thì m ch thu đư c sóng đi n t có bư c sóng λ1 , thay t trên b ng t C2 thì m ch thu đư c sóng đi n t có λ2 . H i m c đ ng th i hai t n i ti p v i nhau r i m c vào cu n c m thì m ch thu đư c sóng có bư c sóng λ là bao nhiêu ? √ 1 1 √ √ A. λ1 + λ2 B. 2(λ1 + λ2 ) C. λ1 + λ2 D. λ1 .λ2 Câu 7. Momen đ ng lư ng c a m t v t r n: A. thay đ i khi có ngo i l c tác d ng. B. thay đ i khi có momen ngo i l c tác d ng. C. luôn luôn không đ i. D. thay đ i hay không dư i tác d ng c a momen ngo i l c thì còn ph thu c vào chi u tác d ng c a momen ngo i l c. Câu 8. Chu kỳ bán rã c a là T = 4, 5.109 năm. Cho bi t : x |1 có th coi e˘x ≈ 1˘x. S nguyên t b phân rã trong m t năm c a m t gam 235 U là: 92 20 A. 4, 529.10 nguyên t B. 2, 529.1021 nguyên t C. 3, 529.1021 nguyên t D. 3, 895.1011 nguyên t Câu 9. Ch n câu sai A. M c cư ng đ âm là lôgarit th p phân c a t s I/I0 . B. Âm s c là đ c tính đ phân bi t hai âm có cùng t n s do hai nh c c khác nhau phát ra. C. Các t n s c a các h a âm c a âm cơ b n có t n s f1 là 2f1 , 3f1 , 4f1 , . . . . D. Khi m c cư ng đ âm b ng 1, 2, 3(B) thì cư ng đ âm chu n I0 l n g p 10, 102 , 103 l n cư ng đ âm I. Câu 10. Đ u O c a m t s i dây đàn h i n m ngang dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng v i biên đ 3 cm v i t n s 10Hz. Sau 2 s sóng truy n đư c 2m. Ch n g c th i gian là lúc đi m O đi qua VTCB theo chi u dương. Li đ c a đi m M cách O m t kho ng 2 m t i th i đi m 2s là: A. 1, 5cm. B. 0cm. C. 3cm. D. −3cm. Câu 11. Cho m t sóng đi n t có f = 3 MHz h i sóng trên có bư c sóng là bao nhiêu? A. 10 m B. 1000 m C. 100m D. 1 m Câu 12. Khi có ánh sáng thích h p chi u vào. Hi n tư ng quang đi n ngoài x y ra v i A. L ng B. Phi kim C. Bán d n D. Kim lo i
 7. Câu 13. Máy bi n th có s vòng dây cu n sơ c p l n hơn s vòng dây cu n th c p. Máy bi n th này có các tác d ng: A. gi m cư ng đ dòng đi n và gi m hi u đi n th . B. gi m cư ng đ dòng đi n và tăng hi u đi n th . C. tăng cư ng đ dòng đi n và gi m hi u đi n th . D. tăng cư ng đ dòng đi n và tăng hi u đi n th . Câu 14. Trong quang ph c a nguyên t hiđro, các v ch Hα ; Hβ ; Hγ ; Hδ thu c dãy nào? A. Dãy Banme, Paschen, Lyman B. Dãy Lyman. C. Dãy Balmer D. Dãy Paschen. Câu 15. Khi chi u l n lư t vào Katot c a t bào quan đi n v i b c x l n lư t có bư c sóng là thì v n t c ban đ u c c đ i c a electron quang đi n là v01 và v02 = 1, 5v01 . Xác đ nh công thoát c a kim lo i làm Katot? A. 2eV B. 4, 35.10−19 (J) C. 3, 20.10−18 (J) D. 1, 27eV Câu 16. Phát bi u nào sau đây là sai? A. Cư ng đ dòng đi n ch y qua cu n dây t l ngh ch v i s vòng dây. B. Máy h th có s vòng dây c a cu n th c p ít hơn s vòng dây c a cu n sơ c p. C. Lõi thép c a m y bi n th làm b ng các lá thép k thu t đ làm gi m dòng Fucô. D. T n s cu n th c p và cu n sơ c p b ng nhau. Câu 17. Đ t vào hai đ u đo n m ch RLC n i ti p m t hi u đi n th xoay chi u u = 200 cos 100πt(V ) .Bi t R = 50Ω , 10−4 1 C= F , L = H. Đ công su t tiêu th trên đo n m ch đ t c c đ i thì ph i ghép t C ban đ u v i t C0 b ng 2π π bao nhiêu và cách ghép như th nào? 3.10−4 3.10−4 A. C0 = , ghép song song. B. C0 = , ghép song song. π 2π −4 −4 3.10 10 C. C0 = , ghép n i ti p. D. C0 = , ghép n i ti p. 2π 2π Câu 18. M t v t dao đ ng đi u hòa v i phương trình x = 5 cos 2πt (cm). Quãng đư ng v t đi đư c trong kho ng th i gian t = 0.5s là A. 50cm B. 20cm C. 15cm D. 10cm Câu 19. Ngư i ta c n truy n t i m t công su t 5000kW, ngu n có đi n áp 100kV. Đ gi m th trên đư ng dây không vư t quá 1%U . Cho r ng h s công su t c a m ch đi n là 1. Đi n tr t ng c ng c a hai dây t i l n nh t là: A. 750 vòng/phút. B. 12,5 vòng/phút. C. 1000 vòng/phút. D. 1250 vòng/phút. Câu 20. M t con l c đơn g m m t dây treo có chi u dài l = 1m, m t đ u g n vào m t đi m c đ nh, đ u kia treo vào v t n ng có kh i lư ng m = 1kg. Kéo con l c đơn ra kh i VTCB m t góc 600 r i th ra không v n t c đ u. Xác đ nh t s l c căng dây c c đ i và c c ti u c a con l c đơn? A. 5 B. 2 C. 4 D. 6 Câu 21. Phát bi u nào sau đây là sai?Trong m ch đi n xoay chi u không phân nhánh, khi đi n dung c a t đi n thay đ i và tho 1 mãn đi u ki n C = 2 thì: ω L A. hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u đi n tr đ t c c đ i. B. t ng tr c a đo n m ch đ t giá tr l n nh t.. C. hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u cu n c m đ t c c đ i. D. hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u cu n c m và t đi n b ng nhau.. Câu 22. Hai ngu n sóng k t h p v i phương trình có d ng uS1 = uS2 = a cos ωt(cm) . Phương trình sóng t ng h p t i m t đi m M ( M S1 = d1 ; M S2 = d2 ) trên mi n giao thoa có d ng: 2π π 2π 2π A. u = 2a cos (d1 − d2 ) cos ωt − (d1 + d2 ) B. u = 2a cos (d1 − d2 ) cos ωt − (d1 − d2 ) λ λ λ λ 2π 2π 2π 2π C. u = 2a cos (d1 − d2 ) cos ωt + (d1 + d2 ) D. u = 2a cos (d1 − d2 ) cos ωt − (d1 + d2 ) λ λ λ λ Câu 23. Phát bi u nào sau đây là sai? Cho các chùm ánh sáng sau: tr ng, đ , vàng, tím. A. Ánh sáng tím b l ch v phía đáy lăng kính nhi u B. Ánh sáng tr ng b tán s c khi đi qua lăng kính. nh t nên chi t su t c a lăng kính đ i v i nó l n nh t. C. Chi u ánh sáng tr ng vào máy vào máy quang ph D. M i chùm ánh sáng trên đ u có m t bư c sóng xác s thu đư c quang ph liên t c. đ nh. Câu 24. M t con l c đơn có chi u dài dây 1m dao đ ng v i biên đ góc nh có chu kỳ 2s. Cho π 2 = 10 , con l c dao đ ng t i nơi có gia t c tr ng trư ng là: A. 10, 7m/s2 . B. 9, 86m/s2 . C. 10m/s2 . D. 9, 7m/s2
 8. Câu 25. M t con l c g m m t v t n ng kh i lư ng 0, 1 kg và lò xo có đ c ng 40N/m treo th ng đ ng . Cho con l c dao đ ng v i biên đ 2, 5cm,l y g = 10m/s2 . L c c c ti u tác d ng vào đi m treo là: A. 1, 5(N ) B. 1(N ). C. 0(N ). D. 2(N ). Câu 26. Trong m t thí nghi m Young s d ng m t b c x đơn s c. Kho ng cách gi a hai khe S1 và S2 là a = 3mm. Màn h ng vân giao thoa là m t phim nh đ t cách S1 , S2 m t kho ng D = 45 cm. Sau khi tráng phim th y trên phim có m t lo t các v ch đen song song cách đ u nhau. Kho ng cách t v ch th nh t đ n v ch th 37 là 1,39 mm. Bư c sóng c a b c x s d ng trong thí nghi m là: A. 0, 234µm B. 0, 250µm C. 0, 129µm D. 0, 125µm Câu 27. Urani 238 U sau bao nhiêu l n phóng x α và β − bi n thành chì 206 P b 92 82 A. 6α − 7β − B. 6α − 8β − C. 6α − 6β − D. 8α − 6β − Câu 28. Thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng có a = 0, 6mm , D = 3m. Chi u ánh sáng tr ng có bư c sóng 0, 4µm đ n 0, 76µm vào hai khe Young thì trên màn su t hi n vân sáng và vân t i, b r ng c a mi n giao thoa là 4, 5cm. Trong vùng giao thoa có bao nhiêu v trí trùng nhau c a hai ánh sáng đơn s c có λ1 = 0, 4µm và λ2 = 0, 5µm trùng nhau? A. 9 B. 5 C. 7 D. 4 Câu 29. Chi u dài c a m t con l c đơn tăng 1%. Chu kỳ dao đ ng A. gi m 1%. B. tăng 0, 5%. C. tăng 1%. D. tăng 1, 5%. Câu 30. Công th c nào sau không dùng đ tính gi i h n quang đi n λ0 c a kim lo i dùng làm cat t t bào quang đi n? ( Uh là đ l n hi u đi n th hãm) 1 hc 1 1 A. λ0 = 2 B. λ0 = C. λ0 = 2 D. λ0 = 1 mv0max λ0 1 mv0max 1 eUh − − − λ 2hc λ 2hc λ hc Câu 31. Ra đa đ nh v có kh năng A. Phá tín hi u c a đ i phương B. Phát sóng đi n t C. Thu sóng đi n t D. Phát và thu sóng đi n t Câu 32. M t cây sáo trúc có chi u dài 50cm, phát ra âm có v n t c 340m/s. Xác đ nh t n s c a h a âm th nh t? A. 340Hz B. 595Hz C. 1190Hz D. 1783Hz Câu 33. M t l c ti p tuy n không đ i F tác d ng vào vành ngoài bánh đà có bán kính 10cm, có kh i lư ng 20kg. Bánh đà quay t ngh thì sau 20s có đ ng năng quay là 8000J. Tính F ? A. 200. B. 100N . C. 20N . D. 10 Câu 34. Chi u m t chùm sáng t ngo i có bư c sóng 0, 25µm vào m t lá vônfram có công thoát 4, 5eV . Tính v n t c ban đ u c c đ i c a êlêctrôn quang đi n khi b n ra kh i m t lá vônfram. A. 4, 24.105 m/s. B. 4, 08.105 m/s. C. 8, 72.105 m/s. D. 1, 24.105 m/s. Câu 35. Trong thí nghi m giao thoa sóng trên m t nư c hai ngu n k t h p A, B dao đ ng v i t n s f = 16Hz t i M cách các ngu n nh ng kho ng 30cm, và 25,5cm thì dao đ ng v i biên đ c c đ i, gi a M và đư ng trung tr c c a AB có 2 dãy c c đ i khác. Xác đ nh v n t c truy n sóng ? A. 26cm/s B. 13cm/s C. 42cm/s D. 24cm/s Câu 36. Khi m t v t dao đ ng đi u hoà thì A. Véc tơ v n t c và gia t c là véc tơ h ng s . B. véc tơ v n t c và gia t c luôn hư ng cùng chi u chuy n đ ng. C. véc tơ v n t c luôn hư ng cùng chi u chuy n D. véc tơ v n t c và gia t c luôn đ i chi u khi qua v đ ng, vectơ gia t c luôn hư ng v v trí cân b ng. trí cân b ng. 0, 4 Câu 37. Cho đo n m ch xoay chi u RLC:L = H; C = 63, 3µF ; u = U0 cos 100πt(V ) . V i giá tr nào c a R thì hi u đi n π th hai đ u đo n m ch MB( ch a RC) vuông pha v i hi u đi n th hai đ u đo n AM (Ch a L)? A. 150Ω B. 50Ω C. 100Ω D. 25Ω Câu 38. M t máy phát đi n xoay chi u 1 pha mà nam châm ph n c m g m 4 c p c c. Máy phát ra dòng đi n có t n s 50Hz. Khi này ph n c m ph i có t n s quay là: A. 750 vòng/phút. B. 12,5 vòng/phút. C. 1000 vòng/phút. D. 1250 vòng/phút.
 9. Câu 39. Z prôtôn, và N nơtron ban đ u đ ng yên có kh i lư ng t ng c ng là m0 , sau khi chúng k t h p l i v i nhau đ t o thành h t nhân thì kh i lư ng h t nhân là m. Phát bi u nào sau đây là đúng? A. m < m0 và h t nhân t o thành thì ph i thu năng B. m > m0 và khi h t nhân t o thành thì to ra năng lư ng ∆E = (m0 − m)c2 . lư ng ∆E = (m − m0 )c2 . C. m < m0 và khi h t nhân t o thành thì to ra năng D. m > m0 và h t nhân t o thành thì ph i thu năng lư ng ∆E = (m0 − m)c2 . lư ng ∆E = (m − m0 )c2 . Câu 40. Cho m ch đi n xoay chi u g m m t cu n dây (L = 2,5 H ,r) , đi n tr R = r = 100Ω và m t t đi n C m c n i ti p v i π nhau. Bi t r ng h s công su t trong m ch là 0, 8; hi u đi n th đ t vào hai đ u đo n m ch là u = 141, 4 cos 314t(V ) và nhanh pha hơn so v i cư ng đ dòng đi n trong m ch. Tính đi n dung c a t đi n ( ra đơn v là F) ? 3.10−4 10−4 3.10−4 10−4 A. C = B. C = C. C = D. C = π π 2π 2π Câu 41. M t ngu n sáng đơn s c S cách hai khe Young m t đo n 0,1m phát ra m t b c x có bư c sóng 0,6 . Hai khe cách nhau 2mm, màn cách hai khe 2m. S vân sáng quan sát đư c trên màn có b r ng L = 25,8mm là: A. 40 B. 41 C. 45 D. 43 Câu 42. Phôtôn s có năng lư ng l n hơn n u nó có: A. v n t c l n hơn. B. bư c sóng l n hơn. C. t n s l n hơn. D. biên đ l n hơn. Câu 43. Đơn v kh i lư ng nguyên t b ng 1 A. kh i lư ng c a m t nguyên t cacbon 14 C . 6 B. kh i lư ng c a m t nguyên t cacbon . 12 1 1 C. kh i lư ng c a m t nguyên t hyđro 1 H 1 D. kh i lư ng c a m t nguyên t cacbon 12 C . 6 12 12 Câu 44. M t c nh sát giao thông đang đ ng gác, dùng máy đ phát ra m t sóng âm có t n s 1kHz, hư ng v m t oto đang chuy n đ ng v i t c đ 72km/h v phía mình. Sóng âm truy n trong không khí v i t c đ 330m/s. T n s âm mà oto thu đư c t máy phát là: A. 300Hz B. 1061Hz C. 1000Hz D. 540Hz Câu 45. M t cu n dây có đi n tr thu n R, có đ t c m L đư c m c vào hi u đi n th xoay chi u u = U0 cos ωt thì cư ng đ hi u d ng c a dòng đi n qua m ch đư c xác đ nh b i bi u th c: √ U0 U0 U A. I = U R2 + ω 2 L2 B. I = √ . C. I = √ D. I = √ . R 2 + ω 2 L2 R 2 + ωL2 R 2 + ω 2 L2 Câu 46. Ch n k t lu n đúng: sóng d c A. Truy n đư c trong ch t r n, l ng, khí và c trong B. Ch truy n đư c trong ch t r n. chân không. C. Không truy n đư c trong ch t r n. D. Truy n đư c trong ch t r n, ch t l ng và ch t khí. Câu 47. Mômen quán tính c a m t qu c u đ c có kh i lư ng m, bán kính r và có tr c quay cách tâm m t đo n R (V i R l n hơn r t nhi u so v i r) 2 1 2 A. I = mR2 B. I = mR2 C. I = mR2 D. I = mR2 3 2 5 Câu 48. Urani 238 U sau 8 l n phóng x α và 6 l n phóng x β − bi n thành chì 206 P b. Chu kỳ bán rã c a s bi n đ i t ng h p 92 82 này là T= 4,6.109 năm. Gi s ban đ u m t lo i đá ch ch a Urani, không ch a chì . N u hi n nay t l các kh i lư ng mU c a Urani và chì là = 37, thì tu i c a đá y là bao nhiêu? mP b A. 3.109 năm B. 2.108 năm. C. 2.108 năm. D. 3.108 năm Câu 49. M t ròng r c có bán kính 20cm có mômen quán tính đ i v i tr c quay là 0, 04kgm2 . Ròng r c ch u tác d ng c a l c không đ i 1, 2N ti p tuy n v i vành.Lúc đ u ròng r c đ ng yên,v n t c c a ròng r c sau 5 giây chuy n đ ng là: A. 75rad/s B. 6rad/s C. 15rad/s D. 30rad/s Câu 50. Hai dao đ ng đi u hòa cùng t n s , cùng phương và cùng pha v i biên đ dao đ ng A1 = 2A; A2 = A. Biên đ dao đ ng t ng h p là: A. A B. 2A C. 4A D. 3A
 10. Mã đ thi 124 ĐÁP ÁN Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: Câu 1. B. Câu 10. B. Câu 19. A. Câu 28. B. Câu 37. C. Câu 46. D. Câu 2. B. Câu 11. C. Câu 20. B. Câu 29. C. Câu 38. A. Câu 3. D. Câu 12. D. Câu 21. B. Câu 30. A. Câu 39. C. Câu 47. D. Câu 4. D. Câu 13. C. Câu 22. D. Câu 31. A. Câu 40. B. Câu 5. C. Câu 14. C. Câu 23. D. Câu 32. C. Câu 41. D. Câu 48. B. Câu 6. A. Câu 15. A. Câu 24. B. Câu 33. B. Câu 42. C. Câu 7. B. Câu 16. A. Câu 25. C. Câu 34. B. Câu 43. D. Câu 49. D. Câu 8. D. Câu 17. B. Câu 26. B. Câu 35. D. Câu 44. B. Câu 9. D. Câu 18. D. Câu 27. D. Câu 36. C. Câu 45. D. Câu 50. D.
 11. LUY N THI Đ I H C Đ THI Đ I H C S 7 Môn thi: V t Lý Đ thi th Th i gian làm bài: 90 phút (Đ thi 50 câu / 4 trang) Mã đ thi 125 Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: Câu 1. Phát bi u nào sau đây là sai? A. Máy h th có s vòng dây c a cu n th c p ít hơn s vòng dây c a cu n sơ c p. B. Cư ng đ dòng đi n ch y qua cu n dây t l ngh ch v i s vòng dây. C. Lõi thép c a m y bi n th làm b ng các lá thép k thu t đ làm gi m dòng Fucô. D. T n s cu n th c p và cu n sơ c p b ng nhau. Câu 2. Z prôtôn, và N nơtron ban đ u đ ng yên có kh i lư ng t ng c ng là m0 , sau khi chúng k t h p l i v i nhau đ t o thành h t nhân thì kh i lư ng h t nhân là m. Phát bi u nào sau đây là đúng? A. m > m0 và khi h t nhân t o thành thì to ra năng B. m < m0 và h t nhân t o thành thì ph i thu năng lư ng ∆E = (m − m0 )c2 . lư ng ∆E = (m0 − m)c2 . C. m < m0 và khi h t nhân t o thành thì to ra năng D. m > m0 và h t nhân t o thành thì ph i thu năng lư ng ∆E = (m0 − m)c2 . lư ng ∆E = (m − m0 )c2 . Câu 3. Thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng có a = 0, 6mm , D = 3m. Chi u ánh sáng tr ng có bư c sóng 0, 4µm đ n 0, 76µm vào hai khe Young thì trên màn su t hi n vân sáng và vân t i, b r ng c a mi n giao thoa là 4, 5cm. Trong vùng giao thoa có bao nhiêu v trí trùng nhau c a hai ánh sáng đơn s c có λ1 = 0, 4µm và λ2 = 0, 5µm trùng nhau? A. 5 B. 9 C. 7 D. 4 Câu 4. Phôtôn s có năng lư ng l n hơn n u nó có: A. bư c sóng l n hơn. B. v n t c l n hơn. C. t n s l n hơn. D. biên đ l n hơn. Câu 5. M t máy phát đi n xoay chi u 1 pha mà nam châm ph n c m g m 4 c p c c. Máy phát ra dòng đi n có t n s 50Hz. Khi này ph n c m ph i có t n s quay là: A. 12,5 vòng/phút. B. 750 vòng/phút. C. 1000 vòng/phút. D. 1250 vòng/phút. Câu 6. Ch n câu sai A. Âm s c là đ c tính đ phân bi t hai âm có cùng t n s do hai nh c c khác nhau phát ra. B. M c cư ng đ âm là lôgarit th p phân c a t s I/I0 . C. Các t n s c a các h a âm c a âm cơ b n có t n s f1 là 2f1 , 3f1 , 4f1 , . . . . D. Khi m c cư ng đ âm b ng 1, 2, 3(B) thì cư ng đ âm chu n I0 l n g p 10, 102 , 103 l n cư ng đ âm I. Câu 7. Khi m t v t dao đ ng đi u hoà thì A. véc tơ v n t c và gia t c luôn hư ng cùng chi u B. Véc tơ v n t c và gia t c là véc tơ h ng s . chuy n đ ng. C. véc tơ v n t c luôn hư ng cùng chi u chuy n D. véc tơ v n t c và gia t c luôn đ i chi u khi qua v đ ng, vectơ gia t c luôn hư ng v v trí cân b ng. trí cân b ng. Câu 8. Momen đ ng lư ng c a m t v t r n: A. thay đ i khi có momen ngo i l c tác d ng. B. thay đ i khi có ngo i l c tác d ng. C. luôn luôn không đ i. D. thay đ i hay không dư i tác d ng c a momen ngo i l c thì còn ph thu c vào chi u tác d ng c a momen ngo i l c. Câu 9. M t ròng r c có bán kính 20cm có mômen quán tính đ i v i tr c quay là 0, 04kgm2 . Ròng r c ch u tác d ng c a l c không đ i 1, 2N ti p tuy n v i vành.Lúc đ u ròng r c đ ng yên,v n t c c a ròng r c sau 5 giây chuy n đ ng là: A. 6rad/s B. 75rad/s C. 15rad/s D. 30rad/s Câu 10. Ra đa đ nh v có kh năng A. Phát sóng đi n t B. Phá tín hi u c a đ i phương C. Thu sóng đi n t D. Phát và thu sóng đi n t
 12. Câu 11. Phát bi u nào sau đây là sai?Trong m ch đi n xoay chi u không phân nhánh, khi đi n dung c a t đi n thay đ i và tho 1 mãn đi u ki n C = 2 thì: ω L A. t ng tr c a đo n m ch đ t giá tr l n nh t.. B. hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u đi n tr đ t c c đ i. C. hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u cu n c m đ t c c đ i. D. hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u cu n c m và t đi n b ng nhau.. Câu 12. M t ngu n sáng đơn s c S cách hai khe Young m t đo n 0,1m phát ra m t b c x có bư c sóng 0,6 . Hai khe cách nhau 2mm, màn cách hai khe 2m. S vân sáng quan sát đư c trên màn có b r ng L = 25,8mm là: A. 41 B. 40 C. 45 D. 43 Câu 13. Đ u O c a m t s i dây đàn h i n m ngang dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng v i biên đ 3 cm v i t n s 10Hz. Sau 2 s sóng truy n đư c 2m. Ch n g c th i gian là lúc đi m O đi qua VTCB theo chi u dương. Li đ c a đi m M cách O m t kho ng 2 m t i th i đi m 2s là: A. 0cm. B. 1, 5cm. C. 3cm. D. −3cm. Câu 14. Mômen quán tính c a m t qu c u đ c có kh i lư ng m, bán kính r và có tr c quay cách tâm m t đo n R (V i R l n hơn r t nhi u so v i r) 1 2 2 A. I = mR2 B. I = mR2 C. I = mR2 D. I = mR2 2 3 5 Câu 15. Ngư i ta c n truy n t i m t công su t 5000kW, ngu n có đi n áp 100kV. Đ gi m th trên đư ng dây không vư t quá 1%U . Cho r ng h s công su t c a m ch đi n là 1. Đi n tr t ng c ng c a hai dây t i l n nh t là: A. 12,5 vòng/phút. B. 750 vòng/phút. C. 1000 vòng/phút. D. 1250 vòng/phút. Câu 16. Ch n k t lu n đúng: sóng d c A. Ch truy n đư c trong ch t r n. B. Truy n đư c trong ch t r n, l ng, khí và c trong chân không. C. Không truy n đư c trong ch t r n. D. Truy n đư c trong ch t r n, ch t l ng và ch t khí. Câu 17. Trong m t thí nghi m Young s d ng m t b c x đơn s c. Kho ng cách gi a hai khe S1 và S2 là a = 3mm. Màn h ng vân giao thoa là m t phim nh đ t cách S1 , S2 m t kho ng D = 45 cm. Sau khi tráng phim th y trên phim có m t lo t các v ch đen song song cách đ u nhau. Kho ng cách t v ch th nh t đ n v ch th 37 là 1,39 mm. Bư c sóng c a b c x s d ng trong thí nghi m là: A. 0, 250µm B. 0, 234µm C. 0, 129µm D. 0, 125µm Câu 18. Chi u m t b c x đi n t có bư c sóng 0, 4µm vào Katot c a TBQĐ , đ dòng quang đi n tri t tiêu c n ph i có hi u đi n th hãm 1, 5V .Giã s hi u su t lư ng t là 20% , tìm cư ng đ dòng quang đi n bão hào khi chi u m t ngu n sáng có công su t là 2W A. 0, 1625(A) B. 0, 1425(A) C. 0, 1288(A) D. 0, 215(A) Câu 19. Đơn v kh i lư ng nguyên t b ng 1 A. kh i lư ng c a m t nguyên t cacbon . B. kh i lư ng c a m t nguyên t cacbon 14 C . 6 12 1 1 C. kh i lư ng c a m t nguyên t hyđro 1 H 1 D. kh i lư ng c a m t nguyên t cacbon 12 C . 6 12 12 Câu 20. M t v t dao đ ng đi u hòa v i phương trình x = 5 cos 2πt (cm). Quãng đư ng v t đi đư c trong kho ng th i gian t = 0.5s là A. 20cm B. 50cm C. 15cm D. 10cm Câu 21. Đ t vào hai đ u đo n m ch RLC n i ti p m t hi u đi n th xoay chi u u = 200 cos 100πt(V ) .Bi t R = 50Ω , 10−4 1 C= F , L = H. Đ công su t tiêu th trên đo n m ch đ t c c đ i thì ph i ghép t C ban đ u v i t C0 b ng 2π π bao nhiêu và cách ghép như th nào? 3.10−4 3.10−4 A. C0 = , ghép song song. B. C0 = , ghép song song. 2π π −4 −4 3.10 10 C. C0 = , ghép n i ti p. D. C0 = , ghép n i ti p. 2π 2π Câu 22. Khi có ánh sáng thích h p chi u vào. Hi n tư ng quang đi n ngoài x y ra v i A. Phi kim B. L ng C. Bán d n D. Kim lo i
 13. Câu 23. Hai dao đ ng đi u hòa cùng t n s , cùng phương và cùng pha v i biên đ dao đ ng A1 = 2A; A2 = A. Biên đ dao đ ng t ng h p là: A. 2A B. A C. 4A D. 3A Câu 24. V n t c t c th i trong dao đ ng đi u hoà bi n đ i: π A. pha v i li đ . B. l ch pha v i li đ 4 C. ngư c pha v i li đ . D. l ch pha vuông góc v i li đ . Câu 25. Hai ngu n sóng k t h p v i phương trình có d ng uS1 = uS2 = a cos ωt(cm) . Phương trình sóng t ng h p t i m t đi m M ( M S1 = d1 ; M S2 = d2 ) trên mi n giao thoa có d ng: 2π 2π 2π π A. u = 2a cos (d1 − d2 ) cos ωt − (d1 − d2 ) B. u = 2a cos (d1 − d2 ) cos ωt − (d1 + d2 ) λ λ λ λ 2π 2π 2π 2π C. u = 2a cos (d1 − d2 ) cos ωt + (d1 + d2 ) D. u = 2a cos (d1 − d2 ) cos ωt − (d1 + d2 ) λ λ λ λ Câu 26. Trong dao đ ng c a con l c đơn nh n xét nào sau đây là sai A. Đi u ki n đ nó dao đ ng đi u hoà là biên đ góc B. Khi ma sát không đáng k thì con l c dao đ ng ph i nh . đi u hoà. 1 2 C. Cơ năng tính b ng: mglα0 . D. Biên đ dao đ ng cư ng b c ch ph thu c vào 2 biên đ c a ngo i l c tu n hoàn. Câu 27. M t cây sáo trúc có chi u dài 50cm, phát ra âm có v n t c 340m/s. Xác đ nh t n s c a h a âm th nh t? A. 595Hz B. 340Hz C. 1190Hz D. 1783Hz Câu 28. Phát bi u nào sau đây là sai? Cho các chùm ánh sáng sau: tr ng, đ , vàng, tím. A. Ánh sáng tr ng b tán s c khi đi qua lăng kính. B. Ánh sáng tím b l ch v phía đáy lăng kính nhi u nh t nên chi t su t c a lăng kính đ i v i nó l n nh t. C. Chi u ánh sáng tr ng vào máy vào máy quang ph D. M i chùm ánh sáng trên đ u có m t bư c sóng xác s thu đư c quang ph liên t c. đ nh. Câu 29. Cho m t sóng đi n t có f = 3 MHz h i sóng trên có bư c sóng là bao nhiêu? A. 1000 m B. 10 m C. 100m D. 1 m 238 − 206 Câu 30. Urani 92 U sau bao nhiêu l n phóng x α và β bi n thành chì 82 P b − A. 6α − 8β B. 6α − 7β − C. 6α − 6β − D. 8α − 6β − Câu 31. M t máy đ nh v vô tuy n n m cách m c tiêu 60 km nh n đư c tín hi u ph n h i tr v t m c tiêu sau kho ng th i gian là bao lâu? A. 4.10−4 s B. 10−4 s C. 2.10−4 s D. 6.10−4 s Câu 32. M t con l c g m m t v t n ng kh i lư ng 0, 1 kg và lò xo có đ c ng 40N/m treo th ng đ ng . Cho con l c dao đ ng v i biên đ 2, 5cm,l y g = 10m/s2 . L c c c ti u tác d ng vào đi m treo là: A. 1(N ). B. 1, 5(N ) C. 0(N ). D. 2(N ). Câu 33. Trong quang ph c a nguyên t hiđro, các v ch Hα ; Hβ ; Hγ ; Hδ thu c dãy nào? A. Dãy Lyman. B. Dãy Banme, Paschen, Lyman C. Dãy Balmer D. Dãy Paschen. Câu 34. Chu kỳ bán rã c a là T = 4, 5.109 năm. Cho bi t : x |1 có th coi e˘x ≈ 1˘x. S nguyên t b phân rã trong m t năm c a m t gam 235 U là: 92 A. 2, 529.1021 nguyên t B. 4, 529.1020 nguyên t C. 3, 529.1021 nguyên t D. 3, 895.1011 nguyên t Câu 35. Công th c nào sau không dùng đ tính gi i h n quang đi n λ0 c a kim lo i dùng làm cat t t bào quang đi n? ( Uh là đ l n hi u đi n th hãm) hc 1 1 1 A. λ0 = B. λ0 = 2 C. λ0 = 2 D. λ0 = λ0 1 mv0max 1 mv0max 1 eUh − − − λ 2hc λ 2hc λ hc Câu 36. Cho m ch m t cu n c m m c n i ti p v i m t t đi n C1 thì m ch thu đư c sóng đi n t có bư c sóng λ1 , thay t trên b ng t C2 thì m ch thu đư c sóng đi n t có λ2 . H i m c đ ng th i hai t n i ti p v i nhau r i m c vào cu n c m thì √ m ch thu đư c sóng có bư c sóng λ là bao nhiêu ? 1 1 √ √ A. 2(λ1 + λ2 ) B. λ1 + λ2 C. λ1 + λ2 D. λ1 .λ2
 14. Câu 37. Máy bi n th có s vòng dây cu n sơ c p l n hơn s vòng dây cu n th c p. Máy bi n th này có các tác d ng: A. gi m cư ng đ dòng đi n và tăng hi u đi n th . B. gi m cư ng đ dòng đi n và gi m hi u đi n th . C. tăng cư ng đ dòng đi n và gi m hi u đi n th . D. tăng cư ng đ dòng đi n và tăng hi u đi n th . Câu 38. Chi u dài c a m t con l c đơn tăng 1%. Chu kỳ dao đ ng A. tăng 0, 5%. B. gi m 1%. C. tăng 1%. D. tăng 1, 5%. Câu 39. Trong thí nghi m giao thoa sóng trên m t nư c hai ngu n k t h p A, B dao đ ng v i t n s f = 16Hz t i M cách các ngu n nh ng kho ng 30cm, và 25,5cm thì dao đ ng v i biên đ c c đ i, gi a M và đư ng trung tr c c a AB có 2 dãy c c đ i khác. Xác đ nh v n t c truy n sóng ? A. 13cm/s B. 26cm/s C. 42cm/s D. 24cm/s Câu 40. M t con l c đơn g m m t dây treo có chi u dài l = 1m, m t đ u g n vào m t đi m c đ nh, đ u kia treo vào v t n ng có kh i lư ng m = 1kg. Kéo con l c đơn ra kh i VTCB m t góc 600 r i th ra không v n t c đ u. Xác đ nh t s l c căng dây c c đ i và c c ti u c a con l c đơn? A. 2 B. 5 C. 4 D. 6 Câu 41. M t l c ti p tuy n không đ i F tác d ng vào vành ngoài bánh đà có bán kính 10cm, có kh i lư ng 20kg. Bánh đà quay t ngh thì sau 20s có đ ng năng quay là 8000J. Tính F ? A. 100N . B. 200. C. 20N . D. 10 Câu 42. M t cu n dây có đi n tr thu n R, có đ t c m L đư c m c vào hi u đi n th xoay chi u u = U0 cos ωt thì cư ng đ hi u d ng c a dòng đi n qua m ch đư c xác đ nh b i bi u th c: U0 √ U0 U A. I = √ . B. I = U R2 + ω 2 L2 C. I = √ D. I = √ . R2 + ω 2 L2 R2 + ωL2 R2 + ω 2 L2 0, 4 Câu 43. Cho đo n m ch xoay chi u RLC:L = H; C = 63, 3µF ; u = U0 cos 100πt(V ) . V i giá tr nào c a R thì hi u đi n π th hai đ u đo n m ch MB( ch a RC) vuông pha v i hi u đi n th hai đ u đo n AM (Ch a L)? A. 50Ω B. 150Ω C. 100Ω D. 25Ω Câu 44. M t c nh sát giao thông đang đ ng gác, dùng máy đ phát ra m t sóng âm có t n s 1kHz, hư ng v m t oto đang chuy n đ ng v i t c đ 72km/h v phía mình. Sóng âm truy n trong không khí v i t c đ 330m/s. T n s âm mà oto thu đư c t máy phát là: A. 1061Hz B. 300Hz C. 1000Hz D. 540Hz Câu 45. Khi chi u l n lư t vào Katot c a t bào quan đi n v i b c x l n lư t có bư c sóng là thì v n t c ban đ u c c đ i c a electron quang đi n là v01 và v02 = 1, 5v01 . Xác đ nh công thoát c a kim lo i làm Katot? A. 4, 35.10−19 (J) B. 2eV C. 3, 20.10−18 (J) D. 1, 27eV Câu 46. Chi u m t chùm sáng t ngo i có bư c sóng 0, 25µm vào m t lá vônfram có công thoát 4, 5eV . Tính v n t c ban đ u c c đ i c a êlêctrôn quang đi n khi b n ra kh i m t lá vônfram. A. 4, 08.105 m/s. B. 4, 24.105 m/s. C. 8, 72.105 m/s. D. 1, 24.105 m/s. Câu 47. Cho m ch đi n xoay chi u g m m t cu n dây (L = 2,5 H ,r) , đi n tr R = r = 100Ω và m t t đi n C m c n i ti p v i π nhau. Bi t r ng h s công su t trong m ch là 0, 8; hi u đi n th đ t vào hai đ u đo n m ch là u = 141, 4 cos 314t(V ) và nhanh pha hơn so v i cư ng đ dòng đi n trong m ch. Tính đi n dung c a t đi n ( ra đơn v là F) ? 10−4 3.10−4 3.10−4 10−4 A. C = B. C = C. C = D. C = π π 2π 2π Câu 48. B c x có bư c sóng trong kho ng 10−4 m đ n 0, 76.10−6 m là: A. b c x ánh sáng nhìn th y B. b c x t ngo i. C. b c x h ng ngo i. D. b c x tia X. Câu 49. M t con l c đơn có chi u dài dây 1m dao đ ng v i biên đ góc nh có chu kỳ 2s. Cho π 2 = 10 , con l c dao đ ng t i nơi có gia t c tr ng trư ng là: A. 9, 86m/s2 . B. 10, 7m/s2 . C. 10m/s2 . D. 9, 7m/s2 Câu 50. Urani 238 U sau 8 l n phóng x α và 6 l n phóng x β − bi n thành chì 206 P b. Chu kỳ bán rã c a s bi n đ i t ng h p 92 82 này là T= 4,6.109 năm. Gi s ban đ u m t lo i đá ch ch a Urani, không ch a chì . N u hi n nay t l các kh i lư ng mU c a Urani và chì là = 37, thì tu i c a đá y là bao nhiêu? mP b 8 A. 2.10 năm. B. 3.109 năm C. 2.108 năm. D. 3.108 năm
 15. Mã đ thi 125 ĐÁP ÁN Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: Câu 1. B. Câu 10. B. Câu 19. D. Câu 28. D. Câu 37. C. Câu 46. A. Câu 2. C. Câu 11. A. Câu 20. D. Câu 29. C. Câu 38. C. Câu 3. A. Câu 12. D. Câu 21. A. Câu 30. D. Câu 39. D. Câu 47. A. Câu 4. C. Câu 13. A. Câu 22. D. Câu 31. A. Câu 40. A. Câu 5. B. Câu 14. D. Câu 23. D. Câu 32. C. Câu 41. A. Câu 48. A. Câu 6. D. Câu 15. B. Câu 24. D. Câu 33. C. Câu 42. D. Câu 7. C. Câu 16. D. Câu 25. D. Câu 34. D. Câu 43. C. Câu 49. A. Câu 8. A. Câu 17. A. Câu 26. D. Câu 35. B. Câu 44. A. Câu 9. D. Câu 18. C. Câu 27. C. Câu 36. B. Câu 45. B. Câu 50. A.
 16. LUY N THI Đ I H C Đ THI Đ I H C S 7 Môn thi: V t Lý Đ thi th Th i gian làm bài: 90 phút (Đ thi 50 câu / 4 trang) Mã đ thi 126 Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: Câu 1. Z prôtôn, và N nơtron ban đ u đ ng yên có kh i lư ng t ng c ng là m0 , sau khi chúng k t h p l i v i nhau đ t o thành h t nhân thì kh i lư ng h t nhân là m. Phát bi u nào sau đây là đúng? A. m > m0 và khi h t nhân t o thành thì to ra năng B. m > m0 và h t nhân t o thành thì ph i thu năng lư ng ∆E = (m − m0 )c2 . lư ng ∆E = (m − m0 )c2 . C. m < m0 và khi h t nhân t o thành thì to ra năng D. m < m0 và h t nhân t o thành thì ph i thu năng lư ng ∆E = (m0 − m)c2 . lư ng ∆E = (m0 − m)c2 . Câu 2. Phôtôn s có năng lư ng l n hơn n u nó có: A. bư c sóng l n hơn. B. biên đ l n hơn. C. t n s l n hơn. D. v n t c l n hơn. Câu 3. M t con l c đơn có chi u dài dây 1m dao đ ng v i biên đ góc nh có chu kỳ 2s. Cho π 2 = 10 , con l c dao đ ng t i nơi có gia t c tr ng trư ng là: A. 9, 86m/s2 . B. 9, 7m/s2 C. 10m/s2 . D. 10, 7m/s2 . Câu 4. V n t c t c th i trong dao đ ng đi u hoà bi n đ i: A. pha v i li đ . B. l ch pha vuông góc v i li đ . π C. ngư c pha v i li đ . D. l ch pha v i li đ 4 Câu 5. Đ u O c a m t s i dây đàn h i n m ngang dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng v i biên đ 3 cm v i t n s 10Hz. Sau 2 s sóng truy n đư c 2m. Ch n g c th i gian là lúc đi m O đi qua VTCB theo chi u dương. Li đ c a đi m M cách O m t kho ng 2 m t i th i đi m 2s là: A. 0cm. B. −3cm. C. 3cm. D. 1, 5cm. Câu 6. Urani 238 U sau bao nhiêu l n phóng x α và β − bi n thành chì 206 P b 92 82 A. 6α − 8β − B. 8α − 6β − C. 6α − 6β − D. 6α − 7β − Câu 7. Máy bi n th có s vòng dây cu n sơ c p l n hơn s vòng dây cu n th c p. Máy bi n th này có các tác d ng: A. gi m cư ng đ dòng đi n và tăng hi u đi n th . B. tăng cư ng đ dòng đi n và tăng hi u đi n th . C. tăng cư ng đ dòng đi n và gi m hi u đi n th . D. gi m cư ng đ dòng đi n và gi m hi u đi n th . Câu 8. Urani 238 U sau 8 l n phóng x α và 6 l n phóng x β − bi n thành chì 206 P b. Chu kỳ bán rã c a s bi n đ i t ng h p 92 82 này là T= 4,6.109 năm. Gi s ban đ u m t lo i đá ch ch a Urani, không ch a chì . N u hi n nay t l các kh i lư ng mU c a Urani và chì là = 37, thì tu i c a đá y là bao nhiêu? mP b A. 2.108 năm. B. 3.108 năm C. 2.108 năm. D. 3.109 năm Câu 9. Đ t vào hai đ u đo n m ch RLC n i ti p m t hi u đi n th xoay chi u u = 200 cos 100πt(V ) .Bi t R = 50Ω , 10−4 1 C= F , L = H. Đ công su t tiêu th trên đo n m ch đ t c c đ i thì ph i ghép t C ban đ u v i t C0 b ng 2π π bao nhiêu và cách ghép như th nào? 3.10−4 10−4 A. C0 = , ghép song song. B. C0 = , ghép n i ti p. 2π 2π −4 −4 3.10 3.10 C. C0 = , ghép n i ti p. D. C0 = , ghép song song. 2π π Câu 10. M t l c ti p tuy n không đ i F tác d ng vào vành ngoài bánh đà có bán kính 10cm, có kh i lư ng 20kg. Bánh đà quay t ngh thì sau 20s có đ ng năng quay là 8000J. Tính F ? A. 100N . B. 10 C. 20N . D. 200. Câu 11. Đơn v kh i lư ng nguyên t b ng 1 A. kh i lư ng c a m t nguyên t cacbon . B. kh i lư ng c a m t nguyên t cacbon 12 C . 6 12 1 1 C. kh i lư ng c a m t nguyên t hyđro 1 H 1 D. kh i lư ng c a m t nguyên t cacbon 14 C . 6 12 12
 17. Câu 12. Hai ngu n sóng k t h p v i phương trình có d ng uS1 = uS2 = a cos ωt(cm) . Phương trình sóng t ng h p t i m t đi m M ( M S1 = d1 ; M S2 = d2 ) trên mi n giao thoa có d ng: 2π 2π 2π 2π A. u = 2a cos (d1 − d2 ) cos ωt − (d1 − d2 ) B. u = 2a cos (d1 − d2 ) cos ωt − (d1 + d2 ) λ λ λ λ 2π 2π 2π π C. u = 2a cos (d1 − d2 ) cos ωt + (d1 + d2 ) D. u = 2a cos (d1 − d2 ) cos ωt − (d1 + d2 ) λ λ λ λ Câu 13. Ch n câu sai A. Âm s c là đ c tính đ phân bi t hai âm có cùng t n s do hai nh c c khác nhau phát ra. B. Khi m c cư ng đ âm b ng 1, 2, 3(B) thì cư ng đ âm chu n I0 l n g p 10, 102 , 103 l n cư ng đ âm I. C. Các t n s c a các h a âm c a âm cơ b n có t n s f1 là 2f1 , 3f1 , 4f1 , . . . . D. M c cư ng đ âm là lôgarit th p phân c a t s I/I0 . Câu 14. M t cây sáo trúc có chi u dài 50cm, phát ra âm có v n t c 340m/s. Xác đ nh t n s c a h a âm th nh t? A. 595Hz B. 1783Hz C. 1190Hz D. 340Hz Câu 15. Trong dao đ ng c a con l c đơn nh n xét nào sau đây là sai A. Đi u ki n đ nó dao đ ng đi u hoà là biên đ góc B. Biên đ dao đ ng cư ng b c ch ph thu c vào ph i nh . biên đ c a ngo i l c tu n hoàn. 1 2 C. Cơ năng tính b ng: mglα0 . D. Khi ma sát không đáng k thì con l c dao đ ng 2 đi u hoà. Câu 16. Khi có ánh sáng thích h p chi u vào. Hi n tư ng quang đi n ngoài x y ra v i A. Phi kim B. Kim lo i C. Bán d n D. L ng Câu 17. M t máy phát đi n xoay chi u 1 pha mà nam châm ph n c m g m 4 c p c c. Máy phát ra dòng đi n có t n s 50Hz. Khi này ph n c m ph i có t n s quay là: A. 12,5 vòng/phút. B. 1250 vòng/phút. C. 1000 vòng/phút. D. 750 vòng/phút. Câu 18. M t v t dao đ ng đi u hòa v i phương trình x = 5 cos 2πt (cm). Quãng đư ng v t đi đư c trong kho ng th i gian t = 0.5s là A. 20cm B. 10cm C. 15cm D. 50cm Câu 19. M t c nh sát giao thông đang đ ng gác, dùng máy đ phát ra m t sóng âm có t n s 1kHz, hư ng v m t oto đang chuy n đ ng v i t c đ 72km/h v phía mình. Sóng âm truy n trong không khí v i t c đ 330m/s. T n s âm mà oto thu đư c t máy phát là: A. 1061Hz B. 540Hz C. 1000Hz D. 300Hz Câu 20. Cho m t sóng đi n t có f = 3 MHz h i sóng trên có bư c sóng là bao nhiêu? A. 1000 m B. 1 m C. 100m D. 10 m Câu 21. Chi u m t chùm sáng t ngo i có bư c sóng 0, 25µm vào m t lá vônfram có công thoát 4, 5eV . Tính v n t c ban đ u c c đ i c a êlêctrôn quang đi n khi b n ra kh i m t lá vônfram. A. 4, 08.105 m/s. B. 1, 24.105 m/s. C. 8, 72.105 m/s. D. 4, 24.105 m/s. 0, 4 Câu 22. Cho đo n m ch xoay chi u RLC:L = H; C = 63, 3µF ; u = U0 cos 100πt(V ) . V i giá tr nào c a R thì hi u đi n π th hai đ u đo n m ch MB( ch a RC) vuông pha v i hi u đi n th hai đ u đo n AM (Ch a L)? A. 50Ω B. 25Ω C. 100Ω D. 150Ω Câu 23. M t con l c đơn g m m t dây treo có chi u dài l = 1m, m t đ u g n vào m t đi m c đ nh, đ u kia treo vào v t n ng có kh i lư ng m = 1kg. Kéo con l c đơn ra kh i VTCB m t góc 600 r i th ra không v n t c đ u. Xác đ nh t s l c căng dây c c đ i và c c ti u c a con l c đơn? A. 2 B. 6 C. 4 D. 5 Câu 24. Momen đ ng lư ng c a m t v t r n: A. thay đ i khi có momen ngo i l c tác d ng. B. thay đ i hay không dư i tác d ng c a momen ngo i l c thì còn ph thu c vào chi u tác d ng c a momen ngo i l c. C. luôn luôn không đ i. D. thay đ i khi có ngo i l c tác d ng.
 18. Câu 25. M t ngu n sáng đơn s c S cách hai khe Young m t đo n 0,1m phát ra m t b c x có bư c sóng 0,6 . Hai khe cách nhau 2mm, màn cách hai khe 2m. S vân sáng quan sát đư c trên màn có b r ng L = 25,8mm là: A. 41 B. 43 C. 45 D. 40 Câu 26. Trong thí nghi m giao thoa sóng trên m t nư c hai ngu n k t h p A, B dao đ ng v i t n s f = 16Hz t i M cách các ngu n nh ng kho ng 30cm, và 25,5cm thì dao đ ng v i biên đ c c đ i, gi a M và đư ng trung tr c c a AB có 2 dãy c c đ i khác. Xác đ nh v n t c truy n sóng ? A. 13cm/s B. 24cm/s C. 42cm/s D. 26cm/s Câu 27. Chu kỳ bán rã c a là T = 4, 5.109 năm. Cho bi t : x |1 có th coi e˘x ≈ 1˘x. S nguyên t b phân rã trong m t năm c a m t gam 235 U là: 92 A. 2, 529.1021 nguyên t B. 3, 895.1011 nguyên t C. 3, 529.1021 nguyên t D. 4, 529.1020 nguyên t Câu 28. Cho m ch đi n xoay chi u g m m t cu n dây (L = 2,5 H ,r) , đi n tr R = r = 100Ω và m t t đi n C m c n i ti p v i π nhau. Bi t r ng h s công su t trong m ch là 0, 8; hi u đi n th đ t vào hai đ u đo n m ch là u = 141, 4 cos 314t(V ) và nhanh pha hơn so v i cư ng đ dòng đi n trong m ch. Tính đi n dung c a t đi n ( ra đơn v là F) ? 10−4 10−4 3.10−4 3.10−4 A. C = B. C = C. C = D. C = π 2π 2π π Câu 29. M t máy đ nh v vô tuy n n m cách m c tiêu 60 km nh n đư c tín hi u ph n h i tr v t m c tiêu sau kho ng th i gian là bao lâu? A. 4.10−4 s B. 6.10−4 s C. 2.10−4 s D. 10−4 s Câu 30. Ch n k t lu n đúng: sóng d c A. Ch truy n đư c trong ch t r n. B. Truy n đư c trong ch t r n, ch t l ng và ch t khí. C. Không truy n đư c trong ch t r n. D. Truy n đư c trong ch t r n, l ng, khí và c trong chân không. Câu 31. M t con l c g m m t v t n ng kh i lư ng 0, 1 kg và lò xo có đ c ng 40N/m treo th ng đ ng . Cho con l c dao đ ng v i biên đ 2, 5cm,l y g = 10m/s2 . L c c c ti u tác d ng vào đi m treo là: A. 1(N ). B. 2(N ). C. 0(N ). D. 1, 5(N ) Câu 32. Hai dao đ ng đi u hòa cùng t n s , cùng phương và cùng pha v i biên đ dao đ ng A1 = 2A; A2 = A. Biên đ dao đ ng t ng h p là: A. 2A B. 3A C. 4A D. A Câu 33. M t ròng r c có bán kính 20cm có mômen quán tính đ i v i tr c quay là 0, 04kgm2 . Ròng r c ch u tác d ng c a l c không đ i 1, 2N ti p tuy n v i vành.Lúc đ u ròng r c đ ng yên,v n t c c a ròng r c sau 5 giây chuy n đ ng là: A. 6rad/s B. 30rad/s C. 15rad/s D. 75rad/s Câu 34. Mômen quán tính c a m t qu c u đ c có kh i lư ng m, bán kính r và có tr c quay cách tâm m t đo n R (V i R l n hơn r t nhi u so v i r) 1 2 2 A. I = mR2 B. I = mR2 C. I = mR2 D. I = mR2 2 5 3 Câu 35. Chi u m t b c x đi n t có bư c sóng 0, 4µm vào Katot c a TBQĐ , đ dòng quang đi n tri t tiêu c n ph i có hi u đi n th hãm 1, 5V .Giã s hi u su t lư ng t là 20% , tìm cư ng đ dòng quang đi n bão hào khi chi u m t ngu n sáng có công su t là 2W A. 0, 1625(A) B. 0, 215(A) C. 0, 1288(A) D. 0, 1425(A) Câu 36. Ngư i ta c n truy n t i m t công su t 5000kW, ngu n có đi n áp 100kV. Đ gi m th trên đư ng dây không vư t quá 1%U . Cho r ng h s công su t c a m ch đi n là 1. Đi n tr t ng c ng c a hai dây t i l n nh t là: A. 12,5 vòng/phút. B. 1250 vòng/phút. C. 1000 vòng/phút. D. 750 vòng/phút. Câu 37. Phát bi u nào sau đây là sai?Trong m ch đi n xoay chi u không phân nhánh, khi đi n dung c a t đi n thay đ i và tho 1 mãn đi u ki n C = 2 thì: ω L A. t ng tr c a đo n m ch đ t giá tr l n nh t.. B. hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u cu n c m và t đi n b ng nhau.. C. hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u cu n c m đ t c c đ i. D. hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u đi n tr đ t c c đ i.
 19. Câu 38. Phát bi u nào sau đây là sai? Cho các chùm ánh sáng sau: tr ng, đ , vàng, tím. A. Ánh sáng tr ng b tán s c khi đi qua lăng kính. B. M i chùm ánh sáng trên đ u có m t bư c sóng xác đ nh. C. Chi u ánh sáng tr ng vào máy vào máy quang ph D. Ánh sáng tím b l ch v phía đáy lăng kính nhi u s thu đư c quang ph liên t c. nh t nên chi t su t c a lăng kính đ i v i nó l n nh t. Câu 39. Trong quang ph c a nguyên t hiđro, các v ch Hα ; Hβ ; Hγ ; Hδ thu c dãy nào? A. Dãy Lyman. B. Dãy Paschen. C. Dãy Balmer D. Dãy Banme, Paschen, Lyman Câu 40. Công th c nào sau không dùng đ tính gi i h n quang đi n λ0 c a kim lo i dùng làm cat t t bào quang đi n? ( Uh là đ l n hi u đi n th hãm) hc 1 1 1 A. λ0 = B. λ0 = C. λ0 = 2 D. λ0 = 2 λ0 1 eUh 1 mv0max 1 mv0max − − − λ hc λ 2hc λ 2hc Câu 41. Thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng có a = 0, 6mm , D = 3m. Chi u ánh sáng tr ng có bư c sóng 0, 4µm đ n 0, 76µm vào hai khe Young thì trên màn su t hi n vân sáng và vân t i, b r ng c a mi n giao thoa là 4, 5cm. Trong vùng giao thoa có bao nhiêu v trí trùng nhau c a hai ánh sáng đơn s c có λ1 = 0, 4µm và λ2 = 0, 5µm trùng nhau? A. 5 B. 4 C. 7 D. 9 Câu 42. Phát bi u nào sau đây là sai? A. Máy h th có s vòng dây c a cu n th c p ít hơn s vòng dây c a cu n sơ c p. B. T n s cu n th c p và cu n sơ c p b ng nhau. C. Lõi thép c a m y bi n th làm b ng các lá thép k thu t đ làm gi m dòng Fucô. D. Cư ng đ dòng đi n ch y qua cu n dây t l ngh ch v i s vòng dây. Câu 43. Chi u dài c a m t con l c đơn tăng 1%. Chu kỳ dao đ ng A. tăng 0, 5%. B. tăng 1, 5%. C. tăng 1%. D. gi m 1%. Câu 44. Cho m ch m t cu n c m m c n i ti p v i m t t đi n C1 thì m ch thu đư c sóng đi n t có bư c sóng λ1 , thay t trên b ng t C2 thì m ch thu đư c sóng đi n t có λ2 . H i m c đ ng th i hai t n i ti p v i nhau r i m c vào cu n c m thì √m ch thu đư c sóng có bư c sóng λ là bao nhiêu ? √ √ 1 1 A. 2(λ1 + λ2 ) B. λ1 .λ2 C. λ1 + λ2 D. λ1 + λ2 Câu 45. B c x có bư c sóng trong kho ng 10−4 m đ n 0, 76.10−6 m là: A. b c x ánh sáng nhìn th y B. b c x tia X. C. b c x h ng ngo i. D. b c x t ngo i. Câu 46. Trong m t thí nghi m Young s d ng m t b c x đơn s c. Kho ng cách gi a hai khe S1 và S2 là a = 3mm. Màn h ng vân giao thoa là m t phim nh đ t cách S1 , S2 m t kho ng D = 45 cm. Sau khi tráng phim th y trên phim có m t lo t các v ch đen song song cách đ u nhau. Kho ng cách t v ch th nh t đ n v ch th 37 là 1,39 mm. Bư c sóng c a b c x s d ng trong thí nghi m là: A. 0, 250µm B. 0, 125µm C. 0, 129µm D. 0, 234µm Câu 47. M t cu n dây có đi n tr thu n R, có đ t c m L đư c m c vào hi u đi n th xoay chi u u = U0 cos ωt thì cư ng đ hi u d ng c a dòng đi n qua m ch đư c xác đ nh b i bi u th c: U0 U U0 √ A. I = √ . B. I = √ . C. I = √ D. I = U R2 + ω 2 L2 R 2 + ω 2 L2 R 2 + ω 2 L2 R 2 + ωL2 Câu 48. Khi m t v t dao đ ng đi u hoà thì A. véc tơ v n t c và gia t c luôn hư ng cùng chi u B. véc tơ v n t c và gia t c luôn đ i chi u khi qua v chuy n đ ng. trí cân b ng. C. véc tơ v n t c luôn hư ng cùng chi u chuy n D. Véc tơ v n t c và gia t c là véc tơ h ng s . đ ng, vectơ gia t c luôn hư ng v v trí cân b ng. Câu 49. Ra đa đ nh v có kh năng A. Phát sóng đi n t B. Phát và thu sóng đi n t C. Thu sóng đi n t D. Phá tín hi u c a đ i phương Câu 50. Khi chi u l n lư t vào Katot c a t bào quan đi n v i b c x l n lư t có bư c sóng là thì v n t c ban đ u c c đ i c a electron quang đi n là v01 và v02 = 1, 5v01 . Xác đ nh công thoát c a kim lo i làm Katot? A. 4, 35.10−19 (J) B. 1, 27eV C. 3, 20.10−18 (J) D. 2eV
 20. Mã đ thi 126 ĐÁP ÁN Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: Câu 1. C. Câu 10. A. Câu 19. A. Câu 28. A. Câu 37. A. Câu 46. A. Câu 2. C. Câu 11. B. Câu 20. C. Câu 29. A. Câu 38. B. Câu 3. A. Câu 12. B. Câu 21. A. Câu 30. B. Câu 39. C. Câu 47. B. Câu 4. B. Câu 13. B. Câu 22. C. Câu 31. C. Câu 40. D. Câu 5. A. Câu 14. C. Câu 23. A. Câu 32. B. Câu 41. A. Câu 48. C. Câu 6. B. Câu 15. B. Câu 24. A. Câu 33. B. Câu 42. D. Câu 7. C. Câu 16. B. Câu 25. B. Câu 34. B. Câu 43. C. Câu 49. D. Câu 8. A. Câu 17. D. Câu 26. B. Câu 35. C. Câu 44. D. Câu 9. A. Câu 18. B. Câu 27. B. Câu 36. D. Câu 45. A. Câu 50. D.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản