Đề luyện thi đại học môn tiếng Anh (p.2)

Chia sẻ: vantuannb92

Phân 1. Tìm từ mà phân in nghiêng có cách phát âm khác so với những từ kia: 1. a. tables b. nurses c. lives d. names 2. a. roofs b. maps c. sisters d. cooks 3. a. child b. shirt c. fine d. tired 4. a. question b. vocation c. competition d. selection 5. a. say b. says c. play d. plays Phân 2. Chọn đáp án thích hợp để hoàn thành các câu sau: 6. That boy is better .............................. English than I am. a. in b. at c. for d. with

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản