Đề luyện thi đại học số 1 2010

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
168
lượt xem
112
download

Đề luyện thi đại học số 1 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề luyện thi dại học số 1 2010 - môn Hóa học sẽ giúp các bạn định hướng ôn tập, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức, trình bày bài thi và tự kiểm tra, đánh giá. Nội dung và cấu trúc mỗi đề thi được xây dựng theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo: Kiến thức Hóa Học trong mỗi đề thi bao gồm toàn bộ kiến thức Hóa Học bậc trung học phổ thông, được phân bố theo tỉ lệ: 30% (hoặc 35%) kiến thức Hóa Học lớp 10 và 11; 70%...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề luyện thi đại học số 1 2010

  1. ÑEÀ THI THÖÛ ÑAÏI HOÏC Maõ ñeà: 117 (Phaàn: Höõu cô) 1. Hiđro hoá chất A (C4H8O) được rượu n- Butylic. Số công thức cấu tạo có thể có của A là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 2. Một este X (chỉ chứa C,H,O và một loại nhóm chức) có tỷ khối hơi của X đối với O2 bằng 3,125. Cho 20 gam X tác dụng với 0,3 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,2 gam bã rắn. Công thức cấu tạo của X là A. CH3COOCH=CH-CH3. B. C2H5COOCH=CH2. C. HCOOCH=CH-CH2-CH3. D. CH2=CH-COO-C2H5. 3. Daõy caùc chaát laøm quyø tím aåm thaønh xanh laø: A. anilin, metylamin, amoniac B. amoni clorua, metyl amin, natri hiñroxit C. anilin, amoniac, natrihiñroxit D. metyl amin, amoniac, natri axetat 4. Brom hoùa moät ankan thu ñöôïc moät daãn xuaát monobrom coù tæ khoái hôi so vôùi khoâng khí laø 5,207 (cho Br = 80). Ankan naøy laø: A. C4H10 B. C5H12 C. C3H8 D. C2H6 5. Bốn ống nghiệm đựng các hỗn hợp sau: 1) benzen + phenol 2) anilin + dung dịch H2SO4 (lấy dư) 3) anilin + dung dịch NaOH 4) anilin + nước Hãy cho biết trong ống nghiệm nào có sự tách lớp (tách thành 2 lớp chất lỏng) A. 1, 2, 3 B. chỉ có 4 C. 3, 4 D. 1, 4 6. Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17,6 CO 2 và 12,6g hơi nước và 69,44 lít nitơ. Giả thiết không khí chỉ gồm nitơ và oxi, trong đó oxi chiếm 20% thể tích. Các thể tích đo ở đkc. Amin X có công thức phân tử là A. C2H5NH2 B. C3H7NH2 C. CH3NH2 D. C4H9NH2 7. Caùc ñoàng phaân öùng vôùi CTPT C8H10O (daãn xuaát cuûa benzen) coù tính chaát: taùch nöôùc cho saûn phaåm coù theå truøng hôïp taïo polime, khoâng t/d NaOH. Soá ñoàng phaân thoaû maõn tính chaát treân laø: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 8. Hỗn hợp X gồm 2 axit no: A1 và A2. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Để trung hòa 0,3 mol X cần 500ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của 2 axit là: A. CH3COOH và C2H5COOH B. HCOOH và C2H5COOH C. HCOOH và HOOC-COOH D. CH3COOH và HOOC-CH2-COOH 9. Cho caùc loaïi hôïp chaát aminoaxit (X), muoái amoni cuûa axit cacboxylic (Y), amin (Z), este cuûa aminoaxit (T). Daõy goàm caùc loaïi hôïp chaát ñeàu taùc duïng vôùi dung dòch NaOH vaø ñeàu taùc duïng vôùi dung dòch HCl laø: A. X, Y, Z, T B. X, Y, T C. X, Y, Z D. Y, Z, T 10. Moät theå tích anñehit X maïch hôû chæ phaûn öùng toái ña hai theå tích Hiñro, saûn phaåm Y sinh ra cho taùc duïng vôùi Na dö thu ñöôïc theå tích Hiñro ñuùng baèng ¼ theå tích Hiñro tham gia phaûn öùng treân (caùc theå tích khí ño cuøng ñieàu kieän). Bieát caùc theå tích ño ôû cuøng ñieàu kieän. Chaát X laø: A. Anñehit ñôn chöùc no B. Anñehit ñôn chöùc chöa no chöùa moät noái ñoâi
  2. C. Anñehit no hai chöùc D. Anñehit chöa no hai chöùc 11. Đốt cháy hoàn toàn P g hỗn hợp A gồm 2 chất X,Y là đồng đẳng của anđêhít focmic được 14,08 g CO2 . Mặt khác lấy P g A cho phản ứng hoàn toàn với AgNO3 dư trong dung dịch NH3 thu được 25,92 g Ag .Tính P ? A. 6,4 g B. 1,4 g C. 4,6 g D. 2,8 g 12. Cho X là một aminoaxit . Khi cho 0,01 mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80ml dung dịch HCl 0,125M và thu được 1,835gam muối khan. Còn khi cho 0,01 mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần dùng 25gam NaOH 3,2%. Công thức cấu tạo của X là: A. (H2N)2C4H7COOH B. H2NC2H3(COOH)2. C. H2NC3H5(COOH)2. D. (H2N)2C3H5COOH2. 13. Ñoát chaùy hoaøn toaøn a mol moät axit X (maïch hôû) taïo ra b mol CO 2 vaø c mol H2O (bieát a = b - c). Bieát 1 mol X taùc duïng vöøa ñuû vôùi 2 mol NaOH. X thuoäc daõy ñoàng ñaúng axit: A. no, ñôn chöùc. B. khoâng no coù moät noái ñoâi, ñôn chöùc. C. khoâng no coù moät noái ñoâi, hai chöùc D. no, hai chöùc. 14. Có 2 axit A và B: - Lấy 1 mol A trộn với 2 mol B rồi cho tác dụng với Na dư, được 2 mol H 2. - Lấy 2 mol A trộn với 1 mol B rồi cho tác dụng với Na dư, được 2,5 mol H 2 . Số nhóm chức trong A,B sẽ là: A. A, B đều đơn chức. B. A, B đều hai chức. C. A đơn chức, B 2 chức. D. A 2 chức, B đơn chức. 15. Cho moät röôïu hai chöùc, khoâng no chöùa moät lieân keát ñoâi coù coâng thöùc toång quaùt C nH2nO2. Giaù trò cuûa n laø: A. n ≥ 2 B. n ≥ 3 C. n ≥ 4 D. n ≥ 5 16. Cho taát caû caùc ñoàng phaân ñôn chöùc, maïch hôû, coù cuøng CTPT C 3H6O2 laàn löôït taùc duïng vôùi Na, NaOH, NaHCO3. Soá p/ö xaûy ra laø: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 17. Một este có 10 nguyên tử C khi bị xà phòng hoá cho ra hai muối và một anđehit. Chọn CTCT của este trong các CT sau : CH2=CH-OOC-COO-C6H5 (1), CH2=CH-COO-C6H4-CH3 (2), CH2=CH-CH2-COO-C6H5 (3) A. Chỉ có 1 B. Chỉ có 3 C. 1 và 3 D. Cả 1,2,3 18. Xaø phoøng hoaù hoaøn toaøn este X coù coâng thöùc phaân töû C 5H8O2 baèng dung dòch NaOH, ñun noùng thu ñöôïc muoái A vaø hôi cuûa chaát B. Nung muoái A vôùi hoãn hôïp voâi toâi xuùt thu ñöôïc khí Metan. B coù khaû naêng tham gia phaûn öùng traùng göông. Coâng thöùc caáu taïo ñuùng cuûa X laø: A. CH3COO-CH2-CH=CH2 B. CH3COO-CH=CH-CH3 C. CH3-CH2COO-CH=CH2 D. HCOO-CH=CH-CH2-CH3 19. Trong dãy chuyển hoá sau: C2H6 C2H5Cl C2H5OH CH3CHO CH3COOH CH3COOC2H5 C2H5OH. Số phản ứng oxi hoá-khử là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 20. Cho 16 lít ancol etylic 80 lên men để điều chế axit axetic. Biết hiệu suất quá trinh lên men là 92%, Drượu =0,8g/cm3, Daxit axetic =0,8g/cm3. Thể tích axit axetic điều chế được là: A. 1500ml B. 1650ml C. 1536ml D. 1635ml
  3. 21. Cho caùc chaát axit propionic (X), axit axetic (Y), Röôïu etylic (Z), ñimetyl ete (T). Daõy caùc chaát xeáp theo chieàu taêng tosoâi laø: A. T, X, Y, Z B. T, Z, Y, X C. Z, T, Y X D. Y, T, X, Z 22. Theå tích H2 (ñktc) taùc duïng vöøa ñuû vôùi 11,2 gam anñehit acrylic (CH2=CH-CHO) laø: A. 4,48 lit B. 6,72 lit D. 8,96 lit D. 10,08 lit 23. Cho caùc chaát: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoniclorua, röôïu benzylic, p-crezol.Trong caùc chaát naøy, soá chaát taùc duïng vôùi dung dòch NaOH laø: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 24. Cacbohiđrat Z tham gia chuyển hóa:  Cu(OH )2 / OH   dung dịch xanh lam t  kết tủa đỏ gạch 0 Z Vậy Z không theå là chất nào trong các chất cho dưới đây A. Mantozơ B. Frutozơ C. Glucozơ D. Saccarozơ 25. Ñoát hoãn hôïp A goàm moät ankan vaø moät anken thì thu ñöôïc a mol CO2 vaø b mol nöôùc. Hoûi tæ soá T = b/a coù giaù trò trong khoaûng naøo: A. 1 < T < 2 B. 1,2 < T < 1,5 C. 1 ≤ T ≤ 2 D. 1 ≤ T ≤ 2,5 26. Cho 5,76 gam axit höõu cô X ñôn chöùc, maïch hôû taùc duïng heát vôùi CaCO3 thu ñöôïc 7,28 gam muoái cuûa axit höõu cô. Coâng thöùc caáu taïo thu goïn cuûa X laø: A. CH2=CHCOOH B. CH3COOH C. CHC-COOH D. CH3-CH2-COOH 27. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 2,24 lit khí C2H4 (ñktc) roài haáp thuï toaøn boä saûn phaåm vaøo dung dòch chöùa 11,1 gam Ca(OH)2. Hoûi sau khí haáp thuï khoái löôïng dung dòch taêng hay giaûm bao nhieâu gam? A. Taêng 4,8g B. Giaûm 2,4g C. Taêng 2,4g D. Taêng 3,6g 28. Cho glixerin p/ö vôùi hoãn hôïp axit beùo panmitic vaø stearic soá loaïi tri este taïo ra toái ña: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 29. Oxi hoaù 5 gam moät röôïu ñôn chöùc X thu ñöôïc 6,6 gam hoãn hôïp goàm anñehit, nöôùc vaø röôïu dö. Bieát khi taùch nöôùc X trong ñieàu kieän thích hôïp thu ñöôïc 1 anken. Röôïu ñaõ cho laø: A. CH3OH B. C2H5OH C. C3H5OH D. C3H7OH 30. Ñoát chaùy hoaøn toaøn m gam röôïu A roài cho taát caû caùc saûn phaåm chaáy haáp thuï vaøo bình ñöïng dd nöôùc voâi dö mP P  0,71t , t  1,02 thaáy khoái löôïng bình taêng P gam vaø coù t gam keát tuûa taïo thaønh, bieát raèng : Röôïu A ñaõ cho laø: A. ancol etylic B. propanñiol-1,2 C. etylen glicol D. Glixerin 31. Cho 4,48 lit hoãn hôïp X (ñktc) goàm 2 hiñrocacbon maïch hôû loäi töø töø qua bình chöùa 1,4 lit dd Br 2 0,5M. Sau khi phản ứng hoaøn toaøn, soá mol Br2 giaûm coøn một nửa vaø khoái löôïng bình taêng 6,7g. CTPT 2 hiñrocacbon laø: A. C2H2 vaø C4H6 B. C2H2 vaø C4H8 C. C2H2 vaø C3H6 D. C3H4 vaø C4H8
  4. 32. Cho 13,2 gam etyl axetat taùc duïng vôùi 200 ml dung dòch NaOH 1M. Coâ caïn dung dòch sau phaûn öùng thu ñöôïc chaát raén khan coù khoái löôïng laø: A. 12,3g B. 16,4g C. 14,3g D. 19,2g 33. Axit acrylic (CH2=CHCOOH) taùc duïng ñöôïc vôùi taát caû caùc chaát trong daõy: A. Na, NaOH, Br2, Ag2O/NH3 B. C2H5OH, NaOH, NaHCO3, NaCl C. CaCO3, Br2, Ag2O/NH3, NaCl D. K, KOH, Br2, HCl. 34. Trong 1 bình kín chöùa hôi chaát höõu cô X (daïng CnH2nO2) maïch hôû vaø O2 ( soá mol O2 gaáp ñoâi soá mol caàn cho p/ö chaùy) ôû 139,9oC, P bình 0,8 atm. Ñoát chaùy hoaøn toaøn X sau ñoù ñöa veà nhieä t ñoä ban ñaàu, P bình luùc naøy laø 0,95 atm. X coù CTPT laø: A. C2H4O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. CH2O2 35. So sánh tính axit của các chất sau đây: C2H5OH (1), CH3COOH (2), C6H5OH (3), CH2=CH-COOH(4) A. (2) > (3) > (1 ) > (4) B. (4) > (2) > (1 ) > (3) C. (2) > (4) > (3). > (1) D. (4) > (2) > (3). > (1) 36. Ñun noùng moät lipit caàn vöøa ñuû 40 kg dung dòch NaOH 15%. Giaû söû phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn, khoái löôïng glixerin thu ñöôïc laø: A. 13,8kg B. 6,975kg C. 4,6kg D. 9,2kg 37. Hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O. Khi đốt cháy A phải dùng một lượng oxi bằng 8 lần lượng oxi có trong A và thu được lượng khí CO2 và H2O theo tỉ lệ khối lượng CO2 so với khối lượng nước bằng 22/9. Xác định công thức đơn giản của A: A. C3H6O B. C2H6O C. C3H8O D. C4H10O 38. Cho 1,24 gam C7H8O2 taùc duïng vôùi Na dö thu ñöôïc 0,224 lit khí H2 (dktc). Ñeå trung hoøa 1,24 gam X caàn 20ml dung dòch NaOH 0,5M. Coâng thöùc caáu taïo cuûa X coù theå chöùa: A. 2 nhoùm chöùc röôïu thôm B. 2 nhoùm chöùc phenol C. 1 nhoùm chöùc röôïu thôm + 1 nhoùm chöùc phenol D. 1 nhoùm chöùc cacboxyl 39. Trong môi trường axit và môi trường kiềm, các polime trong dãy sau đều kém bền: A. polistren; polietilen; tơ tằm. B. polistren; tơ capron; tơ nilon -6,6. C. tơ nilon- 6,6; tơ capron; tơ tằm. D. nhựa phenolfomađehit; polivinylclorua; tơ capron. 40. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 6,66 gam chaát X caàn 9,072 lit oxi (dktc). Saûn phaåm chaùy ñöôïc daãn qua bình 1 ñöïng H 2SO4 ñaëc, bình 2 ñöïng dung dòch Ca(OH)2 dö thaáy bình 1 taêng 3,78g, bình 2 taêng a(g) vaø cho m(g) keát tuûa. M X < 250. Giaù trò m, a vaø coâng thöùc phaân töû cuûa X laø: A. 15,84g; 36g; C12H14O4 B. 8,8g; 20g; C6H7O2 C. 13,2g; 30g; C6H7O2 D. 13,8g; 36g; C6H7O2 41. Clo hoaù PVC thu ñöôïc 1 polime chöùa 63,96% clo veà khoái löôïng, trung bình 1 phaân töû clo p/ö vôùi k maét xích trong maïch PVC. Giaù trò cuûa k laø: A. 3 B.4 C. 5 D. 6 42. Hỗn hợp X gồm 0,01 mol HCOONa và a mol muối natri của 2 axit no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X và cho sản phẩm cháy (CO2, H2O) lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc dư, bình 2 đựng KOH dư
  5. , thấy khối lượng bình 2 tăng nhiều hơn bình 1 là 3,51 gam. Phần chất rắn Y còn lại sau khi đốt là Na 2CO3 cân nặng là 2,65 gam. Công thức phân tử của 2 muối natri là: A. CH3COONa và C2H5COONa B. C2H5COONa và C3H7COONa C. C3H7COONa và C4H9COONa D. Kết quả khác 43. Este hoá một rượu no đơn chức bằng một axit no đơn chức. M axit = Mrượu (M là KLPT). Khối lượng cacbon có trong este bằng một nửa tổng KLPT hai chất ban đầu . CTPT của este thu được là : A. C3H6O2 B. C4H8O2 C. C5H10O2 D. C6H12O2 44. Daõy goàm caùc chaát duøng toång hôïp cao su Buna-S laø: A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5-CH=CH2 B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5-CH=CH2 C. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2 D. CH2=CH-CH=CH2, löu huyønh 45. Cho 0,1 mol anñehit X taùc duïng vôùi AgNO3/NH3 dö, ñun noùng thu ñöôïc 43,2g Ag. Hiñro hoaù X thu ñöôïc Y. Bieát 0,1 mol Y phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 4,6g Na. CTCT thu goïn cuûa X laø: A. HCHO B. CH3CHO C. OHC-CHO D.CH3CH(OH)CHO 46. Daõy goàm caùc chaát ñeàu t/d AgNO3/NH3 laø: A. anñehit axetic, butin-1, etilen B. anñehit axetic, axetilen, butin-2 C. axit fomic, vinylaxetilen, propin D. anñehit fomic, axetilen, etilen 47. Hợp chất hữu cơ A mạch hở chỉ chứa C,H,O. A phản ứng với Na thu được H2 có số mol bằng số mol của A. A phản ứng với CuO nung nóng tạo ra anđehit. Lấy 13,5g A phản ứng vừa đủ với Na 2CO3 thu được 16,8g muối E và có khí CO2 bay ra. CTCT của A là : A. HO-CH2-CH2-COOH B. HO-CH2-COOH C. HO-CH2-CH2-CH2-COOH D. HOOC-CH2-CH2-COOH 48. Daõy goàm caùc chaát ñeàu hoaø tan ñöôïc Cu(OH) 2 trong ñieàu kieän thích hôïp laø: A. CH3COOH, C3H5(OH)3, HCHO, Glucozô B. CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO, Glucozô C. HCOOH, C3H5(OH)3, C2H4(OH)2, Saccarozô D. CH3COOH, C3H5(OH)3, C6H5OH, Mantozô 49. Cho hỗn hợp 2 este đơn chức là đồng phân của nhau. Ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất 1 lit hơi X nặng gấp 2 lần 1 lit khí N2O. Thuỷ phân 17,6g X bằng 2 lit dung dịch NaOH 0,2M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 24,4g chất rắn là các hợp chất của Na. CTPT của 2 este là : A. C3H6O2 B. C4H8O2 C. C5H10O2 D. C6H12O2. 50. Hợp chất có công thức là CxHyOz có khối lượng phân tử 60 đvC. Trong các chất trên có chất A tác dụng được với Na2CO3 thu được CO2 . Chất B tác dụng được với Na và có phản ứng tráng gương .Chất C tác dụng với NaOH nhưng không tác dụng được với Na . Công thức lần lượt của A,B,C là : A. CH3COOH ; HCOOCH3; HO -CH2-CHO B. C3H7OH ; HO-CH2-CH2-CHO ; CH3COOCH3 C. CH3COOH; HO -CH2-CHO ; HCOOCH3 D. C2H5COOH ; HO-CH2-CH2-CHO; C2H5COOCH3.
Đồng bộ tài khoản