ĐỀ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI Môn thi: Tiếng Việt lớp 4

Chia sẻ: tominhthuan

Câu 1: Việt Nam đất nước ta ơi ! Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn ? ( Trích Việt Nam thân yêu...Tiếng Việt 4 ) a, Tìm bốn từ ghép gần nghĩa với từ đất nước. b, Giải nghĩa từ: Biển lúa Đặt một câu với từ đó

Nội dung Text: ĐỀ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI Môn thi: Tiếng Việt lớp 4

ĐỀ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI
§Ò sè 10                             M«n thi: TiÕng 
ViÖt líp 4
 (Thêi gian 60 phót)
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­­

C©u 1:  ViÖt Nam ®Êt níc ta ¬i !
Mªnh m«ng biÓn lóa ®©u trêi ®Ñp h¬n ? 
( TrÝch ViÖt Nam th©n yªu...TiÕng 
ViÖt 4 )
a, T×m bèn tõ ghÐp gÇn nghÜa víi tõ ®Êt níc.
b, Gi¶i nghÜa tõ: BiÓn lóa
     §Æt mét c©u víi tõ ®ã

C©u 2:  Gi¶i thÝch ng¾n gän ý nghÜa cña hai c©u tôc 
ng÷ sau:
    ­ Qu¹ t¾m th× r¸o, s¸o t¾m th× ma.
    ­ Tèt gç h¬n tèt níc s¬n.

C©u 3:  T×m tr¹ng ng÷, chñ ng÷, vÞ ng÷ trong c¸c c©u 
sau:
­ Buæi s¸ng, nói ®åi, thung lòng, lµng b¶n ch×m 
trong biÓn m©y mï.
­ Lóc t¶ng s¸ng, lóc chËp tèi, ë qu∙ng ®êng nµy, 
d©n lµng qua l¹i rÊt nhén nhÞp.

C©u 4:   Trong bµi Vµm Cá §«ng (TiÕng ViÖt 3, tËp 1 ), 
nhµ th¬ Hoµi Vò cã viÕt:
" §©y con s«ng nh dßng s÷a mÑ
Níc vÒ xanh rîng lóa, vên c©y
Vµ ¨m ¾p nh lßng ngêi mÑ
Chë t×nh th¬ng trang tr¶i ®ªm ngµy."
§äc ®o¹n th¬ trªn , em c¶m nhËn ®îc vΠ®Ñp ®¸ng quý 
cña dßng s«ng quª h¬ng nh thÕ nµo? 

C©u 5:      ViÕt bµi v¨n ng¾n (kho¶ng 20 dßng) t¶ mét 
c©y cã bãng m¸t ë s©n trêng (hoÆc n¬i em ë) mµ em c¶m 
thÊy gÇn gòi vµ g¾n bã.
---------------------------------------------------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản