Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Đề ôn thi đại học cao đẳng môn vật lý 2012_ĐHQG1

Chia sẻ: Up Up | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
144
lượt xem
74
download

Đề ôn thi đại học cao đẳng môn vật lý 2012_ĐHQG1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề ôn thi đại học cao đẳng môn vật lý 2012_đhqg1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề ôn thi đại học cao đẳng môn vật lý 2012_ĐHQG1

 1. rrilI EAr ugc NAna zorc - LAN I DE THr D4I HQC QUOC GIA HA NqI VAT LY MON: TRUO'NG DAI HQC KHOA H9C Tu NHITN Thdi gian ldm bdi. 90 philr, Prrn Chuy€n VQt ti, trnAi (50 cdtt ndc nghiQtn) Me d6 thi 136 -5 W/m2 thi mfic Cho cuong dQ Arrr chuAn la 10 -r2 W/m2. Tai di€m c6 cud'ng dQ Am l: ld 10 C6u cuong dQ Am ld bao nhi6u? c. 70 dB. D.70 B. B. 50 B. A. 50 dB. Cdu 2: M6 men qu6n tinh cua vdt rin dOi v6'i m6t truc quay c6 dintr A. chi phu thudc vdo kh6i luo'ng crja v6t. B. kh6ng phu thu6c vdo kich thu6c vd hinh dang cria vAt. C. phU thu6c vdo t6c dQ quay crJra vit. D. phU thudc vdo vitri trpc quay cria vAt. ndo bi€n dQ dao ddng giAm chdm nh6t? Ciu 3: Trong m6itrud'ng D. DAu. C. Nu6c. B. Khdng khi. A. DAu r6t nh6t. Ciu 4: Cho do4n mach diOn xoay chi6u gdm cuQn ddy mac nOi ti6p v6i tu di€n. DQ lQch pha cira di€n 1. ld Oien 6p hiQu dung gi0'a hai cuQn ddy so vo'i cud'ng dQ dong di€n trong mach diu dp giira hai - dAu tu diQn b6ng Jg tAn diQn 6p hi6u dung giila hai dAu cu6n day. DQ l€ch pha cria diQn dp gi0a hai dAu cu6n dAy so voi diQn 6p gifi'a hai dAu do4n m4ch tr€n ld 7I D.2n C,7\ B. A.0. 3 2 3 Ciu 5: Chqn ph6t bi€u dring? dao ddng cu6ng bric, tAn sd dao dQng 1u6n bang tdn sd dao d6ng ri6ng. A. Trong dd'i s6ng vd kTthudt, dao ddng cdng huong lu6n lu6n c6 lq'i. B. Trong doi s6ng vd ki thudt, dao d6ng tat dAn tu6n ludn c6 hai' C. Trong dao ddng duy tri tAn sd dao dQng chi phu thudc vAo ddc tfnh cira h€ dao d6ng. D. Trong cau 6: Nguyen tic thu s6ng v6 tuytin dua vdo hien tuo, ng chinh ndo duo'i d6y? C. Giao thoa s6ng. D. Cdm 0'ng di6n tt A. Hiqu rl'ng Ddp-ple. B. CQng huong. , CAu 7: Con lic ld xo gdm vat250 gmhc vdo ld xo c6 dQ cilng ld 100 N/m. Dua vAt d6n vitrf c6 lid0 t- Z cm r6i veo tho'i di6m t = 0 thi tiuy€n cho v4t vdn t5c ld 40 cm/s hu6'ng v€ vi tri c6n bing. Phuong trinh dao dQng cria con ldc ld - n/a)(cm) B. 2J7sin(20t A. 2rlisin(2}t+ nl 4)(cm) D. 2",,D sin( 20t + 3nl 4)(cm) C. 2^D sin(z}t -3n / 4)(cm) CAu 8: Con l6c don treo trong mQt.thang m6y chuy6n dQng chQm dAn d€u l€n trOn v6i gia tdc c6 d0 ld'n ld a. Chu ki dao ddng cta con ldc ld D.2nE B.2nE C. 2n A. 2n g*u 1e-u X CAu 9: M6t so. i dAy kim lo4i cdng gif,ra hai di€m c6 dinh cdch nhau 2,4 m. Ddt m6t nam chAm vinh criu gAn rg:i day. Khi cho dong diQn xoay chi€u tAn sd 25 Hz thi tren dAy quan sdt duo. c s6ng dirng v6'i 3 br,rng s6ng. Vdn t6c truyOn s6ng tr6n ddy ld: D. C.20 m/s 8.80 160 m/s A.40 m/s m/s CAu 10: Trong m6t doan m4ch RLC khdng phdn nhdnh g6m diQn tr6'R: 100 fJ, cuQn thuAn cdm L = l/n (H) vd m01ty diQn c6 diQn dung bi6n thi6n. HiQu diqn thC xoay chi€u ddt.vio hai dAu mach di€n c6 tdn tO f = SO ffr. DiQn dung C criatu di€n bing bao nhi6u thi hiQu di6n thii hieu dungtr€n tu diQn bing hiQu diQn th6 hiQu dung ddt vdo hai dAu mach diqn? thi Trang 1/5 - Ma dA 136
 2. D. l0 -3 /n (F) c. 10 -4 10-3 lQn)(F) 10 -4 /n (F) B. lQn) \F) A. ddng bO ba pha: l1: Trong ddng co kh6ng CAu t6c dpng ctra til truong gAyboi ddng diQn ba pha trong ba cu6n d[y. A. r0 to quay ld Jo B. t6c dQ quay cira rdto khdng phu thudc viro tAn s6 quay c[ra til tru'ong. c. r6to quay ld do duo-c kdo boi m6t bQ phan kh6c o'ben ngo2ri dQng co. D. dong diqn ba pha trong ba cu6n cidy la do rdto quay tao ra' C6u 12: Am sic ld I dec tru'ng sinh l;i cira Am phu thudc viro dbc tinh vAt ly ndo cira Am ? B. bi€n do 6m- A. mirc cuong dQ am. D. dd thi dao ddng Am. C. cudng dd dm- Cflu 13: MOt v0t dao ddng diAu hoi v6.i phuong trinh x=Acos(rot+<p). Tai thdi di6m pha c0a dao th\: ddns ld 3nl4 ' v .i. vat chuy6n dQng theo chi6u ciu'ong v6'i gia t6c. huong ngu'rrc chidu du'ong cta truc toa d0' s hidu iuons v-d gia t5c cirng hu6'ng theo chi6u duo'ng cita truc tga d0' B. v6t c6 van t6c theo chidu duong cfia truc toa d0' ;. ;;r1,"vA"-AO^g iguqr cniei auo'n[ v6'i gia tOc.hu6'ng chiiiu du'ong cua truc toa d6' D. vdt cO van t6c vi glu iO" cung hud'ng nguo-c :2 L: l0 PF va cuQn cAm c6 d6 tu cAm CAu 14: Trong mach dao dQng g6m tu.di6n c6 di6n dung C ddng di€n qua cu6n mH. Ning luo-ng cua mach dao dQng bdng bao nhi6u ntiu vdo tho'i di6m cuo'ng dQ cam bang 1a thi hiQu diQn th€ tr6n tu diQn ld 100V C'10mJ D'25mJ B.5mJ 15mJ A. dfng' ciu 15: chon cau gian thi dao dong MotvdtdaodOngchiut6cdungciram6tngoailucbienthi€r ltuin hodn theo thoi on dinh cua vQt co: a. uien d6 dao dQng phu thu6c vdo ca ngo4i luc vd d4c tinh c0a h€. B. tAn s5 dao dQng chi phu thu6c vdo cudng d0 cira ngoai luc' C. tAn sd dao dQng ph\rthudc vdo dac tinh cira hq vd cia ngoai lu'c' D. bi6n dd dao dQng khdng phu thu6c vdo ngoai luc' Ciu 16: Chon c6u dirng' c pha khi chiing c5ch nhau C6c diOm nim trOn cing phuong truydn s6ng sE dao dQng.nguo. s6ng. B' sO 16 ldn bu6c s6ng' A. s6 nsuy€n lAn bu6'c song. n. so te lAn n6'a bu6'c song. ;: ;5 ffiian tin nr,a bu6.c cirng pha' Ciu 17: Tr€n mlt chft long c6 hai ngudn ph6t s6ng c6 cung bi€n dd, cirng tAn-s6 25 Hz vd giira hai nguSn s6ng lJ5 crn. van trli truyen song la 20 cm/s. K6t ludn ndo sau ddy ld Khoang c6ch oung / B. C6 lzvAn cuc dai vd 13 vAn cuc ti6u' A. C6 13 vdn cuc daivd 12 vdn cr,rc ti6u' D. C6 13 vAn cuc dai vd 13 vAn cuc ti€u. C. C6 12vln cuc daivd 12 vAn cuc tieu' trong d6 u vd cau 18: Cho m6t s6ng ngang truyan tr€n day c6 phuong trinh: u = 5cos(l0t-0,02x)' phAn tri tr€n dAy khi c6 s6ng truvan x tinh bing cm, t tlJi#; gjav frl Toc d0 aao JEng cuc dai cira qua ld D. 50 cm/s. C. 500 m/s. B.5 m/s. A. 100 crn/s. Ciu 19: Con lic ld xo gdm vat nhd mic v6'i ld xo co d6 cirng 80 N/m. Trong mQt chu ky dao ddng cia con lic ld: .o', far di duq.c qudng Oirong ta ZO cm. Ndng luo-ng dao dQng c.4 J 8.0,+ J D' 0,1 J A. 1000 J Cf,u 20: TOc d0 truy€:n s6ng co hgc trong mdt m6i truong phu thudc vdo A.cudngdQs6ng.!.ujenf0cnangrrons6ng. C. bAn cnat mOi trud'ng truydn s6ng. D' tAn s6 song' L: R: 10O, cuQn cAm thuAn c6 mic nt5i tii5p. BiCt diCn 6p xoay chibu v?ro doan mach RLC Chu2l:Dat r- ' t 10r .-. 7T dAucuoncdmthuAnld --l' -*'^' "'-*" '- Ltr.=20^JZcos(l00n'1+-\(v)' _ (H),tudifncoC= ,-lt (r)vaorgnapgifrahai 2' z lon Bi€u thilc diQn dp gifr'a hai dAu doan m4ch l2r -[)V) n oont-|ltv) B. =4ocos(l oont A. tr =4oJ7cos1l Trang215 - Ma dA thi 136
 3. +[)V) tt c. rr =4oJ7cos(i 00nt+f,lVl D. ooz,l =4ocos(l C|,u 22: Tai ngu6n O phuong trinh dao ddng cira s6ng ld a = l. ttt) . Y dn t6c truydn s6ng trong cos (10 mdi truo'ng ld v = 4 rnls. Tim nhAn xdt sai khi n6i vA quii trinh truy€n s6ng trong rndi tru'd'ng ndy? A. Li dd dao d6ng cira di6m M tai tho'i di6m t vd t * 0,2s ld nhu nhau. B. Hai di€m A, B c6ch nhau 0,4m lu6n dao d6ng ngu'oc pha nhau. C. S6ng tr6n mdt nu6'c c6 br"rd'c s6ng l": 0,8m. D. Cfic phdn til nu6'c kh6ng chuy€n do'i theo s6ng. Cdu 23: Mdy biiin rip ld thitit bi A. ldm tdng cdng su6tcira dong diQn xoay chidu. B. c.6 khA ndng bit5n ddi diQn 6p cira dong diQn xoay chidu. C. bi€n dOi dong di6n xoay chidu thdnh dong diQn mdt chidu. D. bi6n dditin s5 cia ddng di6n xoay chid:u. Cdu24: Tim chu k! dao ddng nh6 cira mdt thanh mAnh d6ng chAt chi6u ddi L=20 cm xung quanh ^J m6t truc ndm ngang di qua m6t dAu cira thanh. C. 0,73 s. D. 0,37 s. A. 0,45 s. B. 0,9 s. CAu 25: S6ng co hoc c6 tAn s6 f.:50H2, v6n t6c truy€n s6ng ld v trong d6 3,5m/s <v <4,5m1s. Hai di6m A, B tr€n mdt phuo-ng truydn s6ng c6ch nhau 18cm ludn dao d6ng vu6ng pha v6'i nhau. Gi6 tri cira v ld C.4mls A.3,75mls \ B. 4,5rn/s D.4,25mls CAu 26: TOng ho.p cria hai dao d0ng di6u hda cirng phu'o-ng xr = Asin(Znt-n/3) vd Acos(2nt-n/3) ld dao d6ng c6 phuong trinh: Xz = B. 2Asin(2nt). a. AlDsin (Znt - n l12) . D. AJ2 (2nt + nl 4) C.2Acos(Znt) sin Cdu27z Mdt ngudn Am ph6t Amcoi nhu mQt ngudn di6m vd ph6t.dm trong kh6.ng khi.theo mgi hu6'ng. GiA s0' mdi trud'ng kh6ng h6p thq Am. Khi tbng khoang cdch d6n ngudn l6n g6p. hai lAn thi lAn. B. mri'c cuong dQ 6m gidm.di bdn lAn. A. mfic cud'ng dQ Am gidm di.hai lAn. D. cudng dQ 6m giAm di bdn lAn. C. cudng d6 Am giAm di hai Cdu 28: Chon c6u sal. Edt vdo hai dAu mdt tu di6n m6t hiqu diQn th6 xoay chiAu c6 bi€n dQ kh6ng dOi vd tAn s6 thay ddi thi: duo-c A. cudng d0 ddng diQn s6m pha so vdi I i€u diqn th€ mdt g6c la 900. 6i h i6n o B. c6ng sudt ti€u thu bdng khdng. C. biOn dQ ddng diQn tj'l€ thudn v6itAn s6 c[ta hiQu diQn th0. D. bi€n d6 dong dien ri lQ nghlch vdi di€n dung c0a tU diQn. CAn 29: Con l6c lo xo treo thing dring. Vdt m dang dilng ydn, truydn cho v6t m vAn t5c v hudng ! 1' ' 't'nisau At =4s ''l vqt dilng lai lAn oAu vd khi d6 ld xo bil glan 15cm. LAy g = lu'ng al an dau a Knl oo o D i6n tnang dung xuong ^ 20 l0m/s2. Bi€n dd dao ddng c0a v6t ld B.5cm A. 15cm D. kh6ng dCI dfr' tiQu d€ x6c dinh. C. i0cm Ciu 30: Ph6t bi€u ndo sau d6y dirng khi n6i vd vAt rin quay quanh truc quay cO Ointrt A. Momen luc t6c dr,rng l€n vQt bing kh6ng thi vdt dilng y€n hoqc quay ddu. B. Mgt diOm b6t kj,ndm 6'tr€n vAt khi ndo ciing co,giat6c ti6p tuy6n khiic kh.ong . C. MOt diOm bAt kj, ndm o'tr0n vQt ludn c6 cA gia t6c hu'6'ng tdm vd gia t6c ti€p tuy€n. D. Momen lpc tiic dung l0n vdt duong thi ludn lim vdt quay nhanh dAn. CAu 3l: TAn sd crja suAt diQn dQng tao bo'i m6y phdt di€n xoay chidLr m6t pha ld 50H2. RO to c6 6 cf,p cuc. TOc d0 quay cta 16 to ld: A. 500 vdng/phirt. B. 600 vongiphftt. D. 1200 vong/phfrt. C. 1500 vongiphrit. CAu 32: Giao thoa ld hiqn trro-ng: Trang 3/5 - Ma dA thi 136
 4. A. tdng hop c6cdao dQng cilng phu.ong cing tAn s6 cira ciic s6ng truy6n d6n cung m6t di6m. B. haiiOng truyOn d6n ctng m-gi AiC* lim cho phAn tir mditrud'ng tai do dao ddng v6'i bi€n dO ,J .; bang tong bi€n d0 cila hai ngu6n. C. cOng hu'o'ng cila dao ddng ri€ng c0a phAn tri'mdi trudng vd dao ddng crr'6ng b6'c gAy boi ngudn s6ng. O. tOng hop c5c dao ddng ciing phu'ong cing tAn s6 vd ciing pha cira c6c song truy€n ddn cung nTdt ', A drem. CAu 33: Eid:u ndo sau dAy sai khi noi vir mriy ph6t diOn xoay chidu 3 pha ? A. Nguy6n t6c hoat d6ng cira Tdy 9Uu tr€n hi€n tu'o. ng c6m ring di6n tir. Tfi tO qr^y cua roto bing tAn s6 cira sudt diQn ddng do mdy ph6t ra. B. C. M6i ru9n iay cta phAn rlng c6 mdt su6t diQn dQng mang mQt tAn sd kh6c nhau. o. Ci ifr6 *a" giien tir: m6y phTt di6n xoay chibu ba p1a dtin noi sil dung bing c6ch m6c tam gidc hodc hinh sao, Cf;u 34: Cho mech di€n xoay chidu R, L, C mic nOi.ti6p. Di6n 6p hiQu dung hai dAu tq di0n, cuon day thuin cdm vd hai dA mach lin lugt le 20 V, 60 V vd 50 V. KCt lu4n ndo sau dAy Id d[ng? I ddng di6n tri'c thd'i scrm pha hon di6n dp hai dAu mech la A. Cudng ' dQ 4 B. Kh6ng dn dir kiqn ae tintr dQ 16ch pha gifr'a cudng d6 ddng di€n vir di6n 6p hai diu mach. C. HQ sd c6ng suAt cira dogn mach lil 0,6. I ddng diqn tri'c thoi tr6 pha hon diQn 6p hai dAu mach ld D. Cud'ng dQ ' 4 Cdu 35: Mdmen d6ng ll-rorrg cila mQt vAt rin quay qr-ranh truc c6 dinh l]r 5kg.m2ls, ddng nang quay cira vAt d6 le 25J. Tdc dQ g6c cira vAt ld D. 5 rad/s. C,2A radls. B. 10 radls. A. 0,5 rad/s. CAu 36: MQt ilng dAy c6 di6n tr6'r.vd hQ s6 tu cAm L. Dat vao hai dAu.6ng ddy mQt diQn rip khong d6i 6V, rhi cudng O9 aOng di6n trong 6ng dAy la 0,124. Dat vdo haidAu 6ng-dAymQt diQn 6p xoay chidu cO iAn rO SOftr vd gi61r! hiQu dung 100V thi cu'o'ng dQ ddng di€n hiQu dr,rng trong 6ng dAy ld 1A. GiA tri cria r vd L ld B. r: 100Q ; L:0,5H A. r:50O ; L:0,5H D.r:50f); L:0,28H C.r=1000;L:0,28H Cdu 37: Trong mach dao dQng diQn tir, cud'ng d6 ddng di6n qua cu6n cZLm vd di6n tfch tr6n tu di€n bitin thi6n C. lOch pha nhau 900. D. lQch pha nhau 1200. B. nguo-c pha. A. cirng pha. cau 38: Ta ggi c6c dQng co sil dpng tir trud'ng quay ld kh6ng d6ng bQ vi roto cria n6: A. quay v6'i tin sr5 nho hon tAn s6 quay cira tu trudng' B. quay ngugc chiAu quay cira tu trucng. C. quay vdi tAn s6 l6n hon tAn s5 quay crla til trub'ng. D. quay kh6ng dAu khi nhanh khi chdm phu thu6c vdo tdi' Cdu 39: VAn t6c cta s6ng di€n tir A. khdng phLr thudc vdo mOi truong truyAn song v.a tAn s6 cia s6ng B. phU thudc vdo m6i trud'ng trr,ry€n s6ng vd tdn s6 c0a s6ng' hU thu6c vdo mdi tru'o'ng truy0n s6ng vd bu6'c s6ng. C. pt<frOng ^ php thuQc vdo mdi tru'dng truytn s6ng, nhung phu thu6c vdo tAn s6 cua s6ng- O. nio sau ddy sai khi n6i vC Oign til tru'd'ng Cdu 40: Phdt bi€u A. Khi ril trud.ng bi6n thi€n theo thd'i gian thi n6 sinh ra di€n truo'ng. B. Dub.ng s6'c cria di€n truong xo6y ld nhffng dudng cong kh6ng khdp kin. C. Khi diQn truong bi6n thi€n theo thoi gian, n6 sinh ra tir trudng. D. TiI'trud'ng xo6y c6 duo'ng c6m ri'ng til bao quanh c6c duo'ng silc di€n trud'ng. - CAu 41: C6ng huo'ng ld hiQn tuong bi€n d0 dao dQng: a,.,t1uy O6ItuAn h-oan theo thoi-gian khitAn s5 cua ngoai h-rc bing tAn s5 cira dao d6ng tr,r do. n. cO gia tr! khOng dOi khi ngo4i lq'c cdn bing v6i luc ma s6t' C. c6 gi6 tri l6'n nhAt khi vAt dao ddng chiu tric dr,ing cira ngoqi luc thich hop. - Ma dc thi 136 Trang 415
 5. D. c6 gia tri ld'n nhAt khi lch6ng c6 h,rc ma sdt t6c dLrng l€n vdt. Ciu 42: Trong mach dao dOng gdm tu di€n c6 di6n dung C vii cu6n cAm c6 dd tu'cdLm L xuAt hi6n dao d6ng Oigit. HiQu diQn t[e;uc dai tr€n tu di€n ld U. Vdo m6t thoi di6m, hi6u diQn th6 tr6n tu diqn ld u thi cud'ng dQ ddng di€n qua cu6n cirm khi d6 ld: tr -,)\F /- D.u c. B. (u A. u. VL CAu 43: Coi tan tAm cria nhd mdy co'khi sil.1 canh du'dng Nguy6n TrEi ph6t 6m tAn s5 +:0.Ht.-M6t nguo'i c6ng nhan ra ve lsOm; di xe may v6i t6c dd 54 km/h trdn duong d6 sO nghe duo-c dm tAn s6 bao nhi0u? Cho t6c dQ dm thanh trong khdng khi ld 340 m/s' Hz. Hz. Hz. D. 450 Hz' C. 470 B. 378,5 A. 430 CAu 44: MOt mdi, thu thanh v6 tuy6n don gi6n g6m ft nhAtc6c bd phAn sau: thu; II: mach t6ch s6ng; III: mach khu6ch dai dao d6ng di6n tu cao tAn; l: anten dai dao dQng diQn tir 6m tAn; V: loa' IV: mach khut5ch mOl cira mdy thu thanh cdn x6p theo thri'tu ndo? C6c b0 phAn trong so- AO C. I-II-IV-III.V. D. I-II-III-IV-V. B. I.III-II-IV-V A. i-III.IV-II-V. Cdu 45: Song v6 tuy6n c6 tAn sd l5 MHz thudc dAi s6ng. D. cr-rc ngin. C. ngan. B. trr"rng A. dei. Cdu 46: Mach chon song cira m6y thu s6ng v6 tLry6n g6rn cudn dAy c6 d6 tu cAm 0,04 mH vd tu di6n c6 diqn dung ld 16 nF. Bu'6'c s6ng cira s6ng vd tuy6n md m6y thu du'o-c ld n rJUU ITI. <n^* C. i,5 m. B. 15 m. A. 150 m I'. I Ch,u 47t Trong mach dao ddng diQn til li tuo'ng c6 dao dQng diQn til di6u hod v6'i tAn s5 g6c a: 5.l06rad/s.Khi diQntfcht0'ctho'i ciratudi€n lit q=JJ.tO-'Cthi dongdi€ntri'cthdi trongmachi: 0,054. Di6n tich l6n nhAt cfta tu di€n ld A.3,2.10-8 C c.2,0.10-8 c D. 1,9.10'8 C. B. 3,0.10-8 C CAu 48: Khi hidn tuo-ng giao thoa xdy rathi tai mot di6m: A. bi€n dd dao dQng t4i d6 bi6n thiOn.tuAn hodn theo tho'i gian. B. dd IQch pha cria hai s6ng tai d6 bi6n thi6n theo tho'i gian. C. pha dao-dQng cira phAn iu tOi truong tai d6 bii5n thi6n theo thd'i gian. D. pha dao d6ng cria phAn tri m6itrud'ng tai d6 bi6n thi6n di0u hda theo thoi gian. CAu 49: MQtvAtc6 phuo'ng trinh dao dQng ld x=Acos(2xt-n/ 3).Taithd'idi€m t: i sthi B. dQng ning cira vAt dang tdng l€n. A. dQng ndng cira vAt dat cuc dai. cira vAt dat cuc tieu. D. dong ndng cira vAt dang giAm' C. dQng ndng CAu 50: MQt hiQu dien thd xoay chidu c6 bi6n dd.vd tAn sd kh6ng O6i dat.vao hai dAu cira mdt.doqn , )' ^' I 'd tro vd mdt t l diQn. K l' mach g6m m6t bien 'rA rri .',At tu rliAn Khi tdng ddn gi6 tri diQn tro'cta bi€n tro tt riit nho l€n r6t l6n thi nhiit luo. ng toa ra trdn bi6n tro'trong mQt do'n v! thd'i gian sO bi6n AOi nhu th6 ndo? A. gilm dAn d6n mdt gi6 tri nho nhAt sau d6 lai tdng l€n. B. gidm d6n. . C. tdng dAn d€n m6t gi6 tri ld'n nhat rOi gidm d6n. D. tdng d6n. HET ---------- DHKHTN - DHOG Hd N|i, tvww.chuyenly.edu.vn Khiii Chtty|n Li - Trang 5/5 - Ma de thi 136
 6. r'{[u DAI F{qg I{Ary 2010 - LAN DE 'r'nn{ r{oc Qtioc GIA FIA NOI DAr MOF{: VA'{'LV TllU'ONG EAI HOC KIiOA IIqC TU'N{lltN Tltd'i gian ldm bdi. 90 pluit, hh0i f'fl H ('htt1,t1tt Vitl 111 (50 catt tdc nghiAnt) MA (t6 rhi 513 tri'ciu I diin I. puAN cI{uNG TfIi sINI{ cFxo TAr cA cAc cau,10). (40 cau, CAu 1: CiLdpg d6 cldng di6n lirc thd'i cliay troirg mach dao d6ng LC l! ttlong lA: i:0,05sin2000t (A). Ctt$n dAy c6 dQ tu,cAm L = iO n1g. foi thoi cli6il .u:d'lg d6 dong cli€n tflc thdi trong mach bang gi6 tri cLlong c16 ddng diQn hiQLr clLrng thi hi6u di6n the giLra hai bfrn ttr di6n Id: D. s,056 V c.2,828 V A. 1,264 V [t.3,192V Cf,u 2: SLl triry6n song cuc nghn trong tlrr-r phdt song vo ttry6n dLlocthuc hiQn tlteo cdch: A. 1'ruyAn thing tir dAi ph6t diin mdy thu tai rnoi vi trf tr6n mat det' B. Truyen ttring til ddi ph6t ddn v0 tinh rOitruydn tiL v0 tinh c16rr nrdy thLi. C. TrLryAn til ddi phit vA phzin x4 trOn tAng cii6n ly d6n miy 1ltrt. D. PhAn xa rrhi6u lAn gifr'a tAng di6n ly vd mat dAt. Ciu 3: N,lach dao d6ng LC lj, tp'6ng clirng lAm nrach chorr s6ng cira rr6y tlttr vd trry6n cii6n g6m m6t ctr6n ciiy 106H. Cho c :3.10s ui/s. D.r.hLr cdng hLr'6ng nQt s6ng di6n tLl c6 brroc s6ng 2: *€ t L 565 nr thi c6 ci6 tu canr 4n di0n dLrng cira tr: cli6n C lz\: A. l,131r[r D. 3,39 p C.2,261-tF F 11.A,57 PrF Cf,u 4: Ciin cil vdo cALr tao ctia ntdy quang ph6, co tlr6 noi: A. M6i vacS mAu tr6n kirrh Arrh ld An6 clo' sic cira khe 6'ciia nrfy. B. I\46i vach nrdu tr6n l<inh Anh ld Anh don sic cira lang l<inh' C. M6ivaclr tlitt tr'€rr l<irrh Anh ld irrlt clon sac cira thALr kinh' D. Ce A, B, C dOu dLing. Cf;u 5: S6ng dirng dr-Loc hi1[ thdph tr6n rr6t soi clAy co hai clALrbi bLrQc cd dinlr, btidc s6ng cira s6ng bing: A. I(hoing c6ch giila hai birng s6ng hoac hainirt s6ng Ii6n ti6p. B. Mqt nira chiAr,r dAi cira dAy. C. Ca chidu cldi cira dAy. D. Hai lAn khoAng c6ch gifr.a hai bprrg s6ng hoac hai nfrt s6ng li6n ti6p. Ciu 6: Khi nguydn til dang 6n dinh o trang th6i diLng, nguv€tr tit: A.Kli6ngiraprfrr,,.,l-,,,,.r!c6th6bilcx4ndngluo-ng. B. I(hdngbiLcxanhLtngc6th€h6pthLr.ndrrglLlo-ng. C. C6 tn5 n6p rlp vd bilc x4 n[ng luo-ng. D. C6 nang lLro-ng giil nguydn kh6ng d6i. Cf;u 7: Hi€Lr di€n th5 hanr cira nrQt t6 bdo qlrang di6n Ii 1,5 V. Dat vdo hai clALr an,lt (A) vA cat6t (K) cna te bdoqr-rangdi0ntr€nn6thi€udi,3nth6xoaychiAu: LrAK:3cos(100nt++)ry) KhoAngtlroi gianDdngcliqrr J : 0 li: chay trong te bdo ndy trotg thoi gian 2 phfrt kti ti1 gOc thoi gian t D. C.80s 8.60s 120 A..40s s Cdu 8: Tai nguoi bilh thLiong nghe dLioc 16 nhilng 6rn c6 tAn s6 vA rrflc cud'ng d6 Arn nim trong l<hoAng: B. 20kl'lz<f< 50hHz, 0 dB < L < l30dB A. 16llz <f< 2CkHz, 0 dB < L < 130 dB D. 16l{z {f< 201<Hz, 130 dB < L < 200 dB C.0Hz<f< 16Hz. 0dB < L < 130dB Cf;u 9: Didu nAo dir6i clAy ld sai, khi n6i vd su'phdt vA tlru s6ng di€n tir ? A. Tropg rr6y thu, ,u' ,l1nn s6ng li sLl didLr chinh c16 dao 116ng ri0ng cira nrach LC co tAn s6 bing tAn s6 cira s6ng cli6n til do cldi ph6t (c6ng hLlong). il. O6 ph6t s6pg dign itr., rigLr.o'ita n.rdc phOi hop rn,3t rr6y phdt dao d6ng didLr hira v6i rnQt angten' C. Ee thLr s6ng di€n til', lgird'ita niic ph6i ho.'p rnQt Sngten voi m$t m4ch dao d0ng LC' D. De ph6t s61g cliqp tir, ngLroi ta mic ph6i hop nrdt mAy plr6t di€n v6'i nr6t dngtett.
 7. i,, C m5c,r6i tiep xoary chidrr cliay trottg ui7clt R, tflc thoi cira ddng di6n CAu 10: Cuong cl6 dong co <Ji6n 3sirr(l00zt-;l i.nl Iloi saLrtho'i gian ngan nhAtnAo dLr6i cldytinh tiL lirct- i= J-V 0, cLLdngclldong darrg: 6 T; u^' - i n, diqn tirc thoi co gid rri 2 c. 100 , 1 D. 1, B. 1, ^I a 200 300 400 -e Cffu 11: Chitiu m$t chirrn tia li6ng ngoai vAo niQt tAm l<6rn tich diQrr drri thi A. T6m k6r'r.r lrAt b6t di61 tich Am. Il. Dien tich t6nr k6rl lth6ng thay d6i. D. Ce ba phuong 6n A, B, C d6Lr sai C. TAm k€m mAt b6t di6n tich du'ong. Cf;u 12: Trong c6ch mic nrach cliQir ba pha hltth sao: A. hi€u aien tn6 giiia cl.iy pha vd clAy trLrrrg hda goi ld hieLr cli6n thrS dAy. B. hi6Lr di6n tlri5 giLia hai dAy pha goi Id hi6tr di6n th6 pha. C. d6iv6.i c6c gi6rri l'lielr dr-rngthi hi€Lr dien th6 clal,gAp .,6 lAn hi6u cli6n th6 pha. D. cLrdng d6 dong diOn tfic thili trorrg cliy trurrg hoa bing cud'ttg c16 dong c1i6n tlong ci ba 1;ha. a: +F, lf c6ll, tir cAm mic,,6iti6p, tLLotrg c6 C, L Ctu l3: Mdt lrach ctrertr cley c1i|n xoay chidLr g6m c1Q );l I .: ,: : clitn c6 hi6Lr di6n th6 ctLc dai Uo:200V, tAn s6 f - ' l-1. NgLr6n cli6n xoay chi6u clirt vdo hai ciiiu cira nrach L lt 7f vdi tirc thoi o hai 50 Hz" Bi6t cu'drrg d6 dong di6n tirc thoi chay trong m4ch s6tr pha hi6Lr cliOn th6 so dALr 6 /' doan .mach. Cw suit ti€tr thuBd.i6n cfra6rlach dign niy lA: 6rtg l2,s . w w c. D. 37,5\6 W \5 A 25 10 ^,6 Ciu 14: Ngu'o'i ta dirng nrdy bi6n 6p tlng th6 tru6c khi trtrl,pp tAi cli€n narrg c'li xa l.i d6: A. GiAn hao phi diQn rrang do t6a nhiQt trdn dLrd'ng dAy tii c1i0n. B. Tang cudng d6 dong diQn hi6Lr durrg cAn truyAn di xa' C. Tang cdng su6t di6n cAn truydn tii di xa. D. Tang 116 s5 cdng strit cira dorrg di€n. Ciu 15: T'i6ng 6l ngoAi ph6,c6 rnirc cudttg d6 Arn lA 80 clfl. Tinh cLldng do Anr cLra ti6ng 6rr ngoii phO, U;6t l0-r2 cudng dd fun chr-rArr bing W/rn2. a C. l0 3 W/m2 I). e A. 10 6 Wim2 B. W/rlr W/m2 10 1o Cf,u 16: Chon c6u sai: A. Quang ph6 clo b6ng cldn di6n c6 dAy t6c n6ng s6ng li qLrarrg ph6 vach phht x4. B. euang plO tien tuc kh6ng phLr thu6c v2Lo bAn chAt cia vdt phAt s6ng nriL chi pliLr thu6c vio nhi6t dQ cira n6. khi bi kfch thich, phdt ra c5c b[r'c xa c6 br-L5c s6ng x6c clinh vd cho rn6t qLrang C. M6i ngLry6p tO 56a hoc ph6 vach ph6t xa ri6ng ddc trutrg cho nglr)/erl tO ey. D. Quang ph6 vacl-r hdp thLr cira rnSi nguyOn t5 co tinh chAt dic trtltrg cho rl6i rrgiryAn t6 d6. 17: Chi6Lr m6t chr}nr 6nh s6ng don sic c6 bLL6c s6rrg 2 =0,45l,tnr vAo cat6t cira rn6t t6 bdo quang di6n Ciu c6gi6.i hariquangdiQn 2o = A,66l.nn.'Choh:6,625.10-3aJs,c:3.108r.tt/s,e: l,6.10rec.D6 l6ncirahi6Lr lioin todn ld: cli6n th6 h5m t16 ddng quang di6n tri6t ti6u V c. V V D. 0,439 V A. B. 0,878 ,3 I 7 1,756 1 CAu.18: Hai rrgu6l ph6t song k6t hop S1, 51tr6n n-r5t nu'oc.lh1t.tu haidro d6ng cli.6Lr hda cirng plirLong, cirng tAn s6 f = 20H;,.i,,'rg bien dq a,:2,5 nnr vi cirng pha ban ciALr bang 0. X^eni rirtg birln dQ s6lg kh6ng tlray,d6i tr.ongqLr6 trinh trr,ry€1 sorig- Bi6t van_t6c^trLry6n song tr6n nrdt nrroc v:32 cm/s. PhiLong trinli s6ng t6ng hqp tqi di6rn M tr6p rnat nr-r6c (l\4 c6ch 51, 52 nhting khohng tLtong ilng cl1 :4,2 crrt, dr - 9 cnr) gay ra b6i hai ,.tg.'6" S1, 52 lir: B. u11:2,5cos(40 lrt- lr /4) (ntttt) nt)- A. u54 - 5cos(40 it /4) (rnm) I). rrnl:5cos(40 nr-r3 z/4) (mn) C. tlla:0
 8. r,6 giao thoa 6nh s6ng: zt - I tltl, D:2 rn, hai lihe S1,S2 drto-c chi6Lr bnng Cftu 19: 'h'ong thi nghi6rr Y-6rrg s6ng ndnr tlorrg lilioAng tir 0,3811n cl€n 0,76 pL rrr. H6i nh[ing br,Loc s6rrg nd.o clrirnr 6nh sang tringi6 bLr6c clLroi dAy co vAn sdr-rg nant triing nhau 6' cli6rn A trdn mdtr qttair sAt giao tlroa cdch v6tt s6ng trr-rng tittt mdt x: l<hoing 3 r'nrr.r. B. 0,5 1-t nt vd 0,7 5 7t nt 4. p m vd 0,625 lt rn 0,425 D. 0,58 tr; m vi\ 0,72 pn C.0,45 p ni vir 0,65 trtnt CAu 20: MQt nrach dao ddng 96rl cLr6n tliuAn cAm L:50 pH vitLr di6n C: 1.5 nF. IJi6u cli6n th6 cu'c dai tr.6n ty di€rr Uo: I ,2Y.Xtrc ainn gia tri tfi'c thdi cira cudng dQ clong c1i6rr tai thd'i di6rn gi6 tri tilc thoi cira hi6r-r di€n th6 tr6n tLr di0n bing hi6u di0n thO hi6Lr clLrng cita n6. l). 10,4 nrA Il. 20,8 mA A. 14,7 IIA C' 29,4 nA Cf,u 21: Chgn cAu sai ve song cl0n tLr': A. S6ng cli6n tLl truy6n trong chAn l<h6ng vd tlotrg rroi nrdi trudng vAt chAt. B. S6ng di6rr tir c6 tnang n[ng lLto-ttg. C. S6ng dien tii tudn theo c6c dinh luit: lrLryAn thing, phAn xa, khftc xa, giao thoa, nhi6Lr xa. D. Ei6n tru'bng E vA tir tludng g Uien thi6n tr-rAn hodn vd lr.r6n vu6irg pha vdi nhau. Ciu22: MQt mach clao d6ng I-C ly tLr'6ng c6 tAn s6 dao cl6ng ri6ng f0:90 MIIz. M4clr ndy n6i voi InQt ang : ten d6 thr-r s6ng diQn tiL. GiA sil hai s6ng c1i6n til c6 cilng ndttg lLto-ttg ttlturrg c6 c6c tAn s6 tttortg frng f, 92 MI:z,f2:95 ]r4llz tluydn v.io ang ten. Goi bi6n c16 clao c16ng cira rnach fi'ng v6i hai tAn s6 nAy ld I1, 12. Ci6 tli cira 11 hay 12 s0 ldn hon gi6 tri cdn lai? B. Ir < Iz. A. lr > 12. D. C6 thil xiy ra cA ba phLLong 6n A, B, C tiry thu6c C. Is = 12. vio pha ban dAu cita song trLrydn c15n. CAu 23: M6t ddng co di€n ti€Lr thLr nr6t c6ng suAt P:300 W. Ddng cli0n chay qtra d6ng co c6 gid tri cuc dai I0 a :4 7f d6ng co. Tinh hi6u di6n th6 cLrc dai Uo giti'a hai so v5i hi6Lr cli€n thd o'hai dOng A vA cliAnr pha clALr dALr ita. J co. c.22Av I].300 V A.75 V v D. 150 tlri€n tLrAn hodn v6'i tAn s6 f :5H2. Chu l<i dao d6ng Ciu 24: D6ng nang cira mQt vAt clao cl6ng di6Lr hoa biOn cira vAt ld: I). 0,4 s c.0,1s B. 0,3 s A. 0,2 s Citr 25: Mdt cop lic ld xo c6 hC s6 din h6i l<: 60 N/rn treo thlng dilng vio nr6t gifi c.6 dinh. O vi tri cAn bang lo xo bi gi6l 5 cn. Cor.r lic dao d6ng didu hda v6i bi6n dd A : 3 cn-r. 'fai vi tri cao nlrAt cira vAt ndrtg, ld xo tdc dung vdo gi6 do'nrQt l\rc c6 d6 16n lA: D. I,2 N C.3N B.ON A. N 1,8 ,tT 0l: -; vditAn s6 go. rad. Hoi 5n rad/s vir pha ban dAu tp = Ciu 26: M6t con lic diALr hda ld xo clao ddng ngin nhat nio clLi6i day (tinh tiL l<lii con lic bit d6ng) d6ng rrlng dao d6ng bang tlrd sau pror thoi gial dALr clao rrang dao d6rrg. l, 14, L D.-s A.7 s c. B. 60 60 60 60 sArrg co tirrlr chAt bing chirng thu'c nghi6nl qllarl tlorrg khirrg clinh 6rrh 27: HiQn tLro. ng nio sau dAy ld Ch,u s6ng: B. Hien tuong qr-rang A. Hi€n dAn tuo-ng quang diQn D, I(hirc x3 6nh s6ng C. Giao thoa 6nh sdng Ciu 28: Pha ban dAu cira clao c16ng didtr hoa: kich thich clao cl6ng: toa d6, vAn tdc ban A. Chi dALr. phr.r tlir-rQc vdo su B. Chi phu thu6c vdo g6c thoi gian t: 0. C. Chi pliu thudc vdo trttc toa ilQ Ox vi chidu cluo'ng cita n6' D, Phu tliudc vdo trurc toa d6, 96c tho'i gian vA sir kich thich dao d6ng. C6u 29: Trong thi nghiem Y-Ang vd giao thoa 6nli s6ng: a: 1,5 tttt't't, D = 2 rl. Vi trivAn toi thfl'ba kA ti| r'ln s6rrg trr.rng tAm cicir yAn'sdng trLr"ng tAm rndt l<hoAng r^:2 n.tnr. BrLoc song cita cltr-rrr anh saltg clort sic chi6tr
 9. f). 0,65 7z rrr A. 0,45 C.0,6 W.0,54 pt rn 1r nr 1t r"n CAu 30: Trong thi nghi6nr Y-Ang v6 giao thoa 6nh s6ng, hai l<lie S1,52 cluoc chi6Lr bing chirnr birc xa c6 bu6c s6ng l' Lr(4=0,63pm). Bi6t rrng vAn t6i thfi'3 I(e til'vAn sdrrg truirg tArn cua bu6c song 2, trirng v6i vArr t6i thfi'4 k€ tiL vAn sAng trung tdnr cila bu'6'c song .Lr. BLLdc song chilir bilc xa lA: )-., cira l). 0,54 7r rn A. 0,45 1t t'n C. 0,5 1 yt rn 0,48 ;z m 13. Cfiu 31: I(hi bo qua rnoi lrrc c6n vd lLlc ma sft, clao clQng cna con lic ld xo li: A. Dao d6ng dLry tri B. Dao clong cu'6ng biLc C. Dao c16ng tir do D. Dao dong t6t clAn C6u 32: Chon cAu sai: Anh sdng don s[c lA: A. Anh s6ng kh6ng bi t6n sirc nrA chi bi l€cli khi di qrra lang liinh Il. Anh sdng c6 budc s6ng x6c dinh C. Anh s6ng c6 tAn s6 xfc clinh Il.Anh sdng bi l6ch vzi cl6i rliiu khi cli qua lirng lifnh Cf,u 33: MOt soi dAy rrAnh dirn h6i AB ddi 2,5 ir clLroc cing theo phrLong r'lgang, trong c16 dALr B cd dinh, dAu A dLloc rLrng nhd' mot clr-rng cu d0 tao song diLng tr6n dAy. TAn s6 nrrrg f c6 th6 thay rloi dLroc gid tri trong kho.lng tir'93 I'lz d6n 100 Hz. Ilidt t6c tlo truydn s6ng lr'€n cliy v: 24 nls.lloi tAn rO tpnai nhAn gid tri ndo .; dLrtii driy de trirr di1' c6 s6ng diLrrg: l|.95 l). C. .d. 98 Hz 94 Hz 1001-lz Hz. Cf,u 34: Tlong cluang pho vach c*a ngLry€n tir hiclr6, vacl-r ilng vo'i sLl chLry6n cira 6lectron til qLry dao M v€ qu! dao K li: ll = S, 1026/sru , v+ch rl ng vd'i bLro'c srlng clAi nlrdt tlong cldy Ban-rre ld, 2, = 0,65661tut . BLr'6c s6ng ddi nlrdt cira d$y Lai-rnan lA: C. 0.1 824 prtr 8.0,11tr6 $nr A. 0,0608 prir D.0,24321,tttt Cf,tr 35: Dat vAo hai diu rn6t thi6t bi cii€n hi6u di0n th6 u:220cos(l00nt-r xl6) (V) tlri co clong di6n i: 2sin(100nt + nl3) (A) chay qLra thi6t bi. G;6 tri cira c6rrg suit ti6Lr tlru cfra macli: B. 1r0 w. A.220 W. c.440 W. D. Chua dfi th6ng tin dd tinh. Cf,u 36: Con lic don c6 chidu ddi l:20 cnr. Taithd"i di6m t:0 con lic du'o-c trLrydn vAn toc 14 crn/s til vi trf cAn bing theo chiCLr clr-Long cira truc toa d6. L.4y g - 9,8 n/sz. PhLrong trinli clao d6ng cLia con lac lA: A. 20sin(7t + nl2) (cn). B. 20sin(?t - n/2i {cnr). C" 2.sin(7t) (cm). D. 2sin(7t + n/2) (cnr). Cf,u 37: Bi6u thflc trio dudi clAy khdng dirng d6i v6.i hi6n tuo-ng quang cli6n: I - Itc ltc D. E=!!*\,,,,]urti\ lif- A+:/rir,o,,,,, C. ::+eU,, A.hf:eU5-A l]. 2 ""'"' I )o ) )o 2 Cffu 38: Rdto cira nr6y ph6t difn xoay chidLr m6t pha li phin cim c6 4 cdp cuc quay v6i vdn t6c g6c id bao nhi6u {tinh theo dsn vi radls) d€ tAn sd cira ddng diOn tao ra b6'i nrdy phdt ld 50 IIz? c.7B,s A. 12,5 B. 7s0 D. 200 Ciu 39: Chon c6u sai: Trorrg slr lan tluy€n cira s6ng: A. Nhfrrrg di6m crich uhau nr6t s,3 rigLry6n lin uira bii6c s6ng thi lLr6rr dao cl6ng ngLro-c pha nhau. B. Tin s6 s6ng kh6ng rhay d6i khi tlLrydn tu m6itrrrdng rtdy sang nr6i tLLLd'ng hhAc. C. Tdc d6 truy€n s6ng ld tdc d0 tri.rydrr pha dao cl6ng. D. NhLlng di€m niur t16n cirng nrQt phLtorrg trLrydn s6ng vd c6ch nltau rrr6t sO ngLry6n lAn bLroc s6ng lu6n dao d6ng cirng pha v6'i uhau. Ciu 40: L vd di€n tr6 R mic nOi tiep v6i rr6t tLr Cho mach di6rr xoay chidLr g6m rrdt cudn dAy co dd trr cAr-n di6n C. Ddt vdo hai dAu mach di6n rrrQt lii6u di6n th6 u: 100J2.ort0Qzt (V). l(hi d6, hi6u cli6n tli6 hi6Lr dung c1o duo'c trOn hai ddLr tLr di6n c6 giri tri gAp 1,2 lAn hi€u di0n th6 tr6n liai dALr cuQn d6y. Neu nOi tit hai dALr '' . '' ; tu di6n thi thAy cudng dQ ddng di€n trong m4ch c6 gi6 tri hi6u dgrrg khdng thay ddi vd blng 0,5 (A). IJoi cArl khdng 21, cta cu6n dAy nhAn gi6 tri nAo dLr'6i dAy: c. 160 f) .4.80 f) f) D. r80 Q B. 120
 10. [{. Pr{Ar{ TU cI]oN. Thi sinh clti eTtro'c chorl I:irn nl0t trong 2 phAn satl: PbQqe} ba!! ho:ic l'hin n4nq cao. A) PI{AN CO frAN (10 cau, tri'ciu "{1 dan cSu 50)" CAu 41: Dao dQng duy tri ld dao c16ng: A. du'o'c cirng cAp th€m ndrrg ltLong vtii c6ng su6t kh6ng clOi theo thdi gian. B. c6 tAn sO Uing tAn si5 crha ngoai lLrc t6c dqng 1€n vdt dao d6ng' C. c6 bi6n d6 giArn dAn theo thdi gian. f). cJir.o..c bir lai phAn nang luong hao phirnd hh6ng lAnr lhay cl6i chLr dao d6ng cira hQ. thoi tliirlt1 vAtcolicl6 x:6cos(2,t-+)(crn).'l-ai Ch642:M6tvAtdaodQngdi6uhdaruantheoqLrylLrit: 6 I l :3 o li s ti6p theo vat crn vd vAn tdc du.ong thi 6 thoi cliem c16: xr J C. - 6 cnr f). B. 3 cm A. -3 crn 0 crr li v6i biOn thi6n dQng di0Lr hod sdrn hay rlE pha bao rrhi0u so d6 Cf,u 43: IliSn thi6n vAn t6c cira m6t vAt dao dao d6rrg? D. Sonr phanl4 C. S6n phanl2. B. fr6 phanl4. A. T16 pl'ranl2 do1 g6n-r rr6t qLra cALr c6 kli6i luo. ng nr : 0,2 l<g treo vio dALr Ilot soi diy kh6ng giarr, Ciu lic 44: MQt con f.froi f ua.ng f.|o',g dling ii6 .? .l,ie ,icli'i 1: 0,5 rl. Con lirc dao ct6ng cli6Lr hda quanh vi 1r"i cArr birrg cira n6. LAl' g: l0rn/s2. XAc dinh cl6 lon cira luc h6iphuc lihi v0t di qLra vitricri liclO s:3ctn: c. 2 N B. 2,12 N D' N 2,06 N A. 0,12 dAy ttLorrg [lng N,, Nz vdi s6 vong cAp cieLr lli tLrdng thil ro 6p c6 cAc cuQn dAy Cjiu 45: M6t m6y biiln "Ap, \T l0). Mdy bi6n 6p c6 hi6Lr s,r5t H :95 cudng d6 hi6Lr dung cira ddng cli6n xoay chi6u ch4y o (l\: o/o, cLtorr .N, tnir c6p 12- 1,9 (n), Biet h0 s6 c6ng suat ci," rlach so cAp vd thil cAp dCLr bing l. Cudrrg d6 hi6Lr dLrng cira ddng di6n xoay chi€u chay o cuOn so cdp ld: D,20A c. 0.19 A ll. 0.18 A A. 0,20 A Cjiu 46: Chi,lu mdt chim 6nh sirrg tinr vi\o nr6r tirn gd son nriu cl6, ta thAy tdn 96 c6 nrAu: D. Tinr C. Den R. Xanh A. D6 Cfiu 47: Chi6u nr6t chirrr 6nh s6ng rlorr sac c6 bLL6c s6ng )"=0,65ptnt vd c6ng strAt P: 12,5 W vdo cat6t : .lo) Bi6t ring cir' 1000 plr6t6n d4p vdo cat6t thi c6 1 dlectron bat ra. cho h (Z cira rr6t tti udo quang c1i6n 6,625.10-3aJs,c:3.108ni/s,e: l,6.l0reC.Cudngd6ddngquangdiQrrbaohdalA: C' 9,812 mA 8.3,27i mA D' 6,541 rrA A. 13,082 rnA CAu 48: Chi6Lr m6t chirlr inh s6lg clorr sic bu'6c s6ng 21 tiL rru6c co chi5t su6t Irl vAo thiry tinh co chitit sLrAt 12. Bg6c s6ng 2 2 cita cliitrn 6nh sing don sic triy truydn trong thiry titrh li: ( "t t1^ =e!-).s", c. l). A. 1, =\4 7, l|. )', = -L.1, 1., = ).4 * l'l) 1'll - I'12 11l 11t 11, lli tLL6ng c6 mic nOitiCp theo thil tLl cl6. CLrQn day rnach cliel xoay clri€u 96nr ba phin tir L, R, C Ciu 49: Cho l0-r I 0.2 u'u . H. C: '" F. Ngr-r6n di€n xoay chiOu dat vio hai clAu mach clign c6 hi€u ciiOn thO hi6ir l-: cim do tu 1 8lr tr 1 so v6i LrB6. Hdi R nh4n giir tri ndo dLr'6iddy: dung kh6ng aOiva tAn sti f :501'lz. Bi€t ur-n l6ch pha '1 " l). 20 f) C. lOO l]. A.40fl 30 (-) CAu 50: C6 tne tao ra tir tlllong qtray bing dong di6n xoay chi0r-1 nrQt pha [h6ng? A.C6tne,bingc6chchobaddngm6tphaviobacu6ndAydatlechnhart 120otlongstato. B. C6 th6, bing c6ch n6i hai cu6n dny dflt l€ch nhau 180o trong stato, vio mang cli6n rnQt pha, (mOt cr-rOn nOi tru'" tiOp, mQt cu6n n6i qtta nl6t tLr di6n). C. Iih6ng th6. D. C6 tne, bing cAch n6i lrai cr.rgl dAy dlrt l6ch nhaLr 90o trong stato, vio nrang clien nrot pha. (nr6t cLi6rr nrli trgc ti6p, m6t cuOn n'ii qtta nr6t tu cli€n).
 11. B) PI1A|,{ NANG CAO (n0 c6u, ttir c6u 51 dOn ciu 60). 5l: Mdt rdng r"oc c6 bdn kinh l0crr, c6 n6men qLrdn tinh aOi vo; tlLrc lA I:10-21<gnr2. Ban clAu rdng roc CAu It:2 N ti6p tuy6n v6i vdnh ngoAi cita tro. Sau hhi clang dilng ydn, tdc dung vdo rdng loc ni6t luc hh6ng d6i rdug roc chiu t6c dLrng lLlc alr-ro-c 3s thi vArr tdc goc cira n6 ld: 30rad/s. Il. 60rad/s. 40rad/s. D. 20rad/s C. .A. L) x: + 6sin2(2Ot+ (crrr). Bien dtl vA tAn Cfiu 52: M6t vat dao d6ng dgc theo ni6t phuorg theo qLry ludt: 1 n" + sd g6c dao d6ng cira v4t ld: B. A :3 cr.r.r, co : 40 rad/s :20 A. A : radls crr, 3 o) D. A :4 cnr. crl - 40 rad/s : 6 cm, cD :20 radls C. A aI t L) x:4 - (crl). thdi giarr t cosl 5,25'1- Cliu 53: M6t con ldc ld xo dao clong hda theo qLry lLr6t: SaLr c1i0Lr 6 v{t di ci"ro-c qudng til khivAt bit ('l'ld chLr l<idao dLrdng ld: dQng) tinh dALr clao c16ng, D. 82 cnr C. 85,5 crr B. 84 crr 4.42n crn hai chirnr biLc xa c6 bLr'6c song )1, )-, (4 < 1r) vdo qtrA cAu c6 lAp trLrng hda r,'6 lin Cf,u 54: Chi5Lr hLo-t rli6n thi n6 c6 di61 th6 cu'c dai tLrong irng V1, Vz. Chi6u d6ng thoi hai chunr bfrc xa ti€n vdo qr-rA cALr nAy thi -l li: di0n thd crLc dai cfra 116 D.V:\'2 C.V:Vr -Vz A.V:V, r-Vr I].V:Vr CAu 55: N€u tdng monren lu'c tAc clung l6n vAt ddi voi nr6t lruc qLtay c6 dinh co gi6 tri dLlong hh6ng ctOi ttri A. v6t ludn qr,ray rtlrault clin c10u. B. momen d$ng luo-ng cfra vit bio todn. C. gia t6c g6c cira v+t kh6ng d6i. D. gia tdc toin pliin cira cli6nr bdt kj' tr€n v.1t khdng c16i. :21) voi t6c clang qtray ctdng trtrc, cirrrg chidtr Cflu 56: Hai dia trdn c6 lt.rornen tinh goc 11, 12 (11 c16 qr-ldn flrrg cD,,0)r (c,r, : dinlr vdo nhau.'ly Ma sit 6 trirc quay rrli6 kh6ng d6ng ki5. SaLr c16 clro hai ' *2' ). dTa tr-ro'ng li: liai dia sau lihi dinh vA trrr6c khi dfnti sO ctgng ndng cira h€ A. w"2 lL:q ]L:1 c..lL=q D. ',-- B. wi 9w9 wle \Vr 9 57: N46t 6tO cl.ruy6n d6ng lai gAn rndt ngud'ic6nh sdt giao th6ng.dirng b€n dLrd'ng voi t6c d0 vs: l5 m/s. Ciu Khi 6t6 chuydn ddng nguri'i lei 6td b6p coi ph6t ra rrdt s6ng Anr c6 tAn s6 l': 1000 Hz.LAry t6c d0 Atr trong kh6ng khi v: i30 m/s. TArr sd drn nrd Irgrrd"i cinh s6t nghe duo-c lir: D. 1000 Hz B. l04B l-lz C. 900 Hz A.955 Hz, Ciu 58: M6t m6nren lLrc c6 d6 l6'n 4 N.nr t6c dr,rng vAo rn6t b6nh xe c6 Indrletr qtrdn tinh d6i vd'i trtrc bAIrh xe Ii 2 kgm2. N6Lr b6nh xe quay nhanh dAn dAu tir trang thdi nghi thi d6ng nhng cira b6rrh xe o'thd'i di6rl t: 10 s t;. D. 1600 J. C,20 J. I]. 800 J, A. 400 J Cf,u 59: Doan pipch di61 xoay chidu MN gonr hai clien tro vd hai tu di6n mic ndi ti6p theo thfl tLl Rl, C1, R2, C:. Di6n P nim tr6n rr4ch dign, ninr giLla tp C1 vh cli€n tr6 R2. Hoi cdc gia tri R1, I{2, Cr, Cu phAi th6a mdn di6u ki6n nio dLr6iday dO I<hi c6 ddng di6n xoay chiAu trottg mach thi uvlp c16ng pha v6i Ltpx. Rr C,+C. C, r- C. " 8, R, : A. R- C,, : ,, C. ", . D. - R,= R, -'I r+C, C R, ct R, C, C, CAu 60: Ph6t bi6u ndo sau'Oay ta dirng vd chuy5n d6ng quay cira vAt rin quartlt Ir6t truc cd A;nh? A. VAt .i'., q,ray nhanh dAn dALr v6'i gia t6c g6c l<h6ng dOi thi tn6rrett d6ng ltLo'rrg dLLo-c bio todrr. B. N46nren dQng lrLo. ng cfra vAt tang hai IAn thi t16ng rrang cira vqrt ciing tang hai Iin. C. I(hitdc clQ g6c cLha vqt tang 2 lin thi d6ng nang quay cita v4t tang 4 IAn. D. Khi rndrnen d,3ng lLro-rrg cira vAt tang bao nhiEu lAn thi tndtrett qu.ln titrh clra no ciirtg tartg bay Irhie Lr larr. . -: HFT ---------- -,- .., .{, ^, : L1|- DHKHTN - DIIQG HA Kltoi Cittrl'1tt Arci
 12. NQI ilsr HQc DE T'5{{ TE{Ll'F}+nFqA s,AN S - IVAF*{ 2CIlCI. QUGC GEA F{A .' , I{}{CA E{OC T'EIi-THTEN i\40N: VAt !), T'RTIO}.IG PE{ g(hdii T'EIPT Chu3'6re VAt X,i Thdi gtan ldm hdi: 9C Plut; (50 cdu tdc nghi(mi - ",- s=;. tffit 354 _ tvBa e ldi legp $ (01) phworcg dm trd n{eftt. Y6t mdi cfrw sau, amfa/cla! lcdy tiwe rcaQt [. FE{AN CEIUNG CHO TAT CA grui SnNru (40 c6u, t& cdu X. diim c6u 40). y: 710-7ln) H vd rnQt tp di6n c6 di€n Cffu 1: M4ch chqn s6ng cira m6y thu thanh giim mQt cu6n ddy c6 dung thay d6i duqc. Khi 6y C: (10-3rT) pF, thi m6y thu dugc s6ng diQn tir nAo ducri dAy? D" f : 5.10eH2. B. f :5.108H2. " C. l. = 6m. A. l. = 60rn. CSu 2: HiQn tuqng tan sic 6nh sdng chimg t6 a. Xfti ,* s-ring thich hqp rqivio trong su6t kh6ng mdu thi ctrAt eO bi nhuOm mdu' "iAt il. bhtd;;rtt" iOi"rraii-ne ruat c6 sittttiJang aAn mi bu6c s6ng 6nh s6ng tang dAn. "O C. Tan sO rintr s6ng thay d$i khi di tu chdn khdng vdo rn$t m6i trudng trong sudt' trong su$t c6 gtittrf khdc nhau ddi v6i nhtiig 6nh s6ng c6 bu6c s6ng khdc D. Chi6t suat clia *Ot "ftAt nhau. 3: Khi mQt s6ng diQn tir truyAn tir ch6n khdng vdLo rn6t mdi trucrng c6 vAn t6c truy$1 s6ng bing 4i5 Cffar vdn tdc. u4 t*g trong chdn khOng thi E. tAn s6 s6ng ting l6n 5l4ldn. A. tan s6 s6ng khOng d6i. D. bu6c s6ng khdng ddi. C. bu6c s6ng tdng l6n 514 lAn, Cffu 4: Nhtlg diAu nAo sau dAy ching cho cA tia hdng ngo4i lan tia tu ngo4i ? ^ ^ eu A. U)' ra c6c s6ng diQi'r tri, c6 th6 duqc phdt ra ffu c6c vat bi ddt n6ng s6ng. E. Lem den phim 6nh vd gdy pbbt quang' C. T6c dpng nhiQt manh r1d g0y phAt quang. S, C6 khi n6ng ion h6a tdt ch6t khi. C6u S: Mot 6m thoa s6 tin sd 44AHz$h# 6in 1a), d[t s6t miQng li1ot binh irli dpng nu6c e6 mfc ni-r,1c -;Acnmi4ns binh stg cho" am ahtiiraph6i iatu migng binh td-tonhfrt. Ftdj eOt "tltl?t:nu*"nT.+:tmOthdng trong k nuoc c6 chiAu cao tOi tirieu bing bao nhi€u t,tri 6m thanh tr6 nOn nhd nhAi? Ven tdc truy€n Am khi bing 330m/s. D" 18,75 cm C. 17,85 am. W.27,5 cm. A.37,5 cm. C6u 6: Trong mQt thf nghiQm ph6n img h4t nh6n, dd c6 mQt ndng lugng tuoarg ducrng mQt khdi luo.lg l0-rrhg toa ra. lJ6ng lugng d6 bairg E" 9,0. 1 0-6 .T. a. +,s . t o5 l. c. 3 ,0. 1 0-3 J. D.9,0.i0sJ. Cdu 7: Hinh b0n cho bi6t sU phu thuqc vdo thd'i gian cta s6 het Nt do mQt ngudn ph6ng xa ph6t i'a trong dorl vi thoi gian. M6i li€n hQ gifia it{1 vA t ld Nt: c. Nt:3e-o'o5t N,: 2g*zot D. 1000e*o'05' B. N,:'2g"-o'tls1 .4" C6te E: Tim ph6t bi,5u sai khi n6i od dao riQng tat dAn. A. Bi6n d$ dao dQng gi6m dAn. B" TAn sO dao dOerg cing ldn thi sp: tat ddn cAng chQm' C. I-1rc c6n vd ma sdt cdng i6n thi su t6t dAn cdng rr-hanh. . D. i{5.ng luong dao ilOng gi6rn d6n. ,i,A gOln | (L.au 9: Uno Cac nguol1 Sang .I i . d6y toc v6nfiairr ldpg sdlg n6rn troiig b6ng tl-ifiy 'Li;;h eid i"-f,t khi\ei g iihi c10n ay: suht rAtt tuAp, Z.'goi nayt: iNa) vci up iuit #i tnap 1 ,h41 s6ng ti ong 6ng ph6ng cti6n. 3. ddn ho-i tirgy ngh,n co 6p su5.t vAi atnrOl-pire (ddn cao 6p) clung lini rldn rluong. ili - ll:l 'ir'ratil:- ri'*'l!rr 1r"l'L
 13. Nirfiig ngu6n s6ng ndo ciro quang pird vacli? D. clti 1. c. cnl /. B" ChZ vi 3. l\. ua I va J. cau n0: Tim y dring. su c$ng hu&ng trong irach di€n R., tr-, c kh6ng phan n-h6.nh A; xay ra ctrri kiri.cuQn diy khdng c5 di6n tro thu6n. dAy' B" xay ra o tin sd ,uo cho dur:g k16'g cua iu di0n bd'g i6ng tro'cua cuQn bing dung kh6ng cua tu di6n' C' xay ra d tin sd sao cho cAmkhd:rg cua cu6n d61' D. xAy ra thi hi€u diQn thti gifta hai dAu cudri dAy d6ng pha vci hi6u tu diqn. diQn thO tr€n luqng de d6nh gi6. muc d0 b€n virng cira c6ch4t nh6n' Dai c6u x1: Ndng luoiig lian k€t riong c6 th6 dtrng cl0 ph6ng xp' A. giAm xu5ng d6n bang kh6ng eOi vOi r*,irng h4t nhAn n{ng c6 tinh P" lj, fe thr-ran v'di ty s6 ncrtron/prdtdn trong mdt hat nh.an' C.ti l9 nghfch voi t6ng s5 notion + pr6t6n.trong mQt hat nhal , ttito o gifa Bang tudn hodn. clio nht'g hqt n" cO gialri lon 'hA' '1'at pha thi Cdu 12: Tim cdu trd ldi dung.Trong m6y ph6t dien xoay chieu mot ,4.. PhAn c6m ld phan hinh thenh su6t dipn dQng xoay chi6u' B. PhAn irng ld pf,an itintt thanh su6t dign-dQng xoay chi6u' ;:'C:t;6r ;d;"huraankhuyon va hai .itoi qo?t dc dua dusc higu diQn tho ra ngodi' shto ld dri' ;: ;6 ;ti*";5;;;s quay crla roto chi cAn tdng sd cuQn day cira phAn ysnoic.l.'han6i mOt diQn tro thua' ";d;;;ilrOr o"v thuAn'cim c6 dQ ir; cdm Lmdc 1 tiep v , d;E C6u n3: Cho mach trong mach ld 0'5A' R;;;il;; r'r?' aib;'tt6';*y ;hiil. Cic giatri hiQu dulg ctra cuhng dQ ddng diQn die'tro'R ctra m4ch' rri ;" ;;;ie;;;; diQn tro vd cuQn camiAn luqt ld 85V vd 12sV. X6c dinh il6 - r3iie" n,tut iang rltd xdcdirni duqc nhilng v€u t0 na9-3r1 {av;. . i. L R (3) Hieu diq' th6 todn mach "a. "" (2) En tu ca; (1) Dipn rro Z ban dAu cua hi6u dien th6 cosq (!).fira (5) Tdng tro (4) HC s5 c6ng suAt c' (3), (6)' 'ts. (z), (o). D',(z)', (3)', (s)' A.(6). c6 gi|tii liiqu dpng240V dugc dit vdo hai dAu m4ch diQn' CAu chi CSu n,4: M6r hieu .Jien th5 *o^y ;;; "ariiAo ;* nguon jdiqn bi.dut khi Juong"ov, tahi cing v6npng dcat tdytsc 1?t;wtHkoi nd6u thav hiQu ddat "i,iAu ien ri "- aO one ttieu O ; hi ong qua n6 bi d ;h6;;;ral 61-e iie, .J;';b;oi "r'ie' z cAu hi r c. 6Jt A' w" nJt A' w.24A. A. 12A. sau dAy cua Am? C6u XS: Chgn n- - dinh sai. TAn s0 cira 6m quydt dinh den d[c tinir ndo - hAn -".;" c. Nguong nghe. D. cnong dQ am' A*;A;. B"DO cao cira dm. bi6u thirc cffu n6: Bi6t c6c mtrc n6ng lu$-ng c.,a c6c trang th6i dirng -trong nguy€n ttr hydro.c6i€u chuyen x6c dinh k 8,,:1e.1"'1. UU chuy6n *,iJ ttr ** N -+ L cho buc x4 don sic miru larn' H6y ia bilc x4 mAu do. ,J6 phirt mric D"N+M. C.M-+L. E.N-+K. A"L-+K. + H 7(]He; + X' Hdy xrlc dinh Cdu n7: Trong m6t phAn irng nhi6t hacli ki6m so6t tiutvc c6 dang I U ; -+ iuo,g tda ra sau phan fng. LAy van t6c 6nh s6ng ld c: 3.108 m/s, khdi lugng nghi cia c6c hat nhdn 'dng m,;= 7,016005ui lrlD: 2,014102t;I1tHe = 4,0076A4u;mx: 1,008670u; u: 1,66055'10-27 kg' bing C' 9'75 MeV' D' 0'975 MeV' B" 5,gl MeV' A. 0,597 MeV. CAu nE: CQng huong co hoc ld hiQn tu,gtlg .4. xiy ra khi dQ lqeh pha gifta gia t6c vd li. dQ bdng khdng' B" xay ra khi lgc cuorg bJc luOn cung chidu vdi nOi luc cta hq' C. xay r-a lchi chu lci cua luc cu6ng buc bing chu ki dao dQng ri6ng cira h0' aalao lsc ludn cung chiAu vdi chuv6n ;;0, *a i.l D" bi6n dd dao d6ng cudng buc tdng "lt. "hffi?6; ddng ciia vAt irong sudt qu5 trinh dao d6ng' dang.ld quAn 6o (1); tu cffu {9: x.et c6cbn" ,a aicn tir cliir yc,-l pnat ra tir cac }su6n sau: tri chi6c bdri ld ;"Ar;; qra,,g "+, |i,)ti';,;;,;;d,;i ;r (l)' tn: chidc dian thoai di dQ'g (a). F{av sip xep c6c bric ;<a -- - ilr iliec ti"61 tu: c.l ta.t: so gia;ri Ca;'. c't',\.3,2' D'4'2'1'3' lE.:,,2,i,4. ir"z,"u,',i,12 c6irg suAt co licir xoay cii'€^ii kbi rnbc vdc m?ng rii6n rcay chi6u tiri sAn ra rn6t c,4u 20;: Ivioi alo,1g co ciierr. ;;1, rri ta aa'h" f inh cli6n ndng ti€u thr-r cfia d6ng co'trong 1 gio'vd gi5' tri hiett /,5 l{w. Fii€ir srrril. ";'i '[rattlt 216 - llfi'ri0 liri i']'i
 14. dung cta lri€u diqn ihd ur,i gi$:a hai e16u egi:g co, bi€t dong ciiOn qua d6ng co co giii rri tridu dung li zit... vd tr6 pha n/5 sp v6'i up1. A.27 M\V; 270V. C.33,75 MW 27AY. D"33,75 NfW; 234 V, B" 27 Mlt/; 188 V. C6w Ztr+ Khi xAy ra dao ddng trong mach dao d6ng li tuong thi A. diQn truong trong tu di6n vd tu truong. trong 6ng ddy ddng bi6n. . B. ndng lugirg diQn tii trudng bien ddi tuAn hoan vfi tAn s6 g6p ddi idn s6 dao dQng eria rnpch. C. diQn tich trOn tp diQn bi6n thi6n didu hoa vdi tAn rO gAp d6i tAn sd dao tidng cira mach. S. cAm rmg tu F trong ldng 6ng dey d6i chiAu hai lAn trong m6i chu ki. Chu 22: Cuong dd dong chay qua cuQn dAy trong mQt mach dao dQng li tucrng c6 bi6u thuc i- 5cos(2.tOt; 1ma). Biet dO tu c6m ctia cudn dAy ld L:2J01H, tim gi6 tri cr;c d4i cria ndng luqng di6n truong gifta hai bAn tq diQn. c" 12,5.10-1r J. A" r2,5.10-s J. B. 5.10-r0 J. D. 25.10-rr J. Cdu 23: Trong doqn m4ch xoay chiAu chi c6 cudn dAy, thi: A. ndng lugng tu trumrg trong cudn ddy bi6n d6i theo quy luAt hdm sin ho{c hdm cosin theo thdi gian v6'i chu ky eAp ddi chu kj,ctra hiQu diQn th6. E. higu dign th6 luOn s6m pha hon culng dQ ddng m6t luong n/2. C. culng dQ ddng diQn tr6 pha so v6i hiQu diqn thd mQt g6c A<p thoa mdn di6u kiQn 0 < L<p <n12. B. A,B,C d6u sai. lic di qua r.i Cffu 24: Tine k6t ludn sai. MQt con ldc dcrn c6 chiAu ddi / dang dao dQng di6u hda. Khi con tricAn bing thi nguoi tA gitr cO einh tran Oiem ehinh gifra ctra ddy. Sau d6: .4" Chu ki dao ddng gi6m di hai lAn. B. N[ng lugng dao dQng cria con lic git nguy0n gi6 tri cfr. C. Dao ddng cira con l8c c6 th6 kh0ng phdi ld diOu hda. S. Lgc c6ng cria ddy treo hic qua vi tri cAn bing ting l6n. C6u 25: Mqt Id xo c6 khdi lu'crng kirdng dang ke dugc treo mQt dAu vdo di6m O cO Oinl vd dAu kia treo mQt trong v{t nh6. Khi v6t dd nbm cAn bing, kdo r'{t xu6ng phia du6i th€n-r m6t doan 15 cm rAi n-Lg nhdng thd.v4t ra. Chon chrAu duong cira chuy6n dQng hLlo,ng l6n trdn, g5c toa dQ trung vcri vi tri cAn bing cira vQt, gOc thoi gian ltc thA v4i ra" ts6 qua mgi luc c6n. Fhuoug trinh dao dQng cira vAt sd ld: lsl{e,-+), E t,Jt*[, !-+) *.1), 4) c. (t rsJzsm( l5sin m" 4" C6u 26: Trong mQt thi nghiQm giao thoa 6nh sdng dtrig ddng thdi hai 6nh s6ng dmr sic chi6u vdo khe S. M6t nguoi dung kfrih lirp quan sdt thi th6y tr6n mdn c6 hai hq vdn giao thoa, d6ng tho'i gita hai vAn s6ng ct)ng mdLu vdi v6n trung tArn liOn tiOp c6 hai vAn s6ng thuQc 6rih si{ng c6 budc s6ng fu1 vA ba v6n s6ng tlruQc 6nh sang c6 budc s6ng ?"2. Bi6t rnOt trong hai btc x4 c6 bu6c s6ng ld 500nm, x6c ciinh cu thd gi6tr! crlta hr vi i\"2? B" Ir :500nm; ?',2:656run. .4"Xr = 666nni; )'"2:500nm. : : B. 7,' :500nm; )"2:600nm. C" 500nm; 47 Snm. ?"r ?vz C:6u 27: Ph6t hiOn nhdn dinh sai v€Laze. .4" Chum s6ng do laze phf$, ra c6 cudng d0 i6ri ld do tung pLroton trong chiun co ndng iuong l6n hon so v6i ndng luong photon cing bu6c s6ng phAt ra tit ngridn s6ng thOng thuong. B" Su ph6t xa cdm ring trong hoat ddng ohalaze ld hi€n tuQng ph6t sdng cfia nguydn tri kich thich ldri c6 mdt photon thich hqp bay qua gAn n6. C" l"{udn phdt duqc birc xa lazelh\ phAi tao la ducre sp dio lQn m4t dd trong mOi truong. D"Laze ld m6y ph6t 5nh s5ng nhd hiQn tugng phdt xa cAm rmg, : t} (cm}. 'fm trinli x = I0 stn},Z1n{pt Cffu 2E: X46t v6t kh0i luqng m 10g dao dQng theo phuong + vi gi6 tri cuc ciaj eira luc t6e dung l€n vdt n2 = IA cira th6 ndng dao dQng. LAy . N; i2,5. A.5^i0-3 ht; 12.5.i0-5 J. l0-5 .T B" 2,5.1.0-r s i!; c" 0,5.i0-3 hT; i,25.Lg-s J 1,25.10 i. D" 5.i0-3 th*y tinh. F.l5ng iucrng cua pirot0ii cir6n kh6ng vdo troing mdt khdi C6r,: 29: Ir4Qt pil0t6ir duJr :;drng c;,i'a'ir b6r-r trolg khdi'rl,r-i5' toil; tt6 iSlig ldii. rri iuuds; s6ng i:r:a;rirdtdli giim. .1+" dir-r:oc ill. i:i giii:; itr vi vfln t6c trr;yAn silg irolig rllOi trurrnq giam liii T:z::;31(, - ir.:r ,, ll,4A cjd
 15. C. giii nguygn nhu cfi vi c6 vpn tOc 6n1-r saiig iAn 'ouoc soiig dnh s6ng ddu lthdng d'Oi. P" gin nguy6n nliu cfr vi tAn sO ann sSiig irirdng d6i. bing nirirng churn CSu 3S: Clio b6n kim ioai rnd higl tugng qlrang di6n chi xhy ralchi b6n clugc chi6t' : 1,5.10-1ec, hi'g so Flairck h ;il";r;r"g t"*g i;h;. ir"al ta"g i,s"v. iiera;gn dchirguydn6code gi6i han c,uang diQn cua k-im t : S,1ZS.tO-'o i,s, uan tOc 6n1i s6ng trong chdn kh6ng c : 3.108 m/s. X inh lo4i d6, C.0,4969 pm' E" 49,69 nm. D" 4'969 nrn' A" 0,4969 nm. ngudi ta thAy 9u sau Cdu 31: Quan s6t mQt dao d$ng diAu hda cria mdt vAt nh6 c6 k4iOi luqng 100 gam, gi6t bien d0 dao dQng cua v4t id A > Uittg nlifrng doan'bihg 1,5cm. tti 0,5 giAy thi vat fai "a"nii dQng cria vAt: "'a" 1,5cm, tinh ning lugng dao , J. c.4,5'10-'J' l)'z''2 8.2,25.10-3 J. D. Z,?S.l 0-1 J. A.4,5,10-4 J. hydro c6 bi€u thitc Cdu 32: Bitit c6c muc ni.ng lugng ctra cfc tr4ng th6i dimg, trong nguy6n tu g"=-tgo/rl.gi6trengkhinguy6ntuchuy6ntirmircn:6xu6ngmircfl=1'thin6pht.t:'abircxac6 i"O" *ng %1.10-sm. ffri ng.typn tir chuy€n tu mitc n : 4 sang muc n = 3, n6 sE ph6t buc x4 c6 bu6c song D.9,1.10-7m. C.4,5.i0-7m. E. 1,81.10-6m. A.4,5,i0-6m. Cffu 33: Ph6t hiQn nhan dinh sat. A. S6ng ld qud trinh truyAn pha dao dQng cria ngudn di ra xa' . n. Van"tOc s6ng chinh li'vdn tdc da.o dQng cua c6c phAn tt m6i trubng khi c6 s6ng truy6n qua' C. Tai noi s6n[ truyAn qou, dao dQng crta cdc phAn tu mdi tnrirng li dao dQng cudng bitc' D. S6ng li quf trinh truyAn n[ng luong dao dQng tr: ngudn di ra xa. CAu 34: . Qu6 trinh bien d6i hat nhan sau dAy \l'U n ?1n X * Y-, +Y" + Z, + Zrthuoc loai nio? A. hai lAn phAn rd cr cua U238 ,m6i tan kdm theo mQt ph6ng x4 y' xa y' B. mQt lAnphAn rd cr vi mot lAn phdn rl p- cira []238 .m6i lAn kdm theo mQt ph6ng C" hai lAn phAn rd B* vi niQt ldn phdn rd B- cria U238 kdm theo c6c ph6ng x4 y. D. hai lin phdn rd B- vd mqt lAn phAn rl B* cira t/238 kdm theo cdc ph6ng xP y' t]:: o Cffu 35: M6t khu gia dinh tiau rhu mdt cdng suAt diQn ndng trung binh 11kW C6c dqng "u.11* v0 k&u' diqn tir tr4m diQn irrO" aie, ,r,b oiorr i"tt. 22av. EiQn tro toan phan (g6m cd hai day) cua day tdi ;i;;t"h rt;rl J ;;. cong suAt hao phi trungbinh Jo_t6anliiQt trcn dudng davDai1bing: t c. i210w. B" 12i00w. ' 000w' A" 10000w. tAn s6, v6i c6c bi€n C6u 36: MQt vat nho tham gia d6ng th<ri hai dao dQng diAu hda cung phucrn? "ung pha gita hai ;9 ;l]*g ri"g dne g c3r vd 5 rrn. fr.Ct quA ld dao dQng tdng hqp c6 bien d0 7 cm. E0 lQch dao dQng thdnh phAn bdng D" rl2. nl4. a" nl6. ts. nl3' A" CAu 37: Hat nhAn con sinh ra sau ph6ng xa p Ld 'iL' ca ' H4t nhAn mq ld t. f# D"tn? ae ' A.\l'l's E. lloae. - duoc cuc d4i Cftu 3E: HQ s6 c6ng su6t cira m4ch diQn xoay chidu R,L,C Jchdng phAn nh6nh d4t A" khi xity rucQng hucrng trong d6 cudn ddy phdi ld thudn cdm' did;#ilrrii lar tu diQn co tri so bing hiQu dien thc gifta hai dAu cuQn dAy. ts. chi khi hieu C. khi d0 lpch pha gifta cudng dQ ddng trong mpch vd hiQu Aien tn6 gifa trai dAu m4ch bdng 900' D" 1.$i xdy ra c6r-rg huong vd klii m4ch chi co diQn tro thuan. tr6n mat ch6t l6ng thgc hiQn c6c dao dOng di0u hda theo Cdnr 39: Hui ngu6,r s6ng k6t hgp Sr.vd 52, 'im y, X6c diir!.P :et ld"glel9"9lt T] .t.,Aiiong voi tieu t"_fh," ban dAu phuong.vuong g6c "oiriatnhtng diEm c6 bi6n dd dao d6ng b9i'qkh6ng thi di€m lM gAn duo'ng trung tru.:c ing irai ngu6n tu it Sy trong s6 n^hAt cach dumg trung truc rndt k$oAng blngXl6. {" nl3. W" nl6. M" xl2. A.2nl3. : : 80 CI, C (50/n) prF' C6ur 40: Cho macir di€n xoa.y chi6u Rtr-C i<hdng phAn iiirinh, trong d6 R. : ,liie nai a6v doair m4ch i,r7,.s Uocosl00nt. i:lAu thSo bd tU cri€n khoi nrach, coul' I-: (1/n) X-1, hi6u diQn nAo? ,,,,6t iou i.ti-,iqt ,,rut mq.cir tiray d6! niru tii5 " .: 1dn' rioi. D" Gihiir d} 2 r1tn' C" Ting 1,En n,l3 A;. A. Cia*'Oi n,l: IE. Kirdng
 16. ('4 fwdc E)" i]IgAN runruc qro cAq: Tkf sinlt c!$ daa.-c ckan {ir1t nyt tr:a:g lrai phi:n nn. 4-,W-ep-c-tw.q4gtt'iil e-q!?-t4,{im-.iWcLu-tLegw-I:ldt-Al}sft a:5@ tHet phai ld mOt chtrydn d$irg Cdm 4tr: Pli6t hiqn r:han dinh sai. Dac AOngTflo. AiOu nOa nnat " A. c6 r'Qn tdc smn plta nl2 so voi li d0. g. t"a"l"ar trong mQt lcirdng gian gidi han, quanh m6t vi tri c0 dinh ndo tid' C. ciugc m6 tA bing mQt hdm sin hodc cosin theo thoi gian' D. chiu t6c dung ctl mQt n6i luc bi6n ddi theo thdi gian' cho dao dQng.diAu hda vdi chu ki 0'05 s' Khi Cffu 42: Mqt vi6n bi nh6 gAn vdo dAu mqt 16 th6p dugc ldm truven v6i vdn t6c 150 mm/s' Tt tip klioang cho vi€n bi cham nhg tr6n rnflt nu6c, nO tio tu *ng ian ffi";**;ffi** i;Jfil& # iz oq, theo bin kinh c6c vdng s6ng vdo cirng m6t thdi di€m. C' 25 mm' D' 37'5 mm' ts' 75 mm' A. 15 mm. thuan R: 1000, cuQn ddy c6 d0 tu c6u 43: Cho m4ch di6n xoay chieu kh6ng phan nrr6nh, gdim di6n tro C. HiQu diqn th6 gita hai dAu mach di6n ld c6m L = (Z,Sln)H, diQn tro trong r = 10bfi vd tp di{n ld pha so v6i hiqu diOn trr6, ne s6 c6ng suat "i'a rnach uns = uocosl0o;rt. X6c dinh c. bi€t dong diQn tr6 cosq=O,8. , ^ . 10-an n D'/1A- R (10-6in) F' C.^-a F' E. (10-4/n) F. A. 10-6n F. kh6ng d6n ddi, l: Imvir treo co ei*r c6u 44: Trqng vQt cuamQt con l6c dcm treo vho mot sgi d6y manir ffiq ;h;;ar;.ot;a" id:^,n-av q*g inrivan tt6c "dd tdruyandci5' dvd4t.aoa;'pc ng-ung li cc ##;;, i l6n * tai o. coh lic dang 3i dai khi day treo hqp v6i vi tri ban dau cua ffiot &r Lg ho xac d Lod. H : i0m/s2, bd qua mgi lgc cdn. P. .,Fn'Ys. c. ) m/s. 2 mls A. 1n/s. W" C6un 45: Fh6t hiQn nh?n dintr saf. day trong m6y pliat dign xoay chiau ba pha uo tri o cu6n ' A" C6 the tiuqc hQ ddng di6n ba pha, neu giOngnhau. 1 ? , ,,. 1.^ E.EQngcodiOnbaphac6thAchuy6nthdnhm6yplr6tdiQnxoaychiAu|"p|i'" pha tfto"g ba iOng rnQt pha r" .uttg tAn s6, bi6n d0 vir l6eh ir-hau Jfri6;ifoilltfrg C" Ddng Aien ""uy 2ni3. . rrhffng lugng bing tri g cu6n ! dAv <iiQn xoay chiAu ba pha UO B. C6 rhe duqc hQ ddng di€n ba pha, neri trong m6y ph6t gi6'g nl'uu' xa d6 thuQc buc x4lo4i ndo sau daY? c6u 46: Photon cua rnQt brlc xa diqn it c6 n6ng luqng 6 M.eV. Buc e: 1,6'10-1eC' hing sO flang Uing Cho: gi6 tri tuyQt ddi cua dign tich cta electron bang i: O,#J.f o++[1o5n toc tnh s6ng trong chAn khdng C'ing c:3.108rn/s. b rcn,ghen' D" gamma' B" tu igoai'- A" si6u Arn. Cffr-r 47: Fh6t hiQn nhdn dinh sai. i*' v€ tuong t6c di€n A. Tucrng t6c gi&a phoion vit cdch4t mangCiQn thu6c cac nucl*o,,ld thuQc vd tuo'ng t6c m4nh' fitu B" Tumr[ ta. electron' phan ra ph6ng xq. B- ld do c6c h4t irhan d6 c6 chua c. Nhtng h4t nh6n cfi kha ir[ng ra ph6ng xq P xiy D. Mgt truhng hqp cira tucrng thc y€u ld khi ' ch{rn rdi sau hai lAn ph6ng xA B- thi tro thdnh $lsU hAp thp mdt notron C6u 4E: Mqi hat 'hdn "33nrn .'nl'pu. D" il'no 3lolrp. C A. ts dQ ddng cuc dai Io trong mach q6 ken tir dien vd cutmg cffu 4g: fim moi lien hQ gifi.a dipn tich lon rihat dao ddng diOn tri li tuotg. r =4at ! D. o^ L' A"Qn= lo6 . B.Qo= I]\ILC -f- l/o = . vL{- oAy ld sai vA quang phd vqch? ^ r ar i CAu 50: Didu. ndo ^ t-0 drtl sj6ng'hau' sau, -*^" . : quans ph6 vach cua msi nf O"ro"*;iA;;;;,';ieieo "Pi*,"1 'guven rE nai' tren rndi nc* toi' "a lr"ie t?:l,rye,nhaur' 'iO'g mdnh B" r"quang pii6 .,u.rir c,la n-,.,r','rg.,r,1,, lu td kl6.r: rilia-* ld ki6c C" Quar.-,€ pt 6 i,acli criia nl,iing nguy6n t i ,t r.s cli€^ ph6ng qr-ra thi phht- ra q'\J,ngphd va'cli' D. I.,,16r khdi tcirl ],,"t;.1'",; i;ri,g
 17. la nftrc hai birc xa ai 1d )'6 Rqi 10n kim iopi u9 ca 9i']*"f:l bing: ndng bair diu cuc dai cua electron quang diQn . i;. 6.D.ng ;;r* ;) '', r) r ./. .\ ""- ^1.;f^r'[, i ^,(+".; +) " *(+ + -l+ D.hcl '-f Ao c )-) ,h- lz +) lr ' ' 'r dit'h' I iir momen qtl6n f truc quay vr3i m6t M id t6ng momen cria ngoai llpc t6c dgng idn vAt dOi ^i'o 'onai rrn "6 C6a: 52: dOng luqng' Ph6t hien vat ddi uol tru" Ji, r, p Ta" r"* l; tt; t5c goc vd gia t5c g6c, L lir momen rfnh cira -"i. : cOng thuc sal: tF,^ B. M : LIL/ur. D. L Irri' dL/dJ. A. na :: I$-ll, C.. ttt r.rttZ. : -tt. lvl - M il;dAu bang m aug1.e1n ilel T::j:t cfiu 53: Hai vat nhd khdi ttr dime' .n5- , fron-"g L chi mdnh c6 mQt dAu gin vdo mQt.truc quay "9 -qi*'thdng d6n tryc quay fAn frrqt iai vd 2/ (hinh ve). Khoang c6ch c6c v4t khi hQ"quayvdi vQn,O" gO" c,: khdng.ddi,lhi t:: lil,tylt::: "t0' cita mOt do4n oav' m4t phing nim ngang nhin. -X6c dinh lUc cdng . B' Tt= 5m22,1':':^+^2',1 .d. Tr = 3mazl;tr=:-l[rz, il :;ffi';; E:z^r'; t D'rr: mo2/;rz=2mazt ' khd! luqng cira vflt treo m = 1g, nhrmg trong cau sa: Hai con l6c don c6 ctrng chiAu ddi ddy treo, cung c'a hai-co" ric auic dflt vdo mQt diQn tryfe,dou' E ; vdt cfia con lic thir hai mang diQn tich q:liornC. c6c dao do'g bd' LAv g: 10 du6i vd cho chirng thuc hien ;i;qft;V;, #*; thing dimg iiru trdn xiuong k. ,iri # ro"rr6i'"hu ki cua con lic thri nhat le: tir t lt i qua mgi rgc can. r5r ,o g m/s2, b6 """ "8. "r* c' 6F/36 D' Ji36l35 A. -fi6/35 G6/135 ' dudng cao tic tlii b6p mQt troi coi ddi khi luo'i c6u ss: Tim 1i dring. MQt chiiic 6t6 dang ch4y dau tr6n qua mOt nguOidtmg ven ducrng. NguOi ndy nh4n thAy:. . t -.rr ^..^ +Lr -*A noa r cdi giam dAri' dQ dAn, cdn khi xe dd luot qua thi clQ cao tiiing A,. Khi xe ti6n lai thi d0 cao ti6ng coi tlng to cua im kh6ng lai vd giir "" .oi tl,ong doi, chi c6 cucmg rlQ Am tdng dA' khi xe ti6n ;" ;O;;";5* o"t. xudr1g so vdithi xe 1i6n.i4i xe dd lui"r qua thi dQ cao cua tiling cdi giAm hin *, ,a'g dai, cdn khi xe ddL$$tqua thi dd cao vd d0 D. Khi xe ti6n lai thi cd crQ cao ian d0 ,"^i,rliiE,,g "oi to cira ti6ng cdi dOu giAm dAn. dQ ddng qua mQt pha (ki hiqu ld pha A) cfiu 56: Trong m4ch di€n ba"pha c6 t6i ti6u thp d6i ximg, cuong gi cgc-d4i vdo thli di6m khi culng dQ ddng o hai pha kia tri d4t chidu dd'g o prra A. d0 cidng cuc dai vd dau co chidu ngusc v6i *. $il ifiEf;:5one dai' C" Uing nh-au vd Uing tl: cuong dQ ddng cuc . . ). * *A""t^i-^ 1t1 n'vlnlo,'iA rlAno crrc dai nhung ngugc chi6u nhau' g6c qua tam dTa' MQt oir* ff;;a;";lu* c6 the quuy gruni' mQt,truc niro xuv€n vu0n-g . uoi'*ot lirc khdng d6i bing 12N' Sau 2 gia'y l<0 tu hic dia "#;;, sc,i dav manh quAn quanh vdnh dia ua auq" tet t6. got d4t,24 -tad'ls' Tinh monien qu6n tinh cria dia' ;il ilt #; k;*1 D' 0'375 ks'*t' #'- "al c' 0'75 ks.m'. 8.0,125 kg A.0,25 tho6t ra khoi cat6t vdi vdn t6c beng k:h6ng c6u 5E: Trong mQt 6.ne rcrnghen c6c electron (c6 diqn,tich e) vi' ;it toc 6nh s6ng Pllnc\',c ld hiet;;; itO u.'rirtie" f rta"g vd duoc gia toc vc doi=am. cuc v6i plol.o" rcrnghan mOt phAn dQng ndng o.ua ntdi i.ij;;#tr;;t;; r"*e T?t c11tia ronghen bdng .Pu trong chAn kh6ng. la .f""ir"r f.frf^"a il? Oai am cuc, ttti t "O" soug ngin n-hAt C' eU/hc' B" hce/U' D' eUc/h' n" hc/eU. tinrr so v6i di6m treo I vd khoang e5"ch tri trong cfiu 5g: M6t con ricvQtri co kh6j luo'g ,o, rnomen qu6n ild6" AIC* n"o bing d. Hay vi6tphumrg trinh clQiig lue hoc cira co' l6c' D" ar= [;Nn ' - -" u(ei=-*gasind,'. c. mgdsina =1.a" " A" -irzgdsin =r.")'1. ^ di€rr oen liiQu iiien tne uo - 100v tdi "1i" ph6iig c6u 6,0: h46t t.,: rji6n vo,i r1i€n dLrng c: iOprF duoc nap l*o-ng ciizL'iu riiii' iiclr tran tu ciie'va-o luc ci6 co i-not irri'a n5'ng ciieri qr_r-a i'61o'on,JAy ii tuo.'g.-ffrdra'iqn chuy6n thdnir n[ng luo-ng trciig cudii ci6"y . !0,00a14i42c q C|" q _ |D" -:|0,0000707C ' q = z:a,00']/,ttl2C q..t0,tlu,]7,JrC. ',i':|. A'. lt' llii L;i ihi 616 - ''-vi1i.1e7 :'
 18. LAN TrII TIXU D+I rXgC NAM - DAI FIOC QUOC GIA rXA NqI 2010 4 DE MON: Vet Iy TFTU.ONG DAI INOC KIIOA I{OC T[J'NT{IE]\ Thd'i gian /dm.bdi: 90 phrit, Khdi FTTH Cttuy€t1 Y417i (60 cau trdc ngltiQnt) Me d6 rhi 309 phan h4ch gi6ng nhau o di6m ndo sau day? cau 1: Sq ph6ng xa vd phin ring A. C6c hat sau phdn ung co s6 kh6i ldn ho'n c6c hat truS'c plian ung. B. EOu ld circ phAn ung h4t nhAn xhy ta rnQt c6ch tg ph6t' C. Ddu ld cdc phAn ri'ng h4t nhin toa n[ng lu'o-ng' D. DC c6c phin ilng d6 xhy rad€u phai cAn nhiQt dd rdt cao' CAu 2: Dao d6ng cira mdt vat ld tdng ho-p cua hai dao d6ng cirng phuo-ng v6'i pl-ruong trinh lAn luo-t ld xr = 4rDcos 2rt (cn) vd x, =4lE sin Znt (cm)' Kdt luTn ndo du6'i dAy ld sai? : A. Pha ban dAu cita dao d6ng tdng ho. p rp --nl4' : B. Tdn sd goc cua dao dQng tdng lio. p co 2n radls' /\ *{ | itn't) p x = 8cos I Z,t Phr-rong trii-rh dao dQng tdr-rg ho. C. 4/' \ D. Bi0n dQ dao dQng t6ng ho. P A : 8 cnt' Cdu 3: Quang ph6 v4ch phdt xa cria cAc nguydn tO khac nhau thi kh6c nhau v€: - a. SA f"q;g ua.]r. B. Vi trf, *Au si" cia vach. D. TAt cd c6.c tfnh chAt tr6'. C. DO sangli, AOi. Cf,u 4: Mach chon s6ng cira rnQt miy thu vd tuy6n diQn gdm m6t tu diQn voi C, = 1000 pF vd cu6n c6m v6i L : 17,6 ptH. Miry thu bit duoc s6ng c6 buoc s6ng 250 m. MuOn b6t dugc s6ng ngin bu6c s6ng 10 m, ngudi ta dtrng rhern m6t tp diQn Cr , H6i phAi rnic hai tp diQn thii ndo vd C,co gi6 tri bing bao nhi6u? pF B. n6i tiOp, C, = 16 pF A. song song, C, = 1,6 C. song song, C, = 16 pF D. n6i titip. C, = 1'6 pF CAu 5: Chon cAu sai ? A. Mqi birc xa o.viurg tu ngoai dau bi th?ch anh h.4p thr-r hoitn toiLn. ! B. C6 th6 ph6t vh thu tia h6ng ngoai theo nguyen tdc phdt, thu song v6 tuydn. C. Buc xldiQn tir c6 bu6c song cdng ng6n thi c6 tinh d6m xuy6n chng rnanh, cdng d€ ion hoa khdng khi, dA t6c dpng 16n kf'h d'h, dE ldm ph6t quang cic ch6t' n. guc x4 dign ti1c6 bu6c s6ng cdng dai thi cdng dE quan s6t hi0n tuong giao tiroa. Cf,u 6: C6ng thirc ndLo duoi dAy cho phdp tinh bu6c s6ng nho nhAt ctra tia Ronghen ph6t ra tu 6ng Ronglren? (bo qua d6ng ning cua circ hat khi bflt ra khoi cat6t)' ttL hc D'eU= C'eu- B. e(J = A. e(I = f 1,ni, htr,ni,. Auri, C -/ rnin :0'l (H) thi CAu 7: Khi d4t hiQu diQn thti kli6ng.d0i 40V vdo hai diu rnQt cuQn d6y co d0 tu cdm L n : 4A. N6u dEt vdo hai dAu doan mach ndy di€n 6p ddng diQn trong cudn dAy co cuong dQ I ,4 doan rn4ch ld - 4l V thi bidu thric cira dong diQn trong u = 100 cos(l00nt B. i = 5JI cos(] oont - I, A. i=5cos(l00nt+ilo ) ^ D. i=5cos(100nt-il^ +i, C. i= t0J3 cos(l00nt ^ 'frarro 1lA thi i09 rJA
 19. Ciu 8: Mdt mach diQn g6m diOn tro R : 200 f), cudn dAy 11'r.,6t-, cAm L :ZlnIl, vd tu di€n c6 thd thay d6i di0n dr-rn-q C. Mic.rAo hai dAu rnach di6n hi€u di6n thd xoa1, chi€u co tJ:300 V.f :50 Hz. Thay d6i C dQn gi6 tr1 dd diQn 6p higu dung trdn I{ dat cuc dai. Tinh C do vir gi6: tri hr€Lr dung Unn,u,? C.20,5 pLF; 300 V E. I 5.9 pF; 300 V A. 18,9 pF; 250 V D. i 2,5 pF; 350 V Ciu 9: Trong mgt thi nghiQm giao thoa song trdn mflt chAt long, hai ngu6n ktit lio. p A, B ddng plia daod6ngv6itAnsOf: 13Hz.Taidi6rnMc6chngtldnAm6tkliodng dt=lgcm,cdchngu6nBmQt klroAng dz=2|cm, s6ng c6 bi6n d0 cUc d4i. Gifa di6m M vd duong trung truc cria AB c6 3 vAn cuc dai kh6c. Tdc d0 trul'€n song tr€tr niat chAt long ld: C.6,5 il/s D. 13 rn/s ts.6.5 cm/s A. 13 cm/s : CAu 10: Ba vach c6 budc song diri tlong d5y Lairnan cira quang phd hidr6 ldn luot lir )'r 0,1220 pm; )"2= 0,7028 pm I 7,r : 0,0975J1m. H6i khi nguyen tu hidrd bi kich thich sao cho 6lectr6n chul'[n ]611 qu! d7o N thi nguydn tu co thO ph6t ra c6,c buc x4 ung vd'i nhfi'ng v4ch nho trong ddy Banrne?.Tinh nang trrqng ct fn-OtOn (ra don vj eV) ung voi c6c buc x4 d6. Cht hing s6 Plang h = 6,625.10-34 J.s ; ^ van t6c 6nh s6ng trong chdn kli6ng c:3.108 m/s. B- tr,r=2,86€Y, ,, =1,90eV =l,80eV A. tHp=2,56eY^ €rt,, e O. t,,,, =3,56 eY, ttt,,:l,90eV C, sH/)=2,56eY, tr,, =2, 10eV CAu 11: CAu niro duoi dAy ld sai, khi noi v0 pin quang di€n? A. Ld rnQt dung cU bitin ddi trqc ti6p quang ndng thdnh di€n nSng' B. Pin quang diQn dugc sil dung niridu.tr'6n c6c v€ tinh nhAn tao vd c6c con tiu vfl tru. C. SLrAt di0n ddng cr-ra pin qllang diQn rdt lon cdn di€n tro'trong cira 116 thi rdt nho. D. Pi1ho4t dQng dua vdo hien tuqng quang diQn b€n trong xAy ra trong mQt chAt b6n clAn. CAu 12: MQt vflt dao dQng di6u hda voi bi€n dg A, tAn s6 g6c co. DQ lon v cita v6.n t6c cua vat tai li d6 x duoc tinh boi c6ng thirc: fn fr A c. y: Jrt *a lr A. v= ,lx'- f). v= B, v=co \o- ^ \ a.t' CAu 13: Tinh n6ng lugng liOn ktlt ri€ng cira hat nhdn iiXu Cho bitit kh6i iuo'ng cua c6c hat proton, u, flNu = 22,9850u; 1 u = 937,5 MeV/c2 notrotl, hat nhAn natri nhu sau: mn = 1,0087 ' c.6,432MeY D.5,745 MeV 8.8,088 MeV A.7,095 MeV Ciu 14: MQt sqi dAy c6 dAu A buQc c6 dinh, dAu O dao dQng nho t4o thdnh rnQt s6ng voi bu6c song ,) I :, bang J n1 cnay ve phia A . V6'i n '1i.rn6t s6 nguy6n duong tuy y. Trdn d6y s0 c6 s6ng dtrng khi chi€u -'.. ^ . ^l dii / cua ddy tinh theo don vi rn6t blng: D. l,5n C. l,5n + 0,75 B. l,5n+3i 8 A. 3n + 0,75 15: MQt con lic don c6 chu kj'dao dQng bing 2 s t4i noi.cil gia t6c trong truong g:9,8 rn/s2. Ciu Truydn cho qua cAu ctra con lic mbt diQn tich q : Z.t)t C, r6i dat n6 v2ro rn6t di€n truo'ng ddu co cudng dQ 2,17 .105 V/m vir c6 dud'ng sric nim ngang, song song voi mdt phang dao ddng cria con l6c. Ift6i luqng cria qua cau ld 20 g. chu kj'cira con l6c trong diQn truong li D.2,04 s C.2,57 s B. 1,85 s A. 1,96 s CAu 16: MQt m6y ph6t diQn co phAn cArn g6m 4 cqp cuc vir phAn ring g6m.2 cuQn dAy mac nOi tiep rl'tieu c6 su6t diQn dQng hiQu dpng 220 V vd tAn sd 60 Hz. T6c dd quay ph6t rarnQt hiqu diln thti "ouy cira r'6to ld: B. 1800 vong/ph[rt C. 900 vorrg/phirt vdng/phirt D. 450 vdng/phirt A. 3600 ('l- . -\ lic ld xo dao dQng diAu hda v6i phuong trinh x=8cosl:,_ Tai tho'i Ciu 17: M6r con 1)A^1. ; ' ,.i ,.-r--- .,^.^.,tt-!^AliAA' diern r, v?t o vi trix, = *4 cm vd di theo chi6u duong. Sau 0,5 s kd tu thoi di€m t, vdt d vitri co li d0: C.Scm B.-4cm D.-8cm A.4crn tr8: Mdt con lic don g6rn mot vit nho cO kh6i luo-ng m :200 g, treo o ddu m$t scri dAy m6nh, Ciu chi6u ddi I duoc kfch thich clio dao d6ng di€u hoa. Trong khodng thoi gian At con lac thuc hiQn 40 dao ddng. I{ri tang chiOu ddi con 16c tirdm ni6t do4n bdng 7,9 cm, thi chng trong khodng thoi gian At '1,.,,,^^ 1lA l\,4; ,{A rl-i ?OO
 20. : n6 tliuc hiQn duo. c 39 dao d6ng. Cho gia t6c tror-rg truong g 9,8 il/sr. Chu ki dao d6ng cua cori l5c khi chua tdr-rg chi6u ddi 1d: r} 1-a/?< - D. 0.475 s A. 1,475 s !r. l / -' J Cdu 19: O ddu xuAt hign diQn tu trudlg bi6n thiOn? A. Xung quanir rnQt diQn tich c6 dinh 4 . B. Xr-u-rg quanh m6t tia lira di0n' C. Xung quanh niQt 6ng ddy co dong diQn kh6ng d6i' D. Xung quanh mQt h0 hai qud cAu tich di€n tr6i diu' CAu 20: rr,lOi oon 6ng duo.c mac vdo mang di6n xoay chi6uc6 hi6r-r di6n th6 hiQu dpng 220Y.tAn sd gian cldn s6ng trong m6t cliu k! cira 50 Hz. Ddn s6ng khi;6 l6n diqn ap tuc thd'i Z 156 V. Tinh tho'i ddng diQn xoay chi0u. D.0,02 A. 0,0067 s C. 0,01 s B. 0,0133 s s CAu 21: So vdi su PhAn h4ch thi A. s6,n phAnr cta ph6,n ur-rg nhi€t hach "s4ch" holt' B. n6ng luo'ng nhiet hach nh6 hon. C. phan u,tg nt i6t tractr Ae didu khi6n ho'n' D. nliiCn liQu nhiQt l-rach hi6m hon' Ci,v 72: Chie, m6t chur-n bu'c xa do'n sic ). = 405 nm vdo cat6t cira mot t(1 biro quang diQn' t4o ra dd'g quang diQ' bdo irda v6'i cudng d9 0,48 mA. GiA su 2000 ph6t6n d4p vdo catdt ldm bAt ra 1 .l..iron. gieto.ol6ndiQntichciraelectronla lel=1,6.10-rnC. Cho h=6,625J0-34 Jsvir c=3.i08m/s. t. C6ng suAt cita churn birc xa chiOu r'iro cat6t Id: c. 1,55 W D.2,94 W B. 1,64 W A.3,94 W ngang truydn trdn sgi dAy' Tai thoi di€m ndo do huong chuy6n ddng cira di€rn A Ciu 23: MQt song tr0n dAy nhu hinh ve. Hoi song truyOn vC phia ndo? D. Tt dudi lOn. C. Tt tr6n xu6ng. B. Tn'M sang N. A. Tt N sang M. diQn ba pha c6 C6,u 24: MQt dQng co kh6ng d6ng bQ ba pha.mlc theo ki6u hinh sao v2to m6t mang : 0,85. cuong d0 hiQu dung cua dong hipu dien tnb aay ]so v. D6ng .o .o c6ng suAt 6 kw vh costp diQn ch4y qua mdi pha cta d6ng co ld: D.32,1 A c.7,73 A B. 18,5 A A. 10.7 A a: I mm, C6u 25: Trong thi nghi€m l6ng vii giao thca 6nh s6ng,.kho.dng c5ch giira hai khe St' Sz lh :2 m. ctri6u ddng thdi hai bri'c xa don sic co buoc s6ng kho6ng c6ch tri hai khe d6n miur quan sit D : cria hai bitc l.r 0s pm vi )"2: 0,5 pm viro nai ttre tlii th6y tr6n,min c6 nhimg vi tri tai 116 van s6ng xa trung nhau, ggi ld van trirng. Khodng cd,ch nho nhat giira hai v6n trung lh: C'4mrn D'6mrl B.7mm A.5mrn Ciu 26: Tia s6ng khi truyAn ngodi kh6ng khi c6 buo'c song 632;8 nm, khi truydn trpng nuoc buoc gi-et chi€t suAt cua nudc aOi vOi tia niry ld 1,42' s6ng cira tia s6ng ndy Uing bao it"tieu t nm B. 445,6 ntn ,',rn D' 445'6 ntn C. 898,6 A. 545,8 O vi dQ tg cdm L mic ndi trd 27: MQt do4n mach xoay chi6u gdm mQt cudn ddy co di0n R = 40 C1,,,_ (V)' Biet titip v61 m6t tu dign co diQn dung C. EiQn 6p gifia hai dAu doan m4ch ld, tt=80cos100zt la 50 V vd 70 V. Gi6 tri cria L vir cac Aien 6p hiQu dulg tr€n hai dAu cu6n dAy ua tr6n tu diqn lAn lugt C IAn luqt ld: A.0'su,-] -e B.0'5n,*0A0n c.0'3H,-5F D'0'3H,*^r' e rT ^ ' 5000o 7t ' 7000.n 7r ' 300()n 7t 7 ' Ciu 2g: Hat nhAn p6l6ni tlf po phong rahat u vd bi€n thdnh hat nhAn bhi (Pb) bdn. Ban dAu co mOt chAt. giet chu ki bfnrd. ctra p6l6ni la 138,38 ngiy. H6i sau bao lau thi ti lQ giira nr5u p6l6'i 'guy€n kh6l iuqng cf'ti va kh6i lr-rgng p6l6'i cor-r lai trong mfiu 1d'0,7? C' 69 ngdy B. i07 ngdy D' 168 ngdy A. 138 ngdy thi 309 Trqno Md 116 r{A
Đồng bộ tài khoản