Đề tài " Áp dụng ma trận BCG vào chiến lược kinh doanh "

Chia sẻ: Nguyen Hang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
631
lượt xem
292
download

Đề tài " Áp dụng ma trận BCG vào chiến lược kinh doanh "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở nước ta, từ khi chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế kế hoach hoá tập trung sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp đã rất lúng túng trong công tác hoạch định chiến lược. Các doanh nghiệp.Trong xu thế hội nhập hiện nay, các chiến lược kinh doanh có vai trò quan trọng đối với sản xuất vật chất và sản xuất phi vật chất ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài " Áp dụng ma trận BCG vào chiến lược kinh doanh "

 1. Đề t :  ài  ÁP  ỤN G   A  ẬN   G   D M TR BC VÀO   I N   ƯỢC   N H   CH Ế L KI D O AN H N hóm   3
 2. C ấu r đề ài túc  t  Phần  :Đặtvấn  I     đề  Phần I:C ơ  ở ý uận  t ực i n I   s l l và h tễ  Phần I:Phương  II  nghi cứu pháp  ên   Phần V:K ếtquả  I     nghi cứu ên   Phần  :K ếtl ận  V    u
 3. Phần    T  ẤN   I:ĐẶ V ĐỀ  1.Tí cấp hi tcủa  ấn    nh  t ế  v đề  2.M  ục i nghi cứu têu  ên   3.Đốit ng     ượ nghi cứu ên 
 4. I1:Tí cấp hi tcủa  ấn  .   nh  t ế  v đề  Trong  t ế  ộinhập  ện  xu  h h   hi nay, các  ến    chi ượ l c ki  tò quan tọng đối nh doanh có vai r r   với ản xuất ật ất  s  v  ch  và sản xuất  vật  phi   chất     C ần nắm  bắt ế ượ  tong đó có   các chi n l c, r m a  r n  G   ang  c  dụng  tậ BC đ đượ áp  vào các  chi n ược  nh  ế l ki doanh
 5. I1:Tí cấp hi tcủa  ấn  .   nh  t ế  v đề M uốn phát rển ki  ti nh doanh phải ết  bi  các  chi n ược ế l  N ghi cứu    àinày  úp  a  ọc  ốt m ôn  ên  đề t   gi t h t   quản r  ọc tị h
 6. I2:M ục  í của   ài .   đ ch  đề t M ục i chung:Phân í được  ến ược  têu    tch  chi l =>  dụng  Áp  vào  nh  ki doanh  M ục i cụ hể: têu  t    N ắm   c  ến ược  nh  đượ chi l ki doanh  G BC  Phân í được  a r n  G   tch  m tậ BC  Áp  ụng  d vào r tong  nh  ki doanh
 7. I3:Đốit ng  .    ượ nghi cứu ên   Đốit ng à   ượ l m tậ BC a r n  G
 8. I.C ơ  ở ý uận I  s l l   ệ  Kháini m m tậ BC     a r n  G : M a tận BC G  hay còn gọi à m a tận  r  l r quan  ệ ăng r ng  t ị  ần  ề  h t tưở và h ph v nguyên  t c  ơ  ản à    ập  n  ả  ăng  ạo  a  ắ c b l đề c đế kh n t r tền hông  i t qua  ệc  vi phân í danh  ục  ản  tch  m s phẩm   ủa  ộtcông y c m   t
 9. II  ương  I.Ph nghi cứu pháp  ên   Thu hập àil u t t  iệ  Báo  chí  I er   nt net ệ  G i tì  àil u áo rnh,t  i
 10. I   ếtquả  V.K   nghi cứu ên   N guồn  ốc a  icủa  G : g r đờ   BC BC G  l ên m ột à t  công t ư vấn chi n  y t ế l c  ủa  ỹ:The  ượ c M   Bost C onsuli G r on  tng  oup  thành l p năm  1963 do Br ậ uce H enderson  sáng ập. l M a tận BC G  được đưa r ần đầu bởi r a l   Bruce  ender H vào  ăm   son  n 1970
 11. I   ếtquả  V.K   nghi cứu ên   Lĩnh  ực  ủ  ếu: v ch y Lập kế hoạch chi n l c, ạch định  ế ượ  ho chi n l c công t  hoạch định chi n l c  ế ượ y, ế ượ m ar i chủ  ếu   ầm   EO ketng  y ởt C
 12. I   ếtquả  V.K   nghi cứu ên  M ô  nh  ủa  G  à ý  huyết và  í t ực  hì c BC l l t   tnh  h tế  Lý huyếtm a r n  G   ồm   phần:Đường  t   tậ BC g 2    ệ và  tậ BC ki nghi m   m a r n  G nh 
 13. Đường  nh  ệ ki nghi m  Đường  nh  ệ ki nghi m  à  ốiquan  ệ  ữa    l m   h gi chi phí sản  ất và  nh    xu   ki nghi m   ản  ất tch  ệ s xu   í ũ đượ l y  c
 14. Đường  nh  ệ ki nghi m  Từ  đường  nh  ệ ki nghi m   ọ  ã  iđến  ộtgi   h đ đ  m   ả t ết  hi :các công y  t ngày càng  ạtđộng  ệu  ho   hi quả hơn nhờ các kinh nghi m  họ tch l y  ệ í ũ được r tong  ệc  ản  ấtsản  ẩm   vi s xu   ph  Ý nghĩa:các    công y ập r t t tung  u ư  ằm   đầ t nh nhanh chóng ăng hị  ần    ản  u ư  t t ph vìkho đầ t này sẽ nhanh chóng được bù đắp tong  r ươ l t ng ai
 15. tậ BC M a r n  G  M a tận BC G  được hì r nh  thành tên cơ sở doanh  r t của  hu  doanh nghi p  ựa  ệ d tên t c độ phát rển và  r ố  ti t ị  phần  t ng  đối của  h ươ   doanh  ệ đ nghi p  ó  C ác  công y  ảixác  nh  t ph   đị được t c độ t ng tưởng  ố ă r cũng  như  t ị  phần  của  h t ng  ản  ẩm     tvào  ừ s ph để đặ   tậ này m a r n 
 16. tậ BC M a r n  G  N gôisao:C ó hị  ần ương  il n      t ph t đố  ớ và    ững  ở nh ngành ăng r ng  t tưở cao.  C ó ợit ế  ạnh  r l  h c tanh  cơ  ộiđể  và  h   phát rển,  ti  chúng chứa đựng tềm   i năng t ớn về l i o l ợ  nhuận và khả  năng ăng r ng r t dàih   tưở tong    ạn.
 17. tậ BC M a r n  G  D ấu hỏi  chấm : Đây l   à những  SBU     ị  hế  ạnh  r ởv t c tanh  ương  t đối ếu có t ị phần t ng đối  y h ươ   t ấp. h
 18. tậ BC M a r n  G  C on bò sữa: Đây l   à những SBU  tong  r ngành  ăng  r ng  hấp    aiđoạn  r ng  t tưở t ở gi   tưở hành  ưng  u hế  ề    ,do  tđược  t nh ư t v chiphí  đạ   l i hế ki ợ  t nh t  nhờ quy m ô m à hi u ứng  ế ệ đường  ki nghi m .Đi u  ó  cong  nh  ệ   ề đ cho  phép  duy r  ả  ăng  nh ợicao. tìkh n si l  
 19. tậ BC M a r n  G  C on chó: Đây l   à những SBU  ở vị t ế  h cạnh  tanh  yếu, t ị  phần  t ấp, tong  r   h h   r những ngành t ng tưởng chậm . i n  ă r  Trể vọng  ủa  ững  c nh SBU  này  ấtkém ,có hể  r     t chúng  òihỏil ng  ốn  u ư  ấtl n  ỉ  đ    ượ v đầ t r  ớ ch để duy  r  ột t ị  ần  hấp, r t í  ơ  ội tì m   h ph t   ấ  tc h   t ng r ng. ă tưở  
 20. B ốn  ến ược  ủa  G chi l c BC  Xây dựng: sản phẩm  của công t ần được đầu t     y c ư củng  ố   i p ục ăng r ng hị  ần,đôikhiphải c để tế t t tưở t ph         hy  nh ợinhuận r c  ắtnhằm   ục i dàihạn si l   tướ m   m têu     G i :Tốiđa  ữ     hóa  ả  ăng  nh ợivà  ản  nh i n kh n si l   s si tề  Thu hoạch: t p tung vào m ục têu đạt được l i  ậ r i   ợ  nhuận  tong  ắn  ạn ngay r ng h  Từ bỏ: Phải ừ bỏ sản phẩm  hoặc bộ phận ki    t nh  doanh nào không có khả năng si ờ, ậ r nh l i t p tung  nguồn ực  l vào  ững  ản  ẩm   nh s ph hay  ộ  ận  khả  b ph có  năng  nh ờihơn si l  
Đồng bộ tài khoản