Đề tài " Áp dụng ma trận BCG vào chiến lược kinh doanh "

Chia sẻ: traidatxanh123

Ở nước ta, từ khi chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế kế hoach hoá tập trung sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp đã rất lúng túng trong công tác hoạch định chiến lược. Các doanh nghiệp.Trong xu thế hội nhập hiện nay, các chiến lược kinh doanh có vai trò quan trọng đối với sản xuất vật chất và sản xuất phi vật chất ...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài " Áp dụng ma trận BCG vào chiến lược kinh doanh "

Đề t :
 ài 
ÁP  ỤN G   A  ẬN   G  
D M TR BC
VÀO   I N   ƯỢC   N H  
CH Ế L KI
D O AN H
N hóm  
3
C ấu r đề ài
túc  t
 Phần  :Đặtvấn 
I     đề
 Phần I:C ơ  ở ý uận  t ực i n
I   s l l và h tễ
 Phần I:Phương 
II  nghi cứu
pháp  ên 
 Phần V:K ếtquả 
I     nghi cứu
ên 
 Phần  :K ếtl ận 
V    u
Phần    T  ẤN  
I:ĐẶ V ĐỀ
 1.Tí cấp hi tcủa  ấn 
  nh  t ế  v đề
 2.M
 ục i nghi cứu
têu  ên 
 3.Đốit ng 
   ượ nghi cứu
ên 
I1:Tí cấp hi tcủa  ấn 
.   nh  t ế  v đề

 Trong  t ế  ộinhập  ện 
xu  h h   hi nay, các  ến 
  chi
ượ
l c ki  tò quan tọng đối
nh doanh có vai r r  
với ản xuất ật ất
 s  v  ch  và sản xuất  vật
 phi  
chất 
 
 C ần nắm  bắt ế ượ  tong đó có 
 các chi n l c, r
m a  r n  G   ang  c  dụng 
tậ BC đ đượ áp  vào các 
chi n ược  nh 
ế l ki doanh
I1:Tí cấp hi tcủa  ấn 
.   nh  t ế  v đề

M uốn phát rển ki
 ti nh doanh phải ết
 bi  các 
chi n ược
ế l
 N ghi cứu    àinày  úp  a  ọc  ốt m ôn 
ên  đề t   gi t h t  
quản r  ọc
tị h
I2:M ục  í của   ài
.   đ ch  đề t
M ục i chung:Phân í được  ến ược 
têu    tch  chi l
=>  dụng 
Áp  vào  nh 
ki doanh
 M ục i cụ hể:
têu  t  
 N ắm   c  ến ược  nh 
đượ chi l ki doanh  G
BC
 Phân í được  a r n  G  
tch  m tậ BC
 Áp  ụng 
d vào r
tong  nh 
ki doanh
I3:Đốit ng 
.    ượ nghi cứu
ên 
 Đốit ng à 
 ượ l m tậ BC
a r n  G
I.C ơ  ở ý uận
I  s l l

  ệ
 Kháini m m tậ BC  
  a r n  G :
M a tận BC G  hay còn gọi à m a tận 
r  l r
quan  ệ ăng r ng  t ị  ần  ề 
h t tưở và h ph v nguyên 
t c  ơ  ản à    ập  n  ả  ăng  ạo  a 
ắ c b l đề c đế kh n t r
tền hông 
i t qua  ệc 
vi phân í danh  ục  ản 
tch  m s
phẩm   ủa  ộtcông y
c m   t
II  ương 
I.Ph nghi cứu
pháp  ên 
 Thu hập àil u
t t  iệ
 Báo 
chí
 I er  
nt net

 G i tì  àil u
áo rnh,t  i
I   ếtquả 
V.K   nghi cứu
ên 
 N guồn  ốc a  icủa  G :
g r đờ   BC
BC G  l ên m ột
à t  công t ư vấn chi n 
y t ế
l c  ủa  ỹ:The 
ượ c M   Bost C onsuli G r
on  tng  oup 
thành l p năm  1963 do Br
ậ uce H enderson 
sáng ập.
l
M a tận BC G  được đưa r ần đầu bởi
r a l  
Bruce  ender
H vào  ăm  
son  n 1970
I   ếtquả 
V.K   nghi cứu
ên 
 Lĩnh  ực  ủ  ếu:
v ch y
Lập kế hoạch chi n l c, ạch định 
ế ượ  ho
chi n l c công t  hoạch định chi n l c 
ế ượ y, ế ượ
m ar i chủ  ếu   ầm   EO
ketng  y ởt C
I   ếtquả 
V.K   nghi cứu
ên 
M ô  nh  ủa  G  à ý  huyết và  í t ực 
hì c BC l l t   tnh  h
tế
 Lý huyếtm a r n  G   ồm   phần:Đường 
t   tậ BC g 2   
ệ và  tậ BC
ki nghi m   m a r n  G
nh 
Đường  nh  ệ
ki nghi m
 Đường  nh  ệ
ki nghi m  à  ốiquan  ệ  ữa   
l m   h gi chi
phí sản  ất và  nh 
  xu   ki nghi m   ản  ất tch 
ệ s xu   í
ũ đượ
l y  c
Đường  nh  ệ
ki nghi m
 Từ 
đường  nh  ệ
ki nghi m   ọ  ã  iđến  ộtgi  
h đ đ  m   ả
t ết 
hi :các công y 
t ngày càng  ạtđộng  ệu 
ho   hi
quả hơn nhờ các kinh nghi m  họ tch l y 
ệ í ũ
được r
tong  ệc  ản  ấtsản  ẩm  
vi s xu   ph
 Ý nghĩa:các 
  công y ập r
t t tung  u ư  ằm  
đầ t nh
nhanh chóng ăng hị  ần    ản  u ư 
t t ph vìkho đầ t
này sẽ nhanh chóng được bù đắp tong 
r
ươ l
t ng ai
tậ BC
M a r n  G
 M a tận BC G  được hì
r nh 
thành tên cơ sở doanh 
r
t của 
hu  doanh nghi p  ựa 
ệ d
tên t c độ phát rển và 
r ố  ti
t ị  phần  t ng  đối của 
h ươ  
doanh  ệ đ
nghi p  ó
 C ác  công y  ảixác  nh 
t ph   đị
được t c độ t ng tưởng 
ố ă r
cũng  như  t ị  phần  của 
h
t ng  ản  ẩm     tvào 
ừ s ph để đặ  
tậ này
m a r n 
tậ BC
M a r n  G
 N gôisao:C ó hị  ần ương  il n 
    t ph t đố  ớ
và    ững 
ở nh ngành ăng r ng 
t tưở cao. 
C ó ợit ế  ạnh  r
l  h c tanh  cơ  ộiđể 
và  h  
phát rển,
 ti  chúng chứa đựng tềm  
i
năng t ớn về l i
o l ợ  nhuận và khả 
năng ăng r ng r
t dàih  
tưở tong    ạn.
tậ BC
M a r n  G

 D ấu hỏi
 chấm : Đây l
  à những 
SBU     ị  hế  ạnh  r
ởv t c tanh  ương 
t
đối ếu có t ị phần t ng đối
 y h ươ  
t ấp.
h
tậ BC
M a r n  G
 C on bò sữa: Đây l
  à những SBU  tong 
r
ngành  ăng  r ng  hấp    aiđoạn  r ng 
t tưở t ở gi   tưở
hành  ưng  u hế  ề    ,do  tđược 
t nh ư t v chiphí  đạ  
l i hế ki
ợ  t nh t  nhờ quy m ô m à hi u ứng 
ế ệ
đường  ki nghi m .Đi u  ó 
cong  nh  ệ   ề đ cho  phép 
duy r  ả  ăng  nh ợicao.
tìkh n si l  
tậ BC
M a r n  G
 C on chó: Đây l
  à những SBU  ở vị t ế 
h
cạnh  tanh  yếu, t ị  phần  t ấp, tong 
r   h h   r
những ngành t ng tưởng chậm . i n 
ă r  Trể
vọng  ủa  ững 
c nh SBU  này  ấtkém ,có hể 
r     t
chúng  òihỏil ng  ốn  u ư  ấtl n  ỉ 
đ    ượ v đầ t r  ớ ch
để duy  r  ột t ị  ần  hấp, r t í  ơ  ội
tì m   h ph t   ấ  tc h  
t ng r ng.
ă tưở  
B ốn  ến ược  ủa  G
chi l c BC
 Xây dựng: sản phẩm  của công t ần được đầu t  
  y c ư
củng  ố   i p ục ăng r ng hị  ần,đôikhiphải
c để tế t t tưở t ph        
hy  nh ợinhuận r c  ắtnhằm   ục i dàihạn
si l   tướ m   m têu   
 G i :Tốiđa 
ữ     hóa  ả  ăng  nh ợivà  ản  nh i n
kh n si l   s si tề
 Thu hoạch: t p tung vào m ục têu đạt được l i
 ậ r i   ợ 
nhuận  tong  ắn  ạn
ngay r ng h
 Từ bỏ: Phải ừ bỏ sản phẩm  hoặc bộ phận ki
   t nh 
doanh nào không có khả năng si ờ, ậ r
nh l i t p tung 
nguồn ực 
l vào  ững  ản  ẩm  
nh s ph hay  ộ  ận  khả 
b ph có 
năng  nh ờihơn
si l  
Các bước xây dựng ma trận BCG
 Bước 1 :Xác định 2 thông số quan trọng là:
_Tỷ lệ tăng trưởng ngành
_Thị phần tương đối của doanh nghiệp
 Bước 2 :Xác định SBU của doanh nghiệp
_Mỗi SBU là một vòng tròn trên mặt phẳng BCG
nhưng có độ lớn tỷ lẹ thuận với mức độ đóng góp của
SBU trong toàn bộ doanh thu của doanh nghiệp.
 Bước 3 : Biểu diễn các SBU trên mặt phẳng BCG
_ Để xác định vị trí của các SBU trên ma trận BCG
thì cần phải xác định được 2 thông số đó là tỷ lệ tăng
trưởng và thị phần tương đối của SBU đó .
Ưu  i m   ủa  a r n  G
đ ể c m tậ BC
 Tập r
tung phân í nhu  ầu  ề  ốn  u ư 
tch  c v v đầ t
ở các  SBU  khác  nhau, chỉ  a 
  r cách  hức  ử 
t s
dụng  ộtcách ốtnhấtnguồn ực àichí
m   t     l t   nh 
( ốn  u ư)  ằm  ốiđa 
v đầ t ,nh t   hoá  ấu r ki
c túc  nh 
doanh  ủa 
c công y t
 C hỉ ra sự cần t ết ải i p nhận t
hi  ph  tế hêm  
hoặc t  bỏ m ột
ừ  SBU  nào đó, ướng đến 
 h
xây dựng m ột ấu túc ki
 c r nh doanh cân 
bằng  t iưu
và ố  
N hược  i m   ủa  a r n  G
đ ể c m tậ BC
 Phương  BC quá  n  ản.Đánh  á 
pháp  G   đơ gi   gi
về tềm  năng và ti n vọng của SBU  chỉ 
i rể
dựa  r t ị  ần  sự  ăng  r ng 
tên  h ph và  t tưở ngành 
là chưa đầy đủ, r
 tong m ột ố tường hợp 
 s r
còn  ẫn  n   ầm
d đế sail
  Phương pháp BC G  có t ể  ánh gi
h đ á chưa 
đầy    ẫn  n  ếp oạikhông  úng  ề 
đủ d đế x l   đ v các 
SBU
V.K ếtl ận
   u
 H ệ hống 
t hóa  c ý huyếtm
đượ l t   tậ BC
a r n  G
  Phân tch t ị tường   áp dụng m a tận 
í h r để r
m ộtcách  úng  n
  đ đắ
C âu  ỏitnh  ống
h  ì hu
 Sabeco à  hương  ệu 
l t đầ tong ĩ vực   
hi hàng  u  r lnh  đồ
uống  ủa 
c khu  ực  ớit ương  ệu:bi SàiG òn,bi
v v  h hi   a      a 
333  ớicác  ản  ẩm     ống  t ực  ẩm . Để 
v   s ph đồ u và  h ph  
m ở r ng lnh vực ki
ộ ĩ nh doanh Sabeco đã chuyển 
sang  ạtđộng àichí   ấtđộng  ản,đầu ư i
ho   t   nh,b   s   t lên 
doanh lên kết Theo các bạn Sabeco khi đầu t  
i .   ư
vào  ẽ  t được  ều ợinhuận 
s có hu  nhi l   hay không.Đấy 
 
l ư t c h không?. 
có à  u hế  ủa  ọ   
TH AN KS  R   U R  
FO YO
ATTEN TI N !
O
W I  LU C K!
SH  
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản