Đề tài báo cáo "Quản lý dược phẩm bệnh viện quận 2"

Chia sẻ: Nguyen Hoang Thien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:92

1
331
lượt xem
108
download

Đề tài báo cáo "Quản lý dược phẩm bệnh viện quận 2"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kĩ thuật, công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó có lĩnh vực quản lí. Tin học hóa công tác quản lí giúp nâng cao hiệu suất công việc, đảm bảo tính chính xác cao. Mỗi bệnh viện dù lớn hay nhỏ, bên cạnh cơ cấu quản lí nhân sự , tiền lương, đào tạo… thì cơ cấu quản lí dược phẩm là một vấn đề quan trọng và phức tạp, nhất là đối với những bệnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài báo cáo "Quản lý dược phẩm bệnh viện quận 2"

 1. TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO Đ ỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TOÁN ỨNG DỤNG ------------------ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: HỆ THỐNG QUẢN LÝ DƯỢC PHẨM BỆNH VIỆN QUẬN 2 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Giả ng viên hướng dẫn: LÊ M ẬU LONG Sinh viên thực hiện: NGUYỂN HOÀNG THIỆN NGUYỄN LÊ MINH TUẤN TH Lớp : 07 3D Khoá : 2007-2011 TP. Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011
 2. LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành luận văn này, chúng tôi đã nhận được sự hướng d ẫn, giúp đ ỡ và góp ý nhiệt tình củ a quí thầ cô trường Đại họ c Tôn Đức Thắng. Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn đ ến quí thầy cô trường Đại học Tôn Đức Thắng, đ ặc biệt là những thầy cô đ ã tận tình dạy bảo cho chúng tôi suốt thời gian học tập tại trường. Chúng tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đ ến thầy Lê Mậu Long đã d ảnh rất nhiều th ời gian và tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu và giúp chúng tôi hoàn thành luận văn tố t nghiệp. Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc cùng toàn th ể cán bộ công nhân viên bệnh viện quận 2, đ ặc biệt là bác sĩ Trương Thanh Trung – giám đốc bệnh viện đã hết lòng tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi về vấn đ ề chuyên môn trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hoàn thiện luận văn b ằng tất cả sự nhiệt tình và n ăng lực củ a mình, tuy nhiên không th ể tránh khỏ i những thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quí báu của th ầy cô và các bạn. Trang 1
 3. NH ẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚ NG DẪN ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... Trang 2
 4. NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Trang 3
 5. MỤC LỤC NH ẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PH ẢN BIỆN ................................................... 3 LỜI MỞ ĐẦU................................ ...................................................................... 10 CHƯƠNG 1: TỔ NG QUAN ............................................................................... 11 1.1. Giới thiệu hệ thống ............................................................................... 11 1.1.1. Mô tả p hạm vi hệ thống................................................................... 11 1.1.2. Ràng buộc hệ thống ................................................................ ........ 11 1 .1.2.1. Các qui định về nghiệp vụ................................ .......................... 11 1 .1.2.2. Các hạn chế về nhân lực ............................................................ 12 1 .1.2.3. Các hạn chế về thời gian khảo sát hiện trạng ........................... 12 1 .1.2.4. Các hạn chế về thời gian thực hiện dự á n ................................ . 12 1.1.3. Phát sinh về quả n lí ......................................................................... 12 1 .1.3.1. Các thành viên tham gia ............................................................ 12 1 .1.3.2. Vai trò của từng thành viên ....................................................... 12 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ................................................................................. 13 2.1. Phỏng vấ n .............................................................................................. 13 2.1.1. Chi tiết buổi phỏ ng vấn số 1 ............................................................ 14 2.1.2. Chi tiết buổi phỏ ng vấn số 2 ............................................................ 16 2.1.3. Chi tiết buổi phỏ ng vấn số 3 ............................................................ 18 2.2. Phân tích hiện trạ ng ................................ ............................................. 20 2.2.1. Tổ chứ c chính quyền/sở y tế............................................................ 20 2.2.2. Ban giám đốc bệnh viện .................................................................. 20 2.2.3. Bộ phận quả n lí dược phẩm ............................................................ 20 2.2.4. Nhân viên nhà thuốc bệnh viên ...................................................... 20 2.2.5. Bộ phận tài chính kế toán ............................................................... 20 2.3. Phân tích yêu cầ u hệ thố ng ................................................................... 21 2.3.1 . Yêu cầu chức năng .......................................................................... 21 2.3.2. Yêu cầu phi chức năng.................................................................... 22 2.3.3. Yêu cầu về khố i lượng dữ liệu có thể ................................ .............. 22 2.3.4. Yêu cầu bảo mậ t ................................................................ .............. 22 2.3.5. Yêu cầu về giao diện................................................................ ........ 22 2.3.6. Yêu cầu an toàn............................................................................... 22 2.4. Phân tích dữ liệu ................................ ................................................... 23 2.4.1. Mô hình ER cho hệ thống ............................................................... 23 2.4.2. Mô hình DFD của hệ thống ............................................................ 24 Trang 4
 6. 2 .4.2.1. Mô hình DFD tổ ng quan:........................................................... 24 2 .4.2.3. Mô hình DFD cấp 2 .................................................................... 26 2.4.2.3.1. Phân rã ô xử lí số 1 ở mô hình cấp 2 – Quả n lí dược phẩm 26 2.4.2.3.2. Phân rã ô xử lí số 2 ở mô hình cấp 2 ................................... 35 2.4.3. Mô hình tổ chức dữ liệu .................................................................. 37 2.4.4. Mô hình vậ t lí d ữ liệu ...................................................................... 38 2 .4.4.1. KhachHang (MaKH, TenKH, DiaChi, Tuoi, GioiTinh, DienThoai, HienThi) ....................................................................................... 38 2 .4.4.2. BietDuoc(MaBD, TenBD, MaLoaiSP, MaNhaCC, MaNuocSX, MaLoaiBD, MaHoatChat, MaDVT, HamLuong, GhiChu, DieuKienBQ, HienThi) ................................ ................................................... 38 2 .4.4.3. LoaiBietDuoc (MaLoaiBD, TenLoaiBD, HienThi) ................... 39 2 .4.4.4. HoatChat (MaHoatChat, TenHoatChat, HienThi) .................. 39 2 .4.4.5. SanPhamKhac (MaSPK,TenSPK, MaLoaiSP, MaNhaCC, MaNuocSX, MaDVT, DieuKienBQ, HienThi) ................................ .............. 40 2 .4.4.6. NuocSanXuat (MaNuocSX, TenNuocSX, HienThi) ................. 40 2 .4.4.7. NhaCungCap (MaNhaCC, TenNhaCC, DiaChi, DienThoai, Fax, SoDKKD, GhiChu, HienThi) ................................ ................................ . 41 2 .4.4.8. DonViTinh (MaDVT, TenDVT, HienThi) ................................ 41 2 .4.4.9. ChanBenh (MaBenh, TenBenh, HienThi)................................ . 42 2 .4.4.10. HoaDonNhap (STT, MaHDN, NgayLapHD, NgayNhap, LiDoNhap, HienThi) ....................................................................................... 42 2 .4.4.11. HoaDonXuat (STT, MaHDX, NgayLapHD, NgayXuat, LiDoXuat, HienThi)........................................................................................ 42 2 .4.4.12. ChiTietHoaDonNhap(MaCTHDN, MaHDN, MaLoaiSP, MaLoaiBD, MaBD, MaSPK, MaDVT, NgaySanXuat, NgayHetHan, MaNuocSX, MaNhaCC, SoLo, SoLuong, GiaBan, VAT, HienThi) ............. 43 2 .4.4.13. ChiTietHoaDonXuat(MaCTHDX, MaHDX, MaLoaiSP, MaLoaiBD, MaBD, MaSPK, MaDVT, MaNuocSX, MaKH, MaBenh, SoLuong, GiaBan, VAT, CachDung, HienThi) ............................................. 44 2 .4.4.14. NguoiDung (TenNguoiDung, MatKhau, VaiTro, HienThi) ... 45 2 .4.4.15. LoaiSanPham (MaLoaiSP, TenLoaiSP).................................. 45 CHƯƠNG 3: THIẾT K Ế HỆ THỐNG .............................................................. 46 3.1. Cấ u trúc chức năng hệ thố ng ............................................................... 46 3.1.1. Chức năng về danh mục/ số liệu ban đầ u ................................ ....... 46 3.1.2. Chức năng hệ thống:................................ ................................ ....... 46 Trang 5
 7. 3.1.3. Thố ng kê báo cáo ............................................................................ 47 3.1.4. Trợ g iúp ........................................................................................... 47 3.2. Cây cấu trúc chức năng phầ n mềm...................................................... 48 3.3. Thiết kế chức năng phần mềm ............................................................. 48 3.3.1. Mô hình ba lớp ................................................................................ 48 3.3.2. Thiết k ế chức năng .......................................................................... 50 3 .3.2.1. Giao diện..................................................................................... 50 3 .3.2.2. Xử lí ............................................................................................ 51 3 .3.2.3. Cơ sở dữ liệu ............................................................................... 56 3 .3.2.4. Sơ đồ liên kết các giao diện ........................................................ 68 3 .3.2.5. Danh sách các màn hình giao diện ............................................ 69 CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT....................................................................................... 72 4.1. Môi trường lập trình và các công cụ hỗ trợ phát triển đã sử dụng .... 72 4.1.1. Mã nguồn ........................................................................................ 72 4.1.2. Cơ sở dữ liệu ................................ ................................................... 72 4.1.3. Báo cáo - biểu mẫ u.......................................................................... 72 4.1.4. Trợ g iúp ........................................................................................... 72 4.1.5. Tạo bộ cài đặt chương trình ............................................................ 72 4.1.6. Chế độ màn hình hiển thị tốt nhất .................................................. 72 4.1.7. Font chữ - bộ gõ tiếng Việt.............................................................. 72 4.1.8. H ệ đ iều hành hỗ trợ ................................................................ ........ 73 4.2. Giao diện chương trình......................................................................... 73 4.2.1. Màn hình chính của chương trình (form Main) ............................. 73 4.2.2. H ệ thống menu ................................................................................ 74 4 .2.2.1. Danh mục................................................................ .................... 74 4 .2.2.2. Hóa đơn ...................................................................................... 74 4 .2.2.3. Báo cáo ........................................................................................ 75 4 .2.2.4. Hệ thống ..................................................................................... 75 4 .2.2.5. Trợ giúp ...................................................................................... 75 4.2.3. Giao diện các màn hình con............................................................ 76 4 .2.3.1. Giao hiện đăng nhập .................................................................. 76 4 .2.3.2. Giao diện quản lí người dùng ................................ .................... 76 4 .2.3.3. Giao diện tìm kiếm ..................................................................... 77 4 .2.3.4. Giao diện danh mục biệt dược................................................... 78 4 .2.3.5. Giao diện danh mục loạ i biệt dược............................................ 78 4 .2.3.6. Giao diện danh mục hoạ t chất ................................................... 79 4 .2.3.7. Giao diện danh mục sản phẩm khác ......................................... 79 Trang 6
 8. 4 .2.3.8. Giao diện danh mục nước sản xuất ........................................... 80 4 .2.3.9. Giao diện danh mục nhà cung cấp ............................................ 80 4 .2.3.10. Giao diện danh mục lo ại bệnh ................................................. 81 4 .2.3.11. Giao diện danh mục đơn vị tính ................................ .............. 81 4 .2.3.12. Giao diện hóa đơn nhập ........................................................... 82 4 .2.3.13. Giao diện báo cáo hóa đơn nhập ............................................. 83 4 .2.3.14. Giao diện hóa đơn xuấ t ............................................................ 84 4 .2.3.15. Giao diện báo cáo hóa đơn xuất ................................ .............. 85 4 .2.3.16. Giao diện hướng dẫ n sử dụng .................................................. 86 4 .2.3.17. Giao diện giới thiệu .................................................................. 87 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN................................ ................................................... 88 5.1. Kết luận ................................................................ ................................ . 88 5.2. Hạn chế.................................................................................................. 88 5.3. Hướng phát triển đề tài ................................................................ ........ 88 CHƯƠNG 6: DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................... 90 Trang 7
 9. DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Tên hình vẽ Trang Sơ đồ hiện trạng Hình 2.2: 21 Mô hình ER cho hệ thống Hình 2.4.1: 23 Mô hình DFD tổng quan Hình 2.4.2.1: 24 Mô hình DFD cấp 1 Hình 2.4.2.2: 25 DFD xử lí biệt dược Hình 2.4.2.3.1: 26 DFD xử lí lo ại biệt dược Hình 2.4.2.3.2: 27 DFD xử lí hoạt ch ất Hình 2.4.2.3.3: 28 DFD xử lí sản phẩm khác Hình 2.4.2.3.4: 29 DFD xử lí nhà cung cấp Hình 2.4.2.3.5: 30 DFD xử lí nước sản xuất Hình 2.4.2.3.6: 31 DFD xử lí đơn vị tính Hình 2.4.2.3.7: 32 DFD xử lí chẩn b ệnh Hình 2.4.2.3.8: 33 DFD xử lí chẩn b ệnh Hình 2.4.2.3.9: 34 DFD xử lí hoá đơn nh ập Hình 2.4.2.3.2.1: 35 DFD xử lí hoá đơn xu ất Hình 2.4.2.3.2.2: 36 Cây cấu trúc phần mềm Hình 3.2: 48 Mô hình 3 lớp Hình 3.3.1: 49 Màn hình danh mụ c đơn vị tính Hình 3.3.2.2: 51 Xử lí thêm mới trong form Đơn vị tính Hình 3.3.2.2.1: 52 Xử lí ghi vào cơ sở dữ liệu trong form Đơn vị tính Hình 3.3.2.2.2: 53 Xử lí xóa trong cơ sở dữ liệu trong form Đơn vị tính Hình 3.3.2.2.3: 54 Hình 3.3.2.2.4: Mô hình Diagrams 55 Bảng cơ sở dữ liệu Hình 3.3.2.3: 56 Sơ đồ liên kết các giao diện Hình 3.3.2.4: 68 Giao diện chính củ a chương trình. Hình 4.2.1: 73 Giao diện menu danh mụ c. Hình 4.2.2.1: 74 Giao diện menu hóa đ ơn. Hình 4.2.2.2: 74 Giao diện menu báo cáo. Hình 4.2.2.3: 75 Giao diện menu hệ thống. Hình 4.2.2.4: 75 Giao diện menu trợ giúp. Hình 4.2.2.5: 75 Giao diện đăng nhập Hình 4.2.3.1: 76 Giao diện qu ản lí người dùng. Hình 4.2.3.2: 76 Giao diện tìm kiếm. Hình 4.2.3.3: 77 Giao diện danh mụ c biệt dược. Hình 4.2.3.4: 78 Giao diện danh mụ c lo ại biệt dư ợc. Hình 4.2.3.5: 78 Giao diện danh mụ c hoạt ch ất. Hình 4.2.3.6: 79 Giao diện danh mụ c sản phẩm khác Hình 4.2.3.7: 79 Giao diện danh mụ c n ước sản xu ất. Hình 4.2.3.8: 80 Trang 8
 10. Giao diện danh mụ c nhà cung cấp. Hình 4.2.3.9: 80 Giao diện danh mụ c lo ại bệnh. Hình 4.2.3.10: 81 Giao diện danh mụ c đ ơn vị tính. Hình 4.2.3.11: 81 Giao diện hóa đ ơn nhập. Hình 4.2.3.12: 82 Giao diện báo cáo hóa đơn nhập. Hình 4.2.3.13: 83 Giao diện hóa đ ơn xuất. Hình 4.2.3.14: 84 Giao diện báo cáo hóa đơn xuất. Hình 4.2.3.15: 85 Giao diện hướng dẫn sử dụng. Hình 4.2.3.16: 86 Giao diện giới thiệu. Hình 4.2.3.17: 87 Trang 9
 11. LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kĩ thuật, công ngh ệ thông tin ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực củ a đ ời sống, trong đó có lĩnh vực quản lí. Tin học hóa công tác quản lí giúp nâng cao hiệu suất công việc, đảm bảo tính chính xác cao. Mỗi b ệnh viện dù lớn hay nhỏ, bên cạnh cơ cấu quản lí nhân sự , tiền lương, đào tạo… thì cơ cấu quản lí dược ph ẩm là một vấn đ ề quan trọng và phứ c tạp, nhất là đối với những bệnh viện lớn. Được sự hỗ trợ nhiệt tình củ a ban giám đốc, các cán bộ công nhân viên bệnh viện quận 2, chúng tôi có cơ hội khảo sát qui trình quản lí dược phẩm tại nhà thuố c của bệnh viện. Đây là m ột trong những đơn vị đ iển hình, đ i đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lí. Bệnh viện quận 2 là một trong những bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh với số lượng nhân viên trên 100 người, phụ trách việc chăm sóc sức khỏ e cho nhân d ân quận 2 và các vùng lân cận. Nhà thuốc bệnh viện với số lượng dư ợc phẩm lên tới trên một ngàn loại, việc quản lí dược phẩm của các cán bộ công nhân viên tại nhà thuố c gặp ph ải nhiều khó khăn, sai sót là không thể tránh được. Vì vậy nhu cầu ứng dụng tin học vào việc quản lí dược phẩm là một nhu cầu tất yếu. Từ năm 2005 đ ến nay, sự có m ặt củ a tin họ c đã giúp nhân viên nhà thuốc đỡ vất vả h ơn trong việc quản lí, với phần mềm chạy trên n ền Windows XP cùng với cơ sở dữ liệu Oracle. Do mộ t số hạn ch ế về tính năng nên chương trình chưa thỏa mãn được các nhu cầu phứ c tạp của cán bộ chuyên trách. Để hỗ trợ nhân viên nhà thuố c có được một công cụ quản lí thu ận tiện, chính xác, tiết kiệm thời gian cũng như tận dụng tố c độ xử lí của máy tính, chúng tôi xây dựng phần mềm “QUẢN LÍ NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN QUẬN 2”. Sau khi tìm hiểu kĩ qui trình qu ản lí dược phẩm, căn cứ vào tình hình và nhu cầu thực tế tại nhà thuố c b ệnh viện, chúng tôi quyết đ ịnh xây d ựng chương trình trên n ền tảng ngôn ngữ C# và chọn cơ sở dữ liệu là SQL Server 2005. Bước đ ầu phần m ềm này sẽ cung cấp những chức năng cơ bản, cần thiết nh ất đối với công tác quản lí dược ph ẩm tại nhà thuốc bệnh viện, hỗ trợ việc lập và quản lí hóa đơn nhập/xuất dược phẩm cũng như hỗ trợ việc kết xuất những loại báo cáo thường xuyên sử dụng tại bệnh viện cho người sử dụng. Trang 10
 12. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1. Giới thiệu hệ thố ng 1.1.1. Mô tả phạm vi hệ thống Cơ cấu tổ chức quản lí dược phẩm ở nhà thuốc bệnh viện bao gồm các b ộ phận:  Bộ phận quản lí dược phẩm: quản lí về dược phẩm.  Bộ phận tài chính kế toán: quản lí về tiền nh ập/xuất dược ph ẩm. Trên cơ sở số lượng dư ợc phẩm hiện có, bộ ph ận quản lí dược ph ẩm sẽ lưu trữ, cập nhật, quản lí các thông tin về dược ph ẩm như tên dược phẩm, lo ại dược phẩm (thuốc hay sản phẩm khác thu ốc), nhóm thuốc, ho ạt chất, ngày sản xuất, ngày h ết h ạn, số lô, nhà cung cấp, nước sản xuất. Hàng tháng, bộ phận quản lí dược ph ẩm sẽ tiến hành lập kế hoạch mua dược phẩm mới, ban giám đố c sẽ xét duyệt sau đó chuyển cho bộ phận tài chính kế toán tiến hành thanh toán. Hàng tháng, bộ phận qu ản lí dược phẩm sẽ tiến hành cập nhật lại số lương củ a từng lo ại thuố c, thống kê những lo ại thuố c sắp hết hạn, kết xu ất các báo cáo để báo cáo lên cấp trên. Trong quá trình công tác, bộ phận qu ản lí dược phẩm sẽ theo dõi và kiểm soát chất lượng dược phẩm, tiến hành loại bỏ những dược phẩm không đạt chất lượng h ay hết hạn sử dụng. Bệnh viện th ực hiện lưu trữ, quản lí các hóa đơn nhập/xu ất dược ph ẩm để phụ c vụ cho việc thống kê, kiểm soát định kì. 1.1.2. Ràng buộ c hệ thống 1.1.2.1. Các qui định về nghiệp vụ Mỗi lo ại dược ph ẩm (bao gồm thuố c và sản phẩm khác thuốc) được đ ánh m ã số theo qui định của bệnh viện, Giá dược ph ẩm phụ thuộ c vào giá mà nhà cung cấp đưa ra. %giá/ dược phẩm b ệnh viện thu là theo qui đ ịnh củ a sở y tế, nhà thuốc bệnh viện không được tùy tiện tăng số % n ày như những nhà thuốc tư nhân bên ngoài. Các quyết định thêm lo ại dược ph ẩm, nh ập dược phẩm mới, chọn nhà cung cấp dược ph ẩm… đều thông qua sự xét duyệt, phê chuẩn củ a ban giám đốc bệnh viện và theo qui ch ế của Nhà nư ớc. Trang 11
 13. Các báo cáo ph ải gử i đúng hạn, theo biểu mẫu định sẵn chung cho tất cả các b ệnh viện, được qui định bởi tổ chứ c chính quyền và Sở y tế. 1.1.2.2. Các hạn chế về nhân lực Thành viên th ực hiện hệ thống ch ỉ có hai n gười, bao gồm các công việc khảo sát h iện trạng, thu thập sưu liệu, phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm tra lỗi, b ảo trì. 1.1.2.3. Các hạn chế về thời gian khảo sát hiện trạng Hạn chế về thời gian tiếp xúc với các cán bộ chuyện trách các nghiệp vụ quản lí của b ệnh viện. Đa số là trong giờ hành chính, tối đa khoảng 3 -5 buổ i. Mỗi buổi khoảng 0.5 giờ. 1.1.2.4. Các hạn chế về thời gian thực hiện dự án Do nhu cầu cấp thiết cần có một h ệ thống quản lí dược phẩm vì số lượng dược phẩm (thuốc và sản ph ẩm khác thuốc) ngày càng lớn, công việc quản lí trở n ên phức tạp, d ễ dẫn đến sai sót, nhất là trong việc theo dõi, lập báo cáo vốn đòi hỏi sự chính xác cao. 1.1.3. Phát sinh về quản lí 1.1.3.1. Các thành viên tham gia Tất cả các cán bộ viên chức đang đảm nhận nhiệm vụ tại nhà thuốc bệnh viện. Các cán bộ các phòng ban, bộ ph ận có liên quan. Người quản trị. 1.1.3.2. Vai trò của từng thành viên Các cán bộ viên chức sẽ nhập liệu và cập nhật trên máy vi tính, tức là sẽ làm công tác nhập liệu và khai thác dữ liệu. Riêng người qu ản trị có thêm nhiệm vụ phân quyền cho từng thành viên được truy cập và thay đổ i thông tin nào về dược phẩm hay hóa đơn đã được lưu trong cơ sở d ữ liệu. Trang 12
 14. CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH 2.1. Phỏng vấ n Kế ho ạch phỏng vấn tổng quan Hệ thống: HỆ QUẢN LÍ DƯ ỢC PHẨM NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN QUẬN 2 Người lập: 1. Nguyễn Hoàng Thiện 2. Nguyễn Lê Minh Tuấn Ngày lập: 09/04/2011 STT Chủ đề Yêu cầu Bắ t đầu Kết thúc Qui trình quản lí Nắm rõ các thông 10/04/2011 1 14/04/2011 thông tin các loại tin củ a các loại dược phẩm trong dược phẩm mà nhà nhà thuốc bệnh thuốc b ệnh viện viện. chắc ch ắn muốn quản lí. Qui trình quản lí Nắm rõ qui trình 10/04/2011 2 14/04/2011 xuất/nhập xuất/nhập các loại các lo ại dược ph ẩm dược phẩm trong trong nhà thuốc nhà thuố c b ệnh b ệnh viện. viện, các thông tin cần lưu trữ về việc xuất/nhập các loại dược phẩm. Hệ th ống máy Nắm rõ tài nguyên 10/04/2011 3 14/04/2011 móc, ph ần mềm m áy móc, trang thiết bị, h ệ điều hành m à nhà thuốc hiện đang sử dụng. Trang 13
 15. 2 .1.1. Chi tiết buổ i phỏ ng vấn số 1 Chi tiết buổi phỏng vấn số 1 Chủ đề: QUI TRÌNH QUẢN LÍ THÔNG TIN CÁC LOẠI DƯỢ C PH ẨM TRONG NHÀ THUỐ C BỆNH VIỆN QUẬN 2. Người phỏng vấn: Nguyễn Hoàng Thiện, Nguyễn Lê Minh Tu ấn. Người được phỏng vấn: Trương Thanh Trung Vị trí/ch ức vụ hiện tại: Giám đốc bệnh viện Ngày lập: 10/04/2011 STT Câu hỏi Ghi nhậ n Qui trình qu ản lí dược phẩm của Vì đ ây là m ột cơ quan nhà nước 1 nhà thuố c b ệnh viện hiện nay nên các qui trình quản lí đều ph ải tuân theo những tiêu chí nào? tuân theo các chỉ thị và công văn của tổ chức chính quyền và Sở y tế mộ t cách nghiêm ngặt. Xin cho biết cụ th ể hơn về vai Quản lí các thông tin và ban hành 2 trò của tổ chức chính quyền và các quyết định, nghị định cơ bản Sở y tế đố i với hoạt động của hướng dẫn quản lí dược phẩm trong bệnh viện? nhà thuố c b ệnh viện. Đối với mỗ i loại dược ph ẩm, Hiện tại nhà thuốc b ệnh viện chia 3 nhà thuốc bệnh viện cần lưu trữ dược phẩm làm hai loại chính: nh ững thông tin gì? thuốc và sản ph ẩm khác thuốc.  Với thuốc thì nhà thuốc lưu trữ các thông tin như tên thuốc, lo ại thuốc, ho ạt ch ất chính của thuốc, ngày sản xuất, ngày hết hạn, số lô, điều kiện bảo quản, đơn vị tính, nước sản xuất, nhà cung cấp  Với sản phẩm khác thuốc thì nhà thuố c lưu trữ các thông tin như tên sản ph ẩm, ngày sản xuất, ngày hết hạn, số lô, điều kiện bảo qu ản, đơn vị tính, nước sản xu ất và nhà cung cấp. Trang 14
 16. Nhà thuố c bệnh viện qu ản lí Nhà thuốc quản lí thuố c theo nhóm 4 dược phẩm như thế nào? thuốc, theo hoạt chất chính củ a chúng. Hiện tại nhà thuốc đang qu ản lí Tôi sẽ cung cấp cho bạn danh mụ c 5 bao nhiêu nhóm thuốc? nhóm thuố c mà nhà thuốc hiện đang sử dụng. Hiện tại có bao nhiêu loại hoạt Đây là danh mục ho ạt ch ất mà bệnh 6 ch ất mà nhà thuố c đang quản lí? viện hiện đang sử d ụng. Một lo ại thuốc có th ể thuộc Một loại thu ốc ch ỉ thuộc mộ t nhóm 7 nhiều nhóm thuốc hay không? thuốc duy nhất. Đối với nhữ ng lo ại thuốc không Chúng tôi xóa chúng ra khỏ i danh 8 còn được bán nữa, nhà thuố c xử mụ c thuố c hiện thời nhưng vẫn giữ lí như thế nào? lại trong cơ sở dữ liệu. Tại sao không xóa h ẳn những Để phục vụ cho việc đố i chiếu số 9 loại thuốc đó khỏi cơ sở dữ liệu? liệu cũng nh ư tra cứu về sau khi có nhu cầu. Các loại báo cáo nào nhà thuốc Báo cáo nhập thêm loại dược phẩm 10 ph ải trình lên cho ban giám đốc mới. phê duyệt? Báo cáo dược phẩm sắp hết hạn sử dụng. Báo cáo dược phẩm sắp hết số lượng. Hóa đơn nh ập dược phẩm. Các lo ại báo cáo trên có theo Có. Tôi sẽ cung cấp m ẫu cho b ạn. 11 mộ t biểu m ẫu qui định nào không? Trang 15
 17. 2 .1.2. Chi tiết buổ i phỏ ng vấn số 2 Chi tiết buổi phỏng vấn số 2 Chủ đ ề: QUI TRÌNH QUẢN LÍ XUẤT NH ẬP DƯỢ C PHẨM TẠI NHÀ THUỐ C BỆNH VIỆN QUẬN 2. Người trực tiếp phỏng vấn: Nguyễn Hoàng Thiện, Nguyễn Lê Minh Tuấn . Người được phỏng vấn: Trương Thanh Trung Vị trí/ch ức vụ hiện tại: Giám đốc bệnh viện Ngày lập: 12/04/2011 STT Câu hỏi Ghi nhậ n Xin cho biết tổng quan về qui Qui trình qu ản lí nh ập xu ất dược 1 trình quản lí nhập/xuất dược ph ẩm tuân theo các nguyên tắc, qui ph ẩm tại bệnh viện? định về quản lí dược ph ẩm theo tiêu chu ẩ n nhà thuốc GPP do Nhà nước ban hành. Xin cho biết cụ thể hơn về qui Qui trình chung đối với việc nhập 2 trình nh ập/xuất dược ph ẩm tại dược phẩm bao gồm các bước: nhà thuố c?  Lập kế hoạch mua thuốc: bao gồm các kế ho ạch mua hàng thường kì (hàng tuần, hàng tháng, hàng quí, đột xuất).  Lựa chọn nhà cung cấp có uy tín.  Đàm phán kí h ợp đồng.  Lập đơn đ ặt hàng.  Gửi đơn đ ặt hàng trực tiếp hoặc email …  Kiểm nh ận hàng. Qui trình chung đố i với việc xu ất dược phẩm bao gồm các bước:  Tiếp nhận đơn thuố c.  Kiểm tra đơn thuốc.  Lựa chon thuốc, tư vấn nếu có.  Lập phiếu tính tiền – Trang 16
 18. báo giá – thu tiền. Nhà thuố c có cần lưu trữ lại Có chứ . 3 danh m ục các nhà cung cấp không? Vậy trong danh mụ c đó cần lưu Danh mụ c đó bao gồm các nội 4 nh ững thông tin gì? dung: tên nhà cung cấp, địa chỉ, điện thoại, số fax, số đ ăng kí kinh doanh. Xin hỏ i việc kiểm nhận hàng cụ Việc kiểm nhận hàng bao gồm các 5 thể là như th ế n ào? bước:  Nhân viên nhà thuố c sẽ kiểm tra chủng loại, tên thuốc, hàm lượng, số lô, hạn dùng trên hóa đơn và th ực tế ph ải trùng khớp nhau. Nếu có sai lệch thì đ ề n ghị chỉnh sửa lại hóa đơn ho ặc không nh ận đơn hàng đó.  Dược sĩ nhà thuố c chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng thuố c khi nhập hàng.  Nếu thấy thuốc đ ạt chất lượng, hóa đơn chứ ng từ phù hợp thì cho nhận hàng, nh ập thông tin mua hàng vào phần m ềm. Việc xuất thuốc có theo nguyên Có. Theo nguyên tắc FIFO (thuố c 6 tắc nào không? nh ập trước cấp phát trước) và FEFO (thuốc hết h ạn trước xu ất trước). Việc kiểm soát chất lượng thuốc Bao gồm các bước: 7 được tiến hành thế nào?  Kiểm tra tính h ợp pháp, nguồn gố c, xuất xứ của thuốc.  Kiểm tra cảm quan chất lượng thuố c.  Kiểm tra điều kiện Trang 17
 19. bảo quản của từng lo ại thuốc.  Sử dụng ph ần mềm theo dõi h ạn dùng của tất cả các loại thuốc. Nhà thuốc lập hóa đơn xong có Hóa đơn đó sẽ được trình lên ban 8 cần gử i hóa đơn đó đi đâu giám đốc xét duyệt sau đó chuyển xuống cho phòng tài vụ thanh toán. không? Bao lâu thì lập hóa đơn nh ập Định kì là một tháng một lần. Tuy 9 dược phẩm một lần? nhiên vẫn có trường h ợp đột xuất, chẳng hạn như xuất hiện b ệnh d ịch . Các hóa đơn đó có cần theo mộ t Có. Đây là m ẫu hóa đơn. 10 biểu mẫu qui đ ịnh nào không? Có bao giờ xảy ra sai sót trong Thỉnh thoảng vẫn có. 11 việc lập hóa đơn không? Lí do xảy ra sai sót? Do số lư ợng thuốc mỗi lần nhập về 12 là khá lớn nên sai sót là khó tránh khỏi. 2 .1.3. Chi tiết buổ i phỏ ng vấn số 3 Chi tiết buổi phỏng vấn số 3 Chủ đ ề: HỆ THỐ NG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, PHẦN MỀM. Người trực tiếp phỏng vấn: Nguyễn Hoàng Thiện, Nguyễn Lê Minh Tuấn. Người được phỏng vấn: Trương Thanh Trung Vị trí/ch ức vụ hiện tại: Giám đốc bệnh viện Ngày lập: 14/04/2011 STT Câu hỏ i Ghi nhận Hiện tại nhà thuốc có sử dụng MediSoft 1 phần mềm nào để quản lí dược phẩm trong nhà thuố c không? Môi trường của phần m ềm này là C# 2 gì? Trang 18
 20. Phần m ềm chạy trên hệ điều Windows. 3 hành nào? Hiện tại bệnh viện có bao nhiêu 3 máy. 4 máy tính dành cho việc quản lí ? Cấu hình cụ thể của từng máy? Máy 1: 5 Và hệ điều hành nào đang được CPU: Pentium 4 - 2.6 Ghz. sử dụng ở mỗi máy? RAM: 256 Mb. HDD: 80 Gb. OS: Windows XP. Máy 2: CPU: P entium 4 - 2 .4 Ghz. RAM: 256 Mb. HDD: 80 Gb. OS: Windows XP. Máy 3: CPU: Pentium 4 – 3.0 Ghz. RAM: 256 Mb. HDD: 80 Gb. OS: Windows XP. Dữ liệu qu ản lí dược phẩm ở nhà Bệnh viện có 1 cơ sở dữ liệu 6 thuốc được lưu trữ ra sao? Oracle dùng chung cho tất cả các m áy. Bệnh viện có quan tâm tới tố c Không quan tâm lắm. 7 độc xử lí công việc của máy tính không? Hiện tại các máy tính trong bệnh Có. Các máy tính trong b ệnh viện 8 viện có nối mạng cục bộ không? có nối mạng cuc bộ n gang hàng. Bệnh viện có nhu cầu nối m ạng Không. Vì đây là dữ liệu quan 9 internet cho các máy tính không? trọng nên chúng tôi không nối m ạng internet vì vấn đề bảo m ật dữ liệu. Trang 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản