Đề tài báo cáo "Quản lý dược phẩm bệnh viện quận 2"

Chia sẻ: bluestar7589

Ngày nay cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kĩ thuật, công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó có lĩnh vực quản lí. Tin học hóa công tác quản lí giúp nâng cao hiệu suất công việc, đảm bảo tính chính xác cao. Mỗi bệnh viện dù lớn hay nhỏ, bên cạnh cơ cấu quản lí nhân sự , tiền lương, đào tạo… thì cơ cấu quản lí dược phẩm là một vấn đề quan trọng và phức tạp, nhất là đối với những bệnh...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài báo cáo "Quản lý dược phẩm bệnh viện quận 2"

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO Đ ỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TOÁN ỨNG DỤNG
------------------
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP


Đề tài:

HỆ THỐNG QUẢN LÝ DƯỢC PHẨM
BỆNH VIỆN QUẬN 2
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Giả ng viên hướng dẫn: LÊ M ẬU LONG
Sinh viên thực hiện: NGUYỂN HOÀNG THIỆN
NGUYỄN LÊ MINH TUẤN
TH
Lớp : 07 3D
Khoá : 2007-2011
TP. Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2011
LỜI CÁM ƠN

Để hoàn thành luận văn này, chúng tôi đã nhận được sự hướng d ẫn, giúp đ ỡ và
góp ý nhiệt tình củ a quí thầ cô trường Đại họ c Tôn Đức Thắng.

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn đ ến quí thầy cô trường Đại học Tôn
Đức Thắng, đ ặc biệt là những thầy cô đ ã tận tình dạy bảo cho chúng tôi suốt thời
gian học tập tại trường.

Chúng tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đ ến thầy Lê Mậu Long đã d ảnh rất nhiều
th ời gian và tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu và giúp chúng tôi hoàn thành luận văn
tố t nghiệp.

Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc cùng toàn th ể
cán bộ công nhân viên bệnh viện quận 2, đ ặc biệt là bác sĩ Trương Thanh Trung –
giám đốc bệnh viện đã hết lòng tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi về vấn đ ề
chuyên môn trong suốt quá trình thực hiện đề tài này.

Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hoàn thiện luận văn b ằng tất cả sự nhiệt tình và
n ăng lực củ a mình, tuy nhiên không th ể tránh khỏ i những thiếu sót, rất mong nhận
được những ý kiến đóng góp quí báu của th ầy cô và các bạn.
Trang 1
NH ẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚ NG DẪN

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
Trang 2
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN


....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
Trang 3
MỤC LỤC
NH ẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PH ẢN BIỆN ................................................... 3
LỜI MỞ ĐẦU................................ ...................................................................... 10
CHƯƠNG 1: TỔ NG QUAN ............................................................................... 11
1.1. Giới thiệu hệ thống ............................................................................... 11
1.1.1. Mô tả p hạm vi hệ thống................................................................... 11
1.1.2. Ràng buộc hệ thống ................................................................ ........ 11
1 .1.2.1. Các qui định về nghiệp vụ................................ .......................... 11
1 .1.2.2. Các hạn chế về nhân lực ............................................................ 12
1 .1.2.3. Các hạn chế về thời gian khảo sát hiện trạng ........................... 12
1 .1.2.4. Các hạn chế về thời gian thực hiện dự á n ................................ . 12
1.1.3. Phát sinh về quả n lí ......................................................................... 12
1 .1.3.1. Các thành viên tham gia ............................................................ 12
1 .1.3.2. Vai trò của từng thành viên ....................................................... 12
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ................................................................................. 13
2.1. Phỏng vấ n .............................................................................................. 13
2.1.1. Chi tiết buổi phỏ ng vấn số 1 ............................................................ 14
2.1.2. Chi tiết buổi phỏ ng vấn số 2 ............................................................ 16
2.1.3. Chi tiết buổi phỏ ng vấn số 3 ............................................................ 18
2.2. Phân tích hiện trạ ng ................................ ............................................. 20
2.2.1. Tổ chứ c chính quyền/sở y tế............................................................ 20
2.2.2. Ban giám đốc bệnh viện .................................................................. 20
2.2.3. Bộ phận quả n lí dược phẩm ............................................................ 20
2.2.4. Nhân viên nhà thuốc bệnh viên ...................................................... 20
2.2.5. Bộ phận tài chính kế toán ............................................................... 20
2.3. Phân tích yêu cầ u hệ thố ng ................................................................... 21
2.3.1 . Yêu cầu chức năng .......................................................................... 21
2.3.2. Yêu cầu phi chức năng.................................................................... 22
2.3.3. Yêu cầu về khố i lượng dữ liệu có thể ................................ .............. 22
2.3.4. Yêu cầu bảo mậ t ................................................................ .............. 22
2.3.5. Yêu cầu về giao diện................................................................ ........ 22
2.3.6. Yêu cầu an toàn............................................................................... 22
2.4. Phân tích dữ liệu ................................ ................................................... 23
2.4.1. Mô hình ER cho hệ thống ............................................................... 23
2.4.2. Mô hình DFD của hệ thống ............................................................ 24
Trang 4
2 .4.2.1. Mô hình DFD tổ ng quan:........................................................... 24
2 .4.2.3. Mô hình DFD cấp 2 .................................................................... 26
2.4.2.3.1. Phân rã ô xử lí số 1 ở mô hình cấp 2 – Quả n lí dược
phẩm 26
2.4.2.3.2. Phân rã ô xử lí số 2 ở mô hình cấp 2 ................................... 35
2.4.3. Mô hình tổ chức dữ liệu .................................................................. 37
2.4.4. Mô hình vậ t lí d ữ liệu ...................................................................... 38
2 .4.4.1. KhachHang (MaKH, TenKH, DiaChi, Tuoi, GioiTinh,
DienThoai, HienThi) ....................................................................................... 38
2 .4.4.2. BietDuoc(MaBD, TenBD, MaLoaiSP, MaNhaCC,
MaNuocSX, MaLoaiBD, MaHoatChat, MaDVT, HamLuong, GhiChu,
DieuKienBQ, HienThi) ................................ ................................................... 38
2 .4.4.3. LoaiBietDuoc (MaLoaiBD, TenLoaiBD, HienThi) ................... 39
2 .4.4.4. HoatChat (MaHoatChat, TenHoatChat, HienThi) .................. 39
2 .4.4.5. SanPhamKhac (MaSPK,TenSPK, MaLoaiSP, MaNhaCC,
MaNuocSX, MaDVT, DieuKienBQ, HienThi) ................................ .............. 40
2 .4.4.6. NuocSanXuat (MaNuocSX, TenNuocSX, HienThi) ................. 40
2 .4.4.7. NhaCungCap (MaNhaCC, TenNhaCC, DiaChi, DienThoai,
Fax, SoDKKD, GhiChu, HienThi) ................................ ................................ . 41
2 .4.4.8. DonViTinh (MaDVT, TenDVT, HienThi) ................................ 41
2 .4.4.9. ChanBenh (MaBenh, TenBenh, HienThi)................................ . 42
2 .4.4.10. HoaDonNhap (STT, MaHDN, NgayLapHD, NgayNhap,
LiDoNhap, HienThi) ....................................................................................... 42
2 .4.4.11. HoaDonXuat (STT, MaHDX, NgayLapHD, NgayXuat,
LiDoXuat, HienThi)........................................................................................ 42
2 .4.4.12. ChiTietHoaDonNhap(MaCTHDN, MaHDN, MaLoaiSP,
MaLoaiBD, MaBD, MaSPK, MaDVT, NgaySanXuat, NgayHetHan,
MaNuocSX, MaNhaCC, SoLo, SoLuong, GiaBan, VAT, HienThi) ............. 43
2 .4.4.13. ChiTietHoaDonXuat(MaCTHDX, MaHDX, MaLoaiSP,
MaLoaiBD, MaBD, MaSPK, MaDVT, MaNuocSX, MaKH, MaBenh,
SoLuong, GiaBan, VAT, CachDung, HienThi) ............................................. 44
2 .4.4.14. NguoiDung (TenNguoiDung, MatKhau, VaiTro, HienThi) ... 45
2 .4.4.15. LoaiSanPham (MaLoaiSP, TenLoaiSP).................................. 45
CHƯƠNG 3: THIẾT K Ế HỆ THỐNG .............................................................. 46
3.1. Cấ u trúc chức năng hệ thố ng ............................................................... 46
3.1.1. Chức năng về danh mục/ số liệu ban đầ u ................................ ....... 46
3.1.2. Chức năng hệ thống:................................ ................................ ....... 46Trang 5
3.1.3. Thố ng kê báo cáo ............................................................................ 47
3.1.4. Trợ g iúp ........................................................................................... 47
3.2. Cây cấu trúc chức năng phầ n mềm...................................................... 48
3.3. Thiết kế chức năng phần mềm ............................................................. 48
3.3.1. Mô hình ba lớp ................................................................................ 48
3.3.2. Thiết k ế chức năng .......................................................................... 50
3 .3.2.1. Giao diện..................................................................................... 50
3 .3.2.2. Xử lí ............................................................................................ 51
3 .3.2.3. Cơ sở dữ liệu ............................................................................... 56
3 .3.2.4. Sơ đồ liên kết các giao diện ........................................................ 68
3 .3.2.5. Danh sách các màn hình giao diện ............................................ 69
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT....................................................................................... 72
4.1. Môi trường lập trình và các công cụ hỗ trợ phát triển đã sử dụng .... 72
4.1.1. Mã nguồn ........................................................................................ 72
4.1.2. Cơ sở dữ liệu ................................ ................................................... 72
4.1.3. Báo cáo - biểu mẫ u.......................................................................... 72
4.1.4. Trợ g iúp ........................................................................................... 72
4.1.5. Tạo bộ cài đặt chương trình ............................................................ 72
4.1.6. Chế độ màn hình hiển thị tốt nhất .................................................. 72
4.1.7. Font chữ - bộ gõ tiếng Việt.............................................................. 72
4.1.8. H ệ đ iều hành hỗ trợ ................................................................ ........ 73
4.2. Giao diện chương trình......................................................................... 73
4.2.1. Màn hình chính của chương trình (form Main) ............................. 73
4.2.2. H ệ thống menu ................................................................................ 74
4 .2.2.1. Danh mục................................................................ .................... 74
4 .2.2.2. Hóa đơn ...................................................................................... 74
4 .2.2.3. Báo cáo ........................................................................................ 75
4 .2.2.4. Hệ thống ..................................................................................... 75
4 .2.2.5. Trợ giúp ...................................................................................... 75
4.2.3. Giao diện các màn hình con............................................................ 76
4 .2.3.1. Giao hiện đăng nhập .................................................................. 76
4 .2.3.2. Giao diện quản lí người dùng ................................ .................... 76
4 .2.3.3. Giao diện tìm kiếm ..................................................................... 77
4 .2.3.4. Giao diện danh mục biệt dược................................................... 78
4 .2.3.5. Giao diện danh mục loạ i biệt dược............................................ 78
4 .2.3.6. Giao diện danh mục hoạ t chất ................................................... 79
4 .2.3.7. Giao diện danh mục sản phẩm khác ......................................... 79Trang 6
4 .2.3.8. Giao diện danh mục nước sản xuất ........................................... 80
4 .2.3.9. Giao diện danh mục nhà cung cấp ............................................ 80
4 .2.3.10. Giao diện danh mục lo ại bệnh ................................................. 81
4 .2.3.11. Giao diện danh mục đơn vị tính ................................ .............. 81
4 .2.3.12. Giao diện hóa đơn nhập ........................................................... 82
4 .2.3.13. Giao diện báo cáo hóa đơn nhập ............................................. 83
4 .2.3.14. Giao diện hóa đơn xuấ t ............................................................ 84
4 .2.3.15. Giao diện báo cáo hóa đơn xuất ................................ .............. 85
4 .2.3.16. Giao diện hướng dẫ n sử dụng .................................................. 86
4 .2.3.17. Giao diện giới thiệu .................................................................. 87
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN................................ ................................................... 88
5.1. Kết luận ................................................................ ................................ . 88
5.2. Hạn chế.................................................................................................. 88
5.3. Hướng phát triển đề tài ................................................................ ........ 88
CHƯƠNG 6: DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................... 90
Trang 7
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ


Tên hình vẽ Trang
Sơ đồ hiện trạng
Hình 2.2: 21
Mô hình ER cho hệ thống
Hình 2.4.1: 23
Mô hình DFD tổng quan
Hình 2.4.2.1: 24
Mô hình DFD cấp 1
Hình 2.4.2.2: 25
DFD xử lí biệt dược
Hình 2.4.2.3.1: 26
DFD xử lí lo ại biệt dược
Hình 2.4.2.3.2: 27
DFD xử lí hoạt ch ất
Hình 2.4.2.3.3: 28
DFD xử lí sản phẩm khác
Hình 2.4.2.3.4: 29
DFD xử lí nhà cung cấp
Hình 2.4.2.3.5: 30
DFD xử lí nước sản xuất
Hình 2.4.2.3.6: 31
DFD xử lí đơn vị tính
Hình 2.4.2.3.7: 32
DFD xử lí chẩn b ệnh
Hình 2.4.2.3.8: 33
DFD xử lí chẩn b ệnh
Hình 2.4.2.3.9: 34
DFD xử lí hoá đơn nh ập
Hình 2.4.2.3.2.1: 35
DFD xử lí hoá đơn xu ất
Hình 2.4.2.3.2.2: 36
Cây cấu trúc phần mềm
Hình 3.2: 48
Mô hình 3 lớp
Hình 3.3.1: 49
Màn hình danh mụ c đơn vị tính
Hình 3.3.2.2: 51
Xử lí thêm mới trong form Đơn vị tính
Hình 3.3.2.2.1: 52
Xử lí ghi vào cơ sở dữ liệu trong form Đơn vị tính
Hình 3.3.2.2.2: 53
Xử lí xóa trong cơ sở dữ liệu trong form Đơn vị tính
Hình 3.3.2.2.3: 54
Hình 3.3.2.2.4: Mô hình Diagrams 55
Bảng cơ sở dữ liệu
Hình 3.3.2.3: 56
Sơ đồ liên kết các giao diện
Hình 3.3.2.4: 68
Giao diện chính củ a chương trình.
Hình 4.2.1: 73
Giao diện menu danh mụ c.
Hình 4.2.2.1: 74
Giao diện menu hóa đ ơn.
Hình 4.2.2.2: 74
Giao diện menu báo cáo.
Hình 4.2.2.3: 75
Giao diện menu hệ thống.
Hình 4.2.2.4: 75
Giao diện menu trợ giúp.
Hình 4.2.2.5: 75
Giao diện đăng nhập
Hình 4.2.3.1: 76
Giao diện qu ản lí người dùng.
Hình 4.2.3.2: 76
Giao diện tìm kiếm.
Hình 4.2.3.3: 77
Giao diện danh mụ c biệt dược.
Hình 4.2.3.4: 78
Giao diện danh mụ c lo ại biệt dư ợc.
Hình 4.2.3.5: 78
Giao diện danh mụ c hoạt ch ất.
Hình 4.2.3.6: 79
Giao diện danh mụ c sản phẩm khác
Hình 4.2.3.7: 79
Giao diện danh mụ c n ước sản xu ất.
Hình 4.2.3.8: 80
Trang 8
Giao diện danh mụ c nhà cung cấp.
Hình 4.2.3.9: 80
Giao diện danh mụ c lo ại bệnh.
Hình 4.2.3.10: 81
Giao diện danh mụ c đ ơn vị tính.
Hình 4.2.3.11: 81
Giao diện hóa đ ơn nhập.
Hình 4.2.3.12: 82
Giao diện báo cáo hóa đơn nhập.
Hình 4.2.3.13: 83
Giao diện hóa đ ơn xuất.
Hình 4.2.3.14: 84
Giao diện báo cáo hóa đơn xuất.
Hình 4.2.3.15: 85
Giao diện hướng dẫn sử dụng.
Hình 4.2.3.16: 86
Giao diện giới thiệu.
Hình 4.2.3.17: 87
Trang 9
LỜI MỞ ĐẦU


Ngày nay cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kĩ thuật, công ngh ệ
thông tin ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực củ a đ ời sống, trong
đó có lĩnh vực quản lí. Tin học hóa công tác quản lí giúp nâng cao hiệu suất công
việc, đảm bảo tính chính xác cao.

Mỗi b ệnh viện dù lớn hay nhỏ, bên cạnh cơ cấu quản lí nhân sự , tiền lương, đào
tạo… thì cơ cấu quản lí dược ph ẩm là một vấn đ ề quan trọng và phứ c tạp, nhất là
đối với những bệnh viện lớn.

Được sự hỗ trợ nhiệt tình củ a ban giám đốc, các cán bộ công nhân viên bệnh
viện quận 2, chúng tôi có cơ hội khảo sát qui trình quản lí dược phẩm tại nhà thuố c
của bệnh viện. Đây là m ột trong những đơn vị đ iển hình, đ i đầu trong việc ứng dụng
công nghệ thông tin vào công tác quản lí.

Bệnh viện quận 2 là một trong những bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh
với số lượng nhân viên trên 100 người, phụ trách việc chăm sóc sức khỏ e cho nhân
d ân quận 2 và các vùng lân cận. Nhà thuốc bệnh viện với số lượng dư ợc phẩm lên
tới trên một ngàn loại, việc quản lí dược phẩm của các cán bộ công nhân viên tại
nhà thuố c gặp ph ải nhiều khó khăn, sai sót là không thể tránh được. Vì vậy nhu cầu
ứng dụng tin học vào việc quản lí dược phẩm là một nhu cầu tất yếu.

Từ năm 2005 đ ến nay, sự có m ặt củ a tin họ c đã giúp nhân viên nhà thuốc đỡ vất
vả h ơn trong việc quản lí, với phần mềm chạy trên n ền Windows XP cùng với cơ sở
dữ liệu Oracle. Do mộ t số hạn ch ế về tính năng nên chương trình chưa thỏa mãn
được các nhu cầu phứ c tạp của cán bộ chuyên trách.

Để hỗ trợ nhân viên nhà thuố c có được một công cụ quản lí thu ận tiện, chính
xác, tiết kiệm thời gian cũng như tận dụng tố c độ xử lí của máy tính, chúng tôi xây
dựng phần mềm “QUẢN LÍ NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN QUẬN 2”.

Sau khi tìm hiểu kĩ qui trình qu ản lí dược phẩm, căn cứ vào tình hình và nhu cầu
thực tế tại nhà thuố c b ệnh viện, chúng tôi quyết đ ịnh xây d ựng chương trình trên
n ền tảng ngôn ngữ C# và chọn cơ sở dữ liệu là SQL Server 2005.

Bước đ ầu phần m ềm này sẽ cung cấp những chức năng cơ bản, cần thiết nh ất
đối với công tác quản lí dược ph ẩm tại nhà thuốc bệnh viện, hỗ trợ việc lập và quản
lí hóa đơn nhập/xuất dược phẩm cũng như hỗ trợ việc kết xuất những loại báo cáo
thường xuyên sử dụng tại bệnh viện cho người sử dụng.Trang 10
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Giới thiệu hệ thố ng
1.1.1. Mô tả phạm vi hệ thống

Cơ cấu tổ chức quản lí dược phẩm ở nhà thuốc bệnh viện bao gồm các b ộ phận:

 Bộ phận quản lí dược phẩm: quản lí về dược phẩm.
 Bộ phận tài chính kế toán: quản lí về tiền nh ập/xuất dược ph ẩm.

Trên cơ sở số lượng dư ợc phẩm hiện có, bộ ph ận quản lí dược ph ẩm sẽ lưu trữ,
cập nhật, quản lí các thông tin về dược ph ẩm như tên dược phẩm, lo ại dược phẩm
(thuốc hay sản phẩm khác thu ốc), nhóm thuốc, ho ạt chất, ngày sản xuất, ngày h ết
h ạn, số lô, nhà cung cấp, nước sản xuất.

Hàng tháng, bộ phận quản lí dược ph ẩm sẽ tiến hành lập kế hoạch mua dược
phẩm mới, ban giám đố c sẽ xét duyệt sau đó chuyển cho bộ phận tài chính kế toán
tiến hành thanh toán.

Hàng tháng, bộ phận qu ản lí dược phẩm sẽ tiến hành cập nhật lại số lương củ a
từng lo ại thuố c, thống kê những lo ại thuố c sắp hết hạn, kết xu ất các báo cáo để báo
cáo lên cấp trên.

Trong quá trình công tác, bộ phận qu ản lí dược phẩm sẽ theo dõi và kiểm soát
chất lượng dược phẩm, tiến hành loại bỏ những dược phẩm không đạt chất lượng
h ay hết hạn sử dụng.

Bệnh viện th ực hiện lưu trữ, quản lí các hóa đơn nhập/xu ất dược ph ẩm để phụ c
vụ cho việc thống kê, kiểm soát định kì.

1.1.2. Ràng buộ c hệ thống
1.1.2.1. Các qui định về nghiệp vụ

Mỗi lo ại dược ph ẩm (bao gồm thuố c và sản phẩm khác thuốc) được đ ánh m ã số
theo qui định của bệnh viện, Giá dược ph ẩm phụ thuộ c vào giá mà nhà cung cấp
đưa ra. %giá/ dược phẩm b ệnh viện thu là theo qui đ ịnh củ a sở y tế, nhà thuốc bệnh
viện không được tùy tiện tăng số % n ày như những nhà thuốc tư nhân bên ngoài.

Các quyết định thêm lo ại dược ph ẩm, nh ập dược phẩm mới, chọn nhà cung cấp
dược ph ẩm… đều thông qua sự xét duyệt, phê chuẩn củ a ban giám đốc bệnh viện và
theo qui ch ế của Nhà nư ớc.
Trang 11
Các báo cáo ph ải gử i đúng hạn, theo biểu mẫu định sẵn chung cho tất cả các
b ệnh viện, được qui định bởi tổ chứ c chính quyền và Sở y tế.

1.1.2.2. Các hạn chế về nhân lực

Thành viên th ực hiện hệ thống ch ỉ có hai n gười, bao gồm các công việc khảo sát
h iện trạng, thu thập sưu liệu, phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm tra lỗi, b ảo trì.

1.1.2.3. Các hạn chế về thời gian khảo sát hiện trạng

Hạn chế về thời gian tiếp xúc với các cán bộ chuyện trách các nghiệp vụ quản lí
của b ệnh viện. Đa số là trong giờ hành chính, tối đa khoảng 3 -5 buổ i. Mỗi buổi
khoảng 0.5 giờ.

1.1.2.4. Các hạn chế về thời gian thực hiện dự án

Do nhu cầu cấp thiết cần có một h ệ thống quản lí dược phẩm vì số lượng dược
phẩm (thuốc và sản ph ẩm khác thuốc) ngày càng lớn, công việc quản lí trở n ên phức
tạp, d ễ dẫn đến sai sót, nhất là trong việc theo dõi, lập báo cáo vốn đòi hỏi sự chính
xác cao.

1.1.3. Phát sinh về quản lí
1.1.3.1. Các thành viên tham gia

Tất cả các cán bộ viên chức đang đảm nhận nhiệm vụ tại nhà thuốc bệnh viện.

Các cán bộ các phòng ban, bộ ph ận có liên quan.

Người quản trị.

1.1.3.2. Vai trò của từng thành viên

Các cán bộ viên chức sẽ nhập liệu và cập nhật trên máy vi tính, tức là sẽ làm
công tác nhập liệu và khai thác dữ liệu.

Riêng người qu ản trị có thêm nhiệm vụ phân quyền cho từng thành viên được
truy cập và thay đổ i thông tin nào về dược phẩm hay hóa đơn đã được lưu trong cơ
sở d ữ liệu.
Trang 12
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH

2.1. Phỏng vấ n


Kế ho ạch phỏng vấn tổng quan
Hệ thống: HỆ QUẢN LÍ DƯ ỢC PHẨM NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN QUẬN 2
Người lập:
1. Nguyễn Hoàng Thiện
2. Nguyễn Lê Minh Tuấn
Ngày lập: 09/04/2011

STT Chủ đề Yêu cầu Bắ t đầu Kết thúc
Qui trình quản lí Nắm rõ các thông 10/04/2011
1 14/04/2011
thông tin các loại tin củ a các loại
dược phẩm trong dược phẩm mà nhà
nhà thuốc bệnh thuốc b ệnh viện
viện. chắc ch ắn muốn
quản lí.

Qui trình quản lí Nắm rõ qui trình 10/04/2011
2 14/04/2011
xuất/nhập xuất/nhập các loại
các
lo ại dược ph ẩm dược phẩm trong
trong nhà thuốc nhà thuố c b ệnh
b ệnh viện. viện, các thông tin
cần lưu trữ về việc
xuất/nhập các loại
dược phẩm.

Hệ th ống máy Nắm rõ tài nguyên 10/04/2011
3 14/04/2011
móc, ph ần mềm m áy móc, trang
thiết bị, h ệ điều
hành m à nhà thuốc
hiện đang sử dụng.
Trang 13
2 .1.1. Chi tiết buổ i phỏ ng vấn số 1

Chi tiết buổi phỏng vấn số 1
Chủ đề: QUI TRÌNH QUẢN LÍ THÔNG TIN CÁC LOẠI DƯỢ C PH ẨM
TRONG NHÀ THUỐ C BỆNH VIỆN QUẬN 2.
Người phỏng vấn: Nguyễn Hoàng Thiện, Nguyễn Lê Minh Tu ấn.
Người được phỏng vấn: Trương Thanh Trung
Vị trí/ch ức vụ hiện tại: Giám đốc bệnh viện
Ngày lập: 10/04/2011


STT Câu hỏi Ghi nhậ n
Qui trình qu ản lí dược phẩm của Vì đ ây là m ột cơ quan nhà nước
1
nhà thuố c b ệnh viện hiện nay nên các qui trình quản lí đều ph ải
tuân theo những tiêu chí nào? tuân theo các chỉ thị và công văn
của tổ chức chính quyền và Sở y tế
mộ t cách nghiêm ngặt.

Xin cho biết cụ th ể hơn về vai Quản lí các thông tin và ban hành
2
trò của tổ chức chính quyền và các quyết định, nghị định cơ bản
Sở y tế đố i với hoạt động của hướng dẫn quản lí dược phẩm trong
bệnh viện? nhà thuố c b ệnh viện.

Đối với mỗ i loại dược ph ẩm, Hiện tại nhà thuốc b ệnh viện chia
3
nhà thuốc bệnh viện cần lưu trữ dược phẩm làm hai loại chính:
nh ững thông tin gì? thuốc và sản ph ẩm khác thuốc.
 Với thuốc thì nhà
thuốc lưu trữ các thông tin
như tên thuốc, lo ại thuốc,
ho ạt ch ất chính của thuốc,
ngày sản xuất, ngày hết hạn,
số lô, điều kiện bảo quản,
đơn vị tính, nước sản xuất,
nhà cung cấp
 Với sản phẩm khác
thuốc thì nhà thuố c lưu trữ
các thông tin như tên sản
ph ẩm, ngày sản xuất, ngày
hết hạn, số lô, điều kiện bảo
qu ản, đơn vị tính, nước sản
xu ất và nhà cung cấp.
Trang 14
Nhà thuố c bệnh viện qu ản lí Nhà thuốc quản lí thuố c theo nhóm
4
dược phẩm như thế nào? thuốc, theo hoạt chất chính củ a
chúng.

Hiện tại nhà thuốc đang qu ản lí Tôi sẽ cung cấp cho bạn danh mụ c
5
bao nhiêu nhóm thuốc? nhóm thuố c mà nhà thuốc hiện
đang sử dụng.

Hiện tại có bao nhiêu loại hoạt Đây là danh mục ho ạt ch ất mà bệnh
6
ch ất mà nhà thuố c đang quản lí? viện hiện đang sử d ụng.

Một lo ại thuốc có th ể thuộc Một loại thu ốc ch ỉ thuộc mộ t nhóm
7
nhiều nhóm thuốc hay không? thuốc duy nhất.

Đối với nhữ ng lo ại thuốc không Chúng tôi xóa chúng ra khỏ i danh
8
còn được bán nữa, nhà thuố c xử mụ c thuố c hiện thời nhưng vẫn giữ
lí như thế nào? lại trong cơ sở dữ liệu.

Tại sao không xóa h ẳn những Để phục vụ cho việc đố i chiếu số
9
loại thuốc đó khỏi cơ sở dữ liệu? liệu cũng nh ư tra cứu về sau khi có
nhu cầu.

Các loại báo cáo nào nhà thuốc Báo cáo nhập thêm loại dược phẩm
10
ph ải trình lên cho ban giám đốc mới.
phê duyệt? Báo cáo dược phẩm sắp hết hạn sử
dụng.
Báo cáo dược phẩm sắp hết số
lượng.
Hóa đơn nh ập dược phẩm.

Các lo ại báo cáo trên có theo Có. Tôi sẽ cung cấp m ẫu cho b ạn.
11
mộ t biểu m ẫu qui định nào
không?
Trang 15
2 .1.2. Chi tiết buổ i phỏ ng vấn số 2

Chi tiết buổi phỏng vấn số 2
Chủ đ ề:
QUI TRÌNH QUẢN LÍ XUẤT NH ẬP DƯỢ C PHẨM TẠI NHÀ THUỐ C
BỆNH VIỆN QUẬN 2.
Người trực tiếp phỏng vấn: Nguyễn Hoàng Thiện, Nguyễn Lê Minh Tuấn .
Người được phỏng vấn: Trương Thanh Trung
Vị trí/ch ức vụ hiện tại: Giám đốc bệnh viện
Ngày lập: 12/04/2011


STT Câu hỏi Ghi nhậ n
Xin cho biết tổng quan về qui Qui trình qu ản lí nh ập xu ất dược
1
trình quản lí nhập/xuất dược ph ẩm tuân theo các nguyên tắc, qui
ph ẩm tại bệnh viện? định về quản lí dược ph ẩm theo
tiêu chu ẩ n nhà thuốc GPP do Nhà
nước ban hành.

Xin cho biết cụ thể hơn về qui Qui trình chung đối với việc nhập
2
trình nh ập/xuất dược ph ẩm tại dược phẩm bao gồm các bước:
nhà thuố c?  Lập kế hoạch mua
thuốc: bao gồm các kế
ho ạch mua hàng thường kì
(hàng tuần, hàng tháng,
hàng quí, đột xuất).
 Lựa chọn nhà cung
cấp có uy tín.
 Đàm phán kí h ợp
đồng.
 Lập đơn đ ặt hàng.
 Gửi đơn đ ặt hàng trực
tiếp hoặc email …
 Kiểm nh ận hàng.
Qui trình chung đố i với việc xu ất
dược phẩm bao gồm các bước:
 Tiếp nhận đơn thuố c.
 Kiểm tra đơn thuốc.
 Lựa chon thuốc, tư
vấn nếu có.
 Lập phiếu tính tiền –Trang 16
báo giá – thu tiền.

Nhà thuố c có cần lưu trữ lại Có chứ .
3
danh m ục các nhà cung cấp
không?

Vậy trong danh mụ c đó cần lưu Danh mụ c đó bao gồm các nội
4
nh ững thông tin gì? dung: tên nhà cung cấp, địa chỉ,
điện thoại, số fax, số đ ăng kí kinh
doanh.

Xin hỏ i việc kiểm nhận hàng cụ Việc kiểm nhận hàng bao gồm các
5
thể là như th ế n ào? bước:
 Nhân viên nhà thuố c
sẽ kiểm tra chủng loại, tên
thuốc, hàm lượng, số lô, hạn
dùng trên hóa đơn và th ực tế
ph ải trùng khớp nhau. Nếu
có sai lệch thì đ ề n ghị chỉnh
sửa lại hóa đơn ho ặc không
nh ận đơn hàng đó.
 Dược sĩ nhà thuố c
chịu trách nhiệm kiểm tra
chất lượng thuố c khi nhập
hàng.
 Nếu thấy thuốc đ ạt
chất lượng, hóa đơn chứ ng
từ phù hợp thì cho nhận
hàng, nh ập thông tin mua
hàng vào phần m ềm.

Việc xuất thuốc có theo nguyên Có. Theo nguyên tắc FIFO (thuố c
6
tắc nào không? nh ập trước cấp phát trước) và
FEFO (thuốc hết h ạn trước xu ất
trước).

Việc kiểm soát chất lượng thuốc Bao gồm các bước:
7
được tiến hành thế nào?  Kiểm tra tính h ợp
pháp, nguồn gố c, xuất xứ
của thuốc.
 Kiểm tra cảm quan
chất lượng thuố c.
 Kiểm tra điều kiệnTrang 17
bảo quản của từng lo ại
thuốc.
 Sử dụng ph ần mềm
theo dõi h ạn dùng của tất cả
các loại thuốc.

Nhà thuốc lập hóa đơn xong có Hóa đơn đó sẽ được trình lên ban
8
cần gử i hóa đơn đó đi đâu giám đốc xét duyệt sau đó chuyển
xuống cho phòng tài vụ thanh toán.
không?

Bao lâu thì lập hóa đơn nh ập Định kì là một tháng một lần. Tuy
9
dược phẩm một lần? nhiên vẫn có trường h ợp đột xuất,
chẳng hạn như xuất hiện b ệnh d ịch .

Các hóa đơn đó có cần theo mộ t Có. Đây là m ẫu hóa đơn.
10
biểu mẫu qui đ ịnh nào không?

Có bao giờ xảy ra sai sót trong Thỉnh thoảng vẫn có.
11
việc lập hóa đơn không?

Lí do xảy ra sai sót? Do số lư ợng thuốc mỗi lần nhập về
12
là khá lớn nên sai sót là khó tránh
khỏi.2 .1.3. Chi tiết buổ i phỏ ng vấn số 3

Chi tiết buổi phỏng vấn số 3
Chủ đ ề:
HỆ THỐ NG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, PHẦN MỀM.
Người trực tiếp phỏng vấn: Nguyễn Hoàng Thiện, Nguyễn Lê Minh Tuấn.
Người được phỏng vấn: Trương Thanh Trung
Vị trí/ch ức vụ hiện tại: Giám đốc bệnh viện
Ngày lập: 14/04/2011


STT Câu hỏ i Ghi nhận
Hiện tại nhà thuốc có sử dụng MediSoft
1
phần mềm nào để quản lí dược
phẩm trong nhà thuố c không?

Môi trường của phần m ềm này là C#
2
gì?


Trang 18
Phần m ềm chạy trên hệ điều Windows.
3
hành nào?

Hiện tại bệnh viện có bao nhiêu 3 máy.
4
máy tính dành cho việc quản lí ?

Cấu hình cụ thể của từng máy? Máy 1:
5
Và hệ điều hành nào đang được CPU: Pentium 4 - 2.6 Ghz.
sử dụng ở mỗi máy? RAM: 256 Mb.
HDD: 80 Gb.
OS: Windows XP.

Máy 2:
CPU: P entium 4 - 2 .4 Ghz.
RAM: 256 Mb.
HDD: 80 Gb.
OS: Windows XP.

Máy 3:
CPU: Pentium 4 – 3.0 Ghz.
RAM: 256 Mb.
HDD: 80 Gb.
OS: Windows XP.

Dữ liệu qu ản lí dược phẩm ở nhà Bệnh viện có 1 cơ sở dữ liệu
6
thuốc được lưu trữ ra sao? Oracle dùng chung cho tất cả các
m áy.

Bệnh viện có quan tâm tới tố c Không quan tâm lắm.
7
độc xử lí công việc của máy tính
không?

Hiện tại các máy tính trong bệnh Có. Các máy tính trong b ệnh viện
8
viện có nối mạng cục bộ không? có nối mạng cuc bộ n gang hàng.

Bệnh viện có nhu cầu nối m ạng Không. Vì đây là dữ liệu quan
9
internet cho các máy tính không? trọng nên chúng tôi không nối
m ạng internet vì vấn đề bảo m ật dữ
liệu.
Trang 19
2.2. Phân tích hiện trạ ng
2 .2.1. Tổ chức chính quyền/sở y tế

Qu ản lí các thông tin và ban hàng các quyết đ ịnh, nghị đ ịnh, các qui định cơ bản
hướng dẫn quản lí dược phẩm tại nhà thuốc bệnh viện.

Cung cấp các thông tin, tiêu chuẩn, quyết định để hệ thống quản lí dược phẩm
tại nhà thuố c bệnh viện ho ạt động.

2 .2.2. Ban giám đố c bệnh viện

Xét duyệt, kí các văn bản liên quan đến việc quản lí dược ph ẩm tại nhà thuố c
b ệnh viện .

2 .2.3. Bộ phận quản lí dược phẩm

Có chức năng quản lí, sắp xếp, lưu trữ các thông tin về d ược ph ẩm, theo dõi và
tiến hành kiểm soát chất lượng dược ph ẩm định kì.

Lập kế hoạch mua thuốc thường kì (hàng tuần, hàng tháng, hàng quí, đột xu ất)
và các hóa đơn nh ập/xuất dược ph ẩm.

Kết xuất các báo biểu trình lên bao giám đốc duyệt.

2 .2.4. Nhân viên nhà thuố c bệnh viên

Là những người ch ịu sự quản lí theo các qui đ ịnh củ a các bộ phận trên.

2 .2.5. Bộ phận tài chính kế toán

Thực hiện kế toán tiền mua/bán dược ph ẩm dựa trên các văn bản đã được trình
kí và đóng mộc.
Trang 20
Tổ chức chính quyền
Sở y t ếBệnh viện đơn vị Bệnh vi ện đơn vị Bệnh viện đơn vị
Ban giám đ ốc b ệnh việnBộ phận quản lý dược phẩm Bộ phận tài chính kế toán
Nhân viên
Hình 2.2: Sơ đồ hiện trạng2.3. Phân tích yêu cầ u hệ thố ng
2 .3.1. Yêu cầ u chức năng

Hỗ trợ nghiệp vụ nhập, lưu trữ, quản lí thông tin dươc phẩm (bao gồm thuố c và
sản ph ẩm khác thuốc).

Hỗ trợ n ghiệp vụ nhập, lưu trữ, qu ản lí các thông tin khác có liên quan như
khách hàng, nhà cung cấp, nước sản xuất, đơn vị tính, loại bệnh.

Hỗ trợ n ghiệp vụ lập hóa đơn nhập/xuất dược phẩm.

Hỗ trợ cảnh báo dược phẩm sắp h ết hạn sử dụng.

Hỗ trợ chức năng tìm kiếm theo tên dược phẩm, theo mã hóa đơn hay theo ngày
lập hóa đơn.

Kết xuất các báo cáo, in ấn các báo biểu có liên quan theo mẫu qui đ ịnh.
Trang 21
2 .3.2. Yêu cầ u phi chứ c năng

Người sử dụng phần m ềm Qu ản lí dược ph ẩm có thể không biết nhiều về máy
tính do đó phần hướng dẫn sử dụng phải rõ ràng, dễ hiểu.

Chương trình có giao diện thân thiện, d ễ sử dụng.

Chương trình không được tiêu tốn quá nhiều bộ n hớ, chạy đư ợc trên các máy
tính có cấu hình phổ thông.

2 .3.3. Yêu cầ u về khối lượng dữ liệu có thể

Đáp ứng được khối lượng thông tin lưu trữ cho toàn bộ số lượng dược ph ẩm củ a
nhà thuốc bệnh viện.

Thời gian xử lí, kết xu ất báo cáo, truy xuất dữ liệu củ a hệ thống ở m ức chấp
nhận được.

2 .3.4. Yêu cầ u bảo mật

Các thông tin thuộc về nghiệp vụ quản lí dược ph ẩm cũng như thông tin các hóa
đ ơn không cho phép người ngoài truy cập ngoại trừ những cán bộ viên chức có liên
quan.

Để đăng nhập được vào cơ sở dữ liệu đòi hỏ i phải người dùng ph ải nhập đúng
m ật khẩu.

2 .3.5. Yêu cầ u về g iao diện

Chương trình có giao diện thân thiện, d ễ sử dụng.

Các chức năng của chương trình được sắp xếp thu ận tiện cho người sử dụng.

2 .3.6. Yêu cầ u an toàn

Luôn backup cơ sở dữ liệu đề phòng sự cố.
Trang 22
2.4. Phân tích dữ liệu
2 .4.1. Mô hình ER cho hệ thống
Hình 2.4.1: Mô hình ER cho hệ thống
Trang 23
2.4.2. Mô hình DFD của hệ thống
2.4.2.1. Mô hình DFD tổng quan:

PhongTaiVu
KhachHang
HoaDonNhap

ThongTinKhachHang
HoaDonXuat HoaDonNhapDaDuocDuyet
ThongTinBietDuoc

HoaDonXuat
ThongTinLoaiBietDuoc

1


ThongTinHoatChat

NhanVienNhaThuoc

QuanLyNhaThuoc
ThongTinSanPhamKhacThuoc

HoaDonNhap
ThongTinNhaCungCap
2
ThongTinNuocSanXuat
XetDuyetCua
HoaDonNhapDaDuocDuyet
BanGiamDoc
ThongTinBenh

ThongTinDonViTinh

ThongTinTimKiem
KetQuaTimKiem


BaoCaoDanhMuc BaoCaoSanPhamSapHetHan
KetQuaTimKiem
ThongTinTimKiem
Hình
2.4.2.1:
BanGiamDoc
Mô hình
DFD
tổng
quan

Trang 24
2.4.2.2. Mô hình DFD cấp 1

NhanVien

NhanVien NhanVien NhanVien
NhanVien
ThongTinNhaCungCap
ThongTinTimKiem
NhanVien NhanVien
ThongTinSanPhamKhacThuoc BanGiamDoc
KetQuaTimKiem
ThongTinNuocSanXuat

KetQuaTimKiem
ThongTinDonViTinh 3
ThongTinHoatChat
1 TimKiem
ThongTinDuocPham
ThongTinTimKiem
QuanLyDuocP
ThongTinLoaiBietDuoc BanGiamDoc
ham
NhanVien
ThongTinBenh
KetQuaTimKiem
NhanVien
ThongTinBietDuoc ThongTinTimKiem
BaoCaoSanPhamKhacThuoc

BaoCaoDanhMuc
ThongTinKhachHang
PhongTaiVu
NhanVien
ThongTinHoaDon
BanGiamDoc PhongTaiVuBanGiamDoc
NhanVien
2
ThongTinHoaDonNhap
ThongTinHoaDonNhap QuanLy
HoaDon
NhanVien
PhongTaiVu


ThongTinHoaDonXuat
ThongTinHoaDonXuat
NhanVien KhachHang
Hình 2.4.2.2: Mô hình DFD cấp 1
Trang 25
2.4.2.3. Mô hình DFD cấp 2
2.4.2.3.1. Phân rã ô xử lí số 1 ở mô hình cấp 2 – Quản lí dược phẩm

Xử lí: biệt dược


NhanVien
ThongTinBaoCao

1 4
ThongTinBietDuoc TaoBaoCao
ThongTinBietDuoc NhapFormBiet ThongTinBaoCao
NhanVien BietDuoc BanGiamDoc
DanhMuc
Duoc
BietDuocT hongTinBaoCao
ThongTinBietDuoc ThongTinBietDuoc


PhongTaiVu

3
2

XL_Bang_Biet ThongTinBietDuoc XL_BietDuoc
Duoc
Hình 2.4.2.3.1: DFD xử lí biệt dược
Trang 26
Xử lí: loại biệt dược


NhanVien
ThongTinBaoCao
1 4
ThongTinLoaiBietDuoc
TaoBaoCao
NhapFormLoai LoaiBietDuoc ThongTinBaoCao
NhanVien BanGiamDoc
DanhMuc
BietDuoc
ThongTinLoaiBietDuoc
LoaiBietDuoc
ThongTinBaoCao
ThongTinLoaiBietDuoc ThongTinLoaiBietDuoc


PhongTaiVu

3
2
XL_LoaiBiet
ThongTinLoaiBietDuoc
XL_Bang_
Duoc
LoaiBietDuoc
Hình 2.4.2.3.2: DFD xử lí loại biệt dược
Trang 27
Xử lí: hoạt chất


NhanVien
ThongTinBaoCao

4
1
TaoBaoCao
HoatChat
BanGiamDoc
DanhMuc
NhapForm
NhanVien T hongTinHoatChat
HoatChat ThongTinBaoCao
HoatChat
ThongTinHoatChatThongTinBaoCao
ThongTinHoatChat
ThongTinHoatChat

PhongTaiVu


3
2
ThongTinHoatChat
XL_Bang_ XL_HoatChat
HoatChat
Hình 2.4.2.3.3: DFD xử lí hoạt chất
Trang 28
Xử lí: sản phẩm khác


NhanVien
ThongTinBaoCao

4
1 ThongTinSanPhamKhac TaoBaoCao
SanPhamKhac ThongTinBaoCao
ThongTinSanPhamKhac DanhMuc
NhapFormSan BanGiamDoc
NhanVien SanPham
PhamKhac
KhacThongTinBaoCao
ThongTinSanPhamKhac
ThongTinNhaCungCap

PhongTaiVu

3
2
XL_SanPham
XL_Bang_San ThongTinSanPhamKhac
Khac
PhamKhac
Hình 2.4.2.3.4: DFD xử lí sản phẩm khác
Trang 29
Xử lí: nhà cung cấp


NhanVien
ThongTinBaoCao

4
1 ThongTinNhaCungCap
NhaCungCap TaoBaoCao
ThongTinNhaCungCap NhapForm
NhanVien BanGiamDoc
DanhMuc
NhaCungCap
NhaCungCap ThongTinBaoCaoThongTinNhaCungCap ThongTinBaoCao
ThongTinNhaCungCap


PhongTaiVu

3
2
XL_NhaCung
XL_Bang_
Cap
NhaCungCap
ThongTinNhaCungCap
Hình 2.4.2.3.5: DFD xử lí nhà cung cấp
Trang 30
Xử lí: nước sản xuất


NhanVien
ThongTinBaoCao

4
1 ThongTinNuocSanXuat
NuocSanXuat TaoBaoCao
ThongTinNuocSanXuat ThongTinBaoCao Ban
NhapForm
NhanVien DanhMuc GiamDoc
NuocSanXuat
NuocSanXuatThongTinBaoCao
ThongTinNuocSanXuat
ThongTinNuocSanXuat
Phong
TaiVu

3
2
XL_NuocSan
ThongTinNuocSanXuat
XL_Bang_
Xuat
NuocSanXuat
Hình 2.4.2.3.6: DFD xử lí nước sản xuất
Trang 31
Xử lí: đơn vị tính


NhanVien
ThongTinBaoCao

1 4
ThongTinDonViTinh
DonViTinh TaoBaoCao
NhapForm ThongTinBaoCao
NhanVien BanGiamDoc
DanhMuc
DonViTinh
ThongTinDonViTinh
DonViTinhThongTinBaoCao
ThongTinDonViTinh
ThongTinDonViTinh


PhongTaiVu

3
2
XL_DonVi
ThongTinDonViTinh
XL_Bang_
Tinh
DonViTinh
Hình 2.4.2.3.7: DFD xử lí đơn vị tính
Trang 32
Xử lí: chẩn bệnh


NhanVien
ThongTinBaoCao

4
ThongTinChanBenh
1
TaoBaoCao
ChanBenh
NhapForm BanGiamDoc
DanhMuc
NhanVien
ChanBenh ChanBenh ThongTinBaoCao
ThongTinChanBenhThongTinBaoCao
ThongTinChanBenh
ThongTinChanBenh

PhongTaiVu


3
2
XL_Chan
ThongTinChanBenh
XL_Bang_
Benh
ChanBenh
Hình 2.4.2.3.8: DFD xử lí chẩn bệnh
Trang 33
Xử lí: khách hàng


NhanVien
ThongTinBaoCao

4
1
ThongTinKhachHang TaoBaoCao
KhachHang
ThongTinKhachHang NhapForm BanGiamDoc
DanhMuc
NhanVien
KhachHang KhachHang ThongTinBaoCao
ThongTinBaoCao
ThongTinKhachHang
ThongTinKhachHang

PhongTaiVu


3
2
ThongTinKhachHang XL_Khach
XL_Bang_
Hang
KhachHang
Hình 2.4.2.3.9: DFD xử lí chẩn bệnh
Trang 34
2.4.2.3.2. Phân rã ô xử lí số 2 ở mô hình cấp 2

Xử lí: hóa đơn nhập


SanPhamKhacDonViTinh
HoatChatNuocSanXuat
LoaiBietDuoc ThongTinSanPhamKhac
ThongTinHoatChat ThongTinDonViTinh

NhaCungCap
ThongTinLoaiBietDuoc ThongTinNuocSanXuat
BietDuoc

ThongTinNhaCungCap
ThongTinBietDuoc
4
1 5
XL_Bang_Chi
ThongTinHoaDonNhap ThongTinChiTietHoaDonNhap
NhapFormHoa ThongTinChiTietHoaDonNhap XL_ChiTietHo
NhanVien TietHoaDonNh
DonNhap aDonNhap
apT hongTinLoaiSanPham
NhanVien
ChiTietHoaDonNhap
ThongTinHoaDonNhap
LoaiSanPham
ThongTinBaoCao
ChiTietHoaDon
ThongTinChiTietHoaDonNhap 6
Nhap
3 TaoBaoCao
2
ThongTinBaoCao
ChiTiet
ThongTinHoaDonNhap
ThongTinHoaDonNhap
XL_HoaDonN
ThongTinHoaDonNhap BanGiamD
XL_Bang_Ho HoaDonNhap
hap HoaDonNhap oc
aDonNhapThongTinBaoCaoPhongTaiV
u
Hình 2.4.2.3.2.1: DFD xử lí hoá đơn nhậpTrang 35
Xử lí: hóa dơn xuất


SanPhamKhacDonViTinh
HoatChat


NuocSanXuat
ThongTinSanPhamKhac
LoaiBietDuoc
ThongTinDonViTinh
ThongTinHoatChat
KhachHang
ThongTinNuocSanXuat
ThongTinLoaiBietDuoc
BietDuoc
ThongTinKhachHang
ThongTinBietDuoc
5
4
1
XL_Bang_Chi ThongTinChiTietHoaDonXuat
NhapFormHo ThongTinChiTietHoaDonXuat XL_ChiTietHo
NhanVien TietHoaDonXu aDonXuat
aDonXuat
ThongTinHoaDonXuat atThongTinChiTietHoaDonXuat NhanVien
ThongTinChanBenh
ThongTinHoaDonXuat
ThongTinLoaiSanPham
ChanBenh ThongTinBaoCao
ChiTietHoaDonXua
ThongTinChiTietHoaDonXuat 6
t
3 TaoBaoCaoCh
2
iTietHoaDonX ThongTinBaoCao
ThongTinHoaDonXuat BanGiamD
ThongTinHoaDonXuat
ThongTinHoaDonXuat XL_HoaDonX
XL_Bang_Ho uat oc
HoaDonXuat
LoaiSanPham uat
aDonXuat


ThongTinBaoCao


PhongTaiV
uHình 2.4.2.3.2.2: DFD xử lí hoá đơn xuất
Trang 36
2 .4.3. Mô hình tổ chức dữ liệu

KhachHang (MaKH, TenKH, DiaChi, Tuoi, GioiTinh, DienThoai, HienThi)

BietDuoc(MaBD, TenBD, MaLoaiSP, MaNhaCC, MaNuocSX, MaLoaiBD,
MaHoatChat, MaDVT, HamLuong, GhiChu, DieuKienBQ, HienThi)

LoaiBietDuoc (MaLoaiBD, TenLoaiBD, HienThi)

HoatChat (MaHoatChat, TenHoatChat, HienThi)

SanPhamKhac (MaSPK,TenSPK, MaLoaiSP, MaNhaCC, MaNuocSX,
MaDVT, DieuKienBQ, HienThi)

NuocSanXuat (MaNuocSX, TenNuocSX, HienThi)

NhaCungCap (MaNhaCC, TenNhaCC, DiaChi, DienThoai, Fax, SoDKKD,
GhiChu, HienThi)

DonViTinh (MaDVT, TenDVT, HienThi)

ChanBenh (MaBenh, TenBenh, HienThi)

HoaDonNhap (MaHDN, NgayLapHD, NgayNhap, LiDoNhap, HienThi)

HoaDonXuat (MaHDX, NgayLapHD, NgayXuat, LiDoXuat, HienThi)

ChiTietHoaDonNhap(MaCTHDN, MaHDN, MaLoaiSP, MaLoaiBD, MaBD,
MaSPK, MaDVT, NgaySanXuat, NgayHetHan, MaNuocSX, MaNhaCC, SoLo,
SoLuong, GiaBan, VAT, HienThi)

ChiTietHoaDonXuat(MaCTHDX, MaHDX, MaLoaiSP, MaLoaiBD, MaBD,
MaSPK, MaDVT, MaNuocSX, MaKH, MaBenh, SoLuong, GiaBan, VAT,
CachDung, HienThi)

NguoiDung (TenNguoiDung, MatKhau, VaiTro, HienThi)

LoaiSanPham (MaLoaiSP, TenLoaiSP)
Trang 37
2 .4.4. Mô hình vật lí dữ liệu
2.4.4.1. K hachHang (MaKH , TenKH, DiaChi,
Tuoi, GioiTinh, DienThoai, HienThi)

KhachHang: danh mục khách hàng của hệ thống.

Công dụng: dùng để lưu thông tin về khách hàng. Mỗi khách hàng có mộ t mã số
khác nhau nên nhận MaKH làm khóa chính. MaKH được đặt chế độ tự động tăng.

Tên thuộ c tính Mô tả K DL RBTV
MaKH Mã khách hàng Int P rimary key
TenKH Tên khách hàng Nvarchar(100) Not null
Địa chỉ
DiaChi Nvarchar(100) Not null
Tuổ i
Tuoi Int Not null
Giới tính
GioiTinh Bit Not null
Điện tho ại
DienThoai Nchar(12) Allows null
Hiển thị
HienThi Bit Allows null,
d efault value =1


2.4.4.2. BietDuoc(MaBD, TenBD, MaLoaiSP,
MaNhaCC, MaNuocSX, MaLoaiBD,
MaHoatChat, MaDVT, HamLuong,
GhiChu, DieuKienBQ, HienThi)

BietDuoc: danh mục biệt dược của hệ thống.

Công dụng: dùng để lưu thông tin về biệt dược. Mỗ i biệt dược có một mã số
khác nhau nên nh ận MaBD làm khóa chính. MaBD được đặt ch ế độ tự động tăng.
Mỗ i biệt dược thuộ c một nhà cung cấp, một nước sản xuất, m ột lo ại biệt dược, một
lo ại hoạt chất, một đơn vị tính nên nhận MaNhaCC, MaNuocSX, MaLoaiBD,
MaHoatChat, MaDVT làm khóa ngoại. MaLoaiSP =1 cho biết đây là biệt dược.

Tên thuộ c tính Mô tả K DL RBTV
Mã biệt dược
MaBD Int Primary key
Tên biệt dư ợc
TenBD Nvarchar(100) Not null
Mã loại sản phẩm
MaLoaiSP Bit Value =1
Mã nhà cung cấp
MaNhaCC Int Foreign key
Mã nước sản xu ất
MaNuocSX Int Foreign key
Mã loại biệt dược
MaLoaiBD Int Foreign key
Mã hoạt chất
MaHoatChat Int Foreign keyTrang 38
Mã đơn vị tính
MaDVT Int Foreign key
Hàm lượng
HamLuong Nvarchar(100) Allows null
GhiChu Ghi chú Nvarchar(100) Allows null
Điều kiện bảo
DieuKienBQ Nvarchar(100) Allows null
quản
Hiển thị
HienThi Bit Allows null,
d efault value =1


2.4.4.3. LoaiBietDuoc (MaLoaiBD, TenLoaiBD,
H ienThi)

LoaiBietDuoc: danh mục loại biệt dược của hệ thống.

Công dụng: dùng để lưu thông tin về lo ại biệt dược. Mỗ i loại biệt dược có một
m ã số khác nhau nên nhận MaLoaiBD làm khóa chính. MaLoaiBD được đặt chế độ
tự động tăng.

Tên thuộ c tính Mô tả K DL RBTV
Mã loại biệt dược
MaLoaiBD Int P rimary key
Tên loại b iệt dược
TenLoaiBD Nvarchar(100) Not null
Hiển thị
HienThi Bit Allows null,
d efault value =1


2.4.4.4. HoatChat (MaHoatChat, TenHoatChat,
H ienThi)

HoatChat: danh mục ho ạt chất của hệ thống.

Công dụng: dùng để lưu thông tin về hoạt ch ất. Mỗ i hoạt ch ất có mộ t mã số
khác nhau nên nhận MaHoatChat làm khóa chính. MaHoatChat được đặt ch ế độ tự
động tăng.

Tên thuộ c tính Mô tả K DL RBTV
Mã hoạt ch ất
MaHoatChat Int P rimary key
Tên hoạt chất
TenHoatChat Nvarchar(100) Not null
Hiển th ị
HienThi Bit Allows null,
d efault value =1
Trang 39
2.4.4.5. SanPhamKhac (MaSPK ,TenSPK,
MaLoaiSP, MaNhaCC, MaNuocSX,
MaDVT, DieuKienBQ, HienThi)

SanPhamKhac: danh mụ c sản phẩm khác của hệ thống.

Công dụ ng: dùng đ ể lưu thông tin về sản phẩm khác. Mỗi sản phẩm khác có một
m ã số khác nhau nên nh ận MaSPK làm khóa chính. MaSPK được đặt chế độ tự
động tăng. Mỗi sản phẩm khác thuộc một nhà cung cấp, một nước sản xu ất, một
đ ơn vị tính nên nh ận MaNhaCC, MaNuocSX, MaDVT làm khóa ngoại. MaLoaiSP
=0 cho biết đây là sản ph ẩm khác.

Tên thuộ c tính Mô tả K DL RBTV
Mã sản phẩm khác
MaSPK Int P rimary key
Tên sản phẩm
TenSPK Nvarchar(100) Not null
khác
Mã loại sản phẩm
MaLoaiSP Bit Value =0
Mã nhà cung cấp
MaNhaCC Int Foreign key
Mã nước sản xu ất
MaNuocSX Int Foreign key
Mã đơn vị tính
MaDVT Int Foreign key
Điều kiện bảo
DieuKienBQ Nvarchar(100) Allows null
quản
Hiển thị
HienThi Bit Allows null,
d efault value =1


2.4.4.6. NuocSanXuat (MaNuocSX,
TenNuocSX, HienThi)

NuocSanXuat: danh mục nước sản xuất của hệ thống.

Công dụng: dùng để lưu thông tin về nước sản xuất. Mỗ i nước sản xu ất có m ột
m ã số khác nhau nên nhận MaNuocSX làm khóa chính. MaNuocSX được đặt ch ế
độ tự động tăng.
Trang 40
Tên thuộ c tính Mô tả K DL RBTV
Mã nước sản xu ất
MaNuocSX Int P rimary key
Tên nước sản xuất
TenNuocSX Nvarchar(100) Not null
Hiển thị
HienThi Bit Allows null,
d efault value =1


2.4.4.7. NhaCungCap (MaNhaCC, TenNhaCC,
DiaChi, DienThoai, Fax, SoDKKD,
GhiChu, HienThi)

NhaCungCap: danh mục nhà cung cấp củ a h ệ thống.

Công dụng: dùng đ ể lưu thông tin về nhà cung cấp. Mỗi nhà cung cấp có m ột
m ã số khác nhau nên nhận MaNhaCC làm khóa chính. MaNhaCC được đặt chế độ
tự động tăng.

Tên thuộ c tính Mô tả K DL RBTV
Mã nhà cung cấp
MaNhaCC Int Primary key
Tên nhà cung cấp
TenNhaCC Nvarchar(100) Not null
Hiển thị
HienThi Bit Allows null,
default value =1


2.4.4.8. DonViTinh (MaDVT, TenDVT,
H ienThi)

DonViTinh : danh mụ c đ ơn vị tính của hệ thống.

Công dụng: dùng để lưu thông tin về đơn vị tính . Mỗi đơn vị tính có một mã số
khác nhau nên nhận MaDVT làm khóa chính. MaDVT được đ ặt chế độ tự động
tăng.

Tên thuộ c tính Mô tả KDL RBTV
Mã đơn vị tính
MaDVT Int Primary key
Tên đơn vị tính
TenDVT Nvarchar(100) Not null
Hiển thị
HienThi Bit Allows null,
default value =1
Trang 41
2.4.4.9. ChanBenh (MaBenh, TenBenh,
H ienThi)

ChanBenh: danh mục bệnh của h ệ thống.

Công dụng: dùng để lưu thông tin về bệnh. Mỗi b ệnh có mộ t mã số khác nhau
n ên nhận MaBenh làm khóa chính. MaBenh được đ ặt ch ế độ tự động tăng.

Tên thuộ c tính Mô tả KDL RBTV
Mã bệnh
MaBenh Int Primary key
Tên bệnh
TenBenh Nvarchar(100) Not null
Hiển thị
HienThi Bit Allows null,
default value =1


2.4.4.10. HoaDonNhap (STT, MaHDN,
NgayLapHD, NgayNhap, LiDoNhap,
H ienThi)

HoaDonNhap: danh mụ c hóa đơn nh ập của hệ thống.

Công dụng: dùng đ ể lưu thông tin về hóa đơn nhập. Mỗi hóa đơn nhập có một số
thứ tự khác nhau nên nh ận STT làm khóa chính. STT được đặt ch ế độ tự động tăng.

Tên thuộ c tính Mô tả K DL RBTV
Số thứ tự
STT Int P rimary key
Mã hóa đơn nhập
MaHDN Int Not null
Ngày lập hóa đơn
NgayLapHD Datetime Not null
Ngày nhập
NgayNhap Datetime Not null
Lí do nh ập
LiDoNhap Nvarchar(100) Allows null
Hiển thị
HienThi Bit Allows null,
d efault value =1


2.4.4.11. HoaDonXuat (STT, MaHDX,
NgayLapHD, NgayXuat, LiDoXuat,
H ienThi)

HoaDon Xuat: danh mục hóa đơn xu ất của hệ thống.

Công dụng: dùng để lưu thông tin về hóa đơn xuất. Mỗi hóa đơn xuất có một số
thứ tự khác nhau nên nh ận STT làm khóa chính. STT được đặt ch ế độ tự động tăng.Trang 42
Tên thuộ c tính Mô tả K DL RBTV
Số thứ tự
STT Int P rimary key
Mã hóa đơn nhập
MaHDN Int Not null
Ngày lập hóa đơn
NgayLapHD Datetime Not null
Ngày nhập
NgayXuat Datetime Not null
Lí do xu ất
LiDoXuat Nvarchar(100) Allows null
Hiển thị
HienThi Bit Allows null,
d efault value =1


2.4.4.12. ChiTietHoaDonNhap(MaCTHDN,
MaHDN, MaLoaiSP, MaLoaiBD,
MaBD, MaSPK, MaDVT,
NgaySanXuat, NgayHetHan,
MaNuocSX, MaNhaCC, SoLo,
SoLuong, GiaBan, VAT, HienThi)

ChiTietHoaDonNhap: danh mụ c chi tiết hóa đơn nhập của hệ thống.

Công dụng: dùng để lưu thông tin về chi tiết hóa đơn nh ập. Mỗ i chi tiết hóa đơn
nhập có một mã số khác nhau nên nhận MaCTHDN làm khóa chính. MaCTHDN
được đặt chế độ tự động tăng. Mỗ i chi tiết hóa đơn nh ập thuộ c một hóa đơn nhập,
một lo ại sản phẩm; n ếu loại sản ph ẩm là biệt dược thì có mã biệt dược và thuộ c một
lo ại biệt dược, nếu lo ại sản ph ẩm là sản ph ẩm khác thì có mã sản phẩm khác; một
nước sản xu ất, một nhà cung cấp, một đơn vị tính nên nhận MaHDN, MaLoaiSP,
MaLoaiBD, MaBD, MaSPK, MaNhaCC, MaNuocSX, MaDVT làm khóa ngoại.Tên thuộ c tính Mô tả KDL RBTV
Mã chi tiết hóa
MaCTHDN Int Primary key
đ ơn nhập
Mã hóa đơn nh ập
MaHDN Int Foreign key
Mã lo ại sản phẩm
MaLoaiSP Bit Foreign key
Mã lo ại biệt dược
MaLoaiBD Int Foreign key
Mã biệt dược
MaBD Int Foreign key
Mã sản ph ẩm khác
MaSPK Int Foreign key
Mã đơn vị tính
MaDVT Int Foreign key
Ngày sản xuất
NgaySanXuat Datetime Not null


Trang 43
Ngày hết hạn
NgayHetHan Datetime Not null
Mã nước sản xuất
MaNuocSX Int Foreign key
Mã nhà cung cấp
MaNhaCC Int Foreign key
Số lô
SoLo Nchar(20) Not null
Số lượng
SoLuong Int Not null
GiaBan Giá bán Float Not null
VAT VAT Float Not null.
Hiển th ị
HienThi Bit Allows null,
default value =1


2.4.4.13. ChiTietHoaDonXuat(MaCTHDX,
MaHDX, MaLoaiSP, MaLoaiBD,
MaBD, MaSPK, MaDVT, MaNuocSX,
MaKH, MaBenh, SoLuong, GiaBan,
VAT, CachDung, HienThi)

ChiTietHoaDonXuat: danh mục chi tiết hóa đơn xuất củ a h ệ thống.

Công dụng: dùng để lưu thông tin về chi tiết hóa đơn xuất. Mỗ i chi tiết hóa đơn
xuất có một mã số khác nhau nên nh ận MaCTHDX làm khóa chính. MaCTHDX
được đặt chế độ tự động tăng. Mỗi chi tiết hóa đơn xu ất thuộc mộ t hóa đơn xuất,
một lo ại sản phẩm; n ếu loại sản ph ẩm là biệt dược thì có mã biệt dược và thuộ c một
lo ại b iệt dược, nếu lo ại sản ph ẩm là sản ph ẩm khác thì có mã sản phẩm khác; một
nước sản xuất, xuất cho một khách hàng b ị một lo ại b ệnh, một đơn vị tính nên nhận
MaHDX, MaLoaiSP, MaLoaiBD, MaBD, MaSPK, MaKH, MaBenh , MaNuocSX,
MaDVT làm khóa ngo ại.

Tên thuộ c tính Mô tả KDL RBTV
Mã chi tiết hóa
MaCTHDX Int Primary key
đ ơn xuất
Mã hóa đơn xu ất
MaHDX Int Foreign key
Mã lo ại sản phẩm
MaLoaiSP Bit Foreign key
Mã lo ại biệt dược
MaLoaiBD Int Foreign key
Mã biệt dược
MaBD Int Foreign key
Mã sản ph ẩm khác
MaSPK Int Foreign key
Mã đơn vị tính
MaDVT Int Foreign key
Ngày sản xuất
NgaySanXuat Datetime Not null
Ngày hết hạn
NgayHetHan Datetime Not null
Mã nước sản xuất
MaNuocSX Int Foreign key
MaKH Mã khách hàng Int Foreign key
Mã bệnh
MaBenh Int Foreign keyTrang 44
Số lượng
SoLuong Int Not null
GiaBan Giá bán Float Not null
VAT VAT Float Not null.
Hiển th ị
HienThi Bit Allows null,
default value =1


2.4.4.14. NguoiDung (TenNguoiDung , MatKhau,
VaiTro, HienThi)

NguoiDung: danh mục người dùng của hệ thống.

Công dụng: dùng đ ể lưu thông tin về ngư ời dùng. Mỗi người dùng có một tên
khác nhau nên nhận TenNguoiDung làm khóa chính.

Tên thuộ c tính Mô tả KDL RBTV
Tên người dùng
TenNguoiDung Nvarchar(50) Primary key
Mật khẩu
MatKhau Nvarchar(30) Not null
VaiTro Vai trò Bit Not null
Hiển thị
HienThi Bit Allows null,
d efault value =1


2.4.4.15. LoaiSanPham (MaLoaiSP, TenLoaiSP)

LoaiSanPham: danh mục lo ại sản phẩm của hệ thống.

Công dụng: dùng để lưu thông tin về loại sản phẩm. Mỗ i loại sản phẩm có một
m ã số khác nhau nên nhận MaLoaiSP làm khóa chính. MaLoaiSP nhận một trong
h ai giá trị true ho ặc false. True cho biết sản phẩm là biệt dược, còn false cho biết
sản ph ẩm là sản phẩm khác thuốc.Tên thuộ c tính Mô tả K DL RBTV
Mã loại sản ph ẩm
MaLoaiSP Bit P rimary key
Tên loại sản phẩm
TenLoaiSP Nvarchar(100) Not null
Trang 45
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Cấ u trúc chức năng hệ thố ng
3 .1.1. Chức năng về danh mục/ số liệu ban đầ u

Chương trình có chức năng nhập các danh mụ c và các số liệu ban đ ầu, để sử
dụng lại cho các lần sau mà không phải nh ập lại.

STT Danh mục Diễn giả i

Danh sách các khách hàng củ a
Danh mụ c khách hàng
1
bệnh viện.

Các lo ại biệt dược đang có củ a
Danh mụ c loại biệt dược
2
bệnh viện.

Các hoạt ch ất đang có của bệnh
Danh mụ c hoạt chất
3
viện.

Danh sách các sản phẩm ngoài
Danh mụ c sản phẩm khác thuố c
4
thuố c.

Danh mụ c nước sản xu ất Danh sách các nước sản xuất.
5

Danh mụ c nhà cung cấp Danh sách các nhà cung cấp.
6

Danh mụ c đơn vị tính Danh sách các loại đơn vị tính
7

Danh mụ c bệnh Danh sách các bệnh.
8

Danh mụ c biệt dược Danh sách các biệt dược.
93 .1.2. Chức năng hệ thố ng:

Phân quyền ngư ời dùng.

Chương trình có tổ chức phân quyền cho người sử dụng, giúp cho người quản trị
h ệ thống có thể dễ dàng tạo và phân các quyền hạn cho người dùng và nhóm người
dùng. Người dùng nghĩa là người trực tiếp thao tác, giao tiếp với h ệ thống ứng
dụng. Nhóm người dùng thể hiện vai trò của từng người dùng.
Trang 46
Ý tưởng phân quyền người dùng như sau : các chứ c năng h ệ thống được thể hiện
thông qua menu, các quyền được phân sẽ căn cứ vào menu, ngư ời dùng thuộc nhóm
n gười dùng nào sẽ có quyền h ạn của nhóm người dùng đó. Quyền hạn nào được
phân thì chức năng tương ứng sẽ được kích ho ạt (Enabled) lên và ch ức năng đó
n gười dùng có thể thao tác được. Quyền hạn nào không được phép thì chức năng
m enu đó sẽ bị m ờ đi (Disabled) và chức năng đó người dùng sẽ không được thao
tác.
Người qu ản trị có thể thực hiện được tất cả các chứ c năng của chương trình
(thêm, sử a, xoá) và có quyền cho mộ t nhân viên bình thường có được quyền như
n gười quản trị.
Một nhân viên bình thường khi được khởi tạo chỉ có quyền trên các danh mụ c,
hoá đơn với các chức năng như thêm, sửa nhưng không thể xoá được. Ngoài ra,
nhân viên cũng không thể truy cập tới chức năng qu ản lý người dùng được.

3 .1.3. Thố ng kê báo cáo

Chương trình có các báo cáo, báo biểu được thiết kế trên Crystal Report , theo
kiểu file đ ịnh ngh ĩa cấu trúc (.TTX – Tab Seperated Text – File văn bản dùng phân
cách tab). Tức là mỗi report (.rpt) có các field được định nghĩa sẵn trên file (.ttx)
tương ứng. Các báo cáo có chức năng xem trước (preview) hay in trực tiếp (print)
n gay từ trên form.

3 .1.4. Trợ giúp

Chương trình có h ệ thống trợ giúp hướng dẫn sử dụng được thiết kế bằng htm từ
chương trình Word2CHM.
Trang 47
3.2. Cây cấu trúc chức năng phầ n mềm
Hình 3.2: Cây cấu trúc ph ần mềm

3.3. Thiết kế chức năng phần mềm
3 .3.1. Mô hình ba lớp

Chương trình được thiết kế theo dạng ứng dụng ba lớp :
+ Lớp giao diện ngư ời dùng.Trang 48
+ Lớp xử lý.
+ Lớp dữ liệu.

Ứng dụng được tổ chức chặt chẽ, nhằm hạn chế tối đa các lỗi có th ể phát
sinh từ phía người dùng. Tất cả các thao tác, tương tác của ngư ời dùng ch ỉ được
giới hạn ở m ức form, biểu mẫu, báo cáo. Không được can thiệp trự c tiếp xuống
cơ sở dữ liệu. Sau đó từ mức giao diện người dùng, hệ thống sẽ có các hàm xử
lý, kiểm tra tính h ợp lệ của dữ liệu … và chuyển xuống lớp dữ liệu. Tại đây sẽ
có các hàm, giao tác xử lý, lưu trữ , tra cứu dữ liệu của cơ sở dữ liệu như câu
lệnh truy vấn sql, stored procedure… Sau đó, lớp dữ liệu này sẽ trả kết quả lại
cho lớp xử lý và chuyển lên mứ c giao diện đ ể hồ i đáp với người sử dụng h ệ
thống.

Như th ế khi hệ thống có lỗi, ta có thể d ễ d àng nhanh chóng cô lập và xác
định đư ợc mức nào b ị lỗi : mức giao diện, m ức xử lý hay m ức d ữ liệu đ ể có th ể
khắc phụ c sớm nhất.Màn hình nhập liệu, giao diện
người dùng, form, báo cáo, biểu
mẫu…

Sự kiện, message…

Các hàm, thủ tục, khối xử lý,
hàm sự kiện, …


Các giao tác xử lý trên dữ
liệu

Cơ sở dữ liệu, stored
procedure, tricgger, …


Hình 3.3.1: Mô hình 3 lớp
Trang 49
3 .3.2. Thiết kế chức năng

Qu ản lí về d ược ph ẩm củ a bệnh viện qu ận 2.

3.3.2.1. Giao diện

Để minh họa mô hình ba lớp như đã nêu ở trên, ở đ ây ta dùng một màn hình tiêu
b iểu để biểu diễn, đó là màn h ình nhập “Danh mục đơn vị”, và sẽ trình bày cho màn
h ình này từ phần thiết kế ở mức giao diện, thiết kế ở m ức xử lý và thiết kế ở mức cơ
sở d ữ liệu.

Các màn hình giao diện nh ập liệu của chương trình được thiết kế theo phong
cách chung và gần như giống nhau, có các chức năng :

Hiển thị dạng lưới:

Dữ liệu trong h ệ thống sẽ hiển th ị ở d ạng lư ới dữ liệu gồm các cột trong bảng dữ
liệu. Lưới dữ liệu có hỗ trợ m enu chức năng để thao tác trên các dòng dữ liệu cũng
như thông tin về n gày giờ tạo / cập nhật dòng dữ liệu, kèm theo menu tích hợp các
tính năng hệ thống như sort tăng / giảm theo cộ t
.
Thêm mới / Cậ p nhật

 Thêm mới: để kh ởi tạo thông tin trống và chu ẩn bị nhập dữ liệu.

 Ghi: Lưu thông tin đang nhập từ trên màn hình vào h ệ thống:

Nếu thông tin trên màn hình là hoàn toàn mới, chưa có trong h ệ thống thì tiến
h ành lưu thông tin mới.

Nếu thông tin đã có trong hệ thống thì tiến hành cập nhật thông tin trong h ệ
thống theo dữ liệu nhập vào (có thông báo xác nh ận cập nhập hay không).

Thông báo kết qu ả lưu dữ liệu.
Trang 50
 Xóa : Xóa dòng thông tin đang chọn hiện hành trong lưới d ữ liệu (có
thông báo xác nhận xóa).

Cập nhật : Cập nhật dữ liệu và th ể hiện dữ liệu của dòng đang chọn hiện hành
(dòng muốn cập nhật) lên màn hình.

Truy vấn : Hiệu lực hóa (Apply) câu SQL truy vấn / tra cứu dữ liệu được tạo từ
b ảng tạo điều kiện truy vấn tự động.

/*Do các bảng danh mục khá giống nhau về mặt hình thức giao diện cho nên chỉ
trình bày mộ t số màn hình tiêu biểu*/

3.3.2.2. Xử lí

Màn hình danh mục đơn vị tính:
Hình 3.3.2.2: Màn hình danh mụ c đơn vị tính
Trang 51
Xử lí thêm mới


Khi nhấp vào nút(button) thêm mới trong màn hình giao diệnKhi ấn nút “Thêm mới”, panel sẽ chuyển sang
ngư ời dùng
Giao diện
Thêm mới
“Thêm mới”, thì sẽ gọi hàm Thêm mới () để thực
hiện xóa trắng các ô nhập liệu trên form để chuẩn bị
Refresh nhập liệu cho record mới.
Form DANH MỤC ĐƠN VỊCác biến toàn cục sử dụng trong hàm :
Thêm mới Đơn vị ()
Hàm / Thủ tục
xử lý
New ()


Hình 3.3.2.2.1: Xử lí thêm mới trong form Đơn vị tính
Trang 52
Xử lí ghi vào cơ sở dữ liệu:

Khi nhấp vào nút( button)Ghi trong màn hình giao di ện
người dùng
Khi ấn nút “Ghi” thì sẽ gọi hàm Ghi mới Đơn vị ()
Giao diện
Ghi
để thực hiện lưu mới 1 record.
Refresh
Form DANH MỤC ĐƠN VỊ


Các biến toàn cục sử dụng trong hàm :
Lưu mới Đơn vị ()
Hàm / Thủ
tục xử lý
madvt, tendvt

GotoRecord (hiển thị lên lưới.)
Add () RefreshDataset (qry)
Cơ sở dữ
ĐƠN VỊ
liệu
Cô sôû döõ lieäu hệ thống quản lý dược
phẩm b ệnh viện quận 2.

Hình 3.3.2.2.2: Xử lí ghi vào cơ sở dữ liệu trong form Đơn vị tính
Trang 53
Xử lí xóa


Khi ấn nút “Xóa”, sẽ gọi hàm Xóa Đơn vị () để thực
người dùng
Giao diện
Xoá hiện xóa record đang chọn.

Refresh
Form DANH MỤC ĐƠN VỊXóa Đơn vị () Các biến toàn cục sử dụng trong hàm :
Hàm / Thủ
madv
tục xử lý
Delete () RefreshDataset (qry)
GetNearRecord (lấy record tiếp theo) GotoRecord (đưa record mới lấy lên lưới
(Bảng / View)
Cơ sở dữ liệu
ĐƠN VỊ
Cô sôû döõ lieäu hệ thống quản lý dược
phẩm bệnh viện quận 2.Hình 3.3.2.2.3 : Xử lí xóa trong cơ sở dữ liệu trong form Đơn vị tính
Trang 54
Mô hình Diagrams
Hình 3.3.2.2.4: Mô hình Diagrams
Trang 55
3.3.2.3. Cơ sở dữ liệu

Có tất cả 15 bàng
Hình 3.3.2.3: Bảng cơ sở dữ liệu

Mô tả thuộc tính từng bảng :

Có thể Null:
1 : Không th ể Null.
0 : Có th ể Null.

Khoá chính (XXX): in đậm, gạch dưới.
Trang 56
 Bảng Người dùng: Danh mục các người dùng của hệ thố ng.

dbo.NguoiDung (TenNguoiDung,MatKhau,VaiTro,HienThi)

Công dụng: Mỗ i người dùng có một tên đăng nhập, m ật khẩu riêng biệt với vai
trò khác nhau. Dựa vào vai trò của từng người để xác định quyền h ạn của m ỗi
n gười.

Bảng mô tả các thuộc tính:

K iểu dữ Kích Có thể
STT Thuộc tính Diễn giải
liệu Null
thước
Tên người dùng
1 TenNguoiDung Nvarchar 50 1
trong đơn vi.
Mật kh ẩu đăng
2 MatKhau Nchar 30 1
nhập
Nhóm người
3 VaiTro Bit 1 1
dùng
Tình trạng của
người dùng (có
4 HienThi Bit 1 0
bị xoá hay chưa)

 Bảng Hoạt chất: Danh mục các loại hoạ t chất có trong cơ sở dữ liệu.

dbo.HoatChat(MaHoatChat,TenHoatChat,HienThi)

Công dụng:Dùng đ ể lưu các lo ại hoạt chất,các loại hoạt ch ất được xác định dựa
trên mã hoạt chất.

Bảng mô tả thu ộc tính:
Trang 57
Kiểu dữ Kích Có thể
STT Thuộc tính Diễn giải
liệu Null
thước
Dùng để phân biệt
1 MaHoatChat Int 4 1 các hoạt chất với
nhau.
Tên của ho ạt chất
2 TenHoatChat Nvarchar 100 1
Tình trạng củ a ho ạt
3 HienThi Bit 1 0 chất (bị xoá hay
chưa) Bảng Biệt dược: Danh mục các biệt dược có trong cở sở dữ liệu.

dbo.BietDuoc(MaBD, TenBD, MaLoaiSP, MaNhaCC, MaNuocSX,
MaLoaiBD, MaHoatChat, MaDVT, HamLuong, GhiChu, DieuKienBQ,
HienThi)

Công dụng: dùng đ ể lưu các thông tin cơ bản về biệt dược, mỗi biệt dược có một
m ã biệt dược đ ể làm khoá. Mã biệt dược được đ ặt chế đ ộ tự động tăng.

Bảng mô tả các thuộc tính:

Kiểu dữ Kích Có thể
STT Thuộc tính Diễn giải
liệu Null
thước
Mã của biệt dược
1 MaBD Int 4 1
Tên của biệt dược
2 TenBD Nvarchar 100 1
Lo ại sản phẩm
3 MaLoaiSP Bit 1 1 (Thuốc hay là sản
phẩm khác)
Mã nhà cung cấp
4 MaNhaCC Int 4 1
Mã nước sản xu ất
5 MaNuocSX Int 4 1
Mã lo ại biệt dược
6 MaLoaiBD Int 4 1
Mã hoạt ch ất
7 MaHoatChat Int 4 1
Trang 58
Mã đơn vị
8 MaDVT Int 4 1
Hàm lư ợng
9 HamLuong Nvarchar 100 0
10 GhiChu Nvarchar 100 0 Ghi chú
Điều kiện bảo
11 DieuKienBQ Nvarchar 100 0
quản
Hiển th ị
12 HienThi Bit 1 0

 Bảng Chẩn bệnh: Danh mục các bệnh có trong cơ sở dữ liệu.

dbo.ChanBenh(MaBenh,TenBenh,HienThi)

Công dụng: lưu tên các loại bệnh mà tất cả b ệnh nhân đã m ắc ph ải.

Bảng mô tả thu ộc tính:

Kiểu dữ K ích Có thể
STT Thuộc tính Diễn giải
liệu Null
thước
Mã đ ể phân biệt các lo ại
1 MaBenh Int 4 1
b ệnh
Tên của các loại b ệnh
2 TenBenh Nvarchar 100 1
Hiển thị tên bệnh (bị xoá
3 HienThi bit 1 0
h ay chưa)

 Bảng Chi tiết hoá đơn nhập:

dbo.ChiTietHoaDonNhap(MaCTHDN, MaHDN, MaLoaiSP,
MaLoaiBD, MaBD, MaSPK, MaDVT, NgaySanXuat, NgayHetHan,
MaNuocSX, MaNhaCC, SoLo, SoLuong, GiaBan, VAT, HienThi)
Công dụng: lưu thông tin chi tiết về hoá đơn nhập,qua đó cho ta biết được trong
mỗi hoá đơn có bao nhiêu mặt hàng được nhập vào dựa trên mã số hoá đơn nhập.
Bảng mô tả các thuộc tính:

Kiểu dữ K ích Có thể
STT Thuộc tính Diễn giải
liệu Null
thước
Mã chi tiết hoá đơn đ ể
1 MaCTHDN Int 4 1Trang 59
phân biệt các sản phẩm
trong mộ t hoá đơn
Phân biệt các hoá đơn với
2 MaHDN Nchar 20 1
nhau
Mã loai sản phẩm
3 MaLoaiSP Bit 1 0
Mã lo ại biệt dược
4 MaLoaiBD Int 4 0

Mã biệt dược
5 MaBD Int 1 0

Mã sản ph ẩm ngoài thuốc
6 MaSPK Int 1 0

Mã đơn vi tính
7 MaDVT Int 1 1
Ngày sản xuất
8 NgaySanXuat DateTime 1
Ngày hết hạn
9 NgayHetHan DateTime 1
Mã nước sản xuất
10 MaNuocSX Int 4 1
Mã nhà cung cấp
11 MaNhaCC Int 4 1
Số lô củ a mỗi sản phẩm
12 SoLo Nchar 20 1
Số lượng nhập
13 SoLuong Int 4 1
14 GiaBan Float 6 1 Giá bán
Thuế
15 VAT Float 6 1
Hiển thị tên bệnh (bị xoá
16 HienThi Bit 1 0
h ay chưa)
 Bảng Chi tiết hoá đơn xuất

dbo.ChiTietHoaDonXuat(MaCTHDX, MaHDX, MaLoaiSP,
MaLoaiBD, MaBD, MaSPK, MaDVT, MaNuocSX, MaKH, MaBenh,
CachDung, SoLuong, GiaBan, VAT, HienThi)

Công dụng: lưu thông tin chi tiết về h oá đơn xuất,qua đó cho ta biết được trong
mỗi hoá đơn có bao nhiêu mặt hàng được xuất ra dựa trên mã số hoá đơn xuất.Trang 60
Bảng mô tả các thuộc tính:

Kiểu dữ K ích Có thể
STT Thuộc tính Diễn giải
liệu Null
thước
Mã chi tiết hoá đơn đ ể
1 MaCTHDX Int 4 1 phân biệt các sản phẩm
trong mộ t hoá đơn
Phân biệt các hoá đơn với
2 MaHDX Nchar 20 1
nhau
Mã loai sản phẩm
3 MaLoaiSP Bit 1 0
Mã lo ại biệt dược
4 MaLoaiBD Int 4 0

Mã biệt dược
5 MaBD Int 1 0

Mã sản ph ẩm ngoài thuốc
6 MaSPK Int 1 0

Mã đơn vi tính
7 MaDVT Int 1 1
Mã nước sản xuất
8 MaNuocSX Int 1 1
9 MaKH Int 1 1 Mã khác hàng
Mã b ệnh
10 MaBenh Int 1 1

11 CachDung Nvarchar 100 0 Cách dùng

Số lượng xuất
12 SoLuong Int 4 1
13 GiaBan Float 6 1 Giá bán
Thuế
14 VAT Float 6 1
Hiển thị tên bệnh (bị xoá
15 HienThi Bit 1 0
h ay chưa)

 Bảng Hoá đơn nhậ p

dbo.HoaDonNhap(STT, MaHDN, NgayLapHD, NgayNhap,
LyDoNhap, HienThi)
Trang 61
Công dụng: Lưu các thông tin cơ bản của một hoá đơn, qua đó thống kê được
cho ta biết có bao nhiêu hoá đơn…

Bảng mô tả các thuộc tính:

K iểu dữ Kích Có thể
STT Thuộc tính Diễn giải
liệu Null
thước
Thống kế số lượng hoá
1 STT int 4 1 đ ơn nhập vào.(kết hợp
với MaHDN)
Mã hoá đơn nh ập
2 MaHDN Nchar 20 1
Ngày hoá đơn được lập
3 NgayLapHD Bit 1 1
ra
Ngày nhập hoá đơn vào
4 NgayNhap Datetime
sổ sách
Lý do nh ập hàng
5 LyDoNhap Datetime
Tình trạng củ a hoá đơn
6 HienThi Bit 1 0
(có b ị xoá hay chưa)
Trang 62
 Bảng Đơn vị tính

dbo.DonViTinh(MaDVT, TenDVT,HienThi)

Công dụng: lưu các lo ại đơn vị có thể có của thuốc và các sản phẩm ngoài thuố c.

Bảng mô tả các thuộc tính:

K iểu dữ Kích Có thể
STT Thuộc tính Diễn giải
liệu Null
thước
Mã đ ể phân biệt các
1 MaDVT Int 4 1
loại đơn vị tính
Tên củ a các lo ại đơn vị
2 TenDVT Nvarchar 50 1
Hiển thị tên đơn vị(bị
3 HienThi b it 1 0
xoá hay chưa)

 Bảng Hoá đơn xuấ t


dbo.HoaDonXuat(STT, MaHDX, NgayLapHD, NgayXuat,
LyDoXuat, HienThi)

Công dụng: Lưu các thông tin cơ bản của một hoá đơn, qua đó thống kê được
cho ta biết có bao nhiêu hoá đơn…
Trang 63
Bảng mô tả các thuộc tính:

K iểu dữ Kích Có thể
STT Thuộc tính Diễn giải
liệu Null
thước
Thống kế số lượng hoá
đ ơn xuất đi.(kết hợp với
1 STT int 4 1
MaHDX)
Mã hoá đơn xu ất
2 MaHDX Nchar 20 1
Ngày hoá đơn được lập
3 NgayLapHD Bit 1 1
ra
Ngày xuất hoá đơn ra
4 NgayXuat Datetime
Lý do xu ất hàng
5 LyDoXuat Datetime
Tình trạng củ a hoá đơn
6 HienThi Bit 1 0
(có b ị xoá hay chưa)

 Bảng Nước sản xu ất

dbo.NuocSanXuat(MaNuocSX, TenNuocSX, HienThi )

Công dụng: lưu những thông tin về nước đã sản xuất ra các sản phẩm.

Bảng mô tả các thuộc tính:

K iểu dữ Kích Có thể
STT Thuộc tính Diễn g iải
liệu Null
thước
Mã đ ể phân biệt các nước
1 MaNuocSX Int 4 1
sản xuất
Tên của các nước sản
2 TenNuocSX Nvarchar 100 1
x u ất
Hiển thị tên nước sản
3 HienThi b it 1 0
xuất (bị xoá hay chưa) Bảng Khách hàng
Trang 64
dbo.KhacHang(MaKH, TenKH, DiaChi, Tuoi, GioiTinh, DienThoai,
HienThi)

Công dụng: dùng đê lưu thông tin các khách hàng đã từng mua thuốc tại bệnh
viện.

Bảng mô tả các thuộc tính:

K iểu dữ Kích Có thể
STT Thuộc tính Diễn giải
liệu Null
thước
1 MaKH int 4 1 Mã khách hàng
2 TenKH n varchar 100 1 Tên khách hàng
Địa ch ỉ của khách hàng
3 DiaChi n varchar 100 1
Tuổi của khách hàng
4 Tuoi int 4 1
Giới tính
5 GioiTinh Datetime 1
Lưu số điện thoại
6 DienThoai nchar 12 0
Tình trạng của khách
7 HienThi Bit 1 0 h àng (có bị xoá hay
chưa)

 Bảng Loại biệt dược

dbo.LoaiBietDuoc(MaLoaiBD, TenLoaiBD, HienThi)

Công dụng: cho biết biệt dược đó thuộc vào nhóm loại biệt nào (ví dụ lo ại biệt
dược: cầm máu, kháng sinh, nhứ c đ ầu …)
Trang 65
Bảng mô tả các thuộc tính:

K iểu dữ Kích Có thể
STT Thuộc tính Diễn giải
liệu Null
thước
Mã đ ể phân biệt các
1 MaLoaiBD Int 4 1
loại biệt dược
Tên củ a các loại biệt
2 TenLoaiBD Nvarchar 100 1
dươc
Hiển thị tên lo ại biệt
3 HienThi b it 1 0
dược (b ị xoá hay chưa)

 Bảng Nhà cung cấp
dbo.NhaCungCap(MaNhaCC, TenNhaCC, DiaChi, SoDKKD,
DienThoai, Fax, GhiChu, HienThi)

Công dụng: lưu thông tin các nhà cung cấp đ ã cung cấp thuố c và các sản phẩm
khác cho bệnh viện

Bảng mô tả các thuộc tính:

K iểu dữ Kích Có thể
STT Thuộc tính Diễn giải
liệu Null
thước
Mã nhà cung cấp
1 MaNhaCC int 4 1
Tên nhà cung cấp
2 TenNhaCC n varchar 100 1
Địa chỉ của nhà cung
3 DiaChi n varchar 100 1
cấp
Số đăng ký kinh doanh
4 SoDKKD nchar 20 1
Điện thoại
5 DienThoai Nchar 12 1
Số Fax
6 Fax Nchar 12 0
7 GhiChu n varchar 100 0 Ghi chú
Tình trạng của nhà cung
8 HienThi Bit 1 0
cấp (có bị xoá hay chưa)
 Bảng Loại sả n phẩ m:

dbo.LoaiSanPham(MaLoaiSP, TenLoaiSP)Trang 66
Công dụng: lưu giá trị true hoặc false và qua đó cho ta biết được sản phẩm vừa
nhập vào là thuố c hay là 1 sản phẩm khác ngoài thuốc.

Bảng mô tả các thuộc tính:

K iểu dữ Kích Có thể
STT Thuộc tính Diễn giải
liệu Null
thước
Mã đ ể phân biệt các
1 MaLoaiSP b it 1 1
loại sản ph ẩm
Tên của các loại sản
2 TenLoaiSP Nvarchar 20 1
phẩm Bảng sả n phẩm khác

dbo.SanPhamKhac(MaSPK, TenSPK, MaLoaiSP, MaNhaCC,
MaNuocSX, MaDVT, DieuKienBQ, HienThi )

Công dụng: đ ể lưu các thông tin về các sản phẩm ngoài thuốc.(Ví dụ như: bong
b ăng, gạc, cồn rử a vết thương…)

Bảng mô tả các thuộc tính:

K iểu dữ Kích Có thể
STT Thuộc tính Diễn giải
liệu Null
thước
Mã sản ph ẩm khác
1 MaSPK int 4 1
Tên sản phẩm khác
2 TenSPK n varchar 100 1
Mã lo ại sản phẩm
3 MaLoaiSP b it 1 1
Mã nhà cung cấp
4 MaNhaCC Int 4 1
Mã nước sản xuất
5 MaNuocSX Int 4 1
Mã đơn vị tính
6 MaDVT Int 4 0
Điều kiện bảo quản
7 DieuKienBQ n varchar 100 0
Tình trạng củ a sản ph ẩm
8 HienThi Bit 1 0
(có b ị xoá hay chưa)Trang 67
3.3.2.4. Sơ đồ liên kết các giao diện
Màn hình chính

Giúp đỡ
Báo cáo
Nhóm Hệ thống Hoá đơn
Nhóm Danh
Mmục Màn hình
Màn hình khác
àn hình khác Màn hình hoá
Màn hình Đăng
hướng dẫn
hàng
đơn nhập
hàng
nhập
Màn hình biệt
Màn hình biệt Màn hình giới
Màn hình hoá
Đăng xuất dược
dược thiệu
đơn xuất
Màn hình Quản Màn hình loại
Màn hình loại
lý người dùng biệt dược
biệt dược

Màn hình hoạt
Màn hình hoạt
chất
chất

Màn hình sản
Màn hình sản
phẩm khác
phẩm khác

Màn hình nước
Màn hình nước
sản xuất
sản xuất

Màn hình nhà
Màn hình nhà
cung cấp
cung cấp

Màn hình đơn vị
Màn hình đơn vị
Màn hình bệnh
Màn hình bệnh


Hình 3.3.2.4: Sơ đồ liên kết các giao diện

Trang 68
3.3.2.5. Danh sách các màn hình giao diện

Stt Màn hình Diễn giải Loại

Màn hình chính của ứng dụng, từ
MDI Form
đây có thể kích hoạt các màn hình
1 Màn hình chính
Main
con. Đây là form MDI.

Màn hình đăng nhập vào cơ sở dữ
Màn hình đăng nhập
2 MDI Child
liệu.

Màn hình quản lý Thểm, sửa, xoá các thông tin của
3 MDI Child
người dùng người dùng trong cơ sở dữ liệu.

Thống kê được số lượng khách
Màn hình danh mục
hàng đã từng mua thuốc tại bệnh
4 MDI Child
khách hàng
viện

Thống kê danh sách những biệt
Màn hình danh mục
dược có trong cơ sở dữ liệu của
5 MDI Child
biệt dược
bệnh viện

Thống kê danh sách những loại
Màn hình danh mục
biệt dược có trong cơ sở dữ liệu
6 MDI Child
loại biệt dược
của bệnh viện

Thống kê danh sách những hoạt
Màn hình danh mục
chất có trong cơ sở dữ liệu của
7 MDI Child
hoạt chất
bệnh viện

Thống kê danh sách những sản
Màn hình danh mục
phẩm khác có trong cơ sở dữ liệu
8 MDI Child
sản phẩm khác
của bệnh viện

Thống kê danh sách những nước
Màn hình danh mục
sản xuất cung cấp thuốc cho bệnh
9 MDI Child
nước sản xuất
viện.

10 MDI Child
Màn hình danh mục Thống kê danh sách nhà cung cấpTrang 69
nhà cung cấp đã cung cấp thuốc cho bệnh viện.

Thống kê danh sách những đơn vị
Màn hình danh mục
tính có trong cơ sở dữ liệu của
11 MDI Child
đơn vị tính
bệnh viện

Màn hình danh mục Thống kê danh sách những bệnh
12 MDI Child
bệnh có thể chữa trị của bệnh viện.

Để nhập các biệt dược và sản
Hoá đơn nhập
13 MDI Child
phẩm khác thuốc khi nhập hàng

Để xuất biệt dược và sản phẩm
Hoá đơn xuất
14 MDI Child
khác thuốc khi xuất

Màn hình báo cáo
15 In ra danh sách khách hàng MDI Child
khách hàng

Màn hình báo cáo
In ra danh sách biệt dược
16 MDI Child
biệt dược

Màn hình báo cáo
In ra danh sách các loại biệt dược
17 MDI Child
loại biệt dược

Màn hình báo cáo
In ra danh sách các hoạt chất
18 MDI Child
hoạt chất

Màn hình báo cáo sản
In ra danh sách các sản phẩm khác
19 MDI Child
phẩm khác

Màn hình báo cáo nhà
In ra danh sách nhà cung cấp
20 MDI Child
cung cấp

Màn hình báo cáo
In ra danh sách nước sản xuất
21 MDI Child
nước sản xuất

Màn hình báo cáo
In ra danh sách đơn vị tính
22 MDI Child
đơn vị tính
Trang 70
Màn hình báo cáo
In ra danh sách các bệnh
23 MDI Child
bệnh

Tìm kiếm biệt dược,sản phẩm
Màn hình tìm kiến khác theo tên,mã biệt dược, mã
24 MDI Child
hoạt chất

Màn hình hướng dẫn
Hướng dẫn sử dụng chương trình
25 MDI Child
sử dụng

Màn hình giới thiệu Màn hình giới thiệu về tác giả.
26 MDI Child
Trang 71
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT

4.1. Môi trường lập trình và các công cụ hỗ trợ phát triển đã sử dụng
4.1.1. Mã nguồn

Sử dụng môi trường phát triển tích hợp (IDE) và các thư viện giao diện có sẵn của
Microsoft Visual Studio 2008.

4.1.2. Cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server Management Express 2005.

Kết nối thông qua ADO.NET

4.1.3. Báo cáo - biểu mẫu

Báo cáo biểu mẫu sử dụng môi trường phát triển và công cụ sau:

Crystal Report trên Microsoft Visual Studio 2008.

4.1.4. Trợ giúp

Phiên bản htm của hệ thống hướng dẫn trợ giúp được phát triển trên:

Word2CHM

4.1.5. Tạo bộ cài đặt chương trình

Dựa trên Microsoft Visual Studio 2008.

4.1.6. Chế độ màn hình hiển thị tốt nhất

Chương trình hiển thị tốt nhất ở độ phân giải 1024x768.

4.1.7. Font chữ - bộ gõ tiếng Việt

Bộ gõ cho phần nhập liệu : các bộ gõ có hỗ trợ chế độ gõ TCVN3 (ABC). Chảng
hạn : Unikey 3.5, VietKey 2000, VietSpell…

Font chữ sử dụng cho việc nhập liệu cũng như giao diện chương trình: Arial, các
font được hột trợ bởi Unicode.Trang 72
4.1.8. Hệ điều hành hỗ trợ

Các hệ điều hành thông dụng như Windows XP, Windows 2000, Windows 2000
server, Windows Vista ( Stater, Home, Premium, Ultimate), Windows 7 (Stater, Home,
Premium, Ultimate).


4.2. Giao diện chương trình
4.2.1. Màn hình chính của chương trình (form Main)
Hình 4.2.1: Giao diện chính của chương trình.
Trang 73
4.2.2. Hệ thống menu
4.2.2.1. Danh mục
Hình 4.2.2.1: Giao diện menu danh mục.

4.2.2.2. Hóa đơn
Hình 4.2.2.2: Giao diện menu hóa đơn.
Trang 74
4.2.2.3. Báo cáo
Hình 4.2.2.3: Giao diện menu báo cáo.

4.2.2.4. Hệ thống
Hình 4.2.2.4: Giao diện menu hệ thống.4.2.2.5. Trợ giúp
Hình 4.2.2.5: Giao diện menu trợ giúp.
Trang 75
4.2.3. Giao diện các màn hình con
4.2.3.1. Giao hiện đăng nhập
Hình 4.2.3.1: Giao diện đăng nhập.
4.2.3.2. Giao diện quản lí người dùng
Trang 76
Hình 4.2.3.2: Giao diện quản lí người dùng.4.2.3.3. Giao diện tìm kiếm
Hình 4.2.3.3: Giao diện tìm kiếm.
Trang 77
4.2.3.4. Giao diện danh mục biệt dược
Hình 4.2.3.4: Giao diện danh mục biệt dược.

4.2.3.5. Giao diện danh mục loại biệt dược
Hình 4.2.3.5: Giao diện danh mục loại biệt dược.Trang 78
4.2.3.6. Giao diện danh mục hoạt chất
Hình 4.2.3.6: Giao diện danh mục hoạt chất.

4.2.3.7. Giao diện danh mục sản phẩm khác
Hình 4.2.3.7: Giao diện danh mục sản phẩm khác
Trang 79
4.2.3.8. Giao diện danh mục nước sản xuất
Hình 4.2.3.8: Giao diện danh mục nước sản xuất.4.2.3.9. Giao diện danh mục nhà cung cấp
Hình 4.2.3.9: Giao diện danh mục nhà cung cấp.Trang 80
4.2.3.10. Giao diện danh mục loại bệnh
Hình 4.2.3.10: Giao diện danh mục loại bệnh.

4.2.3.11. Giao diện danh mục đơn vị tính
Hình 4.2.3.11: Giao diện danh mục đơn vị tính.
Trang 81
4.2.3.12. Giao diện hóa đơn nhậ p
Hình 4.2.3.12: Giao diện hóa đơn nhập.
Trang 82
4.2.3.13. Giao diện báo cáo hóa đơn nhập
Hình 4.2.3.13: Giao diện b áo cáo hóa đơn nhập.
Trang 83
4.2.3.14. Giao diện hóa đơn xuấ t
Hình 4.2.3.14: Giao diện hóa đơn xuất.
Trang 84
4.2.3.15. Giao diện báo cáo hóa đơn xuất
Hình 4.2.3.15: Giao diện b áo cáo hóa đơn xuất
Trang 85
4.2.3.16. Giao diện hướng dẫn sử dụng
Hình 4.2.3.16: Giao diện hướng dẫn sử dụng.
Trang 86
4.2.3.17. Giao diện giới thiệu
Hình 4.2.3.17: Giao diện giới thiệu.
Trang 87
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1. Kết luận

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý hiện nay không chỉ là việc lập trình đơn
thuần, mà nó đòi hỏi một cách có hệ thống các giai đoạn khảo sát, phân tích thiết
kế. Việc xây dựng hệ thống quản lý phải đáp ứng tất cả các vấn đề đặt ra từ khâu
dặt vấn đề, giải quết bài toán, thiết kế bài toán cho đến việc đóng gói sản phẩm đưa
ra thử nghiệm là một vấn đề đòi hỏi nhiều thời gian và công sức.

Đứng trước xu hướng phát triển của công nghệ thông tin như vũ bão, việc tin
học hoá việc quản lý hành chính là vô cùng quan trọng và bức thiết. Nó sẽ giúp cho
các cơ quan nhà nước giải quyết các công việc được nhanh chóng và hiệu quả. Ứng
dụng cơ sở dữ liệu đã giải quyết được vấn đề đó.

Với đề tài Quản lý dược phẩm tại bệnh viện quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, tuy
chương trình cài đặt chưa được hoàn thiện các chức năng, song nếu có thời gian
phát triển và hoàn thiện hơn thì chương trình này sẽ có ích rất nhiều giúp cho các
nhân viên của bệnh viện trong công việc lưu trữ và thống kê dược phẩm cũng như
quản lý dược phẩm tại bệnh viện một cách thuận tiện và dễ dàng hơn rất nhiều.

5.2. Hạn chế

Do thời gian thực hiện đề tài tương đối hạn chế, kinh nghiệm chưa nhiều nên
chương trình không thể tránh được những thiếu sót nhất định. Bên cạnh đó chương
trình còn có một số chức năng khoâng có đủ thời gian để thực hiện kịp. Đồng thời
vẫn còn có một số form chưa hoàn thành đầy đủ và chính xác và các ràng buộc về
dữ liệu vẫn chưa đầy đủ lắm.


5.3. Hướng phát triển đề tài

Chương trình quản lý dược phẩm hoàn thành sẽ góp phần quan trọng trong việc
quản lý chứng từ sổ sách về dược phẩm tại bệnh viện.Trang 88
Để chương trình có thể hoạt động hiệu quả hơn cần dữ liệu phải được lưu trữ
bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu có tính bảo mật hơn.

Nếu có thể đưa chương trình quản lý các thông tin về dược phẩm lên các trang
Web để giúp cho người quản trị và nhân viên có sự thuận lợi hơn để theo dõi được
quá trình nhập xuất biệt dược của người thân cho dù là đang ngồi ở nhà hay ở bất
kỳ nơi nào.
Trang 89
CHƯƠNG 6: DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Công nghệ ADO.NET với C# (Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh –
trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên )

[2]. Hướng dẫn thực hành viết lập trình trong Microsoft Visual C# 2005
Express. (Nhà xuất bản giao thông vận tải, Ks Nguyễn Nam Thuận.)

[3]. Lập trình cơ sở dữ liệu trong 21 ngày (Nguyễn Đình Tê chủ biên, 3 tập. Nhà
xuất bản giáo dục 2000).

[4]. Lập Trình Ứng Dụng Windows Froms với C# của Trung tâm tin học
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên.

[5]. Tự học SQL server 2005 trong 10 tiếng. (Ks. Hoàng Anh Quang- Phan Ánh
Nguyệt. Nhà xuất bản Văn Hoá Thông Tin)

[6]. Tự học Ngôn Ngữ lập trình Visual C# 2005 của nhà xuất bản Giao Thông
Vận Tải.(Ks.Nguyễn Nam Thuận & Lữ Đức Hào).
Trang 90

Top Download Y Khoa - Dược

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản