Đề tài: Các yếu tố dân số, tổng sản phẩm nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tác động đến tổng thu nhập của Việt Nam từ năm 1990 đến 2009

Chia sẻ: thanh12986

Để đánh giá một nền kinh tế các nhà kinh tế đánh giá qua tổng thu nhập quốc dân GNI hay tổng sản phẩm quốc dân GDP. - Việt nam sau hơn 20 năm đổi mới nền kinh tế Việt nam đã có nhiều tăng trưởng vượt bậc.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài: Các yếu tố dân số, tổng sản phẩm nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tác động đến tổng thu nhập của Việt Nam từ năm 1990 đến 2009

Bài tập nhóm môn kinh tế lượng
Đề tài: Các yếu tố dân số, tổng sản phẩm
nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp, xây
dựng và dịch vụ tác động đến tổng thu
nhập của Việt Nam từ năm 1990 đến
2009.
Giáo viên hướng dẫn: TS. Phạm Cảnh Huy


Nhóm 3 – lớp QT Marketing: Mạc Đức Quân
Nguyễn Chí Thanh
Dương Xuân Trương
Nguyễn Hoàng Việt
NỘI DUNG
I – ĐẶT VẤN ĐỀ
- Để đánh giá một nền kinh tế các nhà kinh tế đánh
giá qua tổng thu nhập quốc dân GNI hay tổng sản
phẩm quốc dân GDP.
- Việt nam sau hơn 20 năm đổi mới nền kinh tế
Việt nam đã có nhiều tăng trưởng vượt bậc.
- Để đánh giá các yếu tố dân số, giá trị tổng sản
phẩm nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp, xây
dựng và dịch vụ ảnh hưởng đến tổng thu nhập
của Việt nam từ năm 1990 đến năm 2009, chúng
em sử dụng phương pháp phân tích hồi quy OLS
trong kinh tế lượng.
II – ĐỊNH NGHĨA VẤN ĐỀ
Lựa chọn các biến:
- Gọi Yi là biến phụ thuộc: là tổng thu nhập quốc dân năm
thứ i (đơn vị tính tỷ đồng).
- Gọi X1i là biến độc lập : tổng dân số năm thứ i (đơn vị tính
nghìn dân).
- Gọi X2i là biến độc lập : giá trị tổng sản phẩm nông lâm
ngư nghiệp năm thứ i (đơn vị tính tỷ đồng).
- Gọi X3i là biến độc lập: giá trị tổng sản phẩm công nghiệp
và xây dựng năm thứ i (đơn vị tính tỷ đồng).
- Gọi X4i là biến độc lập: giá trị tổng sản phẩm dịch vụ năm
thứ i (đơn vị tính tỷ đồng).
III – THU THẬP DỮ LIỆU
1- Nguồn thu thập dữ liệu
số liệu ấy từ trang web tổng cục thống kê:
http://gso.gov.vn
2 – Dữ liệu lấy từ năm 1990 đến năm 2009
           
Năm Tổng thu nhập (tỷ  Dân số (nghìn dân) Tổng sản phẩm NLNN  Tổng sản phẩm CN  Tổng sản phẩm DV 
đồng) nghìn tỷ) & XD(nghìn tỷ) (nghìn tỷ)

1990 39284 66016,7 16252 9513 16190
1991 72620 67242,4 31058 18252 27397
1992 106757 68450,1 37513 30135 42884
1993 134913 69644,5 41895 40535 57828
1994 174017 70824,5 48968 51540 78026
1995 228677 71995,5 62219 65820 100853
1996 269654 73156,7 75514 80876 115646
1997 308600 74306,9 80826 100595 132202
1998 352836 75456,3 93073 117299 150645
1999 392693 76596,7 101723 137959 160260
2000 435319 77630,9 108356 162220 171070
2001 474855 78621,0 111858 183515 185922
2002 527056 79538,7 123383 206197 206182
2003 603688 80468,4 138285 242126 233032
2004 701906 81437,7 155992 287616 271699
2005 822432 82393,5 175984 344224 319003
2006 951456 83313,0 198798 404697 370771
2007 1108752 84221,1 232586 474423 436706
2008 1436955 85122,3 329886 591608 563544
2009* 1567553 86024,6 346786 667323 644280
IV - XÂY DỰNG MÔ HÌNH
 Mô hình hồi quy tuyến tính có dạng:
Yi = β1 + β2X1i + β3X2i + β4X3i + β5X4i + ui
Trong đó:
β1: là thông số diễn tả tung độ gốc (hệ số chặn).
β2: hệ số của biến độc lập dân số.
β3: hệ số của biến độc lập tổng giá trị sản phẩm
NLNN.
β4: hệ số của biến độc lập tổng giá trị sản phẩm CN &
XD.
β5: hệ số của biến độc lập tổng giá trị sản phẩm DV.
IV - XÂY DỰNG MÔ HÌNH
- Ta thấy khi dân số tăng thì tổng thu nhập
cũng tăng nên ta kỳ vọng β2 sẽ dương.
- Trong nền kinh các yếu tố kinh tế sản xuất
tỷ lệ thuận với tổng thu nhập. Như vậy ta kỳ
vọng β3, β4, β5 là dương.
V – ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH, KIỂM ĐỊNH
VÀ PHÂN TÍCH
1- Ước lượng mô hình
  SUMMARY OUTPUT  
  Regression Statistics
  Multiple R 0,999939

  R Square 0,999877
  Adjusted R Square 0,999844

  Standard Error 5515,234
  Observations 20
ANOVA

  df SS MS F Significance F
Regres 4 3,71E+12 9,28E+11 30515,83 3,98E-29
sion
Residu 15 4,56E+08 30417806
al
Total 19 3,71E+12
  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%
Interce -182188 35132,6 -5,18572 0,000111 -257071 -107305 -257071 -107305
pt
X1 2,731621 0,496879 5,497557 6,13E-05 1,672548 3,790694 1,672548 3,790694

X2 1,299655 0,199519 6,513925 9,79E-06 0,874389 1,724921 0,874389 1,724921

X3 1,119211 0,086959 12,87048 1,65E-09 0,933861 1,30456 0,933861 1,30456

X4 0,510063 0,157377 3,24103 0,005483 0,174622 0,845504 0,174622 0,845504
SUMMARY OUTPUT
V – ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH, KIỂM ĐỊNH
VÀ PHÂN TÍCH
• Phân tích mô hình
• Mô hình hồi quy:
Y = - 182188+2,7316X1+1,2996X2+1,1192X3+0,5100X4
• Kết quả bảng trên cho thấy R2 hiệu chỉnh bằng 0,999877 có
nghĩa là 99,877% sự biến đổi của biến tổng thu nhập quốc dân
được giải thích chung bởi các biến trong mô hình.
• Nhìn vào giá trị P-value với mức ý nghĩa 5% thì các giá P-value
của các tham số đều < 0,05 rất nhiều. Điều này chứng tỏ là tất
cả các biến X1, X2, X3, X4 đều có nghĩa ở mức 5%.
• Kiểm định ý nghĩa của mô hình bằng kiểm định F cho thấy
rằng F = 30515,83 và PF = 0,0000 < 0,05 do đó kết luận mô
hình có ý nghĩa.
V – ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH, KIỂM ĐỊNH
VÀ PHÂN TÍCH
2 – Kiểm định đa cộng tuyến
Bảng kiểm tra:
 
Y X1 X2 X3 X4
Y 1

X1 0,918276 1

X2 0,997212 0,907321 1

X3 0,99878 0,912649 0,993264 1

Từ bảng kết quả ta th0,9103 hệ số tương quan giữa các
X4 0,998971
ấy 0,99753 0,996964 1


biến độc lập cao nhất là R(X4,X2) = 0,99753. Tuy
nhiên hệ số tương quan này vẫn nhỏ hơn giá trị R
của mô hình ( R=0.999939). Như vậy ta có kết luận
không có đa cộng tuyến mạnh trong mô hình.
VI – KẾT LUẬN
- Qua mô hình cho thấy mô hình giải thích khá sát
về nền kinh tế của Việt nam từ năm 1990 đến
năm 2009.
- Hệ số của dân số cao nhất là 2,7316 như vậy
chứng tỏ rằng dân số của Việt nam tăng nhanh
khi tổng thu nhập tăng lên. Thực tế dân số ở
nước ta hiện nay cũng đang tăng rất nhanh, tuy
tăng dân số tác động đến thu nhập nhưng tăng
dân số nhanh mà yếu tố sản xuất trong kinh tế
thấp thì nền kinh tế vẫn chậm phát triển.
VI – KẾT LUẬN
- Hệ số của nông lâm ngư nghiệp là 1,2996 cao thứ hai
trong các hệ số của yếu tố sản xuất, thực tế từ năm
1990 đến năm 2009, nước ta vẫn là nước sản xuất sản
phẩm nông nghiệp bởi nước ta thuận lợi cho việc
trồng các cây nông nghiệp. Với bờ biển dài từ bắc vào
nam thuận lợi cho việc đánh bắt nuôi trồng thủy sản,
điều đó giải thích tại sao hệ số của sản phẩm nông
lâm ngư nghiệp cao. Hệ số công nghiệp và xây dựng
là 1,1192, dịch vụ là 0,51, điều đó cho thấy công
nghiệp, xây dựng và dịch vụ ở nước ta 19 năm qua
chưa phát triển mạnh lắm. Vì vậy chính sách kinh tế
hiện nay cần đưa ra làm giảm tỷ lệ tăng dân số, phát
triển các ngành công nghiệp, xây dựng dịch vụ và nông
lâm ngư nghiệp
LỜI KẾT
- Chúng em xin cảm ơn thầy Phạm Cảnh Huy đã
hướng dẫn chúng em làm bài nhập nhóm này.
Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi!
THANK YOU !
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản