ĐỀ TÀI “Chiến lược kinh doanh, bán hàng của công ty Masan Consumer”

Chia sẻ: phuonglinh0123

Mô tả Doanh nghiệp:  Tên doanh nghiệp: Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan Tên công ty bằng tiếng Anh: Masan Consumer Corporation Tên công ty viết tắt: Masan Consumer Corp hoặc MCS. Những lĩnh vực hoạt động: Chế biến thực phẩm T.Mại - Xuất nhập khẩu In bao bì Xây dựng Khai thác khoáng sản Đầu tư Lịch sử hình thành: Tháng 6 năm 1996, thành lập Công ty cổ phần Công nghiệp – Công nghệ – Thương mại Việt Tiến chuyên sản xuất thực phẩm chế biến, đặc biệt là các sản phẩm ngành gia vị như...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: ĐỀ TÀI “Chiến lược kinh doanh, bán hàng của công ty Masan Consumer”

Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt

TRƯỜNG ĐẠI HOC MỞ TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
LỚP MK91
---- ----
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU MÔN “QUẢN TRỊ BÁN HÀNG”:
“Chiến lược kinh doanh, 
bán hàng của công ty 
Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
Nhóm thực hiện: Nhóm 16

Nhóm 16 Trang 1
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt


- Tháng 8, Năm 2012 -
Nhận xét của giảng viên :
DANH SÁCH NHÓM 16
Nhóm 16 Trang 2
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
Nhóm 16 Trang 3
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt


MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP......................................5
1.1.Tổng quan doanh nghiệp: ..........................................................................5
1.1.1 Mô tả Doanh nghiệp:.............................................................................5
1.1.2 Cấu trúc pháp lý doanh nghiệp:............................................................8
1.1.3 Nội dung sứ mệnh và các mục tiêu của doanh nghiệp:......................... 8
+ Chiến lược ngành.............................................................................................9
1.1.4 Quy trình sản xuất và phát triển sản phẩm:........................................11
1.1.5 Ban quản lý và nhân sự:......................................................................12
1.2 Phân tích doanh số bán hàng:...................................................................21
1.2.1 Phân tích doanh số các sản phẩm tiềm năng trong tương lai:. . .26
1.2.2. Phân tích doanh số theo những phân khúc thị trường của từng sản
phẩm...........................................................................................................28
1.3 Phân tích thị trường:..................................................................................30
1.3.1Sơ lược về thị trường:...........................................................................30
1.3.2. Phân tích lợi ích của sản phẩm:..........................................................37
1.4 Phân tích đối thủ cạnh tranh:....................................................................40
1.4.1 Mục tiêu và chiến lược các đối thủ cạnh tranh:.................................. 40
1.4.2. Dự đoán phản ứng của các đối thủ cạnh tranh:.................................41
CHƯƠNG 2: CHIẾN LƯỢC MỤC TIÊU KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP............41
2.1 PHÂN TÍCH SWOT:.....................................................................................41
2.1.1 Những điểm mạnh và điểm yếu cốt lõi của doanh nghiệp:..................41
2.1.2 Những cơ hội và nguy cơ chủ yếu của doanh nghiệp.......................... 43
2.2 Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp:.................................................44
2.3. Mục tiêu kinh doanh của DN.....................................................................44
2.3.1 Doanh số và lợi nhuận dự kiến năm nay và 3 năm liền kề DN............44
2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến mục tiêu DN.............................................45
2.3.3. Mục tiêu DN......................................................................................45
2.3.4. Các biện pháp lớn cần thực hiện để có thể đạt mục tiêu dự kiến:.....50
3.1 Kế hoạch marketing..................................................................................51
3.1.1 Mục tiêu chiến lược marketing............................................................51
3.1.2 chiến lược marketing.......................................................................... 52
3.2. Triển khai thực hiện kế hoạch..................................................................63
PHẦN KẾT LUẬN.................................................................................................63
Nhóm 16 Trang 4
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt


CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP


1.1.Tổng quan doanh nghiệp:


1.1.1 Mô tả Doanh nghiệp:

 Tên doanh nghiệp:

Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan
Tên công ty bằng tiếng Anh: Masan Consumer Corporation
Tên công ty viết tắt: Masan Consumer Corp hoặc MCS.

 Những lĩnh vực hoạt động:

Chế biến thực phẩm

T.Mại - Xuất nhập khẩu

In bao bì

Xây dựng

Khai thác khoáng sản

Đầu tư


 Lịch sử hình thành:

Tháng 6 năm 1996, thành lập Công ty cổ phần Công nghiệp – Công nghệ – Th ương m ại
Việt Tiến chuyên sản xuất thực phẩm chế biến, đặc biệt là các sản phẩm ngành gia v ị nh ư
nước tương, tương ớt, các loại sốt…

Tháng 5 năm 2000, thành lập Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Minh
Việt, chuyên hoạt động trong lĩnh vực thương mại và xuất nhập khẩu.

Năm 2003, Công ty cổ phần Thương mại Masan thành lập trên c ơ sở sáp nh ập Công ty
cổ phần Công nghiệp – Công nghệ – Thương m ại Vi ệt Ti ến và Công ty c ổ ph ần Công nghi ệp
và Xuất nhập khẩu Minh Việt.

Tháng 12 năm 2008, Công ty cổ phần thương mại Masan đổi tên thành Công ty cổ phần
thực phẩm Masan (MASAN CONSUMER).

Tháng 3 năm 2011, Công ty cổ phần thực phẩm Masan (MASAN CONSUMER) chính
thức đổi tên thành Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan (MASAN CONSUMER) .

Số năm hoạt động: trên 15 năm.Nhóm 16 Trang 5
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
 Địa chỉ:

Tầng 12 Kumho Asiana Plaza
Số Duẩn, Quận
39 Lê 1, TP.HCM
ĐT: 08.62555660
Fax: 08.38109463

 Sản phẩm chính của doanh nghiệp:
Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng MaSan: sản xuất nước chấm, gia vị, mì ăn li ền, hạt nêm và
các loại thực phẩm đóng gói khác. Để tăng thị phần, Masan Consumer tập trung quản lý các nhãn
hiệu bằng cách phân khúc thị trường mục tiêu với những sản ph ẩm riêng bi ệt t ương ứng. Trong
mỗi dòng sản phẩm nước chấm, mì ăn liền và hạt gia v ị đều có c ả nhãn hi ệu cao c ấp và nhãn
hiệu trung cấp. Có thể kể đến nhãn hiệu mì ăn liền Omachi hướng tới phân khúc th ị tr ường cao
cấp, trong khi nhãn hiệu Tiến Vua phục vụ cho phân khúc thị trường trung cấp.

Tương tự như đối với ngành hàng nước tương, Masan Consumer có nhãn hi ệu Chin-Su và
Tam Thái Tử (TTT) lần lượt dành riêng cho hai loại thị trường trên. Theo th ống kê c ủa
Euromonitor, tại thời điểm tháng 12 năm 2008, Masan Consumer đang chi ếm 62,8% th ị ph ần c ủa
ngành hàng nước tương; 19,4% thị phần của ngành hàng n ước mắm, 25,5% thị phần c ủa ngành
hàng tương ớt và 9,5% giá trị thị trường ngành hàng nước dùng/ viên súp, h ạt nêm. Mặc dù m ới
ra đời vào tháng 6/2007, nhưng đến cuối năm 2008 nhãn hi ệu mì ăn li ền Omachi đã chi ếm đ ược
thị phần là 2,1% và thị phần này vẫn tiếp tục được tăng thêm cho đến thời điểm hiện tại.

 Doanh số, lợi nhuận, cơ cấu vốn và lực lượng lao động hiện nay:

Doanh số và lợi nhuận

DOANH THU( TỶ ĐỒNG)
NĂM
2009 4.186
2010 6.639
Nhóm 16 Trang 6
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
2011 8.988
2012 11.408
2013 14.843
2014 20.038
2015 27.051


Vốn chủ sở hữu: giữ vững cam kết tạo giá trị vượt trội cho Cổ đông, Vốn chủ sở hữu (bao g ồm v ốn
pháp định, thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại chưa chia) Công ty đã tăng trên 15 l ần trong 05 năm, ch ủ
yếu đến từ nguồn tích tụ lợi nhuận giữ lại và đạt mức 7.937 tỷ vào cuối năm 2011.
Lực lượng lao động

Trình độ Tỷ lệ
Trên đại học 1.7%
Đại học 47.6%
Cao đẳng 13.6%
Trung cấp 10.7%
PTTH 22.1%
PTCS 4.3%
Tổng cộng 100% Những khách hàng chủ yếu của doanh nghiệp:

* Trong nước (người tiêu dùng phổ thông và các nhà hàng, quán ăn).

* Nước ngoài

 Kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp:

Theo ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT Masan Consumer chia s ẻ: “K hởi nghiệp
và thành công ở nước Nga xa xôi rồi mới quay lại tìm kiếm c ơ hội ở thị trường Việt Nam,
Masan - một tập đoàn kinh tế của một nhóm người Việt sinh sống ở Nga đã và đang làm m ột
cuộc lội ngược dòng”. Ông tỏ ra không thích thú lắm với việc gọi Masan quay lại thị trường
Việt Nam là "lội ngược dòng" hay là "trở về". Ông nói: "Với chúng tôi, Vi ệt Nam luôn là n ền
tảng, còn Nga hay những nước khác đều là thị trường". Nhưng chung quanh câu chuyện xây
dựng nên một tên tuổi Masan trong 10 năm qua của Quang và bạn bè là nh ững cu ộc l ội ng ược
dòng ngoạn mục.

Đầu thập niên 90, Nguyễn Đăng Quang trở về Vi ệt Nam v ới t ấm b ằng phó ti ến sĩ cùng
với bao hoài bão cống hiến sau cả chục năm dùi mài kinh sử trên đất n ước Liên Xô (cũ) xa xôi.
Ngọn lửa "Paven" hừng hực trong chàng trai đang ở đ ộ tu ổi sung s ức nh ất l ập t ức tr ở nên... leo
lét khi trình độ một phó tiến sĩ được "cân đong" ngang ngửa bác phó m ộc. Gạt b ỏ tất c ả, Quang
quyết định quay lại Nga kiếm sống dù lúc đó phải vay mượn b ạn bè m ới có đ ủ ti ền mua vé máy
bay. "Nước Nga lúc đó đang trong thời kỳ chuyển đổi kinh t ế chắc ch ắn t ạo ra nhi ều c ơ h ội làm
Nhóm 16 Trang 7
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
ăn, mình có kiến thức và cũng đã tích lũy được không ít kinh nghi ệm, b ạn bè ở Nga l ại đông nên
rất tự tin",

Và Masan đã thành công. Từ một vài thùng mì ăn li ền ch ủ yếu đ ể bán cho ng ười Vi ệt t ại
Nga, Masan đã xây cả một nhà máy có công suất 30 triệu gói/tháng. T ừ xu ất kh ẩu mì gói, Masan
đã đưa sang Nga nào nước tương, nước mắm và tương ớt - đi ều mà trước đó nhiều người cho là
điên rồ vì người Nga không thích ăn cay. Từ đi thuê tàu để chở hàng, nay Masan đã s ở h ữu m ột
tàu container cùng 2.000 container riêng của mình...


1.1.2 Cấu trúc pháp lý doanh nghiệp:

 Loại hình doanh nghiệp đăng ký kinh doanh: Công ty cổ ph ần.

 Người đại diện:

+ Ông Nguyễn Đăng Quang – chủ tịch HĐQT công ty.

+ Kinh nghiệm: trên 20 năm kinh nghiệm (tham khảo phụ lục: “ Khát vọng làm giàu của chàng du
học sinh "cháy túi"”.
 Các công ty thành viên của Masan Consumer:
1.1.3 Nội dung sứ mệnh và các mục tiêu của doanh nghiệp:

 Mục tiêu của doanh nghiệp hiện nay:
Nhóm 16 Trang 8
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
+ Xây dựng thương hiệu: công ty đã hướng đến việc xây dựng các nhãn hiệu khác nhau cho các
phân khúc thị trường khác nhau. Từ thành công của các thương hi ệu sản ph ẩm hi ện t ại, Masan
Consumer có thể mở rộng thị phần của mình thông qua vi ệc đánh chi ếm phân khúc sản phẩm
không có thương hiệu, vốn còn rất nhiều tiềm năng với nhiều nhà sản xuất nhỏ, rời rạc.

+ Phát triển hệ thống phân phối để mở rộng thị trường ở các đô thị nhỏ cũng như vùng nông
thôn là động lực tăng trưởng thứ hai của Masan Consumer.

+ Ban lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm Masan Consumer có một ban điều hành đầy kinh nghiệm là
những người đã từng làm việc tại các công ty đa quốc gia như Unilever, P&G, Nestle. Đ ồng th ời
có sự am hiểu tường tận về thị trường trong nước.

 Các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay:

+ Chiến lược ngành

Masan Consumer thực hiện chiến lược "chọn sân chơi". Các tiêu chí lựa ch ọn ngành bao
gồm:

Các mặt hàng thực phẩm và đồ uống có cơ hội thị trường lớn và có qui mô th ị tr ường
tiềm năng đạt ít nhất 500 triệu USD

Những thị trường mà chúng tôi có khả năng xây dựng một thương hi ệu cao c ấp và t ạo ra
lợi nhuận cao (tỷ suất lợi nhuận gộp ít nhất là 30%)

* Thị trường đầy cạnh tranh, đang bị chi phối bởi các doanh nghiệp nhà n ước ho ặc th ị
trường manh mún và có lộ trình hợp nhất rõ ràng

* Các thị trường mà chúng tôi có thể gia tăng giá trị thông qua n ội đ ịa hóa s ản ph ẩm, t ập
trung vào khẩu vị địa phương và sức khỏe

+ Chiến lược thực thi:

* Xâm nhập thị trường với sản phẩm khác biệt:

* Tạo ra một thương hiệu cao cấp và tung ra thị trường thông qua chi ến d ịch ti ếp th ị
mạnh mẽ.

* Tận dụng ưu thế từ nền tảng phân phối rộng khắp và giá tr ị th ương hi ệu cao c ấp đ ể
thâm nhập vào các phân khúc phổ thông.

* Tuyển dụng đội ngũ quản lý có kinh nghiệm quốc tế, tạo động lực bằng cách trao cho
họ cơ hội trở thành cổ đông trong công ty.

+ Chiến lược tài chính:

Masan Consumer có chiến lược tài chính mang tính kỷ luật:

* Đặt mục tiêu đạt tỷ suất lợi nhuận gộp trên 30%, cho phép chúng tôi duy trì chi ến l ược
tiếp thị mạnh mẽ và tái đầu tư nhằm mua lại và c ủng c ố n ền t ảng kinh doanh đ ể đ ạt đ ược v ị
thế dẫn đầu bền vững.
Nhóm 16 Trang 9
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
* Triển khai chi phí vốn thấp - chúng tôi có chi ến lược thâm nhập sử d ụng tài s ản linh
hoạt cho các ngành hàng mới để tập trung tạo ra lợi nhuận trên v ốn ch ủ sở h ữu (ROE) trên 25%.


* Duy trì cấu trúc tài sản thận trọng với đòn cân nợ thấp, tỷ lệ N ợ/EBITDA d ưới 3 l ần
để tuân thủ các tiêu chuẩn của một công ty được xếp hạng tín dụng BBB.

* Sử dụng mô hình "thu tiền khi giao hàng”, giúp chúng tôi tối ưu hóa vốn lưu đ ộng và có
nguồn vốn đáp ứng tăng trưởng.

+ Chiến lược tăng trưởng

Chúng tôi tập trung tăng trưởng nền tảng này để trở thành công ty dẫn đầu thị trường:

* Trong các ngành hàng hiện hữu, chúng tôi tập trung chuyển dịch thị hi ếu tiêu dùng sang
các thương hiệu cao cấp và thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng nâng cao sức tiêu thụ.

* Chúng tôi tham gia vào những ngành hàng tương tự có tốc độ tăng trưởng cao bằng cách
tận dụng "hào quang” của thương hiệu cao cấp và tiềm năng chưa được khai thác c ủa n ền t ảng
kinh doanh hiện hữu..

* Chúng tôi tham gia vào những ngành hàng m ới có sức hấp dẫn, phù h ợp v ới chi ến l ược
chọn ngành của mình thông qua hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.+ Chiến lược tập trung:

Công ty sẽ tập trung vào lĩnh vực tiêu dùng và phân ph ối cho phân khúc th ị tr ường trung
cấp.

+ Chiến lược điều hành:

Công ty sẽ hướng tới trở thành một công ty trong n ước có kinh nghi ệm qu ốc t ế trong
hoạt động kết hợp với các cơ sở hạ tầng và nhân lực địa phương.

+ Chiến lược quản lý rủi ro:

Thông qua quan hệ đối tác với các công ty quốc tế, Công ty th ực hi ện các quy ết đ ịnh và
đánh giá về kinh doanh có giá trị cho nhà đầu tư.

 Các rủi ro trong và ngoài doanh nghiệp:

+ Việc nhận biết thương hiệu đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh
của Masan Consumer. Việc không thể bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hoặc những tranh ch ấp
với công ty khác về quyền sở hữu trí tuệ của Masan Consumer có thể gây tác đ ộng to l ớn
đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả ho ạt động kinh doanh và tri ển v ọng
tương lai của công ty.

+ Rủi ro về cạnh tranh: Lĩnh vực sản xuất thực phẩm t ại Vi ệt Nam g ặp ph ải s ự c ạnh
tranh từ các công ty trong và ngoài n ước. Những thay đ ổi đ ối v ới môi tr ường c ạnh tranh mà
Nhóm 16 Trang 10
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
Masan Consumer hoạt động có thể ảnh hưởng bất lợi đến ho ạt động kinh doanh, tình hình
tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng trong tương lai của Công ty.

+ Rủi ro lãi suất, tín dụng: Công ty Masan Consumer ph ụ thu ộc vào r ủi ro th ị tr ường do
sự biến động lãi suất, chủ yếu là từ các khoản vay dài hạn hầu hết là theo lãi su ất thả n ổi.
Bất kỳ sự gia tăng lãi suất đều dẫn tới việc gia tăng khoản lãi phải trả của công ty.
1.1.4 Quy trình sản xuất và phát triển sản phẩm:

 Cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp:

Máy móc đồng bộ, hiện đại, sử dụng công nghệ sản xuất, dây chuyền thi ết b ị khép kín,
tự động hoá cao của AVE_ITALIA, áp dụng tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm.

 Nguyên vật liệu sản xuất:

+ Tận dụng các nguồn NVL tại chỗ để tiết kiệm chi phí và giữ độ tươi ngon.

+ Nhập khẩu một số NVL từ nước ngoài để đảm bảo chất lượng cho sản phẩm.

 Lực lượng lao động của doanh nghiệp: Tính đến ngày 31/12/2011

+ Nhân sự phân theo trình độ:

Trình độ Số lượng Tỷ lệ
Trên đại học 14 1.7%
Đại học 386 47.6%
Cao đẳng 110 13.6%
Trung cấp 87 10.7%
PTTH 139 22.1%
PTCS 35 4.3%
Tổng cộng 811 100%

Tỷ lệ nhân viên có trình độ học vấn từ Trung c ấp trở xuống phần l ớn r ơi vào nhóm Lao đ ộng
trực tiếp của Kho, nhân viên giới thiệu sản phẩm PG, Lái xe, tạp vụ thuộc Hành chánh.

 Khách hàng của doanh nghiệp:

+ Khách hàng chủ yếu:

 Trong nước (người tiêu dùng phổ thông và các nhà hàng, quán ăn).


Nhóm 16 Trang 11
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
 Nước ngoài

+ Tại sao khách hàng sử dụng hàng của doanh nghiệp?

 Sản phẩm: có sự đổi mới, chú trọng chất lượng, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng của bộ y tế

* Phù hợp với khẩu vị người tiêu dùng Việt Nam

* Mẫu mã, bao bì đẹp, phù hợp xu hướng hiện đại và tâm lý người tiêu dùng.\

 Giá: nhiều dòng sản phẩm với các phân khúc giá khác nhau đ ưa ra nhi ều s ự l ựa ch ọn cho
người tiêu dùng.

 Phân phối: hệ thống phân phối rộng khắp:

* Sử dụng kênh phân phối theo kiểu truyền thống đến các siêu th ị, ch ợ, c ửa hàng t ạp
hoá...

* Hiện nay có 165 nhà phân phối, 150 ngàn cửa hàng bán lẻ và 100 siêu th ị trong c ả n ước,
dễ dàng đưa sản phẩm đến tay khách hàng một cách tiện lợi nhất.

 Chiêu thị:

* Nhiều chương trình khuyến mãi.

* Các chương trình quảng cáo, PR mạnh đưa hình ảnh công ty và ch ất l ượng s ản ph ẩm
đến người tiêu dùng.


1.1.5 Ban quản lý và nhân sự:

 Sơ đồ tổ chức trực tuyến doanh nghiệp:


CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐĂNG QUANG
TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯƠNG CÔNG
THẮNG
PHÓ TỔNG GIÁM PHÓ TỔNG GIÁM PHÓ TỔNG GIÁM
Nhóm 16 Trang 12
ĐỐC ĐỐC ĐỐC
NGUYỄN QUỐC NGUYỄN HOÀNG
ROBERTO S.
CASITILLO YẾN
THÚC
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
GĐ NGHIÊN CỨU &
PHÁT TRIỂN SP GIÁM ĐỐC KD Nội Địa
LÊ THỊ NGA PHẠM TRUNG LÂM
GIÁM ĐỐC Marketing
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
NGUYỄN ĐÌNH TOÀN
PHẠM ĐÌNH TOẠISơ đồ tổ chức của Masan Consumer Corp tại Việt Nam 2012. Hội đồng quản trị
1- Chủ tịch hội đồng quản trị
Họ và tên : Nguyễn Đăng Quang

Giới tính : Nam
Nhóm 16 Trang 13
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
Năm sinh : 1963

Trình độ chuyên môn : Tiến sĩ2- Ủy viên Hội đồng quản trị
Họ và tên : Hồ Hùng Anh

Giới tính : Nam

Năm sinh : 1970

Trình độ chuyên môn : Đại học3- Ủy viên Hội đồng quản trị
Họ và tên : Trương Công Thắng

Giới tính : Nam

Năm sinh : 1973

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ

Nhóm 16 Trang 14
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
4- Ủy viên Hội đồng quản trị
Họ và tên : Madhur Maini

Giới tính : Nam

Năm sinh : 1973

Trình độ chuyên môn : Đại học5- Ủy viên Hội đồng quản trị
Họ và tên : Nguyễn Hoàng Yến

Giới tính : Nữ

Năm sinh : 1963

Trình độ chuyên môn : Đại học6- Ủy viên Hội đồng quản trị
Nhóm 16 Trang 15
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
Họ và tên : Nguyễn Thiều Quang

Giới tính : Nam

Năm sinh : 1959

Trình độ chuyên môn : Đại học7- Ủy viên Hội đồng quản trị (từ 24/04/2011)
Họ và tên : Lu Ming

Giới tính : Nam

Năm sinh : 1958

Trình độ chuyên môn : Đại học Ban kiểm soát:

1- Trưởng Ban kiểm soátNhóm 16 Trang 16
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
Họ và tên : Nguyễn Thu Hiền

Giới tính : Nữ

Năm sinh : 1965

Trình độ chuyên môn : Đại học2- Kiểm soát viên
Họ và tên : Nguyễn Quỳnh Lâm

Giới tính : Nam

Năm sinh : 1965

Trình độ chuyên môn : Đại học 18

3- Kiểm soát viên
Nhóm 16 Trang 17
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
Họ và tên : Đỗ Thị Hoàng Yến

Giới tính : Nữ

Năm sinh : 1983

Trình độ chuyên môn : Đại học

 Ban giám đốc:

1- Ông Trương Công Thắng - Tổng giám đốc
Ông Roberto S. Castillo - Phó Chủ tịch điều hành Phát triển Dự án
2-
Bà Nguyễn Hoàng Yến - Phó Chủ tịch Phụ trách Phát triển Nguồn lực Tổ Chức
3-
Ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Phụ trách Phát triển Năng lực Cung ứng Sản phẩm
4-
Ông Hồ Bảo Long - Phó Chủ tịch Phụ trách Đối tác Phân phối
5-
Bà Lê Thị Nga - Phó Chủ tịch Phụ trách Trung tâm Phát triển Sản phẩm
6-
Ông Phạm Đình Toại - Phó Chủ tịch Phụ trách Tài chính Kế toán
7-
8- Ông Nguyễn Tuấn Việt - Giám đốc Marketing
9- Bà Nguyễn Thu Hà - Giám đốc Kế hoạch – Chuỗi cung ứng
10- Ông Trương Hoàng Long - Giám đốc Nhân sự
 Chế độ làm việc:

Công ty tổ chức làm việc 5 ngày, 44h/tuần, nghỉ trưa 1h. Khi có yêu c ầu công vi ệc,
người lao động có thể đăng ký làm thêm giờ nhưng không quá 4h/ngày ho ặc 200h/năm phù h ợp
với Bộ luật lao động và Thỏa ước lao động tập thể. Công ty cam kết tạo vi ệc làm cho người lao
động thông qua việc định hướng phát triển Doanh nghiệp, m ở rộng thị phần c ủa Công ty. Công
ty tổ chức nguồn nhân lực một cách tối ưu nhất và cam k ết luôn tạo đi ều ki ện đ ể cho nhân viên
phát triển
và thăng tiến trong nghề nghiệp.

* Nghỉ phép, lễ, tết: Nhân viên được nghỉ lễ và tết 9 ngày theo quy đ ịnh c ủa B ộ lu ật lao
động và được hưởng nguyên lương. Những nhân viên làm vi ệc từ 12 tháng tr ở lên đ ược ngh ỉ
phép 12 ngày mỗi năm, nếu nhân viên do đi ều kiện làm vi ệc không ngh ỉ h ết phép năm thì cu ối
năm Công ty sẽ thanh toán lại những ngày phép chưa nghỉ hết bằng tiền mặt.

* Điều kiện làm việc: Văn phòng công ty thoáng mát, Công ty đ ầu tư các trang thi ết b ị
hiện đại, trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn lao động. Công ty cam k ết xây d ựng cho t ất c ả
CBCNV môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện để CBCNV phát huy hết khả năng và
sức sáng tạo của mình.

* Đảm bảo việc làm cho người lao động: Để giải quyết việc làm cho hơn 700 lao đ ộng,
Ban Tổng giám đốc công ty luôn tìm cách đa dạng hoá ngành ngh ề, tìm ki ếm nh ững khách hàng
tiềm năng,
những đối tác mới trong và ngoài nước, mở rộng thị trường kinh doanh.
Nhóm 16 Trang 18
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt

* Chế độ lương: Công ty thực hiện việc chi trả lương cho nhân viên d ựa vào c ấp công
việc của nhân viên, năng lực, chức vụ, thang bảng lương và đi ều ki ện kinh doanh c ủa Công ty.
Hiện Masan đang áp dụng chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao đ ộng (ESOP)
– phát hành cổ phiếu cho cán bộ quản lý, người lao động mà HĐQT nhận thấy có khả năng đóng
góp, tạo giá trị vượt trội
và lâu dài cho Công ty và các công ty con nhằm mục đích:

(i) Tạo động lực để người lao động hoàn thành xu ất sắc nhi ệm v ụ, có đi ều ki ện ph ấn
đấu liên tục, cùng góp sức vào công cuộc phát tri ển Công ty ngày m ột l ớn m ạnh cũng nh ư thông
qua đó gia tăng giá trị cổ phiếu của Công ty mà người lao động được hưởng.

(ii) Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền l ợi c ủa các Cán b ộ ch ủ ch ốt,
nhân viên giỏi trong Công ty, cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công c ủa Công ty, g ắn v ới
kết quả cuối cùng.

(iii) Thu hút và gắn bó lâu dài những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng l ực, kinh
nghiệm, và nhân viên giỏi.
Masan thực hiện chế độ nâng lương cho CBCNV hàng năm và luôn có s ự quan tâm th ường
xuyên
đến thu nhập, đời sống CBCNV. 20

 Chế độ thưởng:

Nhằm khuyến khích động viên CBCNV trong Công ty gia tăng hi ệu qu ả đóng góp, Công
ty có chính sách thưởng thiết thực, phúc lợi đảm bảo đầy đủ. Chính sách khen th ưởng hàng quý,
thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể có thành tích xu ất sắc. Th ực hi ện khen th ưởng x ứng
đáng, kịp thời để khuyến khích động viên và phát huy tinh thần sáng ki ến c ải ti ến trong công
việc, nâng cao hiệu quả trong công việc, tiết giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh. Công ty đã ban
hành chính sách thưởng bằng cổ phiếu cho các cá nhân xuất sắc, có đóng góp đặc biệt trong lĩnh
vực sản xuất, kinh doanh.

 Bảo hiểm và phúc lợi:

Công ty tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y t ế cho t ất c ả CBCNV.
Ngoài ra Công ty còn mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn th ể CBCNV c ủa Công ty. M ỗi năm,
Công ty kết hợp với Công đoàn tổ chức cho CBCNV tham quan nghỉ mát trong nước ít nhất 1 lần
và tổ chức các chuyến du lịch nước ngoài dành cho nhân viên đ ược bình ch ọn xu ất s ắc trong
năm.
Công ty CP Hàng tiêu dùng Ma San cam kết các chính sách đ ối v ới ng ười lao đ ộng trong Công ty
là nhất quán và luôn hướng tới người lao động để tạo m ột đ ội ngũ ngu ồn nhân l ực đ ược phát
triển toàn diện,
chuyên nghiệp và gắn bó lâu dài vì mục tiêu chung của Công ty.

 Chính sách tạo nguồn nhân lực:

Giúp công ty luôn thu hút và giữ được các nhân sự.

 Tuyển dụng:

Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút nhân sự có năng lực vào làm việc tại Công ty,
Nhóm 16 Trang 19
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh. Tùy theo từng v ị trí c ụ th ể mà Công ty đ ề ra nh ững tiêu
chuẩn bắt buộc riêng. Song tất cả các chức danh đều phải đáp ứng yêu c ầu c ơ bản như: trình đ ộ
chuyên môn, tốt nghiệp đúng chuyên ngành, năng động, nhi ệt tình, ham h ọc h ỏi, có ý th ức sáng
tạo.
Đối với các vị trí quan trọng, các yêu cầu tuyển dụng khá khắt khe, với các tiêu chuẩn kinh
nghiệm công tác, khả năng phân tích, quản lý và trình độ ngoại ngữ, tin h ọc… Ngoài l ực l ượng
sẵn có tại đơn vị, Công ty cũng chú trọng bổ sung ngu ồn nhân l ực có chất l ượng cao đ ể ngày
càng phát triển bộ máy nhân sự đáp ứng kịp thời đòi hỏi của quá trình cạnh tranh và phát triển.

 Đào tạo:

Công ty luôn luôn coi trọng con người là tài sản quý giá c ủa doanh nghi ệp và đ ể phát huy
hiệu quả nguồn vốn quý này, Công ty kết hợp chặt chẽ đến vấn đ ề đào t ạo, phát tri ển nhân
viên, luôn tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khoá hu ấn luyện n ội b ộ và bên ngoài đ ể
nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, học tập những kỹ năng mới c ần thiết cho nhân viên đ ể phát
triển năng lực công tác nhằm đáp ứng yêu cầu công việc hi ện tại cũng như trong t ương lai c ủa
Công ty. Công ty đài thọ 100% chi phí học tập cũng như chế đ ộ l ương trong th ời gian h ọc t ập,
những nhân viên có
thành tích học tập khá trở lên sẽ được khen thưởng.
 Các cổ đông:

Các dữ liệu thống kê về cổ đông

a) Cổ đông trong nước:

- Cơ cấu cổ đông trong nước: 89,60%
- Thông tin chi tiết về cổ đông lớn:
b) Cổ đông nước ngoài:

- Cơ cấu cổ đông nước ngoài: 10,40%
- Thông tin chi tiết về cổ đông lớn: ha

Nhóm 16 Trang 20
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
1.2 Phân tích doanh số bán hàng:

SP có tính thời vụ :
Hàng tiêu dùng MaSan: sản xuất nước chấm, gia vị, mì ăn liền, hạt nêm và các loại thực phẩm
đóng gói khác đây là những mặt hàng tiêu dùng cần thiết do vậy không mang tính thời vụ.
Các yếu tố ảnh hưởng đến chu kì tiêu thụ của sản phẩm :
_ Đối thủ cạnh tranh là Vina Acecook thị phần hiện tại là khoảng 65%, chiếm thị phần lớn nhất
trên thị trường mì ăn liền Việt Nam.Vina Aceccok là thương hiệu xuất hiện trước tại thị trường
Việt Nam và đã khẳng định được uy tín cũng như chất lượng của mình. Các sản phẩm của Vina
Acecook đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam.Hơn nữa, độ phủ sóng quảng cáo
trên truyền hình của Vina Acecook là rất mạnh khiến cho hình ảnh sản phẩm được phổ biến
rộng rãi=> các chương trình khuyến mãi hay ra sản phẩm mới của Vina Acecook đều ảnh
hưởng đến tiêu thụ sản phẩm của Masan.

_Với những thông tin về việc sử dụng chất 3MCPD trong nước tương, hạt nêm có chất siêu bột
ngọt, mì Omachi chỉ có 5% khoai tây nguyên chất hay Tiến Vua chứa transfat đã Masan bị "bóc
mẽ", người tiêu dùng thực sự thất vọng nặng nề, niềm tin hoàn toàn bị đánh mất. làm doanh thu
của Msan giảm sút.


Mô tả sự ảnh hưởng trong quá khứ :
Hạt nêm Chin-su “không bọt ngọt” mà chỉ có chất... siêu ngọt

Với ý đồ đánh vào tâm lý sợ bột ngọt ở người tiêu dùng, Masan đã tung ra quảng cáo “hạt nêm
không bọt ngọt” để cạnh tranh với các đối thủ. Tuy nhiên, ngay sau khi tung ra quảng cáo không
lâu, mẫu hạt nêm không bột ngọt này của Masan đã được đưa đi kiểm nghiệm tại Trung Tâm
dịch vụ phân tích thí nghiệm thuộc Sở Khoa học công nghệ TP.HCM.
Nhóm 16 Trang 21
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
Phiếu kiểm nghiệm cho thấy: bột nêm "không bột ngọt" Chin-su có hàm lượng 1,21%
monosodium glumate (còn gọi là bột ngọt).
Không chỉ riêng hạt nêm Chin-su, một nghiên cứu của Viện Vệ sinh y tế cộng đồng (TP.HCM)
cũng đã từng đưa ra các kết quả xét nghiệm mẫu hạt nêm Knorr, Maggi cũng chứa siêu ngọt.
Và thực chất, trong các loại hạt nêm này, thành phần không hoàn toàn kết tinh từ nước hầm
xương, thịt như các lời quảng cáo: “100% từ nước hầm xương”, “ngon từ thịt, ngọt từ xương”,
“tốt hơn cho sức khỏe”… mà có chứa rất nhiều bột ngọt.

Mắm Nam Ngư "Vì sức khỏe NTD"chứa chất phụ gia bị cấm sử dụng

Một điều dễ nhận biết là hầu hết các sản phẩm của Nam Ngư quảng cáo chiết xuất 100% từ cá
ngừ nguyên chất. Trên bao bì của chai nước mắm Nam Ngư, thành phần được ghi gồm có:
nước, muối, đạm cá cơm, đường, chất điều vị, chất bảo quản, chất ổn định, màu tổng hợp
(HT155)...
Tuy nhiên, nếu chỉ đọc lướt thông tin, người tiêu dùng sẽ bỏ qua màu tổng hợp (HT155) hoặc
những mỹ từ quảng cáo ra rả trên truyền hình cũng không hề nhắc đến thành phần có chứa phụ
gia tạo màu HT 155.
Nước mắm Nam Ngư "Vì sức khỏe NTD" lại chứa chất HT 155 vốn bị nhiều nước cấm sử
dụng.

Theo đó, chất HT155 (hay còn được gọi là E155 hoặc Brown HT) là một loại phụ gia dùng trong
sản xuất thực phẩm. Tuy chưa có nghiên cứu nào phát hiện chất E155 gây tình trạng ung thư,
nhưng một số thông tin cho rằng nó có thể gây dị ứng với người bị hen suyễn, ảnh hưởng đến
những người dị ứng với aspirin, thậm chí gây dị ứng da.
Nhiều quốc gia trên thế giới đưa ra lệnh cấm dùng chất HT155 như: Bỉ, Áo, Đan Mạch, Pháp,
Đức, Mỹ, Nauy, Thụy Sĩ và Thụy Điển.
Không chỉ không đạt độ đạm và sử dụng nhiều chất phụ gia, nước mắm Nam Ngư còn khiến
người tiêu dùng phải đặt câu hỏi về “nước mắm sạch, vì sức khỏe người tiêu dùng”, được làm
Nhóm 16 Trang 22
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
bằng “công nghệ loại bỏ vi khuẩn gây hại”.
Tuy nhiên, theo PGS.TS Phan Thị Sửu - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật An toàn vệ sinh thực
phẩm, việc nước mắm Nam Ngư quảng cáo như vậy là không đúng, lừa dối khách hàng.
“Khẩu hiệu “Vì sức khỏe” mà Nam Ngư đưa ra chủ yếu muốn nhấn mạnh đến công nghệ loại
bỏ vi khuẩn gây hại. Nhưng việc không có vi khuẩn thì phải sử dụng chất bảo quản. Đã sử
dụng chất bảo quản thì không thể tốt cho sức khỏe của con người”, TS Sửu nhấn mạnh.
Qua khảo sát, người tiêu dùng đi mua sản phẩm nước mắm Nam Ngư tại các gian hàng, nhiều
người không biết phụ gia tạo màu HT155 là gì và gây ảnh hưởng ra sao. Nhiều người tiêu dùng
cho rằng: Mua nước mắm Nam Ngư vì ăn ngon miệng dễ chế biến với thức ăn trong gia đình và
giá rẻ.

Mì Tiến Vua: Vỏ ghi không chứa Transfat, kiểm nghiệm lại có

Clip quảng cáo với thông điệp “Mỳ Tiến Vua - Mỳ vì sức khỏe”, “Mỳ Tiến Vua không sử dụng
dầu chiên đi chiên lại nhiều lần, không chứa Transfat (loại chất béo gây chứng đột quỵ, đau tim
và bệnh mạch vành)” được phát trên truyền hình, đã gây được ấn tượng mạnh với người tiêu
dùng vì chất béo Transfat được cảnh báo là có hại cho sức khỏe con người.
Hàm lượng Transfat được ghi rõ 0g trên bao bì.

Điều đáng nói, không chỉ quảng cáo, mà trong mục thành phần ghi trên bao bì của mỳ Tiến Vua,
hàm lượng Transfat được ghi là 0g (Hàm lượng Transfat ghi nhãn theo quy định số 86 FR 41434
của cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).
Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm mẫu mì Tiến Vua khiến nhiều người tiêu dùng "ngã ngửa" vì
trong thành phần của mì cũng có... Transfat.Cụ thể, theo kết quả phân tích mẫu số
10071105/107315 của Cty Cổ phần Khoa học công nghệ Sắc Ký Hải Đăng (TP. HCM) thì trong
một gói mỳ Tiến Vua, tỷ lệ chất Transfat là 0,097%, chứ không phải là zero, tức là hoàn toàn
không có như đã quảng cáo.Theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Thủ tướng
Chính phủ về nhãn hàng hóa đã nêu khá chi tiết về việc ghi thành phần các chất phụ gia có trong
thực phẩm. Như vậy, trong quy định của pháp luật Việt Nam, việc phải ghi rõ các thành phần

Nhóm 16 Trang 23
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
chất phụ gia là khá rõ ràng và đầy đủ. Việc trong mẫu sản phẩm mỳ Tiến Vua có chứa 0,097%
chất Transfat mà không được ghi lên trên bao bì là chưa đúng với các nội dung trong Nghị định 89
về ghi nhãn hàng hóa này.Không chỉ liên quan đến chất transfat, gần đây mì Tiến Vua của Masan
lại một lần nữa khiến dư luận phải chú ý khi tung lên truyền hình đoạn clip quảng cáo mỳ Tiến
Vua bò cải chua với sợi mì không phẩm màu độc hại E 102 (còn có tên gọi màu tổng hợp
Tartranzine 102).
Trong khi đó, khi khảo sát trên thị trường, một số sản phẩm của Masan, trong đó có mỳ Tiến
Vua (loại cũ) và mì Omachi đều chứa E 102, và ghi rõ ràng thành phần: Màu tổng hợp
Tartranzine 102 (E 102).


Mì khoai tây Omachi: Chỉ có... 5% khoai tây

Chưa dừng lại ở đó khi quảng cáo mỳ khoai tây Omachi cũng của công ty Masan bị "bóc mẽ" bịt
mắt người tiêu dùng.
Trong các đoạn quảng cáo, nhà sản xuất Masan khẳng định, ăn mì khoai tây không lo bị nóng.
Tuy nhiên, trong thành phần ghi sau gói mì này cho thấy, khoai tây chỉ chiếm tỷ lệ 50g/1kg,
tương đương... 5%.
Trong thành phần ghi sau gói mì này cho thấy, khoai tây chỉ chiếm tỷ lệ 50g/1kg, tương đương...
5%.
Như vậy, thành phần chính của "mì khoai tây" Omachi vẫn là bột mì như mọi loại mỳ khác, và
thậm chí được coi là dòng mì “cao cấp”, nhưng vẫn có cả chất E102 và không ghi rõ tỷ lệ bao
nhiêu.
Với cách quảng cáo “thổi phồng” sự thật như thế, nhiều người tiêu dùng phải tự hỏi, loại khoai
tây làm mì Omachi liệu có phải là “thần dược” không khi chỉ có 5 % khoai tây mà có thể giúp
người sử dụng không lo bị nóng?

Nước mắm Chinsu: Có thật là hảo hạng?

Theo quảng cáo ghi trên nhãn sản phẩm chỉ rõ sản phẩm nước mắm “hương cá hồi thượng
hạng”, nhưng ở phía trên sản phẩm lại có ghi rõ “loại hảo hạng”. Thậm chí, trong đoạn clip phát
trên VTV, sản phẩm nước mắm Chinsu cá hồi cũng được quảng cáo: “Nước mắm hảo hạng
Chinsu – Gia vị của người Việt”.
Như vậy, theo TCVN 5107:2003 thì nước mắm có độ đạm trên 30 độ được xếp vào loại đặc
biệt, trên 25 độ là loại thượng hạng. Vậy, độ đạm của mắm Chinsu có đúng như tiêu chuẩn?

Nhóm 16 Trang 24
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
Nếu tính theo TCVN 5107:2003 trên đã nêu, mắm có độ đạm trên 25 độ là thượng hạng. Cụ thể
với 7,5g protein/100ml ghi trên chai nước mắm Chinsu hương cá hồi loại 500ml, có thể tính ra
độ đạm là 12, hoàn toàn chưa đủ tiêu chuẩn để sử dụng từ “nước mắm hảo hạng”.
Với 7,5g protein/100ml ghi trên chai nước mắm Chinsu hương cá hồi loại 500ml, có thể tính ra
độ đạm là 12, hoàn toàn chưa đủ tiêu chuẩn để sử dụng từ “nước mắm hảo hạng”.

Trước đó, người tiêu dùng không khỏi hoang mang khi nước mắm Chinsu từng bị bóc trần hành
động thu mua nước mắm thải loại ở các vùng sản xuất nước mắm nhiều như Ninh Thuận,
Khánh Hòa, Bình Thuận, Phú Quốc về chế biến lại thành nước mắm của mình.
Một ông chủ doanh nghiệp chuyên sản xuất nước mắm tại Ninh Thuận đã tố cáo Chinsu thường
thu mua nước mắm loại 3 (khoảng 7-8 độ đạm) của doanh nghiệp này. Mỗi lần Chinsu thường
thu mua 10.000-15.000 lít/tháng, có những tháng lên đến gần 20.000 lít. Theo doanh nghiệp này,
đây là loại nước mắm doanh nghiệp thải loại ra.
TS. Nguyễn Tử Cương - Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ thủy sản Việt
Nam cho biết, hiện nay một số doanh nghiệp sản xuất nước mắm quảng cáo nước mắm có độ
đạm lên đến 60 song 90% thực chất là nước mắm công nghiệp được pha độ đạm vào và đó là
đạm tổng số chứ không phải đạm amin. Ngoài ra, người sản xuất nước mắm còn thực hiện
hành vi đánh lừa người tiêu dùng bằng cách cho phân đạm hoặc cho mì chính vào nước mắm
công nghiệp nhằm tăng độ đạm...
Hiện nay 1kg cá sản xuất ra 1 lít nước mắm thường có khoảng 25 - 28 độ đạm. Nước mắm
truyền thống ủ từ một năm rưỡi đến hai năm cũng chỉ cho độ đạm được 35 độ đạm/lít.
Cũng theo TS. Nguyễn Tử Cương, về nguyên lý nước mắm công nghiệp không khác với cổ
truyền, nhưng nhiều DN lợi dụng nguyên lý cổ truyền đưa vào những thành phần và rút ngắn
quy trình để tạo ra sản phẩm nước mắm. Hiện nay, bước vào quầy nước mắm trong siêu thị,
trước các sản phẩm được trưng bày thì có tới 80% có thêm vào chất này, chất kia.
=> doanh số giảm với những thông tin gây mất lòng tin với người tiêu dùng.
kiểm soát trong tương lai :
_ Đứng trước những thông tin bất lợi như vậy Masan đã tổ chức những chương trình Pr để cải
thiện lại hình ảnh thương hiệu của mình như VietNamNet đã tổ chức buổi giao lưu trực tuyến
về vấn đề độc tố trong nước tương. Đây là một loại gia vị rất quen thuộc và không thể thiếu
của người dân Việt Nam, đặc biệt trong dịp tết. Tuy nhiên, khá nhiều người đang lo trong tương
có chất gây ung thư. Những vấn đề đang được quan tâm hiện nay về nước tương, nước chấm
Nhóm 16 Trang 25
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
và độc tố 3-MCPD đã được các chuyên gia của Masan trả lời và giải thích cặn kẽ.

_Thưởng 1 tỷ cho người phát hiện Chinsu có chất gây ung thư: ngày 9/5/2007 tại TP Hồ Chí
Minh, đại diện Công ty cam kết: sẽ trả 1 tỷ đồng cho bất cứ ai tìm ra được 1 chai nước tương
Chin-su đang bán trên thị trường không đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế về chất 3-MCPD (chất gây
ung thư). Đồng thời Cty này sẽ khởi kiện UB ATTP Liên minh Châu Âu về việc đưa ra những
cáo buộc thiếu căn cứ.
=> Masan đã thành công trong việc xây dựng thương hiệu với các sản phẩm chú trọng đến sức
khỏe người tiêu dùng.


1.2.1 Phân tích doanh số các sản phẩm tiềm năng trong tương lai:

Các sản phẩm tiềm năng của Massan bao gồm: Mì gói Kokomi, mì gói ngũ c ốc Yoshi, cà
phê vinacafe ( hiện tại đã mua được 50,52% cổ phần)

Mì gói Kokomi với đặc trưng là sợi mì dai, giá thành r ẻ đã đ ạt đ ược nhi ều thành công
trong thời gian gần đây và dự đoán sẽ tiếp tục tăng doanh số bán hàng trong thời gian sắp đến.

Mì gói Yoshi, một dòng sản phẩm “vì sức kho ẻ” khác c ủa Massan v ừa ra đ ời, ch ưa t ạo
được hình ảnh đối với người tiêu dung nh ưng sẽ là sản phẩm được Massan đầu tư phát triển
trong thời gian tới.

Tăng trưởng trong năm 2011 của Massan bao gồm doanh số hợp nhất của Vinacafe 332 tỷ
VNĐ. Một trong năm mục tiêu chính của Massan trong năm 2012 chính là “Nhanh chóng xác l ập
nền tảng để thành công trong ngành hàng Cà phê trong tương lai”.Nguyên nhân tăng giảm doanh số các sản phẩm chủ yếu:

Doanh số năm 2011 tăng 26% so với năm 2010 đưa doanh số Công ty tăng trên 10 l ần sau
5 năm. Ngành hàng Mì Gói tăng trưởng mạnh với các nhãn hi ệu Omachi, Ti ến vua, Oh’ Ngon
và đặc biệt là thành công của Nhãn hiệu Kokomi tung trong tháng 10/2011.
Nhóm 16 Trang 26
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
Qua 2 biểu đồ trên ta có thể thấy doanh số của các sản phẩm mì gói Omachi,
nuớc tương Chin-su, nước mắm Nam Ngư tăng chứ không giảm. Sau đây là nh ững
nguyên nhân chủ yếu cho việc tăng doanh số các mặt hàng này:

• Chất lượng được khẳng định trong lòng người tiêu dùng

• Bộ phận phát triển thị trường được đầu tư đáng kể với việc bổ nhiệm và sắp xếp
lại nhiều vị trí chủ chốt trong đó có việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Phụ trách Đối tác
Nhóm 16 Trang 27
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
Phân phối, Giám đốc Kênh Siêu thị, Giám đốc phụ trách bán hàng Mi ền B ắc,
Giám đốc Phụ trách Bán hàng Miền nam. Hệ thống phân phối đã chiếm lĩnh
không gian, quầy kệ tại điểm bán bằng các chương trình trưng bày ví d ụ ch ương
trình trưng bày “Gia vị của Người Việt” tăng c ường sự hi ện di ện c ủa s ản ph ẩm
Masan tại các điểm bán.

• Nhận thức nhu cầu ngày càng tăng lên nhanh chóng của người tiêu dùng trong
nước đối với các sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng cao và giá thành phù
hợp, Công ty đầu tư mạnh mẽ vào việc nghiên cứu, phát triển và đưa ra thị trường
các sản phẩm chất lượng cao phục vụ người tiêu dùng tại thị trường trong nước.

• Các chiến lược marketing phù hợp cũng góp phần không nhỏ trong vi ệc thúc đẩy
doanh số.

• Công ty sở hữu hệ thống phân phối rộng và sâu nhất tại Việt nam bao gồm trên
160,000 điểm bán lẻ tại 64/64 tỉnh thành; 3 trung tâm phân phối tại Mi ền Nam,
Miền Trung và Miền Bắc; 05 nhà máy sản xuất trực tiếp và nhi ều đơn vị gia công
gián tiếp khác tại các địa điểm và công đoạn quan trọng trong tổng thể chiến lược
phát triển và sở hữu nguồn cung ứng, cho phép Công ty ti ếp c ận đ ến người tiêu
dùng một cách đầy đủ nhất, nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất.

1.2.2. Phân tích doanh số theo những phân khúc thị trường của từng sản phẩm


1- OMACHI
Việc hoạch định chiến lược rõ ràng và tính toán chi ti ết đã giúp Omachi l ựa ch ọn chính
xác phân khúc tiêu dùng mục tiêu. Omachi đánh vào phân khúc tầm trung cao v ới giá là 3000
đ/gói. Hiện tại, giá của Omachi là 6000 đồng. Sự quan tâm đến sức kho ẻ và rào c ản t ừ đ ặc tính
sản phẩm chính là thách thức cho các th ương hiệu vị định vị vào phân khúc trung cao. Để tiếp
cận phân khúc này, Omachi chọn giải pháp làm sợi mì bằng khoai tây đ ể xoá đi n ỗi nghi ng ại s ợ
nóng của người tiêu dùng. Việc lựa chọn phân khúc này và chuyển tải m ột thông đi ệp r ất thi ết
thực "không sợ nóng" là một lựa chọn chiến lược xuất sắc c ủa Omachi, khi ến doanh s ố c ủa
dòng sản phẩm này ngày càng tăng.

Sản phẩm/ nhóm sp: Mì Omachi

Doanh số Tỉ trọng Có khuyến
Phân khúc Khuynh
hướng
mãi
Nhóm 16 Trang 28
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
TPHCM 52794.56 20.8 Tăng

Miền trung 28427.8 11.2 Tăng

Miền bắc Tăng mạnh
92644.3 36.5 
Tăng nhẹ
ĐB SCL 79953.3 31.5 


2- NƯỚC TƯƠNG TAM THÁI TỬ
Trong khi nước tương Chinsu tập trung vào phân phúc cao cấp th ì Tam thái tử lại đánh
vào phân khúc trung cấp. Thị phần ngành hàng n ước tương năm 2011 của Massan là 75%, trong
đó Tam thái tử chiếm khoảng 65%

Sản phẩm/ nhóm sp: Nước tương TAM THÁI TỬ

Doanh số Tỉ trọng Có khuyến
Phân khúc Khuynh
(triệu) hướng
(%) mãi
TPHCM 69800.5 17.5 Tăng

Miền trung Giảm nhẹ
63019.9 15.8 
Miền bắc Tăng mạnh
118461.4 29.7 
Tăng nhẹ
ĐB SCL 147578.2 37 3- NƯỚC MẮM NAM NGƯ
Cũng tập trung vào phân khúc trung cấp, n ước mắm Nam Ngư chiếm khoảng 50% trong
tổng số 80% thị phần của Massan trong ngành hàng nước mắm ( bao gồm Chinsu và Nam Ngư)

Các số liệu dựa vào bảng báo cáo th ường niên năm 2011 của Công ty cổ phần hàng tiêu
dùng Massan

Sản phẩm/ nhóm sp: Nước mắm Nam Ngư

Nhóm 16 Trang 29
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt

Doanh số Tỉ trọng Có khuyến
Phân khúc Khuynh
hướng
mãi
TPHCM 118026.3 21 Không thay

đổi nhiều
Miền trung 63621.3 11.3 Tăng

Miền bắc 169733.1 30.2 Tăng

Tăng nhẹ
ĐB SCL 210761.3 37.5 


1.3 Phân tích thị trường:

1.3.1 Sơ lược về thị trường:
Những khuynh hướng chung của thị trường

Những khuynh hướng chung của thị Những chiến lược nào doanh nghiệp
trường là gì ? cần áp dụng hay duy trì để nắm bắt lợi
thế của những khuynh hướng này ?
_Công ty Nghiên cứu Thị trường Cimigo _Masan đã quảng bá thương hiệu và trở
công bố kết quả khảo sát về xu hướng thành 1 trong những thương hiệu lớn
lựa chọn hàng hóa của người tiêu dùng trên thị trường Việt Nam chiếm 75% thị
Việt Nam. Kết quả khảo sát dựa trên sự phần cả nước,
phỏng vấn 1.000 người tiêu dùng cho
thấy, mọi người dường như ngày càng
kỹ lưỡng hơn trong lựa chọn hàng hóa
mang thương hiệu uy tín, lành
mạnh.Sức tiêu dùng sản phẩm hàng hóa
mang thương hiệu uy tín, lành mạnh
đang tăng với số lượng lớn, nhu cầu tiêu
thụ hàng hóa cũng vượt xa khả năng
cung cấp
_ Thực phẩm của masan đem đến nhiều
lợi ích cho người tiêu dùng về việc đảm
_Sự quan tâm trong bối cảnh sự biến
đổi kinh tế và xã hội đang diễn ra nhanh bảo sức khỏe Đạt các danh hiệu: tiêu
chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm
chóng, mọi người đặt ra những mối lo
HACCP của Châu Âu, hệ thống quản lý
ngại lớn về ô nhiễm môi trường và các
chất lượng ISO 9001:2000, hoạt động
trường hợp ngộ độc thực phẩm. Chính
vì điều này, nhiều người luôn tìm kiếm duy trì năng suất toàn diện TPM. Luôn
chú trọng vào sức khỏe người tiêu dùng
sự an toàn khi lựa chọn thực phẩm để
sử dụng (thực phẩm phải được cơ quan không sử dụng các hóa chất có hại váo
sản phẩm thể hiện qua các sogan:
chức năng kiểm chứng, thành phần rõ
“nước tương không có 3-MCPD”, “hạt
ràng và thông tin về nguồn gốc). Mọi
người cũng thường kiếm tìm những giải nêm không bột ngọt”,….được nhấn
pháp giúp họ thanh lọc cơ thể, giải độc mạnh, quảng cáo rộng rãi.
và điều hòa cân bằng bên trong cơ thể.
Khi được hỏi về mối lo sợ lớn nhất thì
đa phần các câu trả lời là “mối lo sợ vô
hình về căng thẳng tinh thần”. Ở đây,
dường như trong cuộc sống hiện đại,
mọi người lo lắng về sự căng thẳng
Nhóm 16 Trang 30
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt

_Chiến lược Makerting của Massan đã
nhiều hơn mối lo ngại về bệnh tật như
đưa đến sự thành công cho Omachi. Sản
bệnh ung thư.
phẩm Omachi cũng chính là định vị của
sản phẩm. “rất ngon ma k sợ nóng”.
_Người tiêu dùng Việt Nam đặt yếu tố
Omachi là loại mì đầu tiên sử dụng
chuẩn mực cho một thương hiệu lành
thành phần từ khoai tây, tốt cho sức
mạnh là một thương hiệu hiểu rõ nhu
khoẻ.
cầu cụ thể của người tiêu dùng, được
sản xuất kết hợp nguồn vật liệu thiên
nhiên và áp dụng khoa học một cách
hiệu quả. Cách thức thực hiện quảng
cáo phải đơn giản và lôi cuốn. Sản
phẩm cần có bao bì hấp dẫn và tiện lợi,
_ Cần mở rộng quảng cáo miễn phí trên
đạt chuẩn mực vệ sinh an toàn thực
facebook và các mạng xã hội đang được
phẩm.
mọi người quan tâm. Đây cũng là các
quảng cáo tiết kiệm chi phí nhiều hơn
_Xu hướng quang cao tương tac trên
̉ ́ ́
so với quảng cáo trên truyền hình.
mang xã hôi Nếu như trước đây, nhiêu
̣ ̣ ̀
nhà tiêp thị cho răng, mang xã hôi không
́ ̀ ̣ ̣
phù hợp với cac thương hiêu lớn do
́ ̣
mang xã hôi thường hướng tới đa số
̣ ̣
khach hang phổ thông, còn cac san phâm
́ ̀ ́ ̉ ̉
danh tiếng lại chỉ danh cho thiêu sô. Thì
̀ ̉ ́
ngay nay, môt kêt quả khảo sát chỉ ra
̀ ̣́
rằng: nhiều thương hiêu sang trong cung
̣ ̣ ̃
_Áp dụng quảng cáo trên di động mặc
rât tich cực đâu tư cho cac hoat đông tiêp
́́ ̀ ́ ̣ ̣ ́
dù đang là xu hướng mới nhưng đối với
thị trên mang xã hôi.
̣ ̣
mạt hàng tiêu dùng thi doanh nghiệp
cũng chưa thật sự chú trọng đây cũng là
_Quang cao trên di đông là manh đât vô
̉ ́ ̣ ̉ ́
chiến lược tốt để doanh nghiệp chú
cùng màu mỡ và rất “hot” trong thời
trọng váo các hình thức quàng cáo khác
gian gân đây. Nguyên nhân trực tiêp tao
̀ ̣́
vì dối tượng chủ yếu vẫn là các nội trợ
ra xu hướng này xuất phát từ sự tăng
trong gia đình.
trưởng mạnh mẽ cua thị trường
̉
smartphone và hàng loạt cac phiên ban
́ ̉
website danh cho điên thoai di động ra
̀ ̣ ̣
đời.Theo báo cáo mới nhât từ IAB,
́
doanh thu toan câu của hình thức quảng
̀ ̀
cáo này đat ngưỡng 5,3 tỷ USD trong
̣
năm 2011 và có thể tăng trưởng tới 11,6
tỷ USD vào năm nay.
Nổi bật trong xu hướng nay là hình thức
̀
quảng cáo tìm kiếm và quảng cáo hiển
thị (banner, video, rich media). Còn tại
Viêt Nam, tính đến cuối tháng 12/2011,
̣
Việt Nam đã có hơn 16 triệu thuê bao di
động 3G, tăng hơn 3,2 triệu so với thống
_Thường xuyên post những clip quảng
kê vào tháng 1/2012 (theo Bộ Thông tin
và Truyền thông). Dự đoán, trong tương cáo trên internet: youtube…quảng cáo
theo cách này ít tốn kém chi phí.
lai gân, con số này sẽ lên tới 30 triêu.
̀ ̣

_Nhiều chuyên gia dự đoán, việc video
Nhóm 16 Trang 31
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt

quang cao trực tuyên soan ngôi quang
̉ ́ ́ ́ ̉
cao trên truyền hình chỉ còn là vấn đề
́
thời gian. Các chuyên gia quảng cáo tai ̣
Mỹ cho biết,quảng cáo video trực tuyến
ngày càng trở nên phổ biến với thế
mạnh trong việc định hướng người
xem. Cụ thể, khoang 2/3 (64%) chuyên
̉
gia cho biêt họ đang chuyên ngân sach
́ ̉ ́
quang cao từ truyên hinh sang quang cao
̉ ́ ̀ ̀ ̉ ́
video trực tuyên; cứ 10 chuyên gia thì lại
́
có 6 người khẳng định video trực tuyến
có hiệu quả ngang ngửa hoặc hơn _Các chuyên viên marketing và các nhà
sản xuất tận dụng thương mại hiện đại
quảng cáo truyền hình (theo kết quả
trên phương diện lựa chọn mặt hàng,
khảo sát của BrightRoll).
sắp xếp nhãn hiệu và quan trọng nhất là
các cơ hội khuyến mãi và các tài liệu tại
Trong vài năm qua, lạm phát đã tăng .Dù điểm bán để thông tin cho lưu lượng
không phải tất cả các gia đình chịu ảnh khách hàng đang tăng lên trong thương
hưởng giống nhau, nhưng lạm phát chắc mại hiện đại.
chắn đã tác động mạnh vào sức mua của
người Việt, ảnh hưởng nghiêm trọng
nhất của lạm phát được cảm nhận qua
số hộ nghèo hơn của Việt Nam, đặc
biệt ở nông thôn. Chi tiêu vào các mặt
hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) của các
tầng lớp thu nhập thấp hơn đã giảm
16% năm 2007, chỉ tăng nhẹ 4% từ năm
2007 đến 2008. Với các hộ gia đình sung
túc hơn, tăng trưởng trong chi tiêu đã
tiếp tục với tỷ lệ chưa từng có là 50%
trong cả hai năm 2007 và 2008.
Nhóm 16 Trang 32
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
Phân khúc thị Kích thước phân khúc thị Yếu tố ngoại vi
Phân khúc TT
trường trường phát triển/suy ảnh hưởng phân
khúc thị trường
thoái
trong tương lai
_ Đánh mạnh _Mỗi năm thị
_ Mì ăn liền
- Masan
consumer tiếp vào thị trường Việt Nam
thị sản phẩm trường nước cần hơn 200 triệu
OMACHI: Việc hoạch định
của mình trong mắm Masan lít nước nắm. Với
chiến lược rõ ràng và tính
cả thị trường đã cho ra đời hơn 95% hộ gia
toán chi tiết đã giúp Omachi
cao cấp lẫn sản phẩm đình tại Việt Nam
lựa chọn chính xác phân
nước mắm sử dụng nước
trung bình
khúc tiêu dùng mục tiêu. Chinsu- Nam mắm để chấm,
thông qua các
Omachi đánh vào phân khúc
nhãn hiệu như Ngư giá ướp và nấu trong
tầm trung cao với giá là 19000 với các bữa ăn quanh
Chinsu, tam
thái tử, Nam « chất lượng năm thì đây quả là
3000 đ/gói. Hiện tại, giá của
ngư, Rồng Chinsu mà giá một thị trường hấp
Omachi là 6000 đến 7000
Việt, omachi Nam Ngư » dẫn.
đồng. Sự quan tâm đến sức
và Tiến vừa chú trọng
khoẻ và rào cản từ đặc tính
vua… ,thị đến sức _Thị trường
sản phẩm chính là thách
trường được khỏe, giá Vinacafe đứng đầu
thức cho các thương hiệu vị thành rẻ cho thị trường cà phê
chia thành
phân khúc dựa định vị vào phân khúc trung người tiêu hòa tan ở Việt
trên cơ sở của Nam với hơn 40%
dùng.
cao. Để tiếp cận phân khúc
những tiêu thị phần, tiếp theo
này, Omachi chọn giải pháp
chuẩn nhân là Nescafe nắm giữ
_Phân khúc
làm sợi mì bằng khoai tây
khẩu học như thị trường 38%, còn lại là G7
để xoá đi nỗi nghi ngại sợ
thu nhập. phát triển, và các thương hiệu
nóng của người tiêu dùng.
Người tiêu hiện nay khác. Tuy nhiên,
Việc lựa chọn phân khúc nếu so với các
dùng có xu Masan đang
hướng có cùng mở rộng nhãn hiệu cà phê
này và chuyển tải một thông
mong ước, sở dòng sản hòa tan khác như
điệp rất thiết thực "không
phẩm sang
thích và thói MacCoffee,
sợ nóng" là một lựa chọn
lĩnh vực cafe. Nescafe, G7…,
quen tiêu dùng.
chiến lược xuất sắc của
Hiện nay công suất chế biến
Omachi, khiến doanh số của Công ty cổ của Vinacafe còn
dòng sản phẩm này ngày phần hàng khá khiêm tốn (chỉ
càng tăng. 880 tấn cà phê hòa
tiêu dùng
tan/năm so với
Masan hoàn
TIẾN VUA phân khúc tất thương 1.000 tấn/năm của
trung cấp với giá bán 3.500 vụ chào mua Nescafe và 3.000
công khai trên tấn/năm của G7),
đến 4.000. Masan tung ra
50% vốn nhưng kể từ quý
quảng cáo mì Tiến Vua
điều lệ của 3/2012 trở đi, công
không chứa Trans Fat – loại
Vinacafe Biên suất chế biến của
chất béo gây chứng đột quỵ,
Hòa, trở Vinacafe sẽ tăng
đau tim và bệnh mạch vành thành cổ đông đáng kể do đưa
Nhóm 16 Trang 33
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
KOKOMI sản phẩm mới nắm quyền vào hoạt động nhà
chi phối máy chế biến cà
của Masan với sogan “ mì
doanh nghiệp phê mới có công
không chiên” chú trọng dến
sản xuất cà suất 3.200 tấn/năm
sức khỏe người tiêu dùng
phê hòa tan
với phân khúc thấp giá bán lớn nhất Việt
thâm nhập thị trưởng 3500. Nam.

_Nước tương: Thị phần
ngành hàng nước tương năm
2011 của Massan là 75%.

CHINSU tập trung vào phân
phúc cao cấp

TAM THÁI TỬ đánh vào
phân khúc trung cấp
chiếm khoảng 65% thị
phần. Với các sản phẩm :
siêu ca, nhất ca, nhị ca với
giá thành các nhau tạo ra
nhiều sự lựa chọn.

_Nước mắm
CHINSU: phân khúc thị
trường cao cấp. Nước
mắm Chin-su Cá Hồi đã
góp phần giúp ngành hàng
gia vị của Masan bước lên
tầm cao mới. Chỉ tính riêng
2 tháng mới ra mắt sản
lượng nước mắm Chin-su
Cá Hồi đã vượt 151% so với
dự tính ban đầu ( trung bình
mỗi tháng hơn 1 triệu chai ).
Hiện nay chiếm khoảng
15% thị phần.

NAM NGƯ: tập trung vào
phân khúc trung cấp
chiếm 31% thị phần được
sản xuất theo công nghệ
của Chinsu Foods giúp loại
trừ vi khuẩn gây hại theo
qui định ATVSTP Bộ Y Tế.
Nam Ngư chấm sống rất
ngon và giúp những món

Nhóm 16 Trang 34
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt

cần ướp, nêm, nấu thêm
đậm đà hương vị và bảo vệ
sức khoẻ.
Quy mô tổng thể của thị trường:

Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng MaSan: sản xuất nước chấm, gia vị, mì ăn liền, hạt nêm và
các loại thực phẩm đóng gói khác. Để tăng thị phần, Masan Consumer tập trung quản lý các nhãn
hiệu bằng cách phân khúc thị trường mục tiêu với những sản phẩm riêng biệt tương ứng. Trong
mỗi dòng sản phẩm nước chấm, mì ăn liền và hạt gia vị đều có cả nhãn hiệu cao cấp và nhãn
hiệu trung cấp. Có thể kể đến nhãn hiệu mì ăn liền Omachi hướng tới phân khúc thị trường cao
cấp, trong khi nhãn hiệu Tiến Vua phục vụ cho phân khúc thị trường trung cấp.

Trong những năm gần đây, Masan đã ra sức hoàn thi ện các dòng sản phẩm hi ện có, đ ồng
thời mở rộng thị phần trong nhiều phân khúc mới: sự tham gia c ủa Vietnam Oppotunity Fund
(VOF) với mục tiêu đưa Masan trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh th ực phẩm
và hàng tiêu dùng tại Việt Nam. VOF, quỹ đầu tư do Công ty Qu ản lý qu ỹ VinaCapital qu ản lý,
sẽ tham gia 15% vốn cổ phần trong Masan.

Masan vốn đã nắm trong tay 50,11% cổ phần Vinacafe Biên Hòa, vẫn ti ếp t ục mua c ổ
phiếu VCF, tỏ rõ quyết tâm trong việc giành quyền chi phối hoạt đ ộng c ủa Vinacafe. B ởi vì
Vinacafe không chỉ là nền tảng cho việc xâm nhập thị trường cà phê Vi ệt Nam, mà còn đóng vai
trò hỗ trợ Masan trong việc niêm yết trên thị trường quốc tế. Về tiềm năng, Vinacafe là nhãn
hiệu cà phê hòa tan dẫn đầu tại Việt Nam với hơn 50% thị phần. Vinacafe cũng là sản ph ẩm tiêu
dùng đại chúng, phù hợp với cơ cấu ngành hàng c ủa Masan. Cùng v ới đó là Masan và Vinacafe
có thể tận dụng hệ thống phân phối hiện có của nhau (Masan có 455.000 điểm bán lẻ trải kh ắp
các vùng miền Việt Nam).

Ngoài Chin-su, Omachi, Nam Ngư, Tam Thái Tử; các nhãn hiệu Kokomi và Vinacafe đã
tạo ra các nền tảng vững chắc cho công ty trong việc ti ến t ới kh ẳng đ ịnh v ị trí s ố 1 (>51%) v ề
thị phần trong các thị trường mì ăn liền và cà phê. Các ngành hàng này có vai trò chi ến l ược đ ối
với kế hoạch kinh doanh tương lai của công ty.
Nhóm 16 Trang 35
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt


Sự tăng trưởng của sản phẩm cung cấp trong thị trường:

Doanh số năm 2011 tăng 26% so với năm 2010 đưa doanh số Công ty tăng trên 10 lần sau 5
năm. Ngành hàng Mì Gói tăng trưởng mạnh với các nhãn hiệu Omachi, Tiến vua, Oh’ Ngon
và đặc biệt là thành công của Nhãn hiệu Kokomi tung trong tháng 10/2011.

Ảnh hưởng khuynh hướng chung TT đến chiến lược Kinh doanh của DN:
- Mở rộng thị trường ra cá c mặt hàng tiêu dùng mới trước mắt là Vinacafe đã thâu tóm
được 50,52% cổ phần
- Chú trọng vào phân khúc thị trường cao cấp lẫn trung bình.
- Hoạt động trong ngành có sự cạnh tranh mạnh và vị trí dẫn đầu thị trường có thể bị
thách thức nếu các đối thủ cạnh tranh có những động thái quyết liệt để giành thị phần.
- Triển vọng kinh doanh của công ty trực tiếp gắn liền với triển vọng kinh tế của Việt
Nam. Vì vậy, nếu Việt Nam phải hứng chịu suy thoái kinh tế, thì Tập đoàn sẽ bị ảnh
hưởng đáng kể. Hơn nữa, những áp lực lạm phát và sự gia tăng thâm hụt thương mại vẫn
mang lại rủi ro cho những hoạt động kinh doanh của công ty.
. Doanh nghiệp đã chọn lựa những phân khuc TT tốt nhất cho tương lai:
Mô hình xây dựng phân khúc thị trường:
Tham số phân khúc Ví dụ của phân khúc khả Mục tiêu lựa chọn
thi (ghi toàn bộ ra)
Tuổi tác -Người già -Vì sức khỏe
-Thơm ngon, bắt mắt, lạ
-Thanh niên
-Trẻ em -Sức khỏe, ngon, bổ…
Giới tính -Sức khỏe, ngon, tiện lợi
-Nam
-Nữ -Sức khỏe, làm đẹp…

Nghề nghiệp - lao động trí óc - sản phẩm ngon, tiện lợi,
đảm bảo sức khỏe
- lao động chân tay -sản phẩm ngon, bổ,
nhiều năng lượng,…
Tình trạng gia đình - độc thân - nhanh chóng, tiện lợi
- kết hôn - sức khỏe, hợp khẩu vị
Thu nhập -sản phẩm chất lượng,
- cao
ngon
- giá cả vừa phải, chất
- trung bình
lượng tốt
- thấp - gía rẻ, ngon miệng,…
Thái độ - lạc quan - màu sắc bắt mắt, ngon,
- tiêu cực lạ
- đòi hỏi cao chất lượng,
giá vừa phải
Vị trí địa lý - miền bắc - sản phẩm chất lượng,
có thương hiệu, uy tín
- miền trung - giá thành vừa phải, có
chất lượng
- miền nam - ngon, chất lưọng, đa
dạng sản phẩm
Lợi ích mong muốn - chất lượng - sản phẩm chất lượng
cao, đảm bảo sức khỏe,
Nhóm 16 Trang 36
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
thơm ngon,..
- giá cả - giá rẻ, ngon, có chất
lượng,….
1.đã lựa chọn những phân khúc thị truòng: thu nhập, lợi ích mong muốn, vị trí địa lí,

2. cơ hội nào tồn tại trong từng phân khúc thị trường đã lựa chọn: thu nhập người
dân ngày càng cao, lợi ích mong muốn từ sản phẩm khác nhau, đặc trưng ba miền
có những điểm khác biệt,…
3. DN đạt tới mỗi PKTT này như thế nào: tạo ra được nhiều sản phẩm khác nhau
phục vụ cho những đối tượng với nhu cầu khác nhau
4. Cách tiếp cận bán hàng của DN sẽ là: bán hàng trực tiếp, marketing trực tiếp,
quảng cáo, pr,…
1.3.2. Phân tích lợi ích của sản phẩm:
- Thực phẩm của masan đem đến nhiều lợi ích cho người tiêu dùng v ề vi ệc đ ảm b ảo
sức khỏe, giá cả phải chăng và phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng- Masan consumer cũng là một thương hiệu nổi tiếng và uy tín ở th ị tr ường Vi ệt Nam,
công ty đang nắm giữ vị thế dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực sản và kinh doanh các m ặt hàng
nước mắm, nước tương, tương ớt và mì ăn liền, vì vậy khi sử dụng sản phẩm c ủa masan
người tiêu dùng có thể an tâm về chất lượng cùa sản phẩm

- Sản phẩm của masan consumer rất đa dạng và mùi vị sản phẩm cũng phù hợp với khẩu
vị của người Việt Nam nên người tiêu dùng có thể lưa chọn thoải mái theo nhu c ầu và s ở thích
của mình. Hơn thế nữa công ty cũng không ngừng tìm hi ểu nhu c ầu c ủa người ng ười tiêu dùng
và ngày một phát triền nhiều sản phẩm mới hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của họ

- Đồng thời công ty cũng thường xuyên có những chương trình khuyến mãi ưu đãi dành
cho khách hàng của mình như: giảm giá, tặng quà, trò ch ơi trúng th ưởng… đ ể khách hàng c ảm
thấy họ nhận được nhiều lợi ích từ sản phẩm của công ty

Lơi ích kì vọng chính của
Phân khuc TT
sp đối vs KH
Chú trọng sức - Nước tương Tam Thái
-
khỏe Tử không chứa 3MCPD
- Mì omachi ất ngon mà
- Sản phẩm thơm không sợ nóng, mì kokomi
ngon, hợp khẩu vị sợi mì daiNhóm 16 Trang 37
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
Đặc trưng chính của sản phẩm Lợi ích chủ yếu của DN
Mì kokomi sợi mì dai Thơm ngon

Mì omachi làm từ khoai tây Rất ngon mà không sợ nóng

Nước tương tam thái tử không 3MCPD, Đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng
nước mắm Nam Ngư không cặn1.3.3 Phân tích chi tiết phân khúc thị trường:

a/Thị trường mục tiêu (phân khúc) trong quá khứ:

- Masan consumer tiếp thị sản phẩm của mình trong cả thị trường cao cấp lẫn trung bình thông
qua các nhãn hiệu như Chinsu, tam thái tử, Nam ngư, Rồng Việt, omachi và Tiến vua… Nhiều
sản phẩm của công ty được xếp vào nhóm 25 nhãn hiệu hàng đầu của Việt Nam và nắm giữ thị
phần thống lĩnh

- Đối với mì Omachi đối thủ cạnh tranh là các dòng sản phẩm cùng phân khúc giá cao
như: mì Lẩu Thái, mì Đệ Nhất, miến Phú Hương …Điểm mạnh của sản phẩm Omachi cũng
chính là định vị của sản phẩm. “rất ngon ma k sợ nóng”. Omachi là loại mì đầu tiên sử dụng
thành phần từ khoai tây, tốt cho sức khoẻ. Chính nhờ đặc điểm này cộng thêm chiến lược
Makerting của Massan Group đã đưa đến sự thành công cho Omachi.

- Với chiến lược đánh vào phân khúc thị trường bình dân, Masan Consumer đã cho ra đời
sản phẩm Tam Thái Tử mà trong thời gian ngắn sản phẩm này đã tăng trưởng nhảy vọt. Năm
2008, ngành hàng nước tương của Masan Consumer chiếm khoảng 62,8% thị phần cả nước và
vẫn đang tăng trưởng tốt.

- Cũng tập trung vào phân khúc trung cấp, nước mắm Nam Ngư chiếm khoảng 50%
trong tổng số 80% thị phần của Massan trong ngành hàng nước mắm ( bao gồm Chinsu và Nam
Ngư)b/Thị trường mục tiêu (phân khúc) trong tương lai:

Trong những năm gần đây, Masan đã ra sức hoàn thiện các dòng sản phẩm hiện có, đồng
thời mở rộng thị phần trong nhiều phân khúc mới: sự tham gia của Vietnam Oppotunity Fund
(VOF) với mục tiêu đưa Masan trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm
và hàng tiêu dùng tại Việt Nam. VOF, quỹ đầu tư do Công ty Quản lý quỹ VinaCapital quản lý,
sẽ tham gia 15% vốn cổ phần trong Masan.

Masan vốn đã nắm trong tay 50,11% cổ phần Vinacafe Biên Hòa, vẫn tiếp tục mua cổ
phiếu VCF, tỏ rõ quyết tâm trong việc giành quyền chi phối hoạt động của Vinacafe. Bởi vì
Vinacafe không chỉ là nền tảng cho việc xâm nhập thị trường cà phê Việt Nam, mà còn đóng vai
trò hỗ trợ Masan trong việc niêm yết trên thị trường quốc tế. Về tiềm năng, Vinacafe là nhãn
hiệu cà phê hòa tan dẫn đầu tại Việt Nam với hơn 50% thị phần. Vinacafe cũng là sản phẩm tiêu
dùng đại chúng, phù hợp với cơ cấu ngành hàng của Masan. Cùng với đó là Masan và Vinacafe
Nhóm 16 Trang 38
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
có thể tận dụng hệ thống phân phối hiện có của nhau (Masan có 455.000 điểm bán lẻ trải khắp
các vùng miền Việt Nam).

Ngoài Chin-su, Omachi, Nam Ngư, Tam Thái Tử; các nhãn hiệu Kokomi và Vinacafe đã
tạo ra các nền tảng vững chắc cho công ty trong việc tiến tới khẳng định vị trí số 1 (>51%) về
thị phần trong các thị trường mì ăn liền và cà phê. Các ngành hàng này có vai trò chiến lược đối
với kế hoạch kinh doanh tương lai của công ty.c/ Tóm tắt lý do vì sao doanh nghiệp cho rằng KH sẽ mua sp của DN ở thị trường mục tiêu
tiềm năng.
Các sản phẩm tiềm năng của Massan bao gồm: Mì gói Kokomi, mì gói ngũ cốc Yoshi, cà phê
vinacafe ( hiện tại đã mua được 50,52% cổ phần)

Vinacafe là nhãn hiệu cà phê hòa tan dẫn đầu tại Việt Nam với hơn 50% thị phần. Vinacafe
cũng là sản phẩm tiêu dùng đại chúng, phù hợp với cơ cấu ngành hàng của Masan. Cùng với
đó là Masan và Vinacafe có thể tận dụng hệ thống phân phối hiện có của nhau (Masan có
455.000 điểm bán lẻ trải khắp các vùng miền Việt Nam).

Mì gói Kokomi với đặc trưng là sợi mì dai, giá thành rẻ đã đạt được nhiều thành công trong
thời gian gần đây và dự đoán sẽ tiếp tục tăng doanh số bán hàng trong thời gian sắp đến.

Mì gói Yoshi, một dòng sản phẩm “vì sức khoẻ” khác của Massan vừa ra đời, chưa tạo
được hình ảnh đối với người tiêu dung nhưng sẽ là sản phẩm được Massan đầu tư phát triển
trong thời gian tới.


Phân khuc 1 Phân khúc 2
SP nào KH có thể mua? Mì gói kokomi Vinacafe
Tại sao họ mua (nhu cầu Gía rẻ, thơm ngon, sợi mì Chất lượng và khẩu vị
của họ)? dai
SP của bạn thoả mãn nhu Nhu cầu ăn uống và tinh Nhu cầu ăn uống và tinh
cầu của KH như thế nào? thần thần
Ai gây ảnh hưởng Bạn bè, gia đình… Bạn bè, gia đình,…
Ai quyết định mua? Người sử dụng hoặc Người sử dụng hoặc
người đi mua người đi mua
Họ mua như thế nào? Mua trực tiếp, đặt hàng, Mua trực tiếp, đặt hàng,
… …
Khi cần sử dụng hoặc dự Khi cần sử dụng, dự trữ,
Khi nào mua?
trữ biếu, cho,…
Mua ở đâu? Siêu thị, tạp hóa… Siêu thị, tạp hóa…
Tính thường xuyên? Có Có
Có cần bổ sung sp mới Có Có
trong tương lai ko?
Ai là trung tâm ảnh Gia đình, người thân Gia đình, người thân
hưởng
Bạn đã từng liên hệ vs Chưa
người ảnh hưởng chưa ?
Trong tương lai sẽ liên hệ Thông qua các hoạt động như khảo sát thị trường, pr,...

Nhóm 16 Trang 39
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
như thế nào ?
1.4 Phân tích đối thủ cạnh tranh:

1.4.1 Mục tiêu và chiến lược các đối thủ cạnh tranh:

1 - Phân tích các đối thủ cạnh tranhĐối với mì Omachi đ ối th ủ c ạnh tranh là các dòng
sản phẩm cùng phân khúc giá cao như: mì Lẩu Thái, mì Đệ Nhất, mi ến Phú Hương …c ủa Vina
Acecook và một số thương hiệu nước ngoài khác nhưng không đáng kể.

Thị phần hiện tại của Vina Acecook là khoảng 65%, chiếm thị phần lớn nhất trên th ị
trường mì ăn liền Việt Nam

Vina Acecook hiện đang đứng đầu, nhưng với tốc độ phát tri ển hiện nay c ủa các công ty
khác như Massan Group, Asia Food thì nguy cơ thị phần bị giảm là rất lớnSo với Massan, Vina
Aceccok là thương hiệu xuất hiện trước tại thị trường Việt Nam và đ ã khẳng định được uy tín
cũng như chất lượng của mình. Các sản phẩm của Vina Acecook đã trở nên quen thu ộc v ới
người tiêu dùng Việt Nam.Hơn nữa, độ phủ sóng quảng cáo trên truyền h ình của Vina Acecook
là rất mạnh khiến cho hình ảnh sản phẩm được phổ biến rộng rãi.

Điểm mạnh của sản phẩm Omachi cũng chính là định vị của sản phẩm. “r ất ngon ma k
sợ nóng”. Omachi là loại mì đầu tiên sử dụng thành phần từ khoai tây, t ốt cho s ức kho ẻ. Chính
nhờ đặc điểm này cộng thêm chiến lược Makerting của Massan Group đã đưa đến sự thành công
cho Omachi.

2 - Đối thủ cạnh tranh chủ yếu của dòng nước tương Tam thái tử-Siêu ca là dòng nước
tương Maggi hảo hạng.

Maggi gia nhập thị trường Việt Nam sau Tam thái tử, nhưng cũng đ ã chiếm được thị
phần k nhỏ. Lý do người tiêu dung lựa chọn Maggi chính là vì Maggi là 1 sản ph ẩm m ới, khách
hàng muốn so sánh chất lượng và giá cả của Maggi so với các loại nước tương khác, từ đó tin
tưởng và sử dụng.

Điểm mạnh lớn nhất của dòng n ước tương Tam thái tử chính là Marketing dựa trên nỗi
sợ hãi của người tiêu dùng. Tam thái tử ra đời ngay tại thời điểm người tiêu dung lo lắng, s ợ hãi
về sự việc các nhãn hàng nước tương uy tín lâu năm bị kết lu ận là ch ứa 3-MCPD, v ới kh ẩu
hiệu, “Nước tương không có 3-MCPD” , Tam thái tử nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.

3 - Thị trường nước mắm hiện nay rất đa dạng về thương hiệu, giá cả. chất l ượng. Th ị
phần nước mắm của Massan là khoảng 80%, trong đó Nam Ngư chi ếm khoảng 50%, hầu như
không có đối thủ cạnh tranh trong dòng sản phẩm này. Các thương hi ệu khác chi ếm th ị phần t ừ
1- 5% như Hưng Thịnh, Đệ Nhất, Mười Thu…cũng k đáng lo ngại. Khách hàng tìm mua các s ản
phẩm này chủ yếu vì lý do đã sử dụng quen thuộc, tâm lí ngại sử dụng cái mới.

Nam Ngư, với khẩu hiệu “Nước mắm không cặn”, một lần nữ, Massan đã chinh ph ục

Nhóm 16 Trang 40
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
được khách hàng khi đánh vào tiêu chí sứa khoẻ.

1.4.2. Dự đoán phản ứng của các đối thủ cạnh tranh:

Các đối thủ cạnh tranh chắc chắn sẽ tung ra các chiến lược, sản phẩm m ới nh ằm tăng
thị phần của mình. Sau đây là dự đoán vế phản ứng của các đối thủ cạnh tranh:

Vina Acecook sẽ sử dụng chiến lược Marketing dẫn đạo, chủ động trong việc thay đổi
giá, sản phẩm mới, quảng bá và cường độ quảng cáo để m ở r ộng th ị phần và b ảo v ệ th ị ph ần
hiện có

Nước tương Maggi sẽ áp dụng chiến lược Marketing thách thức, tấn công v ượt qua,
tránh đối đầu trực tiếp đễ tấn công vào thị trường dễ ăn.CHƯƠNG 2: CHIẾN LƯỢC MỤC TIÊU KINH DOANH CỦA
DOANH NGHIỆP


2.1 PHÂN TÍCH SWOT:


2.1.1 Những điểm mạnh và điểm yếu cốt lõi của doanh nghiệp:

 ĐIỂM MẠNH

Doanh nghiệp là thương hiệu lớn trên thị trường, chiếm 75% thị phần c ả n ước. Doanh
-
nghiệp đã hướng đến việc xây dựng các nhãn hiệu khác nhau cho các phân khúc th ị
trường khác nhau. Từ thành công của các thương hiệu sản phẩm hiện tại, Masan Food có
thể mở rộng thị phần của mình thông qua việc đánh chiếm phân khúc sản phẩm không có
thương hiệu, vốn còn rất nhiều tiềm năng với nhiều nhà sản xuất nhỏ, rời rạc.
Doanh nghiệp đặt ra những mục tiêu, dịnh hướng rõ ràng: " Trở thành Công ty sở hữu 3
-
nhãn hàng thực phẩm hàng đầu tại VN , là Công ty có doanh số trên100tr USD, có s ức
hấp dẫn cao đối với các Tổ chức , Nhà đầu tư lớn "
Doanh nghiệp sản xuất ra nhiều sản phẩm đa dạng về chủng loại: n ước tương, n ước
-
nắm, hạt nêm, mì gói và có giấy chứng nhận cho từng loại sản phẩm.
Masan lại có lợi thế một công ty trong n ước, hi ểu tình hình và bi ết cách xử lý v ấn đ ề
-
hơn nhà đầu tư nước ngoài.
Tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi cho người tiêu dùng.
-
Mạng lưới phân phối của doanh nghiệp (đặc biệt la Chinsu) rất m ạnh bao gồm 5 trung
-
tâm phân phối trên khắp Việt Nam, lực lượng bán hàng mạnh với 162 nhà phân ph ối đ ộc
quyền và 1.628 nhân viên bán hàng, giúp chúng tôi đưa sản phẩm đến h ơn 164.000 đi ểm
bán hàng trên toàn quốc.
Máy móc đồng bộ, hiện đại, sử dụng công nghệ sản xuất, dây chuyền thi ết b ị khép kín,
-
Nhóm 16 Trang 41
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
tự động hoá cao của AVE_ITALIA, áp dụng tiêu chuẩn nghiêm ngặt v ề an toàn th ực
phẩm. Hệ thống sản xuất hiệu quả với tiêu chuẩn chất lượng cao nhất
Masan Consumer hiện đang vận hành tổng cộng 19 dây chuyền sản xuất tại 4 nhà máy ở
-
Bình Dương, Tân Bình, Phú Quốc, và Hải Dương. Những nhà máy này cho phép chúng tôi
sản xuất ra những sản phẩm có hương vị và chất lượng ổn định giúp c ủng c ố và b ảo v ệ
thương hiệu của chúng tôi. Masan Consumer không gia công bên ngoài ho ặc thuê bên th ứ
ba sản xuất nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng và sản lượng của các sản phẩm c ủa
chúng tôi.
Chúng tôi hiện đang mở rộng nhà máy tại Bình Dương để đáp ứng xu h ướng doanh s ố
bán hàng ngày càng gia tăng trong vài năm qua. Nhà máy này đã tr ở thành c ơ s ở s ản xu ất
chính của chúng tôi trong năm 2011. Giai đo ạn đầu của k ế ho ạch m ở r ộng này đã đ ược
hoàn thành vào năm 2010 với nhiệm vụ chính tập trung vào dự án tự động hoá dây
chuyền sản xuất nước mắm.
Đội ngũ quản lý qua đào tạo, có trình độ chuyên môn cao, dày dạn kinh nghi ệm Masan
-
Food có một ban điều hành đầy kinh nghiệm là những người đã t ừng làm vi ệc t ại các
công ty đa quốc gia như Unilever, P&G, Nestle. Đồng thời có sự am hiểu tường tận về thị
trường trong nước. ,. Nhân viên trách nhiệm và đam mê công việc
Thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện nội bộ và bên ngoài về chuyên môn, k ỹ năng
-
làm việc, kỹ năng sống... Huấn luyện nội bộ nhiều hình thức : huấn luyện kỹ năng, nói
chuyện chuyên đề, đào tạo thông qua văn hóa đọc sách Meet & Read, team building, ...
Nhóm 16 Trang 42
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt


Ngoài ra, các thành viên trong ban lãnh đạo có kinh nghiệm làm vi ệc rất đa d ạng nh ư
-
Marketing/Bán hàng, Nghiên cứu phát triển R&D hoặc từ lĩnh vực điều hành chu ỗi cung
ứng nguyên liệu.
Đạt các danh hiệu: tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm HACCP c ủa Châu Âu, h ệ th ống
-
quản lý chất lượng ISO 9001:2000, hoạt động duy trì năng suất toàn diện TPM.

 ĐIỂM YẾU

Tình trạng thiếu hụt nhân lực có chuyên môn, đặc biệt là chuyên viên cấp cao.
-
Tình trạng chảy máu chất xám nhân sự luôn là một vấn đề nan giải.
-
Phần lớn nguyên liệu không được nhập khẩu trực tiếp và thông qua nhà phân ph ối n ếu
-
không tìm được nguồn cung ứng nguyên vật liệu và chất li ệu phù h ợp v ới nhu c ầu s ản
xuất hoặc giá cả, điều kiện hợp đồng không phù hợp với năng suất chắc ch ắn sẽ ảnh
hưởng đến doanh nghiệp.
Với những thông tin về việc sử dụng chất 3MCPD trong n ước tương, hạt nêm có chất
-
siêu bột ngọt, mì Omachi chỉ có 5% khoai tây nguyên ch ất hay Ti ến Vua ch ứa transfat đi
ngược chiến lược market đã bị 1 vài chuyên gia xét trên góc đ ộ đạo đ ức, ng ười tiêu dùng
hoài nghi tạo hình ảnh xấu cho doanh nghiệp.
với khiếu nại của dối thủ cạnh tranh đến cục quản lý cạnh tranh, Acecook cho r ằng
-
quảng cáo mì gói “Tiến Vua bò cải chua” của Masan vi phạm quy định về cạnh tranh. Cụ
thể, đoạn quảng cáo đã đưa hình ảnh hai vắt mì, m ột vắt màu vàng nhạt là mì Ti ến Vua
bò cải chua của Masan, một vắt màu vàng sậm của doanh nghiệp (DN) khác. Sau đó cho
nước vào tô mì để so sánh và đưa ra thông điệp n ếu cho n ước vào vắt mì mà “n ước
chuyển sang vàng đục chứng tỏ sợi mì có nhuộm màu”. Ph ần đ ầu đo ạn qu ảng cáo có
nhắc đến cụm từ “phẩm màu độc hại” nên càng gây ấn tượng xấu cho ng ười tiêu dùng
về mì màu vàng sậm gây mất thiên cảm đối với ng ười tiêu dùng
Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc huy động vốn với chi phí cao.
-


2.1.2 Những cơ hội và nguy cơ chủ yếu của doanh nghiệp

 CƠ HỘI

Việt Nam gia nhập WTO điều này mang đến cho doanh nghi ệp ti ếp c ận th ị tr ường n ước
-
ngoài. Việt Nam là khu vực tập trung chính c ủa Masan cusumer là n ước có n ền kinh t ế
đang phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Từ năm 2004 đ ến 2011, T ổng s ản ph ẩm qu ốc
nội (GDP) thực đã tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm là 7,1%. Tuy s ự tăng tr ưởng c ủa
Việt Nam dựa trên chi phí lao động thấp và năng suất gia tăng sau công cu ộc "Đ ổi m ới",
nhưng Việt Nam đích thực nằm ở tiềm năng tiêu dùng trong n ước và tài nguyên thiên
nhiên chưa được khai thác.
Masan có nhiều cơ hội hợp tác và học hỏi kinh ngiệm.
-
Các sản phẩm đều là mặt hàng tiêu dùng thi ết yếu nên có nhi ều nhóm khách hàng ti ềm
-
năng, có khả năng mở rộng thị trường và thị phần.
Nhóm 16 Trang 43
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
Chính sách Nhà Nước khuyến khích hoạt động của doanh nghiệp.
-

 NGUY CƠ

Cạnh tranh với nhiều thương hiệu lớn trên thị trường: Vina Acecook, Neslte (Maggi)…
-
Nguy cơ chảy máu tài năng do xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh.
-
Việt Nam gần đây đã trải qua những thách thức về kinh tế vĩ mô, bao gồm lạm phát cao
-
và đồng tiền mất giá để đánh đổi tăng trưởng GDP. Ngoài ra, khu vực kinh t ế t ư nhân tuy
tăng trưởng mạnh mẽ nhưng vẫn còn manh mún, thể hi ện qua c ấu trúc doanh thu và th ị
phần. Các công ty thuộc khu vực kinh tế tư nhân ti ếp tục b ị thách th ức b ởi s ự h ạn ch ế
của nguồn vốn dài hạn, thiếu chuyên môn và khả năng cạnh tranh kém hơn các công ty đa
quốc gia.


2.2 Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp:

+ Chiến lược tăng trưởng:

Tập trung tăng trưởng nền tảng này để trở thành công ty dẫn đầu thị trường:

Trong các ngành hàng hiện hữu, tập trung chuyển dịch th ị hi ếu tiêu dùng sang các th ương

hiệu cao cấp và thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng nâng cao sức tiêu thụ.
Tham gia vào những ngành hàng tương tự có tốc độ tăng trưởng cao bằng cách t ận d ụng

"hào quang” của thương hiệu cao cấp và tiềm năng chưa được khai thác c ủa n ền t ảng
kinh doanh hiện hữu..
Tham gia vào những ngành hàng mới có sức hấp dẫn, phù hợp với chi ến lược của ngành

đã chọn thông qua hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.+ Chiến lược tập trung: Công ty sẽ tập trung vào lĩnh vực tiêu dùng và phân ph ối cho phân
khúc thị trường trung cấp.

+ Chiến lược điều hành: Công ty sẽ hướng tới trở thành một công ty trong n ước có kinh
nghiệm quốc tế trong hoạt động kết hợp với các cơ sở hạ tầng và nhân lực địa phương.

+ Chiến lược quản lý rủi ro: Thông qua quan hệ đối tác với các công ty quốc tế, Công ty th ực
hiện các quyết định và đánh giá về kinh doanh có giá trị cho nhà đầu tư.

2.3. Mục tiêu kinh doanh của DN


2.3.1 Doanh số và lợi nhuận dự kiến năm nay và 3 năm liền kề DNTỶ
NĂM DOANH THU(
ĐỒNG)
Nhóm 16 Trang 44
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
2009 4.186
2010 6.639
2011 8.988
2012 11.408
2013 14.843
2014 20.038
2015 27.0512.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến mục tiêu DN

- Là công ty con của tâp đoàn Masan.

- Nhận đầu tư từ Mekong Capital, một quỹ đầu tư tư nhân ho ạt đ ộng t ập trung ở Vi ệt
Nam, TPG và BankInvest (tham gia Ban kiểm soát với cương vị quan sát viên).

- Chú trọng vào phân khúc thị trường cao cấp lẫn trung bình.

- Hoạt động trong ngành có sự cạnh tranh mạnh và v ị trí dẫn đ ầu th ị tr ường có th ể b ị
thách thức nếu các đối thủ cạnh tranh có những động thái quyết liệt để giành thị phần.

- Triển vọng kinh doanh của công ty trực ti ếp gắn liền v ới tri ển v ọng kinh t ế c ủa Vi ệt
Nam. Vì vậy, nếu Việt Nam phải hứng chịu suy thoái kinh t ế, thì T ập đoàn s ẽ b ị ảnh h ưởng
đáng kể. Hơn nữa, những áp lực lạm phát và sự gia tăng thâm hụt thương m ại vẫn mang l ại r ủi
ro cho những hoạt động kinh doanh của công ty.


2.3.3. Mục tiêu DN

 Theo thời gian:

- Mục tiêu dài hạn: trở thành công ty thực phẩm hàng đầu tại Vi ệt Nam có doanh
số và thị trường mở rộng không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước trên thế giới.

- Mục tiêu ngắn hạn: “Mục tiêu ĐẲNG CẤP” : trong năm nay doanh thu vượt m ốc
1 tỷ USD, và lợi nhuận đứng đầu thị trường các công ty thực phẩm.

 Theo bản chất:

Mục tiêu của Marketing:
-


a/ Nước tương Chinsu: Trước năm 2007, mô hình kinh doanh của Masan Consumer khá
đơn giản: một thương hiệu Chinsu cho 4 dòng sản phẩm chính là n ước tương (ra đ ời năm 2002),
nước mắm (2003), mì gói (2003), hạt nêm (2003) với doanh thu ch ưa đ ến 500 t ỉ đ ồng và ch ưa có
bước phát triển nào nổi trội. Rồi sự cố chất gây ung thư 3-MCPD trong n ước t ương x ảy ra (b ắt
đầu từ năm 2005 và kéo dài cho đến năm 2007), làm thay đổi toàn bộ vận m ệnh c ủa Chinsu cũng
như Masan Consumer.


Nhóm 16 Trang 45
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
Trong gần 3 năm kể từ khi ra đời, n ước tương Chinsu v ới kh ẩu hi ệu “th ơm ngon đ ến
giọt cuối cùng” không có gì nổi bật trong m ột thị trường có rất nhi ều th ương hi ệu lâu đ ời nh ư
Con Mèo (của Công ty Nam Dương), Song Mã, Hậu Sanh… và hàng trăm nhãn hi ệu không tên
tuổi khác. Cũng là sản phẩm thiết yếu nhưng dễ làm hơn nước mắm (đòi hỏi phải sản xu ất gần
biển, nơi có nguyên liệu cá tươi), nước tương thu hút rất nhiều cơ sở tư nhân tham gia sản xuất.

Đến tháng 7.2005, nước tương Chinsu tại châu Âu bị cáo buộc có chứa 3-MCPD (m ột
loại độc tố sinh ra trong quá trình lên men đậu nành đ ể sản xu ất n ước t ương, có kh ả năng gây
ung thư) quá nồng độ cho phép. Tại Việt Nam, cộng đồng cũng bắt đầu lo l ắng v ề lo ại đ ộc t ố
này. Sở Y tế TP.HCM vào cuộc điều tra và rất nhi ều nhãn hi ệu n ước t ương đ ược k ết lu ận có
chứa chất 3-MCPD vượt quá tiêu chuẩn.

chỉ một tháng rưỡi sau sự cố 3-MCPD, tháng 9.2007 Masan Consumer đã cho ra đời n ước tương
Tam Thái Tử và tuyên bố trao thưởng 1 tỉ đồng cho ai đó tìm th ấy ch ất 3-MCPD trong lo ại n ước
tương Chinsu.

Đến tháng 7.2005, nước tương Chinsu tại châu Âu bị cáo buộc có chứa 3-MCPD (m ột
loại độc tố sinh ra trong quá trình lên men đậu nành đ ể sản xu ất n ước t ương, có kh ả năng gây
ung thư) quá nồng độ cho phép, lãnh đạo Masan phủ nhận cáo buộc này. T ại Vi ệt Nam, c ộng
đồng cũng bắt đầu lo lắng về loại độc tố này. Sở Y tế TP.HCM vào cuộc điều tra và rất nhi ều
nhãn hiệu nước tương được kết luận có chứa chất 3-MCPD v ượt quá tiêu chu ẩn. Ch ỉ m ột tháng
rưỡi sau sự cố 3-MCPD, tháng 9.2007 Masan Consumer đã cho ra đời n ước tương Tam Thái T ử
và tuyên bố trao thưởng 1 tỉ đồng cho ai đó tìm thấy chất 3-MCPD trong lo ại n ước t ương
Chinsu. Tam Thái Tử với khẩu hiệu “nước tương không có 3-MCPD” đã chớp thời c ơ và lập tức
chiếm lĩnh thị trường.


b/ Nước mắm Nam Ngư: đối thủ chính của nước mắm Chinsu là nước nắm Knorr Phú
Quốc của Unilever. Quy trình sản xuất và kinh doanh sản phẩm này khá t ốn kém vì đ ược s ản
xuất, đóng chai thủy tinh tại đảo Phú Quốc, sau đó v ận chuyển vào đ ất li ền và phân ph ối đi
khắp cả nước. Với sự cộng hưởng của 2 thương hiệu nổi tiếng là Knorr và Phú Qu ốc, s ản
phẩm này nhanh chóng giành được hơn một nửa thị trường.

Nỗ lực đuổi theo Knorr, Masan đã cải tiến chai thủy tinh truyền thống thành chai nhựa để
nước mắm Chinsu nhẹ hơn, dễ vận chuyển, phân phối nhanh hơn và tăng c ường các thông đi ệp
quảng cáo. Nếu nước mắm Knorr Phú Quốc có thông điệp quảng cáo “th ơm l ừng h ương v ị
100% tự nhiên” thì nước mắm Chinsu là “thơm lừng từng gi ọt, từng gi ọt đ ậm đà” (theo m ột
chuyên gia ẩm thực, người miền Nam thích nước mắm thơm lừng, trong khi người mi ền Bắc
chuộng sự đậm đà). Kết quả, sau khi cải tiến, nước mắm Chinsu đã giành được xấp xỉ 10% th ị
phần. Song, giống như nước tương trong giai đoạn đầu, n ước m ắm Chinsu vẫn ch ưa t ạo đ ược
bước đột phá.

Năm 2008, tái hiện câu chuyện của nước tương Tam Thái Tử, khi “marketing d ựa trên s ự
sợ hãi” thành công vang dội, Masan Consumer tung ra n ước mắm Nam Ngư. Tuy nhiên, lúc này,
không có tai nạn nào xảy ra mà chính Masan Consumer đã t ạo nên “s ự c ố” cho s ản ph ẩm n ước
mắm.

Đưa ra thông điệp “Nam Ngư - Nước mắm không cặn”, lo ại nước mắm m ới này đã
khiến người tiêu dùng hoài nghi về những điều họ chưa từng nghĩ đ ến tr ước đó, gi ống nh ư v ới
3-MCPD vậy. Chiến lược chinh phục người tiêu dùng bằng tiêu chí sức kh ỏe m ột l ần n ữa đã
giúp Masan Consumer đảo lộn thị trường nước mắm. Đến nay, sản phẩm nước mắm của Masan
Nhóm 16 Trang 46
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
Consumer, tính cả 2 thương hiệu Chinsu và Nam Ngư, đã chi ếm gần 60% th ị tr ường, đang áp
đảo Knorr Phú Quốc. Đồng thời, nước mắm cũng là mảng tạo ra doanh thu cao nh ất t ại Masan
Consumer (gần 50%, trong đó Chinsu khoảng 15% và Nam Ngư 31%).

c/ Mì ăn liền OMACHI: Trước khi Omachi xuất hiện năm 2007, thị trường mì gói phát
triển gần như hỗn loạn, không có phân khúc rõ ràng. Các nhà kinh doanh mì ch ủ y ếu v ẫn s ử
dụng chiến lược tung ra nhiều nhãn hàng, để người tiêu dùng có nhi ều sự l ựa ch ọn. Acecook
Vietnam có các nhãn Hảo Hảo, Hảo 100, Bốn Phương, Đệ Nhất, Sumo, Lẩu Thái…; Asia Food
có Gấu Đỏ, Hello, Trứng Vàng, Osami; Vifon có hàng ch ục lo ại mì đ ủ mùi v ị. Chi ến l ược này
khiến tình trạng các nhãn hàng của cùng một nhà sản xuất tự “ăn” vào th ị phần c ủa nhau, vòng
đời một nhãn hàng trở nên ngắn ngủi, không bao lâu đã bị tri ệt tiêu và d ẫn đ ến m ột cu ộc đua
khốc liệt về giá. Mì ăn liền Chinsu, với thông đi ệp ti ếp th ị ch ưa m ấy rõ ràng, giá c ả ngang b ằng
với nhiều nhãn hàng trung bình khác, cũng nhanh chóng b ị l ọt th ỏm trong m ột th ị tr ường h ỗn
độn.

Và rồi tuyệt chiêu tiếp tục đánh vào nỗi lo bấy lâu c ủa người tiêu dùng “ăn mì b ị nóng”
đã một lần nữa phát huy khi Masan Consumer tung Omachi, mì ăn li ền có m ức giá trung cao
(premium-mass) với khẩu hiệu: “mì Omachi làm từ sợi khoai tây, rất ngon mà không s ợ nóng”.
sản phẩm mì ăn liền của Masan Consumer đã lại khuấy động th ị tr ường. Sau ch ưa đ ầy 3 năm có
mặt trên thị trường, Omachi và Tiến Vua đã giành được 15% th ị tr ường, đánh b ật c ả th ương
hiệu lâu đời Vifon và một nhà sản xuất mạnh khác là Asia Food.

Bằng những thông điệp chưa từng cuất hi ện, sản phẩm mì ăn li ền c ủa Masan Consumer
đã lại khuấy động thị trường. Sau chưa đầy 3 năm có m ặt trên thị trường, cùng v ới mì Ti ến Vua,
OMACHI đã giành được 15% thị trường, đánh bật cả thương hi ệu lâu đời Vifon và m ột nhà s ản
xuất mạnh khác là Asia Food.Mục tiêu sản xuất:
-

MASAN CONSUMER sẽ nâng cao năng lực sản xuất thông qua việc đầu tư mới nhà máy
Masan Hải Dương; khánh thành Nhà máy Masan Phú Quốc. Công tác đầu tư theo mộ hình tự
động hóa sản xuấ t theo tiêu chuẩn GMP/HACCP tại tổ hợp sản xu ất MSI Bình D ương đang
được triển khai mạnh mẽ.

Nhằm thực hiện kế hoạch kinh doanh từ năm 2010, chiến lược c ủa MASAN
CONSUMER là tập trung khai thác tối đa các cơ hội kinh doanh khác nhau trong th ị tr ường gia v ị
thông qua các nhãn hiệu hiện tại, hệ thống phân phối “Nông thôn tiến”.

Công ty đặt mục tiêu chiếm lĩnh thị phần lớn trong ngành mì gói t ại Vi ệt nam, thông qua các c ải
tiến về công nghệ, sản phẩm mới, nhãn hiệu mới, cách th ức phân ph ối k ết h ợp s ức m ạnh c ủa
gia vị. Đồng thời phát triển các ngành hàng m ới cho ngành hàng “convenient foods – th ực ph ẩm
tiện lợi”.

Thúc đẩy các giải pháp công nghệ, xây dựng nhãn hiệu và Hệ thống Phân ph ối có đ ặc thù riêng
nhằm đạt vị thế 35-40% thị phần thực phẩm sợi ăn liền vào cuối năm 2012.

Nhanh chóng xác lập nền tảng để thành công trong ngành hàng Cà phê trong tương lai.

Mở rộng các ngành hàng thông qua các chiến lược kinh doanh phù hợp với tầm nhìn 2011-2020.
Nhóm 16 Trang 47
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt


Mục tiêu tài chính:
-

a/ Kết quả kinh doanh năm 2011:

Doanh thu thuần: 8.310 tỷ VNĐ, tăng trưởng 49% so với năm 2010

Lợi nhuận sau thuế: 2.254 tỷ VNĐ, tăng trưởng 97% so với năm 2010

b/ Mục Tiêu Kế Hoạch 2012:

: 16.000 tỷ đồng
 Doanh thu

 Lợi nhuận sau thuế : 4.000 tỷ đồng

 EPS : 80%

c/ Mục Tiêu Cam kết 2012:

: 14.000 tỷ đồng
 Doanh thu

 Lợi nhuận sau thuế : 3.500 tỷ đồng

 EPS : 70%

d/ Mục Tiêu Đẳng cấp 2012:

: 22.000 tỷ đồng
 Doanh thu

 Lợi nhuận sau thuế : 4.500 tỷ đồng

 EPS : 90%

Mục tiêu về nguồn nhân lực:
-
Trình độ Số lượng Tỉ lệ

Trên đại học 14 1.7%

Đại học 386 47.6%

Cao đẳng 110 13.6%

Trung cấp 87 10.7%Nhóm 16 Trang 48
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
PTTH 179 22.1%

PTCS 35 4.3%

Tổng cộng 811 100%+ Chế độ làm việc: Công ty tổ chức làm việc 5 ngày, 44h/tuần, ngh ỉ tr ưa 1h. Khi có yêu
cầu công việc, người lao động có thể đăng ký làm thêm gi ờ nhưng không quá 4h/ngày ho ặc
200h/năm phù hợp với Bộ luật lao động và Thỏa ước lao động t ập th ể. Công ty cam k ết t ạo
việc làm cho người lao động thông qua việc định hướng phát tri ển Doanh nghi ệp, m ở r ộng th ị
phần của Công ty. Công ty tổ chức nguồn nhân lực m ột cách tối ưu nhất và cam k ết luôn t ạo
điều kiện để cho nhân viên phát triển
và thăng tiến trong nghề nghiệp.

+ Nghỉ phép, lễ, tết: Nhân viên được nghỉ lễ và tết 9 ngày theo quy định của B ộ lu ật lao
động và được hưởng nguyên lương. Những nhân viên làm vi ệc từ 12 tháng tr ở lên đ ược ngh ỉ
phép 12 ngày mỗi năm, nếu nhân viên do đi ều kiện làm vi ệc không ngh ỉ h ết phép năm thì cu ối
năm Công ty sẽ thanh toán lại những ngày phép chưa nghỉ hết bằng tiền mặt.

+ Điều kiện làm việc: Văn phòng công ty thoáng mát, Công ty đ ầu t ư các trang thi ết b ị
hiện đại, trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn lao động. Công ty cam k ết xây d ựng cho t ất c ả
CBCNV môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện để CBCNV phát huy hết khả năng và
sức sáng tạo của mình.

+ Đảm bảo việc làm cho người lao động: Để giải quyết việc làm cho hơn 700 lao đ ộng,
Ban Tổng giám đốc công ty luôn tìm cách đa dạng hoá ngành ngh ề, tìm ki ếm nh ững khách hàng
tiềm năng, những đối tác mới trong và ngoài nước, mở rộng thị trường kinh doanh.

+ Chế độ lương: Công ty thực hiện việc chi trả lương cho nhân viên d ựa vào c ấp công
việc của nhân viên, năng lực, chức vụ, thang bảng lương và đi ều ki ện kinh doanh c ủa Công ty.
Hiện Masan đang áp dụng chương trình phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao đ ộng (ESOP)
– phát hành cổ phiếu cho cán bộ quản lý, người lao động mà HĐQT nhận thấy có khả năng đóng
góp, tạo giá trị vượt trội và lâu dài cho Công ty và các công ty con nhằm mục đích:

(i) Tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có điều ki ện
phấn đấu liên tục, cùng góp sức vào công cuộc phát triển Công ty ngày m ột l ớn m ạnh cũng nh ư
thông qua đó gia tăng giá trị cổ phiếu của Công ty mà người lao động được hưởng.

(ii) Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi c ủa các Cán b ộ ch ủ
chốt, nhân viên giỏi trong Công ty, cùng phấn đấu và chia sẻ nh ững thành công c ủa Công ty, g ắn
với kết quả cuối cùng.

(iii) Thu hút và gắn bó lâu dài những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng l ực,
kinh nghiệm, và nhân viên giỏi. Masan thực hi ện chế độ nâng l ương cho CBCNV hàng năm và
luôn có sự quan tâm thường xuyên đến thu nhập, đời sống CBCNV.

+ Chế độ thưởng: Nhằm khuyến khích động viên CBCNV trong Công ty gia tăng hi ệu
quả đóng góp, Công ty có chính sách thưởng thiết thực, phúc lợi đảm bảo đ ầy đ ủ. Chính sách

Nhóm 16 Trang 49
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
khen thưởng hàng quý, thưởng đột xuất cho cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc. Thực hiện
khen thưởng xứng đáng, kịp thời để khuyến khích động viên và phát huy tinh th ần sáng ki ến c ải
tiến trong công việc, nâng cao hiệu quả trong công việc, ti ết gi ảm chi phí, tăng tính c ạnh tranh.
Công ty đã ban hành chính sách thưởng bằng cổ phiếu cho các cá nhân xuất sắc, có đóng góp đ ặc
biệt trong lĩnh
vực sản xuất, kinh doanh.

+ Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty tham gia đầy đủ chế độ bảo hi ểm xã h ội và b ảo hi ểm
y tế cho tất cả CBCNV. Ngoài ra Công ty còn mua b ảo hi ểm tai n ạn 24/24 cho toàn th ể CBCNV
của Công ty. Mỗi năm, Công ty kết hợp với Công đoàn tổ chức cho CBCNV tham quan ngh ỉ mát
trong nước ít nhất 1 lần và tổ chức các chuyến du l ịch n ước ngoài dành cho nhân viên đ ược bình
chọn xuất sắc trong năm. Công ty CP Hàng tiêu dùng Ma San cam k ết các chính sách đ ối v ới
người lao động trong Công ty là nhất quán và luôn hướng tới người lao đ ộng đ ể t ạo m ột đ ội
ngũ nguồn nhân lực được phát triển toàn diện, chuyên nghiệp và gắn bó lâu dài vì m ục tiêu
chung của Công ty.

+ Chính sách tạo nguồn nhân lực: Giúp công ty luôn thu hút và giữ được các nhân sự.

+ Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút nhân sự có năng l ực vào làm
việc tại Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh. Tùy theo t ừng v ị trí c ụ th ể mà Công ty
đề ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng. Song tất cả các chức danh đ ều phải đáp ứng yêu c ầu c ơ
bản như: trình độ chuyên môn, tốt nghiệp đúng chuyên ngành, năng đ ộng, nhi ệt tình, ham h ọc
hỏi, có ý thức sáng tạo. Đối với các vị trí quan trọng, các yêu c ầu tuyển d ụng khá khắt khe, v ới
các tiêu chuẩn kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích, qu ản lý và trình đ ộ ngo ại ng ữ, tin
học… Ngoài lực lượng sẵn có tại đơn vị, Công ty cũng chú tr ọng b ổ sung ngu ồn nhân l ực có
chất lượng cao để ngày càng phát triển bộ máy nhân sự đáp ứng k ịp th ời đòi h ỏi c ủa quá trình
cạnh tranh và phát triển.

+ Đào tạo: Công ty luôn luôn coi trọng con người là tài sản quý giá c ủa doanh nghi ệp và
để phát huy hiệu quả nguồn vốn quý này, Công ty kết hợp ch ặt chẽ đ ến v ấn đ ề đào t ạo, phát
triển nhân viên, luôn tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khoá huấn luyện n ội b ộ và bên
ngoài để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, học tập những k ỹ năng m ới c ần thi ết cho nhân viên
để phát triển năng lực công tác nhằm đáp ứng yêu cầu công vi ệc hiện tại cũng nh ư trong t ương
lai của Công ty. Công ty đài thọ 100% chi phí học tập cũng như chế độ lương trong thời gian học
tập, những nhân viên có
thành tích học tập khá trở lên sẽ được khen thưởng.


2.3.4. Các biện pháp lớn cần thực hiện để có thể đạt mục tiêu dự kiến:


- Các điểm chính của kế hoạch bán lẻ, sản xuất: phải sở hữu Nguồn Cung
Ứng Đẳng Cấp Thế Giới (hai trong các việc quan trọng c ần làm là chuyên nghi ệp hóa h ệ th ống
cung ứng và tăng năng lực sản xuất của các nhà máy) .

Để chuyên nghiệp hóa hệ thống cung ứng bước đầu cần xây dựng phòng cung ứng m ạnh Năng
lực sản xuất của các nhà máy sẽ được tăng nhiều lần qua việc:

1. Đưa vào sử dụng thêm 4 dây chuyền hiện đại. Nhà máy cũng sẽ đầu tư thêm đ ể xây
dựng 1 xưởng sản xuất gia vị mì trên diện tích 3,000m2.
2. Xây thêm nhà máy hiện đại ở Bình Dương với mặt bằng rộng lớn hơn cùng các dây
Nhóm 16 Trang 50
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
chuyền sản xuất tiên tiến vào bậc nhất thế giới
3. Đầu tư thêm 1 xưởng lớn để tăng gấp đôi nguồn cung ứng.
4. Hoàn thiện lại hệ thống vận hành của nhà máy Masan Phú Quốc.

- Các điểm chính của công tác nhân sự, tổ chức và quản lý:

MASAN CONSUMER hiểu rằng để có những thành công lớn ngày hôm nay cũng nh ư đ ạt đ ược
kỳ vọng cho tương lai, yếu tố con người là vô cùng quan trọng. Từ khi thành l ập công ty,
MASAN CONSUMER luôn coi Con Người Masan là Lợi Thế C ạnh Tranh và s ẽ luôn làm nh ư
vậy cho hôm nay và mai sau với mục tiêu “Công Ty là N ơi H ội T ụ và Nuôi D ưỡng Khát V ọng
Tài Năng” (thực tế cho đến thời điểm này công ty đã có 1 giám đốc người nước ngoài với trên 30
năm kinh nghiệm trong một công ty thực phẩm lớn của thế gi ới và 2 tr ưởng phòng v ề k ế ho ạch
và logistics.)

Để đạt mục tiêu trên về phát triển nguồn nhân lực, bên c ạnh vi ệc c ủng c ố văn hóa công ty phù
hợp với tình hình mới và thu hút nhân tài trong và ngoài nước, huấn luyện cho các cấp quản lý và
nhân viên bởi các chuyên gia trong và ngoài công ty không những được tiếp tục duy trì ở mức cao
mà còn là một ưu tiên mang tính chiến lược.

Các điểm mấu chốt của vấn đề tài chính:
-

Lợi nhuận sau thuế năm 2011 đạt 2,254 tỷ, tăng 80% so với năm 2010 và v ượt m ức K ế ho ạch
Đúng tầm 2.200 tỷ. Sau 5 năm, lợi nhuận sau thu ế tăng 26 l ần, v ượt ng ưỡng 100 tri ệu đô la M ỹ.
Lợi nhuận gộp giữ vững ở mức 43% so với doanh thu, trong đó lợi nhuận gộp ngành Mì có tăng
trưởng đáng kể nhờ vào sản lượng cao và các chương trình ti ết kiệm năng lượng, ti ết ki ệm chi
phí sản xuất. Sau hai năm tập trung phát triển, ngành mì đã ch ứng t ỏ khả năng sinh l ợi b ền v ững
và đóng góp đáng kể (50%) vào tăng trưởng lợi nhuận ngành hàng toàn Công ty. Trong năm 2011,
Công ty có khoản thu nhập tài chính thuần 700 tỷ, là kết quả của việc tích tụ tiền mặt và
các khoản tương đương tiền, tạm thời còn nhàn rỗi trong Công ty.

Dự tính Đến 31/12/2012, Công ty có số dư tiền mặt và các kho ản t ương đ ương ti ền (bao g ồm
các khoản tiền gửi ngắn hạn và dài hạn tập trung tại Công ty m ẹ trong ch ương trình qu ản lý
ngân quỹ tập trung của Masan group) là trên 10.000 tỷ và số dư các khoản vay ngắn hạn và dài
hạn 3.978 tỷ.


3.1 Kế hoạch marketing


3.1.1 Mục tiêu chiến lược marketing


Tạo điều kiện các mặt hàng có cơ hội thị trường lớn và quy mô thị trường tiềm năng.
-
Xây dựng thương hiệu và tạo sự khác biệt dối với các thương hiệu khác.
-
Tối ưu hoá lợi nhuận.
-
Duy trì và phát triển kinh doanh, đổi mới dây chuyền sản xuất.
-
Thị trường có thể gia tăng giá trị, tập trung vào khẩu vị và sức khoẻ người tiêu dùng.
-
Xâm nhập vào thị trường và tung ra thị trường các sản phẩm thông qua chi ến l ược chiêu
-
thị mạnh mẽ.
Nhóm 16 Trang 51
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
Duy trì và cải thiện mối quan hệ với khách hàng.
-
Tạo hệ thống phân phối rộng khắp nhằm đưa sản phẩm đ ến tay người tiêu dùng nhanh
-
nhất và tiện lợi nhất.
Tận dụng tối ưu nền tảng phân phối và giá trị thương hi ệu đ ể thâm nh ập vào các phân
-
khúc thị trường.
Nâng cao lợi thế cạnh tranh và đáp ứng được nhu cầu khách hàng.
-


3.1.2 chiến lược marketing

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM

a. Kích thước tập hợp sản phẩm
Nhóm 16 Trang 52
Nước tương Chin-Su Nước mắm Nam Ngư
Mì Ăn Liền Tương ớt, hạt nêm

Bài tiểu -luận: “Chiến lược – mục- tiêu kinh doanh của ấp Cá Masan Consumer”. cay
Nam Ngư cao c công ty - Chin-su
*Tiến Vua : thường
Chin-su
GVHD: Th.S Hoàng ThườngNguyệt
th ị Ánh
Hồi
(Chinsu Đa Năng) (Tam
- Bắp cải thịt bằm có Thái Tử)
khối lượng tịnh 75g/g.
-Bò cải chua có khối - Chin-su nếp cái hoa - Chin-su đặc biệt
lượng tịnh 75g/g. vàng cay


- Nam Ngư thường :

+ Nam Ngư Đệ Nhất- Tôm sú nấu chua có
khối lượng tịnh 75g/g.
+ hạt nêm không bôt
ngọt Chinsu
-
- Chin-su Tam Thái
Tử :
+ hạt nêm cao câp
+ Chin-su Tam Thái
chinsu
Tử Siêu Ca : + Nam Ngư Đệ Nhị
Bò hầm rau củ có khối
lượng tịnh 75g/gói.

*Omachi:

- Omachi thường có
khối lượng tịnh 79g/gói
gồm:

+Bò hầm rau củ
+ Chin-su Tam Thái
Tử Nhất Ca :
Nhóm-16 Nam Trang 53
Ngư tỏi ớt
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
 Nước mắm: Nước mắm hiện chiếm 45% cơcấu doanh thu và 42% trong cơ cấu lợi nhuận
EBITDA của công ty. Lợi nhuận EBITDA biên của ngành hàng nước mắm là 20%.

Trong giai đoạn 2006-2008, lĩnh vực này tăng trưởng bình quân 410% m ỗi năm v ới đ ộng
-
lực chính là nước mắm Nam Ngư được tung ra thị trường vào năm 2007.
VCSC dự báo doanh thu từ nước mắm có thể đạt mức tăng trưởng bình quân m ỗi năm
-
51% trong giai đoạn 2008-2013E với giả định tốc độ tăng trưởng c ủa ngành là kho ảng
10%.
Nước mắm là sản phẩm có khả năng phát triển mạnh nhất từ vi ệc chi ếm th ị ph ần c ủa
-
các sản phẩm không có thương hiệu khác vì hiện tại Masan Food chỉ chiếm kho ảng 19%
thị phần và phân khúc sản phẩm không thương hiệu còn rất lớn.

 Nước tương: Nước tương đóng góp khoảng 24% vào tổng doanh thu và lợi nhu ận c ủa
công ty trong năm 2008. Doanh thu tăng trưởng bình quân 175% trong giai đo ạn 2006-2008 trong
khi tốc độ tăng trưởng tự nhiên của ngành là 49%. Biên lợi nhuận EBITDA trong năm 2008 là
23%.

VCSC uớc tính tăng trưởng CAGR của doanh thu kho ảng 19% trong năm 2008-2013 v ới
-
giả định tốc độ tăng trưởng của ngành là 9%. Theo đó, nhãn hàng Chin-Su s ẽ đ ạt t ốc đ ộ
tăng trưởng cao hơn Tam Thái Tử bởi vì người tiêu dùng sẽ chuyển d ần t ừ phân khúc
trung cấp sang cao cấp. Do đó, biên lợi nhuận EBITDA cũng sẽđ ược c ải thi ện ở m ức
30% - 32%.

 Mì ăn liền: Mì ăn liền đóng góp khoảng 15% vào doanh thu của toàn công ty trong năm
2008. Trong giai đoạn 2006-2008 tăng trưởng đạt mức 555% trong khi tốc độ c ủa ngành vào
khoảng 19%. Biên lợi nhuận EBITDA là 23% trong năm 2008.

Dự báo mì ăn liền sẽ tăng trưởng ở mức bình quân 75% trong giai đo ạn 2008-2013 so v ới
-
bình quân ngành là 8% mỗi năm. Ước tính này là dựa trên cơ sở dự đoán v ề sự phát tri ển
của mì Tiến Vua với 176% tăng trưởng trong giai đoạn dự báo.
- Tuy nhiên, do sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Vina AceCook (Đ ệ Nhất, H ảo
Hảo), Vifon, Asia, biên lợi nhuận của mì ăn liền không cao như các loại nước chấm.
b. Lựa chọn bao bì “bao bì là người bán hàng im lặng mà hiệu quả”

Bao bì màu vàng, độc đáo, bắt mắt ( chinsu), dòng chữ đ ỏ n ổi bật (omachi), s ử d ụng bao
-
bì đầy màu sắc (Tiến Vua, Omachi) gây ấn tượng, chú ý cho người tiêu dùng.
Đặc biệt nhãn giấy được thay bằng lớp màng có thể hạn chế ánh n ắng m ặt tr ời chi ếu
-
trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng bên trong.
Các loại thùng cho tất cả sản phẩm được đóng gói theo tiêu chuẩn d ễ dàng cho vi ệc v ận
-
chuyển và phân phối.

c. Nhãn hiệu sản phẩm

Sử dụng những nhãn hiệu dễ đọc, dễ nhớ.
-
Luôn nhấn mạnh, quan tâm đến sức khoẻ người tiêu dùng với sogan “hạt nêm không b ột
-
ngọt”, “ Nam Ngư – nước mắm không cặn”, “ nước tương không có 3-MCPD”, “mì
không sử dụng màu chiên đi chiên lại nhiều lần”.....

d. Đặc điểm sản phẩm
Nhóm 16 Trang 54
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt

 Chất lượng: thom ngon, hợp khẩu vị người Việt, không chứa hoá chất đ ộc h ại, có gi ấy
chứng nhận Sở Y tế, làm gia vi từ nguyên liệu rau c ủ, mang lại c ảm giác ngon, t ươi mát( mì
gói), màu sắc hấp dẫn, hương vị tuyệt ngon, mùi thơm kích thích người tiêu dùng (n ước t ương,
nước mắm).Bộ tiêu chuẩn ISO định nghĩa chất lượng là:“Tập hợp các đặc tính của một thực thể
(đối tượng) tạo cho thực thể (đối tượng) đó khả năng thỏa mãn nh ững yêu c ầu đã nêu ra ho ặc
tiềm ẩn”.

Chất lượng gắn liền với sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, vì vậy nên sản phẩm hay
dịch vụ nào không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng thì bị coi là kém chất l ượng cho dù
trình độ công nghệ sản xuất ra có thể hiện đại đến đâu đi n ữa. Các sản ph ẩm đạt những thành
tựu :


1998 : Huy Chương Vàng do Ban Tổ Chức Hội Chơ Quốc Tế Hàng Công Nghi ệp VN
trao tặng cho sản phẩm Tương Ớt Rồng Việt, Sốt Cà Chua Rồng Việt.

1999 : Huy Chương Vàng do Ban Tổ Chức Hội Chơ Quốc T ế Hàng Công Nghi ệp VN
trao tặng cho sản phẩm Tàu Vị Yểu Rồng Việt 25 độ đạm.

2001 : Đạt giải Vàng Chất Lượng Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm lần thứ 1 do Cục Qu ản
Lý Chất Lượng Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm trao tặng cho sản ph ẩm Tàu V ị Y ểu R ồng Vi ệt
25 độ đạm, Tương Ớt Chua Ngọt Rồng Việt, Tương Ớt Rồng Việt và Sốt Cà Chua Rồng Việt.

2002 : Chứng Nhận là đơn vị đạt danh hi ệu Hàng Vi ệt Nam Ch ất L ượng Cao do ng ười
tiêu dùng bình chọn trên báo Sài Gòn Tiếp Thị.

2004 : Chứng Nhận Thương Hiệu Ấn Tượng Năm 2004. Chứng Nhận Top 5 ngành hàng
Gia Vị được người tiêu dùng bình chọn trên Báo SG Ti ếp Th ị ngành Gia V ị – Th ực Ph ẩm Ch ế
Biến.

2005 : Chứng Nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao năm 2005 do người tiêu dùng bình
chọn trên báo Sài Gòn Tiếp Thị ngành Thực Phẩm Chế Biến – Gia V ị.

Chứng nhận quyền sử dụng dấu hiệu : Thực Phẩm Chất Lượng An Toàn vì Sức Kh ỏe
Cộng Đồng do Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm – B ộ Y T ế c ấp cho s ản ph ẩm N ước T ương
Hạt Vị từ Ngư b ột ngọt.
Chin-Su và Gia Bào Chin-su không

Cúp Vàng Thương Hiệu An Toàn vì Sức Khỏe Cộng Đồng do C ục An Toàn V ệ Sinh
Thực Phẩm Bộ tế tặng.
– Y trao

Siêu cúp – Thương Hiệu Nổi Tiếng vì Sự Nghiệp Bảo Vệ Sức Kh ỏe và Phát Tri ển C ộng
Đồng do Cục VS ATTP – Bộ y Tế trao tặng.
Chin-su giữ vị trí số 1 ngành hàng gia vị

2006 : Thương hiệu mạnh do người tiêu dùng bình chọn cho sản phẩm n ước ch ấm Chin-
su

Chứng Nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao năm 2006 do người tiêu dùng bình ch ọn
trên báo SGTT cho ngành Nước Chấm – Gia vị, muối ăn.
Chin-su giữ vị trí số 1 ngành hàng gia vị

Nhóm 16 Trang 55
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
2007 : Chứng nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng cao năm 2007 do người tiêu dùng bình
chọn qua cuộc điều tra do báo SGTT tổ chức. Ngành được bình ch ọn : n ước ch ấm, gia v ị.

Danh hiệu 100 thương hiệu dẫn đầu hàng Việt Nam Chất Lượng Cao năm 2007 do người
tiêu dùng bình chọn (04/2007).
Chin-su giữ vị trí số 1 ngành hàng gia vị

2008 : Chin-su giữ vị trí số 1 ngành hàng gia vị

2009 : Chin-su giữ vị trí số 1 ngành hàng gia vị
Chin-su, Nam Ngư, Tam Thái Tử, Omachi & Ti ến Vua đ ược nhận Gi ải Vàng Th ương
Hiệu An Toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ Y Tế trao tặng 18.4.09


e. Masan Consumer thâu tóm VCF nhằm mục đích chiếm lĩnh th ị trường cà phê hòa
tan mở rộng dòng sản phẩm
Năm 2011, Masan là một trong những doanh nghiệp có nhi ều ti ền mặt trong tay (gần
5.000 tỉ đồng). Tháng 4.2011, quỹ đầu tư KKR của Mỹ, vốn nổi tiếng với việc nhắm đến các dự
án tiềm năng tăng trưởng lớn, đã bỏ ra 159 triệu USD để mua 10% cổ ph ần c ủa Masan. Qu ỹ này
được biết đến với các chiến lược đầu tư vào tài sản có m ức tăng tr ưởng cao c ủa th ị tr ường m ới
nổi. Ngay sau khi được KKR đầu tư, Masan cho bi ết mình có ngân sách 500 tri ệu đô dành riêng
cho chiến lược tăng trưởng thông qua thâu tóm. Có thể thấy Masan đang rất quan tâm đến bài
toán tăng trưởng. Nếu đi thâu tóm, thì đây là thời điểm thích hợp vì thị trường đi xu ống khi ến
nhiều công ty bị định giá thấp.

Việc tăng trưởng thông qua thâu tóm sẽ giúp Masan tiết kiệm thời gian và chi phí phát
triển một sản phẩm mới và có thể tận dụng thương hiệu và mạng lưới phân phối sẵn có c ủa
doanh nghiệp bị thâu tóm. Hiện nay, sản phẩm chủ lực của Masan là n ước t ương và mì gói. Đ ối
với nước tương, Masan đã chiếm đến 80% thị phần, còn mì gói chiếm vị trí thứ hai. Hai đ ối th ủ
hàng đầu là Thực phẩm Á Châu và Acecook luôn kèm sát bên cạnh Masan khi ến cho d ư đ ịa tăng
trưởng của Masan trong ngành mì gói và nước tương không còn nhi ều. Chính vì v ậy Masan ph ải
tìm hướng tăng trưởng ở ngành hàng khác. Khi mua lại m ột doanh nghi ệp nào đ ấy, có 3 đi ều
Masan phải cân nhắc đó là doanh nghiệp có ti ềm năng, b ản thân Masan và doanh nghi ệp đó có

Nhóm 16 Trang 56
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
những giá trị bổ sung chứ không đối nghịch. Và cuối cùng, doanh nghiệp đó có thể mua được.

Vinacafe hội tụ đủ 3 yếu tố trên. Về tiềm năng, Vinacafe là nhãn hi ệu cà phê hòa tan d ẫn
đầu tại Việt Nam với hơn 50% thị phần. Vinacafe cũng là sản phẩm tiêu dùng đ ại chúng, phù
hợp với cơ cấu ngành hàng của Masan. Cùng với đó là Masan và Vinacafe có th ể t ận d ụng h ệ
thống phân phối hiện có của nhau (Masan có 455.000 điểm bán lẻ trải khắp các vùng mi ền Vi ệt
Nam).

Vinacafe cũng là đối tượng có thể thâu tóm được. Thực ra, việc mua ph ần l ớn c ổ ph ần
của Vinacafe không hề đơn giản. Cách đây khoảng 2 năm Masan đã đ ề ngh ị mua l ại Vinacafe
nhưng không thành công. Nhưng sau đó, nhờ Công ty Chứng khoán B ản Vi ệt mua gom t ừ t ừ r ồi
bán lại cho Masan, cộng với cơ cấu cổ đông c ủa Vinacafe khá tập trung khi ến vi ệc th ương
lượng dễ dàng hơn, cuối cùng Masan đã có thể nắm hơn 50% c ổ ph ần c ủa Vinacafe Biên Hòa.
Với việc nắm quyền chi phối tại Vinacafe, Masan rõ ràng muốn thi ết lập một bước khởi đ ầu
thâm nhập thị trường cà phê Việt Nam, thị trường mà Starbuck, th ương hi ệu cà phê s ố m ột th ế
giới, đang muốn tham gia vào năm 2013.

Ngày 20.10.2011 Vinacafe Biên Hòa ra báo cáo về việc thay đổi c ổ đông lớn, đánh d ấu
thời điểm Masan hoàn tất việc mua 50,11% cổ phần của Vinacafe Biên Hòa.

CHIẾN LƯỢC GIÁ

 Doanh nghiệp dịnh giá đa dạng cho từng sản phẩm.
 Sử dụng giá thâm nhập thị trường, xác định rõ khách hàng mục tiêu.

CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI

 Hơn 10 năm trước “tân binh” Masan xây dựng hệ thống chuỗi 25 siêu th ị t ự ch ọn đ ầu
tiên gia nhập thị trường bán lẻ, với hy vọng sẽ đón đầu đ ược xu th ế tiêu dùng m ới, sau khi đã
ngiên cứu rất kĩ về thị trường bán lẻ Việt Nam. Những b ước chu ẩn b ị ban đ ầu c ủa h ọ khá bài
bản: thiết lập quan hệ với các nhà cung cấp hàng hoá, kể c ả hàng t ươi sống nh ư rau s ạch, th ịt
sạch... đào tạo đội ngũ bán hàng và đầu tư cho khâu logictics k ịp th ời b ằng ph ần m ềm qu ản lý
riêng biệt. Hơn 1 năm lần lượt các cửa hàng phải đóng c ửa. Lý do: thu ế c ửa hàng cao, chi phí
vận hành hàng tháng vượt qua mức cho phép. Sự thật ngầm hiểu rằng cái chính là do ng ười tiêu
dùng chưa thoát khỏi chợ, tạp hoá. Masan lặng lẽ rời bỏ thị trường bán lẻ Việt Nam.

 Từ những kinh nghiệm trên Masan đã sử dụng kênh phân phối theo ki ểu truyền th ống
đến các siêu thị, chợ, cửa hàng tạp hoá... Ưu điểm của ki ểu phân phối này là v ốn đ ầu t ư không
cao, phù hợp với những thương hiệu mạnh, được thị tr ường ưa chu ộng. Tuy nhiên, n ếu có b ất
kỳ sự cố nào xảy ra với sản phẩm (chẳng hạn chất l ượng sản phẩm có v ấn đ ề), ch ắc ch ắn kh ả
năng đẩy hàng xuống các cấp phân phối của nhà sản xuất sẽ b ị ảnh h ưởng. M ặt khác, do phân
phối theo nhu cầu nên sản phẩm đến tay người tiêu dùng sẽ có lúc nhanh, lúc chậm.
Các Sản Phẩm Chin-su, Nam Ngư,
Tam Thái Tử tại chợ Bà Chiểu -TPHCM

Nhóm 16 Trang 57
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
Phát triển hệ thống phân phối để mở rộng thị
trường ởcác đô thị nhỏ cũng như vùng nông thôn là động
lực tăng trưởng thứ hai của Masan Consumer, đến nay hệ
thống phân phối của Masan consumer được xem là rộng
lớn nhất ở Việt Nam, mạng lưới kho vận phân phối và
kinh doanh của Masan Consumer có thể phân phối sản
phẩm đến bất cứ nơi nào tại Việt Nam trong vòng m ột
ngày. Tính đến ngày 31/12/2011, mạng lưới phân phối này
bao gồm 5 trung tâm phân phối trên khắp Việt Nam, lực
lượng bán hàng mạnh với 162 nhà phân phối độc quyền và
1.628 nhân viên bán hàng, giúp chúng tôi đưa sản phẩm đến
hơn 164.000 điểm bán hàng trên toàn quốcCHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ

a. Quảng cáo

 Nước mắm Chinsu dùng hình ảnh người mẫu nhí cho sản phẩm của mình (Thanh Trúc), và
các ca sĩ nổi tiếng quảng cáo mì Omachi (Mỹ Linh, Thuỷ Tiên), chi ếu vào các khung gi ờ vàng
gây chú ý đến người tiêu dùng.
 Sử dụng Slogan nhấn mạnh vào vấn dề sức khoẻ mà người tiêu dùng đang quan tâm.

 In poster, panner rộng rãi các siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng tạp hoá...

 Khai thác miễn phí trên internet, mạng xã hội.

 Quảng cáo rộng rãi trên báo chí, tạp chí trong nước.

 Ngoài ra Masan consumer còn chú trọng vị trí các sản phẩm đ ược đ ạt t ại các siêu th ị, tr ưng
bày nơi đẹp mắt gây chú ý cho người tiêu dùng, vừa tầm tay lấy hàng. Xây d ựng hình ảnh đ ẹp,
nổi bật tại các sieu thị thông qua các công việc:
1. Sản xuất trên 10.000 kệ trưng bày sản phẩm nhãn hiệu Chinsu để cung c ấp hệ thống của
hàng, tiệm tạp hóa,… trong kênh phân phối của nhãn hiệu Chinsu trên toàn quốc.
2. In ấn – thay artword cho 3.000 kệ gia vị khô nhãn hiệu Chinsu
3. Thiết kế - Sản xuất – Lắp đặt đầu kệ Chinsu, Mì Tiến Vua trong hệ thống siêu th ị trên
toàn quốc.
4. Sản xuất POSM (Hanger, Wobbler,…) cho nhãn hiệu Mì Tiến Vua – Bò Cải Chua trong
hệ thống siêu thị.

Nhóm 16 Trang 58
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
b. Khuyến mãi
- Khi nước mắm Chinsu hương cá hồi ra dời biếu không cho các bà n ội tr ợ 1200 chai trong
vòng 30p tại siêu thị 6/2008.
- Chương trình khuyến mãi : “ Bếp sum vầy, vận may lan to ả”, đón xuân K ỷ S ửu 11/2008-
2/2009.
- Cơ hội nhận 10 gói mì Omachi khi tham gia quay số trúng thưởng.
Không đứng ngoài xu thế marketing được dự đoán sẽ r ất hot trong th ời gian t ới: “social

Nhóm 16 Trang 59
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
media”, chiến dịch online activation của Omachi diễn ra chính trên 2 kênh: website omachi.com
và được content seeding chính trên diễn đàn vozforum.com. Về mặt hình thức, website
omachi.comcó thiết kế đẹp và bắt mắt, với tông đỏ chủ đạo – tông màu tạo c ảm giác ngon
miệng thường được các nhãn hàng thực phẩm lựa chọn, tốc đ ộ loading c ủa website khá nhanh
giúp người tham gia không phải chờ đợi lâu. Các microsite gameshow/phòng ẩm th ực/ đ ấu
trường/góc săn ảnh/phòng trưng bày được thiết kế sống động tạo c ảm giác như m ột qu ầy tr ưng
bày thu nhỏ - một hình ảnh khá quen thuộc mà người tiêu dùng th ường d ễ dàng b ắt g ặp ở các
siêu thị.Điểm nhấn đặc biệt trong concept nội dung của Omachi, chính là sự dẫn dắt ở tất c ả các
hoạt động của 3 cô người mẫu quyến rũ : Ichi, Dichi, Kichi (tên đ ặt cho các cô ng ười m ẫu nghe
cũng có vẻ rất liên quan Oma...chi ). Hoạt động chính thu hút được nhiều người tham gia nhất và
cũng là nội dung được seeding trên các diễn đàn là gameshow “quay... mì” (“thu ật ngữ” bình dân
được các thành viên trên diễn đàn Voz dành cho trò chơi này). Mỗi lần click “quay”, n ếu quay
trúng người tham gia sẽ nhận được 10 gói mì Omachi, n ếu l ỡ mà quay tr ượt, thì s ẽ nh ận đ ược
“nụ hôn ngọt ngào” từ 1 trong 3 cô người mẫu.

Thùng mì Omachi giảm 145500 còn 135000, gói từ 5300 còn 4600 tại Saigon co.op
-
3/2011.
Nước tương hương cá hồi chinsu giảm 25% tại bigC 3/2012.
-

c. PR

 Giao lưu trực tiếp “nước tương cao cấp Chinsu mới” chia sẻ những thành công nổi bật của
Chinsu 10/2007, chương trình giao lưu trực tiếp trên sóng phát thanh c ủa Đài Ti ếng nói Nhân dân
TP.HCM đã có cuộc trò chuyện giữa bà Lê Huỳnh Thảo Hương - Giám đ ốc cao c ấp nhãn hi ệu
Chin-su thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Masan và thính gi ả c ủa đài.Ch ương
trình đã giới thiệu, chia sẻ những thành công n ổi bật của sản phẩm n ước t ương cao c ấp Chin-su
mới hiện đang là sản phẩm được người tiêu dùng cả nước tin dùng.Ch ương trình đ ược th ực
hiện với sự hợp tác của Ban Kinh tế- Đài Ti ếng nói Nhân dân TP.HCM, đ ược phát sóng trên
sóng AM 610 KHz

 Từ 15g30 - 16g00 ngày 8.9.2007, chuơng trình giao lưu tr ực ti ếp trên sóng phát thanh c ủa
Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM sẽ có cuộc trò chuyện giữa kỹ sư Lê Thị Nga - Giám đ ốc
Trung tâm Phát triển Công nghệ Thực phẩm Masan và thính gi ả của đài. Chương trình sẽ giới thiệu,
chia sẻ những thành công nổi bật của sản phẩm mới: mì khoai tây Omachi với câu slogan quen thuộc “R ất ngon mà
không sợ nóng”, hiện đang là sản phẩm được người tiêu dùng cả nước tin dùng.Chương trình được thực hiện với sự
hợp tác của Ban Kinh tế- Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM, được phát sóng trên sóng AM 610 KHz.


 Thưởng 1 tỷ cho người phát hiện Chinsu có chất gây ung thư: ngày 9/5/2007 tại TP Hồ Chí
Minh, đại diện Công ty cam kết: sẽ trả 1 tỷ đồng cho bất c ứ ai tìm ra đ ược 1 chai n ước t ương
Chin-su đang bán trên thị trường không đạt tiêu chuẩn c ủa B ộ Y t ế v ề ch ất 3-MCPD (ch ất gây
ung thư). Đồng thời Cty này sẽ khởi kiện UB ATTP Liên minh Châu Âu v ề vi ệc đ ưa ra nh ững
cáo buộc thiếu căn cứ.

 Chương trình nước mắm sạch Nam Ngư đến mọi nhà Chương trình được thực hi ện t ại
hàng trăm khu chợ lớn nhỏ khắp Bắc, Trung, Nam, và kéo dài liên tục từ tháng 7/2008 đ ến cu ối
tháng 9/2008. Kể từ khi bắt đầu thực hiện, hàng trăm ngàn ch ị em ph ụ n ữ đã có c ơ h ội dùng th ử
nước mắm sạch Nam Ngư và nhận quà tặng từ chương trình. Các ch ị n ội tr ợ cũng đã được cập
Nhóm 16 Trang 60
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
nhật thêm những thông tin hữu ích về sản phẩm Nước mắm sạch Nam Ngư thông qua việc tham
gia trò chơi “Vui cùng Nam Ngư – Nhận ngay quà tặng”. Hơn 300.000 chai nước mắm sạch Nam
Ngư đã được tặng và đem lại hàng trăm ngàn nụ cười hài lòng c ủa ch ị em ph ụ n ữ trên kh ắp c ả
nước.

 Bằng những hoạt động đa dạng và có ý nghĩa này, thông đi ệp “n ước m ắm s ạch Nam Ng ư
hoàn toàn không có Urê gây hại theo tiêu chuẩn VSATTP c ủa B ộ Y Tế” đã đ ược các ch ị em n ội
trợ khắp cả nước đón nhận nồng nhiệt. Không có gì đáng ngạc nhiên khi gi ờ đây, ng ười n ội tr ợ
nào cũng biết và lựa chọn Nam Ngư là nước mắm sạch và an toàn nhất cho sức kh ỏe c ủa gia
đình mình.

 TAM THÁI TỬ KÍNH LỄ PHẬT ĐẢN 100.000 CHAI NƯỚC TƯƠNG
KHÔNG CÓ 3-MCPD, KHÔNG CẶN - TỐT CHO SỨC KHỎE NGƯỜI SỬ DỤNG:
TPHCM ngày 12/5/2008, Công ty cổ phần Công nghiệp – Thương mại Masan chính thức
giới thiệu ra thị trường Việt Nam nước tương Tam T hái Tử không độc tố - không có 3-
MCPD và hoàn toàn không cặn.Nước tương Tam Thái Tử đảm bảo sức khỏe theo tiêu
chuẩn Bộ Y tế ngay từ ngày đầu tiên tung ra thị trường với hàm lượng 3-MCPD
không phát hiện, theo kiểm định của các cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, với quy trình sản xuất hiện đại theo công nghệ không cặn của Hoa Kỳ
thuộc độc quyền của Chin-su Foods, Tam Thái
Tử tự hào là loại nước tương hoàn toàn không
bị cặn, giúp người tiêu dùng tuyệt đối yên tâm
sức khỏe cả
cho nhà.

Tam Thái Tử gồm Nhất Ca - chai Tiết
Kiệm 650ml giá 8.500 đ, Nhất Ca chai 500ml giá
7.000 đ và Nhị Ca chai 500ml giá 4.500 đ. Hiện
đang có bán tại khắp các chợ, tiệm tạp hóa, siêu
thị gần bạn.
nhà
Hòa cùng cả nước với sự kiện mừng Đại Lễ
Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008, Masan kính lễ
các chùa 100.000 chai nước tương Tam Thái Tử
không 3-MCPD, không cặn, thông qua Ban Trị
Sự Thành Hội Phật Giáo TPHCM.


 Ngày hội doanh nghiệp và sinh
viên 2009 tại đại học Bách KhoaVới
mục tiêu tăng trưởng 250% so với 2008
, toàn hệ thống Masan Food đang dốc
sức hướng về doanh thu 4,250 tỉ tại
thời điểm 31/12/2009 .Nguồn Nhân
Lực Masan đang tiến hành nhiều hoạt
động thu hút nguồn lực từ nhiều nguồn
khác nhau, đặc biệt là lực lượng Sinh
Viên giỏi của các Trường Đại Học
danh tiếng của Việt NamNối tiếp thành
công của chương trình Quản Trị Viên
Nhóm 16 Trang 61
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
Tập sự tháng 7/2009 , Masan Food sẽ tham gia Ngày hội DN và SV năm 2009 do tr ường Đ ại h ọc
Bách Khoa TPHCM tổ chức Địa điểm : gian hàng A10 – Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM
Thời gian : từ 08 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 14/11/09 Đây là cơ hội cho các bạn sinh viên được
học tập, rèn luyện, thể hiện năng lực bản thân trong môi trường làm vi ệc đầy năng đ ộng và th ử
thách.

 Masan cứu trợ đồng bào Rục 6 tấn gạo,
600 thùng mì, 300 chăn đắp.Trao 1000 phần quà
với tổng trị giá 100 triệu đồng cho người dân ở
tâm bảo số 6 (Liên Chiểu, Đà Nẵng).Cứu trợ
cho các hộ nghèo ở xã Trà Vong, huyện Tân
Hưng, tỉnh Tây Ninh.

 Bên cạnh các chiến lược đã nêu ở trên thì
các hoạt động xã hội sẽ góp phần làm nâng cao
hình ảnh đẹp của công ty trong mắt người tiêu
dùng.Omachi đã ủng hộ tinh thần thi đấu cho các cầu thủ đội U23 Vi ệt Nam tham gia SEA
GAMES 25 bằng cách tặng rất nhiều mì gói để sử dụng trong suốt thời gian thi đấu.
Trong ảnh là cầu thủ Tiến Thành cùng các cầu thủ khác trong đội tuyển U23 Việt Nam.


 Cứu trợ đồng bào lũ lụt rong 2 ngày 21 và 22-10/2011,
ông Lê Văn Hồng và bà Nguyễn Thị Kim Thoa, đại diện
của Tập đoàn Masan và đại diện của báo Tiền Phong đã
đến Quảng Bình, mang theo 1.800 suất quà gồm những nhu
yếu phẩm và 20 triệu đồng tiền mặt để cứu trợ cho 3 xã b ị
thiệt hại nặng nhất của huyện Bố Trạch trong đợt lũ lụt
vừa qua.Đoàn cứu trợ đã trao 56 suất quà bằng tiền mặt
cho những cá nhân dũng cảm cứu người, gia đình có người chết trong lũ l ụt và 1.800 su ất quà
cho người dân 3 xã Sơn Trạch, Hưng Trạch và Liên Tr ạch.Trao đ ổi sau chuy ến đi, ông Lê Văn
Hồng tâm sự: “Tôi không ngờ lũ lụt đã gây thi ệt hại cho người dân mi ền Trung l ại l ớn đ ến v ậy.
Có đi tới nơi mới cảm nhận hết những mất mát, khó khăn ở vùng lũ. Tr ở v ề, chúng tôi s ẽ ti ếp
tục vận động mọi người ủng hộ để có thể mang thật nhiều quà đến với những người dân đang
hết sức khốn khó của miền trung sau lũ lụt”.Ông Hồng cho bi ết thêm, T ập đoàn Masan đ ược
thành lập với tầm nhìn hướng đến việc xây dựng những doanh nghi ệp hàng đầu đ ể khai thác
Nhóm 16 Trang 62
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
những lợi ích từ sự gia tăng của tầng lớp tiêu dùng trung lưu Việt Nam.

Lễ tung hàng Hạt Nêm Chin-su & nước tương Nếp Cái Hoa Vàng
-
Lễ kỷ niệm 12 năm thành lập Masan
-


3.2. Triển khai thực hiện kế hoạch

Dựa trên các kế hoạch được đề xuất và thông qua, công ty sẽ lựa chọn các bộ phận hợp
lý để thực hiện các kế hoạch.PHẦN KẾT LUẬN
Từ lúc xuất hiện tại thị trường Việt Nam, Masan Consumer với những chiến lược
marketing đúng đắn và sáng suốt đã tạo nên những cuộc “khuynh đảo th ị tr ường”. Công ty đã
khẳng định được uy tín thương hiệu và chất lượng sản phẩm đ ược th ể hi ện qua vi ệc chi ếm
lĩnh phần lớn thị trường tại một số mặt hàng như nước tương, nước mắm, mì ăn liền. Giành
được sự tin tưởng của người tiêu dùng, Masan đã và đang ngày càng phát tri ển, trong t ương
lai sẽ còn đạt được nhiều thành công hơn nữa.
Nhóm 16 Trang 63
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
PHỤ LỤC:
Khát vọng làm giàu của chàng du học sinh "cháy
túi"
http://www.masanfood.com/masan_info.php?id=9&cid=9

Hành trang là khát vọng làm giàu cháy bỏng, một s ố du h ọc sinh Vi ệt Nam đã
làm “nên chuyện” ở Nga từ bàn tay trắng. Bán nh ững món hàng là gói mì, chai n ước m ắm,
tương ớt nhưng nhiều người trong số họ giờ đã là triệu phú. Các cựu du h ọc sinh này đã
làm nên tên tuổi một công ty Việt Nam trên đất Nga: Masan Rus Trading, mà khi nh ắc đ ến
người ta hiểu đó là một công ty có “số má” - theo nh ư cách nói c ủa v ị sáng l ập ra t ập đoàn
này.

Lời thề và khát vọng
“Cuộc sống thế nào thì ta cứ phản ánh theo cách tự nhiên nhất. Tôi cũng vậy, có sao thì
cứ như vậy không cần phải cà vạt, vét tông gì đâu...”, Ch ủ tịch HĐQT Masan Group - Ti ến sĩ
Nguyễn Đăng Quang mở đầu câu chuyện với chúng tôi như vậy khi đ ược h ỏi có c ần “tân trang”
lại chút đỉnh để chụp ảnh cho đẹp.

Sự giản dị của anh, như nhiều người nhận xét, còn toát lên qua cách k ể chuyện: “Sau
hơn 10 năm học tập tại Nga (Liên Xô trước đây) tôi xách valy lên đường về n ước và hẹn v ới
lòng là sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng 2 năm sau tôi lại sang Nga, chuyến đi này m ục
đích hoàn toàn khác trước. Đi để kiếm sống”. Quang nhớ lại: “Không mu ốn quay l ại Nga vì lúc
đó mình nghèo, đi du học, nghe thì sang lắm nhưng cũng bao n ỗi ê ch ề.

Người ta nhìn mình bằng con mắt không được tôn trọng”. M ười mấy năm mi ệt mài kinh s ử, tr ở
về nước với bao hoài bão, ngọn lửa “Paven” hừng hựt trong chàng trai tuổi 20 lập tức trở nên...
leo loét vì cái bằng phó tiến sĩ của anh chẳng được trọng vọng h ơn gì cái b ằng c ủa bác “phó
mộc”. Quang ngậm ngùi: “67 nghìn đồng là số ti ền l ương hàng tháng tôi đ ược nh ận, làm sao
Nhóm 16 Trang 64
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
nuôi nổi bản thân huống hồ là gia đình, vợ con... Không tìm đ ược vi ệc gì kh ả dĩ h ơn. Trong đ ầu
tôi lúc này quay cuồng với suy nghĩ làm sao nuôi vợ con chứ đâu dám nghĩ t ới nh ững chuy ện cao
xa hơn là làm giàu. Tôi quyết định đi Nga”.

Không có tiền để mua vé máy bay, Quang phải mượn c ủa bạn bè nh ưng ni ềm tin vẫn
không hề lung lay. “Thị trường Nga lúc này đang chuyển đổi m ạnh m ẽ t ạo ra nhi ều c ơ h ội đ ể
làm ăn. Mình có kinh nghiệm trên 10 năm ở đây, bạn bè lại r ất đông. Không s ợ thi ếu v ốn mà ch ỉ
e trong đầu không có ý tưởng kinh doanh. Lần quay trở lại Nga này làm tôi đã ngộ ra đ ược nhi ều
điều. Kinh doanh cũng có nhiều điều thú vị, thách th ức, đòi h ỏi trí tu ệ, b ản lĩnh, ch ứ không ch ỉ
làm khoa học mới đòi hỏi cao như mình thường nghĩ. Thực sự, làm giàu không khó n ếu chúng ta
có khát vọng và tin tưởng vào đường đi đã xác định”, vị Chủ tịch Masan Group triết lý.

Dạy người Nga ăn mì gói và tương ớt.
Không phải là dân kinh doanh chuyên nghiệp nên lúc đó, những năm đ ầu c ủa th ập niên
90, Quang và các bạn bè phải mất một thời gian m ới nhận ra m ột đi ều: sao lại c ứ ph ải quanh
quẩn bán hàng cho vài trăm nghìn người Việt mà không phải là 150 tri ệu ng ười Nga. Tri ết lý
“Mỗi người Nga một gói mì là đủ sản lượng nhà máy c ả năm” ra đ ời t ừ đó. “Nghĩ là làm, c ả
nhóm bắt tay vào nghiên cứu, tìm cách chinh ph ục người Nga. Tìm hi ểu kh ẩu v ị ng ười Nga đ ể
điều chỉnh thành phần trong gói mì, bao bì cũng phải vẽ lại, thể hiện bằng ti ếng Nga đ ể h ọ d ễ
sử dụng, cho họ dùng thử, lấy ý kiến để điều chỉnh cho phù hợp... Chúng tôi đều là du h ọc sinh
sống lâu năm tại Nga nên những việc làm này không m ấy khó khăn”, anh Quang nh ớ l ại. Hai
container hàng đầu tiên sang Nga, cả nhóm bạn hồi hộp ch ờ đ ợi ph ản h ồi. R ồi ngày vui chi ến
thắng đã tới khi đơn đặt hàng thứ 2 tăng lên 4 container và cứ tăng mãi đến nỗi nhà máy sản xuất
nơi Quang đặt hàng phải tăng thêm 3 dây chuyền m ới đ ủ ph ục v ụ cho th ị tr ường Nga. Đ ơn hàng
liên tục đổ về, Masan quyết định đầu tư nhà máy sản xuất cho riêng mình với công su ất 30 tri ệu
gói mì mỗi tháng. Quang tự hào: “Lúc đó phải nói là thị tr ường Nga bùng n ổ v ới s ản ph ẩm mì ăn
liền mà chúng tôi tự hào là người tiên phong. Sau đó chúng tôi ti ếp t ục m ở r ộng th ị tr ường ra các
nước SNG”.

Kinh nghiệm thành công sản phẩm mì ăn liền khi ến Masan tự tin t ấn công vào th ị
trường Nga với các sản phẩm nước tương, nước mắm và tương ớt mang th ương hi ệu Mivimex.
Nhưng có lẽ thú vị nhất là câu chuyện chinh phục người Nga ăn t ương ớt. Ý t ưởng ban đ ầu đ ưa
ra bị nhiều người cho là điên rồ vì người Nga không ăn cay. Câu chuyện b ắt đ ầu t ừ m ột chuy ến
đưa nhân viên người Nga về Việt Nam tìm hàng đưa sang Nga bán. Các nhân viên Nga này đã
được cho thử thứ tương ớt mà họ chưa một lần nếm trước đó. Cay ch ảy n ước m ắt nh ưng các
bạn Nga cũng thừa nhận là ngon không kém nh ững th ứ n ước s ốt khác mà h ọ th ường ăn kèm
trong các bữa ăn. Vậy là sản phẩm này được đem sang bán th ử. “Ng ười Nga cũng r ất háo h ức
với những sản phẩm mới, cay thì chúng tôi điều ch ỉnh l ại cho b ớt cay, d ần dà chính nh ững
người Nga truyền miệng nhau về món hàng mới lạ này nên tốc đ ộ tăng tr ưởng còn nhanh h ơn
những mặt hàng trước”, anh Quang kể.

Xuất khẩu những thứ được coi là “mắm muối, tương cà” nhưng mỗi tháng Masan xuất
từ 50-70 container hàng. Doanh thu riêng mặt hàng thực phẩm năm 2005 đã vượt con số 100 triệu
USD.

Thử thách
“Chúng tôi luôn coi Việt Nam là nền tảng, Nga và các nước khác là th ị tr ường. Vì th ế
việc quay trở về thị trường trong nước chỉ là vấn đề thời gian”, Quang nói. Đánh d ấu cho s ự
quay lại thị trường Việt Nam vào năm 2001 - sau 5 năm thành lập công ty ở Nga, Masan đ ầu t ư
khoảng 20 tỉ đồng xây dựng chuỗi 25 cửa hàng tiện nghi tại TP.HCM. Với thế mạnh am hiểu thị
trường Nga thời chuyển đổi sang kinh tế thị trường, Masan đã tính toán rất chi li khi đưa mô hình

Nhóm 16 Trang 65
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
cửa hàng tiện nghi vào hoạt động. Các bước chuẩn bị khá bài bản, chuyên nghiệp t ừ thi ết l ập
quan hệ với các nhà cung cấp hàng, kể cả hàng tươi sống như rau sạch, th ịt sạch đ ến đào t ạo
đội ngũ nhân viên bán hàng và đầu tư cho vi ệc chuyển hàng hóa k ịp th ời b ằng công ngh ệ tin h ọc
thông qua một phần mềm quản lý riêng biệt v.v... Tuy nhiên, thói quen tiêu dùng c ủa ng ười Vi ệt
chưa thay đổi nhiều, doanh số không bù nổi chi phí... Chuỗi cửa hàng tiện nghi của Masan không
thắng nổi các cửa tiệm tạp hóa và siêu thị. Thế là sau mấy tháng ho ạt đ ộng Masan quy ết đ ịnh
đóng cửa tất cả các cửa hàng. Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang th ừa nh ận đây là m ột
thất bại nhưng “Chúng tôi dừng lại để tiếp nhận m ột cơ h ội khác. Masan ch ưa bao gi ờ tuyên b ố
ngưng hẳn. Thời điểm đó người tiêu dùng chưa chấp nhận trả tiền cho sự tiện ích. Nhưng tôi tin
là không lâu nữa thị trường phân phối bán lẻ của Việt Nam sẽ bùng n ổ và c ơ h ội s ẽ la ị xu ất
hiện cho những người biết kiên trì”.

Ngoài thực phẩm và hàng hải, Masan Group còn đầu tư vào thị trường vốn và khai thác
khoáng sản. Triết lý của Masan là dồn 80% tinh lực vào 20% ngành mũi nh ọn đ ể 20% ngành mũi
nhọn sẽ quyết định 90% kết quả kinh doanh. Lãnh đạo Masan không gi ấu tham v ọng: Nh ững
lĩnh vực trên cũng chỉ là phần nền để tập đoàn này tiếp tục khai phá vào nh ững lĩnh v ực m ới
chưa ai làm.

Năm 2002 thị trường thực phẩm tiêu dùng trong nước xuất hi ện m ột nhãn hàng đ ược
quảng cáo rầm rộ và ấn tượng: nước tương Chinsu. Nhắm đến phân khúc cao cấp, lại thuộc thế
hệ sinh sau đẻ muộn, nên chai nước tương Chinsu được chăm chút kỹ từ chất l ượng, tiêu chu ẩn
vệ sinh an toàn thực phẩm đến từng thước phim quảng cáo. Phó tổng giám đ ốc Masan Group
Trương Công Thắng tự tin: “Chúng tôi khẳng định công ngh ệ đang s ử d ụng đ ể s ản xu ất ra
những chai nước tương, nước mắm Chinsu là rất hiện đại, theo tiêu chuẩn châu Âu, có khả năng
kiểm soát hàm lượng 3-MCPD”. Nhưng sự đen đủi dường như cứ đeo đẳng Masan. Tại Bỉ, m ột
mẫu thử nước tương giả nhãn hiệu Chinsu bị coi là vi phạm quy định v ệ sinh an toàn th ực
phẩm. Tin xấu bay về Việt Nam, lập tức những người tiêu dùng nh ạy c ảm t ỏ ra nghi ng ờ
Chinsu. Doanh số giảm, hàng hóa không bán được, h ệ th ống phân ph ối nh ư b ị tê li ệt. Nh ưng
niềm tin của những người coi trọng chữ tín, làm ăn đàng hoàng đã đ ược đ ền đáp: kết qu ả ki ểm
tra của Thanh tra Bộ Y tế, Viện Vệ sinh y tế công c ộng TP.HCM đều ch ứng minh không phát
hiện thấy 3-MCPD trong các sản phẩm Chinsu. Nước tương Chinsu đ ược minh oan, ng ười tiêu
dùng, sau lần thử thách đó, đã không quay lưng lại với thứ nước tương họ đã yêu mến.

Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang chân thành: “Lúc xảy ra sự cố chúng tôi đã
nghĩ đến giải pháp thu hồi toàn bộ sản phẩm, đền bù người b ị thi ệt hại n ếu chúng tôi sai.
Nhưng niềm tin sắt đá vào việc làm đúng của mình mách bảo chúng tôi không đ ược chùn b ước.
Chúng tôi đúng và xã hội đã thừa nhận. Rõ ràng nếu cứ sợ tai nạn thì chừng nào bạn m ới dám lái
xe ra đường?”.

Trả lời câu hỏi Masan đã thành công đến đâu, Nguyễn Đăng Quang c ười n ửa đùa n ửa
thật: “Năm 1996 lúc thành lập Tập đoàn Masan Group, chúng tôi chỉ có một tri ệu phú (USD), bây
giờ đã vài người là triệu phú rồi”.
Nhóm 16 Trang 66
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
Masan - Nơi hội tụ và nuôi dưỡng khát vọng &
tài năng
http://www.masanfood.com/masan_info.php?id=28

Bạn là người khát khao làm việc và khát khao chinh phục các mục tiêu khó?

Bạn là người luôn có giải pháp trước mọi vấn đề?

Bạn là người tư duy một cách hệ thống và biết kết hợp sức mạnh của nhiều

người?

Những mẫu tin trên trang tuyển dụng của Masan luôn tạo cho người đọc m ột sự tò mò:
Masan là công ty nước nào đầu tư vào Việt Nam? Quy mô, lĩnh v ực ho ạt đ ộng? Các thách th ức
và áp lực công việc ra sao? Cơ hội khẳng định và phát triển bản thân?
Điều gây ngạc nhiên cho ứng viên – từng làm vi ệc tại các Công ty n ước ngoài mu ốn
thử sức tại Masan – khi tiếp xúc qua phỏng vấn, họ mới biết rằng: Masan là Công ty 100% c ủa
Việt Nam! Số công ty thành viên, vốn, quy mô…còn khiêm t ốn nhưng phong cách làm vi ệc, t ốc
độ xử lý vấn đề và nhất là những ước vọng “muốn làm một cái gì đó…” không nhỏ chút nào.
Có lẽ đây là một trong nhiều điểm đặc biệt tạo sự hứng thú cho nhiều người…

Những ngày đầu Masan…

Từ những sinh viên du học tại Nga, bắt đầu khởi nghi ệp v ới nh ững ý t ưởng kinh
doanh, hoài bão, ước mơ và quyết định chọn ngày thành lập Công ty là 01/04. H ẳn là nh ững sáng
lập thành viên Masan gởi gắm thông điệp của mình đến bạn bè người thân v ề m ột t ương lai ch ỉ
dành cho ai dám ước mơ, dám nghĩ, dám làm…

Đã 10 năm trôi qua…

Rất nhiều người đã tìm đến Masan như một lẽ thường tình của sự cùng chí h ướng.
Đến để chia sẻ, đồng cảm, cộng tác, để khẳng định hoặc đến để thử nghiệm mình…
Họ đều là những người luôn muốn thử sức mình ở những lĩnh vực “mũi nhọn”, họ tràn
đầy ý tưởng kinh doanh mới, ý tưởng đột phá khác người trong kinh doanh, dán chấp nhận rủi ro
và tiên phong đi đầu ở những lĩnh vực mới mẻ, đầy khó khăn mà chưa ai khai phá…

Thất bại cũng nhiều, thành công cũng không ít. Nhưng điều gì làm những con ng ười
Masan không bao giờ dừng lại và bằng lòng với những gì mình đ ạt đ ược. M ọi vi ệc đ ếu có th ể
giải thích qua hai chữ: Khát vọng.
Khát vọng là yếu tố đầu tiên hội tụ mọi người và cũng là chất kết dính các thành viên
trong quá trình “tôi tìm thấy tôi” tại Masan.
Khát vọng còn thể hiện rất nhiều lĩnh vực Masan đi tiên phong, dám chấp nh ận r ủi ro,
thất bại. Nhưng có một điều, khát vọng ấy ngày càng nhân lên – t ừ những thành công, ch ưa
thành công, từ những thăng trầm, từ những người bạn mới, đối tác mới…

Văn hóa Masan
Nhóm 16 Trang 67
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt

“Hội tụ và nuôi dưỡng khát vọng và tài năng để tìm ki ếm s ự đ ột phá nh ằm nâng
cao lợi ích của sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Chính vì v ậy khách hàng s ẽ t ưởng
thưởng chúng ta bằng doanh số, lợi nhuận dẫn đầu và sự phát triển bền vững”.

Tuyên bố sứ mệnh của Masan thể hiện khá rõ nét chiến lược, quan đi ểm ho ạt động và
sự cam kết của Masan đối với khách hàng, đối tác, cộng đồng, xã hội. Ch ủ Tịch HDQT – Ti ến sĩ
Nguyễn Đăng Quang đã từng phát biểu “Các bạn đừng làm hài lòng chúng tôi. Chúng ta đừng
làm hài lòng nhau mà hãy tìm mọi cách làm hài lòng khách hàng vì h ọ là ng ười tr ả l ương
cho tất cả chúng ta!”

Chính vì vậy, mọi nhân viên nhìn thấy trách nhiệm của mình trong t ừng công đo ạn c ủa
quá trình kinh doanh, với mục tiêu thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng như một điều tất yếu.

Với 4 giá trị nền tảng “Con người là tài sản và là nguồn lực cạnh tranh – Tiên
phong khai phá – Hợp tác cùng phát triển và hài hòa l ợi ích v ới các đ ối tác – Tinh th ần dân
tộc”, mọi nhân viên cảm nhận được nét đặc trưng của văn hóa Masan: m ột văn hóa quy ết li ệt
đạt mục tiêu, một văn hóa không nói nhiều đến khó khăn mà ph ải bi ết làm ch ủ công vi ệc c ủa
mình. Bất kỳ cá nhân nào có tính chủ động tương tác và bi ết khéo léo lôi kéo người khác theo
mình sẽ được đánh giá cao tại Masan.

Dù xuất thân từ đâu, kinh nghiệm bản thân, quá trình làm việc ra sao, “tr ường phái”
quản lý theo Âu – Á..nhưng tôn trọng và biết cách tận dụng “sự khác biệt” gi ữa các cá nhân đ ể
tạo sức mạnh là một trong nguyên tắc hành xử của các thành viên Masan. B ạn s ẽ ng ạc nhiên khi
biết rằng Masan đã vận dụng linh hoạt các tinh hoa của các trường phái về quản lý của các công
ty nước ngoài và áp dụng có chọn lọc các tinh hoa này.Doanh nghiệp cần có tầm nhìn, sẽ có
vốn
http://www.masanfood.com/masan_info.php?id=25

Masan là một doanh nghiệp tạo ra thương hiệu th ực ph ẩm Chinsu. N ước
tương Chinsu là một sản phẩm thành công của Masan và sau m ột th ời gian đã chi ếm
được 70% thị phần nước tương cao cấp. Ngoài nước t ương, Masan đã t ừng s ản xu ất mì
ăn liền và nước mắm Chinsu.

Nhưng tất cả vẫn chưa đủ. Masan mong muốn đến năm 2010, có thể đạt doanh số
100 triệu USD cho thương hiệu Chinsu. Để biến việc này thành hi ện thực, Masan lên k ế ho ạch
tung ra công cụ với tên gọi “vũ khí bí mật”.

Đó là nước mắm Chinsu cá hồi. Mục tiêu của Masan trong việc tung ra vũ khí này
đơn giản là thể hiện chiến lược: “Tạo ra và làm chủ các xu hướng tiêu dùng m ới”. Ý t ưởng ban
đầu là đưa ra một lọai nước mắm vẫn làm từ cá cơm (loại nước mắm phổ biến nhất ở VN hi ện
nay) cộng thêm hương vị độc đáo của cá hồi, vốn là một sản phẩm nổi tiếng của Bắc Âu.

Vào tháng 6-2006, khi nước mắm Chinsu cá hồi được tung ra th ị tr ường, m ột bất ng ờ
đầu tiên đã xảy ra với sản phẩm này. Nhà sản xuất cho biếu không các bà n ội tr ợ 12.000 chai
nước mắm cá hồi trong siêu thị và chỉ trong vòng… 30 phút, các chai nước mắm này đã hoàn toàn
hết sạch.Cách lấy nước mắm miễn phí Chinsu cá hồi cũng r ất hay. Các bà n ội tr ợ vào siêu th ị
Nhóm 16 Trang 68
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
mua sản phẩm, sau đó được hoàn lại tiền.

Sau khi ăn thử, các gia đình cảm nhận được loại nước mắm cá hồi này ngon thật sự.
Sau 6 tháng tung ra sản phẩm, Masan lập tức làm thêm m ột dây chuyền s ản xu ất n ước m ắm
mới và theo Masan thì chỉ vài tháng nữa, tập đoàn này phải xây dựng thêm c ả m ột nhà máy s ản
xuất nước mắm cá hồi. Doanh số của loại nước mắm này tới đây sẽ đ ạt k ỷ l ục 1 tri ệu
USD/tháng.

Đi vào thị trường gia vị với những cú hích ngo ạn m ục, thương hiệu Chinsu c ủa
Masan đã chứng tỏ rằng tập đoàn này hoàn toàn có tầm nhìn xa và có khao khát mãnh li ệt trong
việc chinh phục thị trường…

Mà thị trường gia vị Việt Nam thì thực sự mênh mông. Chỉ riêng n ước m ắm hi ện có
95% tổng số gia đình Việt Nam sử dụng và mỗi năm người Vi ệt tiêu th ụ h ết 200 tri ệu lít n ước
mắm. Một thị trường thực sự béo bở, không kém gì thị trường b ột gi ặt và d ầu g ội đ ầu. Rõ ràng,
các doanh nghiệp hàng đầu có tầm cỡ quốc tế trong thị tr ường gia v ị nh ư Vedan, Magi,
Ajinomoto và Knorr cũng sẽ phải dè chừng một đối thủ như Masan.

Ông Lưu Đức Khánh, Tổng giám đốc ABBANK cho biết: Chúng tôi rất ủng hộ các
doanh nghiệp có tầm nhìn xa và đưa ý tưởng m ới vào sản xu ất các s ản ph ẩm m ới ph ục v ụ t ốt
cho thị trường như Masan.

Với những doanh nghiệp và các sản phẩm như vậy, ABBANK sẵn sàng cung ứng
nguồn vốn nhằm đầu tư vào nhà xưởng, lắp đặt các dây chuyền m ới và h ỗ tr ợ vi ệc ti ếp th ị s ản
phẩm ra thị trường .Với tư cách là nhà hoạt động ngân hàng lâu năm ông Khánh kh ẳng đ ịnh:
“Vốn không phải là yếu tố quan trọng duy nhất. Nếu mỗi doanh nghiệp có tầm nhìn tốt với phát
triển thì nguồn vốn sẽ tìm đến với họ”.

Giáo sư John Quelch, Hiệu phó kinh doanh của Đại học Havard vừa sang Vi ệt Nam
tham gia hội thảo “Làm thế nào để các doanh nghiệp Việt Nam có thể hội nhập toàn c ầu thành
công” cho biết các doanh nghiệp Việt Nam nên tự tin rằng mình đ ủ kh ả năng qu ản lý và s ức
mạnh để cạnh tranh.

Lợi thế của doanh nghiệp VN là biết nguồn cung ứng, biết thị trường, biết khách
hàng và các kênh phân phối là lợi thế mà các khách hàng n ước ngòai không có. N ếu có tầm nhìn
cũng như có khao khát và có niềm tin rằng mình sẽ thành công thì thành công sẽ đến với các bạn.

Giáo sư đã đưa ra các ví dụ về các doanh nghiệp nhỏ ở Nam Mỹ và Mỹ đã thành công
từ việc có khao khát, có niềm tin và tầm nhìn khi tung ra sản phẩm c ủa mình và cho r ằng ngay ở
Việt Nam, chắc chắn cũng có rất nhiều nhà kinh doanh đang có những khao khát này.


Mục đích - Giá trị và Nguyên tắc hoạt
động
http://www.masanfood.com/masan_info.php?id=3

* MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG

"Hội tụ và nuôi dưỡng khát vọng & tài năng để tìm kiếm sự đột phá nhằm nâng
cao lợi ích của sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Chính vì vậy, khách hàng sẽ tưởng
Nhóm 16 Trang 69
Bài tiểu luận: “Chiến lược – mục tiêu kinh doanh của công ty Masan Consumer”.
GVHD: Th.S Hoàng Thị Ánh Nguyệt
thưởng chúng ta bằng doanh số, lợi nhuận dẫn đầu và sự tăng trưởng bền vững."

BỐN GIÁ TRỊ NỀN TẢNG CỦA MASAN

1. Con người là tài sản, là nguồn lực cạnh tranh.
2. Tiên phong khai phá với khát vọng chiến thắng.
3. Hợp tác cùng phát triển, hài hòa lợi ích với các đối tác.
4. Tinh thần dân tộc.
BỐN PHẨM CHẤT CỦA CON NGƯỜI MASAN

1. Tài năng và sáng tạo.
2. Tố chất lãnh đạo.
3. Tinh thần làm chủ công việc.
4. Liêm khiết và minh bạch.

SÁU NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA MASAN

1. Lợi ích khách hàng, công ty (cổ đông), nhân viên không tách rời nhau.
2. Làm việc theo nhóm.
3. Tôn trọng cá nhân.
4. Tổ chức luôn học hỏi, luôn đổi mới.
5. Định hướng theo mục tiêu và kết quả cuối cùng.
Nhóm 16 Trang 70

Top Download Quản Trị Kinh Doanh

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản