Đề tài " CHỐNG DAO ĐỘNG CHO CÔNG TRÌNH BẰNG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN CHỦ ĐỘNG "

Chia sẻ: Phamthai Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
121
lượt xem
37
download

Đề tài " CHỐNG DAO ĐỘNG CHO CÔNG TRÌNH BẰNG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN CHỦ ĐỘNG "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như chúng ta đã biết, nhiều công trình trên thế giới đã áp dụng kỹ thuật chống dao động bằng các giảm chấn thụ động. Nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật này là tiêu hao năng lượng dao động của công trình trong các thiết bị giảm chấn gắn thêm vào công trình. Các thiết bị này hoạt động được cũng nhờ vào chính năng lượng dao động của công trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài " CHỐNG DAO ĐỘNG CHO CÔNG TRÌNH BẰNG KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN CHỦ ĐỘNG "

  1.    Héi nghÞ khoa häc toµn  quèc  lÇn thø hai vÒ Sù cè vµ h háng c«ng tr×nh X©y dùng chèng dao ®éng cho c«ng tr×nh  B»ng kü thuËt ®iÒu khiÓn chñ ®éng ACTIVE CONTROL OF STRUCTURE VIBRATIONS ThS. Ng« Vi Long §¹i häc B¸ch Khoa, §¹i häc Quèc gia Thµnh phè Hå ChÝ Minh ABSTRACT:  In our century, controls of structure vibrations  now   become   a   domain   more   and   more   interested,   and   technolodgy of vibration control of structures makes  a  lot   of   new   progresses.   In   this   paper,   we   want   to  introduce   some   lines   about   the   tehnolodgy   of   active  control of structure vibration. Based on the information   about   input   and  output   of  structure   system,   a  control   force(s) is actively entered in the system to change the  dynamic parameters of structures and/or external loads,  in order to reduce vibration.  Tõ   KhãA:  §iÒu khiÓn, gi¶m chÊn, chñ ®éng, thô ®éng, thÝch  nghi, ph¶n håi.   1. Më ®Çu Nh chóng ta ®∙ biÕt, nhiÒu c«ng tr×nh trªn thÕ giíi ®∙ ¸p  dông kü thuËt chèng dao ®éng b»ng c¸c gi¶m chÊn thô ®éng.  Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña kü thuËt nµy lµ tiªu hao n¨ng lîng  dao ®éng cña c«ng tr×nh trong c¸c thiÕt bÞ gi¶m chÊn g¾n  thªm vµo c«ng tr×nh. C¸c thiÕt bÞ nµy ho¹t ®éng ®îc còng  nhê vµo chÝnh n¨ng lîng dao ®éng cña c«ng tr×nh. Cho ®Õn ®Çu nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû 20, trªn thÕ giíi b¾t  dÇu xuÊt hiÖn nh÷ng c«ng tr×nh sö dông c¸c thiÕt bÞ gi¶m  chÊn chñ ®éng, ho¹t ®éng ®îc nhê c¸c nguån n¨ng lîng bªn  ngoµi ®éc lËp. Kü thuËt ®iÒu khiÓn chñ ®éng cã nh÷ng u ®iÓm  vît tréi so víi kü thuËt ®iÒu khiÓn bÞ ®éng. Díi ®©y, chóng  t«i xin giíi thiÖu mét sè nÐt vÒ kü thuËt ®iÒu khiÓn chñ  ®éng . 2. PH¦¥NG TR×NH DAO §éng–vai trß cña lùc ®iÒu khiÓn Gi¶ sö chóng ta xem xÐt mét hÖ mét bËc tù do nh h×nh 1, ph­ ¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña hÖ cã d¹ng: m f ** * K m . v + . v+ . v = C K f trong ®ã :
  2. v m ­ khèi lîng cña hÖ. C C ­ ®é gi¶m chÊn cña hÖ. H×nh 1. hÖ mét bËc  K ­ ®é cøng cña hÖ. tù do f ­ ngo¹i lùc t¸c dông lªn hÖ. v ­ chuyÓn vÞ cña khèi lîng m. §Ó ®iÒu khiÓn dao ®éng cña khèi lîng m, chóng ta cã thÓ  thay   ®æi   c¸c  tham   sè   ®éng   häc   cña  hÖ  :   m,   C,   K  hoÆc/vµ  ngo¹i lùc t¸c dông lªn hÖ f : Khi xem xÐt ¶nh hëng ®èi dao ®éng cña hÖ, ta thÊy sù thay  ®æi khèi lîng chØ lµm thay ®æi vÞ trÝ cña ®Ønh céng hîng  trªn thang tÇn sè, mµ kh«ng lµm thay ®æi gi¸ trÞ ®Ønh céng  hëng trong c¶ hai trêng hîp hÖ chÞu t¶i träng bªn ngoµi vµ  dao ®éng nÒn.  Thay dæi ®é cøng sÏ dÞch chuyÓn vÞ trÝ ®Ønh céng hëng còng  nh lµm thay ®æi gi¸ trÞ chuyÓn vÞ cña dao ®éng trong trêng  hîp hÖ chÞu t¶i träng, song kh«ng lµm thay ®æi gi¸ trÞ ®Ønh  céng hëng trong trêng hîp hÖ chÞu dao ®éng nÒn. ViÖc t¨ng ®é gi¶m chÊn cña hÖ sÏ lµm suy gi¶m gi¸ trÞ ®Ønh  céng hëng trong c¶ hai trêng hîp chÞu t¶i ngoµi vµ dao ®éng  nÒn.[2],[5]. Trong kü thuËt ®iÒu khiÓn chñ ®éng, tÊt c¶ c¸c thay ®æi ®ã  ®Òu cã thÓ ®¹t ®îc th«ng qua mét lùc ®iÒu khiÓn r. §Ó t¹o  ra lùc ®iÒu khiÓn nµy, chóng ta cã thÓ g¾n thªm mét thiÕt  bÞ gi¶m chÊn khèi lîng chñ ®éng(active mass damper AMD), sö  dông khèi lîng phô m1  nh  h×nh vÏ 2, nèi víi khèi lîng m  th«ng qua mét ®éng c¬.    Ph¬ng   tr×nh   chuyÓn   ®éng   cña  m f m1 hÖ ®îc viÕt l¹i nh sau: K ** * m. v +C . v +K .v = f −r r v lùc ®iÒu khiÓn r cã thÓ viÕt  C ** * r = g 0 . v + g1 . v + g 2 .v + g 3 . f díi d¹ng: Khi chóng ta cho g1 = g2 = g3  H×nh 2. hÖ mét bËc tù do  = 0, ph¬ng tr×nh chuyÓn ®éng  cã g¾n thiÕt bÞ gi¶m  cña hÖ trë thµnh: chÊn chñ ®éng. ** * ( m +g 0 ). v +C. v +K .v = f nh  vËy, chóng ta thÊy lùc ®iÒu khiÓn r ë ®©y cã t¸c dông  lµm thay ®æi tham sè khèi lîng cña hÖ. Còng xem xÐt t¬ng tù  nh vËy, chóng ta thÊy lùc ®iÒu khiÓn r cã vai trß lµm thay  ®æi ®é gi¶m chÊn, ®é cøng còng nh ngo¹i lùc.
  3. 2. c¸c s¬ ®å ®iÒu khiÓn  Ngo¹i  HÖ kÕt  §¸p øng lùc cÊu H×nh 3.  S¬   ®å   khèi  C¬ cÊu chÊp  cña hÖ thèng hµnh C¶m biÕn Bé ®iÒu  C¶m biÕn khiÓn trung  Tïy theo c¸ch thøc tæ chøc cña hÖ thèng mµ ta cã c¸c s¬ ®å  nh sau [2],[4]: 2.1. S¬ ®å ®iÒu khiÓn vßng kÝn Heä keát Ñaùp H×nh 4. S¬ ®å ®iÒu khiÓn  caáu öùng vßng kÝn Cô caáu chaáp Cô caáu chaáp haønh haønh Caûm Boä ñieàu Boä ñieàubieán khieån trung Caûm khieån trung bieántaâm taâm Theo   s¬  ®å  nµy,  c¸c   ®¸p   øng  cña   hÖ  (  gia   tèc,  vËn   tèc,  chuyÓn vÞ) sÏ ®îc håi tiÕp trë l¹i bé ®iÒu khiÓn trung t©m.  bé ®iÒu khiÓn trung t©m sÏ tÝnh tãan gi¸ trÞ lùc ®iÒu khiÓn  vµ ra lÖnh cho c¬ cÊu chÊp hµnh ph¸t lùc ®iÒu khiÓn. Toµn  bé hÖ thèng t¹o thµnh vßng kÝn.  2.2. S¬ ®å ®iÒu khiÓn vßng hë H×nh 5.  Ñaùp Heä keát S¬   ®å   ®iÒu  öùng caáu khiÓn   vßng  hë Cô caáu chaáp haønh
  4. Boä ñieàu Caûm khieån trung bieán taâm 2.3. S¬ ®å ®iÒu khiÓn hçn hîp: Bao gåm c¶ 2 lo¹i trªn.  3.bµi to¸n thiÕt kÕ tèi  u Mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng cña c«ng t¸c thiÕt kÕ  ®iÒu khiÓn chñ ®éng lµ lùa chän c¸c hÖ sè g0, g1, g2, g3[2].  Ta cã thÓ ®Æt ra c¸c bµi tãan tèi u kh¸c nhau ®Ó x¸c ®Þnh  c¸c hÖ sè nµy. Ch¼ng h¹n, cùc tiÓu n¨ng lîng cung cÊp cho  thiÕt bÞ , hoÆc cùc tiÓu thêi gian ®Ó c¸c ®¸p øng cña hÖ  trë vÒ trong giíi h¹n cho phÐp.   Díi ®©y chóng t«i xin tr×nh bµy mét bµi tãan tèi u nh sau: Bé ®iÒu khiÓn trung t©m sÏ liªn tôc theo dâi c¸c ®¸p øng  cña hÖ, cïng gi¸ trÞ cña t¶i träng ngoµi. Mét khi ngìng an  toµn bÞ vi ph¹m, ch¼ng h¹n chuyÓn vÞ vît qu¸ giíi h¹n cho  phÐp, th× bé ®iÒu khiÓn sÏ ra lÖnh cho c¬ cÊu chÊp hµnh  ph¸t ra vect¬ lùc ®iÒu khiÓn  nh»m ®a tÊt c¶ c¸c ®¸p øng vÒ  díi   ngìng   ®Þnh   tríc   sau   mét   kho¶ng   thêi   gian   nhÊt   ®Þnh.  Biªn ®é cña lùc ®iÒu khiÓn ®îc x¸c ®Þnh sao cho gi¶m thiÓu  tèi ®a n¨ng lîng cung cÊp. Gi¶ sö  chóng ta xem xÐt mét hÖ  kÕt cÊu n bËc tù do. T¹i thêi ®iÓm t0, vec t¬ t¶i träng  ngoµi lµ P0, ®¸p øng cña hÖ lµ vec t¬ chuyÓn vÞ  X0, vec t¬  vËn tèc VT0, vµ vec t¬ gia tèc GT0. Còng gi¶ sö r»ng, t¹i  thêi ®iÓm t0, cã mét hÖ thèng xung ¸p ®Æt lªn kÕt cÊu, biÓu  diÔn b»ng vec t¬ XG0. T¹i thêi ®iÓm t1 sau ®ã ( ∆t = t1 – t0  ®ñ nhá ®Ó ®¶m b¶o gi¶  thiÕt t¶i träng kh«ng ®æi), t¬ng øng chóng ta cã c¸c vect¬  X1, VT1, GT1  lµ vec t¬ chuyÓn vÞ, vËn tèc vµ gia tèc dao  ®éng cña hÖ.  Chóng ta cã thÓ viÕt ph¬ng tr×nh x¸c ®Þnh ®¸p øng cña hÖ  t¹i thêi ®iÓm t1 nh sau: VTi = Kx . X0 + KVT . VT0+KGT . GT0+KP . P0+KXG . XG0            GTi = Hx.Xo + HVT . VTo +HGT . GTo +Hp.Po + HXG . Go
  5.            Xi = Zx. Xo + Z GT . VTX + ZGT .GTo + ZP .Po + ZXG .  XGo Zx lµ ma trËn ¶nh hëng chuyÓn vÞ. PhÇn tö ZX­ik  lµ chuyÓn vÞ  t¹i bËc tù do thø i cña hÖ ë thêi ®iÓm t1 do chuyÓn vÞ ®¬n  vÞ t¹i bËc tù do thø k cña hÖ ë thêi ®iÓm t0  tríc ®ã g©y  ra. ZVT lµ ma trËn ¶nh hëng vËn tèc. PhÇn tö ZVT­ik  lµ chuyÓn vÞ  t¹i bËc tù do thø i cña hÖ ë thêi ®iÓm t1 do vËn tèc ®¬n vÞ  t¹i bËc tù do thø k cña hÖ ë thêi ®iÓm t0 tríc ®ã g©y ra. ZGT lµ ma trËn ¶nh hëng gia tèc. PhÇn tö ZGT­ik  lµ chuyÓn vÞ  t¹i bËc tù do thø i cña hÖ ë thêi ®iÓm t1 do gia tèc ®¬n vÞ  t¹i bËc tù do thø k cña hÖ ë thêi ®iÓm t0 tríc ®ã g©y ra. ZP lµ ma trËn ¶nh hëng t¶i träng. PhÇn tö ZP­ik  lµ chuyÓn vÞ  t¹i bËc tù do thø i cña hÖ ë thêi ®iÓm t1 do t¶i träng ®¬n  vÞ cã bÒ réng b»ng  ∆t t¹i bËc tù do thø k cña hÖ ë thêi  ®iÓm t0 tríc ®ã g©y ra. ZXG  lµ   ma   trËn   ¶nh   hëng   lùc   ®iÒu   khiÓn.   PhÇn   tö   ZXG­ik  lµ  chuyÓn vÞ t¹i bËc tù do thø i cña hÖ ë thêi ®iÓm t1 do lùc  ®iÒu khiÓn ®¬n vÞ cã bÒ réng b»ng  ∆t t¹i bËc tù do thø k  cña hÖ ë thêi ®iÓm t0 tríc ®ã g©y ra. C¸c ma trËn KX, KVT, KGT, KP vµ KXG còng dîc ®Þnh nghÜa lÇn l­ ît lµ c¸c ma trËn ¶nh hëng cña chuyÓn vÞ, vËn tèc, gia tèc,  t¶i träng còng nh lùc ®iÒu khiÓn t¸c dông t¹i thêi ®iÓm t0  ®Õn vec t¬ vËn tèc cña hÖ t¹i thêi ®iÓm t1. C¸c ma trËn HX,  HVT, HGT, HP vµ HXG ®Þnh nghÜa lÇn lît lµ c¸c ma trËn ¶nh hëng  cña chuyÓn vÞ, vËn tèc, gia tèc, t¶i träng còng nh lùc ®iÒu  khiÓn t¸c dông t¹i thêi ®iÓm t0  ®Õn vec t¬ gia tèc cña hÖ  t¹i thêi ®iÓm t1.     Chóng ta cã thÓ ®Æt bµi to¸n nh sau: §Ó nh»m tiÕt kiÖm n¨ng lîng, cÇn cùc tiÓu hãa hµm chi phÝ  n¨ng lîng sau: XG­1 * XG Víi ®iÒu kiÖn rµng buéc lµ gia tèc, vËn tèc, vµ chuyÓn vÞ  cña c¸c bËc tù do cña hÖ ph¶i n»m díi ngìng cho phÐp. Chóng  ta cã thÓ viÕt ®iÒu kiÖn rµng buéc nh sau: X i ≤  ngìng chuyÓn vÞ  [ X ]                  VTi ≤  ngìng vËn tèc  [VT ]  ngìng gia tèc                      GTi ≤ 4. vÝ dô m« pháng 
  6. Chóng t«i ®∙ tiÕn hµnh m« pháng mét sè bµi to¸n ®iÒu khiÓn  chñ ®éng dao ®éng c«ng tr×nh trªn phÇn mÒm MathLab 5.3. ®ã  lµ c¸c bµi to¸n ®iÒu khiÓn chñ ®éng mét hÖ kÕt cÊu mét bËc  tù do, chÞu c¸c t¶i träng h×nh sin vµ t¶i ngÉu nhiªn, víi  c¸c gi¶i thuËt nh  tr×nh bµy ë trªn còng nh  víi c¸c gi¶i  HÖ mét  bËc tù  Khèi so  s¸nh, ra  Khèi  chÊp  thuËt kh¸c. Díi ®©y, chóng t«i xin giíi thiÖu kÕt qu¶ m«  pháng hÖ chÞu t¶i träng h×nh sin, víi gi¶i thuËt nh trªn ®∙  m« t¶. H×nh 6. M« pháng hÖ mét bËc tù do, cã hÖ thèng gi¶m chÊn  chñ ®éng, chÞu t¶i h×nh sin. Trªn h×nh 7 thÓ hiÖn chuyÓn vÞ cña hÖ cã thiÕt bÞ gi¶m chÊn  chñ ®éng so víi hÖ kh«ng cã thiÕt bÞ. Khi chuyÓn vÞ cña hÖ  b¾t ®Çu vît qua ngìng, th× lËp tøc bé ®iÒu khiÓn trung t©m  sÏ ra lÖnh cho c¬ cÊu chÊp hµnh ph¸t ra mét lùc ®iÒu khiÓn  nh»m ®a chuyÓn vÞ cña hÖ trë l¹i trong giíi h¹n cho phÐp.  Vµ qu¸ tr×nh cø x¶y ra liªn tôc nh vËy, nªn chóng ta cã thÓ  thÊy chuyÓn vÞ cña hÖ dao ®éng xung quanh møc ngìng.   
  7. ChuyÓn vÞ cña  ChuyÓn vÞ cña hÖ  hÖ ®­îc ®iÒu  kh«ng ®­îc ®iÒu  khiÓn chñ ®éng khiÓn H×nh 7. ChuyÓn vÞ cña hÖ mét bËc tù do chÞu t¶i träng h×nh  sin trong hai trêng hîp: Kh«ng cã thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ cã thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn chñ  ®éng. 5. t×nh h×nh triÓn khai øng dông trªn thÕ giíi HiÖn nay, cã kho¶ng h¬n 20 c«ng tr×nh cao tÇng ¸p dông kü  thuËt ®iÒu khiÓn chñ ®éng   ®îc x©y dùng trªn thÕ giíi tõ  ®Çu thËp kû 90 cña thÕ kû 20 trë l¹i ®©y, hÇu hÕt tËp trông  t¹i NhËt B¶n ( 19 c«ng tr×nh).   ®Ó cã c¸i nh×n s¬ lîc vÒ  tr×nh ®é ¸p dông cña kü thuËt nµy trªn thÕ giíi, chóng t«i  xin giíi thiÖu 2 c«ng tr×nh tiªu biÓu sau: C«ng tr×nh KYOBASHI SEIWA BUILDING ®îc x©y dùng t¹i Tokyo  vµo n¨m 1989 lµ c«ng tr×nh ®Çu tiªn trªn thÕ giíi øng dông  kü thuËt nµy. c«ng tr×nh cã 11 tÇng, cao 33,1 m, khèi lîng  suy réng ë mode ®Çu tiªn lµ 400 tÊn. HÖ thèng chèng dao  ®éng bao gåm 2 gi¶m chÊn khèi lîng chñ ®éng ( active mass  damper AMD). Mét AMD nÆng 4 tÊn ®îc sö dông ®Ó chèng l¹i  dao ®éng theo ph¬ng ngang nhµ, ®îc bè trÝ ë gÇn träng t©m  nhµ. Mét AMD nÆng 1 tÊn ®îc sö dông ®Ó chÞu c¸c dao ®éng  xo¾n, bè trÝ ë mét ®Çu håi. C¶ 2 ho¹t ®éng ®îc nhê c¸c c¬  cÊu thñy lùc. Môc tiªu khi thiÕt kÕ hÖ thèng gi¶m chÊn nµy 
  8. lµ lµm suy gi¶m dao ®éng cña ng«i nhµ khi chÞu gÝo m¹nh hoÆc c¸c trËn ®éng ®Êt võa ph¶i . C«ng tr×nh YOKOHAMA LAND MARK TOWER cao nhÊt níc NhËt ® îc x©y dùng t¹ i Yokohama, Kanagawa, n¨m 1993. ChiÒu cao c«ng tr×nh 296 m, nÆng 260610 tÊn, gåm 70 tÇng. KÕt cÊu chÝnh lµ khung thÐp, cã sö dông kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp ë mét sè kÕt cÊu phô. C«ng tr×nh cßn ® îc dù tr ï n©ng thªm mét sè tÇng. Dao ®éng cña c«ng tr×nh ® îc ®iÒu khiÓn bëi mét hÖ thèng gi¶m chÊn hçn hîp (Hybr id mass damper HMD), gåm 2 khèi ví i tæng träng l îng 340 tÊn, ho¹t ®éng ® îc nhê hÖ thèng secvo motor. §èi t îng cña hÖ thèng gi¶m chÊn lµ c¸c c¬n giã m¹nh hoÆc c¸c trËn ®éng ®Êt trung b×nh. H×nh 8. Th¸p Yokohama Land Mark, ®¶o Kanagawa, NhËt b¶n, 1993. Cao 296 m, gåm 70 tÇng (h×nh bªn tr¸ i ) . H×nh 9. Mét trong hai th iÕt bÞ gi¶m chÊn, nÆng 170 tÊn, cã d¹ng con l¾c ®¬n nhiÒu tÇng ® bè trÝ trªn tÇng îc 68 cña tßa nhµ. 6. u ®iÓm cña kü thuËt ®iÒu khiÓn chñ ®éng  Kü thuËt ®iÒu khiÓn chñ ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n kü thuËt gi¶m chÊn thô ®éng. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c th iÕt bÞ ho¹t ®éng theo nguyªn lý gi¶m chÊn thô ®éng phô thuéc Ýt nhÊt vµo 2 yÕu tè: th«ng t in tõ c¸c ®¸p øng cña hÖ thèng vµ n¨ng l îng dao ®éng cña hÖ thèng. Th«ng t in vÒ ®¸p øng cña hÖ thèng kh«ng ® îc thu thËp tõ c¸c c¶m biÕn cã ®é nhËy cao, nªn ph¶n øng cña c¸c th iÕt bÞ kh«ng ® îc nhanh nh¹y. MÆt kh¸c, do n¨ng l îng ho¹t ®éng cña th iÕt bÞ lÊy tõ chÝnh ngay n¨ng l îng dao ®éng cña hÖ thèng, nªn nguån n¨ng l îng kh«ng æn ®Þnh. Kü thuËt ®iÒu khiÓn chñ ®éng kh¾c phôc ® 2 nhîc îc ®iÓm trªn . VÒ nguyªn t¾c, t ïy theo d¹ng dao ®éng cÇn ®iÒu khiÓn mµ th iÕt kÕ gi¸ trÞ c¸c tham sè ®éng häc cña th iÕt bÞ gi¶m chÊn thô ®éng kh¸c nhau [2] , [ 3 ] ( ch¼ng h¹n: dao ®éng cìng bøc do t¶ i tuÇn hoµn, t¶ i ngÉu nhiªn , dao ®éng tù do. . . ) .
  9. ThiÕt bÞ gi¶m chÊn chñ ®éng cã thÓ ® sö dông cho c¸c d¹ng îc dao ®éng kh¸c nhau do kh¶ n¨ng thay ® c¸c tham sè ®éng æi häc dÔ dµng. Khi cÇn chèng dao ®éng ë nhiÒu mode kh¸c nhau, cÇn ph¶i sö dông nhiÒu thiÕt bÞ gi¶m chÊn thô ®éng t ¬ng øng, do mçi thiÕt bÞ chØ ® thiÕt kÕ ho¹t ®éng ë mét tÇn sè nhÊt ®Þnh îc [2]. Mét thiÕt bÞ gi¶m chÊn chñ ®éng cã thÓ ® thiÕt kÕ ®Ó îc ho¹t ®éng ë c¶ mét d¶i tÇn sè réng. §Ó gi¶m chÊn thô ®éng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, cÇn x¸c ®Þnh kh¸ chÝnh x¸c c¸c tham sè ®éng häc cña c«ng tr×nh. Do c¸c tham sè nµy cã thÓ thay ® trong qu¸ tr×nh tån t¹ i c«ng æi tr×nh, ®Ó kh¾c phôc ngêi ta cã thÓ ph¶i bè trÝ nhiÒu thiÕt bÞ gi¶m chÊn, kÐo theo gi¸ thµnh t¨ng lªn [2]. víi kü thuËt ®iÒu khiÓn chñ ®éng , cã thÓ kh¾c phôc b»ng c¸ch l i ªn tôc ®o ®¹c vµ tÝnh tãan l¹ i gi¸ trÞ c¸c tham sè ®Ó hiÖu chØnh c¸c phÐp tÝnh to¸n. mét gi¶i ph¸p kh¸c lµ cã thÓ sö dông c¸c gi¶i thuËt ®iÒu khiÓn kh«ng trùc tiÕp phô thuéc vµo c¸c tham sè ®éng häc. 7. mét sè vÊn ®Ò xung quanh gi¶i ph¸p kü thuËt ®iÒu khiÓn  chñ ®éng [5] VÊn ®Ò x¸c ®Þnh gi¸ trÞ t¶i träng, ®o ®¹c chuyÓn vÞ, vËn tèc cña c«ng tr×nh t ¬ng ®èi khã. ViÖc m« h×nh hãa c«ng tr×nh còng lµm sai lÖch th«ng tin vÒ c«ng tr×nh. HiÖn t îng trÔ trong c¸c kh©u ®o ®¹c, truyÒn vµ xö lý d÷ l iÖu, khëi ®éng vµ ph¸t lùc ®iÒu khiÓn cã thÓ dÉn tí i sù kh«ng æn ®Þnh cña hÖ thèng. Sè l îng c¶m biÕn, sè l îng c¬ cÊu chÊp hµnh, vÞ trÝ bè trÝ trªn c«ng tr×nh còng lµ c¸c vÊn ®Ò cÇn ®ù¬c xem xÐt kü l - ìng. C¬ cÊu chÊp hµnh, nguån n¨ng l îng cho c¬ cÊu chÊp hµnh lµ mét vÊn ®Ò quan träng. Thoe c¸c tÝnh to¸n cña chóng t«i , th× nguån n¨ng l îng nµy cÇn cã kh¶ n¨ng t¹o c«ng suÊt kh¸ l ín song dung l îng kh«ng cÇn ph¶i qu¸ l ín. 8. mét vµi kÕt luËn Gi¶i ph¸p kü thuËt ®iÒu khiÓn chñ ®éng cã nhiÒu u ®iÓmdo thªm vµo c«ng tr×nh kh¶ n¨ng thay ® c¸c th«ng sè ®éng häc æi cña m×nh, lµm cho c«ng tr×nh cã tÝnh thÝch nghi ®èi víi c¸c t¸c ®éng bªn ngoµi kh¸c nhau. M dï cßn c¸c vÊn ®Òph¶i nghiªn cøu gi¶i quyÕt, song hiÖn Æc nay ®· cã kh¶ n¨ng øng dông kü thuËt nµy vµo c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cao tÇng. Trong t ¬ng lai , chóng t«i cho r»ng gi¶i ph¸p kü thuËt nµy rÊt cã triÓn väng trong lÜnh vùc chèng
  10. dao ®éng cho c«ng tr×nh, bªn c¹nh c¸c gi¶i ph¸p ®iÒu khiÓn nöa chñ ®éng hay gi¶i ph¸p ®iÒu khiÓn hçn hîp. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Robert L. Clark, Will iam R. Saunders, Gary P.Gibbs, Adaptive   structures, 1998, JOHN WILLLEY & SONS. INC, USA, Canada, 467 pages includes disk. 2. Hiroki Yamaguchi, Control   of   structures   (   hand  written), 1991, AIT , Thailand. 3. Hiroki Yamaguchi, Structural   dynamÝc, 1992, AIT, Thailand, 206 pages. 4. B. F. Spencer, T.T. Soong, New   application   and  development of active,  semi­active  and Hybrid  control  techniques for seismic and non seismic vibration in the   USA, proceeding of international Post- SmiRT Conference Seminar on seismic Isolat ion, Passive Energy Dissipation and Active Control of Vibration of Structures, Cheju, Korea, August 23 –25, 1999. 5. T.T.Soong, Active   structural   control, 1990, Longman Scienti f ic & Technical, England,Combipublished in the USA with John Wiley &Sons. Inc, 194 pages. 6. Ng« Vi Long, thÕ   hÖ   kÕt   cÊu   míi:   thÕ   hÖ   kÕt   cÊu   tù  thÝch nghi, t¹p chÝ Ph¸t tr iÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ , tËp 3, sè 9&10 – 2000, tr. 63 – 69.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản