ĐỀ TÀI "CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG NHÀ MÁY XI MĂNG HOÀNG MAI"

Chia sẻ: vnzoomvn

Dây chuyền sản xuất của nhà máy xi măng công nghệ lò quang phương pháp khô có hệ thống XYCLON 5 tầng trao đổi nhiệt và luồng đốt CANCINER đầu lò loại NOX thấp với công suất 4.000T CLINKER/ngày đây là một nhà máy có công nghệ sản xuất tiên tiến do hãng FCB (cộng hoà Pháp) thiết kế và cung cấp các thiết bị chủ yếu dây chuyền sản xuất chính cũng như các công đoạn phụ trợ đến được cơ khí hoá và tự động hoá cao....

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: ĐỀ TÀI "CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG NHÀ MÁY XI MĂNG HOÀNG MAI"

Chương 2: Thiết kế cơ khí của hệ thống đóng bao
Luận văn
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG NHÀ MÁY
XI MĂNG HOÀNG MAI
1
Chương 2: Thiết kế cơ khí của hệ thống đóng bao

MỤC LỤC

Chương 1: Giới thiệu về công nghệ sản xuất xi mă ng nhà máy xi măng Hoàng Mai . 3
1 .1. Đặc điểm d ây chuyền sản xuất của nhà m áy ......................................................... 3
1 .2. Giai đoạn chuẩn bị nguyên liệu. ............................................................................ 5
1.2.1. Đá Vôi: .......................................................................................................... 5
1.2.2. Đá sét. ........................................................................................................... 6
1.2.3. Qu ặng sắt....................................................................................................... 6
1.2.4. BOXIT. ................................................................................................ ......... 7
1 .3. Giai đoạn nghiền phối liệu và đồng nh ất. .............................................................. 7
1.3.1. Kiểm tra chất lượng. ...................................................................................... 8
1.3.2. Dự trữ n guyên liệu. ........................................................................................ 8
1 .4. Kiểm tra chất lượng. ............................................................................................. 9
1 .5. Nhiên liệu. .......................................................................................................... 10
1.5.1. Tiêu chuẩn k ỹ thuật củ a than nhập và than mịn. ........................................... 10
1.5.2. Kiểm tra chất lượng ..................................................................................... 11
1 .6. Dầu ..................................................................................................................... 11
1.6.1. Tiêu chuẩn k ỹ thuật. .................................................................................... 11
1.6.2. Kiểm tra chất lượng. .................................................................................... 12
1 .7. Vỏ bao xi măng................................................................................................... 13
1.7.1. Tiêu chuẩn k ỹ thuật. .................................................................................... 13
Chương 2: Thiết kế cơ khí của hệ thống đóng bao..................................................... 16
2 .1. Qu á trình nhận biết bao. ...................................................................................... 19
Chương 3: Giới thiệu về nguy ên lý WED 3000 .......................................................... 27
3 .1. Giới thiệu về WED 3000..................................................................................... 27
3 .2. Độ để đặt cân bì. ................................................................................................. 29
3 .3. Dòng thô tắt. ................................................................................................ ....... 30
3 .4. Thời gian dòng còn lại. ....................................................................................... 30
3 .5. Thời gian ổn định................................. ................................ ............................... 30
3 .6. Tối ưu ho á. ......................................................................................................... 31
3 .7. Thông đ iệp dung sai............................................................................................ 31
3 .8. Cho phép đ ẩy vào bao ................................ ................................ ......................... 31
3 .9. Các thông tin về cân bao. .................................................................................... 31
Chương 4: Ứng dụng PLC cho thiết kế hệ thố ng cân đóng bao ................................ 33
2
Chương 2: Thiết kế cơ khí của hệ thống đóng bao

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG
NHÀ MÁY XI MĂNG HOÀNG MAI


1.1. ĐẶC ĐIỂM DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY
Dây chuyền sản xuất của nhà m áy xi măng công ngh ệ lò quang phương ph áp khô
có hệ thống XYCLON 5 tầng trao đổi nhiệt và luồng đố t CANCINER đầu lò loại NOX
thấp với công suất 4.000T CLINKER/ngày đây là mộ t nhà máy có công nghệ sản xuất
tiên tiến do hãng FCB (cộng hoà Pháp) thiết kế và cung cấp các thiết b ị chủ yếu dây
chuyền sản xu ất chính cũng nh ư các công đoạn phụ trợ đ ến được cơ kh í ho á và tự động
hoá cao.
Các thiết bị trong dây chuyền được điều khiển tự động từ phòng điều khiển trung
tâm ch ính trực tiếp vận hành và giám sát các thiết bị từ kho đồng nh ất sơ bộ khoa tổng
hợp đến các XILO xi măng. Ngoài ra còn có các trung tâm nhỏ tại công đoạn đá vô i, đá
xét, tiếp nhận nguyên nhiên liệu đ ầu vào và đóng bao.
Phòng thí nghiệm KCS của công ty được trang bị hiện đại và đ ồng bộ h ệ thống
điều khiển chất lượng tự động QLX gồm hệ máy tính phổ kế RONGEN lo ại mới nhất với
chương trình ph ần mềm chuyên ngành tối ưu, quản lý ch ất lượng hộ i liệu cho phép phân
tích chính xác và đưa các tỷ lệ cấp liệu hợp lý, đảm b ảo sai số nhỏ nh ất khống chế các hệ
số chế tạo hộ i liệu, phân tích chính xác th ành phần nguyên nhiên liệu đầu vào,
CLINKER, xi m ăng sản xuất và xu ất xưởng. Các thiết bị thí nghiệm đo lường độ chính
xác cao thường xuyên có sự kiểm củ a cơ quan chứ c năng theo quy định củ a nhà n ước
đảm b ảo kiểm so át chất lư ợng, số lư ợng với sai số nhỏ nh ất.
3
Chương 2: Thiết kế cơ khí của hệ thống đóng bao
S¬ ® d© chuyÒ c«ng nghÖ
å y n

Mỏođda´se´ C ´ trụ Đập thanh Mo?đá vôii
Mỏ da´ vô
M ? sé t t
á Caántru?c p
n c Ðâ? thanh


Kho đ á vôi
Khoho sét
K se´t Kho da´vôi
Kho tæ hî p
ng
Q S¾t
Phô gia ® u chØ
iÒ nh
Ca´c ke´ chu ´ vôi,,se´ ,Q sa´phụ gia điều u chi?h
Các kétt chứa vôi sét, q.sắt,t ,Phu? diê`chỉnh
a t gia n
Than
Th¹ ch cao
Ba Zan
Két´than khô Nghiền liệu
nu
Ket than khô NghiÒ liê?Sil« ®ång nhÊt
NghiÒ than
n
TiÕ p
nhËn
§ Ëp than
th¹ ch ,Q S¾ t
KÐ than mÞ
t n CÊp liÖ lß
u
cao , ,Phô
Ba zan gia
®uiÒ
chØ nh Lß nung
HÇ sÊy dÇ
m u
BÓ dÇu Sil« Clinker

PhÔu
Clinker
b· i

¤ t«- tÇ háa
u KÐ th¹ ch cao
t
KÐ ba Zan
t Clinker
Xi l« Xi
§ ãng bao NghiÒ xi m¨ ng
n
m¨ ng
¤ t« XuÊt Clinker
TÇ háa
u ¤ t«
Hình 1.1: Sơ đồ dâ y chuyền công nghệ
4
Chương 2: Thiết kế cơ khí của hệ thống đóng bao

1.2. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU.
Nguyên liệu ch ính dùng để sản xuất ci măng và đá vôi và đ ất sét , ngoài ra người
ta còn dùng qu ặng Sắt, BOXIT hoặc Sét CAOSILIC để làm nguyên liệu đ iều chỉnh.
1.2.1. Đá Vôi:
Đá vô i khai th ác tại mỏ Hoàng Mai B, b ằng ph ương ph áp khoan nổ m ìn cắt tầng
được bốc sú c lên ô tô có trọng tải lớn để vận chuyển tới m áy đập. Máy đập đá vô i là loại
máy đ ập thanh do hãng KUPP HAZEMANG SA cung cấp có năng suất 600t/h có th ể đập
được vật liệu kích thước
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản