Đề tài: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CN CTY TNHH TM KHATOCO Ở ĐÀ NẴNG

Chia sẻ: vovanthanh001

Các nghiên cứu của Herzberg đã đề xuất mô hình hai nhân tố.Nhân tố hài lòng: đạt quả kết mong muốn, sự thừa nhận của tổ chức, lãnh đạo, đồng nghiệp, trách nhiệm, thăng tiến trong nghề nghiệp…….Nhân tố không hài lòng: chế độ, chính sách, các điều kiện làm việc, quan hệ đồng nghiệp và các cấp lãnh đạo,,,,,,,,

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CN CTY TNHH TM KHATOCO Ở ĐÀ NẴNG

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA
NHÂN VIÊN TẠI CN CTY TNHH TM
KHATOCO Ở ĐÀ NẴNG


GVHD: Thầy Nguyễn Văn Ánh

Nhóm “Phong Cách” – Lớp T16KDN
SVTH:
1. Nguyễn Hoàng Thục Yên
2. Bùi Thị Thanh Thúy
3. Phạm Thị Bích Trâm
4. Đoàn Quách Mỹ Hạnh
5. Nguyễn Thị Kim Huệ
Nội dung trình bày

Giới thiệu, mục tiêu của việc đánh
1
giá
Cơ sở lý thuyết về sự hài lòng (TM)
2


Phương pháp nghiên cứu, mô hình
3

Kiểm định các thang đo
4 4
Kết quả đo lường sự hài lòng,
5 5
giải pháp và đóng góp ý kiến
Nhóm Phong Cách
www.themegallery.com
1.Giới thiệu, mục tiêu của việc đánh giá


Hài lòng
Thỏa mãn


Nhóm Phong Cách
www.themegallery.com
3
1.Giới thiệu, mục tiêu của việc đánh giá

Tăng mức độ hài
Duy trì tinh
lòng của khách hàng
thần, hiệu quả
làm việc của
NV

Hoàn thiện Giữ chân
m ục
chính sách người tài giỏi
tiêu
nhân sựThông tin cơ sở cho
Giải quyết những
việc tái cơ cấu DN,
Mâu thuẩn nội bộ
đánh giá các cấp
Quản lý
www.themegallery.com
Nhóm Phong Cách
1.Giới thiệu, mục tiêu của việc, khảo sát- Những nội dung khảo sát
- Đối tượng tham gia
- Quyền lợi khi tham gia
- Thời gian dự kiến thực
hiện khảo sát
- Hình thức khảo sát
- Chi phí tham gia miễn phí,
bảo mật.
Nhóm Phong Cách
www.themegallery.com
2. Cơ sở lý thuyết về sự hài lòng (TM)
Nhân tố hài lòng: đạt quả kết mong
Các nghiên muốn, sự thừa nhận của tổ chức, lãnh
cứu của đạo, đồng nghiệp, trách nhiệm, thăng tiến
Herzberg đã trong nghề nghiệp…….
đề xuất mô
Nhân tố không hài lòng: chế độ,
hình hai nhân
chính sách, các điều kiện làm việc,
tố
quan hệ đồng nghiệp và các cấp
lãnh đạo,,,,,,,,
www.themegallery.com
2. Cơ sở lý thuyết về sự hài lòng (TM)ng ệc
cô vi
ng ng

ro c
ần
Tệ
ph
vi
nh

ct

M ức
hân
án
độ hài C
lòng

Nhóm Phong Cách
www.themegallery.com
7
2. Cơ sở lý thuyết về sự hài lòng (TM)
Mô hình nghiên cứu
Nhóm Phong Cách
www.themegallery.com
8
2. Cơ sở lý thuyết về sự hài lòng (TM)
Mối quan hệ
Các thành phần trong CV
Hài lòng (TM )

Hài lòng (TM ) Các yếu tố cá nhân
Các yếu tố tập thể, tổ
Hài lòng (TM )
chức….


Nhóm Phong9Cách
www.themegallery.com
3. Phương pháp nghiên cứu, mô hình
3.1 PP
nghiên
cứu

pp định lượng
pp định tính
- giai đoạn nghiên cứu
chính thức
-giai đoạn nghiên cứu
khám phá -sử dụng thang đo để
kiểm định và đo lường
-nghiên cứu các tài liệu
thứ cấp -tiến hành phân tích:
đánh giá, thống kê mô
-thảo luận với một số
tả, kiểm định…..
người lao động
Nhóm Phong Cách
www.themegallery.com
3. Phương pháp nghiên cứu, mô hình

3.2Quy trình nghiên cứu
Nhóm Phong Cách
www.themegallery.com
3. Phương pháp nghiên cứu, mô hình


Nghiên cứu
Chính thức


Diễn đạt
và mã hóa
Thiết kế
thang đo
phiếu
khảo sát


Nhóm Phong Cách
www.themegallery.com
4. Kiểm định thang đo
4.1 Mô tả dữ liệu thu thập được


1
1 Cơ cấu về tuổi
2 Cơ cấu về giới tính

3 Cơ cấu về trình độ


4 Cơ cấu bộ phận

5 Cơ cấu thu nhập
Nhóm Phong Cách
www.themegallery.com
4. Kiểm định thang đo
4.1 Mô tả4.1 Mô uả dữthập đượthập được
dữ liệ t thu liệu thu c


6.2
% 5.4
%
9.2%

11.5 54.5%
%

22.3%
Nhóm Phong Cách
www.themegallery.com
4. Kiểm định thang đo
4.2 Kết quả đánh giá thang đo
Cronbach Alpha


tiền
thang lãnh

lương
đạo
đo đánh phúc
môi
hội đồng
“bản giá
trường
đào nghiệp lợi
chất thực
làm
tạo
công hiện
việc

việc” công
thăng việc
tiếnNhóm Phong Cách
www.themegallery.com
4. Kiểm định thang đo
4.2 Kết quả đánh giá thang đo
Cronbach Alpha của thang đo “môi
trường làm việc”
Nhóm Phong Cách
www.themegallery.com
4. Kiểm định thang đo
4.3 Kết quả phân tích nhân tố:


B 1: phân tích nhân PP trích
PP trích
tố theo “Principal
“Principal
tiêu chuẩn Component
Component
Eigenvalue Analysis” vớii
Analysis” vớ
phép quay
phép quay
“Varimax” phân
“Varimax” phân
B 2:Sau khi tiếp tục
ích nhân ố các
ttích nhân ttố các
loại bỏ các quan
thành phần độc
thành phần độc
sát chưa hợp lý ở
ập.
llập.
bước 1

Nhóm Phong Cách
www.themegallery.com
4. Kiểm định thang đo
4.4 Kết quả đo lường mức độ hài lòng của NLĐ
về bản chất công việc
về cơ hội đào tạo và thăng tiến
Kết
về lãnh đạo
quả
thống về đồng nghiệp
kê mô
về tiền lương
tả
mức
về môi trường làm việc
độ hài
lòng về đánh giá thực hiện công việc
Sự hài lòng chung của người
lao động với tổ chức
Nhóm Phong Cách
www.themegallery.com
4. Kiểm định thang đo
4.4 Kết quả đo lường mức độ hài lòng của NLĐ
về bản chất công việc
www.themegallery.com
4. Kiểm định thang đo
4.5 Kiểm định sự khác biệt về mức độ hài lòng theo các
đặc điểm cá nhân:

Kiểm định về sự khác
biệt
thu
giới trình bộ
tuổ
tính độ nhập
phận
i


www.themegallery.com
4. Kiểm định thang đo
Kiểm định về sự khác biệt theo “giới tính”
www.themegallery.com
Tổng kết Đánh giá
sự hài
lòng
Nhận xét: Giải pháp:
- Phương pháp nghiên
-sự phân chia công
cứu: định tính, định
việc hợp lý.
lượng
đơn vị -Phân công quyền và
-5 yếu tố chính: đánh giá
thực hiện công việc, trách nhiệm
lãnh đạo, đồng nghiệp,
-Bố trị NS đúng người,
thu nhập và bản chất
công việc. đúng việc
- Mục tiêu chính : sự hài
-Tạo điều kiện cho
lòng tại CN Cty KhaToCo
việc kiểm tra, đánh giá
cv
-hình thức trả lương
kín,………..
www.themegallery.com
Tổng kết
-chăm lo nhiều hơn đến đời
sống của NLĐ.
- Đóng bảo hiểm, phúc lợi,
-Tiến hành đo lường với Số
các chế độ phụ cấp độc hại
cho NLĐ lượng khảo sát lớn.
-LĐ biết lắng nghe tâm tư, -So sánh giữa nhiều DN
nguyện vọng của NLĐ trên TP. Đà Nẵng và các TP
lớn khác
-LĐ còn phải biết ghi nhận
-Cần phân tích thêm các
sự đóng góp của NLĐ thông
qua các lương, yếu tổ ảnh hưởng như: văn
thưởng….nhằm động viên, hóa, gia đình, xã hội….
khuyến khích NLD
- .......
Hướng nghiên cứu tiếp theo
Những đề xuất
www.themegallery.com
S ee you again
Sự thực hiện của Nhóm PHONG CÁCH

Top Download Quản Trị Kinh Doanh

Xem thêm »

Tài Liệu Quản trị kinh doanh Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản