Đề tài đồ án - Công nghệ chế tạo máy

Chia sẻ: Nguyen Van Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:56

0
162
lượt xem
77
download

Đề tài đồ án - Công nghệ chế tạo máy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, ngành công nghiệp nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi đội ngũ công nhân kỹ thuật phải có kiến thức cơ bản tương đối rộng và phải biết vận dụng kiến thức đó để giải quyết vấn đề gặp trong sản xuất, sửa chữa và sử dụng. Để đạt được điều đó thì ngay từ khi còn học ở trường cao đẳng kỹ thuật mỗi học sinh phải nắm vững được những kiến thức cơ bản nhất....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài đồ án - Công nghệ chế tạo máy

 1. TRƯ NG C CƠ KHÍ – LUY N KIM KHOA CƠ KHÍ ĐỒ ÁN MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY ĐỀ TÀI: “ Thi t k quy trình công ngh gia công u Ch n” GVHD: PH M CƯ NG SVTH: MA VĂN THI N GVHD: Ph m Cư ng 2 SVTH:Ma Văn Thi n
 2. NH N XÉT C A GIÁO VIÊN HƯ NG D N GVHD: Ph m Cư ng 3 SVTH:Ma Văn Thi n
 3. GVHD: Ph m Cư ng 4 SVTH:Ma Văn Thi n
 4. M CL C N i dung Trang L i nói u 6 Ph n I: Phân tích chi ti t gia công và xác nh d ng s n xu t 7 1.1. Phân tích chi ti t gia công 7 1.1.1. Phân tích ch c năng và i u ki n làm vi c c a chi ti t 7 1.1.2.1. Phân tích yêu c u k thu t và phương pháp gia công tinh l n cu i 7 PH N II: XÁC NH D NG S N XU T 8 2.1. Ý nghĩa 8 2.2. S n lư ng cơ khí 9 2.3. Xác nh kh i lư ng chi ti t 9 Ph n III: Ch n phôi và phương pháp ch t o phôi 10 3.1. Ch n phôi 10 3.1.1. Phôi thép thanh 10 3.1.2. Phôi d p 10 3.1.3. Phôi rèn t do 11 3.1.4. Phôi cán 11 3.2. Ch n phương pháp ch t o phôi 12-14 3.2.1. T o hình dáng phôi 15 Ph n IV: Thi t k qui trình công ngh gia công b n dư ng 15 4.1. Phân tích l a ch n chu n nh v 15 4.1.1. Ch n chu n và yêu c u ch n chu n 15 4.1.2. Nh ng l i khuyên khi ch n chu n 16 4.1.3. Ch n chu n thô 16 4.1.3.1. Yêu c u 16 4.1.3.2. Các l i khuyên khi ch n chu n thô 16 4.2.2. Chu n tinh 17 4.2.2.1. Yêu c u 17 GVHD: Ph m Cư ng 5 SVTH:Ma Văn Thi n
 5. 4.2.2.2. Các l i khuyên khi ch n chu n tinh 18 4.2.2.3. Ch n chu n 19 4.2. Trình t các quá trình gia công 20 4.3. Quy trình công ngh t ng quát 20-29 Ph n V: Tinh và tra lư ng dư 29 5.1 .phương pháp th nh kê kinh nghi m 30 5.2 . Phương tháp tính toán phân tích 30 5.3 .Tính lư ng dư va phân ph i lư ng dư cho các b m t 31 Ph n VI: Tính và tra ch c t 35 6.1. Tính ch c t cho khoan 35 6.1.1. ch n máy 35 6.1.2. chon ki u d ng c c t 36 6.1.3. ch n h s mòn và tu b n 36 6.1.4. lư ng ch y dao 37 6.1.5.T c c t 37 6.1.6 . S vòng quay 37 6.1.7. công su t 38 6.1.8.ki m nghi m 38 6.1.9.Th i gian máy 38 6.2Tra ch c t cho các nghuyên công còn l i 39-42 Ph n VII: Thuy t minh gá 42 7.1. Công d ng và nhi m v 42 7.2. Yêu c u thi t k 42 7.3. Gi i thi u gá 42 7.4Thi t k gá 43 7.5. Yêu c u kĩ thu t 44 Tài li u tham kh o 50 GVHD: Ph m Cư ng 6 SVTH:Ma Văn Thi n
 6. L i nói u Trong công cu c xây d ng và phát tri n t nư c, ngành công nghi p nói chung và ngành cơ khí nói riêng òi h i i ngũ công nhân k thu t ph i có ki n th c cơ b n tương i r ng và ph i bi t v n d ng ki n th c ó gi i quy t v n g p trong s n xu t, s a ch a và s d ng. t ư c i u ó thì ngay t khi còn h c trư ng cao ng k thu t m i h c sinh ph i n m v ng ư c nh ng ki n th c cơ b n nh t. Trong th i gian h c trư ng cao ng Cơ khí Luy n Kim Thái Nguyên, em ã ti p thu ư c lư ng ki n th c r t cơ b n v ngành ch t o máy và làm án môn h c công ngh ch t o máy. tài c a em ư c nh n là “ Thi t k quy trình công ngh gia công u Ch n”. ư c s hư ng d n t n tình c a th y giáo Ph m Cư ng, cùng v i s n l c c a b n thân, quá trình làm án c a em ã hoàn thành. án giúp em hi u hơn v công ngh ch t o máy và rút ra nh ng ki n th c cơ b n ã h c, ng th i góp ph n giúp em m r ng nâng cao v n ki n th c v ngành Cơ Khí Ch T o Máy. Ngoài ra án còn trình b y cách gi i quy t m t v n c th mà công vi c th c t s n xu t òi h i. Sau ba tu n làm án ư c s hư ng d n và giúp h t s c t n tình c a th y giáo hư ng d n và các th y giáo khác, cùng v i s c g ng tìm hi u c a b n thân em ã hoàn thành án. Tuy nhiên trong quá trình tính toán thi t k , do ki n th c còn h n ch nên án c a em không tránh kh i nh ng thi u sót, em mong các th y cô giáo ch b o án c a em ư c hoàn thi n hơn. Em xin chân thành c m ơn! Ngày tháng năm 2008 H c sinh Ma Văn Thi n PH N I PHÂN TÍCH CHI TI T GIA CÔNG GVHD: Ph m Cư ng 7 SVTH:Ma Văn Thi n
 7. I. PHÂN TÍCH CHI TI T GIA CÔNG 1. Phân tích ch c năng s d ngvà i u ki n làm vi c c a chi ti t: 1.1. c i m k t c u và Tính năng s d ng: 1.1.1 c i mk tc u: - Chi ti t có d ng cơ c u b n l , trên chi ti t có gia công 2 l 7 và 10 là hai l ng tâm t o thành l có b c, và l 15 cùng l 8 dùng l p tr c c a máy và c vít . -B n c nh ngoài vát 3x45 yêu c u cho k t c u. Nói chung chi ti t có hình d ng không ph c t p . 1.1.2.Tính năng s dung Chi ti t là môt b ph n c a cơ c u v máy có nhi m v chính là l p ghép và ch n d trong l p ghép hoàn thi n máy cơ khí . 1.2. i u ki n làm vi c: - Chi ti t có nhi m v chính là l p ghép ch n tr c c a máy ch u rung ng c a tr c,mô men quay và tr ng lư ng c a tr c. Nói chung i u ki n làm vi c c a u ch n trong i u ki n không quá kh c nghi t và ít ch u lưc va p. - Vì khi tr c xoay chi ti t quanh b n l hay ch t khe h t n t i kh p quay s làm v trí c a chi ti t gi m chính xác , do ó chi ti t ch ư c dùng khi v trí c a tâm l gia công yêu c u chính xác cao. 1.2. Phân tích tính yêu c u k thu t c a chi ti t gia công và ch n phương án gia công l n cu i: i v il 10,13m l p ghép v i c vít yêu c u nhám Rz20 ng v i bóng c p 8 dung sai 0,02 ng vói c p chính xác c p 2 . -C n mb o song song gi a ư ng tâm l v i m t ph ng trên c a b n dư ng ≤0.1, do ó bi n pháp cu i cùng ch c n khoan là . - V i l 15 dùng l p tr c c a máy ng d n có dung sai là 0,02 ng v i c p chính xác c p 2 có bóng Ra1.25 mb o không vuông góc gi a GVHD: Ph m Cư ng 8 SVTH:Ma Văn Thi n
 8. ư ng tâm l v i m t trên c a chi ti t ≤0.1 , phương pháp gia công l n cu i là khoan. -V i 7 phương pháp gia công l n cu i là khoét. V i 2 m t có chi u r ng70, dài 76(A và B) dùng l p ghép v i v máy khác yêu c u nhám Ra1.6 dung sai 0,02 chính xác c p 2, do ó phương pháp gia công l n cu i là phay tinh. - Các b m t còn l i , có yêu c u dung sai là 0.1, nhám Ra2,5( b m t C+D+E+F) dùng phương pháp phay tinh, còn các b m t Rz20 , ta dùng phương pháp gia công l n cu i là phay thô. 1.3. Nh n xét tính công ngh : Tính công ngh trong k t c u là hoàn toàn h p lí. PH N II. XÁC NH D NG S N XU T 2.1. Ý nghĩa: GVHD: Ph m Cư ng 9 SVTH:Ma Văn Thi n
 9. -Hình th c t ch c s n xu t là m t trong nh ng y u t quy t nh và h giá thành s n ph m c a s n xu t . xác nh ươc hình th c t ch c h p lí thì trươc h t ph i xác nh d ng s n xu t. D ng s n su t là m t khái ni m c trưng có tính ch t t ng h p giúp cho vi c xác nh h p lý ư ng l i, bi n pháp công ngh và t ch c s n xu t ch t o ra s n ph m t ư c các ch tiêu kinh t k thu t. Vi c xác nh d ng s n xu t nói lên quy mô s n xu t, v i ý nghĩa cho phép u tư v n, u tư cơ s v t ch t k thu t khác t ch c s n xu t nh m t ư c hi u qu kinh t cao. Trong i u ki n hi n nay hai ch tiêu kinh t và kĩ thu t là r t quan tr ng cho nên ph I ch n d ng s n xu t h p lí . -D ng s n xu t ăc trưng b i các y u t : + S n lư ng. + Tính n nh c a s n ph m . +M c chuyên môn hoá c a s n xu t . + Tuỳ theo s n lư ng hàng năm và m c n nh c a s n ph m mà ngư i ta có d ng s n xu t khác nhau. D a vào hai thông s , s n lư ng cơ khí và kh i lư ng chi ti t ta xác inhhj d ng s n xu t: 2.2. S n lư ng cơ khí: S n lư ng cơ khí ư c xác nh theo công th c: α+β N ck = N i .m(1 + ) 100 Trong ó : Ni - S n lư ng k ho ch ư c s n xu t trong năm Ni = 10000(ct/năm) Nck - S n lư ng cơ khí là s n lư ng tri n khai s n xu t. m - S chi ti t trong m t s n ph m m = 1(ct) β - S chi ti t ư c ch t o thêm d tr β = 6% α - S chi ti t ph ph m trong các phân xư ng cán α = 4 GVHD: Ph m Cư ng 10 SVTH:Ma Văn Thi n
 10. 4+6 N ck = 10000(1 + ) = 11000 (ct/năm) 100 2.3. Xác nh kh i lư ng chi ti t: V6 V3 V5 Ø15 V5 V2 24 16 Ø7 64 70 13 19 20 Ø10 Ø8 10 20 70 V6 76 Ta có b n v chi ti t ư c trình bày bên: T công th c: Ql = V . γ Ql : Tr ng lư ng chi ti t (KG) V : Th tích chi ti t (dm3) γ : Tr ng lư ng riêng c a thép là: γ = 7,852(KG/ dm3) + Xác nh th tích chi ti t: - Th tích t ng th khi chưa gia công các l và vát góc: V1 =70.76.20=106400(mm3)=0.1064(dm3). - th tích c a hai l 10,dài 13m. V 2=3,14.52.13.2=1020,5(mm3)=0,00102(dm3). -Th tích c a l 15: V3=π . R 3 .h3 = 3,14.7,52.20= 3532.5(mm3)=0,003532(dm3). 2 GVHD: Ph m Cư ng 11 SVTH:Ma Văn Thi n
 11. - Th tích l < 10 là không đáng k nên hai l 7 dài 7m và l 8 dài 20m không c n k đ n. - Th tích b n c nh vát đi : 3 3 V4= V5+V6=1/2.3.3.70+1/2.3.3.76=315+342=657(mm )=0,000657(dm ). => V=V1-(V2+V3+V4 )=0,1064 – (0,00102+0,00353+0,000657)= =0,101(dm3) V y Ql = 0,101.7,852 = 0,793 (KG) Theo b ng 2 - [1] ta ư c d ng s n xu t c a chi ti t càng g t là d ng lo t v a. * c i m c a d ng s n xu t lo t v a là: Là dang s n xu t mà m i m t hàng không qua ít , ch ng lo i m t hàng tương i nhi u s n lư ng tương i n nh và l p l i theo chu kỳ . +Máy : s d ng máy v n năng ho c chuyên dùng . +B trí máy : theo nhóm ho c theo quy trình công ngh . + Phương pháp gá t: Rà gá m t s trư ng h p dùng phương pháp t ng t kích thư c. +D ng s n xu t : lo t v a cũng có th áp d ng các phương pháp tiên ti n có i u ki n tư ng hoá , cơ khí hoá nâng cao năng su t. PH N III CH N PHÔI VÀ PHƯƠNG PHÁP CH T O PHÔI GVHD: Ph m Cư ng 12 SVTH:Ma Văn Thi n
 12. 3.1. CH N PHÔI: Vi c xác nh phương pháp t o phôi h p lý s m b o ư c các yêu c u k thu t c a chi ti t, kích thư c c a phôi ph i m b o phân b lư ng dư cho quá trình gia công, hình dáng c a phôi càng gi ng chi ti t càng t t. Yêu c u này cho phép gi m s l n ch y dao, gi m th i gian gia công gi m sai s d n n tăng năng su t h giá thành s n ph m. *Cơ s ch n phôi: ch n phôi ngưòi ta căn c vào các y u t sau: +V t li u và cơ tính v t li u. +Kích thư c, hình dáng , két c u c a chi ti t. +S lương chi ti t c n có và d ng s n xu t. Trong s n xu t cơ khí có các lo i phôi: 3.1.1. Phôi thép thanh. Phôi thép thanh công d ng ch t o chi ti t như con lăn, chi ti t k p ch t, các lo i tr c, xilanh, piston, b c bánh răng có ư ng kính nh . Trong s n xu t hàng lo t v a, lo t l n hàng kh i thì dung sai c a thép thanh có th ư c l y trong b ng 3(1). 3.1.2. Phôi d p. Phôi d p ư c dùng cho các chi ti t sau: tr c răng côn, tr c răng th ng, các lo i bánh răng khác, các chi ti t d ng càng, tr c ch th p tr c khu u. Các lo i chi ti t này ư c d p trên máy búa n m ngang ho c máy d p ng. iv i các lo i chi ti t ơn gi n thì d p không có ba via còn chi ti t ph c t p thì s có ba via (lư ng ba via kho ng 0,5% ÷ 1% tr ng lư ng c a phôi). 3.1.3. Phôi rèn t do. Trong s n xu t ơn chi c và lo t nh ngư i ta thay phôi b ng phôi rèn t do. GVHD: Ph m Cư ng 13 SVTH:Ma Văn Thi n
 13. Ưu i m: chính xác c a phôi rèn t do trong i u ki n s n xu t nh là giá thành h (không ph i ch t o khuôn d p). Sau khi gia công rèn thì thép có t ch c kim lo i m n ch t, có cơ tính cao, kh năng ch u l c t t v n u tư th p, trang thi t b r ti n. Phôi d p, rèn nóng :có chính xác cao , d cơ khí hoá t ng hoá. Như c i m: Th i gian gia công lâu, v i d ng càng có g nên vi c ch t o khó khăn, chính xác ph thu c vào tay ngh công nhân, khó áp ng v i d ng s n xu t hàng kh i. 3.1.4. Phôi úc: + Ưu i m: - Có th úc ư c các lo i v t li u khác nhau - Có th úc ư c chi ti t có hình dáng k t c u ph c t p - Giá thành chi ti t v t úc r - Có kh năng cơ khí hoá,t ng hoá + Như c i m : - Tiêu t n kim lo i l n do ch y hao n m l i h th ng rót, u hơi u ngót. - Cơ tính v t li u không cao, ch t o khuôn ph c t p làm tăng giá thành chi ti t . - bóng b m t không cao, chính xác kích thư c th p. 3.1.5 Phôi cán: +Ưu i m: phương pháp này ơn gi n r ti n ,d ch t o cho năng su t cao. +Cơ tính v t li u không cao, hình dáng phôI ơn gi n không ch t o ư c phôI có hình dáng ph c t p, không thích h p v i tr c ch u t i. 3.2. CH N PHƯƠNG PHÁP CH T O PHÔI: Qua vi c phân tích ưu nhươc i m c a t ng lo i phôi trên ta dùng phôi d che t o chi ti t là phôi rèn (rèn trong khuân d p) 3.2.1phương pháp ch t o phôi b ng phương pháp rèn: GVHD: Ph m Cư ng 14 SVTH:Ma Văn Thi n
 14.  Phôi ban u rèn: - Tr ơc khi th c hi n quá trình rèn và d p kim lo i , ta ph i làm s ch kim lo i , c t b ph n th a , ch n ch nhi t và thi t b nung nóng . - Có nhi u phương pháp làm s ch kim lo i như: - Th i b ng ng n l a có th nung nóng h ăc không nung nóng. - B ng máy búa hơi hoăc b ng máy phay , á mài - Làm s ch b ng ng n l a không nung nóng giá thành gi m 30%-40% so v i làm s ch b ng búa hơi. - C t kim lo i ra thành t ng ph n nh ươc thưc hi n trên máy cưa và môt só phương pháp khác . - *RÈN: phương pháp rèn cho ta nh ngchi ti t rénco hình dáng ơn gi n cùng - v i nh ng vát mép r t l n . - khi dung các d ng c chuyên dùng ta gi m ươc các ph n dư th a . - Dùng khuân d p (c h và kín ta nh n ươc các chi ti t rèn t i 150 kg(ch y u la chi ti t nh hơn 10kg) có hình dáng tương ói ph c t p không có g mép,lư ng dư 3mmtr lên dung sai ±11,5 và l n hơn có th ±1,52 ơ ây ta ch n ∆p =3-1=2(mm) - ây ta ch n phôI rèn là cán nh hình vì tr ng lư ng v t rèn nh hơn 10. - *phương pháp rèn: Ta ch n phương pháp rèn trong khuân kim lo i(búa máy) lư ng dư và dung sai v m t phía i v i các chi ti t rèn trên máy búa có tr ng lư ng dư i 400kg thì l y 0.6-1.2 n 3-64 (mm) . Ta ch n dung sai cho v t rèn dư i 10 kg la 0,6-3 ch n dung sai môt phía m t A là ∆p1 =2 (mm), m t B ∆p1 =2(mm) còn các m t còn l i dung sai m t phía là 2(mm) 3.3. T O HÌNH DÁNG PHÔI : Th c hi n vi c t o hình dáng phôi b ng cách rèn d p: GVHD: Ph m Cư ng 15 SVTH:Ma Văn Thi n
 15. 1.6 Ø15 Ø7 Ø10 Ø8 yªu cÇu kü thuËt - chi tiÕt rÌn kh«ng bÞ cong vªnh - chi tiÕt kh«ng bÞ d¹n nøt Ch.n¨ng Hä vµ tªn Ch÷ ký Ngµy Tû lÖ: Kh.l−îng: ma v¨n thiÖn b¶n vÏ lång ph«i ThiÕt kÕ Sè tê: Tê sè: §Çu chÆn Hg. dÉn ph¹m c−êng T r−êng Cao §¼ng C¬ khÝ LuyÖn Kim DuyÖt Líp:C§CK-45C 3.4. XÁC NH LƯ NG DƯ C A PHÔI : Căn c vào i u ki n làm vi c, s n xu t lo t l n hàng kh i ta ch n lư ng dư c a phôi theo b ng 3.110 - [2]. D a vào kích thư c dài, r ng nh t c a chi ti t ta ch n: + Kích thư c 24±0,1 lư ng dư phía dư i là: 2,0±0,1 mm + Kích thư c 24±0,1 lư ng dư phía trên là: 2±0,1 mm GVHD: Ph m Cư ng 16 SVTH:Ma Văn Thi n
 16. ⇒ Kích thư c chi u dày phôi là: 24 + (2,0±0,1 + 2±0,1) = 26,5±0,1 mm + Kích thư c 74 và 80 lư ng dư m i u là: 2±0,1 mm GVHD: Ph m Cư ng 17 SVTH:Ma Văn Thi n
 17. PH N IV THI T K QUI TRÌNH CÔNG NGH GIA CÔNG Đ U CH N 4.1. PHÂN TÍCH L A CH N CHU N NH V 4.1.1. Ch n chu n: - Ch n chu n là v n r t quan tr ng nó nh hư ng nm c ph c t p c a quy trình công ngh . -Ch n chu n h p lí s làm gi m sai s chu n do ó nâng cao chính xác cho chi ti t gia công. -Viêc ch n chu n bao g m chu n thô và chu n tinhnh m m b o yêu c u sau: + m b o quan h gi a các b m t gia công và b m t không gia công. + m b o quan h giưa các b m t ã gia công v i nhau + m b o phân ph i lư ng dư gi a các b m t c n gia công. Ngoài ra viêc ch n chu n c n m b o các yêu c u như , d gá t gá ơn gi n nâng cao năng su t và h giá thành s n ph m 4.1.1.2. Yêu c u chung: - m b o ch t lư ng chi ti t trong su t quá trình gia công. - m b o năng su t cao, giá thành h . 4.1.1.3. Các l i khuyên khi ch n chu n: - Ch n chu n ph i xu t phát t nguyên t c 6 i m kh ng ch h t s b c t do c n thi t m t cách h p lý nh t, tuy t i tránh thi u nh v và siêu nh v , cũng có th s d ng sơ th a nh v nhưng trong nhi u trư ng h p tránh th a nh v không c n thi t . - Ch n chu n sao cho l c c t, l c k p không làm bi n d ng chi ti t gia công quá nhi u, ng th i l c k p nh gi m s c lao ng c a công nhân. - Ch n chu n sao cho k t c u gá ơn gi n s d ng thu n l i nh t và phù h p v i t ng lo i hình s n xu t. 4.1.2. Ch n chu n thô. GVHD: Ph m Cư ng 18 SVTH:Ma Văn Thi n
 18. 4.1.2.1:Chu n thô -Chu n thô là các b m t dùng làm chu n mà chưa qua gia công cơ l n nào.Chu n thô thư ng dùng nguyên công u.Vi c ch n chu n thô có ý nghĩa quan tr ng nó quy t nh quá trình công ngh vì nó nh hư ng tr c ti p t i các nguyên công sau: 1) Nh ng yêu c u khi ch n chu n thô -phân b lư ng dư do các b m t s gia công -ph i m b o chính xác c n thi t v v trí tương quan gi a các b m t không gia công v i b m t gia công 2)nh ng l i khuyên khi ch n chu n thô -theo m t phương nh t nh c a chi tiét gia công.N u trên chi ti t gia công có m t b m t không gia công thì ta nên ch n b m t ó làm chu n thô. -theo m t phương kích thư c nh t nh c a chi ti t gia công n u trên chi ti t có 2 hay nhi u b m t không gia công thì ta nên ch n b m t nào không gia công òi h i ph i có chính xác tương quan v i các b m t gia công m c cao nh t làm chu n thô. -Theo m t phương kích thư c c a chi ti t gia công n u trên chi ti t gia công có t t c các b m t u ph i gia công thì ta nên ch n b m t phôi ng v i b m t gia công nào òi h i b trí lư ng dư u và nh nh t làm chu n thô. -Theo m t phương kích thư c nh t nh c a chi ti t gia công n u trên chi ti t có hai hay nhi u b m t có i u ki n làm chu n thô thì ta nên ch n b m t nào b ng ph ng nh t,trơn chu nh t làm chu n thô. -Theo m t phương kích thư c nh t nh c a chi ti t gia công ta không nên ch n chu n thô quá m t l n trong su t quá trình gia công,n u vi ph m ngư i ta g i là ph m chu n thô s làm sai s v v trí tương quan gi a các b m t gia công là r t l n.Vì v y tuy t i tránh ph m chu n thô. + Ưu i m: -K tc u gá ơn gi n, gá t nhanh chóng, c ng v ng khá cao khi gá t. - Lư ng dư gia công u n, mb o chính xác v trí tương quan gi a các b m t gia công. + Như c i m: Khó mb o chính xác c a thân qua ư ng n i tâm hai l cơ b n tuy nhiên kh năng i x ng c a thân i u ch nh ư c khi gá l i ph thu c tay ngh công nhân. ⇒ Do v y khi s d ng phương pháp này dùng m t ph ng i x ng v i b m t gia công làm chu n khi gia công xong ta l t m t dùng m t ph ng v a gia công làm chu n tinh gia công m t còn l i. GVHD: Ph m Cư ng 19 SVTH:Ma Văn Thi n
 19. V i chi ti t B n Dư ng 1,6kg có hình d ng cơ b n là d ng hình h p .Do ó nh v ban u ch có th dùng b m t vuông góc v i nhau nh v . - Ban u ta dùng b m t áy (a=40±0.1) làm chu n nh v kh ng ch 3 b c t do m t c nh kh 2 b c t do và m t u kh 1 b c t do. a. phương án 1: ch n chu n thô là b m t A: + Sơ nh v như hình v : Phương án này cho phép gá t nhanh gá ơn gi n. b. chu n thô là 2 l cơ b n 7 +Ưu i m : không gian r nh gá t nhanh gá ơn gi n tính trung chu n cao nên gi m ươc sai s gia công, chính xác gi a các b m t khá cao. Vì phôi ban u là phôi c và chu n thô là các b m t làm cho quá trình gia công cơ l n u ,ta ch n chu n thô là phương án1. 4.2.2. Chu n tinh: GVHD: Ph m Cư ng 20 SVTH:Ma Văn Thi n
 20. Chu n tinh là nh ng b m t dùng làm chu n ít nh t cũng ã gia công m tl n 4.2.2.1. Yêu c u: - Phân b lư ng dư cho các b m t gia công. - mb o chính xác v v trí tương quan gi a các b m t gia công v i nhau. 4.2.2.2. Các l i khuyên khi ch n chu n tinh: - C g ng ch n chu n tinh là chu n tinh chính n u ch n ư c như v y thì v trí chi ti t gia công gi ng khi làm vi c. - Ch n chu n tinh sao cho trùng chu n càng cao càng t t như th s gi m ư c sai s tích lu c bi t khi chu n cơ s trùng v i chu n kh i xu t do ó sai s chu n b ng không. - Ch n chu n tinh th ng nh t cho nhi u l n gá t. 4.2.2.3. Ch n chu n: T các yêu c u và l i khuyên khi ch n chu n tinh ta có th ch n chu n tinh như sau: Chi ti t u ch n v i hai l cơ b n có ư ng tâm vuông góc v i m t u và các ư ng tâm song song v i nhau nên h chu n tinh là m t m t ph ng và hai l cơ b n (nghĩa là ư ng tâm hai l vuông góc v i m t ph ng). Dùng ch t tr dài l ng vào 1 l 25kh ng ch 4 b c t do, l còn l i dùng ch t trám kh ng ch 1 bâc t do + Ưu i m : + Không gian gia công r ng. + gá ơn gi n. + Có th s d ng làm chu n tinh th ng nh t. + Như c i m: c ng v ng không cao d gây sai s gia công. - Sơ nh v như hình v : GVHD: Ph m Cư ng 21 SVTH:Ma Văn Thi n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản