Đề tài " Dự án phát triển làng nghề mây tre đan Vạn Phúc "

Chia sẻ: harrypotter9788

Việc phát triển mạnh các nghề thủ công truyền thông tại xã hội đã và đang gặp nhiều bất cập. Học sinh, sinh viên nhận được học bổng không quay trở lại quê hương để làm việc. Năng lực của hộ gia đình về tay nghề và trang thiết bị chưa nâng lên rõ rệt dẫn tới sản phẩm chưa có sức cạnh tranh mạnh. Vấn đề ô nhiễm môi trường trở nên nhức nhối do chi phí xử lý chất thải đối với hộ gia đình là khá lớn...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài " Dự án phát triển làng nghề mây tre đan Vạn Phúc "

 Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội
 Khoa Kinh Tế & PTNT Dự án:
“ Dự án phát triển làng nghề mây tre đan tại xã Vạn Phúc.”
 Giáo viên hướng dẫn: PGS – TS – Nguyễn Trọng Đắc.
 Nhóm thực hiện:
Nhóm trưởng: Phạm Kiều Anh.
Thư ký: Trần Thế Cường.
Thành viên: Nguyễn Văn Hùng.
Lê Phương Nam.
Đỗ Văn Nguyện.

 Lớp: KT-50A
MụC LụC

A – Đặt Vấn Đề
B – Nội Dung
I – Phân tích bối cảnh cộng đồng vùng dự án.
II – Phân tích khó khăn dự án
III – Phân tích mục tiêu dự án
IV – Xác định các phương án và lựa chọn các phương án.
V – Các phương án.
VI – Lựa chọn phương án thích hợp.
MụC LụC

VII – Hoạt động quy hoạch phát triển nghề mây tre đan.

VIII – Các đầu vào cần thiết cho các hoạt động dự án.

IX – Các tổ chức thực hiện dự án.

X – Xây dựng kế hoạch dự kiến triển khai dự án.

XI – Biện minh và phân tích rủi ro.

C – Kết Luận
A – ĐặT VấN Đề

Việc phát triển mạnh các nghề thủ công truyền thống tại xã đã
và đang gặp nhiều bất cập:
Giao thông khó khăn làm tăng chi phí sản xuất.
Nguồn vốn hạn hẹp.
Vay vốn ngân hàng khó.
Cần lao động có tay nghề cao
Mặc dù có nhiều khó khăn trong phát triển làng nghề truyền thống ở
xã Vạn Phúc nhưng đây là con đường tốt nhất để phát triển
kinh tế nâng cao đời sống cho nhân dân trong xã.
Đó là lý do chúng tôi lựa chọn: “Dự án phát triển làng nghề mây
tre đan tại xã Vạn Phúc.”
B – Nội Dung
I – PHÂN TÍCH BốI CảNH CộNG ĐồNG VÙNG Dự ÁN.


1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của xã Vạn Phúc:
1.1. Tự nhiên
1.1.1. Vị trí địa lý
1.1.2. Thời tiết khí hậu:
1.1.3. Tài nguyên thiên nhiên:
1.1.3.1. Tài nguyên đất
1.1.3.2. Tài nguyên nước
I – PHÂN TÍCH BốI CảNH CộNG ĐồNG VÙNG Dự ÁN.


1.2. Kinh tế - xã hội
1.2.1. Dân số và lao động
1.2.2. Thực trạng về cơ sở hạ tầng
1.2.2.1. Giao thông
1.2.2.2. Thuỷ lợi
1.2.2.3. Mạng lưới điện
1.2.2.4. Nước sinh hoạt
1.2.3. Vấn đề vệ sinh môi trường
1.2.4. Thực trạng các ngành sản xuất
II – PHÂN TÍCH KHÓ KHĂN Dự ÁN
Cây Vấn Đề
III – PHÂN TÍCH MụC TIÊU Dự ÁN
Cây Mục Tiêu
IV – XÁC ĐịNH PHƯƠNG ÁN

Trên cơ sở đó, chúng tôi đưa ra 3 phương án sau:

Phương án 1: Phát triển kinh tế hộ.

Phương án 2: Thành lập HTX ngành nghề.

Phương án 3: Quy hoạch phát triển làng nghề gắn với khu công
nghiệp.
V – CÁC PHƯƠNG ÁN

PHƯƠNG ÁN 1: PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ
1. Vấn đề cần giải quyết:
Nâng cao khả năng sản xuất và tiêu thụ của ngành nghề mấy tre đan
ở xã Vạn Phúc.
2. Cách thức giải quyết vấn đề:
2.1 Các hoạt động
Hỗ trợ về vốn thông qua các khoản vay ưu đãi của ngân hàng
Hỗ trợ kỹ thuật thông qua các hình thức đào tạo lao động
Hỗ trợ về quảng bá và tiêu thụ sản phẩm
V – CÁC PHƯƠNG ÁN

3. Kết quả:
=> Nâng cao thu nhập, tạo việc làm trong nghề mây tre đan và ngành
dịch vụ, thương mại.
4. Các rủi ro có thể gặp phải:
Sử dụng vốn vay không đúng mục đích.
Học sinh, sinh viên nhận được học bổng không quay trở lại quê
hương để làm việc.
Năng lực của hộ gia đình về tay nghề và trang thiết bị chưa nâng lên
rõ rệt dẫn tới sản phẩm chưa có sức cạnh tranh mạnh.
Vấn đề ô nhiễm môi trường trở nên nhức nhối do chi phí xử lý chất
thải đối với hộ gia đình là khá lớn.
V – CÁC PHƯƠNG ÁN

PHƯƠNG ÁN 2: THÀNH LẬP HTX NGÀNH NGHỀ
1. Vấn đề cần giải quyết:
Ổn định nguồn nguyên liệu.
Nâng cao khả năng sản xuất tiến tới phát triển mặt hàng cao cấp.
Mở rộng tiêu thụ trong và ngoài nước.
2. Cách thức giải quyết vấn đề:
2.1 Các hoạt động:
Hỗ trợ thành lập HTX ngành nghề mây tre đan trên tinh thần tự
nguyện của các hộ gia đình.
HTX thực hiện các hoạt động hỗ trợ hộ gia đình.
V – CÁC PHƯƠNG ÁN

3. Kết quả:
Tổ chức sản xuất làng nghề có hệ thống, đảm bảo ổn định đầu ra,
đầu vào.
Dần nâng cao giá trị sản phẩm làng nghề.
HTX chủ động tìm kiếm đối tác kinh doanh, quảng bá sản phẩm,
các hoạt động Marketing tiến hành có định hướng đúng đắn.
4. Các rủi ro có thể gặp phải:
HTX sẽ phải cạnh tranh gay gắt với các tư nhân thu gom.
Sức cạnh tranh của sản phẩm sẽ còn yếu, chưa đáp ứng được các
thị trường cao cấp.
Khiến cho chính quyền rất khó kiểm soát trong việc gây ô nhiễm.
V – CÁC PHƯƠNG ÁN
PHƯƠNG ÁN 3: QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ
GẮN VỚI KHU CÔNG NGHIỆP.
1. Vấn đề cần giải quyết:
Ổn định nguyên liệu đầu vào.
Nâng cao khả năng sản xuất, chất lượng, mẫu mã sản phẩm.
Mở rộng thị trường, hướng vào thị trường quốc tế.
Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường của làng nghề.
2. Cách thức giải quyết vấn đề:
2.1 Các hoạt động:
Cải thiện cơ sở hạ tầng
Hỗ trợ sản xuất
Hỗ trợ mở rộng thị trường và tiêu thụ sản phẩm
V – CÁC PHƯƠNG ÁN

3 Thời gian hoàn thành:
Từ năm 2005 -2020.
4. Các rủi ro có thể gặp phải:
Không thu hút được các nhà đầu tư để đạt được quy mô như mong
muốn.
Lượng vốn huy động lớn => rủi ro đạo đức.
VI – LựA CHọN PHƯƠNG ÁN THÍCH HợP

Chỉ tiêu Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3


1. Nhu cầu 50 70 90
2. Tác động môi trường 50 80 85


3. Kết quả đạt được 50 75 95
4.Tính bền vững của dự 50 70 80
án
5. Rủi ro của dự án 50 45 60
Tổng điểm 250 340 410
VII – HOạT ĐộNG QUY HOạCH PHÁT TRIểN
LÀNG NGHề MÂY TRE ĐAN

7.1. Qui mô phát triển:
Bảng: Dự kiến qui mô phát triển nghề mây tre đan giai đoạn
2005 – 2020(*)

Chỉ tiêu ĐVT 2009 2010 2015 2020
1. Số hộ chuyên Hộ 465 635 790 1.000
2. Số lao động tham Người 4.000 4.200 4.200 4.500
gia
- LĐ chuyên Người 1.100 1.200 1.500 1.800
- LĐ nông nhàn Người 2.900 3.000 2.700 2.700
3. Giá trị sản xuất Tr. đ 42105 53550 72535.5 118827
VII – HOạT ĐộNG QUY HOạCH PHÁT TRIểN
LÀNG NGHề MÂY TRE ĐAN

7.2. Tổ chức sản xuất :
Sản xuất theo mô hình hộ gia đình theo 2 phương thức:
Các hộ sản xuất cả hàng tiêu thụ nội địa và hàng xuất khẩu: trực
tiếp tiêu thụ sản phẩm làm ra tại thị trường nội địa và bán hàng
cho các chủ thu gom hàng xuất khẩu hoặc các chủ hàng tiêu thụ
nội địa qui mô lớn
Các hộ không có điều kiện trực tiếp tiêu thụ sản phẩm của mình:
sản xuất theo kiểu gia công thành phẩm hoặc bán thành phẩm
cho các chủ thu gom hoặc trực tiếp mua vật tư về sản xuất theo
đặt hàng của các chủ thu gom và bán sản phẩm cho các chủ thu
gom.
VII – HOạT ĐộNG QUY HOạCH PHÁT TRIểN
LÀNG NGHề MÂY TRE ĐAN
7.3. Tổ chức cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm
Tiêu thụ sản phẩm
Cung ứng nguyên liệu

Cơ sở sản
Cơ sở sản
xuất
xuất
Xuất Nội tiêu
khẩu


Cơ sở cung ứng Cơ sở thu gom
nguyên liệu tái chế, tiêu thụ
VII – HOạT ĐộNG QUY HOạCH PHÁT TRIểN
LÀNG NGHề MÂY TRE ĐAN

7.4. Xử lý ô nhiễm môi trường và phòng chống cháy nổ
7.5. Qui hoạch mặt bằng khu công nghiệp làng nghề:
7.5.1. Vị trí và diện tích:
Bảng: Quy hoạch mặt bằng khu công nghiệp làng nghề

7.5.2. Qui hoạch chi tiết mặt bằng cho các hạng mục công trình
7.5.2.1. Giao thông
7.5.2.2. Khu dịch vụ và giao dịch sản phẩm
7.5.2.3. Khu bảo vệ và bãi đỗ xe ô tô
7.5.2.4. Công trình cấp điện, nước:
7.5.2.5. Các công trình xử lý chất thải và vệ sinh công cộng:
7.5.2.6. Khu vực sản xuất:
VII – HOạT ĐộNG QUY HOạCH PHÁT TRIểN
LÀNG NGHề MÂY TRE ĐAN
7.6. Kết quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả kinh tế xã hội
a. Kết quả sản xuất kinh doanh
Tạo ra nhiều chỗ làm việc mới cho đội ngũ lao động => nâng cao
thu nhập cho các đối tượng không trực tiếp sản xuất nghề mây
tre đan.
b. Hiệu quả kinh tế - xã hội:
Đóng góp trong tỷ trọng giá trị sản xuất và thu nhập từ sản xuất
công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp.
Thu hút được nhiều lao động tham gia, giải quyết cơ bản vấn đề
việc làm cho người lao động.
Khôi phục và duy trì được làng nghề truyền thống
Đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu sản xuất và cơ cấu kinh tế
theo hướng sản xuất hàng hoá.
Nâng cao tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế xã Vạn Phúc
VIII – CÁC ĐầU VÀO CầN THIếT CHO CÁC
HOạT ĐộNG CủA Dự ÁN
8.1. Nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng :
Bảng: Nhu cầu xây dựng Cơ sở hạ tầng khu sản xuất tập trung
8.2. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật:
Bảng: Nhu cầu vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng, trang thiết bị ng
8.3. Nhu cầu vốn đầu tư phát triển làng nghề:
Bảng: Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư phát triển làng nghề
8.4. Tiến độ đầu tư vốn phát triển làng nghề truyền thống:
Bảng: Tiến độ đầu tư xây dựng khu sản xuất tập trung
IX – CÁC Tổ CHứC THựC HIệN Dự ÁN

1) Cơ quan chủ quản dự án: UBND huyện Thanh Trì.
2) Cơ quan chủ đầu tư: UBND xã Vạn Phúc.
3) Tổ chức triển khai thực hiện dự án:
Có 1 Chủ nhiệm dự án và 1- 2 phó chủ nhiệm dự án.
Có 2 kế toán dự án (một kế toán viên, 1 kế toán tổng hợp).
Có 3 - 5 thành viên ban điều hành dự án là các cán bộ kỹ thuật,
trưởng thôn trong xã.
Việc thiết kế, thi công các hạng mục công trình xây dựng cơ sở hạ
tầng cộng đồng được thực hiện theo qui chế đấu thầu hiện hành.
X – XÂY DựNG Kế HOạCH Dự KIếN TRIểN
KHAI Dự ÁN
Xây dựng kế hoạch dự kiến triển khai dự án
XI – BIệN MINH VÀ PHÂN TÍCH RủI RO

11.1. Biện minh:
11.1.1. Hiệu quả kinh tế :
Bảng: Cơ cấu kinh tế xã Vạn Phúc giai đoạn 2005-2020
11.1.2. Hiệu quả xã hội và môi trường:
Giải quyết việc làm.
Mang lại tính nhân văn.
Đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn ngoại
thành.
Cải thiện đời sống văn hóa tinh thần nhân dân xã.
Bảo vệ môi trường và nguồn nước.
11.2 Phân tích rủi ro:
11.2.1 Rủi ro bên trong:
11.2.2 Rủi ro bên ngoài:
Thứ nhất: sự dao động của thị trường: tình hình lạm phát, giá cả leo
thang.
Thứ hai: rủi ro đạo đức.
C – KếT LUậN

Tuy vẫn còn những khó khăn:
(1). Hệ thống giao thông liên xã, liên thôn rất kém.
2). Thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa ổn định.
(3). Thiếu lao động có tay nghề cao.
(4). Tình trạng ô nhiễm môi trường do làng nghề.
Nhưng dự án phát triển làng nghề truyền thống ở xã Vạn Phúc giai
đoạn 2005 - 2020 được xây dựng trên cơ sở khảo sát kỹ về
thực trạng và tiềm năng phát triển của xã và các chỉ tiêu hiệu
quả kinh tế đạt được khi thực hiện dự án đều khá cao.
cao
Chính vì vậy dự án có tính khả thi cao.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản