Đề tài: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÝ NHÂN TỈNH HÀ NAM

Chia sẻ: hailedangbs

Việc phát triển hạ tầng kinh tế cùng với sự phát triển đô thị hóa mạnh mẽ đã trở thành một xu thế tất yếu của sự phát triển. Để đáp ứng sự phát triển, các địa phương cần có một quỹ đất lớn cho các dự án. Chính vì vậy công tác giải phóng mặt bằng là việc làm đầu tiên để có quỹ đất sạch để thực hiện mục tiêu phát triển của mình. - Thực trạng công tác bồi thường GPMB các dự án...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÝ NHÂN TỈNH HÀ NAM

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BỒI
THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA
CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÝ
NHÂN TỈNH HÀ NAM

HỌ TÊN HỌC VIÊN: NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGÔ THỊ THUẬN
Tính cấp thiết của đề tài

­ Ý nghĩa công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Việc  phát  triển  hạ  tầng  kinh  tế  cùng  với  sự 
phát triển đô thị hóa mạnh mẽ đã trở thành một 
xu thế tất yếu của sự phát triển. 
Để  đáp  ứng  sự  phát  triển,  các  địa  phương 
cần có một quỹ đất lớn cho các dự án. Chính vì 
vậy  công  tác  giải  phóng  mặt  bằng  là  việc  làm 
đầu  tiên  để  có  quỹ  đất  sạch  để  thực  hiện  mục 
tiêu phát triển của mình.
- Thực trạng công tác bồi thường GPMB các dự án
+  Đa  số  công  tác  bồi  thường  giải  phóng  mặt  bằng 
các dự án trên địa bàn thường bàn giao mặt bằng 
cho chủ đầu tư chậm tiện độ, 
+ Chính sách hỗ trợ của nhà nước chưa thật sự công 
bằng.  Giá  cả  bồi  thường  chưa  tương  xứng  với  thị 
trường
+ Trình độ của người dân về pháp luật còn hạn chế
+  Công  tác  quản  lý  đất  đai  còn  nhiều  bất  cập  gây 
khó khăn cho việc xác định, thẩm định.
- Các  nghiên  cứu  trước  đây  phần  lớn  mới  đề  cập 
đến  những  thuận  lợi,  khó  khăn,  chưa  có  nghiên 
cứu về giải pháp hoàn thiện công tác bồi thường 
giải phóng mặt bằng. 
Mục tiêu chung.
Trên  cơ  sở  đánh  giá  thực  trạng,  tồn  tại,  vướng 
mắc  các  yếu  tố  ảnh  hưởng  mà  đề  xuất  và  thực 
nghiệm một số giải pháp nhằm hoàn thiện công 
tác bồi  thường  giải  phóng mặt  bằng của các  dự 
tác  bồi 
án trên địa bàn huyện Lý Nhân
   Mục tiêu cụ thể
    ­  Hệ thống hoá lý luận và thực tiễn về công tác 
bối thường giải phóng mặt bằng của các dự án. 
      ­  Đánh  giá  thực  trạng  công  tác  bồi  thường  giải 
phóng  mặt  bằng  trên  địa  bàn  huyện  Lý  Nhân 
những năm qua.
  ­ Phân tích những tồn tại, vướng mắc và những 
yếu tố ảnh hưởng trong công tác bồi thường giải 
phóng mặt bằng của các dự án.
­ Đề xuất và thực nghiệm một số giải pháp nhằm 
hoàn  thiện  công  tác  bồi  thường  giải  phóng  mặt 
bằng của các dự án trên địa bàn huyện Lý Nhân 
trong những năm tới.
 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
1.  Đối  tượng  nghiên  cứu:  Các  hoạt  động  của 
công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự 
án trên địa bàn huyện Lý Nhân.
2. Phạm vi nghiên cứu:
* Về không gian:
­  Đề  tài  nghiên  cứu  thực  trạng  công  tác  bồi 
thường  giải  phóng  mặt  bằng  các  dự  án  trên  địa 
bàn huyện Lý Nhân.
* Về thời gian:
­ Dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu đánh giá thực 
hiện từ năm 2009 ­ 2012.
­ Dữ liệu khảo sát sâu tại một số xã sẽ thực hiện 
từ 2013­2014.
­ Giải pháp đề xuất cho 2015­2020.
* Về nội dung: 
• Tập  trung  làm  rõ  thực  trạng,  kết  quả,  tồn  tại, 
vướng mắc, các yếu tố bị ảnh hưởng và các giải 
pháp  cần  thực  hiện  nhằm  hoàn  thiện  công  tác 
bồi  thường  giải  phóng  mặt  bằng  trên  địa  bàn 
huyện Lý Nhân
CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Các Khái niệm.
­ Khái niệm giải phóng mặt bằng
­ Khái niệm bồi thường.
­ Khái niệm hỗ trợ.
­ Khái niệm tái định cư.
­ Khái niệm thu hồi đất.
­ Khái niệm dự án.
­ Khái niệm chủ dự án.
2. Sự cần thiết bồi thường giải phóng mặt bằng.
3.  Các  yêu  cầu  trong  công  tác  bồi  thường 
GPMB các dự án. 
Thứ nhất: Nhanh chóng, kịp thời và chính xác.
Thứ hai: Công bằng, công khai, dân chủ.
Thứ ba: Hài hòa lợi ích giữa các bên.
4. Trình tự và nội dung công tác bồi thường giải 
phóng mặt bằng của dự án.
5.  Các  yếu  tố  ảnh  hưởng  đến  công  tác  bồi 
thường giải phóng mặt bằng.

6.  Các  chính  sách  về  công  tác  bồi  thường  giải 
phóng mặt bằng. 
THỰC CƠ SỞ TIỄN

­  Thực  tiễn  công  tác  bồi  thường  giải  phóng  mặt 
bằng một số nước.
­  Thực  tiễn  công  tác  bồi  thường  giải  phóng 
mặt bằng ở một số tỉnh lân cận.
Phương pháp thu thập thông tin

- Dữ liệu thứ cấp: Các báo cáo của UBND huyện,
các văn bản quy định liên quan đến công tác bồi
thường GPMB của nhà nước, của tỉnh, các phương
án bồi thường của hội đồng GPMB dự án, các kiến
nghị, đề nghị của công dân… (Tìm, đọc, sao chép,
trích dẫn,...)
- Dữ liệu sơ cấp: (Thông qua điều tra, phỏng vấn)
Phương pháp phân tích thông tin
­ Thống kê mô tả
­ Phương pháp so sánh 
­ Phân tích dự án
­ Tập hợp ý kiến của các bên tham gia


Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
­  Nhóm  chỉ  tiêu  thể  hiện  thực  trạng  đầu  tư  của  các 
dự án.
­ Nhóm chỉ tiêu thể hiện tỷ trọng thu hồi
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt 
bằng  trên  địa  bàn  huyện  Lý  Nhân  nói  riêng  và  tỉnh 
Hà Nam nói chung từ năm 2009 đến nay.
2.  Tình  hình  thực  hiện  công  tác  giải  phóng 
mặt bằng của một số dự án đầu tư.
       3. Phân tích các tồn tại vướng mắc và các yếu 
tố ảnh hưởng.
         4. Giải pháp hoàn thiện công tác bồi thường giải 
phóng  mặt  bằng  các  dự  án  trên  địa  bàn  huyện  Lý 
Nhân, Tỉnh Hà Nam.
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI 
Thời gian Nội dung công việc
Tháng 4/2013 Xác định tên đề tài
Tháng 5/2013 Xây dựng đề cương sơ bộ
Tháng 6-7/2013 Xây dựng đề cương chi tiết
Tháng 5+6+7+8/13 Viết mở đầu; cơ sở lý luận và thực tiễn
Tháng 5+6+7+8/13 Thu thập tài liệu thứ cấp
Tháng 7/13 Lập phiếu điều tra
Tháng 7/13 Báo cáo tiến độ
Tháng 8+9+10/13 Điều tra và thu thập số liệu sơ cấp
Tháng 8+9+10/13 Viết phần đặc điểm địa bàn nghiên cứu và phương pháp n/c
Tháng 9+10+11/13 Tổng hợp và phân tích số liệu
T10+11+12+1+2/14 Viết phần kết quả nghiên cứu và thảo luận
Tháng 3+4+5+6/14 Viết phần kết luận và kiến nghị
Tháng 7+8/14 Hoàn thành bài viết lần 1
Tháng 9/14 Thẩm định luận văn tại Bộ môn
Tháng 10/2014 Bảo vệ luận văn

Tài Liệu Kinh tế - Thương mại Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản