Đề tài: Giải pháp mở rộng thị phần Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ đến năm 2015

Chia sẻ: matbuon_266

Hiện nay, Bảo hiểm Nhân thọ ở Việt Nam đã và đang phát triển với tốc độ tăng trưởng cao, quy mô thị trường ngày càng mở rộng, mạng lưới hoạt động được triển khai hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước. Tuy nhiên, thị tr-ờng Bảo hiểm Nhân thọ ở Việt Nam, với một lượng dân số trên 85 triệu người, là một thị trường đầy tiềm năng nhưng mức độ khai thác thị trường của Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ (Bảo Việt Nhân Thọ) còn rất nhỏ bé chưa đáp ứng được nhu cầu về...

Nội dung Text: Đề tài: Giải pháp mở rộng thị phần Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ đến năm 2015

B GIÁO D C VÀ ÀO T O
TRƯ NG I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH
PH M TH TÚ QUYÊN
GI I PHÁP M R NG VÀ PHÁT TRI N
TÀI TR XU T NH P KH U T I CHI
U TƯ VÀ PHÁT
NHÁNH NGÂN HÀNG
TRI N TP. H CHÍ MINH
LU N VĂN TH C SĨ KINH T
CHÍ MINH – NĂM 2010
TP H
B GIÁO D C VÀ ÀO T O
TRƯ NG I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH
PH M TH TÚ QUYÊN
GI I PHÁP M R NG VÀ PHÁT TRI N
TÀI TR XU T NH P KH U T I CHI
U TƯ VÀ PHÁT
NHÁNH NGÂN HÀNG
TRI N TP. H CHÍ MINH


Chuyên ngành : KINH T TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Mã s : 60.31.12
LU N VĂN TH C SĨ KINH TNGƯ I HƯ NG D N KHOA H C:
TS. QUANG TRCHÍ MINH – NĂM 2010
TP H
L I CAM OAN

Tôi cam oan ây là công trình nghiên c u c a riêng tôi. Các s li u, k t qu
nêu trong lu n văn là trung th c. Tôi s ch u trách nhi m v n i dung tôi ã trình
bày trong lu n văn này.

H c viên ký tên
Ph m Th Tú Quyên
M C L C...........................................................................................................Trang
DANH M C CÁC CH VI T T T
DANH M C CÁC B NG BI U .................................................................................
L IM U
CHƯƠNG 1: NH NG V N CƠ B N V TÀI TR XU T NH P KH U....... 1
1.1. Ho t ng tài tr XNK c a NHTM...................................................................... 1
1.2. Các hình th c tài tr xu t kh u ............................................................................ 2
1.2.1. Căn c vào phương th c thanh toán......................................................... 2
1.2.2. Cho vay trên cơ s h i phi u ................................................................... 7
1.2.3. Căn c vào th i h n cho vay.................................................................... 9
1.2.4. Căn c vào m c tín nhi m i v i khách hàng.................................. 10
1.2.5. M t s hình th c tài tr XNK khác........................................................ 10
1.2.6. B o lãnh và tái b o lãnh......................................................................... 12
1.3. Vai trò c a các hình th c tài tr XNK................................................................ 13
i v i ngân hàng thương m i .............................................................. 14
1.3.1.
1.3.2. i v i doanh nghi p ............................................................................ 15
t nư c.................................................................. 16
1.3.3. i v i n n kinh t
1.4. Các r i ro và bi n pháp ngăn ng a r i ro trong ho t ng tài tr XNK .............. 16
ng ngo i thương................................................... 17
1.4.1 c thù trong ho t
1.4.2 Nh ng r i ro c thù trong ho t ng tài tr XNK ................................ 17
1.5. Gi i thi u m t s hình th c tài tr ngo i thương c a qu c gia khác ................... 19
1.5.1. Thái Lan .............................................................................................. 19
1.5.2. Trung Qu c .................................................................................................... 20
1.5.3. Hàn Qu c ......................................................................................................... 21
CHƯƠNG 2: TH C TR NG HO T NG TÀI TR XNK T I CHI NHÁNH
U TƯ VÀ PHÁT TRI N TP. H CHÍ MINH ............................ 24
NGÂN HÀNG
u tư và Phát tri n TP. H Chí Minh ....... 24
2.1. Gi i thi u v Chi nhánh ngân hàng
u tư và Phát tri n
2.2. Th c tr ng ho t ng tài tr XNK t i Chi nhánh ngân hàng
TP. H Chí Minh ...................................................................................................... 25
2.2.1. Ho t ng tài tr v n nói chung .......................................................... 25
2.2.2. Ho t ng tài tr xu t kh u .................................................................. 29
2.2.3 Ho t ng tài tr nh p kh u .................................................................. 31
2.2.4 Phân tích v ho t ng tài tr XNK t i BIDV HCMC .......................... 32
2.2.5. Các bi n pháp phòng ng a r i ro ang áp d ng t i BIDV HCMC ........ 41
2.3. ÁNH GIÁ TH C TR NG HO T NG TÀI TR XNK T I BIDV HCMC
................................................................................................................................. 47
2.3.1. M t ư c.................................................................................................................47
2.3.2 T n t i .....................................................................................................................47
2.3.3.Nh ng nguyên nhân ch y u nh hư ng n ho t ng tài tr XNK c a
BIDV HCMC........................................................................................ 50
CHƯƠNG 3: CÁC GI I PHÁP NH M M R NG VÀ PHÁT TRI N HO T
U TƯ
NG TÀI TR XU T NH P KH U T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG
VÀ PHÁT TRI N TP H CHÍ MINH ..................................................................... 57
nh hư ng ho t
3.1. ng tài tr XNK c a BIDV ................................................... 57
3.2. Gi i pháp nh m hoàn thi n và phát tri n tài tr XNK c a BIDV HCMC trong giai
o n hi n nay ........................................................................................................... 57
u tư và Phát tri n TP H Chí Minh ... 57
3.2.1. i v i Chi nhánh Ngân hàng
u tư và Phát tri n Vi t Nam............................... 75
3.2.2 i v i Ngân hàng
3.2.3. Gi i pháp vĩ mô i v i Chính ph và Ngân NNNN ............................ 76
DANH M C NH NG T VI T T T


XK : Xu t kh u
NK : Nh p kh u
XNK : Xu t nh p kh u
GDP : T ng s n ph m qu c n i
CCS : Hoán i ti n t chéo
IRS : Hóan i lãi su t m t ng ti n
TCKT : T ch c kinh t
Ngân hàng thương m i
NHTM :
Ngân hàng nhà nư c
NHNN :
u tư và Phát tri n Vi t Nam
BIDV : Ngân hàng
u tư và Phát tri n TP. H Chí
BIDV HCMC : Chi nhánh Ngân hàng
Minh
DANH M C CÁC B NG BI U, SƠ

STT Tên B ng bi u Trang

DANH M C B NG

1 B ng 2.1: Tình hình ngu n v n huy ng giai o n 2007 - 2009 25

B ng 2.2: T l tăng/ gi m ngu n v n huy
2 ng 25

B ng 2.3: Tình hình dư n c a BIDV HCMC giai o n 2007- 2009
3 27

B ng 2.4: Tăng/gi m dư n vay c a BIDV HCMC giai o n 2007- 2009
4 27

5 B ng 2.5: K t qu ho t ng kinh doanh c a BIDV HCMC giai o n 28
2007- 2009

B ng 2.6: Dư n tài tr XNK so v i dư n vay c a BIDV HCMC
6 32

B ng 2.7: Dư n tài tr XNK so v i dư n vay doanh nghi p
7 32

B ng 2.8: Dư n tài tr XNK phân theo lo i hình tài tr
8 33

B ng 2.9: Dư n tài tr xu t kh u phân theo m t hàng tài tr
9 35

B ng 2.10: Dư n tài tr nh p kh u phân theo m t hàng tài tr
10 38

11 B ng 2.11: Tình hình n quá h n tài tr xu t nh p kh u 40

12 B ng 2.12: Tình hình n x u tài tr xu t nh p kh u 40

13 B ng 2.13:K t qu giao d ch phái sinh trong ho t ng tài tr XNK 45

DANH M C HÌNH

Hình 2.1 : Dư n tài tr XNK phân theo lo i hình tài tr
14 34

Hình 2.2: Dư n tài tr xu t kh u phân theo m t hàng tài tr
15 36

Hình 2.3 : Dư n tài tr nh p kh u phân theo m t hàng tài tr
16 38
L I NÓI U
1. Lý do ch n tài
ng thương m i qu c t là xu hư ng chung c a các qu c gia, mang tính
Ho t
ng xu t nh p kh u c a nư c ta
t t y u khách quan. Trong th i gian qua ho t
ngày càng phát tri n.
Tài tr xu t nh p kh u cho doanh nghi p có vai trò quan tr ng trong ho t ng
kinh doanh c a Ngân hàng thương m i, không nh ng em l i hi u qu kinh
doanh t lãi vay mà còn thu ư c các phí d ch v t ho t ng thanh toán qu c
t , mua bán ngo i t .
u tư và Phát tri n TP. H Chí Minh ã
Th i gian qua Chi nhánh Ngân hàng
ng tài tr xu t nh p kh u và bư c
quan tâm n vi c phát tri n ho t u thu
ư c nh ng thành qu nh t nh. Tuy nhiên bên c nh nh ng thành qu ã
ư c, Chi nhánh Ngân hàng u tư và Phát tri n TP. H Chí Minh cũng g p
ph i không ít khó khăn h n ch c n ph i kh c ph c. ây cũng là lý do tác gi
l a ch n tài “Gi i pháp m r ng và phát tri n tài tr xu t nh p kh u t i
Chi nhánh Ngân hàng u tư và Phát tri n TP. H Chí Minh” làm tài
nghiên c u.
2. M c tiêu nghiên c u
M c tiêu c a vi c nghiên c u là nh m tìm ra nh ng h n ch t n t i làm nh
hư ng, ki m hãm s phát tri n c a ho t ng tài tr xu t nh p kh u t i Chi
u tư và Phát tri n TP.H Chí Minh, xác
nhánh Ngân hàng nh nh ng
nguyên nhân chính t o ra nh ng h n ch ó t ó ra gi i pháp ki n ngh
phù h p giúp cho ho t ng tài tr xu t nh p kh u c a Chi nhánh Ngân hàng
u tư và Phát tri n TP. H Chí Minh phát tri n thu n l i và hi u qu hơn.
3. i tư ng và ph m vi nghiên c u
i tư ng nghiên c u c a lu n văn là ho t ng tài tr xu t nh p kh u t i Chi
u tư và Phát tri n TP. H Chí Minh. Lu n văn nghiên c u
nhánh Ngân hàng
nh hư ng ch y u n kh năng phát tri n c a vi c tài tr ho t
nh ng nhân t
ng xu t nh p kh u c a các doanh nghi p xu t nh p kh u Vi t Nam. Trên
cơ s nh m i tương quan gi a các nhân t quan tr ng ch y u v i
ó, xác
ng ngân hàng cũng như c a các doanh nghi p
hi u qu phát tri n c a ho t
xu t nh p kh u.
D li u s d ng trong lu n văn ư c trích d n t các báo cáo t ng h p và tình
u tư và Phát
hình ho t ng kinh doanh th c t c a Chi nhánh Ngân hàng
tri n TP. H Chí Minh
4. Phương pháp nghiên c u
Các phương pháp ư c s d ng ch y u trong vi c th c hi n lu n văn là:
phương pháp lý thuy t k t h p v i th c ti n, phương pháp th ng kê - phân tích
- t ng h p, phương pháp so sánh.
5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a tài nghiên c u
Ho t ng tài tr xu t nh p kh u là m t ho t ng quan tr ng c a ngân hàng
thương m i, vì v y vi c h th ng hoá các v n lý lu n và kh o sát th c ti n
ng tài tr xu t nh p kh u c a m t ngân hàng thương m i
ho t c thù không
ch có ý nghĩa quan tr ng trong vi c nâng cao ch t lư ng ho t ng tài tr xu t
u tư và Phát tri n TP. H Chí Minh mà
nh p kh u t i Chi nhánh Ngân hàng
còn có ý nghĩa quan tr ng trong vi c nâng cao ch t lư ng ho t ng này t i các
ngân hàng thương m i cũng như có giá tr tham kh o t t cho các nhà ho ch
nh chính sách, các nhà qu n lý nh m nâng cao nâng cao ch t lư ng trong
ng c a h th ng các ngân hàng thương m i.
ho t
Do h n ch v th i gian, trình và kinh nghi m, tài không th i sâu tìm
hi u, kh o sát và phân tích h t các khía c nh có liên quan n quy n ch n.
tài này s ti p t c ư c nghiên c u, kh o sát, ki m ch ng
Mong r ng y
hơn và trên cơ s ó có th c ng c ho c b sung thêm các gi i pháp, xu t
t ư c hi u quã thi t th c và b n v ng hơn.
nh m
6. K t c u n i dung lu n văn
u và k t lu n, n i dung chính c a lu n văn bao g m 03 chương:
Ngoài l i nói

Chương 1 cơ b n v tài tr xu t nh p kh u
: Nh ng v n
Chương 2 : Th c tr ng ho t ng tài tr xu t nh p kh u t i Chi nhánh Ngân
u tư và Phát tri n TP.H Chí Minh
hàng
Chương 3 : Các gi i pháp nh m m r ng và phát tri n ho t ng tài tr xu t
u tư và Phát tri n TP. H Chí Minh.
nh p kh u t i Chi nhánh Ngân hàng
1CHƯƠNG 1: NH NG V N CƠ B N V TÀI TR X U T N H P KH U

ng tài tr xu t nh p kh u c a Ngân hàng thương m i
1.1. Ho t

Trong i u ki n n n kinh t th trư ng, xu t nh p kh u tr thành v n quan tr ng. Th
trư ng thương m i th gi i m r ng không ng ng, nhu c u v th trư ng tiêu th hàng
hóa, th trư ng u tư ang tr thành nhu c u c p bách c a các doanh nghi p xu t nh p
kh u. Do kh năng tài chính có h n mà các doanh nghi p xu t nh p kh u không ph i
lúc nào cũng có ti n thanh toán hàng nh p kh u ho c có v n thu mua ch bi n
ó n y sinh quan h vay mư n và s giúp
hàng xu t kh u, t tài tr c a ngân hàng.

Quan h giao thương qu c t t ra nh ng v n t nh , ôi khi ph c t p, nên nh ng
nghi p v thương m i òi h i s tham gia c a ngân hàng. Ngân hàng em l i cho các
ng ngo i thương s hi u bi t v k thu t và ch d a tài chính trong lĩnh v c
nhà ho t
quan tr ng này.

Có th nói s ra i c a tài tr xu t nh p kh u là m t yêu c u t t y u khách quan, g n
li n v i các quan h mua bán ngo i thương gi a các nư c v i nhau.

Tài tr xu t nh p kh u t i các ngân hàng thương m i d a vào 3 nguyên t c cơ b n:
Ti n vay ph i ư c hoàn tr
- úng h n c v n l n lãi;
V n vay ph i ư c s d ng úng m c ích;
-
V n vay ph i có tài s n tương ương làm
- m b o.

Cùng v i s phát tri n c a ngo i thương và h th ng ngân hàng, ho t ng tài tr xu t
nh p kh u c a ngân hàng phát tri n ngày càng a d ng và phong phú:
Hình th c ơn gi n i v i các ơn v
- u tiên là ngân hàng cho vay tr c ti p
nh p kh u như cho vay b sung v n lưu ng thu mua ch bi n s n xu t hàng
ng ã ư c ký k t, cho vay
xu t kh u theo các h p thanh toán các nguyên
li u, hàng hóa, v t t nh p t nư c ngoài;
- T hình th c cho vay ng n h n là ch y u, ngân hàng ã m r ng cho vay trung
và dài h n tài tr cho ho t ng s n xu t kinh doanh xu t nh p kh u. Ngân
hàng cho vay mua s m máy móc thi t b , c i ti n công ngh , ng d ng các
2


nâng cao ch t lư ng s n ph m, tăng năng l c
thành t u khoa h c k thu t
c nh tranh trên th trư ng th gi i;
vay v n nư c
- Ngân hàng còn th c hi n cho vay gián ti p, ng ra b o lãnh
ngoài cho các ơn v xu t nh p kh u, nh ó các doanh nghi p có th vay v n
mà không c n ph i th ch p hay c m c tài s n, b o lãnh m L/C thanh toán
hàng nh p kh u, b o lãnh h i phi u, b o lãnh th c hi n h p ng, v.v …

ưa n ngân hàng chi t kh u cũng như các
N u doanh nghi p có h i phi u có th
ch ng t thanh toán có giá tr khác. Ngân hàng có th mua l i toàn b ch ng t và có
quy n òi nhà nh p kh u theo h i phi u. Trư ng h p nhà xu t kh u có nh ng h p ng
nh kỳ v i i u ki n thanh toán tr ch m, nhưng có nhu
xu t liên t c và dài h n theo
c u v n ngay, nhà xu t kh u bán các kh an thanh toán chưa n h n cho ngân hàng.
Khi n h n, ngân hàng s thu ti n t nhà nh p kh u, ây chính là hình th c tín d ng
bao thanh toán.

1.2. Các hình th c tài tr xu t nh p kh u

Xu hư ng hi n nay là kinh t qu c gia ph i g n li n v i kinh t th gi i, nên ho t ng
ngo i thương phát tri n r t nhanh v s lư ng l n quy mô, t ó c n ph i có s tài tr
c a ngân hàng v v n, k thu t thanh toán. Thông thư ng nghi p v tài tr xu t
giúp
nh p kh u c a ngân hàng thương m i g n li n v i nghi p v thanh toán qu c t , ư c
th c hi n qua hai lo i hình ch y u:
- Tài tr b ng cách cho vay.
- Tài tr b ng cách b o lãnh.

Các hình th c tài tr cho vay ư c th c hi n c th qua các nghi p v sau:

1.2.1. Căn c vào phương th c thanh toán

1.2.1.1. Cho vay trong khuôn kh phương th c thanh toán b ng L/C

a. i v i L/C trong thanh toán hàng nh p kh u:

ng ngo i thương v i m t công ty nư c ngoài s v p
M t nhà nh p kh u ã ký h p
. Trư c khi ti n hành thanh toán nhà nh p kh u mu n ph i bi t ch c
ph i nhi u v n
ch n là hàng hóa ư c giao phù h p v i các i u ki n c a h p ng. Tương t , nhà
3


xu t kh u cũng không mu n r i hàng c a h ra th m chí là ti n hành s n xu t trư c khi
ư c thanh toán t t
bi t ch c ch n là s p. Do ó nhà xu t kh u s mu n phòng ng a
trư c nh ng r i ro không ư c thanh toán có th x y ra do ngư i mua m t kh năng
thanh toán ho c t ch i nh n hàng. Trong trư ng h p này thư tín d ng (L/C) s áp ng
nhu c u c a c hai bên v i tư cách là m t phương ti n thanh toán. V i nh ng mb o
mà nó mang l i cho m i bên, m b o giao hàng i v i nhà nh p kh u và mbo
thanh toán i v i nhà xu t kh u, nên các bên có th xin vay v n ph c v nhu c u v n
c a mình.

i v i nhà nh p kh u, m L/C ư c xem là hình th c tài tr c a ngân hàng: m i thư
u ư c m theo
tín d ng ngh c a nhà nh p kh u. Khi ngân hàng ng ý m L/C
cho nhà nh p kh u, có nghĩa là ngân hàng cam k t thanh toán cho ngư i th hư ng l i
n u b ch ng t phù h p v i các i u kh an c a L/C. Ngân hàng s gánh ch u r i ro
n u như nhà nh p kh u không có kh năng thanh toán, nhưng m b o uy tín c a
mình ngân hàng m L/C ph i thanh toán cho phía nư c ngoài, i u này có nghĩa là
ngân hàng m L/C c p tín d ng cho nhà nh p kh u. Do ó, trư c khi m L/C, ngân
hàng ph i ki m tra tình hình tài chính và kh năng thanh toán, ho t ng c a nhà nh p
kh u …
nh c a ngân hàng phát sinh trong trư ng h p khách
– Ký qu L/C: Ký qu là m t quy
hàng xin ư c m L/C. Khách hàng s ph i n p m t kho n ti n nh t nh vào tài
kho n c a h t i ngân hàng mà h xin m L/C và kho n ti n ó ư c phong t a cho
n khi các nghĩa v liên quan n L/C c a ngân hàng ch m d t. Thư ng kho n ti n
này ư c tính t l v i giá tr mà khách hàng xin m L/C. Trong trư ng h p thi u s
tin c y ho c hi u qu thương v ti m n r i ro cao, ngân hàng có th yêu c u khách
hàng ký qu 100% giá tr L/C. Vi c ký qu có nh ng ý nghĩa sau ây:
+ Ký qu nh m h n ch r i ro cho ngân hàng trong quá trình th c hi n m L/C cho
khách hàng. Trong trư ng h p ngân hàng ph i th c hi n nghĩa v tr thay cho
ngư i m L/C, ti n ký qu s ư c s d ng trư c thanh toán cho ngư i th
hư ng L/C, ph n còn l i ngân hàng m i dùng v n c a mình thanh toán sau.
nh khách hàng có năng l c nh t
+ Ký qu nh m kh ng nh v v n và ràng bu c
khách hàng làm tròn nghĩa v thanh toán.
4


Trong th c t , các ngân hàng thư ng phân lo i khách hàng c a mình tùy theo tình hình
tài chính, kh năng thanh toán, quan h gi a ngân hàng v i khách hàng mà ngân hàng
tài tr s quy t nh m c ký qu cao hay th p.
– Cho vay thanh toán hàng nh p kh u ho c tài tr thanh toán b ch ng t giao hàng:
Theo hình th c này, khách hàng ph i l p phương án s n xu t kinh doanh mang tính
kh thi cho lô hàng nh p v ph c v s n xu t ho c kinh doanh. ng th i, khách hàng
nh kh năng thanh toán. Khi
ph i lên k ho ch tài chính nh m xác n th i i m
thanh toán, kho n thi u h t gi a s ti n ph i thanh toán và v n t có tham gia là kh an
doanh nghi p c n ngân hàng tài tr . Trên cơ s xem xét và phân tích k ho ch và
phương án c a khách hàng ngân hàng s ra quy t nh tài tr và xác nh m c ngân
hàng ch p nh n tài tr . T t c các công o n này ph i th c hi n trư c khi b ch ng t
giao hàng c a ngư i xu t kh u v n ngân hàng ng ra tài tr . Khi hàng hóa, b
n nơi, nhà nh p kh u có th nh n ư c s tài tr c a ngân hàng thông
ch ng t v
qua hình th c vay thanh toán L/C trong trư ng h p L/C tr ngay, ho c ngân hàng thay
m t nhà nh p kh u ký nh n thanh toán trên h i phi u trong trư ng h p L/C tr ch m.
Cho vay b t bu c: V n i dung cũng là cho vay thanh toán b ch ng t giao hàng. Tuy

nhiên, tình tr ng vay b t bu c phát sinh khi ngư i nh p kh u không thanh toán ho c
không t p trung ti n thanh toán b ch ng t giao hàng. Ngân hàng khi ó s cho
thanh toán úng h n cho ngân hàng nư c ngoài.
vay trên giá tr ti n hàng còn thi u
Nhà nh p kh u nên tránh tình tr ng phát sinh n vay b t bu c do h s ph i ch u lãi
su t vay cho kho n ti n này tương ng lãi su t vay b t bu c là n quá h n. Hơn n a,
th i gian vay b t bu c thư ng không quá 30 ngày k t ngày ngân hàng tr thay, áp
l c thanh toán n vay cho ngân hàng r t l n.

i v i L/C trong thanh toán hàng xu t kh u: ư c th hi n qua các hình th c:
b.
– Cho vay th c hi n hàng xu t kh u theo L/C ã m :

Thư tín d ng không nh ng là m t công c m b o thanh toán mà còn là m t công c
tín d ng. Khi nh n L/C do ngân hàng m L/C phát hành theo yêu c u c a nhà nh p
kh u, thì nhà xu t kh u ư c m b o thanh toán sau khi giao hàng n u xu t trình b
ch ng t h p lý phù h p v i i u ki n ã ghi trong L/C. Nhà xu t kh u còn có th d a
vào ó nh ngân hàng ph c v mình c p m t kho n tín d ng th c hi n xu t hàng
5


nh là L/C ph c v cho nhi u m i liên quan như
theo L/C quy nh, t ó có th kh ng
là phương ti n trong lĩnh v c cho vay hàng xu t. Trên cơ s L/C ã ư c ch p nh n
ti p t c s n xu t, nghĩa là s n sàng
ngân hàng có th c p tín d ng cho nhà xu t kh u
ch p nh p chi t kh u các h i chi u c a L/C này.

i v i L/C tr ch m cũng ư c s d ng như m t phương ti n i vay. Nhà xu t kh u
có th nh n ư c ti n dư i d ng tín d ng chuy n như ng toàn b quy n th hư ng L/C
c bi t thu n l i hơn khi ó là m t L/C tr ch m có xác nh n.
cho ngân hàng vay v n,

– Cho vay chi t kh u ho c ng trư c ch ng t hàng xu t kh u:

áp ng nhu c u v n, nhà xu t kh u sau khi giao hàng xong có th thương lư ng
v i ngân hàng, th c hi n chi t kh u b ch ng t ho c ng trư c ti n khi b ch ng t
ư c thanh toán. Như v y, i v i nhà xu t kh u, L/C không nh ng là công c mb o
thanh toán mà còn là công c m b o tín d ng.

Chi t kh u toàn b ch ng t xu t kh u là hình th c ngân hàng tài tr nhà xu t kh u
thông qua vi c mua l i ho c cho vay trên cơ s giá tr b ch ng t xu t kh u hoàn h o
ư c ngư i xu t kh u trình. Có 2 hình th c chi t kh u:

+ Chi t kh u mi n truy òi (chi t kh u óng): ngân hàng mua l i b ch ng t xu t
kh u hoàn h o c a ngư i xu t kh u. Giá mua s th p hơn giá tr b ch ng t , do
ngân hàng tính tr l i phí chi t kh u và th i gian c n thi t trung bình òi ti n
ngư i nh p kh u nư c ngoài. Chi t kh u mi n truy òi có nghĩa là ngư i xu t
kh u bán h n b ch ng t cho ngân hàng, nh n ti n và không còn trách nhi m
hoàn tr , trách nhi m thu ti n và quy n s d ng s ti n thu ư c hoàn toàn thu c
v ngân hàng.
+ Chi t kh u ư c phép truy òi (chi t kh u m ): ngân hàng th c hi n vi c cho
vay trên cơ s ngư i xu t kh u xu t trình b ch ng t hoàn h o. Th i gian cho
vay ư c tính b ng th i gian c n thi t trung bình òi ti n ngư i nh p kh u
nư c ngoài. Khi ó, trách nhi m ngư i xu t kh u v n còn cho n khi ngân hàng
òi ư c ti n t ngư i nh p kh u. Khi chi t kh u ư c tính dư i hình th c lãi
chi t kh u, tính theo ngày và m c phí dĩ nhiên th p hơn trong trư ng h p chi t
kh u mi n truy òi vì r i ro ngân hàng ph i ch u th p hơn trong trư ng h p trên.
6


ng chi t kh u c a ngân hàng nh m tài tr v n lưu ng cho ngư i
Tác d ng ho t
xu t kh u m b o s n xu t kinh doanh liên t c, không b gián o n trong th i
gian ch ngư i nh p kh u nư c ngoài thanh toán ti n hàng.

Tín d ng ng trư c ti n trư c khi b ch ng t ư c thanh toán: ó là vi c t m ng
-
cho quy n hư ng thanh toán trong khuôn kh thanh toán tín d ng ch ng t . Th i
gian ch thanh toán là m t quá trình khá dài, nên nhà xu t kh u cũng c n m t kho n
tài tr c a ngân hàng, ó là kho n tín d ng ng trư c. i v i tín d ng ng trư c
lo i này, nh ng gi y t có giá theo l nh (order papers) ho c nh ng gi y t chính
như v n ơn, hóa ơn thương m i, h p ng b o hi m… u là nh ng v t th ch p
cho ngân hàng, do ó, t t c nh ng gi y t có giá theo l nh u ph i có m nh
chuy n như ng kh ng (blank endorsement) ho c chuy n như ng cho ngân hàng c p
tín d ng ng trư c. M c c p v n ng trư c ph thu c vào các y u t sau:

+ Kh năng thanh toán c a nhà xu t kh u;
+ Kh năng c nh tranh c a hàng hóa và giá tr c a hàng hóa d ki n;
+ Chính sách kinh t và chính sách chính tr c a nư c nh p kh u i v i ngân hàng
nhà xu t kh u;
+ Nh ng r i ro v t giá h i oái ( i v i ngân hàng nhà nh p kh u);

Tín d ng ng trư c dư i hình th c mua l i b ch ng t thanh toán: Sau khi hoàn t t
-
nghĩa v xu t chuy n hàng hóa cho ngư i mua, ngư i xu t kh u l p b ch ng t
thanh toán (bao g m các ch ng t liên quan t i hàng hóa và h i phi u thương m i),
lúc này ngư i xu t kh u có toàn quy n s h u b ch ng t thanh toán này. ng
th i h l i xu t hi n nhu c u bù pv n ti p t c quá trình kinh doanh trong
kho ng th i gian xu t chuy n hàng hóa n khi nhà nh p kh u ch p nh n b ch ng
ng ý tr ti n. Trong trư ng h p như v y, nhà xu t kh u có th
t và em bán b
ch ng t thanh toán này cho ngân hàng. Vi c ngân hàng mua b ch ng t thanh
toán này t c là ã ch p nh n c p m t kho n tín d ng cho ngư i xu t kh u.

Tr giá kho n tín d ng ng trư c này ph thu c vào tr giá b ch ng t , lo i hàng
nh và kh năng thanh
hóa mua bán th hi n trên ch ng t , các chi phí theo quy
toán ti n trên b ch ng t c a ngư i mua. Thông thư ng các ngân hàng mua v i giá
kho ng 70 – 90% tr giá toàn b ch ng t .
7


i v i ngư i xu t kh u, khi b ch ng t g i i
Ngân hàng v n có quy n truy òi
không thu ư c ti n. Tuy nhiên, s có th h n ch r i ro t t hơn, trong trư ng h p
ngân hàng mua l i b ch ng tư ư c l p ra trên cơ s yêu c u c a m t thư tín d ng.

1.2.1.2. Cho vay trong khuôn kh phương th c nh thu kèm ch ng t

So v i tín d ng ch ng t , nh thu ít ư c s d ng trong thanh toán vì ây là phương
th c thanh toán có l i cho bên mua, thư ng ư c áp d ng khi hai bên quen bi t tin
tư ng nhau. T lúc g i các ch ng t t i ngân hàng (ngân hàng bên nhà xu t kh u)
cho t i khi xu t trình v i ngư i thanh toán có th m t m t kho ng th i gian nh t
nh. Tài tr c a ngân hàng trong phương th c nh thu kèm ch ng t có th hi n
như sau:
- Nh thu n trong thanh toán hàng nh p kh u: ngân hàng ti p nh n ch ng t t
ngân hàng nư c ngoài, xu t trình h i phi u òi ti n nhà nh p kh u. N u nhà nh p
kh năng thanh toán, thì c n ph i có s tài tr c a ngân hàng cho vay
kh u không
thanh toán hàng nh p kh u.
Nh thu i trong thanh toán hàng xu t kh u: tương t như phương th c tín d ng
-
ch ng t , ngân hàng có th cho vay thu mua, s n xu t hàng xu t kh u, chi t kh u
ư c ng trư c b ch ng t hàng xu t kh u.

Nhà xu t kh u có th chuy n như ng quy n l i này t s y nhi m cho ngân hàng
thu ch ng t . Nhưng giá tr c a s chuy n như ng này ph thu c r t l n vào kh
năng thanh toán c a ngư i vay vì không có s m b o ch c ch n r ng các ch ng t
c a ngư i ph i thanh toán (ngư i tiêu th hàng hóa) ư c ch p nh n và vào giá tr
hàng hóa ư c thanh toán. N u nhà nh p kh u ư c giao các ch ng t khi ch p
nh n m t h i phi u òi n , thì có th kèm theo vi c chi t kh u h i phi u ngân
hàng nhà xu t kh u cũng như ngân hàng nhà nh p kh u.

1.2.2. Cho vay trên cơ s h i phi u

ng tài tr thương m i có nh ng hình th c tài tr quan tr ng ư c xây
Trong ho t
d ng ho c là trên cơ s h i phi u hay ph thu c vào vi c t t toán h i phi u, ó là:
a- Tài tr chi t kh u;
b- Tài tr ch p nh n h i phi u;
8


c- Tài tr bao n ch p phi u;
d- C p tài chính h i phi u t nh n n (Promissory notes);
e- Ch p phi u ngân hàng (Bankers’ Acceptances);
f- Bao toàn b thanh toán.

T t c nh ng hình th c tài tr h i phi u t a) t i e) trên là nh ng hình th c tài chính
ng n h n. Riêng hình th c bao thanh toán ư c x p vào hình th c tài tr thương m i
trung và dài h n.

1.2.2.1. Chi t kh u h i phi u

Tài tr chi t kh u thương phi u là nghi p v tài tr ng n h n ư c th c hi n dư i hình
th c khách hàng chuy n quy n s h u thương phi u chưa áo h n cho ngân hàng
nh n m t s ti n b ng m nh giá c a thương phi u tr i lãi chi t kh u và hoa h ng phí
chi t kh u. Th c ch t c a hình th c này là ngân hàng ti n hành mua l i các h i phi u
thương m i ang trong th i kỳ chưa n h n thanh toán.

Thông qua lo i hình tài tr này, ngân hàng cung ng m t kho n v n cho các nhà xu t
kh u h có i u ki n ti p t c quá trình tái s n xu t. ây chính là kho n v n mà nhà
p, vì trư c ó h ã cung ng kho n tài tr thương m i (bán ch u
s n xu t c n bù
hàng hóa) cho nhà nh p kh u.

c trưng nh t c a nghi p v chi t kh u thương phi u là ngân hàng s kh u tr ti n
Nét
lãi ngay khi chi t kh u và ch chuy n cho khách hàng s ti n còn l i. Các ngân hàng s
nh kh i lư ng tín d ng c p ra (giá tr chi t kh u) căn c vào m nh giá c a h i
xác
phi u ư c áp d ng làm i tư ng chi t kh u tr i l i t c chi t kh u và l phí nh thu
mà ngân hàng chi t kh u hư ng. Phương th c tính ti n chi t kh u xác nh như sau:
Giá tr thanh toán cho ngư i xin chi t kh u = Tr giá ch ng t – M c chi t kh u
Trong ó :

• = M nh giá + Lãi hư ng nh kỳ.
Tr giá ch ng t
• Lãi hư ng nh kỳ = M nh giá x % Lãi su t ư c hư ng nh kỳ.
• Hoa h ng phí = M nh giá x % t l hoa h ng.
• Lãi chi t kh u = ( Tr giá CK x Lãi CK %/năm x s ngày nh n CK )/ 365.
9
ngư i có nhi m v tr ti n
Khi k t thúc th i h n chi t kh u, ngân hàng s òi ti n
h i phi u. Thông thư ng, trong nghi p v chi t kh u, các ngân hàng có th g p r i
ro trong các trư ng h p sau:

Ngư i có nghĩa v tr ti n h i phi u t ch i vi c tr ti n ho c không có kh năng
-
thanh toán k p th i khi h i phi u n h n;

Chi t kh u nh ng h i phi u không h p l ( ư c thành l p không trên cơ s hành vi
-
thương m i).

Vì th khi th c hi n nghi p v chi t kh u, ngân hàng ph i xem xét m t cách th n tr ng
h n ch r i ro có th x y ra.

1.2.2.2. Ch p nh n h i phi u

Ch p nh n h i phi u là m t nghi p v thông thư ng trong quá trình lưu thông h i
phi u. Trong th i h n quy nh, bên bán ph i xu t trình cho bên mua h ký ch p
nh n tr ti n h i phi u. H i phi u ch có th lưu thông d dàng khi nó ã ư c ký ch p
nh n tr ti n khi n h n.

Tài tr ch p nh n h i phi u là kho n tài tr mà ngân hàng ký ch p nh n h i phi u.
Ngư i vay chính là nhà nh p kh u và kho n vay ch là m t hình th c, m t s mb o
v tài chính, th c ch t ngân hàng chưa ph i xu t ti n th c s cho ngư i vay. Tuy nhiên,
kh năng thanh toán, thì ngư i cho vay (ngân
khi n h n n u nhà nh p kh u không
hàng), ngư i ng ra ch p nh n h i phi u ph i tr n thay.

i v i ngân hàng, k t khi ký ch p nh n tr ti n h i phi u cũng chính là th i i m b t
u gánh ch u r i ro, n u như bên mua không có ti n thanh toán cho bên bán khi h i
phi u n h n thanh toán.

ương nhiên, n u n th i h n thanh toán h i phi u mà bên mua có ti n, thì ngân
hàng th c s không ph i ng ti n ra, như v y kho n tài tr này ch là hình th c, là m t
m b o v tài chính. Trong thư ng h p này, ngân hàng ch s nh n ư c m t kho n
s
phí ch p nh n, kho n ti n bù p cho chi phí gánh ch u r i ro tín d ng mà thôi.

1.2.3. Căn c vào th i h n cho vay
10


1.2.3.1. Tài tr ng n h n

Tài tr ng n h n là lo i tài tr có th i h n dư i 1 năm, thư ng ư c s d ng cho vay b
sung v n lưu ng ph c v s n xu t kinh doanh c a các ơn v , chi m t tr ng l n t i
nh p kh u nguyên li u, v t tư máy móc thi t b ,
các ngân hàng cho vay s n xu t,
ch bi n hàng xu t kh u.

1.2.3.2. Tài tr trung và dài h n

nh c a m i nư c.
Th i h n c a tài tr trung, dài h n tùy theo quy Vi t Nam, tài tr
trung h n có th i h n t 1 năm n 5 năm, tài tr dài h n t 5 năm tr lên. Hình th c tài
tr này ư c cung c p u tư, mua s m tài s n c nh, xây d ng m i, c i t o, m
r ng khôi ph c, c i ti n k thu t, hi n i hóa công ngh .

1.2.4. Căn c vào m c tín nhi m i v i khách hàng

1.2.4.1. Tài tr có mb o

ây là hình th c tài tr nh m m b o an toàn v n cho vay c a ngân hàng. Các doanh
nghi p mu n ư c vay v n c a ngân hàng ph i có v t tư, tài s n c m c , th ch p, b o
lãnh c a ngư i th ba i v i kho n cho vay. Nh ng tài s n này là cơ s m b o cho
ngân hàng có kh năng thu h i v n cho vay trong trư ng h p doanh nghi p không tr
ư c n . Có nhi u lo i b o m cho m t kho n vay ngân hàng, tuy nhiên có 3 yêu c u
ư c ngân hàng ch p nh n: a) d ưc
i v i b t c lo i b o m nào nh giá; b)
d cho ngân hàng quy n ư c s h u h p pháp; c) d tiêu th hay thu n l i. Khi cho
vay có tài s n b o m, không bao gi nên coi ó là ngu n tr n , mà ch là cái gì ó
d a vào khi ngu n tr n d ki n không thành.

1.2.4.2.Tài tr không mb o

ây là hình th c ngân hàng cho vay mà không c n có tài s n th ch p, c m c ho c b o
lãnh c a m t ngư i th ba. Cơ s cho vay ch d a vào uy tín, quy mô, hi u qu kinh
doanh, hi u qu c a phương án và có quan h thư ng xuyên t t p v i ngân hàng.

1.2.5. M t s hình th c tài tr xu t nh p kh u khác

1.2.5.1. Bao thanh toán (Factoring hay affacturage)
11


ây là hình th c tài tr c bi t dành cho xu t kh u, ngân hàng ho c các t ch c tài
chính s mua l i các ch ng t thanh toán, các kho n n chưa n h n thanh toán tr
nư c ngoài. Hi n nay trên th
thành ch n tr c ti p ng ra òi n nhà nh p kh u
gi i, nghi p v bao thanh toán ư c th c hi n t i các ngân hàng ho c thành l p ra công
ty riêng g i là công ty Factoring chuyên mua l i các kho n n . Các công ty này phát
tri n r t m nh, doanh s cao.

Bao thanh toán là vi c mua các kho n Có ph i òi chưa t i h n thanh toán phát sinh t
ng cung ng hàng hóa và d ch v nhưng không ư c phép truy hoàn nh ng ch
ho t
cũ – c a các kho n Có này. Thông thư ng, ta g i ngư i bán kho n Có ph i òi này là
ngư i như ng và ngư i mua là ngư i bao thanh toán.

Trên cơ s h p ng bao toàn b thanh toán gi a nhà xu t kh u và ngư i bao các kho n
Có ph i òi, ngư i xu t kh u s chuy n giao h i phi u cho ngư i mua kho n Có ph i
ng bao thanh toán có th có m t ý nghĩa c bi t, nó là m t cơ s pháp
òi này. H p
lý ư c phép áp d ng cho kho n Có ph i òi ã ư c như ng bán, ch như v y m i có
th gi i quy t ư c nh ng vư ng m c v lu t nư c ngoài và nh ng tranh ch p có th
phát sinh theo lu t qu c gia. H i phi u t nh n n phù h p m t cách c bi t iv i
hình th c bao toàn b thanh toán.

Tùy theo tính ch t hoàn h o c a ch ng t , tình hình tài chính và kh năng thanh toán
c a ngư i m c n mà ngân hàng quy t nh t l mua n cao hay th p i v i nhà xu t
kh u. Có hai lo i:

- Factoring tương i: là ngân hàng, công ty Factoring s thanh toán ti n cho nhà xu t
kh u, nhưng v i th a thu n là nhà xu t kh u v n ch u trách nhi m r i ro n u nhà nh p
kh u không tr ti n.

i: ngân hàng ho c công ty Factoring gánh ch u m i r i ro n u như nhà
- Factoring tuy t
nh p kh u không tr ti n.

Factoring giúp nhà xu t kh u có v n ngay ti p t c ho t ng kinh doanh c a mình
dù bán thu ti n ngay hay bán ch u, ng th i giúp nhà xu t kh u không ph i b n tâm
vào vi c qu n lý thanh toán ph c t p kéo dài th i gian. Vì v y nhà xu t kh u ph i tr
m t kho n phí khá cao khi bao thanh toán.
12


1.2.5.2. Tài tr thuê mua (Leasing)

Tài tr thuê mua là hình th c cam k t gi a ngư i cho thuê và ngư i i thuê thuê m t
nh do ngư i thuê ch n l a t nhà s n xu t hay ngư i bán, ư c quy n s
tài s n nh t
nh và ph i tr d n ti n t ng kỳ h n theo
d ng tài s n này trong kho n th i gian nh t
ng, ngư i i thuê ư c quy n ch n mua tài s n
hp ng thuê mua. Khi k t thúc h p
nh. Ngư i cho thuê thư ng là ngân hàng, công ty tài chính,
cho thuê theo giá c n
ây là hình th c tài tr trung dài h n m c dù mua hàng theo phương
công ty thuê mua.
t hơn so v i tr ti n ngay, nhưng t o i u ki n cho doanh nghi p
th c này s im i
công ngh , máy móc, thi t b mà không ph i tr ti n ngay.

1.2.6. B o lãnh và tái b o lãnh

Trong thương m i qu c t , r i ro là m t y u t luôn luôn xu t hi n trong các thương v
khác nhau (r i ro thanh toán, r i ro không th c hi n h p ng …). T ó n y sinh nhu
c u b o lãnh h n ch nh ng r i ro.

Trong mua bán qu c t , ôi khi nhà xu t kh u không n m ch c ư c kh năng tài chính
và m c tín nhi m c a nhà nh p kh u, do v y nhà xu t kh u s yêu c u nhà nh p
kh u ph i có m t t ch c, thư ng là ngân hàng, ng ra b o lãnh thanh toán; Ngư c l i,
do không bi t rõ ho c không tin tư ng nhau, nhà nh p kh u có th yêu c u bên xu t
kh u có ngân hàng ng ra b o lãnh giao hàng ho c b o lãnh th c hi n h p ng.

vay v n nư c ngoài
Ngân hàng nh n b o lãnh theo yêu c u c a khách hàng, dùng
dư i hình th c tín d ng thương m i ho c tín d ng tài chính … Trách nhi m c a ngân
m b o thi hành úng cam k t v i nư c ngoài trong trư ng h p
hàng b o lãnh là
ngư i xin b o lãnh không th c hi n m t nghi p v nào ó v i bên nư c ngoài.
y

B o lãnh cũng có nhi u hình th c khác nhau:
M thư tín d ng tr ch m;
-
- Ký b o lãnh hay ký ch p nh n trên các h i phi u;
Phát hành thu b o lãnh v i nư c ngoài;
-
L p gi y cam k t tr n v i nư c ngoài;
-

i v i tái b o lãnh thì phát hành thư b o lãnh v i nư c ngoài.

Các l i th c a các bên liên quan trong nghi p v này:
13


i v i nhà nh p kh u (bên ư c b o lãnh): ư c hư ng m t kho n v n c a bên xu t
-
kh u mà không ph i tr lãi (th c ch t có th giá bán ã tính lãi r i), ch tr m t kho n
phí cho ngư i b o lãnh.

ư c thanh toán n . N u c n
- i v i nhà xu t kh u: hoàn toàn yên tâm r ng nh ns
ti n, nhà xu t kh u cũng có th em b ch ng t chi t kh u t i m t ngân hàng khác
áp ng nhu c u v n c a mình.

i v i ngân hàng b o lãnh: v i b t c ngân hàng nào, khi ti n hành b o lãnh, nghĩa là
-
ã ư c s tín nhi m, ư c s tin tư ng v uy tín c a bên xu t kh u, bên nh p kh u.
Khi b o lãnh cho khách hàng, ngân hàng ch cho vay tr u tư ng, nghĩa là ngân hàng
không b ra m t kho n v n nào c , mà ch l y uy tín, danh d c a ngân hàng ra cho
vay, làm cơ s cho vay.

Th t c b o lãnh cho vay ng n h n theo phương th c cho vay thông thư ng, nghĩa là
kho b o lãnh cho khách hàng thì khách hàng ph i có m c ích xin vay, có kh năng
n h n, n u nhà nh p kh u không có kh năng
thanh toán và có tài s n th ch p. Khi
thanh toán, thì ph i làm th t c vay lãi t i ngân hàng. Như v y m c ích b o lãnh ã
ư c th c hi n, nghĩa là ngân hàng b o lãnh mu n khách hàng c a mình vay, nh m thu
thêm ư c m t kho n lãi, có khách hàng m i v m t tín d ng và chi phí b o lãnh.

1.3. Vai trò c a các hình th c tài tr xu t nh p kh u

Trong i u ki n n n kinh t th trư ng, xu t nh p kh u tr thành v n quan tr ng. Th
trư ng thương m i th gi i m r ng không ng ng, nhu c u v th trư ng tiêu th hàng
hóa, th trư ng u tư ang tr thành nhu c u c p bách. Ho t ng xu t nh p kh u là
m t lĩnh v c g m nhi u m t ph c t p, òi h i s d ng các k thu t c thù v thương
m i qu c t như tín d ng ch ng t … nh m b o v quy n l i c a ngư i bán iv i
ngư i mua cách xa nhau b i nh ng ư ng biên gi i, nh ng hàng rào ngôn ng , nh ng
phong t c t p quán,…M t khác, do kh năng tài chính có h n mà các doanh nghi p xu t
nh p kh u không ph i lúc nào cũng có ti n thanh toán hàng nh p kh u ho c có
ó n y sinh quan h vay mư n và s giúp
vn thu mua ch bi n hàng xu t kh u, t
tài tr c a Ngân hàng. Có th nói s ra i c a tín d ng xu t nh p kh u là m t yêu
14


c u t t y u khách quan, g n li n v i các quan h mua bán ngo i thương gi a các nư c
v i nhau.

ng tín d ng xu t nh p kh u c a ngân hàng thương m i óng vai trò quan tr ng
Ho t
i v i chính b n thân ngân hàng và doanh nghi p xu t nh p kh u. C th :

i v i ngân hàng thương m i
1.3.1.
ng tín d ng xu t nh p kh u c a ngân hàng thương m i có kỳ h n g n
- Ho t
li n v i th i gian th c hi n thương v . Th i gian th c hi n thương v iv i
ngư i xu t kh u là th i gian k t lúc gom hàng, xu t i cho n lúc nh n ư c
ti n thanh toán c a ngư i mua. i v i ngư i nh p kh u, th i gian này k t lúc
n khi bán h t hàng và thu ti n v . Kỳ h n tài tr
nh n hàng t i c ng cho
thư ng ng n phù h p v i kỳ h n huy ng v n c a các ngân hàng thương m i
thư ng là dư i 1 năm. i u này giúp ngân hàng tránh ư c r i ro v thanh
kho n.
ng tín d ng xu t nh p kh u g n li n v i thương v
- ng v n tài tr trong ho t
và trong nhi u trư ng h p, v n tài tr ư c thanh toán th ng cho bên th ba mà
không qua bên xin tài tr như thanh toán ti n hàng nh p kh u, thanh toán ti n
i lý gom hàng cho ngư i xu t kh u… Vi c làm này
nguyên v t li u cho các
tránh ư c tình tr ng s d ng v n sai m c ích c a bên ư c tài tr và góp ph n
h n ch r i ro tín d ng.
- Ho t ng tín d ng xu t nh p kh u còn nâng cao tính an toàn cho ngân hàng
i v i ngư i xu t kh u, khi
thông qua vi c qu n lý các ngu n thu thanh toán.
òi ti n, ngư i nh p kh u nư c
ngân hàng chuy n b ch ng t giao hàng
nh vi c thanh toán ti n hàng ph i thông qua tài kho n c a ngư i
ngoài ã ch
i v i ngư i nh p kh u, trong trư ng h p có tài
xu t kh u m t i ngân hàng.
tr , ngân hàng s bu c ngư i nh p kh u t p trung ti n bán hàng vào tài kho n
ư c ngân hàng qu n
m t i ngân hàng do v y ngu n thu tr các kho n tài tr
lý h t s c ch t ch , tránh ư c tình tr ng xoay v n c a doanh nghi p trong th i
gian v n t m th i nhàn r i, d x y ra r i ro.
- Ho t ng tín d ng xu t nh p kh u mang l i hi u qu cho ngân hàng thông qua
vi c thu lãi vay, lãi chi t kh u ch ng t , thu phí d ch v … Ngoài ra, thông qua
15


tài tr xu t nh p kh u, ngân hàng còn m r ng ư c quan h v i các doanh
nghi p và ngân hàng nư c ngoài, nâng cao uy tín ngân hàng trên trư ng qu c t .

1.3.2. i v i doanh nghi p
Tài tr xu t nh p kh u c a ngân hàng giúp doanh nghi p th c hi n ư c nh ng
-
thương v l n: có nh ng thương v trong ngo i thương òi h i ngu n v n r t
ln thanh toán ti n hàng. Do c i m c a v n chuy n hàng h i, các m t hàng
thi t y u như phân bón, s t thép, g o, b t mì … thư ng hai bên mua bán v i s
lư ng nguyên tàu hàng (t 10.000 n 20.000 t n) nh m ti t ki m chi phí v n
chuy n, thu n l i trong công tác giao nh n nên kéo theo giá tr lô hàng cũng r t
l n. Trong trư ng h p này, v n lưu ng c a doanh nghi p không chu n
b hàng xu t ho c thanh toán ti n hàng. Tài tr ngân hàng cho xu t nh p kh u là
gi i pháp giúp doanh nghi p th c hi n ư c nh ng h p ng d ng này.
Trong quá trình àm phán, thương lư ng, ký k t h p ng ngo i thương, n u
-
doanh nghi p trư c ó ã thông qua ngân hàng v vi c tài tr và thanh toán qu c
t , có nghĩa là doanh nghi p ã xác nh ngân hàng ph c v mình, thì s t o
ư c l i th trong quá trình này. Vì h p ng ngo i thương ư c th c hi n
thông qua ngân hàng ph c v ngư i mua và ngư i bán, ã th a thu n trư c v i
ngân hàng nghĩa là doanh nghi p ã xác nh ư c năng l c th c hi n h p ng.
i u này có ý nghĩa quan tr ng trong ti n trình thương lư ng, àm phán.
Tài tr xu t nh p kh u làm tăng hi u qu c a doanh nghi p trong quá trình th c
-
ng: thông qua tài tr c a ngân hàng, doanh nghi p nh n ư c v n
hi n h p
th c hi n thương v . i v i doanh nghi p xu t kh u, v n tài tr giúp doanh
nghi p thu mua hàng úng th i v , gia công ch bi n và giao hàng úng th i
i m. i v i doanh nghi p nh p kh u, v n tài tr c a ngân hàng giúp doanh
nghi p mua ư c nh ng lô hàng l n, giá h . C hai trư ng h p u giúp doanh
t hi u qu cao khi th c hi n thương v .
nghi p
Tài tr c a ngân hàng giúp doanh nghi p nâng cao uy tín trên th trư ng qu c t :
-
thông qua tài tr ngân hàng doanh nghi p th c hi n ư c nh ng thương v l n
ư c v i khách hàng t m c th gi i, t
trôi ch y, quan h ó nâng cao uy tín
c a doanh nghi p trên th trư ng.
16


- Tài tr xu t nh p kh u c a ngân hàng t o i u ki n cho doanh nghi p phát tri n,
tăng hi u qu s n xu t kinh doanh, làm ng cơ thúc y n n kinh t phát tri n:
thông qua tài tr xu t nh p kh u c a ngân hàng, doanh nghi p có i u ki n thay
i dây chuy n công ngh máy móc thi t b nh m tăng năng su t lao ng, h
giá thành s n ph m. S phát tri n c a doanh nghi p nói riêng ã tác ng ns
phát tri n c a n n kinh t nói chung.

t nư c
1.3.3. i v i n n kinh t
Tài tr xu t nh p kh u c a ngân hàng thương m i t o i u ki n cho hàng hóa
-
xu t nh p kh u lưu thông trôi ch y: thông qua tài tr c a ngân hàng, hàng hóa
xu t nh p theo yêu c u c a th trư ng ư c th c hi n thư ng xuyên, liên t c góp
ph n tăng tính năng nh th trư ng.
ng c a nên kinh t , n
Các ngân hàng thương m i và các doanh nghi p xu t nh p kh u
- u là nh ng
t nư c. Ho t
nhân t kinh t quan tr ng c a ng tài tr xu t nh p kh u mà
các ngân hàng thương m i cung c p cho các doanh nghi p xu t nh p kh u có th
ư c xem như m i quan h c ng sinh, h tr cùng phát tri n. Các doanh
nghi p xu t nh p kh u c n v n và vai trò c u n i c a ngân hàng m r ng u
tư, phát tri n s n xu t kinh doanh. Các ngân hàng thương m i cũng c n có các
doanh nghi p xu t nh p kh u như là nh ng khách hàng t t, ti m năng phát
tri n ho t ng kinh doanh c a mình, làm cho nh ng ng v n nhàn r i trong xã
h i có th sinh l i. Xét trên t ng th n n kinh t thì ho t ng tài tr xu t nh p
kh u c a các ngân hàng thương m i s góp ph n giúp cho n n s n xu t trong
nư c phát tri n, t o thêm vi c làm cho xã h i, tăng thu ngân sách cho nhà nư c,
tăng trư ng GDP, tăng thu ngo i t u tư máy móc thi t b công ngh hi n
i tiên ti n,… t o ra các ti n c n thi t th c hi n công nghi p hóa, hi n i
t nư c.
hóa và phát tri n kinh t

1.4. Các r i ro và bi n pháp ngăn ng a r i ro trong ho t ng tài tr xu t nh p kh u

Ho t ng tài tr xu t nh p kh u là vi c ngân hàng c p tín d ng cho các khách hàng
xu t nh p kh u. Ho t ng thanh tóan qu c t là ho t ng cung ng d ch v thanh tóan
17


cho các giao d ch xu t nh p kh u. Tuy nhiên v b n ch t, khi th c hi n m t s phương
th c thanh toán qu c t là ngân hàng ã c p tín d ng cho khách hàng. Ví d :
− Khi th c hi n m thư tín d ng: là ngân hàng ã thay m t ngư i mua ng ra cam
k t cho ngư i bán khi áp ng ư c yêu c u v ch ng t theo qui nh c a LC
− Khi th c hi n chi t kh u b ch ngt xu t kh u: là ngân hàng ã cho khách hàng
vay trên cơ s m b o b ng quy n òi ti n c a b ch ng t .

Do v y, ho t ng tài tr xu t nh p kh u và ho t ng thanh toán qu c t c a ngân
hàng có nh ng m i quan h h u cơ h t s c g n bó v i nhau, s phát tri n c a ho t ng
ng kia và ngư c l i.
này s là ti n , n n t ng và b sung cho s phát tri n c a ho t

tăng hi u qu c a ho t ng tài tr xu t nh p kh u, ngoài nh ng r i ro trong ho t
ng cho vay thông thư ng, còn có nh ng r i ro c thù trong ho t ng này.

ng ngo i thương
1.4.1 c thù trong ho t

Ngư i mua và ngư i bán thư ng
- nh ng qu c gia khác nhau nên hàng hóa ph i
di chuy n qua biên gi i qu c gia.
- S d ch chuy n gi a lu ng ti n thanh toán và hàng hoá là không ng nh t
- Liên quan n các ng ti n khác nhau, nên d n n vi c ph i mua bán chuy n
i ti n t
Vi c mua bán mang tính ch t qu c t , do v y áp d ng các phương th c thanh
-
tóan qu c t
- Giao d ch ph i tuân th lu t l và thông l qu c t , tuy nhiên không lo i tr
nh ng c i m lu t l mang tính qu c gia òi h i nhà kinh doanh ph i n m bi t
ư c.

1.4.2 Nh ng r i ro c thù trong ho t ng tài tr xu t nh p kh u

i tác: Ngư i mua ngư i bán thông thư ng không trong cũng m t lãnh
- R i ro
th và nhi u trư ng h p là không hi u bi t nhau. Trong nhi u trư ng h p s có
th d n n r i ro do l a o t phía i tác. Trong giao d ch tài tr xu t kh u,
i tác nh p kh u l a o b ng cách nh n hàng mà không thanh tóan ho c c
tình t ch i thanh tóan, Trong giao d ch tài tr nh p kh u có th g p l a ot
18


ngư i xu t kh u xu t trình ch ng t hoàn h o nhưng không có hàng hóa g i cho
ngư i nh p kh u…
R i ro th trư ng: Thay i giá c hàng hoá trong nư c ho c trên th trư ng qu c
-
t , ngư i mua không mu n bán ho c ngư i bán không mu n nh n hàng. ng
th i nh ng chính sách c a qu c gia nh p kh u ho c xu t kh u thay is nh
hư ng n ngư i mua ho c ngư i bán trong giao d ch.
- R i ro v n t i : Hàng hóa có s di chuy n t qu c gia này n qu c gia khác nên
c n v n chuy n qua ư ng bi n, ư ng hàng không ho c ư c b . Như v y có
th x y ra nh ng r i ro v hàng hóa n m ngoài ph m vi ki m soát c a ngư i bán
và ngư i mua. Hàng hóa trên ư ng v n chuy n có th g p r i ro m t mát, hư
h ng, hao h t…
- R i ro ngo i h i : Vi c thanh tóan liên quan n các ng ti n khác v i ng b n
t nêncó th g p r i ro v t giá do bi n ng t i th i i m thanh toán so v i th i
i m ký h p ng. ng th i n u ngo i t do ngân hàng cho vay tài tr khác v i
ư c qui ng ngo i thương c a
ngo i t nh là ng ti n thanh tóan trong h p
khách hàng, cũng có th r i ro khi t giá bi n ng .
- R i ro v thanh toán : L a ch n hình th c thanh toán không phù h p, ho c có
nh ng i u kho n trong phương th c thanh tóan không b o v ư c quy n l i
khách hàng c a mình víd M thư tín d ng xác nh n, cho phép òi ti n i n...
ng th i m iphương th c thanh toán qu c t có m t c i m riêng có l i ho c
không có l i cho ngư i mua và ngư i bán, c th :

Ngư i mua ( ngư i nh p kh u)

An toàn R i ro

Chuy n ti n Nh thu DA Nh thu DP Tín d ng Chuy n ti n
tr trư c
tr sau ch ng t

Ngư i bán ( ngư i xu t kh u)

R i ro An toàn
19


1.5. Gi i thi u v m t s hình th c tài tr ngo i thương c a qu c gia khác

Chính sách tín d ng ưu ãi ã ư c các nư c r t coi tr ng. Nhi u nư c ã thành l p
nh ng ngân hàng chuyên doanh ph c v xu t nh p kh u, thông qua ó áp d ng nh ng
bi n pháp c bi t h tr xu t nh p kh u, c bi t là h tr nh ng ngành xu t kh u
mũi nh n. Trong t ng th i i m, giai o n khác nhau, tùy theo tình hình phát tri n kinh
t c a mình, m i qu c gia có chính sách riêng nh m h tr các doanh nghi p xu t nh p
kh u.

1.5.1. Thái Lan

Các d ch v c a Ngân hàng xu t nh p kh u Thái Lan chia thành 6 lo i: tài tr trung dài
c bi t b o hi m tín d ng xu t kh u, thương
h n, tài tr ng n h n, các chính sách tài tr
lư ng c phi u xu t kh u, d ch v tư v n.

Tài tr trung và dài h n:
− Tài tr cho vi c m r ng ho t ng kinh doanh, các kho n vay nh m m r ng kh
năng s n xu t c a các nhà xu t kh u như m r ng nhà máy, mua thêm máy móc
u tư vào các tài s n c
thi t b , nh khác ho c các d án s n xu t n i a. i
tư ng là các nhà s n xu t hư ng v xu t kh u, doanh thu là ngo i t . Th i h n vay
n 5 năm.
t2
− Tín d ng dành cho ngư i mua ho c tín d ng dành cho ngư i bán: m c ích c a
tín d ng này là nâng cao tính c nh tranh c a các nhà xu t kh u Thái Lan. Th i
h n thư ng lên t i 7 năm tùy thu c vào lo i d án ho c th i gian c òn l i c a v n
hàng hóa.
− Tài tr ho c u tư qu c t : kho n vay cho các công ty có các d án u tư qu c
u tư vào các
t v i các c ông Thái Lan ho c cho các doanh nghi p Thái Lan
d án qu c t .

Tài tr ng n h n:
− Tài tr trư c khi giao hàng: hình th c tín d ng quay vòng h n m c cho vay b ng
ư c s d ng ư c
ng Baht và cac ng ngo i t ch y u khác. Các ngo i t
c p tr c ti p cho các nhà xu t kh u v i m i lo i hàng hóa áp ng nhu c u tài
20


chính trư c khi giao hàng .
− Tài tr sau khi giao hàng: h tr mi n truy òi và h tr có truy òi.
− H tr xu t kh u tr n gói: dành cho các nhà xu t kh u m i ho t ng ho c có
quy mô nh dư i hình th c tài tr trư c khi giao hàng. N u có s b o lãnh cá
nhân c a ngư i ư c c p kho n tín d ng
ng u thì các nhà xu t kh u có th
v i h n m c l n.
− Tài tr cho các ho t ng tái xu t kh u: h tr ho t ng nh p kh u hàng hóa t
tái xu t kh u t i ngư i mua
các nhà cung c p t m t qu c gia m t qu c gia
khác, m c tiêu c a hình th c này là h tr Thái Lan tr thanh m t trung tâm
thương m i ti m năng trong khu v c.

B o hi m tín d ng xu t kh u:
− B o hi m v i thanh toán b ng L /C ng n h n: chính sách này ư c ưa ra iv i
nhà xu t kh u theo hình th c thanh toán b ng L/C không h y ngang, phát hành b i
các ngân hàng nh .
− B o hi m tín d ng xu t kh u trung và dài h n: t l b o hi m giai o n trư c khi
giao hàng là 70% t n th t th c v hàng hóa và chi phí x y ra trong quá trình s n
xu t. Giai o n sau khi giao hàng là 90% t n th t th c t theo giá tr hóa ơn ã
giao.

1.5.2. Trung Qu c

Nhi m v ch y u c a ngân hàng xu t nh p kh u Trung Qu c l à cung c p h tr , tài tr
chính sách cho xu t kh u và nh p kh u các s n ph m cơ khí, i n t và các trang thi t b
ng b , các s n ph m k thu t cao và thúc y s h p tác kinh t - k thu t gi a Trung
Qu c v i bên ngoài. Các hình th c tín d ng c a Ngân hàng xu t nh p kh u Trung Qu c:

Tín d ng xu t kh u dành cho ngư i bán:
- Tín d ng dành cho m t hàng thi t b , m t hàng tàu bi n, m t hàng công ngh cao,
m t hàng i n t và cơ khí thông d ng
ng xây d ng nư c ngoài: i u ki n ưc
- Các kho n vay dành cho các h p
cung c p là doanh nghi p ã ký h p ng xu t kh u có giá tr t 1 tri u USD tr
t c c không dư i 15%, mang l i l i nhu n kinh t , nhà th u ph i có
lên v i m c
21


gi y phép và có năng l c th c hi n các công vi c ã nh n, tính n nh c a các
nư c ch nhà, thanh toán tr ch m ph i có b o lãnh.

Tín d ng xu t kh u dành cho ngư i mua: nghi p v này nh m m c ích kích thích xu t
kh u hàng hóa và v n c a Trung Qu c ra nư c ngoài. Ngư i vay là bên mua, ngân hàng
mua các s n ph m cơ i n,
c a bên mua. Ph m vi cho vay là bên vay dùng ti n vay
thi t b ng b và các s n ph m d ch v k thu t cao c a Trung Qu c, ch y u là cho vay
trung, dài h n.

1.5.3. Hàn Qu c

Ngân hàng xu t nh p kh u Hàn Qu c là t ch c tài chính c bi t c a Chính ph ho t
ng theo m t quy nh c bi t là Lu t Ngân hàng xu t nh p kh u Hàn Qu c. Các s n
ph m tín d ng xu t kh u ư c thi t k áp ng các m c tiêu l n c a Chính ph , chia
thành 2 lo i l n là cho vay, b o lãnh tín d ng xu t kh u và b o hi m tín d ng xu t kh u.

Tài tr tr c ti p cho nhà xu t kh u:
- Chương trình này ư c áp d ng cho các giao d ch xu t kh u các lo i hàng tư li u
s n xu t do Hàn Qu c s n xu t bao g m nhà máy, tàu bi n, thi t b i n t , xe t i,
ư ng ray, s t thép các lo i, d ng c y khoa. M i nhà xu t kh u hay s n xu t các
u có th tham gia chương trình này. Tín d ng xu t kh u sau
lo i hàng hóa trên
khi giao hàng ch cung c p cho các giao d ch có i u kho n th i h n hoàn tr ti n
t 2 năm tr lên.
- H n m c cho vay căn c vào t ng giá tr c a h p i ph n ngư i
ng xu t kh u tr
t c c. M c cho vay t i a trư c khi giao hàng là 90%
mua ã i v i các s n
ph m máy móc thi t b , tàu thuy n, 70% i v i các thi t b r i và 75% i v i các
lo i hàng hóa khác. M c cho vay sau khi giao hàng c nh m c 85% giá tr ph n
t c c c a ngư i mua. Riêng tín d ng
hp ng xu t kh u sau khi ã tr i ph n
xu t kh u dành cho các doanh nghi p v a và nh thì h n m c cho vay d a vào
thành tích xu t kh u trong quá kh c a doanh nghi p: 90% k t qu xu t kh u c a 6
tháng/ 50% k t qu xu t kh u c a 1 năm trư c th i i m xin vay, h n m c này
ư c xét 6 tháng 1 l n.
ng ti n cho vay tùy thu c vào lo i ti n giao d ch trên h p ng xu t kh u và yêu
-
22


m kho n vay là thư b o lãnh, thư tín d ng ư c
c u c a bên vay, bi n pháp b o
xác nh n b i 1 ngân hàng có uy tín trên th gi i, b t ng s n ho c b o lãnh c a
Chính ph hay ngân hàng trung ương nư c ngư i mua.

Tín d ng cho nhà nh p kh u:
- Cho vay tr c ti p: cho nhà nh p kh u nư c ngoài vay ti n mua nh ng hàng
hóa và d ch v v i th i h n cho vay t 2 năm tr lên, trên cơ s th a thu n vay v n
gi a ngân hàng và nhà nh p kh u ngân hàng s thanh toán cho nhà xu t kh u khi
h giao hàng.
nư c
- Tài tr theo d án: s n ph m này nh m giúp cho các công ty theo d án
ngoài, m c hoàn tr và cách th c hoàn tr ph thu c vào dòng ti n c a d án.
- Tái chi t kh u b ch ng t xu t kh u c a các ngân hàng thương m i
- Bao thanh toán tuy t i cho các kho n ph i thu c a nh à xu t kh u theo h p ng
xu t kh u có hình th c thanh toán b ng L/C v i th i gian thanh toán t 30 ngày
n 2 năm. V i hình th c bao thanh toán, ngân hàng cũng cung c p d ch v òi
n c a nhà nh p kh u.

Qua các bài h c c a các nư c, có th nh n th y m t s v n áp d ng cho BIDV
HCMC như sau:
− Chính ph các nư c u coi tr ng chính sách tài tr xu t nh p kh u nh m thúc
y xu t nh p kh u phát tri n lâu dài và bên v ng.
− Tài tr ph i mang tính ng b . Các bên tham gia ư c tài tr b ng
y và
nhi u hình th c phong phú và có d ch v kèm theo. Cung c p các s n ph m tài tr
theo hình th c gián ti p gi m áp l c v v n tài tr và áp ng yêu c u v h i
nh p c a các t ch c kinh t th gi i.
− Tăng cư ng h tr tín d ng cho ngư i mua hàng nư c ngoài thanh toán cho
ngư i cung c p trong nư c.
− Tiêu chí l a ch n nhà xu t kh u ư c ưu tiên khuy n khích tài tr d a vào k t
qu xu t kh u c a chính h . Theo ó cơ ch h tr ư c th c hi n linh ho t, các
s n ph m tài tr xu t nh p kh u ư c thi t k xu t phát t nhu c u th c t c a các
doanh nghi p.
− Thành công và h n ch c a các qu c gia trong vi c áp d ng chính sách ưu ãi
23


tín d ng là nh ng bài h c kinh nghi m vô cùng quý báu i v i Vi t Nam trong
t nư c.
công cu c i m i, xây d ng

K t lu n chương I


phát tri n kinh t không th thi u vai trò quan tr ng c a các doanh nghi p, c bi t
ng giao thương qu c t , tranh
là các doanh nghi p xu t nh p kh u. y m nh ho t
th các i u ki n thu n l i mà môi trư ng kinh t qu c t em l i phát tri n là xu th
t t y u mà nhi u nư c trên th gi i ã và ang hư ng t i. Ngo i thương phát tri n
chính là i u ki n thu n l i chúng ta có th m r ng và phát tri n s n xu t theo
i hoá trang thi t b , máy móc, công ngh ,… ph c v t t hơn nhu c u s n
hư ng hi n
xu t và tiêu dùng trong nư c, t o ra ư c nhi u vi c làm cho xã h i, c i thi n i s ng
ngư i dân và thúc y tăng trư ng kinh t .

có th phát tri n nhanh, m nh và b n v ng trong môi trư ng kinh t qu c t năng
ng và c nh tranh kh c nghi t ngày nay, bên c nh s n l c ph n u c a mình, các
doanh nghi p xu t nh p kh u luôn c n có s h tr m nh m t phía nhà nư c, t các
c bi t là s h tr c a các NHTM v v n, tư v n tài chính,
t ch c kinh t trong ó
cam k t, b o lãnh, trung gian thanh toán,… th c hi n nghĩa v và quy n l i c a
i tác nư c ngoài. Ho t
mình v i các ng XNK c a các doanh nghi p và ho t ng
kinh doanh i ngo i c a các NHTM có m i quan h m t thi t, không th tách r i. S
h tr , h p tác cùng phát tri n gi a các doanh nghi p XNK và NHTM có th giúp c
ng hi u qu hơn và qua ó góp ph n thúc
hai ho t y kinh t phát tri n.
ng trong lĩnh v c XNK và phát
Vi c tìm hi u nhu c u c a các doanh nghi p khi ho t
tri n các hình th c tài tr phù h p có ý nghĩa r t quan tr ng, không ch giúp các doanh
nghi p XNK s n xu t, kinh doanh ư c thu n l i mà b n thân các NHTM cũng có th
năng cao hi u qu ho t ng và uy tín c a mình trên th trư ng tài chính khu v c và
t nư c phát tri n.
qu c t , thúc y kinh t
24CHƯƠNG 2: TH C TR NG HO T NG TÀI TR XNK T I CHI NHÁNH
U TƯ VÀ PHÁT TRI N H
NGÂN HÀNG CHÍ MINH

u tư và Phát tri n H Chí Minh
2.1. Gi i thi u v Chi nhánh ngân hàng
u tư và Phát tri n Vi t Nam ư c thành l p theo quy t
Ngân hàng nh 177/TTg
ngày 26/04/1957 c a Th tư ng Chính ph . Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam
là m t trong b n ngân hàng thương m i nhà nư c l n nh t Vi t Nam ư c hình thành
i nh t, là doanh nghi p nhà nư c h ng c bi t, ư c t ch c ho t
s m nh t và lâu
ng theo mô hình t ng công ty nhà nư c.
u tư và Phát tri n H Chí Minh (BIDV HCMC)là m t ơn v
Chi nhánh ngân hàng
u tư và Phát tri n Vi t Nam, là m t
thành viên (Chi nhánh c p I) c a Ngân hàng
ng truy n th ng trong lĩnh v c u tư xây d ng c a th i
ngân hàng qu c doanh ho t
kỳ bao c p chuy n sang ho t ng kinh doanh c a m t ngân hàng thương m i qu c
doanh trong th i kỳ i m i c a n n kinh t th trư ng. Ch trong m t th i gian ng n,
BIDV HCMC ã hòa nh p nhanh v i cơ ch th trư ng, t o l p nh ng ti n v ng
t ng bư c th c hi n kinh doanh a năng t ng h p, trong ó l y ph c v u tư
ch c
ng l c phát tri n. Liên t c trong nhi u năm li n, Chi nhánh ngân hàng
phát tri n làm
u tư và Phát tri n H Chí Minh là ơn v t m c tăng trư ng cao trong ho t ng
kinh doanh và là chi nhánh tiên phong trong m i lĩnh v c trong h th ng BIDV.
a ch c a BIDV HCMC: 134 Nguy n Công Tr , Phư ng Nguy n Thái Bình, Qu n 1,
TP. H Chí Minh.
Trong nh ng năm g n ây, BIDV luôn nh n ư c các gi i thư ng cao trong lĩnh v c tài
chính – ngân hàng:
− Thương hi u t t nh t năm 2005 (Gi i thư ng Sao vàng t Vi t)
− Gi i thư ng ADFIAP do Hi p h i các nh ch tài chính Châu Á Thái Bình
Dương trao t ng năm 2007.
− Gi i thư ng Trái phi u ng n i t t t nh t khu v c do T p chí Financial Asia
trao t ng năm 2006
− Gi i thư ng Ngân hàng n i a cung ng d ch v ngo i h i t t nh t năm 2007 và
năm 2008 do các ngân hàng và nh ch tài chính bình ch n trên t p chí
Asiamoney.
25


u tư
2.2. Th c tr ng ho t ng tài tr xu t nh p kh u t i Chi nhánh ngân hàng
và Phát tri n H Chí Minh
2.2.1. Ho t ng tài tr v n nói chung
a) V ngu n v n huy ng
B ng 2.1: Tình hình ngu n v n huy ng giai o n 2007 - 2009:
ơn v tính: t ng
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Ch tiêu
Giá tr T tr ng Giá tr T tr ng Giá tr T tr ng
T ng ngu n v n huy ng 9,959.00 100.00% 8,725.00 100.00% 9,451.00 100.00%
1.Phân lo i theo th trư ng
Th trư ng ti n t 1 6,224.00 62.50% 6,781.00 77.72% 7,931.95 83.93%
Th trư ng ti n t 2 3,735.00 37.50% 1,944.00 22.28% 1,519.05 16.07%
2.Phân lo i theo i tư ng huy ng
Dân cư 1,369.28 13.75% 1,763.06 20.21% 2,637.95 27.91%
T ch c kinh t 4,854.72 48.75% 5,017.94 57.51% 5,294.00 56.02%
Khác 3,735.00 37.50% 1,944.00 22.28% 1,519.05 16.07%
3. Phân lo i theo lo i ti n t huy ng
VND 7,967.20 80.00% 7,241.75 83.00% 7,277.27 77.00%
Ngo i t tương ương 1,991.80 20.00% 1,483.25 17.00% 2,173.73 23.00%
4. Phân lo i theo th i h n huy ng
Ng n h n 6,572.94 66.00% 5,584.00 64.00% 8,033.35 85.00%
Trung dài h n 3,386.06 34.00% 3,141.00 36.00% 1,417.65 15.00%
Ngu n: Báo cáo t ng h p BIDV HCMC
B ng 2.2: T l tăng/ gi m ngu n v n huy ng:
ơn v tính: t ng
Tăng/gi m năm 2008/2007 Tăng/gi m năm 2009/2008
Ch tiêu
S ti n Tl S ti n Tl
T ng ngu n v n huy ng -1,234.00 -12.39% 726.00 8.32%
1.Phân lo i theo th trư ng
Th trư ng ti n t 1 557.00 8.95% 1,150.95 16.97%
Th trư ng ti n t 2 -1,791.00 -47.95% -424.95 -21.86%
2.Phân lo i theo i tư ng huy ng
Dân cư 393.78 28.76% 874.89 49.62%
T ch c kinh t 163.22 3.36% 276.06 5.50%
Khác -1,791.00 -47.95% -424.95 -21.86%
3. Phân lo i theo lo i ti n t huy ng
VND -725.45 -9.11% 35.52 0.49%
Ngo i t tương ương -508.55 -25.53% 690.48 46.55%
4. Phân lo i theo th i h n huy ng
Ng n h n -988.94 -15.05% 2,449.35 43.86%
Trung dài h n -245.06 -7.24% -1,723.35 -54.87%
Ngu n: Báo cáo t ng h p BIDV HCMC
26


ng cu i năm 2008
Ngu n v n huy t 8,725t ng, gi m 1,234 t ng (gi m
12.39%) so v i cu i năm 2007. Trong ó: ti n g i TCKT ng, tăng 393
t 5,017.9 t
ng (tăng 28,7%), ti n g i dân cư là 1,763.06 t ng, tăng 163 t ng (tăng
t
3,3%) so v i cu i năm 2007 và ti n huy ng khác là 1,944 t ng, gi m 1,791 t
ng (gi m 48%). Như v y, nguyên nhân gi m ngu n v n huy ng là do ngu n ti n
huy ng t nh ch tài chính gi m (ch y u là do các công ty ch ng khóan rút ti n
g i kỳ h n g i t i BIDV HCMC áp ng nhu c u kinh doanh), ngu n huy ng t
dân cư và TCKT v n m c tăng trư ng n nh.

Cu i năm 2009, t ng ngu n v n huy ng, tăng
ng c a BIDV HCMC t 9,451 t
ng (tăng 8,32%) so v i cu i năm 2008. Trong ó: ti n g i dân cư
726 t t 2,638 t
ng tăng 874 t ng (tăng 49,6%) so v i năm 2008; ti n g i TCKT t 5,294 t
ng tăng 276 t ng (tăng 5%) so v i năm 2008; ti n g i t các nh ch tài chính
ng (gi m 21,8%) so v i năm 2008.
t 1,519 t ng, gi m 425 t

Nguyên nhân gi m ngu n v n huy ng là do ngu n huy ng t nh ch tài chính
gi m (do các công ty ch ng khóan rút ti n g i kỳ h n áp ng nhu c u kinh doanh),
ng t dân cư và TCKT v n m c tăng trư ng n
ngu n huy nh.

Ngu n v n huy ng t các TCKT luôn chi m t tr ng cao (trung bình chi m kho ng
50% trong t ng ngu n huy ng) là m t l i th r t l n cho BIDV HCMC vì chi phí s
ng t dân cư trong t ng ngu n v n huy
d ng v n th p. T tr ng v n huy ng qua 3
nă m u tăng trư ng (năm 2007: 13,7%; năm 2008: 20,21%; năm 2009: 27,91%) cho
i tư ng là khách hàng cá nhân nh l tăng
th y BIDV HCMC ang d n nh m vào
tính n nh c a ngu n v n huy ng..

Trong 3 năm liên t c thì t tr ng huy m c cao (năm 2007:
ng v n b ng VND luôn
80%, năm 2008: 83%, năm 2009: 77%) là do khách hàng có ngu n ngo i t t i BIDV
ng ngo i t t dân cư cũng chưa phát
HCMC không nhi u, thêm vào ó, kênh huy
tri n m nh.

Tính n 30/06/2010, t ng ngu n v n huy ng c a BIDV HCMC t 9,390 t ng,
trong ó ti n g i TCKT t 4,208 t ng, chi m 45% t ng ngu n v n huy ng; ti n
g i c a dân cư t 3,275 t ng, chi m 35% t ng ngu n v n huy ng; ti n g i c a
các nh ch tài chính t 1.907 t ng, chi m 20% t ng ngu n v n huy ng. T
27


m c cao (78% tương ương 7,330 t
tr ng huy ng b ng VND n 30/06/2010 v n
ng b ng ngo i t (22% tương ương 2,060 t
ng) so v i t tr ng huy ng).

b) V tình hình tài tr v n:
B ng 2.3: Tình hình dư n c a BIDV HCMC giai o n 2007- 2009
ơn v tính: t ng
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Ch tiêu
Giá tr T tr ng Giá tr T t r ng Giá tr T t r ng
T ng dư n 6,084.00 100.00% 6,093.00 100.00% 6,864.00 100.00%
1.Phân lo i theo th i gian vay
Ng n h n 3,772.08 62.00% 4,021.38 66.00% 4,461.60 65.00%
Trung dài h n 2,311.92 38.00% 2,071.62 34.00% 2,402.40 35.00%
2.Phân lo i theo m c tín nhi m
Có tài s n m b o 3,467.88 57.00% 3,533.94 58.00% 4,324.32 63.00%
Không có tài s n m b o 2,616.12 43.00% 2,559.06 42.00% 2,539.68 37.00%
3. Phân lo i theo lo i ti n t
VND 4,380.48 72.00% 4,508.82 74.00% 5,697.12 83.00%
Ngo i t tương ương 1,703.52 28.00% 1,584.18 26.00% 1,166.88 17.00%
4. Phân lo i theo i tư ng vay v n
Khách hàng cá nhân 346.00 5.69% 155.00 2.54% 231.00 3.37%
Khách hàng doanh nghi p 5,738.00 94.31% 5,938.00 97.46% 6,633.00 96.63%
Ngu n: Báo cáo t ng h p BIDV HCMC
B ng 2.4: Tăng/gi m dư n vay c a BIDV HCMC giai o n 2007- 2009
ơn v tính: t ng
Tăng/gi m năm 2008/2007 Tăng/gi m năm 2009/2008
Ch tiêu
Giá tr Tl Giá tr Tl
T ng dư n 9.00 0.15% 771.00 12.65%
1.Phân lo i theo th i gian vay
Ng n h n 249.30 6.61% 440.22 10.95%
Trung dài h n (240.30) -10.39% 330.78 15.97%
2.Phân lo i theo m c tín nhi m
Có tài s n m b o 66.06 1.90% 790.38 22.37%
Không có tài s n m b o (57.06) -2.18% (19.38) -0.76%
3. Phân lo i theo lo i ti n t
VND 128.34 2.93% 1,188.30 26.36%
Ngo i t tương ương (119.34) -7.01% (417.30) -26.34%
4. Phân lo i theo i tư ng vay v n
Khách hàng cá nhân (191.00) -55.20% 76.00 49.03%
Khách hàng doanh nghi p 200.00 3.49% 695.00 11.70%
Ngu n: Báo cáo t ng h p BIDV HCMC
28


Dư n cu i kỳ tính ng (bao g m dư n vay tài tr XNK
n 31/12/2008 là 6.093 t
ng), tăng không áng k - ng (tăng 0.15%) so v i năm 2007.
là 891.7 t m c9t
ng, tăng 6.6% và vay trung dài h n
Trong ó vay ng n h n t 4,021.38 t t
ng, gi m 10,4% so v i cu i năm 2007.
2,071.62 t
Dư n cu i kỳ tính ng (bao g m dư n vay tài tr XNK là
n 31/12/2009 là 6,864 t
ng) , tăng 771 t ng (m c tăng 12.7%) so v i cu i năm 2008. Trong ó,
267.19 t
ng tăng 10.95% và vay trung dài h n
vay ng n h n t 4,461 t t 2,403 t ng,
tăng 15.9% so v i năm 2008. S dĩ có con s tăng áng k như v y là do k t tháng
03/2009, chính ph có chính sách h tr lãi su t 4%/năm cho các doanh nghi p vay v n
ngân hàng.

n 30/06/2010, t ng dư ng, tăng 611 t ng so v i năm 2009. Trong
Tính t 7.475 t
ó dư n vay XNK ng, tăng 65 t u năm. Dư n vay XNK tăng
t 332 t ng so v i
m nh, mà ch y u là vay xu t kh u là do h i s chính ã ban hành chính sách lãi su t linh
ho t nh m h tr vay hàng xu t kh u n 6 tháng i v i các khách hàng có x p lo i tín
d ng t h ng A tr lên.

Nh m tăng m c ng tín d ng, BIDV HCMC ã chú tr ng tăng t
an toàn trong ho t
tr ng dư n có tài s n b o m, n u khách hàng không áp ng ư c giá tr tài s n b o
m theo quy nh thì ph i th c hi n l trình gi m d n dư n . Nh ó trong th i gian qua,
t ư c các k t qu kh quan v t tr ng dư n có tài s n m b o, dư
BIDV HCMC ã
m b o luôn l n hơn 55%. i tư ng vay là khách hàng doanh nghi p
n có tài s n
chi m t tr ng l n trong cơ c u khách hàng c a BIDV HCMC, chi m 95% tr lên qua các
năm cho th y BIDV HCMC chưa i tư ng là
y m nh vi c bán l , ch t p trung vào
doanh nghi p.
c) K t qu ho t ng kinh doanh
B ng 2.5: K t qu ho t ng kinh doanh c a BIDV HCMC giai o n 2007- 2009
ơn v tính: t ng

Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Ch tiêu
L i nhu n trư c thu 379 400 240
L i nhu n trư c thu
bình quân u ngư i 0.40 0.48 0.57
Ngu n: Báo cáo t ng h p BIDV HCMC
29


L i nhu n trư c thu năm 2008 tăng nh (tăng 21 t ng) so v i năm 2007, tuy nhiên,
năm 2009, l i nhu n trư c thu c a BIDV HCMC gi m m nh (gi m 160 t ng –
gi m 40%) so v i năm 2008, nguyên nhân là trong năm 2009, do nh hư ng c a nên
kinh t khó khăn, ã b t u xu t hi n n nhóm 3, nhóm 4 t i BIDV HCMC, ngoài ra,
ng mua bán ngo i t cũng gi m m nh làm ch tiêu này gi m rõ r t.
thu nh p t ho t

L i nhu n trư c thu bình quân u ngư i c a BIDV HCMC trong các năm liên t c
tăng, t c tăng trung bình 3 năm 2007-2009 là 19,3%. Trong năm 2009, m c dù
chênh l ch thu chi th p nhưng thu nh p bình quân u ngư i v n m c tăng trư ng là
do BIDV HCMC tích c c thu n ngo i b ng (trong năm thu 88 t ng n ã h ch toán
ngo i b ng)

2.2.2. Ho t ng tài tr xu t kh u

Hi n nay, BIDV HCMC ch th c hi n tài tr xu t kh u thông qua hình th c tài tr v n
lưu nh c th như sau:
ng. Quy

i tư ng vay: Các chi phí
a) u vào ph c v cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá xu t
kh u: nguyên nhiên v t li u, các chi phí gián ti p liên quan như thu , phí, l phí...

b) Phương th c vay: BIDV HCMC cho vay theo món i v i các khách hàng có quan
h không thư ng xuyên, có ngu n thu không n nh và áp d ng hình th c vay theo
h nm c i v i các khách hàng có tình hình s n xu t kinh doanh n nh, hi u qu
và có quan h tín d ng thư ng xuyên v i BIDV HCMC.

c) H n m c vay: Căn c vào c i m kinh doanh c a khách hàng, BIDV HCMC tính
toán h n m c vay phù h p v i nhu c u v n c a doanh nghi p trong t ng th i kỳ
trong năm (h n m c c a t ng khách hàng thay i theo t ng th i i m trong năm).
i v i khách hàng tăng cao vào th i i m mùa v và ph i gi m trong
H n m c vay
các th i i m khác b ng các bi n pháp thích h p (thu h i n vay, x lý tài s n b o
m....)

d) Th i h n vay: phù h p v i chu kỳ s n xu t kinh doanh và dòng ti n c a doanh
nghi p.
30


- Trư ng h p doanh nghi p vay thu mua, d tr nguyên v t li u khi chưa có h p ng
ngo i thương: Th i h n vay ư c căn c vào chu kỳ s n xu t kinh doanh c a doanh
nghi p nhưng t i a không quá 12 tháng.

- Trư ng h p doanh nghi p vay thu mua, d tr nguyên v t li u khi ã có h p ng
ngo i thương ho c L/C: th i h n vay ư c căn c vào chu kỳ s n xu t kinh doanh c a
ng ho c L/C nhưng t i a
doanh nghi p và phù h p v i th i h n thanh toán c a h p
không quá 12 tháng.

e) Lãi su t vay:

- Áp d ng lãi su t ưu ãi (thư ng th p hơn 0,5% - 1% so v i vay thông thư ng – áp d ng
cho c vay VND và USD).

- Trên cơ s cam k t c a khách hàng v vi c bán l i ngo i t cho BIDV HCMC và vi c
khách hàng s d ng các d ch v c a BIDV HCMC, h i ng tín d ng BIDV HCMC s
nh m c lãi su t vay tài tr hàng xu t ưu ãi phù h p.
quy t

ư c căn c vào tính kh thi c a kho n vay như vay d tr nguyên
- M c lãi su t c th
li u trư c khi có h p ng, vay khi có L/C cũng như các i u
ng, vay khi ã có h p
ki n khác c a kho n vay...

f) Ngu n v n cho vay: BIDV HCMC ch ng cân i t ngu n v n huy ng và s
d ng h n m c h tr ng n h n ư c h i s chính thông báo h ng năm th c hi n
cho vay tài tr hàng xu t. Trong t ng th i i m c th , BIDV HCMC không cân i
ư c ngu n v n, h i s chính s x lý cho vay món ng n h n theo cơ ch i u hành
v n n i b hi n hành.

g) M c vay: BIDV HCMC ch cho cho vay b sung ph n v n lưu ng thi u sau khi
doanh nghi p ã t n d ng h t ngu n v n t có và ngu n v n huy ng khác.

ư c xác nh d a trên các y u t như tính kh
- M c vay i v i t ng kho n vay c th
ng ngo i thương hay L/C, tính kh thi c a
thi c a các i u ki n, i u kho n c a h p
tín nhi m c a khách hàng, uy tín c a ngân hàng nư c
các h p ng u vào, m c
ngoài ...

i v i trư ng h p vay d tr nguyên li u trư c khi có h p ng ngo i thương c n căn
-
nh m c d tr nguyên v t li u c a quý trư c, năm trư c; doanh s xu t kh u
c vào
31


năm trư c, k ho ch s n xu t kinh doanh c a quý, năm hi n t i; tình hình th trư ng,
hp ng mua bán nguyên v t li u...

i v i trư ng h p vay khi ã có h p ng ngo i thương ho c L/C (chưa có b ch ng
-
t hàng xu t hoàn ch nh): tuỳ theo ti n s n xu t hàng hoá nhưng m c vay t i a
ng ngo i thương ho c giá tr L/C.
không quá 85% giá tr h p

h) B o m ti n vay: Th c hi n theo quy nh hi n hành v chính sách khách hàng c a
u tư và Phát tri n Vi t Nam:
c a Ngân hàng

BIDV xem xét c p tín d ng không có tài s n b o m i v i khách hàng áp ng
các tiêu chí sau:
- Khách hàng có m c x p h ng t AA tr lên.
- H s n ph i tr /v n ch s h u ≤ 2,5.
- Khách hàng s d ng v n vay có hi u qu , không có n g c vay t i BIDV
b chuy n quá h n trong th i gian 01 năm g n nh t.

Các trư ng h p khác:
X p lo i khách hàng Chính sách v tài s n m b o
Khách hàng ư c BIDV xem xét vay, b o lãnh khi
AAA áp ng t l tài s n b o m t i thi u 30%,
Khách hàng ư c BIDV xem xét vay, b o lãnh khi
áp ng t l tài s n b o m t i thi u 20%,
AA
Khách hàng ư c BIDV xem xét vay, b o lãnh khi
áp ng t l tài s n b o m t i thi u 50%.
A
Khách hàng ư c BIDV xem xét vay, b o lãnh khi
BBB áp ng t l tài s n b o m t i thi u 70%.
Khách hàng ư c BIDV xem xét vay, b o lãnh khi
BB, B, CCC áp ng t l tài s n b o m t i thi u 100%.

2.2.3 Ho t ng tài tr nh p kh u

Tương t như tài tr xu t kh u, hi n nay, BIDV HCMC ch th c hi n tài tr nh p kh u
thông qua hình th c tài tr v n lưu nh c th như sau:
ng. Quy

a) M L/C nh p kh u tr ngay

i u ki n BIDV HCMC m L/C:

- Doanh nghi p ph i có tình hình s n xu t kinh doanh, tài chính lành m nh và có uy tín
trong quan h tín d ng.
32


- Hàng hóa nh p kh u ph i có giá c h p lý. N u m t hàng n m trong danh m c qu n lý
hàng nh p kh u c a nhà nư c thì ơn v ph i xu t trình gi y phép nh p kh u do B
thương m i c p.
- V ngu n v n thanh toán khi L/C n h n:
+ N u ngu n v n thanh toán L/C là ngu n v n t có c a doanh nghi p thì doanh
nghi p có th ký qu 100% ho c ký qu m t ph n nhưng ph i có tài s n m
b o cho s ti n thanh toán còn l i theo úng chính sách khách hàng c a BIDV
HCMC.
+ N u ngu n v n thanh toán L/C là ngu n v n vay t i BIDV HCMC : s ti n L/C
ph i n m trong h n m c tín d ng c a doanh nghi p t i BIDV HCMC.
Trên cơ s th m nh c th , BIDV HCMC s quy t nh m c ký qu .
b) M L/C nh p kh u tr ch m:

BIDV HCMC th c hi n nghi p v này tương t như nghi p v m L/C tr ngay
thanh toán b ng v n vay. Khi th c hi n nghi p v này thì BIDV HCMC s th m
nh k v năng l c tài chính, uy tín c a khách hàng, hi u qu c a phương án kinh
doanh và s ti n L/C tr ch m ph i n m trong h n m c tín d ng mà BIDV HCMC
ã c p cho khách hàng.

2.2.4 Phân tích v ho t ng tài tr xu t nh p kh u t i BIDV HCMC
t ưc
2.2.4.1 Các k t qu

B ng 2.6: Dư n tài tr xu t nh p kh u so v i dư n vay c a BIDV HCMC:
ơn v tính: t ng
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 6 tháng 2010
Ch tiêu
(1) Dư n tài tr XNK 517.53 891.70 267.19 332.47
(2) T ng dư n 6,084.00 6,093.00 6,864.00 7,475.00
T tr ng (1)/(2) 8.51% 14.63% 3.89% 4.45%
Ngu n: Báo cáo t ng h p BIDV HCMC
B ng 2.7: Dư n tài tr xu t nh p kh u so v i dư n vay doanh nghi p
ơn v tính: t ng
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 6 tháng 2010
Ch tiêu
(1) Dư n tài tr XNK 517.53 891.70 267.19 332.47
(2) Dư n khách hàng doanh nghi p 5,738.00 5,938.00 6,633.00 7,222.00
T tr ng (1)/(2) 9.02% 15.02% 4.03% 4.60%
Ngu n: Báo cáo t ng h p BIDV HCMC
33


Dư n tài tr XNK cu i năm 2007 là 517.53 t ng, chi m 8.51% t ng dư n và
9.02% dư n kh i khách hàng doanh nghi p. n cu i năm 2008, t ng dư n , dư n
khách hàng doanh nghi p và dư n tài tr xu t nh p kh u u tăng vư t b c. Lúc này,
dư n tài tr XNK ng, chi m t tr ng 14.63% trong t ng dư n và
t 891.70 t
15.02% dư n khách hàng doanh nghi p - m t con s tăng tương i l n. Tuy nhiên,
n cu i năm 2009, dư n tài tr XNK l i gi m m t cách rõ r t, ch t 267.19 t ng
v i m c gi m là 10.04% so v i năm 2008 và ch chi m 4.03% dư n khách hàng doanh
nghi p, 3.89% t ng dư n . Nguyên nhân c a vi c dư n XNK cũng như t ng dư n c a
BIDV HCMC tăng m nh trong năm 2008 là do ây là giai o n mà giá nguyên v t li u
u tăng cao, có nh ng ngành hàng như s t, thép, linh ki n,
c a t t c các ngành hàng
gi y… giá tăng hơn 2 l n, trong khi ó, áp ng nhu c u s n xu t, các doanh nghi p
nh, vì v y nh hư ng
u ph i mb o nh m c tiêu hao nguyên v t li u theo quy
tr c ti p n m c vay ngân hàng c a doanh nghi p.

M c tăng trư ng dư n tài tr XNK c a BIDV HCM luôn th p hơn m c tăng trư ng dư
n nói chung cho th y BIDV HCMC chưa có chi n lư c trong ho t ng tài tr XNK
trong th i gian qua. M c dù s li u dư n mang tính ch t th i i m nhưng xét trên
phương di n tương i, ta th y trong các năm 2007, 2008, 2009, tài tr XNK không là
th m nh c a BIDV HCMC.

2.2.4.2 Dư n tài tr xu t nh p kh u t i BIDV HCMC phân theo lo i hình tài tr
B ng 2.8: Dư n tài tr XNK phân theo lo i hình tài tr
ơn v tính: t ng

Tăng/ gi m Tăng/ gi m
31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 2008/2007 2009/2008
Ch tiêu Gía tr Tl Gía tr Tl Gía tr Tl S ti n Tl S ti n Tl
Dư n tài tr
86.08 16.63% 393.20 44.10% 156.90 58.72% 307.12 356.80% -236.30 -60.10%
xu t kh u
Dư n tài tr
nh p kh u 431.45 83.37% 498.50 55.90% 110.29 41.28% 67.05 15.54% -388.21 -77.88%
T ng dư n
517.53 100% 891.70 100% 267.19 100% 374.18 72.30% -624.51 -70.04%
XNK
Ngu n: Báo cáo t ng h p BIDV HCMC
34

Bi u 2.1 : Dư n tài tr XNK phân theo lo i hình tài tr
i khá rõ r t. dư n tài tr xu t kh u tăng d n
T tr ng c a 2 lo i hình s n ph m thay
qua các năm: cu i năm 2007: 16.63%; cu i năm 2008: 44.1%; cu i năm 2009: 58.72%.
Ngư c l i, dư n tài tr nh p kh u l i gi m d n: cu i năm 2007: 83.37%; cu i năm
2008: 55.90%; cu i năm 2009: 41.28%. Vi c chuy n d ch cơ c u này th hi n s chú
tr ng c a BIDV HCMC trong chính sách thu hút khách hàng xu t kh u.
- Dư n tài tr nh p kh u: chi m t tr ng cao trong cơ c u dư n XNK c a BIDV HCMC
qua các năm (năm 2007: 83.37%; năm 2008: 55.9%; năm 2009: 41,28%). Xét v con s
i, v i m c tăng là 67.05 t ng năm 2008 và gi m 338.21 t ng năm 2009
tuy t
thì dư n tài tr nh p kh u t i BIDV HCMC tăng/gi m không áng k so v i quy mô
t ng dư n . Th c t , trong năm 2008 và 2009, BIDV HCMC ã cho vay tài tr nh p
kh u cho nh ng lô hàng s t thép, xăng d u có giá tr khá l n, m i h p ng ngo i
thương có giá tr 10 n 15 tri u USD (tương ương 190 t n 285 t ng/ m i h p
ng tăng/ gi m c a khi cho vay/ thu n m t h p ng cũng
ng). Vì v y, ch c n bi n
nh hư ng n dư n cu i kỳ c a ngân hàng.
35


- Dư n tài tr xu t kh u: Dư n tài tr xu t kh u cu i năm 2008 tăng m nh (tăng 307.12
ng) so v i cu i năm 2007 (358%). Tuy nhiên, n cu i năm 2009, con s dư n
t
i u này ư c gi i
này gi m m t cách áng k - gi m 236.30 t ng (gi m 60.10%).
i v i s n ph m tài tr xu t kh u, s lư ng khách hàng giao d ch tín d ng
thích là do
không nhi u và qua các năm không tăng thêm, ch t p trung vào m t s doanh nghi p
ng trong lĩnh v c th y s n, d t may, g , hóa ch t… v i kim ng ch xu t kh u
ho t
i tư ng khách hàng này có k ho ch kinh doanh không thay
nh . Các i nhi u nên
ng t môi trư ng bên ngoài
vòng quay v n nhìn chung v n v y. M c dù có ch u tác
nhưng các doanh nghi p này v n gi ư c các h p ng lâu năm. Vì v y, c n chu kì
kinh doanh, các doanh nghi p l i có nhu c u ư c tài tr xu t kh u và t t toán h p ng
úng h n. Có th nói, tài tr xu t kh u không là lĩnh v c n i tr i và n nh c a BIDV
HCMC, s tăng/ gi m dư n ph thu c hoàn toàn vào nh ng khách hàng thân thi t,
truy n th ng và có l ch s giao d ch lâu năm.

t dư n tài tr xu t nh p kh u là 332
Tính n th i i m 30/06/2010, BIDV HCMC
ng, ch chi m 4,4% trong t ng dư n toàn chi nhánh, gi m 513 t ng (tương
t
ương gi m 60,66%) so v i cùng kỳ năm 2009, tăng 65,2 t ng (tương ương tăng
u năm. Dư n vay XNK trong 6 tháng u năm tăng, mà ch y u vay
24,43%) so v i
u năm là do h i s chính ã ban hành chính sách lãi su t vay linh
xu t kh u so v i
ho t nh m h tr cho vay hàng xu t kh u có kỳ h n vay n 6 tháng. Chính sách này ã
nh và gi m d n m t b ng lãi su t th trư ng.
góp ph n n
2.2.4.3 Dư n tài tr XNK t i BIDV HCMC phân theo m t hàng tài tr

a) Dư n tài tr xu t kh u phân theo m t hàng tài tr
B ng 2.9: Dư n tài tr xu t kh u phân theo m t hàng tài tr
ơn v tính: t ng
31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Ch tiêu Gía tr T tr ng Gía tr T tr ng Gía tr T tr ng
18.08 21.00% 43.31 11.01% 22.80 14.53%
g
33.63 39.07% 89.40 22.74% 24.90 15.87%
D t may
12.06 14.01% 123.30 31.36% 79.70 50.80%
Th y h i s n
12.30 14.29% 72.00 18.31% 14.70 9.37%
Hóa ch t
10.01 11.63% 65.19 16.58% 14.80 9.43%
Khác (cao su, pin, giày da…)
86.08 100.00% 393.20 100.00% 156.90 100.00%
Tài tr xu t kh u
Ngu n: Báo cáo t ng h p BIDV HCMC
36


Bi u 2.2: Dư n tài tr xu t kh u phân theo m t hàng tài tr
g : Cu i năm 2007, dư n vay là 18.08 t ng, chi m 21% t ng dư
i v i ngành
-
n tài tr xu t kh u. Cu i năm 2008, tăng 25.23 t ng tương ương tăng 139.5% t
n cu i năm 2009,
m c 43.31 t ng. t m c 22.80 t ng, chi m 14.53% trong
t ng dư n tài tr XK c a BIDV HCMC. Như v y, g luôn chi m m t v trí áng quan
tâm trong danh sách m t hàng tài tr xu t kh u c a BIDV HCMC.
BIDV HCMC tài tr xu t kh u các s n ph m g xu t kh u v i nguyên v t li u chính
là ván ép, g thông. Trong năm 2008 v i tình hình giá các nguyên v t li u này tăng
m nh nên làm m c vay tăng tương ng. Do th trư ng xu t kh u s n ph m g c a các
doanh nghi p vay v n t i BIDV HCMC là Nh t, Ý – là các th trư ng n nh và i
tác là khách hàng có uy tín lâu năm nên tài tr xu t kh u g ư c ánh giá là lĩnh v c
an toàn và em l i l i nhu n n nh cho BIDV HCMC.
i v i ngành d t may: Qua các năm, 2007, 2008, 2009, t tr ng dư n tài tr XK d t
-
may t i th i i m cu i năm luôn gi m trong t ng dư n tài tr xu t kh u c a BIDV
HCMC. Cu i năm 2007, dư n tài tr XK ngành d t may là 33.63 t ng, chi m
37


39.07.57% trong t ng dư n tài tr XK. Cu i năm 2008, s dư là 89.4 t ng v i t
n cu i năm 2009, ti p t c gi m t tr ng xu ng còn 15.87%,
tr ng 22.74%. tm c
ng. Trong cu i năm 2008 và sang năm 2009, do nhu c u c ph n và s p x p
24.90 t
các ơn v tr c thu c T ng công ty d t may Vi t Nam, thành l p các pháp nhân m i là
công ty c ph n, công ty TNHH 1 thành viên d a trên các công ty nhà nư c cũ. Khi
ng v i mô hình m i, doanh nghi p thư ng không th a mãn i u ki n c a
tách ra ho t
c bi t là không áp ng ư c tài s n m b o nên t tr ng dư n c a
BIDV HCMC,
ngành d t may gi m rõ r t trong cơ c u tài tr xu t kh u t i BIDV HCMC.
ng trong lĩnh
i v i ngành th y h i s n: t i BIDV HCMC, các doanh nhi p ho t
-
v c này hoàn toàn xu t kh u sang th trư ng Nga và các nư c ông Âu – là th trư ng
nh cao. Do ó, t tr ng dư n c a ngành hàng này
tiêu th cá r t m nh và có tính n
trong dư n tài tr XK luôn tăng. Cu i năm 2007, dư n tài tr XK ngành hàng th y h i
ng, chi m 14.01% trong t ng dư n tài tr XK. Cu i năm 2008, ch s
sn t 12.6 t
này tăng 110.7 t ng, chi m 31,36%. Cu i năm 2009, chi m 50.8%
ng lên 123.3 t
trong t ng dư n tài tr XK. Tình hình xu t kh u th y h i s n c a c nư c tuy không
i tác, nhu c u nh p kh u các th trư ng l n gi m
kh quan do áp l c òi gi m giá t
sút theo tác ng c a cu c kh ng ho ng, tuy nhiên v i d ki n v tri n v ng c a ngành,
BIDV HCMC ã m r ng cho vay, th hi n qua t tr ng dư n tài tr XK ngành này
luôn tăng. Th c t cho th y, ngành th y h i s n là ngành mang l i l i nhu n và phí d ch
v cao cho BIDV HCMC vì các doanh nghi p s d ng d ch v thanh toán qu c t và
bán ngo i t cho BIDV HCMC v i doanh s l n.
i v i ngành hàng hóa ch t: ch u nh hư ng chung c a n n kinh t th gi i, năm
-
2008, giá nguyên v t li u c a ngành hóa ch t cũng tăng r t m nh, làm dư n c a ngành
này cu i năm 2008 ng, chi m t tr ng 18.31% trong t ng dư
t m c khá cao – 72 t
n tài tr XK và tăng 59.7 t ng so v i cu i năm 2007. n cu i năm 2009, dư n
m c 14.7 t , chi m t tr ng 9.37% trong t ng dư n tài tr XK.
ngành này ch còn
Ngành hóa ch t là ngành hàng khá n nh trong tài tr XK c a BIDV HCMC vì ây là
s n ph m c a doanh nghi p tr c thu c t ng công ty hóa ch t Vi t Nam, quan h vay
duy nh t v i BIDV HCMC và có th trư ng XK n nh qua các năm.
i v i các ngành hàng khác: tuy không ph i là m t hàng xu t kh u ch l c c a Vi t
-
Nam, các m t hàng như pin, cao su, g ch men… cũng ch u nh hư ng chung c a n n
38


kinh t th gi i, năm 2008 khi giá nguyên v t li u tăng cao, làm dư n c a các ngành
này cu i năm 2008 t m c cao nh t qua các năm – 65.19 t ng, chi m t tr ng
16.58% trong t ng dư n tài tr XK và tăng 55.18 t ng so v i cu i năm 2007. n
cu i năm 2009, dư n ngành này ch còn m c 14.8 t , chi m t tr ng 9.53 % trong
t ng dư n tài tr XK.

b) Dư n tài tr nh p kh u phân theo m t hàng tài tr
B ng 2.10: Dư n tài tr nh p kh u phân theo m t hàng tài tr
ơn v tính: t ng
Cu i năm 2007 Cu i năm 2008 Cu i năm 2009
Ch tiêu Gía tr T tr ng Gía tr T tr ng Gía tr T tr ng
Xăng d u 90.70 21.02% 91.72 18.40% 0.00 0.00%
S t thép 219.20 50.81% 253.70 50.88% 56.47 51.20%
Gi y 14.00 3.24% 26.90 5.40% 15.50 14.05%
Hóa ch t 45.90 10.64% 45.88 9.20% 23.90 21.67%
Khác (v i, linh ki n,chì…) 61.65 14.29% 80.38 16.12% 14.42 13.07%
431.45 100.00% 498.58 100.00% 110.29 100.00%
Tài tr nh p kh u
Ngu n: Báo cáo t ng h p BIDV HCMC

Bi u 2.3 : Dư n tài tr nh p kh u phân theo m t hàng tài tr
39


i v i ngành xăng d u: Xăng d u là m t hàng NK chính c a Vi t Nam. Kim ng ch
-
NK m t hàng này luôn ng th hai, ch sau máy móc thi t b . Do ây là m t hàng có
giá r t nh y c m vào tình hình kinh t , chính tr c a th gi i nên r t ư c BIDV HCMC
không nh hư ng
quan tâm và theo dõi n tình hình ho t ng chung c a chi
nhánh. T i th i i m cu i năm 2008, m c dư n c a ngành hàng này tăng không áng
k (tăng 1.02 t ng) so v i cu i năm 2007, n cu i năm 2009 dư n c a ngành xăng
d u không có, nguyên nh n là do tình hình căng th ng ngo i t , doanh nghi p l i không
có ngu n ngo i t tr n , vì v y, t quý 4/2009, BIDV ã ch ng không m LC
nh p xăng d u gi m áp l c ngo i t khi n h n thanh toán.
i v i ngành s t thép: s t thép là m t hàng c n phát tri n các ngành khác, do ó
-
ng, nhu c u v m t hàng này v n gi s n lư ng
m c dù giá c có bi n m tm c n
nh. Năm 2008, dư i tác ng c a cu c kh ng ho ng tài chính toàn c u, giá thép tăng
n dư n tài tr nh p kh u cu i năm 2008 là 253.70 t , tăng 34.5
m nh, i u này d n
t tương ng tăng 15.7% so vơi cu i năm 2007. Tuy nhiên, trong 2 năm này, ngành s t
thép v n duy trì t tr ng kho ng 50% trong dư n tài tr NK. Sang năm 2009, cũng như
ngành xăng d u, v i nguyên nhân khan hi m ngo i t , BIDV HCMC ã ch ng
ng ng vi c m LC nh p s t thép nên dư n cu i năm 2009 ch t m c 56.47 t ng,
ng (gi m 77.7%) so v i cu i năm 2008. Dù m c dư n gi m m nh
gi m 197.23 t
nhưng t tr ng vay tài tr s t thép v n n m xoay quanh ngư ng 50% trong t ng dư n
tài tr NK c a BIDV HCMC.
i v i ngành gi y: ngành in n, bao bì Vi t Nam ang phát tri n nhanh chóng. Nhu
-
ph c v các ngành này cũng tăng lên. Chính vì v y mà nhu c u vay v n
c u v gi y
nh p gi y cũng tăng lên. Năm 2007, dư n tài tr NK i v i m t hàng này BIDV
ng, chi m 3.24% trong t ng dư n tài tr NK. Nhưng ch sau
HCMC ch t 14 t
m t năm, v i vi c giá c nh p kh u gi y tăng t bi n và liên t c làm cho các doanh
nghi p ngành in n, bao bì lao ao trong vi c thu x p các kho n v n kinh doanh, nhu
nh p gi y tăng v t. Cu i năm 2008 dư n vay NK gi y
c u vay v n t m c 26,9 t
ng, tăng 111% so v i năm 2007. n năm 2009, t tr ng dư n NK gi y ã tăng lên
m c 14.5% trong t ng dư n tài tr NK, ch ng t BIDV HCMC v n ánh giá cao ho t
ng c a các doanh nghi p in n và bao bì.
40


i v i ngành hóa ch t: trong vòng 3 năm tr l i ây, dư n vay i v i ngành hàng
-
này khá l n và chi m t tr ng t 10 – 20% dư n tài tr NK c a BIDV HCMC. Cu i
năm 2007 và 2008, dư n c a ngành này xoay quanh m c là 45.8 t ng và chi m 9 –
10% dư n tài tr NK. n năm 2009, m c dù dư n gi m ch còn 23.9 t ng nhưng
chi m t tr ng khá cao: 21.67% cho th y nhu c u NK m t hàng này c a các doanh
nghi p ang vay v n t i BIDV HCMC là khá l n.

i v i các ngành hàng khác: tuy không ph i là m t hàng nh p kh u kh u thi t y u,
-
các m t hàng như v i, chì, linh ki n … cũng là m t hàng quan tr ng i v i các doanh
nghi p Vi t Nam, năm 2008 khi giá nguyên v t li u tăng cao, làm dư n c a các ngành
này cu i năm 2008 t m c cao nh t qua các năm – 80.38 t ng, chi m t tr ng
16.12% trong t ng dư n tài tr NK và tăng 1.37 t ng so v i cu i năm 2007. n
cu i năm 2009, dư n ngành này ch còn m c 14.42 t ng, chi m t tr ng 13.07 %
trong t ng dư n tài tr NK.
Như v y, trong năm 2009, không nh ng dư n tuy t i gi m t t c các ngành hàng
mà còn không có s dư vay tài tr nh p xăng d u, ch y u là do BIDV HCMC không
ng ư c ngu n ngo i t . Vi c thi u h t ngo i t này có nguyên nhân tr c ti p là
ch
do BIDV HCMC chưa thu hút ơc khách hàng có ngu n thu ngo i t (khách hàng có
phát tri n ư c vay tài tr nh p kh u c n ph i
ho t ng xu t kh u). Vì v y, y
m nh vay tài tr xu t kh u t o ngu n ngo i t .
2.2.4.4. Tình hình n quá h n xu t nh p kh u
B ng 2.11: Tình hình n quá h n tài tr xu t nh p kh u
ơn v tính: t ng
Ch tiêu 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
(1)N quá h n tài tr XNK 0 0 0
(2)N quá h n vay KHDN 0 29.20 55.48
T tr ng (1)/(2) 0.00% 0.00% 0.00%
Ngu n: Báo cáo t ng h p BIDV HCMC
B ng 2.12: Tình hình n x u tài tr xu t nh p kh u
ơn v tính: t ng
Ch tiêu 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
N x u tài tr XNK (1) 0 4.5 44
N x u vay KHDN (2) 0 64 541.23
T tr ng (1/2) 0.00% 7.03% 8.13%
Ngu n: Báo cáo t ng h p BIDV HCMC
41


ng tài tr XNK t i BIDV HCMC năm 2007,
Lãi treo, n quá h n, n x u trong ho t
2008 là không có do s c n tr ng trong vi c l a ch n và th m nh khách hàng nên h n
n m c t i a r i ro trong cho vay lĩnh v c XNK.
ch
n cu i năm 2009, n x u tài tr XNK là 44 t
Tuy nhiên, ng, chi m 8.13% trong
t ng dư n x u vay khách hàng doanh nghi p t i BIDV HCMC, tăng 39.5 t ng so
v i năm 2008, là dư n c a m t khách hàng là doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c
d t may. Nguyên nhân là t gi a năm 2008, doanh nghi p này g p r i ro ngoài ý mu n
ng s n xu t, cháy nhà xư ng, kho nguyên v t li u và thành ph m vì v y
trong ho t
phát sinh n gia h n làm n nhóm 2 c a BIDV HCMC tăng thêm 44 t ng trong năm
2009.
Nhìn chung, ho t ng tài tr XNK c a BIDV HCMC không ph i là ho t ng mang
l i ngu n l i nhu n l n, tuy nhiên, ây là lĩnh v c ít r i ro khi i tư ng vay là các
ng lâu năm và có uy tín.
khách hàng truy n th ng, ho t

2.2.5. Các bi n pháp phòng ng a r i ro ang áp d ng t i BIDV HCMC
Các s n ph m phái sinh ang ư c xem là công c h u hi u ư c tri n khai t i BIDV
HCMC nh m h n ch r i ro trong ho t ng tài tr XNK.

2.2.5.1 Hoán i ti n t chéo CCS (Cross Currency Swap)

Các doanh nghi p XNK thư ng i m t v i r i ro v t giá trong quan h vay v n v i
ngân hàng như sau:
- Vi c i vay ngu n v n VND, trong khi có ngu n thu USD t ho t ng xu t kh u,
doanh nghi p i m t v i bi n ng r i ro t giá USD/VND.
- Cơ h i ti t ki m chi phí b b l : doanh nghi p không th t n d ng ư c cơ h i chênh
l ch lãi su t gi m chi phí vay v n khi chênh l ch lãi su t USD và VND hi n ang
m c 6% (lãi suât USD th p và lãi su t VND cao).

Vì v y, s n ph m CCS ra i nh m h n ch r i ro này cho doanh nghi p
Cơ ch s n ph m:
- Khi b t u th c hi n giao d ch, doanh nghi p không ph i chuy n cho BIDV HCMC s
ti n VND ã vay t i h p ng vay;
- BIDV HCMC không ph i chuy n cho doanh nghi p s ti n g c tương ương b ng USD
theo t giá hoán i tho thu n khi b t u giao d ch;
42


ng tín d ng, cu i kỳ BIDV HCMC th c hi n chuy n
- Theo k ho ch tr n t i h p
ti n g c và ti n lãi b ng VND cho doanh nghi p; doanh nghi p th c hi n chuy n ti n
g c và ti n lãi b ng USD cho BIDV HCMC tương ng theo t giá hoán i USD/VND
ư c xác nh trư c t i th i i m giao d ch.
L i ích c a khách hàng:
- B o hi m r i ro t giá USD/VND: doanh nghi p c nh t giá hoán i ngay t i th i
i m giao d ch, qua ó giúp doanh nghi p c nh chi phí tr lãi và g c.
- Gi m áng k chi phí vay v n khi chuy n t nghĩa v tr lãi b ng lãi su t VND cao
sang tr lãi b ng b ng lãi su t USD th p hơn r t nhi u.
- Chi phí vay v n th p và ư c c nh, công ty lúc này có th yên tâm t p trung vào ho t
ng s n xu t kinh doanh có hi u qu hơn
L i ích c a BIDV HCMC:
ư c hư ng chênh l ch gi a lãi su t mua v n c a h i s
- Khi không th c hi n CCS: ch
chính và lãi su t vay trên h p ng tín d ng (áp d ng theo t ng khách hàng theo chính
sách khách hàng) kho ng t 0%-2%/năm.
- Khi th c hi n CCS: ư c hư ng chênh l ch lãi su t kho ng 3%-3.9%/năm (bao g m
chênh l ch trên h p ng tín d ng và chênh l ch trên h p ng CCS).

2.2.5.2 Hoán i lãi su t 1 ng ti n IRS (Interest Rate Swap)
- Giao d ch hóan i lãi su t là vi c các bên giao k t h p ng v i nhau, theo ó m i bên
cam k t thanh tóan cho bên kia kho n ti n lãi.
- Gi i h n v th i h n và s v n g c hoán i lãi su t i v i m t doanh nghi p
i lãi su t do các bên th a thu n, nhưng t i a
+ Th i h n c a m t h p ng hoán
không quá th i h n còn l i c a h p ng giao d ch kho n v n g c.
+ S v n g c c a các h p ng hoán i lãi su t i v i m t doanh nghi p không
vư t quá 30% v n t có c a ngân hàng.
- Lãi su t hoán i : các bên tho thu n và cam k t trong h p ng hoán i lãi su t các
m c lãi su t th c hi n giao d ch hoán i lãi su t.
L i ích giao d ch:
- L i ích khách hàng: giúp khách hàng chuy n kho n vay USD v i lãi su t th n i sang
nh là cơ h i giúp khách hàng c
lãi su t c nh chi phí tr lãi m c th p nh t có th
và phòng ng a r i ro lãi su t trong su t th i gian còn l i c a h p ng vay.
43


- L i ích BIDV HCMC: tăng thu d ch v t chênh l ch lãi su t chào khách hàng và lãi
su t tr cho h i s chính; a d ng hoá s n ph m và m r ng m ng lư i khách hàng;
ng th i nâng cao uy tín và v th BIDV v i i tác và khách hàng.

2.2.5.3 Các s n ph m mua bán ngo i t :

a) Giao d ch kỳ h n (FORWARD)

Giao d ch kỳ h n là giao d ch trong ó BIDV HCMC và khách hàng cam k t mua bán
v i nhau m t s lư ng ngo i t theo m t m c t giá xác nh t i th i i m giao d ch và
ư c th c hi n vào m t th i i m xác nh trong tương lai.
vi c thanh toán s
L i ích c a khách hàng:
- Phòng ng a ư c nh ng r i ro v bi n ng t giá b t l i i v i nh ng kho n thu
ngo i t ho c nghĩa v thanh toán ngo i t trong tương lai;
- Có c ơ h i u tư kinh doanh ki m l i trên có s có nh n nh úng v xu hư ng bi n
ng t giá ngo i t trong tương lai.

b) Giao d ch kỳ h n không chuy n ti n (NDF – Non Deliverable Forward)

ng ti n không có kh năng t do chuy n
(Áp d ng i v i nh ng i)
Giao d ch kỳ h n không chuy n ti n là m t công c b o hi m r i ro bi n ng t giá i
ng ti n không có kh năng t do
v i nh ng giao d ch mua bán ngo i t gi a m t
chuy n i (Ví d : Nhân dân t , ôla ài Loan, Won Hàn Qu c...) v i Vi t Nam ng
(ho c ôla M ).

L i ích c a khách hàng:

i v i nghĩa v thanh toán nh ng
- B o hi m r i ro bi n ng t giá ng ti n không có
kh năng chuy n nh n ư cc
i c a mình. T giá thanh toán vào ngày nh và
bi t trư c ngay t ngày ký h p ng giao d ch;
- Không ph i tr b t kỳ m t kho n phí nào cho giao d ch này.

c) Giao d ch hoán i ti n t (CURRENCY SWAP)

Giao d ch hoán i ngo i t là giao d ch BIDV HCMC ng th i mua và bán cùng m t
lư ng ngo i t v i khách hàng, trong ó kỳ h n thanh toán c a hai giao d ch là khác
nhau và t giá c a hai giao d ch ư c xác nh t i th i i m ký k t h p ng.
Giao d ch hoán i có th là s k t h p c a:
44


01 giao d ch kỳ h n
01 giao d ch giao ngay +
01 giao d ch kỳ h n 01 giao d ch kỳ h n
+
L i ích c a khách hàng:
- Phòng ng a nh ng r i ro t giá trong tương lai;
- Cân b ng các tr ng thái kỳ h n, kéo dài ho c rút ng n kỳ h n c a h p ng giao d ch ã
ký k t;
u tư, thanh toán;
- Linh ho t hóa, a d ng hoá ngu n v n
- T n d ng cơ h i th trư ng u tư, kinh doanh.

d) Giao d ch quy n ch n ti n t (CURRENCY OPTION)

Giao d ch quy n l a ch n ti n t là m t giao d ch gi a bên mua quy n và bên bán
quy n, trong ó bên mua quy n có quy n nhưng không có nghĩa v mua ho c bán m t
lư ng ngo i t xác nh m t m c t giá xác nh trong m t kho ng th i gian tho
thu n trư c.

Hai lo i giao d ch quy n ch n ti n t cơ b n:
- Giao d ch quy n ch n mua (call option): là giao d ch quy n ch n trong ó bên mua
quy n có quy n nhưng không có nghĩa v mua m t lư ng ngo i t xác nh m tm c
nh trong m t kho ng th i gian tho thu n trư c.
t giá xác
- Giao d ch quy n ch n bán (put option): là giao d ch quy n ch n trong ó bên mua
quy n có quy n nhưng không có nghĩa v bán m t lư ng ngo i t xác nh m tm c
nh trong m t kho ng th i gian tho thu n trư c.
t giá xác

L i ích c a khách hàng:
ng b t l i c a t giá trong tương lai
- V a có th phòng ng a r i ro t nh ng bi n i
v i nh ng nhu c u giao d ch ngo i t trong tương lai, v a có th t n d ng cơ h i th
trư ng trong trư ng h p t giá bi n ng có l i;
phòng ng a r i ro v i chi phí ư c bi t trư c;
- Linh ho t hóa m c
i v i nh ng dòng ti n chưa rõ ràng;
- R t thích h p phòng ng a r i ro
- Có c ơ h i u tư kinh doanh ki m l i trên có s có nh n nh úng v xu hư ng bi n
ng t giá ngo i t trong tương lai;
45


t ư c trong vi c tri n khai các bi n pháp h n ch r i ro trong ho t
2.2.5.4. K t qu
ng tài tr XNK:

B ng 2.13:K t qu giao d ch phái sinh trong ho t ng tài tr XNK
ơn v tính: USD, VND
Năm 2008 Năm 2009
STT Ch tiêu 6 tháng 2010
A T ng doanh s (USD) 1,285,851,703 708,317,665 310,766,799
1 Phân theo lo i ti n
Doanh s USD 889,061,220 599,236,531 273,794,353
Doanh s ngo i t khác 396,790,483 109,081,134 36,972,446
2 Phân theo lo i giao d ch
Doanh s giao ngay 1,169,729,339 692,001,472 293,757,757
Doanh s kỳ h n 0 1,773,058 5,009,042
Doanh s hoán i 0 0 12,000,000
Doanh s quy n ch n 116,122,364 15,222,943
B T ng l i nhu n ( ng) 32,272,439,778 13,790,840,516 13,963,351,453
1 L i nhu n t USD 7,771,504,327 7,230,500,229 10,258,423,446
2 L i nhu n t ngo i t khác 23,677,954,274 6,036,470,258 3,190,438,303
3 LN hàng hóa tương lai 459,377,214 6,744,596 83,077,534
4 LN hoán i lãi su t 363,603,963 517,125,433 431,412,170
Ngu n: Báo cáo t ng h p BIDV HCMC
Ho t ng kinh doanh ngo i t và các s n ph m phái sinh c a BIDV HCMC ch b t u
t năm 2008, các năm trư c, ho t ng mua bán ngo i t ch nh m m c ích áp ng
ư c h i s chính cung c p,
nhu c u thanh toán c a khách hàng v i ngu n ngo i t
không phát sinh l i nhu n. Sang năm 2008, v i cơ ch i u chuy n v n n i b có quy
nh giá chuy n v n, căn c giá bán c a h i s chính, BIDV HCMC s giao d ch v i
khách hàng và cân i v i t ng nhu c u m b o l i nhu n chung.
Có th th y ư c tình hình ho t ng kinh doanh ngo i t c a BIDV HCMC ch y u là
kinh doanh vào s n ph m truy n th ng là giao ngay, doanh s kỳ h n và quy n ch n
không áng k . Trong năm 2008, phát sinh doanh s quy n ch n cao là do t giá USD
th trư ng bi n ng ph c t p, giao d ch mua bán ngo i t c a v i khách hàng th c hi n
theo t giá th trư ng thông qua phương th c quy n ch n mua.
a) i v i nhóm s n ph m truy n th ng:

T ng doanh s mua bán ngo i t năm 2009 t 709 tri u USD quy i, gi m 44.9%
(#576.85 tri u) so v i năm 2008. Doanh s mua bán ngo i t gi m so v i cùng kỳ năm
46


trư c là do trong 06 tháng u năm 2008, t giá USD th trư ng bi n ng ph c t p,
giao d ch mua bán ngo i t c a BIDV HCMC v i h i s chính và khách hàng th c hi n
theo t giá th trư ng thông qua ngo i t khác nên doanh s tăng m nh. Trong năm
2009, giao d ch h i oái giao ngay v n chi m t l l n (# 98%) trong t ng doanh s
mua bán ngo i t . T tháng 7 n tháng 11/2009 BIDV HCMCcó phát sinh các giao
d ch khách hàng mua kỳ h n ngo i t USD, EUR, doanh s giao d ch kỳ h n t 1.77
tri u USD. Doanh s giao d ch quy n ch n USD/VND th c hi n v i khách hàng t
15.22 tri u USD, gi m 100.89 tri u USD (# 87%) so v i năm 2008 (ch phát sinh giao
d ch t gi a tháng 02 n gi a tháng 3).

b) i v i nhóm hàng hóa phái sinh:

S n ph m hàng hóa tương lai: Trong 12 tháng năm 2008, ch có 3 doanh nghi p tham
gia giao d ch hàng hóa tương lai v i l i nhu n t 460 tri u ng.

Trong năm 2009, giao d ch hàng hóa tương lai t i BIDV HCMC tuy có phát sinh giao
d ch nhưng th p. Do tình hình kinh doanh không kh quan, các doanh nghi p này giao
d ch trong th i gian 2009 l nhi u nên ã t m th i ngưng giao d ch trên th trư ng hàng
hóa tương lai. i u này khi n l i nhu n t giao d ch hàng hóa tương lai năm 2009 r t
ng, gi m 98% so v i cùng kỳ năm 2008.
th p, t 6,7 tri u

i lãi su t: Trong năm 2009, BIDV HCMC ch phát sinh 11
i v i s n ph m hóan
giao d ch hoán i ti n t chéo USD/VND v i 4 khách hàng xu t kh u. Doanh s giao
d ch hoán i ti n t chéo USD/VND m c 2,625,810.48 USD, l i nhu n hóan i lãi
su t thu ư c 517.12 tri u ng, tăng 42.2% (tương ương 153.52 tri u) so v i cùng kỳ
năm 2008. Trong 06 tháng u năm 2010, BIDV HCMC ch có phát sinh 04 giao d ch
hoán i ti n t chéo USD/VND v i 1 khách hàng xu t kh u duy nh t. Doanh s giao
d ch hoán i ti n t chéo USD/VND là 1,523,430.07 USD, l i nhu n hóan i lãi su t
thu ư c 431 tri u ng.

Như v y, t i BIDV HCMC các s n ph m phái sinh phòng ng a r i ro t giá, lãi su t
chưa phát huy tác d ng, chưa x ng t m v i chi nhánh có dư n l n trong toàn h th ng
u tư và Phát tri n Vi t Nam. Trong khi các ngân hàng trên cùng
ngân hàng a bàn
ang tăng m nh d ch v này, xem ây là m t ngu n thu phí và thu hút ngu n USD h p
d n thì BIDV HCMC b ng th trư ng này.
47


2.3. ÁNH GIÁ TH C TR NG HO T NG TÀI TR XNK T I BIDV
HCMC

2.3.1. M t ư c
BIDV HCMC ã xây d ng ư c hình nh là m t chi nhánh Ngân hàng năng ng, ã
chuy n d ch cơ c u vay t ho t ng vay truy n th ng là vay trong lĩnh v c xây l p
sang các lĩnh v c khác, c bi t là vay trong lĩnh v c XNK.Trong các năm qua, BIDV
HCMC ã b t u làm quen và t o d ng m t n n khách hàng có quy mô XNK l n, phát
tri n và hoàn thi n các d ch v liên quan n xu t nh p kh u ngày càng m r ng quy
mô tín d ng và thu hút khách hàng hơn n a trong quá trình phát tri n c a mình.
ng, trong năm 2008, ho t
Trong các m c th i gian ho t ng tài tr XNK c a BIDV
các ch tiêu: dư n (498 t
HCMC là sôi ng nh t, th hi n ng), doanh s vay
ng).Trong năm
(2.000 t ng), doanh s thu n (1.933 t ng), thu nh p lãi (86 t
u năm 2010, ho t ng tài tr XNK gi m quy mô nhưng v n mang l i
2009 – 6 tháng
l i nhu n mc n nh cho BIDV HCMC.

V i quy mô v n l n và uy tín trong thanh toán v i các ngân hàng nư c ngoài, BIDV
HCMC trong th i gian qua ã h tr cho các h p ng nh p kh u có giá tr l n, c
ng trong lĩnh v c công nghi p n ng, xăng d u,
bi t là cho các doanh nghi p ho t
ng nh p kh u có giá tr l n hơn USD1,000,000,
luy n kim…, giá tr m i h p c bi t
ng l n hơn USD15,000,000 (nh p kh u thép, xăng d u).
có nh ng h p

2.3.2 T n t i

t ư c, ho t ng tài tr XNK t i BIDV HCMC cũng ã
Bên c nh nh ng thành t u
b c l không ít nh ng h n ch , c th :
- Quy mô dư n tài tr XNK chưa tương x ng v i ti m năng và quy mô dư n c a BIDV
tăng trư ng cao c a kim ngh ch XNK c a nu c ta trong th i gian
HCMC. So v i t c
ng tài tr XNK c a BIDV HCMC còn y u. Trong 3 năm 2008-
qua, có th th y ho t
2010, m c tăng trư ng tín d ng chung c a BIDV HCMC là 10-15%/năm, trong khi ó,
dư n tài tr xu t nh p kh u c a BIDV HCMC u suy gi m. Dư n tài tr XNK chi m
12-14% trong t ng dư n t i th i i m 2008-2009, sang u năm 2010, dư
n 6 tháng
n XNK ch chi m 3% .
48


- Trong cơ c u dư n tài tr XNK, dư n , doanh s cho vay – thu n c a tài tr nh p
kh u luôn cao hơn tài tr xu t kh u.
- Thi u kinh nghi m trong ho t ng tài tr XNK: t khi kinh t Vi t Nam m c a t
năm 1986 n nay, kinh t ngo i thương c a Vi t Nam ã không ng ng phát tri n và
g t hái r t nhi u thành công. Th trư ng qu c t ngày càng ư c m r ng, n n s n xu t
Vi t Nam ã hư ng m nh vào xu t kh u, thâm nh p sâu r ng vào th trư ng th gi i.
Ho t ng XNK ngày càng phát tri n, kim ng ch XNK c a Vi t Nam không ng ng
tăng qua các năm. Nhu c u v v n s n xu t kinh doanh và nhu c u v các d ch v ngân
hàng liên quan trong giao thương qu c t ,… c a các doanh nghi p là r t l n và a d ng.
Th nhưng n năm 2006, BIDV HCMC m i b t u có nh ng s n ph m liên quan tài
u tiên. BIDV HCMC th c s chưa có nhi u kinh nghi m trong lĩnh v c
tr xu t kh u
XNK, các chuyên viên quan h khách hàng c a BIDV HCMC chưa n m b t h t ư c
các nhu c u a d ng trong ho t ng kinh doanh qu c t c a các doanh nghi p XNK,
nh v thanh toán qu c t ,…
không am hi u v các i u ki n giao d ch cũng như quy
d n t i g p nhi u h n ch khi ti p c n khách hàng, chưa khai thác m nh ư c nhóm i
tư ng khách hàng doanh nghi p XNK.
- Các s n ph m tài tr XNK chưa a d ng: BIDV HCMC m i ch t p trung vào m t s
phương th c truy n th ng như vay t ng l n và vay theo h n m c, còn các hình th c tín
d ng khác chưa ư c chú tr ng áp d ng do ó chưa áp ng ư c nhu c u a d ng c a
khách hàng. Chưa có các gói tín d ng h tr doanh nghi p xu t kh u tr n gói t khâu
thu mua nguyên li u n khi báo có ti n vào tài kho n khách hàng.
- Bi u phí thanh toán, giá mua bán ngo i t , lãi su t vay chưa linh ho t, c nh tranh, th i
gian gi i quy t cho khách hàng chưa k p th i gian.
- M c lãi su t vay USD, t giá mua bán USD cho khách hàng còn kém c nh tranh do
ngu n USD h n ch , chưa khuy n khích các doanh nghi p xu t kh u bán USD l i cho
ngân hàng t o ngu n USD kinh doanh.
i tác nư c ngoài (
- Vi c thu th p thông tin v i tác c a khách hàng) còn h n ch và
chưa ư c chú tr ng úng m c ã nh hư ng n ch t lư ng th m nh khi c p tín
d ng cũng như chưa áp ng ư c nhu c u c a khách hàng.
- Ch t lư ng th m nh cho vay căn c vào báo cáo tài chính
nh còn th p: khi th m
ánh giá tình hình tài chính c a doanh nghi p trong m t kho ng th i gian nh t nh là
49


chưa , chưa chính xác, ch n m ư c thông tin v m t s ch tiêu không có s bi n
nh,… còn các ch tiêu khác như: luân chuy n
ng nhi u như: doanh thu, tài s n c
v n, ti n m t, công n , ph i thu, ph i tr , hàng t n kho, h s n /v n ch s h u…
nh h sơ vay v n,
không th c p nh t k p th i, chính xác trong t ng th i i m. Th m
cán b quan h khách hàng ph n l n d a vào các thông tin và các báo cáo tài chính do
khách hàng cung c p d n n ánh giá sai l ch và tài tr không chính xác.
- Thi u khách hàng: h th ng x p lo i khách hàng chưa chú tr ng n doanh nghi p nh
và v a, nên chưa khuy n khích các doanh nghi p này vay v n và s d ng các d ch v
thanh toán xu t nh p kh u t i BIDV HCMC, trong khi ó, ây là lư ng khách hàng
mang l i ngu n thu l n do giao d ch nhi uvà n nh.
- Công tác ki m tra giám sát tình hình s d ng v n vay chưa ch t ch : vi c theo dõi,
i chi u s li u, h sơ, căn c ch ng t gi i ngân chưa ch t ch ,
giám sát ti n vay,
giám sát tình hình s d ng v n vay chưa ư c ti n hành thư ng xuyên, . Cơ ch
y
ki m soát m i ch chú tr ng n công tác ki m tra, ki m soát x lý, ch ng t cho t ng
kh an vay c th ch chưa chú ý n ki m soát t ng quát.
i v i các s n ph m phái sinh: trư c ây t
- Thi u nhu c u th c s t phía khách hàng
giá USD/VND thư ng xuyên n nh t i m c tr n so v i giá NHNN công b , khách
hàng không quan tâm t i v n r i ro trong tài tr xu t nh p kh u. Tuy nhiên, sang
năm 2007 và u năm 2008, th trư ng ch ng ki n s bi n ng và o chi u m nh m
c a VND so v i ng ôla M , t giá USD/VND gi m xu ng giao d ch t i m c sàn.
Nguyên nhân là do lư ng l n ngo i t t các ho t u tư tr c ti p, gián ti p nư c
ng
vào các NHTM làm dư th a ngo i t do m t cân
ngoài, ki u h i i cung c u.
Nhưng t năm 2009 n nay, tình hình t giá h i oái có nhi u bi n ng, t giá khách
hàng giao d ch lúc nào cũng m c tr n do thi u h t ngu n ngo i t , có nhi u doanh
nghi p l i d tr ngo i t d n n t giá b y lên cao. M c dù v y, các doanh nghi p
Vi t Nam v n chưa có thói quen hay nói chính xác hơn là chưa quan tâm t i phòng
ch ng r i ro i v i các ho t ng ngo i t c a mình. c bi t v i n n t ng khách hàng
là các doanh nghi p qu c doanh như các khách hàng ang giao d ch t i BIDV HCMC
thì m i quan tâm n các s n ph m phái sinh càng ít. Hi n nay, khi lãi su t USD trên
th trư ng ang m c th p, các doanh nghi p h u như không quan tâm n s n ph m
50


i lãi su t m c dù s n ph m này ã ư c BIDV HCMC gi i thi u t năm 2006,
hoán
n nay, v n chưa có doanh nghi p nào th c hi n nghi p v này.
- Các s n ph m phái sinh chưa phát huy h t tác d ng, tính n nay, ch th c hi n ư c
giao d ch hóa i ti n t chéo, các s n ph m khác không có doanh s . Các s n ph m
phái sinh trong mua bán ngo i t ch d ng l i vi c mua USD tr n n h n, thanh
toán LC, DP, TTR ch chưa h tr ư c trong công tác phòng ng a r i ro t giá cho
doanh nghi p ang giao d ch t i BIDV HCMC.

2.3.3. Nh ng nguyên nhân ch y u nh hư ng n ho t ng tài tr XNK c a
BIDV HCMC
2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan

a) V tình hình chung c a n n kinh t
- Năm 2009, n n kinh t Vi t Nam ã tr i qua nhi u khó khăn do tác ng tiêu c c c a
cu c kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t toàn c u. Chính ph cùng NHNN ã
trư c m t
tri n khai k p th i gói kích thích kinh t , góp ph n gi i quy t nh ng v n
v tăng trư ng và n nh kinh t vĩ mô trong năm 2009. Tuy nhiên, nó cũng li
nh ng h qu tiêu c c nh hư ng n kh năng tăng trư ng b n v ng, cũng như kh
năng n nh n n kinh t .
- Bên c nh ó, n n kinh t trong nh ng tháng cu i năm 2009 có nhi u s bi n ng cùng
v i s thay i c a chính sách. ó là nh ng bi n ng v lãi su t, t giá và nh ng i u
ng khôn lư ng c a th trư ng vàng và s ph n
ch nh chính sách liên quan; s bi n
ng thái quá c a th trư ng ch ng khoán.... M c dù các bi n pháp kích thích kinh t
ang ư c th c hi n và mang l i nh ng k t qu ban u, nhưng r i ro v vĩ mô cũng
như r i ro v chính sách ti n t là nh ng tr ng i l n, nh hư ng n à tăng trư ng
chung c a ngành ngân hàng.
ng tài tr XNK là ch u nh hư ng r t l n c a n n kinh t và môi
c thù c a ho t
-
trư ng kinh doanh trong và ngoài nư c. Trong nh ng năm g n ây, tình hình t giá
ng m nh, gây khó khăn cho ngân
ngo i t , giá vàng, giá b t ng s n có nhi u bi n
hàng trong vi c ưa ra các quy t nh tín d ng.

b) V cơ ch , chính sách:
51


ng tín d ng c a Nhà nư c, các b ngành chưa th t s
- Hành lang pháp lý trong ho t
ng b , các văn b n hư ng d n chưa i vào cu c s ng d n n b t c p khi tri n khai
xác nh, ánh giá giá tr tài s n th ch p c m c , tính pháp lý c a tài s n m b o ti n
vay; x lý m b o ti n vay.
- Chưa có m t quy ch th ng nh t v ho t ng tài tr xu t nh p kh u: m c dù chính ph
có nhi u chính sách khuy n khích xu t kh u và cùng v i các ngân hàng h tr ho t
ng XNK c a các doanh nghi p phát tri n song NHNN l i chưa có m t quy ch c th
ng ngân hàng trong lĩnh v c XNK. Các ngân hàng th c hi n tài tr xu t nh p
v ho t
kh u d a trên quy trình tín d ng c a riêng mình, không có m t quy ch th ng nh t và
thư ng khác nhau gi a các ngân hàng, gây khó khăn cho các doanh nghi p XNK và
làm h n ch hi u qu tài tr xu t nh p kh u c a các ngân hàng.
- Chưa quy nh ch ki m toán b t bu c i v i các doanh nghi p: vi c r t nhi u
doanh nghi p t i Vi t Nam hi n nay chưa th c hi n công tác ki m toán ã làm gi m
ó không t o ư c ni m tin
tính trung th c trong báo cáo tài chính c a doanh nghi p, t
v i khách hàng, v i các ơn v kinh t khác k c ngân hàng. Vi c lu n lách, tr n thu
khi làm báo cáo thu và ánh bóng s li u khi làm h sơ vay v n ngân hàng là chuy n
thư ng th y các doanh nghi p chưa th c hi n ch ki m toán. ây là lý do khi n
nhân viên ngân hàng g p khó khăn và m t nhi u th i gian trong công tác ki m tra, th m
nh.

c) V phía doanh nghi p vay v n:
- Năng l c vay v n c a doanh nghi p: v n t có c a các doanh nghi p Vi t Nam quá nh
i v i các doanh nghi p nhà nư c, v n lưu ng ư c giao không
so v i nhu c u vay.
t ai nhưng ch y u dư i hình th c thuê
áng k , tài s n c nh t p trung l n nh t là
ư c th ch p giá tr tài s n trên
do ó ch t. Các tài s n trên t c a doanh nghi p
nhà nư c n u không là các máy móc nhà xư ng ã cũ thì cũng hình thành t v n vay
u tư do v y tài s n b o
ngân hàng i v i các tài s n m i m và v n t có tham gia
vào phương án kinh doanh r t h n ch . i v i các doanh nghi p ngoài qu c doanh, các
doanh nghi p mà ph n l n ư c thành l p trong các năm g n ây, h u h t u có v n
ch s h u th p (kho ng vài t n vài ch c t ng) do ó khi mu n th c hi n các
thương v l n thì v n tài s n m b o n vay và v n t có tham gia luôn là m t bài
toán hóc búa i v i c ngân hàng và khách hàng.
52


- V kinh nghi m trong ho t ng XNK c a doanh nghi p Vi t Nam: Vi t Nam ang
trong quá trình h i nh p kinh t th gi i và th c s lĩnh v c xu t nh p kh u v n còn là
m t lĩnh v c khá m i m i v i các doanh nghi p Vi t Nam. H u h t các doanh
u còn thi u kinh nghi m trong lĩnh v c này trong khi các doanh
nghi p Vi t Nam
nghi p nư c ngoài u ã có th i gian phát tri n lâu i và r t nhi u kinh nghi m.
ng ngo i thương cho
Chính vì v y ngay t khi ký k t h p n khi x lý các phát sinh
thì thư ng các doanh nghi p Vi t Nam ch u r t nhi u b t l i do không lư ng h t ư c
các tình hu ng x y ra và ã nh hư ng tr c ti p n ngân hàng.
- Các doanh nghi p có doanh s XNK l n a ph n có mang y u t nư c ngoài: kim
ng nh XNK c a nư c ta tăng m nh trong nh ng năm qua, s n xu t trong nư c phát
tri n song n n s n xu t c a c a Vi t Nam v n mang n ng b n ch t gia công. Các doanh
nghi p chưa ch ng m nh trong ho t ng s n xu t kinh doanh XNK c a mình. a
s các doanh nghi p XNK có y u t nư c ngoài thư ng chú tr ng quan h v i các ngân
hàng có ngu n g c t nư c mình, chưa quan tâm h p tác v i các ngân hàng trong nư c
v thanh toán qu c t , tư v n, b o lãnh, tài tr v n s n xu t, kinh doanh XNK,… Ngoài
ra, các ngân hàng nư c ngoài l i có l i th l n v ngu n v n ngo i t cho vay nên lãi
m c th p, th t c ơn gi n nên d thu hút khách hàng hơn.
su t a ph n
- Các s n ph m phái sinh trong phòng ng a r i ro lãi su t và t giá i v i các doanh
nghi p XNK là dòng s n ph m tài chính cao c p, òi h i khách hàng ph i có kh năng
nh th trư ng t t trong tương lai m i có th nh n th y ư c l i ích
phán oán và nh n
t s n ph m này. Tuy nhiên, ph n l n khách hàng chưa th nh n nh xu hư ng th
trư ng, t m quan tr ng c a r i ro tài chính và tâm lý “s trách nhi m” nên chưa quan
tâm nhi u n s n ph m phái sinh. Vì v y có th nói ây là s n ph m khá “kén ch n”
i tư ng khách hàng.

2.3.3.2. Nguyên nhân ch quan
Bên c nh nh ng nguyên nhân khách quan nói trên, v phía BIDV HCMC còn có m t s
nguyên nhân ch quan d n n tình tr ng này.

a) Nguyên nhân t cơ ch , chính sách c a BIDV:

- Quy trình vay v n còn nhi u th t c, thi u linh ho t, thi u tính c nh tranh: tính n nay,
BIDV ch có 1 quy ch vay tài tr xu t kh u là Quy nh s 6838/CV-TD3 ngày
53


13/12/2005 V/v hư ng d n vay tài tr xu t kh u, n nay, v n chưa có quy trình nào
i trong tình hình c nh tranh nhu hi n nay. So v i các ngân hàng thương m i khác
sa
(ACB, EximBank, TechcomBank, VietcomBank…) thì tài tr xu t nh p k h u c a
tăng tính c nh tranh, v i l i th là
BIDV ra i sau và s n ph m còn h n ch , vì v y,
ngư i i sau, BIDV c n i m i quy trình gi i quy t vay theo hư ng ngày càng ơn
gi n, nhanh chóng nh m thu hút khách hàng n v i mình.Hi n nay, theo d th o v
i v i các s n ph m xu t kh u ch l c như g o, cao
chính sách vay tài tr xu t kh u
su, cà phê, g , th y h i s n còn r t nhi u th t c rư m rà v ch ng t , v xác nh m c
d tr nguyên v t li u, th t c th ch p tài s n ph c t p (th ch p quy n òi n hình
thành trong tương lai t h p ng xu t kh u theo phương th c L/C, D/P; th ch p hàng
t n kho…), m c vay… Tuy là ơn v i sau trong s n ph m tài tr XNK, BIDV v n
chưa có chính sách th c s h p d n nhưng an toàn, m b o kh năng c nh tranh trong
giai o n hi n nay.

- Xây d ng h th ng x p h ng tín d ng chưa h p lý: sau g n 3 năm áp d ng h th ng x p
h ng tín d ng n i b , t th c t cho th y m t s ch tiêu ánh giá c a h th ng x p h ng
hi n hành c a BIDV còn nhi u i m chưa h p lý, chưa bao quát như: xác nh ngành
ngh kinh t còn thi u sót m t s ngành ho t ng c a các doanh nghi p ang có quan
h t i BIDV, m t s ch tiêu ánh giá phi tài chính có tính ch t vĩ mô so v i các doanh
nghi p quy mô nh , chưa ánh giá ư c h t các i tư ng khách hàng doanh nghi p
ho t ng trong n n kinh t . Hi n t i, h th ng x p h ng tín nhi m t i BIDV phân bi t
quy mô ho t ng c a khách hàng thành 3 nhóm chính: l n, v a và nh . Khi th c hi n
ch m i m x p h ng khách hàng, các doanh nghi p có quy mô ho t ng khác nhau s
ư c ánh giá d a trên cùng m t b ch tiêu v i i m tr ng s khác nhau. Như v y,
vi c ch m i m các doanh nghi p có quy mô ho t ng khác nhau không d a trên n i
dung các ch tiêu ánh giá, mà ph thu c vào t tr ng c a các ch tiêu này. ây là
khuy t i m c a h th ng x p h ng t i BIDV.

b) Nguyên nhân t BIDV HCMC:

− BIDV HCMC v n chưa có m t chi n lư c c th i v i tài tr xu t kh u. Trong th i
gian qua, trong khi tài tr xu t kh u là chi n lư c phát tri n chính c a các ngân hàng
thương m i thì BIDV HCMC ch chú tr ng tài tr nh p kh u, n nay, dư i áp l c
54


c nh tranh và t m quan tr ng ngày càng cao c a tài tr xu t kh u, BIDV HCMC m i
th c s có nh ng s n ph m h tr doanh nghi p xu t kh u nhưng ch m i giai o n
thăm dò, h c h i. Vi c chưa có m t chi n lư c i v i tài tr xu t kh u s v a nh
hư ng n kh năng tăng quy mô c a ho t ng tín d ng trong th i kỳ h i nh p v a
nh hư ng n kh năng c nh tranh, phát tri n trong tương lai c a BIDV HCMC.
− Chưa chú tr ng n công tác maketing s n ph m tài tr XNK. T i a bàn TP. H Chí
u nghĩ
Minh, khi nói n tài tr XNK h u h t m i doanh nghi p n ngân hàng
Ngo i thương Vi t Nam (VietCom Bank), Eximbank, ACB… Trong các năm qua,
BIDV HCMC luôn ư c ánh giá cao trong công tác tín d ng, là m t trong ơn v
u tư và Phát tri n Vi t Nam. Tuy v y,
ng u toàn h th ng Ngân hàng n nay,
r t nhi u doanh nghi p v n bi t n BIDV là m t ngân hàng c p phát, chuyên v u
tư d án, và ó cũng m t ph n do công tác marketing c a BIDV HCMC. N u th c
hi n t t công tác marketing tài tr xu t nh p kh u thì BIDV HCMC s có thêm nhi u
khách hàng t t, góp ph n nâng cao ch t lư ng tài tr XNK t i BIDV HCMC.

Vi c chưa th c hi n các bi n pháp marketing trong tài tr XNK v a là nguyên nhân
tr c ti p c a vi c quy mô tài tr xu t nh p kh u còn chưa tương x ng v i ti m năng
ng th i nó cũng là nguyên nhân tr c ti p c a cơ c u dư n xu t
c a BIDV HCMC.
nh p kh u mà c th là t tr ng dư n xu t nh p kh u ngoài qu c doanh c a BIDV
HCMC còn th p.

− Chưa a d ng hóa các s n ph m, d ch v liên quan n tài tr XNK: ho t ng ngo i
thương c a Vi t Nam ngày càng phát tri n, nhu c u c n tài tr c a các doanh nghi p
u tư xây d ng nhà xư ng
XNK ngày càng a d ng. T khâu n mua s m, nh p
kh u máy móc thi t b , nguyên v t li u s n xu t ra s n ph m xu t kh u, khai báo
h i quan, thuê mư n phương ti n v n t i, óng thu nh p kh u (t i nư c ngư i mua),
thuê d ch v v n chuy n giao nh n hàng theo yêu c u c a khách hàng,… t t c u có
th phát sinh nhu c u c n tài tr t phía ngân hàng. Nhi u ngân hàng như VIBank,
Techcombank, Eximbank, ACB… ã liên k t v i các công ty d ch v v n t i, giao
nh n hàng hóa qu c t cung c p s n ph m tài tr tr n gói cho ho t ng s n xu t và
ng, t ng ơn hàng c a các doanh nghi p XNK.
giao nh n hàng hóa theo t ng h p
T i BIDV HCMC, ho t ng tài tr XNK ch y u ch là tài tr m L/C nh p kh u.
55


S n ph m tài tr XNK không nhi u, không linh ho t theo nhu c u phát sinh th c t c a
các doanh nghi p ã h n ch s c c nh tranh c a tài tr XNK.
− Chưa phát tri n ng b các d ch v ngân hàng h tr : các d ch v ngân hàng như kinh
doanh ngo i t , chi t kh u b ch ng t , thu h , tư v n tài chính, u tư kho b i cho
thuê, liên k t tài tr ,… cũng là m i quan tâm c a các doanh nghi p XNK bên c nh nhu
c u vay v n. Các d ch v trên t i BIDV HCMC chưa phát tri n ng b bên c nh ho t
ng tài tr XNK. Ho t ng kinh doanh ngo i t ph thu c hoàn toàn vào h i s
chính. BIDV HCMC hi n nay ch chú tr ng tài tr XNK i v i các doanh nghi p có
tài s n th ch p, có x p h ng tín d ng cao, quan h lâu năm v i ngân hàng, chưa y
m nh a d ng hóa s n ph m tín d ng theo nhu c u th c t c a các doanh nghi p, h n
ch ho t ng tài tr xu t nh p kh u c a ngân hàng.
− Chưa có m t b ph n ho t ng riêng bi t v các s n ph m phái sinh h tr tài tr xu t
nh p kh u, b ph n này hi n nay v n còn n m trong Phòng k ho ch t ng H p. Vì
v y, chưa có ngu n nhân l c, cơ s v t ch t phát tri n s n ph m này.
− i ngũ cán b chưa th c s áp ng ư c yêu c u trư c tình hình m i: L c lư ng cán
b tham gia vào ho t ng tài tr xu t nh p kh u t i BIDV HCMC b c l nh ng h n
nh, chưa th c s am hi u sâu s c v tài tr xu t nh p kh u, v thông l qu c
ch nh t
t trong các giao d ch ngo i thương d n n nh ng h n ch trong công tác th m nh
và tư v n cho khách hàng và trong quá trình x lý các nghi p v h ng ngày. Theo mô
hình t ch c hi n nay, b ph n thanh toán qu c t không t n t i, t t c các nghi p v
phát sinh trong ho t ng XNK (t công tác ti p th - cho vay – thanh toán qu c t -
u ư c th c hi n t i phòng quan h khách hàng, trong khi ó
mua bán ngo i t ) i
ngũ nhân viên còn ít am hi u v các i u kho n thương m i trong giao d ch ngo i
thương và thanh tóan qu c t t o m t áp l c l n v nâng cao trình c a cán b quan
h khách hàng áp ng nhu c u ngày càng m r ng c a ho t ng XNK t i BIDV
HCMC.
− Ngoài ra, do ph m vi ho t ng tài tr XNK c a BIDV HCMC còn h n h p, ch m i
d ng l i vay làm hàng xu t kh u, vay thanh toán LC nh p kh u, trong khi ó, th c t
ng c a doanh nghi p XNK phát sinh r t nhi u nhu c u và r t c n ư c s tư
ho t
v n h tr t phía ngân hàng tài tr . Tuy nhiên, ki n th c v ngo i thương và ki n th c
n XNK c a chuyên viên quan h khách hàng còn r t h n ch , chưa ư c
liên quan
56


hu n luy n và ào t o chuyên nghi p c ng v i s n ph m khá ít i làm h n ch hi u qu
phát tri n c a tài tr XNK t i BIDV HCMC.
− Công tác phòng ng a r i ro, ki m tra ki m soát n i b t i BIDV HCMC chưa ư c th c
hi n t t: th c t t i BIDV HCMC và t i h th ng ngân hàng thương m i Vi t Nam nói
chung vi c phòng ng a r i ro chưa ư c th c hi n t t. c bi t h th ng thu th p
thông tin còn nhi u b t c p d n n vi c thi u thông tin khi x lý nghi p v . Trong
lĩnh v c XNK, m t y u t nh hư ng tr c ti p n hi u qu kinh doanh c a khách
i tác nư c ngoài, tuy nhiên hi n nay vi c thu th p
hàng ó là ti m l c và uy tín c a
i tác nư c ngoài trong quá trình th m
thông tin v nh c a BIDV HCMC còn h n
ch và chưa ư c chú tr ng úng m c.

K t lu n chương 2


Cùng v i xu th phát tri n c a kinh t Vi t Nam hi n nay, lĩnh v c ngo i thương và tài
t nư c s ti p t c
chính ngân hàng - nh ng ngành kinh t quan tr ng c a im tv i
s c nh tranh ngày càng kh c li t hơn c trong nư c và qu c t . V i n l c tăng
ng tài tr xu t nh p kh u tương ng v i quy mô hi n nay c a BIDV
quy mô c a ho t
nh hư ng úng
HCMC, BIDV HCMC ã có nh ng s n ph m và n .Tuy nhiên,
BIDV HCM cũng còn có nhi u m t h n ch t n t i nh t là trong lĩnh v c tài tr XNK
cho các doanh nghi p như s n ph m chưa a d ng, quy trình ho t ng chưa hoàn
nhân s và k thu t công ngh ngân hàng còn y u, chưa phát tri n
thi n, trình ng
b các d ch v h tr XNK...

hoàn thi n, tăng cư ng s c c nh tranh và phát tri n, BIDV HCMC c n kh c ph c
ang t n t i và t o ra nh ng ti n ích ưu vi t c a ngân hàng mình
nhanh nh ng h n ch
nh m thu hút và phát tri n khách hàng là doanh nghi p XNK.
57


CHƯƠNG 3: CÁC GI I PHÁP NH M M R NG VÀ PHÁT TRI N HO T
NG TÀI TR XU T NH P KH U T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG U
TƯ VÀ PHÁT TRI N TP.H CHÍ MINH

nh hư ng ho t u tư và
3.1. ng tài tr xu t nh p kh u c a Ngân hàng
Phát tri n Vi t Nam
− T ng bư c ng mũi nh n
y m nh ho t ng tài tr xu t kh u, coi ây là ho t
trong nh ng năm ti p theo, v i nguyên t c ho t ng ph i mang tính khoa h c,
bài b n và có hi u qu . L a ch n i m t phá là các s n ph m ang có th
m nh xu t kh u, g n k t v i các t ng công ty có ti m năng xu t kh u.
− Duy trì phát tri n t t m i quan h h p tác v i các ngân hàng nư c ngoài thu
x p ngu n v n tài tr , s d ng các d ch v ngân hàng và h c h i kinh nghi m v
các nghi p v ngân hàng qu c t .
− t o à cho bư c nh y v t c a ho t
mb o n il c ng tài tr xu t kh u
bên c nh vi c duy trì và phát tri n ho t ng tài tr nh p kh u và các d ch v
ngân hàng qu c t .
− y m nh tài tr xu t nh p kh u g n v i m r ng thêm khách hàng t t, tăng
nhanh th ph n tín d ng c a BIDV trong ho t ng xu t nh p kh u.
− G n v i tài tr xu t nh p kh u, th c hi n ng b các d ch v tr n gói nâng
cao hi u qu kinh doanh c a BIDV.

3.2. Gi i pháp nh m m r ng và phát tri n tài tr xu t nh p kh u c a BIDV
HCMC trong giai o n hi n nay

u tư và Phát tri n TP.H Chí Minh
3.2.1. i v i Chi nhánh Ngân hàng

y m nh xây d ng thương hi u và tăng cư ng qu ng bá hình nh BIDV
3.2.1.1
HCMC n các doanh nghi p xu t nh p kh u

Thương hi u là m t nhân t quan tr ng góp ph n làm nên thành công trong ho t ng
kinh doanh c a ngân hàng. M t thương hi u ngân hàng m nh ư c t o nên b i nhi u
y u t , song quan tr ng v n là uy tín c a ngân hàng, ch t lư ng s n ph m và d ch v
ngân hàng và phong cách ph c v chuyên nghi p.
58


xây d ng và phát tri n thương hi u, BIDV HCMC c n ph i ngày càng hoàn thi n và
nâng cao năng l c và uy tín c a mình thông qua vi c m r ng ho t ng kinh doanh, a
d ng hóa các s n ph m kinh doanh c a mình d trên m t quy trình th c hi n nhanh
chóng, an toàn, hi u qu và c bi t là ph i luôn gi úng m i cam k t v i khách hàng.
BIDV HCMC cũng c n ngày càng a d ng hóa các d ch v h tr , m r ng các kênh
thông tin gi a khách hàng v i ngân hàng t o ra các ti n ích t t nh t cho khách hàng
bên c nh các s n ph m kinh doanh truy n th ng nh m em n cho khách hàng s th a
mãn cao nh t khi n giao d ch v i BIDV HCMC. Bên c nh ó, BIDV HCMC c n t o
d ng m t phong cách kinh doanh và ph c v khách hàng chuyên nghi p b ng k năng
gi i, trình nghi p v v ng vàng, cách th c gi i quy t công vi c nhanh chóng, hi u
i ngũ nhân viên.
qu và cung cách ph c v khách hàng ân c n, thân thi n c a

Cùng v i vi c xây d ng và phát tri n thương hi u, BIDV HCMC c n y m nh qu ng
bá hình nh, thông tin v ngân hàng mình n v i ông o t ng l p nhân dân, nv i
các doanh nghi p và các t ch c kinh t kinh doanh XNK b ng các phương ti n báo,
ài, truy n hình, internet, t rơi, pano, tài tr cho các chương trình truy n hình, các áp
a phương, b o tr cho các chương trình h i th o,
phích c ng c a chính quy n c
n XNK; …
bi t các h i th o liên quan ây là nh ng hình th c ti p c n khách hàng
khá sâu r ng và hi u qu . Nh ng vi c này ư c làm thư ng xuyên s t o cho khách
hàng m t n tư ng, m t s g i nh v "BIDV HCMC" m i khi h có nhu c u v vay
v n ho c có nhu c u s d ng m t s n ph m nào ó c a ngân hàng.

Vi c xây d ng và phát tri n thương hi u c a ngân hàng c n ph i ti n hành thư ng
xuyên, liên t c. Ngân hàng c n quan tâm nhi u n công tác marketing, ph i xem ó là
ng quan tr ng trong chi n lư c kinh doanh và phát tri n c a mình, ưa các
m t ho t
s n ph m, d ch v ngân hàng n v i m i khách hàng, thu hút khách hàng nv i
BIDV HCMC và xây d ng m i quan h thân thi t, b n v ng gi a khách hàng v i
BIDV HCMC.

Trong nh ng năm qua, BIDV HCMC ã bư c u chú ý n công tác ti p th tìm hi u
th trư ng, tìm hi u nhu c u khách hàng. Song ti n t i nh ng thành công l n hơn
BIDV HCMC c n ph i xây d ng cho mình m t chi n lư c Marketing h n h p g m b n
chính sách l n:
59


− Chính sách thông tin, nghiên c u, tìm hi u, i u tra: Th c hi n chính sách này
ngân hàng ph i n m b t ư c nhu c u v s n ph m trên th trư ng, xem khách
hàng hi n t i, khách hàng tương lai là ai, h mong mu n i u gì các s n ph m
c a BIDV HCMC. Qua ó ti n hành phân lo i khách hàng theo các m c tiêu c n
nghiên c u và có bi n pháp lôi kéo khách hàng c a các ngân hàng i th và
xây d ng ư c m ng lư i khách hàng n nh.
− Chính sách s n ph m giá c : BIDV HCMC c n ph i t o ra s khác bi t v s n
ph m so v i các ngân hàng khác thông qua chính sách lãi su t và các d ch v h
tr kèm theo như: tư v n cho khách hàng v th trư ng s n ph m, cung c p các
thông tin v khách hàng cho các doanh nghi p, chính sách ưu ãi v phí...
− Chính sách phân ph i: ây là chính sách n n t ng cho m i quan h gi a khách
hàng và ngân hàng. Th c hi n chính sách này ngân hàng ph i xây d ng ư c
m ng lư i phân ph i phù h p trên cơ s quan tâm xem xét n các y u t v a
i m m qu y giao d ch, trang b cơ s v t ch t, b trí i ngũ cán b ...
− Chính sách giao ti p khuy ch trương: th c hi n t t chính sách này Ngân hàng
ngoài qu ng cáo còn c n ph i ti n hành m r ng các hình th c tín d ng, d ch v
v xu t nh p kh u. Công vi c này c n ph i ư c th c hi n b i t t c các phòng
ban, m i cán b nhân viên trong toàn ngân hàng ch không nên ch gi i h n
b t c phòng ban nào.

Th c hi n t t gi i pháp này s giúp cho BIDV HCMC m r ng ư c quy mô tài tr
ng th i s c i thi n ư c cơ c u tài tr xu t nh p kh u.
XNK

3.2.1.2 Th c hi n a d ng hóa s n ph m tài tr xu t kh u

Trong th i gian qua, BIDV HCMC ch y u ch th c hi n m t s phương th c tài tr
xuât kh u truy n th ng như cho vay s n xu t, gia công, ch bi n, kinh doanh hàng
xu t, chi t kh u b ch ng t hàng xu t. Do ó kh năng áp ng y nhu c u c a
khách hàng còn h n ch . áp ng nhu c u c a khách hàng, áp ng nhu c u c a tình
hình m i thì vi c a d ng hoá s n ph m tài tr xu t kh u ang là yêu c u c p thi t i
v i BIDV HCMC.
60


Xét trên m t b ng chung các s n ph m tài tr xu t kh u, BIDV chưa có lo i s n ph m
nào riêng bi t. ây là h n ch l n trong vi c thu hút thêm khách hàng m i n v i ngân
hàng và vi c gi chân ư c các khách hàng cũ t i BIDV HCMC.
ng ưa ra các s n ph m m i
Vì v y, BIDV HCMC c n ch BIDV H i s chính
phê duy t tri n khai. i v i m i lo i s n ph m, các chi nhánh trong h th ng ngân
nh riêng ã ư c hư ng d n. Các
hàng BIDV u tuân th nghiêm túc các quy t
quy t nh này là th ng nh t trên toàn h th ng BIDV. Do ó, m c dù âu, khách
hàng cũng nh n ư c m t qui trình th t c là như nhau.

a) S n ph m tài tr xu t kh u: S n ph m tài tr xu t kh u ư c phân thành hai
nhóm s n ph m chính là: tài tr trư c giao hàng và tài tr sau giao hàng.

i v i tài tr trư c giao hàng: nên ưu tiên tài tr xu t kh u các lo i m t hàng:
-
g o, cao su, g , th y s n, d t may, da giày, th công m ngh , cà phê, s n
ph m nh a.
r i ro th p hơn, khi các giao d ch hàng hóa ã
- Tài tr sau giao hàng có m c
x y ra trên th c t , và giai o n còn l i là ch thanh toán.

Trư c m t, BIDV HCMC có cơ s th c hi n gói s n ph m tài tr xu t kh u i tr n
gói v i m t s khách hàng truy n th ng s n xu t trong các lĩnh v c d t may, giày da,
th y h i s n, ngh BIDV H i s chính s m ban hành quy nh v tài tr xu t kh u
trư c khi giao hàng v i nh ng tiêu chí c th như sau:

Hình th c tài tr :
− Tài tr b sung v n lưu ng s n xu t, gia công, ch bi n, kinh doanh, d tr
hàng xu t kh u trư c khi ký h p ng xu t kh u.
− Tài tr khi có h p ng: Cho vay v n lưu ng s n xu t, kinh doanh, ch bi n
hàng xu t kh u sau khi ký h p ng xu t kh u. H p ng xu t kh u: bao g m
các h p ng xu t kh u tr c ti p và h p ng xu t kh u y thác qua các t ng
công ty, t p oàn kinh t nhà nư c.

i tư ng tài tr : Các chi phí nguyên v t li u u vào (k c các chi phí gián ti p liên
quan như thu , phí, l phí ...), chi phí nhân công và các chi phí lưu ng khác ph c v
vi c s n xu t, ch bi n, kinh doanh hàng xu t kh u,...
61


Phương th c cho vay: cho vay theo món ho c cho vay theo h n m c
− Khách hàng l p phương án kinh doanh (chung ho c riêng) cho t ng t d tr
ho c t ng/các h p ng xu t kh u (có th g p các h p ng xu t kh u vào 1
phương án kinh doanh). Trong trư ng h p khách hàng s d ng phương án kinh
doanh chung (cho nhi u t gi i ngân) thì t ng l n gi i ngân khách hàng ph i
nêu rõ l n gi i ngân ó là theo phương án kinh doanh/h p ng xu t kh u nào.
− Lưu ý: v i m c ích gi i ngân t h c hi n h p ng thì yêu c u khách hàng
ng xu t kh u, trư ng h p là gi i ngân
xu t trình h p d tr , yêu c u khách
hàng n p b sung h p ng xu t kh u sau khi gi i ngân và ki m tra m c d tr
theo phương án kinh doanh c a khách hàng phù h p v i nh m c d tr nguyên
li u c a quý trư c, năm trư c; doanh s xu t kh u năm trư c, k ho ch s n xu t
kinh doanh c a quý, năm hi n t i; tình hình th trư ng, ....

M c cho vay: M c cho vay t i a ư c quy nh theo nhóm khách hàng và hình th c
tài tr , c th như sau:

Nhóm khách hàng Nhóm khách hàng m c Nhóm khách hàng x p Nhóm khách hàng BB
tiêu là nh ng doanh lo i BBB theo theo h theo theo h th ng x p
nghi p l n, có uy tín, th ng x p h ng n i b h ng n i b hi n hành
chi m th ph n l n trong hi n hành c a BIDV c a BIDV, khách hàng
t ng ngành hàng; khách m i thành l p
hàng x p lo i A tr lên
theo h th ng x p h ng
M c cho vay ni b hi n hành c a
BIDV

Tài tr thu mua, d tr 85% chi phí c n thi t 75% chi phí c n thi t 65% chi phí c n thi t
th c hi n phương án th c hi n phương án th c hi n phương án
kinh doanh kinh doanh kinh doanh
Tài tr khi có h p ng
90% chi phí c n thi t 80% chi phí c n thi t 70% chi phí c n thi t
xu t kh u
th c hi n phương án th c hi n phương án th c hi n phương án
kinh doanh kinh doanh. kinh doanh.


M c cho vay t i a trên ây không áp d ng trong trư ng h p 100% dư n vay c a
62


khách hàng ư c m b o b ng các tài s n g m: s dư trên tài kho n ti n g i; s ti t
ki m, ch ng ch ti n g i do BIDV ho c t ch c tín d ng khác phát hành; trái phi u
chính ph , tín phi u kho b c; b t ng s n ã th c hi n y th t c pháp lý theo quy
nh hi n hành c a BIDV.

Th i h n cho vay: Th i h n cho vay phù h p v i chu kỳ s n xu t kinh doanh, th i h n
ng xu t kh u (ho c L/C), kh năng tr n c a khách hàng nhưng
thanh toán c a h p
t i a không quá 12 tháng.

Lãi su t cho vay: Trên cơ s ch o c a h i s chính v lãi su t cho vay t ng th i kỳ
i các l i ích thu ư c trong quan h v i khách hàng, BIDV HCMC ơc
và cân
nh m c lãi su t cho vay ưu ãi phù h p và ph i theo nguyên t c r i ro
quy n quy t
càng cao thì lãi su t cho vay càng cao.

m b o ti n vay: Th c hi n theo quy nh hi n hành v chính sách khách hàng c a
u tư và Phát tri n Vi t Nam.
c a Ngân hàng

i v i các khách hàng chưa th a mãn i u ki n tài s n m b o theo quy nh, có th
b sung tài s n như sau:
− Th ch p quy n òi n hình thành trong tương lai t h p ng xu t kh u:

+ iv iH p ng xu t kh u tr c ti p:
Hp ng xu t kh u thanh toán theo phương th c L/C: L/C th a mãn các i u ki n
sau:
L/C không h y ngang ư c phát hành và/ho c thanh toán b i ngân hàng
có uy tín, không n m trong danh sách h n ch quan h c a BIDV;

L/C tr ngay ho c tr ch m không quá 360 ngày;

ng nh ng y u t không rõ ràng nh hư ng t i kh
L/C không ch a
năng òi b i hoàn ho c L/C không quy ư c l p sau khi
nh ch ng t
giao hàng mà kh năng l p ch ng t ph thu c vào thi n chí ngư i m
L/C, ph thu c vào bên th ba khác ngư i XK không th ki m soát ư c
t i th i i m giao hàng (Ví d : trư ng h p h p ng XK th y s n sang
EU, M thư ng quy nh vi c thanh toán theo L/C không ch d a trên s
phù h p c a b ch ng t XK mà còn d a trên k t qu ki m tra v sinh an
63


toàn th c ph m c a cơ quan có th m quy n t i nư c nh p kh u ho c ph i
xu t trình ch ng t có xác nh n c a ngư i mua hàng ho c i di n)

Trư ng h p n u L/C ch nh ngân hàng chi t kh u thì BIDV là ngân
hàng ư c ch nh chi t kh u.

Hp ng xu t kh u thanh toán theo phương th c khác (phương th c nh thu,
i u ki n như sau:
T/T): Áp d ng v i m t s

i tư ng khách hàng: Nhóm khách hàng m c tiêu là nh ng doanh nghi p
l n, có uy tín, chi m th ph n l n trong t ng ngành hàng; khách hàng x p
lo i A tr lên theo h th ng x p h ng n i b hi n hành c a BIDV.
Hp ng ph i xác nh giá tr rõ ràng và ph i quy nh vi c thanh toán
ư c th c hi n b ng chuy n kho n qua tài kho n c a khách hàng m
ch
t i BIDV và không ư c thay i trong su t quá trình th c hi n h p ng.
nh vi c giao hàng ư c th c hi n t i
Hp ng xu t kh u không quy
qu c gia b M và EU c m v n.

ng xu t kh u y thác: Ch áp d ng trong trư ng h p
+ iv ih p i tác
nh n y thác là các T ng công ty/T p oàn kinh t nhà nư c và ph i có văn
b n xác nh n, cam k t c a các T ng công ty/T p oàn kinh t nhà nư c v
vi c chuy n ti n thanh toán c a ngư i mua nư c ngoài v duy nh t tài kho n
c a khách hàng m t i BIDV và duy trì trong su t quá trình th c hi n h p
ng y thác XK.

+ nh giá và h ch toán giá tr tài s n m b o:

mb o ư c nh giá căn c theo tr giá L/C ho c h p
Tài s n ng XK.
m b o: ư c h ch toán giá tr tài s n
H ch toán giá tr tài s n mb o
trong trư ng h p là quy n òi n hình thành trong tương lai t H p ng
XK thanh toán theo phương th c L/C khi khách hàng ã th c hi n giao
òi ti n ngư i nh p
hàng và xu t trình b ch ng t y cho BIDV
m b o trong trư ng h p này b ng 1.
kh u. H s tài s n

− Th ch p hàng hóa t n kho (nguyên li u, bán thành ph m, thành ph m):

+ i u ki n hàng hóa th ch p:
64


Hàng hóa th ch p ph i có y gi y t ch ng minh thu c s h u c a
khách hàng vay như H p ng mua bán, hóa ơn, ch ng t nh p kho, ...
Hàng hóa có quy nh v tiêu chu n ngành thì thành ph m t n kho ph i
t tiêu chu n c a cơ quan có th m quy n.
có gi y ch ng nh n

+ Cách th c th c hi n

Vi c th ch p hàng hóa t n kho ư c th c hi n thông qua h p ng th
ch p hàng hóa t n kho gi a BIDV và khách hàng. Khách hàng cam k t
duy trì lư ng hàng t n kho t i thi u (tương ng v i dư n vay - theo
chính sách khách hàng)
Khách hàng cam k t không lưu gi hàng hóa th ch p quá lâu, nh hư ng
t i ch t lư ng, kh i lư ng hàng hóa (tùy thu c t ng m t hàng, có th i
gian lưu kho nh t nh mà không nh hư ng t i ch t lư ng, kh i lư ng
hàng hóa, khi ó khách hàng cam k t không ư c lưu gi hàng hóa quá
th i h n này).

+ nh giá tài s n m b o:

nh giá ư c xác nh trên cơ s l y giá th p hơn
i v i hàng hóa là nguyên li u: Giá tr
trong 2 m c giá:

u vào c a hàng hóa cùng lo i trên th trư ng trong nư c.
Giá mua
u vào c a khách hàng: Căn c theo tr giá hóa ơn, ch ng t
Giá mua
thu mua c a khách hàng.

nh giá ư c xác nh căn c
i v i hàng hóa là thành ph m, bán thành ph m: Giá tr
theo:

Giá th trư ng c a thành ph m.
Giá tr nguyên v t li u, v t li u ph c u thành lên thành ph m, bán thành
ph m.

Ch ng t gi i ngân, ki m soát m c ích s d ng v n vay và dòng ti n:

+ Trư c khi gi i ngân: khách hàng cung c p h p ng mua bán ho c b ng kê
mua hàng.
+ Sau khi gi i ngân:
65


T i a 15 ngày, khách hàng cung c p hóa ơn, ch ng t nh p kho.
Sau khi xu t hàng ra kh i kho xu t kh u t i a 15 ngày, khách hàng
g i cho BIDV òi ti n ngư i nh p
ph i hoàn t t b ch ng t xu t kh u
i v i phương th c thanh toán là L/C và nh thu; ho c g i b n sao
kh u
òi ti n ngư i nh p kh u thanh toán theo phương th c T/T
b ch ng t
cho BIDV bi t và theo dõi vi c thanh toán.
M s theo dõi và ti n hành ki m tra th c t tình hình th c hi n h p ng
xu t kh u c a khách hàng phù h p v i ti n gi i ngân ho c t i thi u
nh kỳ 01 tháng/l n
theo m b o: gi i ngân cho vay úng m c ích và
i tác nư c ngoài phù h p v i ti n
dòng ti n thanh toán c a xu t
hàng, ti n thanh toán c a h p ng xu t kh u.

b) Phát tri n s n ph m bao thanh toán:

Vi c áp d ng phương th c bao thanh toán s giúp BIDV HCMC có i u ki n m r ng,
a d ng hóa các s n ph m, m r ng khách hàng và quy mô c a tài tr xu t nh p kh u.
Tuy nhiên, trong quá trình th c hi n, BIDV HCMC c n lưu ý nh ng i m sau phòng
ng a các r i ro c a ho t ng bao thanh toán:

- R i ro t ngư i bán hàng: Vì ơn v bao thanh toán s chính là BIDV HCMC và ngư i
bán (bên xu t kh u) s chính là khách hàng vay v n v i i u ki n m b o kho n vay là
các kho n ph i thu c a khách hàng i v i bên mua. R i ro t phía khách hàng có th
m t s trư ng h p cơ b n:
xy n

+ Ngư i bán c tình, ch ng s d ng hóa ơn, ch ng t gi , h p ng ma…
th c hi n ư c ý
l a ngân hàng. trên òi h i ph i có m t h th ng m t xích
c u k t th c hi n, có th là ngư i mua và ngư i bán thông ng v i nhau, t o ra các
ch ng t , các kho n ph i thu mà th c t không h có.

Ngư i bán kém năng l c qu n lý, i u hành, chi n lư c phát tri n… kéo theo
+
t yêu c u không áp ng ư c
các s n ph m c a bên bán không ho c không
ch t lư ng ra. Giá tr các kho n ph i thu theo h p ng khi ký l i vì th s nh
hơn ph n giá tr cho vay ng trư c c a ngân hàng cho bên bán hàng vì v y ngân
hàng có th s ph i gánh ch u r i ro.
66


- R i ro t phía ngư i mua hàng:
Năng l c tài chính c a ngư i mua hàng n u vì m t lý do gì mà b gi m sút d n
+
n m t kh năng thanh toán thì khi ó s nh hư ng n kh năng chi tr iv i
BIDV HCMC.

+ R i ro o c c a bên mua hàng: Vì bên mua hàng là bên th ba i v i BIDV
HCMC nên quá trình ti p c n v i h s có nhi u i m không thu n l i. N u bên
o, chi m o t hàng mua, tr n tránh nghĩa v tr n thì
mua hàng có d ng ý l a
ng nghĩa v i vi c r i ro x y ra i v i BIDV HCMC.

- R i ro t ch t lư ng th m nh c a BIDV HCMC: N u quá trình phân tích khách hàng,
phân tích các kho n ph i thu c a ho t ng bao thanh toán th c hi n không chính xác
s dn n ánh giá không úng v kho n ph i thu thì có th s phát sinh r i ro cho
ngân hàng.

c) Tri n khai b o hi m tín d ng xu t kh u

B o hi m tín d ng xu t kh u là hình th c b o m tài chính cho nhà xu t kh u trong
các h p ng xu t nh p kh u có i u ki n thanh toán theo hình th c tín d ng m (open
account) trư c r i ro n x u, m t kh năng thanh toán c a nhà nh p kh u do m t kh
năng thanh toán, phá s n ho c vì b t n chính tr t i qu c gia nh p kh u.
Không ch óng vai trò là công c che ch n và gi m thi u r i ro cho nhà xu t kh u, b o
hi m tín d ng xu t kh u còn t o ra l i th c nh tranh rõ r t cho nhà xu t kh u trong
ng cung c p tín d ng cho ngư i mua (không có ư c các phương th c
vi c ch
thanh toán L/C, thanh toán tr trư c), t tin khi xâm nh p th trư ng xu t kh u m i,
tăng năng l c ti p c n ngu n v n tín d ng t ngân hàng và t ch c tài chính, qua ó
phát huy t i a năng l c s n xu t và cung c p hàng hoá d ch v , m r ng th trư ng.
Tuy nhiên, lo i hình b o hi m này hi n r t ít doanh nghi p bi t n và tham gia r t ít.
Th trư ng b o hi m tín d ng xu t kh u hi n ch y u do công ty b o hi m nư c ngoài
n m gi . Vi c tham gia b o hi m tín d ng xu t kh u s giúp gi m b t r i ro cho các
doanh nghi p cũng như ho t ng cho vay c a BIDV HCMC.
67


3.2.1.3 Th c hi n a d ng hoá khách hàng

Trong cơ c u dư n c a BIDV HCMC, cho vay doanh nghi p nhà nư c v n chi m t
nâng cao ư c ch t lư ng thì BIDV HCMC c n thi t ph i a
tr ng cao (trên 70%).
i cơ c u khách hàng có liên quan ch t ch
d ng hoá khách hàng, b i vì thay n kh
năng phòng ch ng r i ro tín d ng. Hơn th , a d ng hoá khách hàng s em l i cho
ngân hàng m t th trư ng r ng hơn trong ho t ng tín d ng và qua ó tăng trư ng
ư c tín d ng, nâng cao ư c l i nhu n cho ngân hàng. Thông qua vi c s h u i
tư ng khách hàng a d ng, BIDV HCMC góp ph n áp ng nhu c u v n c a các thành
c bi t là các cơ s kinh doanh, ch bi n, s n xu t s n ph m xu t
ph n kinh t khác
kh u có quy mô nh .

m r ng ư c i tư ng khách hàng là các doanh nghi p ngoài qu c doanh, doanh
nghi p nh và v a, BIDV HCMC c n ph i i u ch nh chính sách khách hàng linh ho t,
xây d ng h th ng ánh giá khách hàng riêng cho doanh nghi p nh và v a có chính
i tư ng khách hàng này. Các chính sách
sách tín d ng phù h p v i thu hút i
tư ng khách hàng này là: chính sách ưu ãi v lãi su t, phí thanh toán, cơ ch b o m
ti n vay và i u ki n v v n t có tham gia vào phương án kinh doanh…

3.2.1.4. y m nh các d ch v h tr cho ho t ng tài tr xu t nh p kh u

ng ngo i thương c a Vi t Nam, nhu c u v tài tr tín
Cùng v i s phát tri n c a ho t
d ng c a các doanh nghi p XNK ngày càng a d ng. Cùng v i các hình th c giao
hàng,có r t nhi u lo i chi phí phát sinh mà ngân hàng có th tài tr cho doanh nghi p
ư c như cư c phí v n t i qu c t , thu nh p kh u ph i n p nư c ngoài, chi phí d ch
v khai báo h i quan, chi phí kho bãi, phân lo i hàng hóa, chi phí v n chuy n n i a
nư c ngoài,… Thông thư ng các i lý giao nh n hàng hóa XNK s chi tr nh ng chi
phí này và ghi n cho doanh nghi p. BIDV HCMC c n nghiên c u liên k t h p tác v i
các i lý v n t i, giao nh n hàng hóa XNK cung c p s n ph m tài tr tr n gói cho
các doanh nghi p XNK, t chi phí chu n b cho s n xu t hàng xu t kh u n các chi
phí như chi phí v n chuy n, phí b o hi m, n p thu nh p kh u, chi phí d ch v giao
nh n hàng hóa,…
Bên c nh ó, ho t ng kinh doanh ngo i t và thanh toán qu c t có liên quan tr c
68


ti p n ho t ng tài tr XNK. Mua bán ngo i t s tác ng n tr ng thái ngo i t
c a ngân hàng do v y tác ng n ngu n v n ngo i t cho XNK c bi t là nh p kh u.
Vì v y, BIDV HCMC c n tích c c m r ng th ph n, tăng cư ng phát tri n khách hàng
xu t nh p kh u m i v giao d ch mua bán ngo i t v i mình. c bi t là nhóm doanh
nghi p XNK nh và v a, có nhu c u mua ngo i t thanh toán qu c t . Ngoài ra,
nâng cao t l t cân i ngo i t USD, BIDV HCMC c n thu hút thêm khách hàng
xu t kh u; Tích c c tìm ki m các khách hàng có ngu n thu ho c nhu c u thanh toán, tr
n ngo i t khác USD (vì l i nhu n thu ư c t vi c mua bán ngo i t c a 1 ng
ngo i t khác USD l n hơn hàng ch c l n l i nhu n thu ư c trên 1 ng USD).
n ch t lư ng tài tr xu t nh p kh u thông qua vi c áp
Thanh toán qu c t tác ng
ng k p th i v th i gian thanh toán (nh n thanh toán) c a khách, nó là m t ph n c a
nghi p v tài tr xu t nh p kh u khâu thanh toán. Th c hi n vi c thanh toán nhanh
ư c t n th t
chóng k p th i không ch nâng cao uy tín cho ngân hàng mà còn h n ch
ó nâng cao ch t lư ng tín d ng cho ngân hàng.
do y u t ch quan và nh
Ngoài ra, ngân hàng còn có th t n d ng ki n th c và m i quan h c a mình phát
n xu t nh p kh u như: d ch v giao nh n xu t nh p kh u,
tri n các d ch v liên quan
môi gi i cho các hãng tàu, mua – bán b o hi m hàng hóa liên quan n L/C… c bi t,
m t nhu c u th c s phát sinh t khách hàng mà BIDV HCMC hi n nay chưa có d ch
áp ng là: m t s doanh nghi p xu t kh u không thư ng xuyên, ho c không có
v
kinh nghi m trong ho t ng XNK có nhu c u nh ngân hàng l p h b ch ng t xu t
ây cũng là m t lo i hình d ch v nên khi th c hi n, trư c m t là áp ng nhu
kh u.
c u, sau là t o s yên tâm tin tư ng nơi khách hàng, tăng thu phí d ch v cho ngân
hàng. Các chuyên viên nghi p v có chuyên môn cao, trong quá trình l p ch ng t s
tránh i r t nhi u sai sót, ti t ki m th i gian cho khách hàng, ng th i n u khách hàng
có nhu c u chi t kh u ch ng t , thì vi c chi t kh u ch ng t c a ngân hàng sau ó cũng
s r t nhanh chóng, thu n l i hơn cho khách hàng. Hơn n a, trong quá trình theo sát
l p ch ng t xu t kh u ó, ngân hàng cũng s k p th i phát hi n tư
khách hàng
v n cho khách hàng bi n pháp x trí, i phó v i các v n có liên quan t i vi c không
th c hi n ư c úng nghĩa v h p ng c a khách hàng, qua ó, ngân hàng cũng m
b o thu h i ư c ti n ã tài tr cho khách hàng khi làm hàng xu t kh u.
69


i ngũ chuyên viên tài tr xu t nh p kh u
3.2.1.5 Nâng cao trình

Ph n l n chuyên viên quan h khách hàng c a BIDV HCMC ít am hi u v lĩnh v c
ngo i thương, c th là thanh toán qu c t và nghi p v XNK. Th c t BIDV HCMC
cho th y, thư ng m t cán b quan h khách hàng ph i m t t i thi u 2 năm m i có kh
năng n m và tri n khai công vi c c a ho t ng tài tr XNK. phát tri n hi u qu
ho t ng tài tr XNK, bên c nh vi c không ng ng nâng cao trình nghi p v chuyên
môn cho chuyên viên, BIDV HCMC c n trang b , b i dư ng ki n th c v lĩnh v c kinh
t ngo i thương, v nghi p v nh p kh u cho các chuyên viên quan h khách hàng
h có th hi u và n m b t ư c nhu c u c a khách hàng t ó có th tư v n và h tr
hi u qu hơn cho ho t ng s n xu t kinh doanh XNK c a doanh nghi p. Chuyên viên
quan h khách hàng không ph i là ngư i ch bi t cho vay mà ph i còn là ngư i b n
ng hành, sát cánh cùng doanh nghi p, hi u và tư v n, h tr k p th i nh ng nhu c u
thi t th c c a doanh nghi p. M t khác, trên cơ s n n t ng ki n th c ư c trang b t t
v XNK, các chuyên viên quan h khách hàng s d dàng theo dõi, ki m tra tình hình
ng s n xu t kinh doanh XNK c a doanh nghi p, hi u ư c nh ng khó khăn
ho t
cũng như thu n l i mà doanh nghi p ang có, t ó giúp phát hi n và x lý k p th i
nh ng v n phát sinh, m b o an toàn cho ho t ng tín d ng c a ngân hàng.

các chuyên viên có th v a nghiên c u v a tri n khai công vi c thì ngoài s hi u
bi t v ho t ng kinh doanh XNK và các ki n th c kinh t liên quan h còn ph i thông
th o ngo i ng , vi tính, k năng bán hàng t t . nâng cao ch t lư ng tài tr xu t nh p
kh u, vi c tăng cư ng ào t o nâng cao trình cho chuyên viên quan h khách hàng
là òi h i c p thi t. C th là BIDV HCMC c n t o i u ki n cho chuyên viên tham gia
các chương trình ào t o v nh ng m t sau:
− Ngo i ng ngo i thương, các g d ng vi tính liên quan n công vi c
− Các khoá h c v qui ch , yêu c u và hư ng d n th c hi n ho t ng tín d ng
qu c t .
− Các khoá h c v th m nh d án, phân tích tín d ng, ng d ng marketing vào
ho t ng ngân hàng.
− Các khoá h c v qui ch t ch c và các v n ng thương
liên quan n ho t
m i, kinh t qu c t .
70


− Các v n có liên quan n ng tài tr , tài tr cho d án b ng ng EURO...
− Tham gia trao i ho t ng nghi p v xu t nh p kh u v i các chuyên gia trong
lĩnh v c XNK c a các ngân hàng trong nư c và qu c t có quan h v i BIDV.
nư c ngoài.
N u có i u ki n nên c m t s cán b sang ào t o

ng tài tr XNK, c n ph i nâng cao ch t lư ng
Ngoài ra, nâng cao hi u qu ho t
ngăn ng a r i ro tác nghi p b ng cách duy trì n
nghi p v thanh tóan qu c t nh
i ngũ cán b làm thanh toán qu c t , có k ho ch ào t o b i dư ng thay th , trách
ư c kinh nghi m và ki n th c
t l cán b m i quá nhi u d n n không tích lu
th c hi n giao d ch và có kh năng tư v n cho khách hàng.

3.2.1.6 ng d ng công ngh trong ho t ng tài tr xu t nh p kh u

Tuy ư c ánh gía là m t trong nh ng ngân hàng i u trong lĩnh v c công ngh ,
nhưng cũng như các ngân hàng thương m i khác Vi t Nam, quá trình hi n i hoá
BIDV ư c ti n hành t ng bư c và xu t phát t yêu c u th c ti n c th
công ngh
ch chưa l p thành m t k ho ch chi n lư c t ng th . Vì v y, trong th i gian t i có
ng v ng trong môi trư ng c nh tranh trên th trư ng tài chính - ti n t , BIDV
th
HCMC c n th c hi n m t s gi i pháp v công ngh như sau:
− T n d ng t i a công su t c a h th ng máy móc hi n có, gi m thi u các công
vi c gi y t b ng cách chuy n sang s d ng qu n lý trên h th ng máy vi tính và
thông qua m ng máy tính.

− Trang b cơ s v t ch t hi n i, v i các máy móc áp d ng công ngh tiên ti n,
v i h th ng máy vi tính ư c n i m ng có th giúp cho các chuyên viên ngân
hàng c p nh t thông tin thư ng xuyên: các thông tin v t giá, lãi su t, thông tin
có th tránh ư c nh ng r i ro trong kinh doanh
v i tác, nh giá tài s n…
và có th em l i l i nhu n cho ngân hàng.

− Xây d ng cơ s h t ng công ngh thông tin làm n n t ng cho các ng d ng và
d ch v ngân hàng.

− Tăng cư ng công tác b o m t trong vi c qu n lý, cung c p thông tin c a khách
hàng ang có quan h t i BIDV HCMC.
71


− Trong th i gian v a qua, ã có m t s ngân hàng m nh d n th nghi m và cung
c p d ch v ngân hàng i n t cho khách hàng, mang l i s thu n ti n, hi u qu
r t l n cho khách hàng, ngân hàng và xã h i. phát tri n ngân hàng i n t áp
ng nhu c u nhanh chóng, an toàn cho c khách hàng và ngân hàng òi h i nhi u
y u t như con ngư i, cơ s h t ng, ch t lư ng truy n thông… Tuy nhiên, có
m t s th t c liên quan n ho t ng xu t nh p kh u t i BIDV HCMC có th
nghiên c u tri n khai ngay d ch v ngân hàng i n t , khách hàng không c n
n ngân hàng cũng có th th c hi n các giao d ch sau:

ăng ký m và tu ch nh L/C nh p kh u qua.
+ Khách hàng có th
+ Lưu tr , xem l i các giao d ch XNK ã th c hi n gi a khách hàng và ngân
hàng.
+ Lưu tr thư tín d ng ã phát hành i v i t ng h p ng.

3.2.1.7 Tăng cư ng ngu n thông tin liên quan n ho t ng tài tr xu t nh p kh u.

i tác nư c ngoài cũng như các qu c
Vì ho t ng tài tr xu t nh p kh u liên quan n
gia khác nhau nên ngu n thông tin cho các bên tham gia là h t s c quan tr ng và c n
thi t. Ch t lư ng ngu n thông tin là y u t quy t nh n ho t ng tài tr xu t nh p
kh u c a ngân hàng. Thông tin luôn luôn ph i c p nh t, nhanh, và chính xác t ó
ngân hàng có nh ng ph n ng k p th i tránh ư c nh ng r i ro x y ra i v i c ngân
hàng và khách hàng. N i dung c a các thông tin này mà ngân hàng c n quan tâm:
− Thông tin liên quan n các t ch c tài chính trên th gi i, các cơ quan có uy tín
(IMF, WB. ADB.....) ánh giá ư c m c nh hư ng n tình hình ho t ng
c a ngân hàng nói chung cũng như c a ho t ng tài tr xu t nh p kh u nh m
gi m thi u r i ro qu c gia.
− Các ngu n thông tin liên quan n t giá trên th trư ng, di n bi n c a t giá,
chính sách ngo i h i c a các qu c gia trên th gi i. Xác nh các y u t tác ng
n t giá như cán cân thanh toán c a m t lo i ti n t , t c tăng trư ng kinh
t , lãi su t tăng, l m phát, nh ng y u t chính tr ho c tâm lý...
− Ngu n thông tin nh m h n ch r i ro khách hàng. B n thân m i ngân hàng ch
có ư c nh ng thông tin chính xác.
ng t tìm hi u v khách hàng c a mình
72


Ngoài ra BIDV HCMC có th thông qua ngân hàng b n tìm hi u v khách hàng
c a mình, m c uy tín khách hàng, quan h tín d ng v i nh ng ngân hàng
khác. B ng nh ng ánh giá khách quan th c t t nh ng cơ quan ban ngành liên
quan giúp cho BIDV HCMC nh n nh úng và quy t nh giao d ch hay không
giao d ch v i khách hàng.
− Ngu n thông tin v i tác nư c ngoài c a khách hàng: c thù c a ho t ng tài
nư c ngoài, do ó
tr XNK là i tác c a khách hàng là các doanh nghi p
khách hàng cũng như ngân hàng r t h n ch trong vi c tìm hi u thông tin v các
doanh nghi p ó, chính vì th BIDV HCMC c n ph i có các kênh tìm hi u
th ng tin (năng l c tài chính kinh doanh, uy tín trong làm ăn) có thêm cơ s
nh cũng như ph c v nhu c u tìm hi u thông tin
ánh giá trong quá trình th m
i tác nư c ngoài c a khách hàng.
v

h n ch r i ro trong ho t ng tín d ng XNK, chuyên viên quan h khách hàng c n
chú ý các v n sau:
−V i v i khách hàng trong nư c, chuyên viên quan h khách hàng
i tác:
ngay t khi ti p xúc khách hàng ph i tìm hi u k v khách hàng vay v n nh p
kh u hay xu t kh u m t hàng gì? M t hàng kinh doanh ó có nh ng c thù gì
và khách hàng ã có kinh nghi m trong kinh doanh XNK hàng hoá ó chưa?
Nh ng câu h i này r t quan tr ng ngân hàng xem xét có ti p t c ph i tìm hi u
i tác là nhà cung c p không? Vi c tìm hi u thông tin nhà cung c p ho c nhà
nh p kh u nư c ngoài khi giao d ch l n u v i giá tr h p ng l n là c n thi t
và ngân hàng c n yêu c u khách hàng tìm hi u. i u này chuyên viên quan h
khách hàng c n ngh khách hàng làm b o v quy n l i c a chính h . BIDV
HCMC có th thông qua các hi p h i ngh nghi p, các t ch c x p h ng , các t
ch c ánh giá mua thông tin tuy nhiên vi c tìm hi u thông tin khách hàng là
công vi c r t t n th i gian và chi phí.
− V th trư ng và hàng hóa: c n theo dõi phân tích th trư ng i v i t ng m t
hàng XNK g i là tín d ng hàng hoá (commodities loan) m i m t hàng có vòng
i s n ph m, vòng quay v n, cũng như nh ng c tính riêng v thanh toán, v n
t i và nh ng qui nh riêng. Ví d g vào Châu Âu thì ph i có gi y ch ng
nh n g nguyên li u t r ng tr ng ư c khai thác, thu s n vào M hay EU ph i
73


nh y t , nh p kh u xăng d u có
có gi y ki m c i m tr giá c a lô hàng r t
nh, thư ng ư c tính
l n (lên t i 10-12 tri u USD) trong khi giá c không c
b ng giá trung bình trong 5 ngày (l y ngày giao hàng làm ngày gi a)…
− V cách th c giao hàng: Căn c i u kho n thương m i mà khách hàng kí k t
trong h p ng có bi n pháp phòng ng a, ví d : n u khách hàng nh p kh u
b ng giá FOB, CNF c n yêu c u mua b o hi m trên ư ng, n u nh p hàng qua
ư ng b , qua biên gi i c n có biên b n giao nh n gi a ngư i mua ngư i bán…
− V lo i ti n giao d ch: Ngay khi xem xét h sơ cho vay nh p ho c xu t, n u
ngo i t cho vay khác ngo i t thanh tóan, c n tính nv n bi n ng c a t
giá, và kh năng chuy n n h n thanh tóan. Do v y nên tư v n cho
i khi
khách hàng s d ng nh ng d ch v phái sinh như giao d ch kỳ h n, hóan i ti n
t , quy n ch n...c a BIDV HCMC phòng ng a r i ro ngo i h i, r i ro lãi
su t.

3.2.1.8 Tiêu chu n hóa phòng kinh doanh ngo i t , thành l p t phát tri n các s n ph m
phái sinh.

Hi n nay BIDV HCMC chưa có phòng kinh doanh ngo i t và phát tri n các s n ph m
phái sinh, ó là m t khó khăn l n trong vi c th c hi n các giao d ch liên quan ngo i h i
kinh doanh ngo i h i và tư v n các khách
và các s n ph m phái sinh. Trong khi ó,
hàng trong các nghi p v liên quan n s n ph m phái sinh XNK, c n ph i có trang
k t n i ư c v i h th ng thông tin toàn c u
thi t b và công ngh hi n i b tkp
nh ng di n bi n c a th trư ng. Th trư ng liên quan n ngo i h i là m t th trư ng
mang tính c nh tranh cao, tính thanh kho n l n, trong khi ó kinh doanh ngo i t là m t
u. Nhưng
ho t ng ch a ng r i ro, thông tin s tr thành y u t quan tr ng hàng
có ư c k t qu phù h p l i là quan tr ng hơn, vi c này n m
vi c x lý thông tin
k năng phân tích và ra quy t i ngũ nhân viên bán hàng. Vì v y, c n ào t o
nh c a
thư ng xuyên nh m nâng cao tính chuyên nghi p, trình chuyên môn, k thu t kinh
doanh ngo i h i cho chuyên viên.

3.2.1.9 Nâng cao kh năng huy ng v n
74


Ngu n v n – c bi t là ngu n ngo i t chính là i u ki n u tiên BIDV HCMC m
r ng tín d ng nói chung và tài tr xu t nh p kh u nói riêng. Tuy ngu n v n huy ng
l n nhưng ngu n v n huy ng t dân cư chi m t tr ng không cao (ch kho ng 13%-
27% trong cơ c u huy ng c a BIDV HCMC th i gian qua), nên tính n nh c a
ngu n v n huy ng không cao. Vì v y, BIDV HCMC ph i a d ng hoá các hình th c
ng v n, tìm cách thu hút ngu n v n nhàn r i trong dân cư, c th :
huy
i v i ngư i g i ti n: lãi su t cao chính là m t
- T o s quan tâm ng l c thu hút
ti n g i c a các t ch c kinh t và ti n ti t ki m c a cá nhân. Do ó vi c a d ng hoá
các kỳ h n g i, a d ng hóa các s n ph m ti n g i và lãi su t s thu hút ư c lư ng
khách hàng dân cư. Vi c nâng lãi su t ti n g i cao hơn so v i các ngân hàng thương
m i khác ho c có m t chương trình khuy n m i h p d n s kéo thêm nhi u khách hàng
i v i lo i ti t ki m có kỳ h n, n u do c n thi t mà khách hàng
n v i BIDV HCMC.
ph i rút ra thì có th cho h hư ng lãi su t không kỳ h n. i v i ti n g i thanh toán
c a doanh nghi p, ngoài vi c hư ng lãi su t quy nh, n u s dư ti n g i bình quân c a
m c cao trong th i gian dài thì s có chính sách ưu ãi
doanh nghi p ó luôn duy trì
v tín d ng (gi m lãi su t cho vay), ưu ãi v d ch v (gi m phí chuy n ti n), ưu ãi v
chính sách mua bán ngo i t …. i v i các doanh nghi p không có quan h tín d ng,
s không ư c hư ng l i v lãi su t vay thì có th th c hi n mi n phí, gi m phí cho các
d ch v thanh toán qu c t , chuy n ti n, nh thu….
làm ư c i u này, BIDV HCMC ph i có nh ng nhà
- T o ni m tin cho khách hàng:
qu n lý gi i th hi n cho công chúng bi t r ng BIDV HCMC luôn ho t ng n nh,
các giao d ch t i BIDV HCMC luôn ư c ti n hành m t cách chính xác, lành m nh.
ng th i ph i cung ng cho khách hàng nhi u d ch v ti n l i, th t c nhanh chóng.
ng ngu n v n trung và dài h n v i nhi u kỳ h n khác
a d ng hoá các hình th c huy
-
nhau. Th i h n càng dài thì lãi su t càng cao. Ví d : ưa ra các hình th c phát hành trái
phi u, ch ng ch ti n g i có kỳ h n dài h n trên 12 tháng v i lãi su t huy ng cao và
quà t ng h p d n.
- Tìm hư ng khai thác ngu n tín d ng xu t nh p kh u b ng hi p nh khung.
- Ch ng àm phán ký k t các kho n vay h p v n, các giao d ch mua bán ngo i t
ph c v cho ho t ng thanh toán qu c t và tài tr xu t nh p kh u.
75


u tư và Phát tri n Vi t Nam
3.2.2 i v i Ngân hàng

3.2.2.1 Xây d ng chi n lư c phát tri n tài tr xu t nh p kh u

Trên cơ s nh ng i u ki n ã có, BIDV c n xây d ng m t chi n lư c dài h n nh
hư ng cho ho t ng tài tr xu t nh p kh u phát tri n, trong ó c n nghiên c u ch
trương, chính sách c a Nhà nư c i v i phát tri n t ng ngành hàng, t ng lĩnh v c
nh hư ng cho ho t ng tài tr xu t nh p kh u.

Hi n nay, th m nh xu t kh u c a Vi t Nam là các s n ph m: d t may, th y h i s n,
g o, cà phê, cao su... Tuy nhiên, theo quy nh c a BIDV h i s chính thì các chi nhánh
không ư c cho vay ngoài a bàn óng tr s , nên BIDV HCMC không th cho vay
i v i các s n ph m là th y h i s n, g o, cà phê ... ư c vì ây
kinh doanh, ch bi n
là khách hàng c a các chi nhánh thu c các t nh khu v c ng b ng sông C u Long, Tây
Nguyên.

Do v y, t n d ng l i th ngu n v n m nh c a BIDV HCMC, BIDV HCMC ang có
chi n lư c hư ng n các khách hàng là doanh nghi p là u m i thu gom nông s n,
a bàn TP. H Chí Minh như T ng Công ty lương th c mi n nam
h i s n xu t kh u t i
(Vinafood), T ng Công ty cà phê...

Vì ây là khách hàng l n và có ti m năng, trư c m t, ngh BIDV h i s chính có
chính sách thu hút khách hàng này, áp d ng cho các khách hàng này m c vay và chính
sách m b o tín d ng linh ho t (tín ch p, th ch p quy n òi n , hàng hóa t n kho v i
th t c ơn gi n), chính sách ưu ãi v phí (có th áp d ng phí 0% trong 6 tháng u
tiên giao d ch) d n d n thu hút khách hàng.

3.2.2.2 Hoàn thi n cơ ch ánh giá phân lo i và x p h ng tín d ng i v i doanh
nghi p có chính sách ph c v h p lý

BIDV h i s chính c n hoàn thi n cơ ch ánh giá, phân lo i và x p h ng tín d ng
doanh nghi p h p lý, ph n ánh chân th t quy mô, v th , vai trò, tình hình ho t ng
s n xu t kinh doanh, tình hình tài chính, uy tín, kinh nghi m qu n lý, tri n v ng phát
tri n,… c a doanh nghi p trong n n kinh t . Các s li u ánh giá ph i th c t , tránh
ã ăng ký ho c do doanh nghi p khai báo. Các tiêu chí
vi c ch tham kh o qua gi y t
ánh giá doanh nghi p và t tr ng c a t ng tiêu chí ph i th t h p lý và khoa h c,
76


n phù h p v i phương pháp x p h ng tín d ng theo chu n m c qu c t .
ti n

Vi c ánh giá, phân lo i và x p h ng tín d ng doanh nghi p nh m n m b t, hi u bi t
c n k v khách hàng, lư ng trư c m c r i ro c a t ng doanh nghi p có chính
sách ph c v h p lý ho c có bi n pháp h n ch khi cho vay. Nh ng doanh nghi p t t,
có i m tín d ng cao c n có chính sánh ưu ãi h p lý khuy n khích như chính sách
ưu ãi v lãi su t, ch p nh n t l cho vay trên tài s n m b o cao hơn, ch p nh n m c
công vi c ư c th c hi n nhanh chóng,…
ký qu th p, ch p nh n giao d ch qua fax
Ngư c l i, i v i nh ng doanh nghi p có i m tín d ng th p, m c r i ro tài chính
cao,… khi cho vay c n cân nhân nh c nhi u bi n pháp h n ch r i ro m b o kh
năng thu h i n cho ngân hàng.

3.2.2.3 Ban hành chính sách tài tr xu t nh p kh u mang tính ch t m thu hút khách
hàng nhanh chóng

Hi n nay, khi tài tr xu t nh p kh u ã là th m nh c a các Ngân hàng thương m i c
ph n thì t i BIDV HCMC quy mô c a s n ph m này còn kém phát tri n, quy trình th c
i m i (t năm 2005 n nay v n chưa ban hành quy trình b sung
hi n ch m ci
ti n th t c). Vì v y, trong giai o n này, BIDV c n ban hành m t quy trình tín d ng
xu t nh p kh u i kèm các s n ph m phái sinh h tr theo hư ng m , ơn gi n hóa th
t c. Trong giai o n này, không nên t m c tiêu l i nhu n lên hàng u mà ph i làm
cho khách hàng th y ư c l i ích c a BIDV mang l i cho khách hàng trong vi c tài tr
xu t nh p kh u, qu n lý r i ro t giá, lãi su t t ó doanh nghi p làm quen và s
d ng thư ng xuyên trong quá trình s n xu t kinh doanh c a mình.

Trư c m t, áp ng nhu c u c a BIDV HCMC, ki n ngh BIDV h i s chính tri n
khai các s n ph m tài tr xu t kh u như sau:

3.2.3. Gi i pháp vĩ mô i v i Chính ph và Ngân hàng nhà nư c

3.2.3.1 B sung, hoàn thi n các văn b n, cơ ch chính sách qu n lý nhà nư c iv i
ho t ng XNK nh m t o hành lang pháp lí an toàn cho các doanh nghi p và ngân hàng
trong ho t ng kinh doanh XNK.
77


m b o tín d ng tài tr XNK c a NHTM có hi u qu , trư c h t chính sách XNK
c n ư c hoàn thi n ng b v i chi n lư c phát tri n và k ho ch c a n n kinh t qu c
dân. Rà soát l i kh năng c a các doanh nghi p có gi y phép kinh doanh XNK và cho
nh ư c phép XNK tr c ti p. B thương m i
phép các doanh nghi p có hàng XNK n
nh trách nhi m cho các cơ quan c p gi y phép i v i ch t lư ng và giá c
c n quy
hàng hoá nh p kh u, c bi t là thi t b công ngh .
Bên c nh ó, vi c th c hi n g t gao rà soát, ki m tra ch t lư ng s n ph m ph i ư c
tăng cư ng, nh m th t ch t ho t ng c a các doanh nghi p s n xu t m t hàng xu t
kh u trong nư c, cũng như gi v ng gia tăng uy tín c a s n ph m Vi t Nam trên trư ng
qu c t .
T ng bư c ưa ra các văn b n quy ph m pháp lu t vào th c ti n s n xu t xã h i b ng
ng b gi a các cơ quan hành pháp, b t
vi c tri n khai nghi m minh và u t công
ngăn ch n các ho t
an, h i quan, biên phòng, thu v . Tri t ng buôn l u tr n thu ,
làm hàng gi gây h u qu tr c ti p và gián ti p n tài tr XNK c a ngân hàng.

3.2.3.2 Thành l p qu b o hi m xu t kh u:

Xu t phát v tính r i ro cao v giá c th trư ng qu c t , c n thi t l p qu này các
nhà xu t kh u yên tâm n nh s n xu t và m t ph n giúp h khi g p r i ro b t l i.
ng theo nguyên t c: B công thương và các cơ quan qu n lý có
Qu này có th v n
liên quan s ti n hành kh o sát th trư ng nh ra m t m c giá tr b o hi m nh t nh
u tư, trang tr i các chi phí và có ư c m t
sao cho nhà xu t kh u có th thu h i v n
ph n l i nhu n h p lí.

3.2.3.3 Hoàn thi n h th ng thông tin th trư ng trong và ngoài nư c

giúp các doanh nghi p n m b t ư c thông tin k p th i chính xác ph c v cho vi c
u tư, nh hư ng th trư ng cho các doanh
ra các quy t nh v s n xu t , ng th i
nghi p và ngân hàng. Nhà nư c c n xây d ng m t h th ng thông tin th trư ng trong
và ngoài nư c m t cách chính xác và . Ch ng h n có th l p m t chương trình
y
truy n hình riêng v thông tin th trư ng c p nh t.

3.2.3.4 Xây d ng và hoàn thi n quy ch c p tín d ng tài tr xu t nh p kh u rõ ràng,
h p lý, thu n l i theo hư ng "m " i v i doanh nghi p khuy n khích thúc y ho t
78


ng tài tr xu t nh p kh u.

ng tài tr XNK, tăng cư ng s h tr
NHNN c n ban hành quy ch riêng v ho t
t m vĩ mô cho ho t ng XNK c a các doanh nghi p. Do các doanh nghi p XNK mang
nh ng c thù kinh doanh có nhi u i m khác bi t so v i các ngành ngh khác, liên
n nhi u lĩnh v c như: liên quan u tư, b o lãnh, thanh toán qu c
quan n ho t ng
nư c ngoài,
t , mua bán ngo i t , v n t i qu c t , có s d ng các s n ph m d ch v
nư c ngoài, chi t kh u b ch ng t thanh toán,… Các
th c hi n nghĩa v tài chính
ng XNK c a các doanh nghi p vì v y cũng c n ph i a
hình th c tài tr cho ho t
d ng, linh ho t, ơn gi n th t c, nhanh chóng và hi u qu . S n ph m tài tr ph i áp
ng k p th i các nhu c u phát sinh c a doanh nghi p trong th c t th c hi n vi c XNK
hàng hoá.

Chính sách khuy n khích phát tri n thương m i qu c t c bi t là tăng trư ng xu t
kh u c a chính ph c n g n k t v i nh ng hình th c ưu ãi c th trong ó có chính
sách ưu ãi v tín d ng, v lãi su t. NHNN c n có chính sách h tr v ngu n v n
i v i các ngành ngh có kh năng c nh tranh m nh trên th
tài tr XNK các NHTM
trư ng th gi i, tăng cư ng qu n lý và có bi n pháp khuy n khích k p th i i v i các
doanh nghi p XNK. D a trên cơ ch chính sách rõ ràng và nh hư ng phát tri n c th
c a nhà nư c và NHNN i v i ho t ng XNK c a Vi t Nam, các NHTM s xây
d ng quy ch tài tr XNK phù h p hơn, hi u qu hơn.

nh cơ ch lãi su t
3.2.3.5 n nh t giá h i oái và n

a. T giá h i oái:

nh p kh u nguyên v t li u, hàng hóa luôn luôn l n hơn lư ng
Nhu c u ngo i t
ngo i t thu ư c t ho t ng xu t kh u. Do ó, c n ph i có chính sách lãi su t h p lý,
nh t giá, cân b ng lư ng cung c u ngo i t trên
chính sách ngo i h i linh ho t n
th trư ng. S bi n ng t giá là nguyên nhân gây khó khăn cho các doanh nghi p khi
quy t nh vay ngo i t hay ng Vi t Nam.
Vi c bi n ng t giá h i oái c a Vi t Nam trong giai o n hi n nay r t khó d oán
ng như:
vì có nhi u nhân t tác
− Nh p siêu l n - không ch trong ng n h n mà c trong trung h n;
79


− Thâm h t ngân sách v n m c cao (trên dư i 6%/GDP);
− Giá vàng trong nư c và th gi i luôn tăng m nh (do kh ng ho ng chi tiêu công
t i m t s qu c gia châu Âu, châu M );
− Nhu c u ngo i t nói chung, USD nói riêng vào nh ng tháng cu i năm s tăng
cao do khách hàng vay v n n h n tr n ngân hàng
− Nhu c u chuy n l i nhu n v nư c c a các nhà u tư nư c ngoài;
− Vi c th c hi n chính sách ng ti n m nh hay y u c a m t s qu c gia trong
khu v c…

Vì v y, v khía c nh vĩ mô, chính sách t giá c n ph i ư c nh n m nh t m quan tr ng
c a vi c duy trì kh năng c nh tranh qu c t c a n n kinh t , m b o m t v th cán
cân thanh toán m nh, theo ó chính sách t giá g n v i c bi n s kinh t th c.

T tình hình và c i m kinh t Vi t Nam trong b i c nh h i nh p và l m phát ang
gia tăng như hi n nay, vi c l a ch n cơ ch t ư c m c tiêu ki m
i u hành t giá
nh th trư ng ti n t là không ơn gi n.
ch l m phát và n góc nghiên c u c a
tài, tác gi có m t s lưu ý v chính sách t giá liên quan n ho t ng tài tr XNK
như sau:
− T giá h i oái là giá c ng ti n, theo tín hi u th trư ng t giá
i ngo i c a
lúc lên, lúc xu ng ph i ư c xem là vi c bình thư ng c a n n kinh t . Còn khi t
giá di n bi n theo chi u hư ng b t l i, thì b t c qu c gia nào cũng c n can thi p
t giá. i m khác nhau ch : th i i m can thi p; công c can thi p, m c
can thi p và s giám sát c a quá trình can thi p. Kinh nghi m c a nhi u qu c gia
trong i u hành chính sách t giá cho th y, vi c ch n th i i m i u ch nh v i
li u lư ng h p lý là y u t quan tr ng, th m chí quy t nh cho vi c n nh t
giá và kh c ph c áp l c c ng hư ng lên t giá và th trư ng. V i kinh nghi m
này, khi t giá ang d n th n nh, NHNN s ch ng (tính toán m t cách
c th ) i u ch nh tăng/gi m n u d báo trong th i gian t i là c n thi t, không
nên di n bi n t giá m c “nóng” m i i u ch nh, b i i u ch nh th i i m
này d gây hi u ng b t n t t giá sang các ch tiêu vĩ mô khác.
− Vi t Nam, m t s công trình nghiên c u ã cho r ng: “các t phá giá ti n v a
qua, không có tác d ng c i thi n cán cân thương m i”, vì th n u c coi t giá
80


h i oái là m t trong nh ng rào c n cho xu t kh u, l p lu n c n ph i gi m giá
VND m i có th c i thi n cán cân thương m i s là chưa n. Do cơ c u m t hàng
xu t kh u c a Vi t Nam có nhi u b t c p, 70 -80% u vào c a m t hàng xu t
ng trên th trư ng
kh u là nh p kh u, trong khi xu t kh u l i l thu c vào bi n
i u ki n thương m i cũng như bi n
qu c t v ng giá c . khía c nh nh p
kh u, t giá h i oái không h n h n ch nh p kh u, thông qua ó h n ch
nh p siêu. Do xu t kh u nhi u, nhưng h u h t d ng thô, giá tr gia tăng trên
t ng ơn v xu t kh u không cao, trong khi nh p siêu r t l n, ch y u t Trung
n 80-90%/t ng kim ng ch nh p kh u). Như v y s ph thu c c a
Qu c (chi m
giá c trong nư c vào giá c th trư ng qu c t khá l n. Do ó, các ý ki n cho
r ng c n x lý t giá theo hư ng tăng khuy n khích xu t kh u, ch ng nh p
kh u là tr c ti p ho c gián ti p thu h p vai trò c a t giá, trong khi t giá h i
như cán cân thanh toán, n qu c gia, th
oái còn liên quan n hàng lo t v n
trư ng ti n t , th trư ng ch ng khoán và b t ng s n. Ch xét riêng m i quan
h gi a t giá v i n qu c gia cũng cho th y c n r t th n tr ng trong vi c nâng
ng. N qu c gia c a Vi t Nam ch y u là n nư c ngoài
hay gi m giá c a ti n
(kho ng 40% GDP), n u gi m giá ti n t thì nh hư ng không nh n n qu c
gia. V i cơ c u n công c a Vi t Nam nghiêng v n nư c ngoài, thì khi t giá
i u ch nh tăng lên, s d n n r i ro n công do lãi su t bi n ng theo xu
hư ng tăng. Như v y s d n n chênh l ch lãi su t quá l n gi a th trư ng trong
nư c và th trư ng qu c t , s làm gia tăng m c ôla hóa và ti p t c t o áp
l c lên t giá h i oái. Vì v y, khi c n i u ch nh t giá không ch t nó trong
m i quan h v i xu t, nh p kh u, mà còn ph i xem nó trong m i quan h v i u
tư, lãi su t và vay n nư c ngoài … trong chi n lư c chung là nâng cao uy tín
và v th c a VND, hư ng nm t ng ti n t do chuy n i trong khu v c.

Vi c tích c c th c hi n chính sách t giá ngày càng linh ho t là nhân t quan tr ng
giúp Vi t Nam h i nh p vào n n kinh t th gi i m t cách hi u qu , t o i u ki n cho
th trư ng ngo i h i c a Vi t Nam tr nên phong phú hơn, a d ng hơn và cho phép
các ngân hàng cũng như các doanh nghi p Vi t Nam ư c t do l a ch n nhi u ng
ti n khác nhau nh m góp ph n qu n lý r i ro t giá.
81


b. Cơ ch lãi su t:

i theo hư ng tích c c hơn so v i trư c ây.
Chính sách lãi su t ã có nhi u thay
nâng cao hi u qu ho t ng tài tr xu t nh p kh u, NHNN ph i xây d ng chính sách
lãi su t h p lý t o i u ki n thu n l i cho huy ng và cho vay.

NHNN c n linh ho t, ng b trong i u hành các công c chính sách ti n t , lãi su t
ki m soát m t b ng lãi su t th trư ng
tái c p v n, lãi su t chi t kh u m c h p lý,
i v i TCTD v i kỳ h n dài hơn, kh i
theo ó NHNN tích c c h tr thanh kho n
lư ng l n hơn so v i trư c ây thông qua tái c p v n và hoán i ngo i t và ch o
các NHTM. NHNN gi vai trò ch o trong cung ng v n và i u ch nh lãi su t gi m
d n phù h p di n bi n n n kinh t , m b o an toàn h th ng ng th i có chính sách
h tr cho các ngân hàng c ph n quy mô nh ti p c n ư c v n thanh kho n giá r
hơn, th i h n n 3 tháng nh m tăng thanh kho n. Hình thành ng b và phù h p các
o, như lãi su t cơ b n, lãi su t tái c p v n, lãi su t chi t kh u, lãi su t
m c lãi su t ch
vay qua êm và lãi su t nghi p v th trư ng m nh m ch ng i u ti t lãi su t th
trư ng và các hành vi cho vay, i vay c a các thành viên trên th trư ng ti n t .

Theo dõi, giám sát ch t ch di n bi n th trư ng ti n t trong nư c và d báo v tình
hình cung - c u v n, lãi su t, t giá; thi t l p h th ng thông tin ánh giá di n bi n
th trư ng; tăng cư ng thanh tra, giám sát và k t h p v i n m b t tình hình ho t ng
kinh doanh c a t ng NHTM x lý k p th i các v n phát sinh, m b o an toàn h
th ng.

i u hành lãi su t theo hư ng n nh và m c h p lý, k t h p v i i u ch nh linh
ho t nghi p v th trư ng m và các công c chính sách ti n t khác nh m ki m soát
m c tăng các ch tiêu ti n t phù h p v i m c tiêu kinh t vĩ mô.

K t lu n chương 3

BIDV HCMC cũng như các NHTM Vi t Nam c n ph i luôn không ng ng c i ti n,
nâng cao năng l c kinh doanh c a mình, tìm ki m và th c hi n các gi i pháp kh c ph c
h p tác và h tr t t hơn ho t
hi u qu nh ng h n ch t n t i ng s n xu t kinh
doanh XNK c a các doanh nghi p XNK, thúc y nhau cùng phát tri n.
82


Bên c nh nh ng gi i pháp ki n ngh chính ph xem xét, BIDV HCMC c n cân nh c
th c hi n các gi i pháp liên quan n quy trình quy ch , chính sách, nghi p v , nhân
s , công ngh c a mình. Các gi i pháp c n ư c ti n hành ng b và tri t , trong ó
c n chú tr ng vi c xây d ng thương hi u m nh, hoàn thi n quy trình cho vay, nâng cao
năng l c c a chuyên viên, thư ng xuyên c i ti n nâng c p công ngh ngân
trình
i tư ng khách hàng và a
hàng, phát tri n a d ng s n ph m tài tr XNK, m r ng
d ng hóa các lo i hình d ch v ngân hàng h tr khách hàng.
K T LU N

Kinh t ngo i thương nói chung và XNK nói riêng cùng v i ho t ng tài chính
ngân hàng có vai trò và ý nghĩa quan tr ng i v i s nghi p phát tri n kinh t , phát
t nư c. Nhà nư c và các t ch c
tri n s n xu t, công nghi p hóa và hi n i hóa
c bi t các t ch c tài chính ngân hàng c n tăng cư ng quan tâm xúc ti n
kinh t ,
h tr ho t ng kinh t này ngày càng phát tri n nhanh, hi u qu và b n v ng,
góp ph n ngày càng nâng cao uy tín, năng l c c a các doanh nghi p Vi t Nam và
tên tu i c a các NHTM Vi t Nam trên th trư ng khu v c và qu c t .

i v i lĩnh
Tuy nhiên, trên th c t s tài tr c a các NHTM, c a BIDV HCMC
v c ngo i thương, ho t ng XNK v n còn m t s h n ch do nhi u nguyên nhân
khác nhau làm cho ngành kinh t quan tr ng này chưa phát huy t i a hi u qu
u có th kh c ph c ư c dư i s h tr c a
c a nó. T t c nh ng h n ch này
nhà nư c, s tham gia tích c c c a các c p các ngành cùng v i s n l c c i cách t
phía các doanh nghi p XNK,các NHTM nói chung và BIDV HCMC nói riêng.

Các gi i pháp ư c xây d ng u mang tính kh khi, k t h p phát tri n tài tr
XNK và phòng ng a r i ro – ây chính là i m m i c a lu n văn. N u ư c th c
hi n ng b và tri t s có th giúp BIDV HCMC phát huy hi u qu ho t ng
tín d ng và tài tr XNK c a mình, th c hi n t t s m nh h tr phát tri n kinh t
ng ngo i thương góp ph n thúc
c a ngân hàng và cùng v i ho t y kinh t phát
tri n.
TÀI LI U THAM KH O

1. PGS.TS Nguy n ăng D n (2007), Nghi p v Ngân hàng thương m i, Nhà
xu t b n th ng kê.
2. Ti n sĩ H Di u (2001), Tín d ng Ngân hàng, Nhà xu t b n th ng kê.
3. GS.TS Lê Văn Tư – Lê Tùng Vân (2006), Tín d ng xu t nh p kh u thanh toán
qu c t và kinh doanh ngo i t , Nhà xu t b n t ng h p TP. H Chí Minh.
4. TS Nguy n Minh Ki u (2008), Th trư ng ngo i h i và các gi i pháp phòng
ng a r i ro, Nhà xu t b n th ng kê.
5. Th i báo kinh t Sài Gòn (2009 – 2010).
6. Tài li u khác trên Internet:
www.mot.gov (trang web c a B Thương M i),
www.mof.gov (trang web c a B Tài Chính),
www.bidv.com.vn (trang web c a Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam)
www.vneconomy.vn (trang web c a Th i báo Kinh t Vi t Nam)
www.sbv.gov.vn ( Trang web c a Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam)

Top Download Thạc Sĩ - Tiến Sĩ - Cao Học

Xem thêm »

Tài Liệu Thạc Sĩ - Tiến Sĩ - Cao học Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản