Đề tài: Kế toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán

Chia sẻ: ticon02

Hàng hóa được mua về để bán (không cần chế biến thêm). Thành phần tồn kho và gửi đi bán sản phẩm dở dang: Sản phẩm chưa hoàn thành và sản phẩm hoàn thành chưa làm thủ tục nhập kho. Nguyên liệu, vật liệu tồn kho, gửi đi gia công chế biến và đã mua đang đi trên đường.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản