Đề tài : “KINH TẾ NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM"

Chia sẻ: buiduongson3

Nước ta bắt dầu dổi mới nền kinh tế từ những năm chín mươi cho đến nay đã qua mười năm .Trong dó vai trò chủ đạo, dẫn dắt, điều tiết nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần của kinh tế Nhà nước luôn được Đảng quan tâm, coi trọng và đã đạt được những thành tựu bước đầu rất khả quan cả trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, cả đường lối đối nội và đối ngoại của đất nước.Để phát triển nền kinh tê theo định hướng XHCN trong Nghị quyết Đại hội Đảng IX...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề tài : “KINH TẾ NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM"

Luận Văn
Đề Tài

KINH TẾ NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở

VIỆT NAM
1
Mục Lục
PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................... 3
PHẦN HAI:NỘI DUNG ĐỀ TÀI .................................................................... 5
I. Vai trò của Kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng
XHCN: .............................................................................................................. 5
1 Kinh tế Nhà nước: .......................................................................................... 5
2. Kinh tế Nhà nước có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường .............. 6
II. Kinh tế Nhà nước ở Việt nam hiện nay. ....................................................... 7
1. Những thành tựu đã đạt được trong hơn 10 năm đổi mới : ......................... 7
2. Những tồn tại và hạn chế của kinh tế Nhà nước. ........................................ 10
III. Quan điểm và một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò chủ đạo Kinh tế
Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN : .......................... 13
1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với thành phần kinh tế Nhà nước. 13
2. Một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò chủ đạo Kinh tế Nhà nước: ..... 14
a.Định hướng phát triển và chấn chỉnh lại một bước việc phân loại DNNN
hoạt động công ích và hoạt động kinh doanh. ................................................ 15
b. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổng công ty Nhà nước,
hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh. ...................................................... 15
c. Đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN, thực hiện giao, bán, khoán kinh doanh, cho
thuê, sát nhập, giải thể, phá sản DNNN. ........................................................ 16
d. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và sửa đổi bổ
sung về cơ chế chính sách. .............................................................................. 16
PHẦN KẾT LUẬN ......................................................................................... 18
2
PHẦN MỞ ĐẦU

Nước ta bắt dầu dổi mới nền kinh tế từ những năm chín mươi cho đến
nay đã qua mười năm .Trong dó vai trò chủ đạo, dẫn dắt, điều tiết nền kinh tế
hàng hoá nhiều thành phần của kinh tế Nhà nước luôn được Đảng quan tâm,
coi trọng và đã đạt được những thành tựu bước đầu rất khả quan cả trong lĩnh
vực kinh tế, chính trị, xã hội, cả đường lối đối nội và đối ngoại của đất
nước.Để phát triển nền kinh tê theo định hướng XHCN trong Nghị quyết Đại
hội Đảng IX đã khẳng định chủ trương nhất phát triển nền kinh tế nhiều thành
phần, các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật, cùng phát triển lâu
dài, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ
đạo và quuyết định, kinh tế Nhà nước cùng kinh tế tập thể trở thành cơ sở
vững chắc của nền kinh tế quốc dân và một lần nữa nhấn mạnh nhiệm vụ
“Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế Nhà nước để thực hiện tốt vai trò chủ
đạo nền kinh tế”. Có như thế mới phát huy được đặc diểm của kinh tế XHCN

Nhằm thể hiện rõ vai trò của thành phần kinh tế Nhà nước trong nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi kinh tế Nhà nước phải
đổi mới để giữ vững vai trò chủ đạo, thúc đẩy các thành phần kinh tế khác
cùng phát triển. Vì vậy việc nghiên cứu những giải pháp để phát huy vai trò
chủ đạo của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa ở Việt nam hiện nay là hết sức quan trọng. Với tầm quan trọngcủa
nó em đã chọn đề tài :

“KINH TẾ NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO TRONG NỀN KINH
TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM"
3
Ngoài phần mở đàu và phần kết luận Đề tài bao gồmChương1 Vai trò của Kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường
định hướng XHCN

1.1 Kinh tế Nhà nước

1.2 Kinh tế Nhà nước có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị
trường

Chương2 Kinh tế Nhà nước ở nước ta hiện nay

2.1 Những thành tựu đã đạt dược trong hơn 10 năm đổi mới

2.2 Sự hạn chế và những tồn tại của kinh tế Nhà nước

Chương3 Quan điểm và giải pháp tăng cường vai trò chủ đạo Kinh tế
Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

3.1 Quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với thành phần kinh tế
Nhà nước.

3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò chủ đạo Kinh tế Nhà
nước.

a Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổng công ty
Nhà nước, hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh.

c Đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN, thực hiện giao, bán, khoán kinh
doanh, cho thuê, sát nhập, giải thể, phá sản DNNN.

d Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và
sửa đổi bổ sung về cơ chế chính sách.
4
PHẦN HAI:NỘI DUNG ĐỀ TÀI
I. Vai trò của Kinh tế Nhà nước trong
nền kinh tế thị trường định hướng XHCN:
1 Kinh tế Nhà nước:
Kinh tế Nhà nước là những đơn vị, tổ chức trực tiếp sản xuất kinh
doanh hoặc phục vụ sản xuất, kinh doanh mà toàn bộ nguồn lực thuộc sở hữu
Nhà nước hoặc một phần phụ thuộc sở hữu Nhà nước chiếm tỷ lệ khống chế.
Như vậy, kinh tế Nhà nước được hình thành thông qua việc Nhà nước đầu tư
vốn xây dựng mới từ vốn ngân sách nhà nước hoặc thông qua quốc hữu hoá
các xí nghiệp tư nhân.

Kinh tế Nhà nước bao gồm các doanh nghiệp Nhà nước, các tổ chức
kinh tế, tài chính thuộc sở hữu Nhà nước như hệ thống ngân hàng, kho bạc,
dự trữ quốc gia, và toàn bộ tài sản thuộc sở hữu Nhà nước.

Kinh tế Nhà nước rộng và mạnh hơn bộ phận doanh nghiệp nhà nước.
Để nắm rõ được hai phạm trù này và nhận thức đầy đủ hơn vai trò kinh tế nhà
nước là một bước phát triển về nhận thức thực tiễn nền kinh tế nước ta trong
quá trình đổi mới

Ta cũng cần phân biệt sở hữu Nhà nước với thành phần kinh tế nhà
nước. Phạm trù sở hữu Nhà nước rộng hơn phạm trù thành phần kinh tế nhà
nước, thành phần kinh tế Nhà nước trước hết phải thuộc sở hữu Nhà nước,
nhưng sở hữu nhà nước có thể do các thành phần kinh tế khác sử dụng. Thí
dụ: đất đai, Nhà nước đại biểu cho toàn dân sở hữu, nhưng kinh tế hộ, hợp tác
xã nông nghiệp, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác sử dụng.
Ngược lại, sở hữu Nhà nước không phải là kinh tế Nhà nước, chẳng hạn Nhà
nước góp vốn cổ phần chiếm tỷ lệ thấp vào các doanh nghiệp thuộc các thành
phần kinh tế khác, thông qua liên doanh, liên kết gọi là thành phần kinh tế tư


5
bản Nhà nước.

2. Kinh tế Nhà nước có vai trò chủ đạo
trong nền kinh tế thị trường
Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nền kinh tế nước ta là nền
kinh tế nhiều thành phần đang trong quá trình chuyển đổi. Các thành phần
kinh tế tồn tại, hoạt động đan xen lẫn nhau, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh với
nhau, luôn vận động và có sự chuyển hoá trong quá trình phát triển. Thành
phần kinh tế Nhà nước có vai trò mở đường dẫn dắt cho nền kinh tế Việt Nam
phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để giữ vững định hướng xã hội
chủ nghĩa đối với nền kinh tế, cần phải tạo điều kiện cho thành phần kinh tế
Nhà nước lên nắm vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, là nhân tố
chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và lâu bền. Phát huy lợi thế nguồn
vốn lớn từ ngân sách; lực lượng đào tạo chuyên sâu về trình độ quản lý, trình
độ kỹ thuật; trình độ kỹ thuật, công nghệ hiện đại; quan hệ kinh tế rộng lớn
trong và ngoài nước, kinh tế Nhà nước có chức năng tạo lập cơ sở vật chất hạ
tầng, sản xuất các hàng hoá dịch vụ công cộng, hỗ trợ, chi phối các thành
phần kinh tế khác. Tuy nhiên vai trò chủ đạo ở đây không có nghĩa là chiếm
tỷ trọng lớn mà để giữ vai trò này thành phần kinh tế Nhà nước phải nắm
được những ngành then chốt, những lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế
quốc dân như công nghiệp nặng, giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng ...

Năm 2002 ta đã thu dược những kết như :tăng trưởng GDP 7,04%, tổng
kim ngạch xuất khẩu tăng 16%, giá trị sản xuất các ngành công nghiệp tăng
14%, lạm phát giảm xuống mức không quá 5% ... Trong đó, riêng khu vực
kinh tế Nhà nước chiếm 39,7% GDP, đóng góp gần 40% tổng nộp Ngân sách
nhà nước và 50% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Thành phần kinh tế Nhà
nước đã thực sự chứng tỏ vai trò chủ đạo, chi phối và thúc đẩy toàn bộ nền
kinh tế quốc dân phát triển theo đúng quỹ đạo theo định hướng xã hội chủ
nghĩa.

6
II. Kinh tế Nhà nước ở Việt nam hiện
nay.
1. Những thành tựu đã đạt được trong
hơn 10 năm đổi mới :
Theo đường lối chủ trương chỉ đạo qua các Đại hội Đảng VI ,VII, VIII
và gần đây nhất là Đại hội Đảng XI, kinh tế Nhà nước nói chung, DNNN nói
riêng đã được sắp xếp lại một bước khá căn bản, đã giảm quá nửa số doanh
nghiệp (những doanh nghiệp nhỏ và yếu kém), những doanh nghiệp còn lại
được củng cố một bước. Cơ chế quản lý được hình thành ngày càng hoàn
thiện giúp các doanh nghiệp chuyển đổi và thích nghi dần với các quy luật của
kinh tế thị trường trong bối cảnh nền kinh tế mở và hội nhập quốc tế.

Từ 1990 đến nay nước ta đã tiến hành 3 lần tổ chức sắp xếp lại hệ
thống DNNN. Lần thứ nhất (1990 - 1993), tổ chức lại sản xuất kinh doanh của
các doanh nghiệp quốc doanh với mục tiêu thay thế nền kinh tế kế hoạch
mang tính hành chính bằng một nền kinh tế sản xuất hàng hoá nhiều thành
phần theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Kết quả sắp xếp
trong giai đoạn này về số lượng đã cắt giảm 1/2 số doanh nghiệp Nhà nước,
về mặt kinh tế đã có sự thay đổi căn bản trong tư duy kinh tế: doanh nghiệp
Nhà nước lấy lợi nhuận làm mục tiêu cơ bản, nhưng vẫn đảm nhận vai trò làm
hình mẫu cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; doanh
nghiệp Nhà nước thực hiện cả hai khâu sản xuất và lưu thông phân phối;
DNNN không còn bị bó hẹp kinh doanh theo ngành và lãnh thổ; DNNN bắt
đầu biết đến khái niệm cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác trên thị
trường.

7
Đổi mới DNNN lần thứ hai (1994-1997), Chính phủ tiến hành thành
lập các DNNN với tổng vốn chủ sở hữu chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số vốn của
doanh nghiệp Nhà nước, đó là các tổng công ty 91, tổng công ty 90. Việc sắp
xếp này đã hình thành các Tổng công ty Nhà nước chi phối được những
ngành kinh tế quan trọng như điện năng, dịch vụ bưu chính viễn thông, hàng
không, vận tải đường sắt, viễn dương, giao thông vận tải, xây dựng.... Một số
tổng công ty đã trở thành hạt nhân của những tập đoàn kinh tế đa ngành.

Cuộc đổi mới DNNN lần thứ ba, thực hiện hạ cấp sở hữu thông qua
giao bán, khoán, cho thuê, chuyển thành công ty cổ phần đối với các DNNN
không có vai trò then chốt cần Nhà nước nắm giữ, vốn sở hữu nhỏ, hoạt động
kinh doanh không có hiệu quả...

Hiện nay doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta được tổ chức lại theo hình
thức và cơ cấu: 17 tổng công ty 91, 76 tổng công ty 90 và trên 4.000 doanh
nghiệp Nhà nước độc lập. Đến năm 2002 cả nước đã sát nhập hơn 3.500
doanh nghiệp, giải thể khoảng 4.500 doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), cổ
phần hoá gần 500 doanh nghiệp Nhà nước. Nhờ vậy trình độ tích tụ và tập
trung vốn trong DNNN được nâng lên. Số DNNN có vốn dưới 1 tỷ đồng đã
giảm đáng kể và số DNNN có vốn trên 10 tỷ đồng tăng từ 10% lên 35% từ
năm 1994- 2002, sản xuất kinh doanh phát triển và hiệu quả được nâng lên rõ
rệt.

Đóng góp của khu vực kinh tế Nhà nước trong tổng sản phẩm quốc nội
(GDP) qua các năm (tính theo đơn vị %) :


Các khu Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm
vực kinh
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
tế

GDP 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

KTNN 3 3 4 7 6 6 5
0 9 0 0 9 0 3


8
,
5
8
4
7
1
2
6
_
3
5
4
5
6
4
9
3
0
3
9
0
,
,
,
2
5
2
5
8
4
1
_
_
4
5
3
5
4
5
6
0
2
9
3
0
3
0
,
,
,
,
1
7
9
5
2
5
8
_
_
_
_
4
5
4
5
3
5
0
0
5
2
9
3
,
,
3
,
,
2
4
5
,
7
9
5
_
_
5
_
_
3
5
4
_
5
4
5
9
0
5
0
2
,
,
3
,
,
9
0
,
4
5
7
_
_
5
_
_
4
4
3
_
5
4
5
0
9
8
5
0
0
,
,
2
,
,
5
1
7
,
0
4
_
_
7
_
_
4
4
3
_
4
3
5
0
7
9
5
9
8
0
,
,
0
,
,
0
7
0
,
1
7
0
_
_
4
_
_
3
4
3
_
4
3
4
8
7
9
5
7
9
9
,
,
0
,
,
7
1
2
,
7
0
1
_
_
0
_
_
3
4
3
_
4
3
4
9
6
9
4
7
9


9
_
7
9
,
1
,
7
2
0
_
7
1
Đ
_
T
4
_
3
N
4
K
6
9
7
,
N
_
T
,
_
N
7
2
0
Đ
Q
_
1
7
0
T
D
_
3
N
4
K
9
0
7
6
7
N
T
,
0
,
_
N
7
,
0
1
Q
_
7
4
0
Đ
D
_
_
T
4
K
0
7
6
6
N
T
6
0
,
9
_
N
,
3
,
_
Q
0
7
_
4
4
Đ
D
7
_
0
T
7
,
6
6
N
0
6
0
4
,
9
N
0
,
_
3
,
,
7
0
9
_
,
4
8
,
7
4
0
1
,
_
6
0
6
_
4
6
5
9
0
1
_
,
3
,
,
0
9
3
,
4
8
,
_
4
5
0
1
7
_
6
_
,
6
5
0
1
4
,
3
,
2
0
_
3
,
8
,
9
_
5
2
0
,
7
_
_
1
,
5
2
1
_
4
3
3
2
1
_
,
7
,
0
9
5
3
2
,
_


10
_
0
5
1
2
3
1
_
0
1
3
,
7
5
2
0
,
4
_
,
7
3
2
0
_
5
1
_
0
2
1
4
3
,
3
2
,
0
4
7
,
_
3
7
3
2
_
4
5
1
_
9
0
4
,
1
(
,
1
0
4
3
N
3
,
_
g
_
4
5
7
3
u
7
9
0
_
,
1
(

7
1
0
4
3
N
n
,
_
g
:
3
7
4
u
_
7
9
,
_
1

T
7
1
4
(
n
h
,
_
N
:
4
3

g
6
7
_
i
u
,
_
T
_
1
7
(

h
b
Đ
_
N
n
T
4

á
g
:
6
7
N
i
o
u
N
_
,
1
_

0
T
b
Đ
_
K
n
0
h
T
4
á
i
:
N
6

0
o
n
N
_
i
_
h
0
,
T
Đ
K
4


11
_
T
i
b
h
0
6
N
t
n
á

0
,
N
ế
h
o
i
3
0
)
_
,
0
7
4
.
t
K
b
,
0
_
ế
i
á
4
6
)
n
o
_
,
T
,
9
3
.
h
4
N
,
_
_
K
1
7
N
6
t
i
_
,
T
,
1
ế
n
4
3
N
:
0
_
)
h
_
N
,
9
7
.
0
,
,
K
t
_
1
4
:
1
_
i
ế
_
T
2
1
9
n
)
,
0
N
,
K
.
h
2
,
1
N
i
_
0
_
1
_
n
1
t
T
3
1
:
0
h
,
2
ế
N
,
3
,
0
N
_
2
K
_
t
n
1
_
1
i
ế
3
1
h
2
:
n
,
3
,
à
7
,
h
2
n
_
3
K
_
1
_
h
1
n
i
4
1
t
3
à
ư
,
3
n
,
ế
3
,

3
h
_
7
n
_
c
_
n
1
ư
(
1
3


12
4
,
t

h
N
,
7
g
c
à
ế
T
3
_
u
_
1
N

_
4
n
Q
T
,
(
n
ư
h
D
N
3
N
:
_

à
Q
g
_
c
:
D
u
(
T
n

N
h
ư
n
K
T
:
g


:
u
N
i
c

n
K
Q
T
n
b
h
i
D
h
:
á
n
T

o
t
:
h
N
i
T
ế
Q
h
K
t
K
D
b

i
n
ế
i
á
i
n
g
n
:
o
h
o
n
h
b
à
g
K
K
á
t
o
t
i
ế
n
à
ế
)
h
K
q
i
h
.
i
u
n
t
n
t

q
g
T
ế
h
c
u
o
ế
N
)

à
N
.
t
d
c
i
n
ế


13
)
o
g
:
T
.
a
d
q
o
N
n
o
u
à
K
N
h
a

i
T
c
n
:
N
q
h
N
T
d
u
K
N
o

t
i
:
N
T
a
c
ế
n
N
n
h
K
:
N
h
d
n
i
o
h
t
n
Đ
:
a
à
ế
h
à
T
n
u
Đ
N
h
n
t
à
N
ư
h
ế
t
u

à
ư
:
T
c
n
t
N
n
h
n
ư
Đ
N
ư
à
ư
à
T


n
u
:
N
c
n
c
ư
Q
ư

t
Đ
D

n
c
ư
à
T
c
g
u
:
N
o
n
Q
à
g
ư
t
K
D
T
o

ư
i
N


14
à
c
n
:
Q
i
n
h
D
n
ư
K
g

i
t
:

o
c
ế
n
à
h
K
n

n
i
h
t
g
n

n
o
ế
h
n
h
à
g

i
n
t
n

g
ế
s
g
q
o

n
u
à
n
s
h

i
gl
c
o
n
i
q
à
l

g
n
d
u
i
i
u
h
os
a
c
q
c
u

n
n
u

g
h
d

l
c
o
c
i
t
s

a
T
h


n
d
N
t

u
h
o
N
h
l
a

c
t
i
n
:
T


r


15
ê
t
u
N
h
n
r
t
Đ
N
ê
h
c
à
T
c
n


u
:
N
h
N

c
t
Đ
n
r
h
ư
à
:
g

ê

u
n
Đ
g
ư
t
à

c
r

ư
u
t
h
ê
c
t


n
t
h
n
ư
ư
à
t
c
g

n
h
o
c
n
h
t

à
ư

i
n

p
h
g
c
h
t
o

p
h
t
à
n
n
h
à

i
g


n
o
k
n
h
t
à
n
i
h
i
h
n
k
p
à


i
h
n
n
n

h
g
n


16
t
n
h
s
ế
p


t
k
h

n
N
ế
i

g
n
l
h
n
h
à
N
h
i
s

h
k


n
t
n
à
i
u
g
ư
ế
n
l

n
h
c
i
s
c
ư
Nt

h
u
t
c
à
ế
l
h
c
i

n
N


t

c
ư
h
u


à
t
c
h
s
r
c

n
ê


s
t
ư
n
c

h

t
t
ó

c
r
h
c
h
ê

v
ó

n
t
s
a
h
n
t
i
v

g
c
r
a
c
h
ê
i
c

t
n


17
r
ó
s

n
ò
t

g
c
r
v
t
h
ò
a
c
h
t

h
i
ó
à

n
i
c
n
g
v
h
t
p
i
r
a
h
t
h
ò
i
p
à


p
h
n
i
c
t

h
,

r
n
h
i
ò
p
à
t
,
k
h
n
p
c
i

h
ú
t
h
n
c

i
h
p
ú
i
k
h
đ
c
,
p
t
i


h
ế
n
y
đ
t

h

h
i
N
k
y
ú
,
h
t
i
o
c
à
ế
n
à
t
h
o
đ
h
n
N
t
à

ú
ư
h
b
n
y
c

à
ế18

c
t
b
đ
n
N
t
n

o

ư
h

y
h

à
n

c

c
n
t
t
k
n
b
o
ư
s
i

à
h

k
n

c
h
i
n
c
n

b
c
t
t
s
n

ó
h
ế

t
k
n
v
c
q
ế
i

a
c
s
u
n
i
ó

q
h

c
u
k
v
t

i
a
c
t
r
d
c
ế
n
ò
i
ó
â
h
n
d
q
c
v
t
â
u
h
a
t
r
p
n

ế
ò
i
h
c
á
q
p
c
t
r
t
d
u
h
á
â

i
ò19
t
n
c
i
r
,
p
c
i
t
p
d
h

r
h
â
t

i
á
n
h
i

t
ú
,
p
đ
n
p
c
h
ú
h
t

n
r
á
đ
h
i
g
i
t

ú
,
n

y
c
q
g
n
t
u
r
t
đ
h

q
đ
i
o

ú
u
ú

à
y
c
đ

n

g
t
đ
đ
b
o

,

q
ú

à
y
o
u
n
,

g
n
t
ó

b
o
p
g
đ
q
n

à
ó

u
n
p
o

k
n
h
,
i

b

p
đ
n

n
g

h20

ó
o
k
n
t
v
n
p
,
i

à
ế
n
o
v
p
g
h
à
h
ó
q
k
v
o

p
u
i
t
i

ế
n

v
p
c
h
c
i
v
h
q
t

à

d
u
c
o
n
â

ế
t
ă
n
c
t
n
v
q
g
ă
i
à
p
d
u
n

o
h
â

g
á
n
c
ư
v
t

c
i
p
d
t
n
ư
ă

h
â
t
g

c
á
n
r
n
g
t
i
v
g

p
t
a
c
ă
n
h
t
i
v
ư
n
á
r
a

g
đ
t
i
i
n
ú

t
r
g
c
n
t
ò
ư
g
t
r21
r
v

đ
i
c
ò
a
n
q
ú

h
i
g
u
n

c

g
h
t
v
đ

r
a
đ
q
ú
ò
i

u
n
đ
o

g

c
t
,
c
o
h
r
đ
q

ò
g

u
a
c
ó
o


đ
c
p
,
n
a

h
đ

o

p
g

n
h
ó
o

c
đ

p
,
k


n
i
a
o
p
g
n
k
v
h
ó
h
i
n
c
à

p


o
n
t
h
n
a
p
ế
v
h
t
k
n
i
à

ế
i


o
n
h
n
c
à
n
h
v22
h
k
t
i
à
t
n
à
i
ă

o
ư
ế
n
c

n
h
g
v
t
c
ư
n
i

h
c
ă

t
t
à
ế
ư
n
c
r

g
o
n
t
n
ư
h
g
c
ă
r
g
o

à
ư
n
n
c
v

g
g
a
n
t

ư
i
g
c
n

ư
r

o
c
v

t
k
a
n
r
ò
i
g
t
n
k
r
h
i
n
o
c
v
t

n
h
a
r
h
n
g

ò
i
t
ế
k
n
đ
c
t
t
ế
i


h
r
h
n
o

ò
t

h
h
k
đ
c23

t
i


h
r
ế
n
a
o

ư
t
h

r
t
n
c
đ
n
ư
h
tg


ế
n
a
o
n
đ
g
t
k
n
c

r
h
i


đ
ư

n
a


h
t
k
n
h
g
r
t
i

ư
ế
n

đ

h
ư

n
k

n
g
h
t
i
h
à
ế
n
x
g
đ
h
ã
h

n
x
n
ư
h
t
ã
h

à
ế

n
c
i
g
h
n

t
ư
h
c
i
x
r

à
h
ã
n
o
c

c
g
n24
t
h
g
ư
r
n


x

g
i
ã
n
o
c
h

n
t
ĩ
c
h
n
g
a
h

r
ĩ

i
k
n
o

a
i

n
c
n
g
V

g
h
i
h

k
n
t

V
ĩ
i

t
i
a
ế
n

g
h
n
t

h
k
t
a
ĩ
h
i
m
V
a

ế
n
.
a
i
h
m


t
.
t
h
r
2
V
ư

ế
.
n
i

2
a

n
t
.
N
m
t
g
h
r

h
.
ư


N
n
đ


h
a

n
t
2
n
m
n
g
r

.
g
25
.
h
ư
n
đ

t
g
N
h

n
2

h
ư
n
g
.
n
t


h


n
n
đ

N
g
h

t
n
g
h
ư
n

x

h

i
t
ã
n
n


g
h
g
h
ư
v
i
n

x

à
i
ã
n
t
v
t
g

h
à

c
h
n
h

x

i

i
ã
n
h
t

v
n
c
h

c
n
à
g
h

i
h

i
h
ĩ
ế
c
h
a
n
c
v
h

g
h
à
c
ế
n

h

ĩ

h
V
a
n
a
c
26
i
g

hh
k
a
ế
n
t
ĩ
i
V
a

n
k
c
n
i

i

h
a


m
t
n
a
ế
.
V
t
h
n
i
ế
k
c
a

2
t
i

m
t
.
.
N
ế
n
a
n
h
N
a
2
à
N
k
h
m
.
h
t
i
.

à
ế
n
n
N
2
ư
h
g
h
.

n
N

c
ư
h
t
t
n
N
.

à
ế

g
h
c
n

a
.
n
N
t
n
u
ư
h
t

g
a

à

h
n
u
c
ơ
i
27
n
.
n
t
h
ư
v
t

1
ơ
a

à

n
0
n
u
c
i
.
h
t
n
1
h
ă
0
v

ơ
m
a
n
à
i
n
n
u
đ
ă
1
c
h
v

m
h
0
i
h

à
ơ
đ
ế
n
n
m

ă
h

i
1
m
c

i
0
,
m

h
n
đ

a
ế
n

b
i
ă
i
c
ê
,
m
k
c
h
n
m
b
i

ế
đ

c
ê
n
a

i

n
i
,
h
c
n

k

h
c
m
b

t
i
a

ê
n
ế
n
i
n


28
h
,
h
k

c
N
i
n

b
h
t
n
g
h
n
ê

à
ế
h

h
n
n
t
g
n
c
i
n
N
t
ế
h

ư
h
ế

n
t

à
n
h
i

c
N
b
ế
g

n
.
n
h
t
h
ư
à
i
t
b

a


ế
n
r
u
c
n
o
n
g
n
t
.
ư
h
g
b
t
r

ơ
o

i
a
c
n
v
n
ế
u
.
i
g
n
t
1

r
h
0
c
v
o
b
a
ơ
i
n

u
n
p

g
ă
h
c
t
h
1
m
á
v
r
ơ
0
t
p
i
o
n
đ


29
h


n
t
á
c
g
i
ă
1
r
t
m
0
i
p
v
m

t
h
i

đ
n
n
r
á

i

ă
t
c
,
i
m
k

h
n
t
p
b
m
đ
u
r
h
ê


k
á
n
i
v
h

t
,

u
n
c
m
c
t

b

v
k
r
n
ê
i
k

i
h
n
,
i
c
u

n
c
b
k
v
h

ê
i

k

n
t
c
n
h
ế
h
u
g
c
k
n

N
i
v
t
h
n
ế
n

i

h
à
h
c
ế
n
N
g
n
n
t
k
h30
t
ư
à
ế
i
b

i


n
c
n
N
h
ế
g
ư
h
n
t
t
c

à
r
ò
c
ế
o
b
i
n

ế
c
ư
N
g
n
c
ò

h
t
ó
n
c
à
v
b
r
i
o

c

n
t
h
ó
ò
ư
c
g
r

n

n
c
p
v
o
g
c
h
i
n

ó
c
á

g
n
ò
t
c

g
n
v
n
h
p
i
t

c
h

t
r

n
ó
á
c
t
i

n
g

t
i
n
p
t
h
vk
á
r
à
i
n
h
t
g
u
31
h
v
n
t
r
à

t
v
n
i


k
n
c
h

c

v
u
n
h
n
à
t
k
ế

i
v
k
,
c
i
n

h

h
c
u
b
ế
n
v
i
,
à
t
k
v

c
ế
i

u
b
h
n
c
i
ế

N
h

,
n
h
k
u
à
t
i

b
c
ế
n
i
n
h
i

ế
ư
N
c

u
,

h
t
h
n
c
à
ế

h
b
i
c
n
N
y


ò
ư
h
ế

u
n

à
u
c
y
h
c
n

ế
h
i
ó
c
ư32
u


ò

n
c

y
h
ế

c
u
h
n
ó
ò
h

g
n


n
t
m
n
y
h
c

g
n
ế


ó
t
h
u
n
m

g
n
t

n

h
s
a
t
g


u
i

n
:
m
h
n
g
s
a


v
u
t
n
à
:
g


S
h
i
n
s

a
m

u

n
v
t
p
S
:
t
à

h

c
i
á
h
s
t
p
a
ế

v
h
S
u
,
n
à
á

t
:
r
t
b
c
h
i
p


33

t
i
h

r
á
S

ế
n
i
t

u
,

c

n
t
p
b
h
a
r
h
i
ế
c
i
á


,
k


t
n
u
h
a
n
b
u
t
c
h
i
k
c
r
h
i

v
h
i


u

u
a

n
c
n
y
h
v
k
ế
c
i
k

c
u
h

i
c
u

n
n
a

h
k
v
y
c
i

k
n
ế
h
t
n
c
h
u

ế
h
u

k
n

y
N
t
i
v
g
ế
h
ế

n
u
à
c
m
h
Nh
k
t
n34
ư
à
ế
i
g
n
s

n
h
c
n
N
h
a
m

ư
h
u

n
v

à
:
t
g
à
c
ế
n
m
s
đ
v
ư
N
a

S

à

h
u
t

c
à
:
đ
s
p
b

v
n
a
h
i
c
à
ư
u
á
S


:
t

t
b
đ
c
i

p
t

c
v
l
h
S
r
t
à
á

i
b

t
c
i
đ
l
n
p
á
à


h
t
t
c
c
á
r
c

t
i
d
á
b
l
a

o
c
à
i
n
t
a

k
r
n
d
c
t
h
c
i
h
o
á
u
35
c
l
a
n
n
à
v
g
h
d

k
c
o
c
h

i
n
á
u
a

g
n
c
k
p
h
i
v
k
i
d
n

h
N

n
o
h
c
u
h
p
g
a
à
h
n
t
k
v
N
h
ế
i

h

n
c
ư
à
p
n
N
h

g
h
k
c
n
N
h
à
t
i
ư
h
i
ế
n
c

à

n
h
ò
c
p
ư
N
n

h
t
ư
N
c
à
ế
n
ò

h
h
c
à
v
n
N

à
ư
h
c
n

à
b
h
ò
ư
đ
c
én
c
v
ư36
v
b
n
à


é
h
b
c

ò
i
đ
q
n


v
u

b
t
c
à
y
é
n
q
h
b
đ
l
m
u
v

à
i

ô
y


c
b
c
t
v
m
q
é
á
b
à
ô
u
c
i
l
y
v
à

v

d
t
à
m
o
c
n
ô
q
a
á
l
d
u
n
c
à
à
v
y
h
t
n
à
d
c
r

m
n
o
á
i
d
ô
g
a
c
t
à
h
n
r

n
v
i
h
d

i
à

o
t
p
n
a
v
d
g
n
r
g


à
N
h
à
n
h
i37
à

n
h
v
t
p
g
à

r
n
h
n

ư
N
i
g
n
i

h

h
g
c
à
p

n
à
v
.
g

c
n
N
ò
ư
h
N

n

à
h
.
n
g
c
i
g
à
n

N
n
h
c
ư
u

h

ò

i
.
n
c
d

n
b
o
u
N
g
é
n
c
a
h
ò
d
i

v

n
h
o
.

a
u
b
n
n
N
q
é
h
g
d
h
u

h
o
i
y
v
i
n
a

b

g
n
u
m
é
p
h
ô
q
i
d
u
v38
c

n
o
v
y

ù
p
g
a
à
h
n
m
q
g
c
i
h
d
ô
u
ù

à
y
p
n
v
l
o
g
à
m
t

c
h
ô
ù
i
d
r
l
o
n


à
v
h

g
p
i
n
à
o
i
l
t

c
v
d
r
t
h
o
ù

à
o


n
đ

g
n
i

t
g
n
h
à
v
l
r
g
đ
o
n
h
i
c
t
i
n
h
n
g
v

đ
h
g
à

c

o
h
n
g


h
n

t
.
g
c
n
à
h
c
đ
N
g
n39
é

h
o
c

n
i

h
g

.
n
v
é
u
g

o
c
N
h
c
d
h

n
v
h

o
i
.
g
é
n
a

à
o
g
n
u
N
n
h
h
g
v
c
d
i
à
h
n
o

n
é
g
a
u
g
o
h
n
g
i
h
d

n
à
v

o
g

p
n
a
k
h
g
n
i

n
c
h
n
g
ù
i
h
k
g
à

n
i
h
n
p
g
d
n

h
o
h
l
c
i
a
k
n
o
ù

d
i
g

n
p
o
n
h
i
g
,
a
h

c40
n
h
l
ù
c
h
d
k
o
n

,
o
i

g
p
a
n
t
i
l
c
n
h
q

đ
h
o
u
p
,
d

o


o
n

i
n
q
c
a
g
t
u

n
h

p
h
c
đ
o
l
ý
n
,
h


q

n
t
l
v
u
c
n
g
à
ý


g
đ
n
p
c

v
c
h
n
t
à
q
h

g
l
r
ê
ý
u
é
n
t
n

o
g
c
v
n
h
r
ê
à
v
c

ù

h
n
l
n
ý
é
g
t
g
c
n
o
r
ù
ê
v
g
c
m
n
à
v
h

g
n

é41
c
t
h
o
m
ù
r
n
đ

ê
n
g
v

t
n
g
à

a
h
n
đ
m
c

h
n
b


ù
g
a
t
k
n
à
i
g
n
b
đ
n
h
t
à

m
h


a

n
o
t
d
k
g
t
b
o
i
h
r

à
đ
a
n

a
o

n
h
a
h
k
s
r
t
,
d
i

a

b
o
n
o
à
c
a
h
c
s

n


r
p
h
d
n
a
t
,
o
h
c

q
a

s
o
u
c
n
t
nh
h
r
n
p
,
c
a42
n
t

l
q
c
s
r
h
n
ý
u

a
h


p
k
v
n
t
h
c
à
q
ô

u
r
l
t
k
a
n
ý

r
g
h
n
ô
h
ê
v
t
l
đ
n
à
á
g
k
ý
r
t
n
h
a
c
r
g
đ
ô
n
ù
v
á
h
n
ê
à
c
g
n
t
ó
g
k
đ
h
m
c
r
c
á
ô

ù
ê
t
ó
t
n
r
o
g
n
đ
c
t
g
c
đ

m
ù
r
o
ó
á
a

n
c
n
t
g
t
h
g
b
í
à
đ
m
r
o
c
n


h
n
ó
a
t43
í
g
t
k
n
t

b
đ
h
c
r
o
à

u
h
o
n
a
k
í
n
r
v
h
n
g
a
t
b

u
h

à
c
s
o
n
v
k
h

k

h
í
r
t
i
u
n
c
a

n
h

o
h
k
v
n
s
i
k
h

r
t
n
c
h
a
ế
h
u
t
c
k
r

s
t
i
v
a
n

ế

n
h
à
h
c
n
t

h
t
k
r
n
ư
à
ế
i
a
h

ô
n
c
n
h
t
ư
h
g
r
v

à
t
k
a

c
ế
đ
h
n44
i
n
á
ô
h
v
ư
n
n

h
g
k
i
c
à
h
a
c
đ
ô
u
v
ó
á
n
.
h

ư
n
g
t
a
i

g
D
u
c
đ
r
.
n
o
c
á
a
h
v
ó
n
n
D
a

g
t
h
o
u
i
r
a
.
c
n
h
o
ó
g
D
h
í
n
h
o
a
n
g
t
i
n
a
u
h
r

g
n
.
c
o
p
k
h
n
i
D
h
í
g
N

o
u
n
p
g
a
h
c
à
n
v
h
N
i
h

k
í

c
h
n
ư
à
p
n
u
h

g
k45
c
n
N
h
i
v
k
ư
i
n

h

à

h
c
u
ò
c
p
n
t
k
v
c
ư
N
ế
i

d
ò

h
n
c
c
à
n
h
n
h
k
d
c
n
à
t
i
t
à
ò
ư
ế
n
r

n
h

c
ư
n
i
t
d

h
r
c
à
ế
t

n
ò
r
i
v
n
ê
t

ư
h
n
t
r
d
i

à
r

à
c
t
ê
i
n

n
h
v
ư
t
a

t
r
u
i
c
c

ê

.

t
i
n
v
D
h

c
t
o
a
i46
r
á


a
u
c
t
ê
.
n
c
n
h
n
á
c
D
a
t
g
c

n
o
u
à

g
a
.
c
t
h
n
g
á
i
h
D
à
c

o

p
n
a
h
g
n
g
c
N
h

n
à
á
h
i
g
c
à

n
h
p
g
t


n
h
n
g
ư
N
i
g
à

h

s
t


h
n
c
à
p
n

h
c
n
N
s
x

n
ò
ư
h
t
u

g
n

à

h
c
s
t
x

d
n
u

à
c
ư
t
đ

n
ò

ế
t

n
c47
n
x
t
đ
u
s
r
d
c
t
ế


à
ò
h
t
i
n
ư
ơ
đ
x
t
d
n
h
ế
u
r
à
g
ư

ê

n
ơ
t
n
i
m
n
t

g
h
đ
t
r
i
ư
ế

r

,
m
ơ
n
t
ê
i

n
d
i
g
t
c
u
,
h

t
r
m
ư

ê
l
d

ơ
c
t
n

u
i
n
á
,
g
c
t
h
l


,

d
m
n
t
u

g
c
d
h
i
à
á
c

l
,
n
c

c

h
h
d
n
c

h
u
n
g
á48
v
,
g
à
c
l

h
n

d

h
n
v

c
g
t
â

c
h
n
à
y
h
,

g
n
g
h
t
s
â
v
d

yn
ì
t
c
n
g
g

h
t
â
x

ì
t
s
n
y
v
u
r
t
h
t
n

t
n
g
ì
g
n
â
đ
x
r
s

h
y
ế
u

p

n
h
g
t
â
x
r
ì
t
p

n
h
đ
u
n
h
ư
ế

â
g
ơ
n
t
t
á
n
n
p
g
đ
r
t
t
,

h
ế
á
â
m
ư
n49
m
n
g

ơ
t
a
,
i
n
n
t
p
,
g
h
m
á
h
ư
a
n
â
d
m
ơ
m
,
u

n
ú
h
i
g
n
m
t
l
,
a
á

m
v
ú
n
c
d


n
,
h
u
i
,
v
m
l


ú
a

d
n

c
u
v
c
h
t

v
h
,
l
r
n

m

o
ú
v
d
c
t
v
n


h
g
r

c
,
o
n
v
g
h
k
n

â
d
h
g
t
y
v

i
r
v

c
k
o

t
h
v
h
n
ì
g

i
g
n
â
v50
n
t
h
y

r
v
k
t
đ

h
o
g

i
n
â
r
ì
u
g

n
y
đ
v
n
h
t


k
g
ì
t
ư
u
n
h
i
p
n
r
t
n
đ

h
h
ư

v
â
n
t
à
u

n
g
r
n
t
n
h
p

à
ư
đ
á
h
n


n
â
g
c
u
,
n
ư
h
p

à
m
h
r
t

c
ư
a
á
â
t
n
ư
n
h
,
r


h
t

t
c
à
m
á
ú
a
n
h
n
,
r
c


ư
h
h
n
t

v
m51
ế
c

m
a
,
c
h
ú
n

r
v
n
h
g
ế
n


â
,
t
n
v
m
y
c

ú
g
h
t
n
c
â
ế

r
v
h
y
,
n
o

v
i
n

c
g
p
â
h
t
v
h
i
y
ế
k
r


,
h
o
n
p
c
i
n
,
h
g
t

i
â
v
r
x
i
y

k
o
é
,
p
h
n
h
c
i
g
l
x

h
đ

é
i

v
k
,
u

h
c
l
p
n
i
á

x
h
t
c
é

ư
đ
v
c
i


á
l
,
u
n52
g
c

h
t
u
x
à
đ

n
c
é
ư

g
á
n
u
l
u
c
ư
nh
l
t

n
c
à
ư
g
c
u
á
n
l
r
k


c

ư
h

c
n
t

à
n
c
l
c
k
g
h
n
ru

ư
c

n


h
n
t
c
o

k
c


h
l
r
t
h

ế


o
c
,
n
t
đt
k
g
c
h
n

â
h

g
đ
o
y
ế
n


c
,
q
n
t

c
u
g
h

đ
h
i
â
ế53
n
q

o
y
,
u
n

p
l

t
h
c
g
ý
n

h
â
q
đ
i
y
n
l
u

,
h
ý

n
p
c
à
n
g
x
h
n
é

i
n
h
l
q
i
ư
à
ý
u
l
,
ph
c
n
x

,
ư
h
c
é
i
,

à
l
á
k
ý
c
l
h
,
n

x
ô
ư
n
é
n
k

h
g
c
g
h
c
à
u
á
l
ô
,

c

t
n
h
g
k
ư
n
c

h

l
g
á
t
ô

u
c
t
h
n
,
cg
n
p
k
g54
t
h

l
u
t

h
ô


r
p

c
n
u
g

t
l
n
k
g

h


r
t
u
p
h
o
c
v
n


c
à
g
t

k
t
o

r
v
u

đ
h
à
n
p

o
c
h
o
g
ng
t
n
v
h
r
g
h
à
u
q
đ
o

o
n
u


g

n
t
n
g
à
h
v
đ
n

à
q

l
h
g
o
ý
u
n
,
à

g
n
n
h
q
l
,
g

à
u
l
ĩ
à
n
ý

h
g
n
l55
ĩ
h
ư
n
l
v
,
n

h

h
g
c
à
ý
c
l
à
,
v
ĩ
n
c

n
k
ư
h
c
,
h

à

ô
c
c
v
l
,
n
y
h

ĩ
g
ư
ế

c
n
k

u
t
h
c
y
c
h
ô
,
ế
h
v

n
t
u


g
k
,
c
t
h
e
y

t
ô
t
ế
c
p
h
n
u
h

g
c
e
,

t
h
n
r
t

t
y
u

h
t
c
h
ế
n
p

.
h
e
u
g

n
,
t
t
v
r

.
c
t
à
u
p
T
h
o
n
r


56
ì

e
g
t
r
T
t
n
.
r
h
v
u
c

à
n
ì
đ
h
n
o
g

h

g
T
t
n
v
r
.
k
đ
n
h
à
ì


g

o
n
à
n
h
k
g
n
t
T

h
đ
r
u
,
n


ì
t

g
n
n
t
h
à
g
l
k
h
,
ĩ
u
n


h
n
đ
k
t
h
,
g

t
h
à
,
h
o
v
n
l
u
k
a
k

h
ĩ


h
c
n
,
t
o
h
,
t

a
c
l
h
c
h
v
ĩ
k
u
h


n
h


c
h
o
t
ô
c
y
,
a


57
n
ế
c
v
g
c
k
u
h

ô

h
,

c
n
c
o
g
a
t
y
c
c
ế
h

n
ô
h
e
u

g

n
,
h
g
c
y
ò

c
t
ế
n
c
h
u
c
g
ô

e
,
l
ò
h
t
n

n

g
.
t
c
h
l
c
n
h
e
h

ò
g

n
T

c
n
h
t
r
u

.
c
ì
l
h
n
d


c

h

u
c
ò
t
T
n
.
đ
r
d
h

ì
đ


l
n
ế
n
u

k
h
T
n
c

r
đ
d
ì
đ


58
ế

h
t

n
ă
n

h
n
u
k
g
n


đ
ă
ế
d
t

n

l
,
t

g
n
h
k
c
n
k
u

ă
đ
h

l
c

n
ế
o
t

c
g
n
a
h
,
n
u
l
c
n
h
kă

h
t
n
c
o
t
,
h
g
a
r
a
c
k
n

ô
h
t
l
h

n

o
r
h
g
c
a
k
n
é
n
c
h
t
m

g
ô

r
k
a
h
n
c
v
é
n
h

g
à
m
h
c
t
c
n
ô
v
k
ò
g
n
r
t59
à
é
a
n
h
g
u
m
n

a
t
h
l
n
h
v

c
g
t
u
à
k
c
ò
h
h
a
é
n

i
t
m
h

t
h

l
c
t
h
v
u

ò
i
a
à
c
n
t

d
r
t

h
l
o
h
n


n
t
i
u
c
g
r

a
đ
o
t
ế
d
h
h
t
ng
t
h
n
u
r
i
n
h
o

ă
đ
d

t
n
ế

h
i
g
n

t
p
h
r
l
n
đ
h

o

ă
ế
v

i
c
n

p
g
c
n60
k
v
h

l
ă
i
n
n
p
i
h
c
g
h
k
t
l
i
v
n
c
n

h


r
t
ế
h

a
n
c
k
p
n
h
v
i
h
c
t
t

ế
n
v

i
h

k
n
r
v
é
a
h
t

k
m
n
t
ế
i
h
u
n
v
r
v
h
à
k
a
v
h

é
n

u
i
m
h
t
c
ế
h
u
v
k

h
v
a
à
é
à
c
u

m
i
t
q
h
v

k
i
u
à

c
h

a
c
q
u
t
u
v
h
t61

à
v
t
h
u
ế
c

r
i
a
.
q
c
o

u
n
t
H
ế

v
g
h

.
c
à
t
i
u
h
r

H
q

o
t
h

ế
u
i
n
ế
u
.

g
t
t
c
n
r
H
h
o
ế

t


n
r
t
u
ế
p
i
g
o
.
t
v
n
h
g
r
ế
H

h

o
t


i
n
u
k
p
h
g
t
i
n
u
r
n
v
h
k
o
ế
h


v
h
n
t
p

u
g
t
k
c
t
ế
i
v
v
k
r
n

k

o
v
h
i
c
u
n

k62
t
n
g
i
h
k
v
ế
n
i

k
h
n
c
h
v
t
t
ế
h
u

k
i
ế
t
N
i
v
h
ế
n

k
v
à
c
h

N
u
i
n
h
k
v
t
ư
ế
i
à
v
k

n

h
n
N
h
q
c
u
ư
h
u
t
m

à

v
ế
c
à

n
c
đ
m
ư
N
q
t

à

h
ế
u
v
c
.

à
đ
c
b

m
n
H
q
i
c
à
ư

u
t


u
ế

t
b
đ
.
c
i

h

c
m
ế
H
l
t63
à
t

ế
b
u
.
c
l
i
đ
t
á
à


r
h
H
t
c
o
ế

c
n
t
u
d
á
l
b
g
o
c
à
i
t
h
a

k
r
ế
n
d
c
h
o
t
h
o
á
u
n
a
c
l
g
t
n
à
v
r
g
h
d

k
o
o
c
h
n
i
n
a
á
u
g

g
n
c
k
p
h
i
v
k
i
d
n

h
N

n
o
h
c
u
h
p
g
a
à
h
n
t
k
v
N
h
ế
i

h

n
c
ư
à
p
n
N
h

g
h
k
c
n
N
h
à
t
i
ư
h
i
ế
n64
c

à

n
h
ó
c
p
ư
N
t
n

h
m
ư
N
c
à
ế
á
ó

h
y
c
à
m
n
N
m
à
ư
h
m
á
c
n

à
y
ó
ư
đ
c
c


n
,
c
m
ư
ó
á
à

t
y
b
c
h
,
ó
i
đ
i


m
ế
ó
m
t
c
à
t
h
c
á
i
,
y
b
đ
l
b
ế
à
i


t
m

c
h
ó
c
t
n
i
c
á
b
h

ế
,
c
i
l

t
à

p
n
d
t
b
h
o
c
k


i
a
á
l
h
p
ế
n
c
à65

n
t
h
u
k
h
d
c
h

b
n
o
á
t

p

g
a
c

u
h
n
k
n
i
h
d
n
t
h

o
hp
n
a
i
u
p
g
n

n
N
h
u
t
k
h
i
i

h
à

n
n


p
g
ư
u
n
h

h
ư
N
i
c
n
i
t

h

,
ư


c
à
p

u
t
c
n
N
,
n
ó
ư
h
u
ư
i

à

t


m
c
h
c
u
á
n
u
,
y
c
ư

n
ó

h
t
ư
m
c
i
h

ó
m

n
u
á
c66
u
h

,
y
ó
i
c
t

m
u
n
h
ó
á
ế
h
u
i
c
y
i

ế
,
t
h

c
t
m
t

ế
u
ó
,
n
b
h
c
t
h

i
,
c

h
i
ế
h
,
ế

n
t

u
h
n
c
h

b
i
g
h

p

ế
t

,
h
t
ế
k
n
l
o
g
c
h
b

hl
i


u
p
o
,
n

g
k
h
t
i
c

h

á
h

p
l
c
k
o

n
u

n
h
k
t
n
á
g
i
h
h
c


67
a
k
l
u
u
h
o
n
.
á

n
h
t
a
c
ư
i

C
u


ó
.
k
c
u
n
,
h
C
a
á
n
i
h
ó
u
c
t
ư

i
.
h

u

n
u
c
u
C
h

,
n
i
ó
a
c
ư
ý

u
t

u
.
n
h
c
k
h
u
,
ý
C
i

ế
ó

c
t
n
k
u
h
i
n
u
c
ế
ý
t
h

n
h
i
c
o
k
ế

c
i
u
n
r
ế
h

o
n
ý

t
i
n
,
h

g
r
c
k
ế
u68
i

h
c
t
n
o
ế
h
g
n


h
i
n
,
ế
r

n

c
g
u
n
c
h
l
i
g
o
h

h

o

,

u

n
r
h

i
g
c
i
n
h
t
l
h


g
k


u
h
o
n
t
n
á

g
g
h
c
i
l


i
d

n
k
o
â
g
u
h

t
y
h
a
á
i
d

h
u
c
c
â
n

.
k
y
g
n
h
u
C
h
á
t
y
d
h
ó
a
c

h
â

u
u
y
.
n
y
g
h

c
i
C
a
s69

n
h
d

ó
u
n
â
u
.
s
y
n
x


ý
h
C
u
n
c
i
ó

h
k

t
x
s
i
u
n
,
u

y
ế
h


n
ý
i
m
t
n

á
,
x
c
k
u
y
u
s
h
i
m


o
ế
ý
m
á
t
n
ó
y
,
r
k
x

c
i
m
u
n
h
ế
t
ó
á

g
o
n
h
c
y
t
i
,
n
r
c
ế
t
m

h
t
h
ó
m
i
n
o
i
c
á

g
r
b
ế
y
u

t
n

m
h
n
c
b
ó

i
g


ế
c
70
a
t
u
n
t
c
h
n

b

h
i
ư
a

i
nế
g
u
n
c
t
ư

d
h
t

a
b
â


a
c

y
n
t
n
g
ư
c
h
l
t

a


h
d

c
a
u
â
n
l
y
g
h

n

t

a
ư
n
c
d
u

h
â
h
c
u
y
l
sy
s
t
o
u
n

c
a
n
h
v
h
x
u
s

o

u
y
l
s
i
u
v
c
t
n
k

s
,
s
i
o
h
x

m
u
71
k
v
u
á

n
v
h

y
t

u
i
s
,
x
c
o
m
u
v
k
ó
m


h
v
c
á
t
,
à
c
u

y
i
t
t
v
h
m
h
à

k
i
ó
á
h
ế
c
y
u
t
g
h
v
t
m
i
ế
à
v
b
h
ói
c
i
g
t
c
ế
i
h
c
t
t

ế
v

h

à
a
b
i
g

ế
1
i
n
t
0


h
ư
c
i
ế


b
-
1
c
a

0
t
g
3

i
t
n
c
0
-

a
ư

1
i

a72
l
n
3
0
c
t
ă
0

n
-
t
m

c
ư
.
n
a

1
ă
3
h
c
m
0

l
t
.
u

T
-
n
c
a
r
ă
s
o
l
m
3
o
h
n
T
.
0


g
r
v
u
c
o
n

k
n
s
ă
i
h
h
g
T
m
o

u
r
.
k
u
k
o
h
v
v
h
n
u

s

u
g
i
o
c
T
v
v
k
r

k
v
k

h
o
c
h

i
c
u
n
u
i
n
g
v
h
k
v
à
v
k
i

k

h
n
c
h
t
t
c
u
ế
h
u
h
k


73
N
t
i
ế
v
h
ế
n
à

à
h
g
c
N
i
t
n
t
k

h
v
ư
i
ế
à

n
c
n
N
h
t
g
ư

i
h
đ
à
t

ế
a
c
ế
1
i
n
0
g
g
đ
ư
N
t
i
a
h
-


t
n
c
à
i

g
3
1
đ
n
0
t
t
a
ư

t


n
-

n
g
c
ă
1
i
m
3
0
t
đ
.
0
h


a
-
i
n

g
ă
3
T
n
h
t
m
0
r
i

t
.
o
t

i

n
n


74
ư
n
g
ă

h
T
m
t
n
i
k
r
.
g
ư


h
o

i
u
n
n
g
t
T
t
g
h
v
r
ư
i

k
o
ế


c
h
t
n
h
n
u
g
i
g
k
t
ế
i
v
k
t
i
u
ư
n

h


h
c
u
c
v
i
n
t
i
ế
g
k
v

u
ế
i
l

à
c
n
t
c
m
v
N
h
l
,
i
h
k

ế
à
t
i
m
c
u
ế
s
n

,
n
h
v
ư
N
l
l
à
i

h
s
t
a

m

c
à
ế
o
,
c
đ
n
l
N


75
đ
s
l
a
ư
h

o

n

à
n
m
g
c
g
đ
l
,
n

a
t
đ
ư
d
n
o
s

a

ư
g

n
c
đ
g
d

l
t
đ
h
ư
n

t
a

g
o
i

n
a
t
n
g
d
đ
h
l

ư

i
t

a
nt
g
i
n
.
l
h


d
t
h
T
n
a
ư
i

h
.


i

l
t
n
c
T

g
h
h
n

t
i

.
a
t
ư

r
c
h

n

T
l
i
n
n
t
h

ế
g
g
r

n
u
ư76

c
.
t

v
h
n
t
o
T
i
g

h

ế
r
t
h


c
u
o
n
c
h
l
đ

g
v
i

t
à
i
ế
n
h
m

u
r
g
đ
o

,
c


n
v
l
c
n
t
g
i
s
á
g

à

đ
h
m
c
c

o
,
l
l
d
á
n

a
c
g
t
o
à
s
a

m
n
d
c
đ
,
l
h
o
á

c
n
a
s
n
g
o

g
h
d
h
o
c
d
đ
l
i
n
á
ư

a

g
c
n
o
t
p
h
g
i
d
h
đ77
c

n
o

d

ò
p
g
a
ư
n
h
n
g
c
i
h
l
t
n
ò


h
d
h
p
n

ư
i
g
.
a

n
c
h
t
u
ò
i
T
l
h
i
n

h


y

p

n
a
ế
u
n
c
.
l
u
h
c
y
i
ò
t
T

k
ế

r
h
n
é
u


.
m
n
c
,
k
y
h
g
T
é
ế
i
t
h
s
m
u

h
r


,
u
o

c
k

n
d
s
é
y
t
g
o

m
ế
r
a
,
u
đ
h

d

o
n
h
o
s
k
n

g
a

é
g
t78
n
m
h
g
h
d
,
c
đ
o
h
o
á


i
a
c
n
t
s

n

g
p
h
d
đ
i
d
o
c

h

o
a
á
n
o
p
a
n
c
g

n
h
t
i
h
d
c

n
o
á
đ

p
n
g
a
c

t
g
h
n
n
i
h
d
g
đ
i

op
n
a
k
t
p
g
n
i
g
c
h
n
đ
h
ò
i
h
k

o

n
i
n

p
g
d
g
t
n
h
o
h
c
i
a
k
đ
i
ò

d
i


n
p
h
o
n
u
a
h
g
n
c79
c
n
y
h
ò
ó
h
d
k
ế
i
n
o
i
u

h
c
a
u
n
i
ó
n
k
h

h
é
y
i
u
h
d
m
ế

i
c
o
,
u
q

ó
a
u
n
s
k
y

h

é
ế
q
i
m
u
u

c
d
,
h

u
ó
o
k
i
a
s
é
ế
c
q
h
n

m
m
u
i
h
,
i


d
t
ế
u
n
o
s

m
c
g
a

q
h
n
l
t
u
i
h
d

ế


o
m
p
n
a
t
l
c
g
n

t
h


o
i
p
t
ế


n80
t
h
l
m
p
g
t


h
r
t
p
đ
h
i


o

t
t
h
n

p

g
t
r
l
o
p

h
t
n
k
đ
o

g
i


t
h
n
t
r
o

h
g
t

n
p
đ
s
n
g
d
k

t

g
o
i
n
a
n
g
r
t
s
c

o
n
h
á

n
h
k
c
g
d
i
c
o
n
s
t
d
á
ó
a
h
o
c


n
a
n
h
d
n
d
c
g
i
o
h
o
á

c
a
s
a
c
u
ó
n
n

h
g
d
q
h
h
o
u
i
c81
i
n
a
á


ó

g
n
c
u
p
c
h
d
h
q
i
N
n
o
i
u

h
p
g
a
ế

u
à
h
n
m
N
i
h
c
q
n

t
h
u
ư
à
p
n

i


g
ế
n
N
h
l
m
c
,
ư
i

h

à

t
i
s
c
p
t

ế

,
n
h
m
ư
N

l
d
s

h
p

t
o

c
à

a
,
t
d
n
r
h
l
h
s
ư
o


a


n
p
t
n
c
g
g
d
,
t
h
h
o
t
r

i
n
a
s

o
p

g

n82
p
h
g
t
r
i
d
s
t
c

n
o
ò
p
g
a


n
h
n
g
i
h
c
g
l
t
ò

á
s

p
n
c

i
g

n
l
c
h
d
g

ò
i
o
c
l
s
i
n

a
á
ê
p
n
c

l
n
h
i

d
c
t
ê
i
ò
n
o
á

n
g
a
c
c
h
n
l
h
d
t
l
i
l

ê


o

c
i
p
n
a
g
n
N
h
l
t


h
r
i
o
c
ê
à

n
n
p
g
t
l
g
n
h
r
o

ư
N
i
t83
n


h

h
g
t
c
à
p
i
r
,

o
l
n
N
u
n

s
ư
h
i
g


à
n

t
c
ă
u
r
d
,
n
m
h
o
ư
,
i
n
a
s

ă

g
n

c
m
u
h
,
o
,
n
d

h
n
o
s
c
h
ă
i
g
a

o
m

h
n
c

,
u
i
h
d
ó
c

o
h
p
n
a
l
c
o
ă
g
n
ã
ó

m
c
h
c
,
ò
i
l

n
m
ã
c
h
p
g
a
i
ó
o
l
h
n


c
i
g
m
l
c
i
ò

a
ã
n
p84
t
i
n
c
l
í
i
l
g
ó
c
n
m
ê

ò
h
a
i
n
t
l
n
ã
í
c
n
g
i
t
l
i
h


t

m
c
ê
i
t
c
a
n
í
h
n
l

h
g

t
i
ư
t

ê
t

c
n
t
í
r
n
h
g
ư

n
o
l
t

t
h
n


n
g
c
t
g
c
r
t
ư
h
n
l
r
t
n


h
o

g
t
i
n
r
ư

g
t
v
n
u
t
r

g
ư
n
o
t

h
n
r
v
ư
n
ă
i
g
s

n
g
m

g
,
u
n85
l
s
t
h

v
r
h
n
i

ư
o
ă

l
n

m
u
i
s
g
c
,


n
l
u
v
c
h
ă
ã
,
l

ó
o
m
i

,

s
l
c
g
u

ã
h
,
i
c
o

l
ó

g
l
i
m
c
i
ã

a
l


i
u
n
ã
c
,
g
i
ó
t
l
g
h

i
l
t
m


í
a
ã
t
n
i
.
l
h
g


g
m
M
i
c
t
a

.
t

h
í
n
t
h

n
g
M

l
t
h
đ

t
86

t
.
c
í
t
ư
h
n
g
đ
M


hn
t
v
n
t
g
c

g
h
t
.
t
n
đ
ư

r
v

M

t
đ


ư
n

t
n
g
u
g
ư
t
v
đ

r
tv
n
u
n

ư
g
g
n
s
t
v
đ
g
à
ư

v

r
o
u

v
ư
v

n
l
t
d
à
g
i
o
ư
đ

s
a

u

v
n
d
v
u
,

h
o
à
l
t
s
a
o
l
i
n
ư
ã


g
h
d
i
u
h
o
v
,
l87
n
a
à
g
i
g
n
o
i
l

p
h

ã
u
d
i
,
N

n
o
l
h
p
a

g
l
à
h
n
i
ã
N
h
t

i
n

h
ư
à
p
n

l
g

g
t

i
c
n
N
h
.

ư
h
i
t
t

à

M
h
l

c
po
n
t
ư
N
.
t


đ
h
ư
o
c
à

M


n

t
c
đ
n
g
t
.

ư
t

o

v
đ
M

cđ
n
t
l
ư
t
g
đ
c
o

v
88
l
u

n
t


đ
n
g
t
i

ư

ư
đ
v
l
l
n

c


h
i

v
u
n
t
u
à
l
t

n

o
đ
n
h

ư

l
i
d
u


o
v
t
t
h
n
a
à
l

h
n
o
ư
t
p
u

h
h

i
d
v
h

n
o
à
ơ
p
n
g
a
o
h
n
t
u
i
h
d
s
ơo
o
p
n
a
g
n
v
N
h
s
t

o
ơ
h
i
i

à

n
v
p
g
s
đ

n
h

o
h
ư
N
i89
u
ơ

h

đ
v
n
c
à
p
t


ư
u
i
s
t
n
N
o

ư
h
v
t
đ
o

à
à
ư

v
c
o
u

đ
n
v
i
t
ư
c
à
tá
ư
đ
o
c
c

c
v
u
t
đ
d
á
à

ư

c
t

o
a
ư
l
c
n
d
c

đ
h
o
á
v
t
ư
a
c
à
l


n
o

c
g
h
d
i
l
h
o
c

t
i
a
á
n


g
n
c
h
l
p
h
u

l
d

i

t

o
n
l
h
p
g
a
n90
t
u
n
h

t

h
u
i
c
hu
p
n
c

g
h
á
c
h
u
t
c
i
ơ
h

c
u


n
á

p
t
s
t
h
c
à
o
h
t
t
n
c
h
ơ

h
á
u
v
n
p
à
c


p
n
c
i
h
s
t
h
o
ơ

h
c
đ
n
n
p
à
á

v
h
n
c
u

s
k

h
i
o
i
n
t
n
p
h
ư
đ
v
k
h
àn
v
u
i
t
n
h
à
ế
h
o
đ
t
k
p
ư

k
i
h
c
u
t91
h
ế
n

á
v
t
á
h
n
c
à
c
k
o
ư
.
h
t
k
d
á
ế
i
o
c
v
T
c
n
a
á
à

.
k
h
n
c
o
h
l
T
á
t
d
c


c
ế
n
o
á
.
g
a
c
t
l
k
h
n
ă

T
i
h
d
n

á

o
g
t
c
p
n
a
ă
l
.
g
n
n

t
h
r
g
T
h
i
ư
t

u

n

t
ă

p
g
r
n
l
c
h
ư
g

t
i

c
h

đ
n
t
á
u
p
ó
g
r
ă
c

t
ư
n
c
đ

g
t
h
ó
n
h
c
u92
n
g
t
à
á

r
ó
g
n
c
p
đ
ư
h
g
ó

c
t
c
ó
n
p
h
á

p
g
h
à
c
a

n
t
c
g
đ
n
h

ó
h

a
n
k
p
à
g
i
h
n
t
c
n

h


g
h
n

a
ó
p
n
p
k
h
t
g
h
ế
ic
n
d
n

k
h
o
g
a
h
k
t
t
a
h
á
i
d

h
c
ế
n
o
n

.
h
a
g
k
n
T
h
t
g
d
h

á
ế
h
o

c
l
i
a
n
.
k
n
g

h93
p
h
T
á
i
d
t

c
N

n
o
ă
.
h
p
g
a
n
l
à
h
n
g

T
N
i
h

n
h

t
ư
à
p
n
r
ă
l

g
ư
n

c
n
N
h

g
ư
h
i
n
t
v

à

g
t
ă
à
c
p
r
n
o
n
đ
ư
g
v
ư
N
ó

G
à

h
n
t
D
o
c
à
g
r
P
ư
G
v
n
g
đ

t
D
à
ư
ó
n
ă
P
o

p
n
g
n
c
g
g
t
G
c
đ
ă
D
v

g
ó
k
P
à
a
ó
n
h
o
p
g
ô
t
h
n
k
ă
G

c
g94
g
h
n
D

ó
t
ô
g
P
a
p
đ
n
h
á
g
k

h
c
t
h
ă
n


đ
ô
n
g
a
t
á
n
g
k
n
g
d
h

g
k
o


đ
h
a
n
k
á
ô
n
g
t

n
h
r
o
g
d

t
o
n
k
đ
a
g
r
o

á
h
n
n
i
h
d
t
h
g

o
t

p
n
a
r
t
i
o
k
g
n
n

N
h

g
h
i
i
à

n
t
a
p
g
t
r
g
o
n
h

n
ư
N
i
v
a
i
g

h


n
c
à
p95
a
g
t
i
h
v
n
N
q

a

à
ư
h
u
a
n
i
o

à
a
c
q
v
g
G
n
t
u

i
D
v
ư
r
a
P
à

n
o
c
n
q
t
g
r
u
ă
G
v
o
a

n
D
à
k
n
a
g
P
o
h
g
t
i
r
q
k
t
G
k
o
u
h
ă
D
đ
h
a
ô
n
P
ó
i
n
g
t
g
n
đ
r
k
ă
g
ó
o
đ
h
n
â
i
n
á
ô
g
g
n
đ
g
k
s
â
ó
k
h
á
n
h
k
đ
ô
c
i

á
n
h
s
n
g96
á
â
đ
t
g
r
N
c
n
ó
đ
h
o
k
á
à

n
s
N
á
g
n
h
c
â
t
t
ư
à
h
n
k
r

h
o

c
N

n
s
t
ư
h
á
i
g

à
c
r
l
t
c
h
g
o
i
ê
i
h
n
l
n
ư
N
a

g

h
n
i
t
ê
c
à

n
v
g
h
c
n

i

l
ư
a
t
i
p

ê

n
h
n
c
q
g

u
v
i
i
p

a
t
l
h

a
n
i
t

c
ê

i
n
q
v
r
p
o
u

c
h
n
a
t97
vg

p
i
c
t
q
n
k
r
u
v
c
p
h
o
a
c


h
i
n
t
h
n
p

g
r
o
i
đ
c
v
ó
k
o
đ

c
h
n

o

n
i
g
u
p
g
c
â
đ
k
t

v
n
ó
h
ư
u
o

i
s
n
x
t
á
g
đ
ư

c
â
ó
y
u
h
n
x
o
n
d
â
t
N
s
g

y
ư
đ
h
á
â

à
c
n
g
d
x
u
h
s
,

â
n
n
y
t
ư
N
á
g
ư

h
c

,
d
c
à
h
p

x98
c
â
l
n
N
i
b

g
y
ư
h

p
,
ê

à
d
n
c
s
b
c

n
u


n
ư
t
l
n
p
g


i
s
g
,
ê
c
u
b
n
l
v
n

c
p

g

h
i
t
s
n
p


ê
v
u
i
c
n
l

n
b
ư
n
g

c
p
t
u

h

v
p

c
l
s
đ
ư

u
i

u
n
v
p
n
g

c
h
g
đ
n


l
,

ư
v
p
i
n
u

c
b
g
n
h
v
c
ù
,
đ
on
p
l
l
b
n
ư
đ

ù
g
u

c
v99
,
u
h

l
đ
o
n
h

b

t

,
ù
n
ư
đ
c
g

h
t
h
l
,
x
u
o
r

â

,
b
y
t
đ
t
ù
ư

g
r
h
d
u
i


l

x


n
â
t
m
t
,
g
y
ư
i
r
,
b


h
d
x

m

c

â
t
g

n
y
b
i
t
p
g
k


r
,
d
h
t
m

b

ó

c
n
k
b

g
k
h

i
s
p
,
h
ó
t

u
ă
m
n
b
c
n
k
g


h
b
p
ă
ó

v
s100

n
t

u
b
k
n

t
v
h
k
g
à

ă
h
l
s
i
n
ó
ư
v
u
u

n
t
c
à
v
k
n
g
i

h
đ
í
ă

v
l
t
c
n
ư

h
à
g
u
n
í
i
v
,
l
c
n

đ
h
c
b

ư
o
h
ù
n
u
t
c
í
à
g
c
h
n
i
,
đ
l
á
o
h


c
,
b
n
c
h
ù
g
D
á
í
h
,
N
c
o
n

l
N
h

b
N
D
c
,
ù
t
.
N
á
c
r
N
c

h
l
Đ
N
o


.
D
g
,101
n
N
c
i
t
g
Đ
N
á

r
h

N
c
m


t
n
.
h
D
b
g
t

Đ
N

i
r
i

N
t


,
h
n
N
m

.
k
g
N
h
b
i
h
,
t
Đ
ó


à
h

t
m
N

n
k
n
i
g
h
k
b
ư
à
,
ă
h


n
ó
t
c
n
N
h
ư
h

v
k
c

à
i

h
ò
c
,
ă
ó
t
n
c
ư
N
à
k
p
ò

i
v
h
h
n
c
à

ă

c
n
i
p
c
n
h
t
h
ò
ư
í
à
v
m


n
i
102
i
c
h
t

p
c
n
m
c
h
à

ò
h
í
i
g

i
o
n
i
n
h
c

m
p
c
h
m
g
i
h
á
c
í
i


c
h
n
t

n
i
o
h
h
m
D
u
g
m
N
c
t
ế
i
N
á
h
,
h


N
c
o
u
m
n
.
x
ế
D
c
o
,
g
Đ
N
á
t
á
h
i

N
c
x
u

n
N
n
o
ế
m
g
.
D

á
,
N
,
Đ
N
t
n
x
h

N
k

o
u

n
.
h
,
á
ế
i
g
o
,
Đ
t
a
k
n


x
N
h
n103
,
o
h

g
a
á
à
i
n
k
,
t

n
h
,
o

ư
N

n
a
,

h
i
,
m

n
c
à
i
,
h
k

h
c
n
N
m
n
o
ò
ư
h
i

a
n

à
g

,
n
c
i
h
p
n

m
h
c
ư
m
g
i
n

òi
n
c
l

n
,
ã
m
p
c
g
m
i
h
ò
l
i


n
c
ã


n
i
h
i
m
n
p
o
g
m
h
c
l
g
i

c
h
ã


i
á
o
i

m
n
c
m
c
t
g
i104
d
á
l
h
i

c
o
ã
u

n
a
i
ế
m
n
d
c
,
g
t
h
o
á
c
i
a
c
x
h

n
o
u
m
g
h
d
á
ế
h
o
c
,
t
i
a
á
n
h

g
n
c

x
u
p
h
,
o
ế
i
d
á
,
N

n
o
k
p
g
a
h
n
x
à
h
n

o
N
i
h
a
,
á
h

n
ư
à
p
h
k
n

g
h

c
N
h
n
o
,
.
ư
h
i

a

à

,
n
k
T
c
p
h
h
.
n
m
o
e
ư
N
i
n
a
o
T

h


n
c
à
n
,
h105
đ
e
.
á
o
g
m
n
n
T
ư
i

đ
h,
á
e
c
m
n
g
n
o
.
m
h
l
g
i
á
đ
T
ã
i

g
á
h
i

n
h
i
n
e
m
i
á
h
o
c
g

h
l
i
n
h
g
đ
o
ã

á
i
m

á
n
c
a
n
h
á
c
l
y
c
h
ã
n
g
o
i
c
a

i
d
h
y
n
á
o
c

a
á
h
h
n
c
o
c
a
i
h
ó

y

d
c
n
o
á
4
g
a
c
0
ó
h
n
%

a
i
h
d106
4
y

o
d
0
c
p
n
a
o
%
ó
c
g
n
a
N
h
n
d
4

h
i
h
o
0
à

n
a
%
c
p
g
ó
n
h
g
h
d
ư
N
i
o
4

h

i
n
a
0
c
à
p

g
n
%
.
p
h
n
N
i
d
T
ư
h
N

n
o
h

à
h
p
g
a
e
c
à
h
o
.
n
N
i
h
ư
n
h

đ
T

ư
à
p
n
á
h
c

g
n
e
.
c
n
N
h
o
ư
h
i
T

à

g
đ
h
s

c
p
i
á
e
á
n
o
s
ư
N
h
x


h
đ107
u
n
c
à
i
g
á


i
n
t
x
s
n
á
h
u

ư
k


n
h
g
t
c
a
i
n
x
y

á
h
k
u
s
n
i


c
h
d
t
h
n
i
o
h

a

a
k
x
y
n
n
d
i
u
c
h
o

ó
c
n
t
h
a
t
n
4

y
h
d
k
0

o
i
%
c
c
t
a
n
ó
h
n
h
d

s

h
o
4

d
a
0
c
t
o
n
%
ó
s
a
h
i

n
d
4

c
h
n
o
0
u
h
g
a
%
i
s
t
h
n108
q


i
h
d
u


o

h
c
p
n
a
,
q
i
g
n
s
u

N
h
4

u

h
i
0
,
à

n
%
q
h
p
g
4
u
i
n
h
c
0


ư
N
i
%
,
u

h

ư
c
à
p
a
c
4
q
s
h
0
u
n
N
%

ư
h
i
a
,
n

à

c
u
h
4
x
n
i
0
u
ư
s
q

a
%u
t
n
c

h
c
,
q
i
h
k
x
s

ư
i
u

k

u
a

n
,
h
t
i
q
h
x
i
d
k
u109
l
h


o
i


i
,
u
a
n
t
n
h
l
q
h
k

h
u
d
i
i

t
o
n
k
,
a
h
h
l

n
ã
i

k
c
h
d
i
h
o
,
l
k
i
s
t
a
ã

h
n
k
i
l

h
,

h
c
t
ô
l
i
n
ã
k

s
h
g
i
h
u

ô
,
i
c

n
q
h
n
g
k
l
u
i
s
h
ãđ

ô
i
,
u

n
,
h
n
g
4
q
i
h
đ
k
0
u

,


h
%

u
n
ô
,
h
n
c
q110
,
ò
đ
g
h
4
u
n

ư
0

c
n

a
%
,
ò
h
n
l

n
,
h
c
4
đ
i
h
0
l
c


ư
%
2

ò
n
u
a
0
i
n
h
c
%
,
q
h
2
u
i
ư
l
h
0

c


a
o
%
i
ò
,
u

n
h
t
h
2
k
q
i
l
o
0
h
u

đ
%

i

u

t
i
,
n
h
q
l
g
đ
o
2

k
u


0
h

n
t
%
k
i
,
g
h

đ
h
i
k
l
t
c

o

h
h
n

i
l
s

g
t
ã
k

c
i
h
l111
t
đ
,
i

c
s
h

h

n
l
k
ư
c
g
ã
h
a
c
ô
i
h
s
t
n
,
l
ư

h
g
i
a

k
ã

c

h
i
u
h
n
ô
,
i
ư
s
n
q

a

đ
g
k
u

h

h
c
n

ô
,
q
i
h
n
u

ư
,
g
t

u
a
đ
h
,
c


u
q
h
ò
n
a
t
u
i
n
h
h


,
đ
,
u
l


a

c
n
t
q
i
ò
h
l
h
u
n
,
i

u

2
ê
a
,
0
l
c
n
l
%

ò112
i
l
t
n
t
ê

h
l

n
u
o
2
c
a
0

l
.
t
%
i

ê
l
c
n

đ
h
2
.

o
0
n

%
t
l
N

g
t
i
g
c
ê
h
u
t
.
n
đ
o
y
N
h


ê
g

n
t
n
u

c
g
y
c
đ
n
ê
N
.

s
t
h
n
g

h
n
â
u

g
n
y
c
h
ê
h
t
c
â
n
N
ư
h
s

n
g
a

a
n
u
c
c
h
y
h
c
n

â
ê
i
h
s
h
a
n

ư


u
a
c
n


113
g

h
c

a
â
q
h
y
n
u
i
ư
ế
g
n


a
h
c
,
u
y


h
k
ế
n
a
t
q
i
é
g
h
u

m
n

u
k
y
h
a
,
c
é
ế

q

m
n
l
t
u
a
g

h

c
k
u
,
k

é
y
l
a
a
m
ế
i
t
n
u
ê
l
h
h
k
c
n

u
i

k
a
n
a
é
t
l
ế
h
m

i
l
k
c
ê

N
t
i
c
.
n
l
h
ế
n

à
h
a
t
i
N

ê
h
t
k
c
n
N
ư
à
ế
i
.
g


114

n
u
t
c
n
N
h
y

:
ư
h
ê
c

à
n
.
t
N
c
ế
g
:
n
T
u
ư
N
h
r
y

h
â
o
ê
N
c
à
n
T
n
g
:
g
r
u
n
c
o
n
y
ư

q
n
h
ê

a
u
g
T
â
n
c
á
r
n
:
n
q
o
n
h
t
u
n
c
h

á
g

â
r
n
T
a
n
ì
g
n
q
r
t
h
u
o
n
c
r
y
á
n
h

ì
ế
c
n
g

a
u
h
n
t
u
q
g
n
r
k
y
c
u
h
ì
é

h
n
á
y

m
u
h
ế
n
t
y
u
g


115
đ

r
c

n
h
ì

k
y
i
u
n
a
é
ế
đ
y
h
m
u
n


k

n
i
c
k
h
n

é
n
đ
u
h
a
m
k


y
n
i

t
k
c
n
ế
i

h
k
n
a
i

đ
N
h
t
n

h
k
ế
h
à
t
i
,
k
ế
n
t
i
n
h
c
ế
n

ư
N
t
ơ
,
n

h
c
à
ế
c
t
k
:
h
ơ
ế
i
n
N
ế
,
n
ư
h
c
h

à
T
m
h
c
r

ế
ơ
t
:
n
o
i
ế
ư
n
m
c
,

g


116
đ

h
T
c
a
i
ế
c
q
r
:
n
ơ
u
o
g
đ
m
á
n
a

c
g
T
n
i
h
t
r
ì
g
ế
q
r
o
ì
n
đ
u
n
h
a
m
n
á
g
ì
n

h
n
g
i
t
q
h
c
r
u
ì
à
đ
h
á
t
ì
a
u
n
n
y
h
t
,
à
h
g

r
n
c
ì
c
h
t
n
ơ
,
h
ì
đ
u
h
à
n

y
c
n
h
i

c
ơ
h
n
h
ế
,
n
t
u
c
h

đ
y
h
c
à
n


ũ
ế
ơ
n
i
n
h
k
c
,
i
n
đ


117
ũ
h
n


ư
ế
c
h
n
i
a
c
ơ
h
c
t
k
n
đ
ư
ũ
c
ế
i

ư
a
h
,
n

c
ế
h
đ
h
c
k
ư
c
ơ
t
i
x

a
ũ
ế
n
o
c
,
h
á
đ
c
h
t
x
ư
h
ế
c
b
o

ư
ơ
ế

á
c
a
m
,

c
t
b
x
đ
i
h
c
r

o
ư
ế
ơ
i
á

đ

t
a
m
c
t
r
b
n

h

x
g
i
ế
đ

o

t
á
h
đ
m
r
ì
a

v
đ
b
n
i
àh
g
t
đ118
n
v
t
h
a
r
à
đ
h
ì
n
i

à
n
g


n
h
u
v
t
h
i
à
,
ì
t
v

đ
h
n

u
n

c
à
h
h
ơ
n
t
i
v
h
đ


à
c
,
h

n
u
h
à
ế
c
n
d
đ
v
ơ
h
o


i
c
,
n

ũ
c
d
u
h
c
l
o
đ
c
ế
ơ

c

v
h
l
h

ư
c
d
n
a
ũ
h

c
o
ế
s

h
đ
c

ư
h
c
l
s
đ

ư
ũd
c
a
h
o
c
x
đ
h
l119


s
l
o
ư
i


á

a
l
c
k

h
b
đ
h
i


x
ư
ô
s
o

n
k
l

t
á
c
g
h

r
ô
đ
i
b
x
t
no
h
g
k
t
á

h
l
t
t
ô

đ
r
b
g
h
n

i

i

g


k
v
t
i
g
t
h
à
r
h
ô
đ
i
q

n


u
i
g
h
t
y
g
i
v
ế
q
i
t

à
đ
t

h
u

y
i

n
t
ế
h
v
r
t
q
g

i
à
o
u
i
n

t
y

u
n120
r
i
g
ế
đ
h
o
t

v
i
m
n
qg
d
n
u
t
r
t
y
o
m
o
ế
đ
v
l

n
t


s


t
g
n
m
c
d
t
r
m
h
o
đ
s
m


o

s
l

m
t
n

t
g

d
s
m
c
o
c


m
đ
h
l
h
t
m


i
t

s

m

c
l
u


h
s
.
t

i
đ

m

s
u
c
k

.
m
h
l
N
i

ô

đ
h

t
n
i


u
g
n
N
l
.
c
k
h
h

t
t121
n
h
ô
i

N


n
c
t
h
u
g
k

.
g
h
c

n
i
t
ô
c

h
n
ư
t
i

g
N
a
c
h
h
t
h

q
g

t
ư
c
u
i
h
n
h
a
yc
ế
i
t
n
h
t
g
h
g
h
ư
q
i


a
t
u

c
n
r
y
i
h
g
t
o
ế
c

h
n
t
q
h
t
n

g
u
ư
h
n
t
y
a
v

g
m
r
ế
à

o
t
t
t
n
h
c
v
h
g
t

h
à

s
r
n
ư
t

m
o
g
a
c
m

n
h
v
t
g
n


122
đ
ư
à
h
m
s

a


m
y
c
t


đ
h
m
t
đ

ư
v
c

y
a
à
h
m
s
i


v
đ
c

t
mh
u
y
ư
.
c
m
c
v
a
h

h

đ
i
t

đ

N

u
c
h
v
y
.
h
ti
r
n
ư
đ

ơ
c

u
t
N
t
n
h
.
r
h
g
ư

v


ơ

c
n
n
s
t
N

g
c
r
c
h
t
p
ư
h
h

s
ơ

ư

n
x

n
a
c
t
ế
p
g
t
p
r
t
c
h


123
,
x
s
ư
h

ế

ơ

ư
c
đ
p
n
a

,
g
c
i
x
t
h
đ
ế
s
n
h
ư
m

p

h

a

i
,
p

n
i
t
g
m
đ
x
h


ế
v
n

i
p
à
h
n
,

g
p
v
m
c
t
à

đ
h
n
á
i

ư
v
h
t
p
i
a
à

h
v
t
t
á
à
m
đ
c
r
t


h
v
p
i
y
ư
à

t
h
a
n
r
á
v
đ
c
i
t
à

đ
h
d


ư
o
n
t
p
v
y
a
a
r
h

n
d
i
á
đ124
t
h
o

c


a
n
h
y
t
n

v
r
g
h
d

đ
i
t
h
o

i
n
a

c
r

g
n
ư
h
v
p
h
ơ


i
d
n
t
N

n
o
g
c
p
g
a
h
r
s
à
h
n
ư

N
i
h

ơ
t
h

p
n
ư
à
p
n
g
r

g
x
ư
c
n
N
h
ế
ơ
s
.
ư
h
i
p

n

à

,
p
g
N
c
p
h
.
n
đ
x
s
i
ư
N

ế


N

h
i
p
u
h
c
à
,
i
.
m
x
v

n

đ
ế

u
N
ư
i

p
n
h

i
,125
i
c
v
c


.
à
m
đ
ò
n
u


n
N
p
i
c
v
h
đ
ò

i
á
v
m
n

t
à

u
i
đ
c
t
p

ò
r
h
v
ư
n

i
á
à
a
c
n

t
h
đ
n
p
r
ư

c
t
h
õ
a
ò
d
r
á
,
c
n
o
i
t
r
h
a

c
õ
ư
đ
n
t
,
a

h
r
ư
d
i
a
r
c
n
o

õ
h
g
a
n
đ
,
ư
h
n
ư
a
i
h
d

c

o
c
đ
h
r
p
n
a
ư
õ
g
n
t

a
,
N
h126
i

c
h
đ
c
à

n
t
ư
h
p
g


ư
n
h
k
n
c
a
ư
N
i
ế
g

h

t
đ
c
à
p
k

ư
.
ế

n
N
t
t
g
c
N
ư
h

h

à
k
i
c
t
h
ế


.
n

t
n
u
ư
c
g
N

i

v
h
c
t
n
h
k

i
.
t

ế
n

i
đ

c
t
u
N

n
c
h
ò
v
i
t
c
đ
h
n


i
ón
u
n
c
đ
g

c
v
i
ó
đ
ò

t


c
n
i
i
g

h127
i
n
ư
đ
c
p

ó
a

ò
h
i
đ
n
á
g

r
c
p
i
õ
h
đ
h

c
,
ư

k
á
i
ó
a

p
c
p
g
r
h
k
h
i
õ
ư
t

á

,
a
h
p
i
r

đ
c
i
t
k
p
ư
h
õ

h

ư
,
v

p
á
c
a
à
i
p
c
t
đ
h
n
v
h
k

ư
h
à


n

a

i
p
g
c
t
n
đ
h
v
k
t
ư
q

à
h
ế


u

t
n
c
á
n
i
g
n
q
h
t
u

v
h
k
128
t
á
à

ế
n
h
n
c
t
g
ư
q
n
:
n
u
h
k
t
á

h
ế
i
q
ư
n


t
u
:
n
c
t
y
n
q

q
u
đ
h
t
n
u
ư
á


i
y
:
n

c
q

c
n
t
u
q
n
ó
i

u
h
đ
n
q
y
ư
g


u

:
i
n
n

c
l
ý
n
q
i
ó
đ
q
u

l
N
u
y
p
g
ý


h
i
c
à
n
á

ó
N
p
i
n
h
q
g
l
ư
à
ý
u
k
p
i


h

c
N
n
p
á
i
ư
h
p129
đ

à
l
t
p

c
ý
k
h
i
n


á
đ
ư
N
i
p
v


h

i
c
à
v
t
k
i
à
h

v
đ
n

p
d


ư
n
i
o
i

h
t
a
c

v
h
n
d
v
t
à

h
o

đ
i
a
i

q
n
n
i
u
h
v
g
h
d
á

à
h
o
v
n
t
i
a

n

g
i
n
q
h
p
h
u

i
d
ư
á
t
N

o
:
n
h
p
g
a
q
à
h
q
n
u
N
i
u
h
á
h

y
ư
n
ư
à
p
n

:

g
n130
c
n
N
q
h
;
h
i
q
u
ư

à

u
y
:
q
c
p


u
;
n
q
y
ư
N
u
l


h
q
y
n
c
à
ý
u

y
;

n
c

N
n
n
ư
h
q
l


à
u
y
c
ý

s
h

;
n


n
ư
N
l
q

h
h
u
c
à
ý
s


h
y
u


đ
n
N
n

ư
h
n

i

à
s
h
u

c
à
h
v
n
n
h


đ
ư
n
h

i


ư
à
u
i
c
s


d
c
n
o
v
đ131
;
ư
h
aà

n
i
q
c
u
h
u
;
n
d
v
y
ư
n
o


q

h
g
a
i
u
c
à
h
n
y
;
i
h
d
c

n

o

q
ư
p
n
a
a
u

g
n
y
c
N
h
đ


;
h
i

a
à

n
i
q
p
g
đ
c
u
n
h
d


y
ư
N
i
i
a


h


n
c
à
p
n
d
đ
;
i

c
n
N
c

i

q
ư
h
h
n
a
u

à

d
y
c
c
i
đ

;
n
s
h


n
ư


n
i
q

u
c132
s
c
d
h
y
;


h
i


u


n
q
h
n
u
s
t
s


c
y
u

c
h

r

h

n
t
c
hu
c
r
s
t
s

u

h
c

n

i
t
ế
h
r
t
s
p
h
à

i


u

ế
c
u
n
t

p
ư
n
h
i

h

t
c
à
u
t
i
r
d

ế

;
o
i
p
c
n
a
q
ư
h
n
d
u

à
t
h
o

y
c
i
a
i
ế

;
n
p
n
ư
g
h
d
q

t
h
o
u
c
i
n
a


y
;133

g
n
i
a

p
h
n
q
;
i
d
đ
u

n
o

c
y
q
p
g
a
i


u
;
h
a
n
y
i
h
d

q

i
đ
c
u
p
ny
;
g
n
i
a
s

h

n
q
i
c
d
đ
u

h
i

d
s
y
p


i;
n
n
s
d
g
d
q

c
i

s
u
h

v

y
h

n

g


d
n
u
s
c
v


h
v

n
s
t

à
n
g

r
h


s
v
d
c
u

h
àn
t
h134
c
g
i
r

đ
h
v
ế

u


à
v
p
c
n

t
t
g
đ
c
n
r

h


i
k
n

v
i
ế
c
i
g
à
p
n
đ
d
t
t
h
k

c
o
i
i
n
h
a

ế
d
g

n
i
p
o
h
t
a
k
đ
d
d
i

n
o

h
o
n
g
a
i
a
g
h
n
c
n
i
h
d

h
d
k

o
o
i
p
n
a
c
a
;
g
n
d

n
h
o
a
h
q
i
a
d
u

n
n
d
c
o
y
p
g
o

a

;
h
a
n
i
n
h
q
135
g
h
d
s
u
p
h
o
c

y
;
i
n
ag
a
d
n
q
p
h

u
i
d
n
s
y
.

n
o
g


.
p
g
a
n
.
h
n
v
d
.
i
h


s
.

n

.
p
n
g
C
g
v
d
ơ
.
h
à
v

.
i

n
c
C
.

c
n
g
h
ơ
p
h
ế

v
,
c
.
à

h
C
.
đ
n
c
ế
ơ
.

c
h
,
n
h
v
í
c
g

à
n
c
h
h
ế
C
k
đ
c
í
,
ơ
i

h
s
n
n

á
h
c
h
g
c
h


136
s
í
h
ế
đ
á
n
,
d
k

c
h
o
i
n
ò
h
c
a
n
g
s
n
h
c
á
í
h
k
ò
c
n
d
i
h
c
o
n
i

a
h
s

c
a
n
u
ò
á
h
d
i
n
c
d
o
b

h
o
c
a

u
a

n
t
c
n
a
h
b
i
ò
h


n
d
c

t
u
n
o

p
n
g
a
,
c
b
h
n


i
h
d
c
p
t


o
h
,
u
p
n
a
ư
c
g
n
.
a
c

b
h
h
p

i
.
.
đ
ư
,
t

n

a
p
g137
n
c
h
g
đ
h

C
.
i

ư
p
ơ
.

b
n
a
,
.
p

g
c
.
,
đ
c
h
.
b

h
ế
C
.
c

n
ư
,
ơ
ò
,
g
a
n
c
c
c
b
đ
h
h
C
n
ò


í
ế
ơ
h
,
n
,
i
g
h
c

n
c
c
h
u
h
ò
b
s
h
ế
i
n

á
í
,
đ

,
c
n
i
u
n
h
h
c

h
c
h
m
đ
i
ò
c
s
í
i

n
ò
á
n
c

u
n
c
h
h
m
n
h
ư
đ
h
n
s
a
c
i
h
c
á
h


i
ò
c
p
ư
m
u

n
h


138
h
a
u
ù
đ
n
c
p
i
b
h
ò
h
ư


i
n

ù
a
m
t

p
u
n
p
c
h
v

h

b
i

ù
ư
p


i
a
,
t
u
v
h
k


p
c
b
i
p
h


n
ù
ư
p
t
h
k
v
a
,
i

h
c
n
i

đ
c

t
ế

h
p
k
n
ư
,
t
i
v
g
a
h
ế
n

c

i
b
đ
h


ư
t
h
k
,
n
a
t

ế
i
g
r
ư
n
c
đ

h
ò
b

t
h

n
r139
ư

t
,
g

ế
n
đ
n
t
h
c
b

g
r
t
i
ò

ư
h

n
,
h
đ


u

n
c
n
g
t
đ
h
ò
ư
h
r
i
n

đ
ư


h


m
u
n
g
ư
n
h

h
g
c
đ
i
X
n
h
i

H
g
h
đ
ư

u
C
ư

a
m
N
X

n
đ
,
H
n
h
p
c
i
C
g
h

c
N
h
ù
ư
m
h
,
X
ư
a
ư
H

h
c
a
c
C
n

p
h
N
g
p
h
ư
t
ư
,
ù
a

a
X
v
o
c
H

h
p
t
C
i

h140
đ

ư
N
p
ù
ư
o
a
,
k

i
v
h
đ
c
n


t
ư

h
i
p
đ

o
ư
t

c
a
k
v
n
đ
ế
i

g
đ
ư
n
i
t
th
n
c
o
h
k
l
t

g

i
c
đ
ế
n
t
l

ư
h
r
m

n

t
t

g
c
ư
h
n


ế
h
m
đ
n
lg
t
m
c
n
h
r

h
g
đ
ư

m


m

n
l
t

n

h
g
r
ú
h
c
ư
c
h
đ

t
h
m
ư

n
đ
ún
g141

c
n
h
y
t
h
g
đ
đ
h

c

ú
m
X
ư
n
á
y
c

H

h
C
n
c
đ
t
N
g
h
b
á

h
,
ư

n
y
ú
X

,
c
H
n
b
c
h
C
g
n

á
đ
ư
N
g
n

a
,
X
ư
y
H

n
b
t
c
C
i
g

c

h
N
á
o
ư
,
l

n
a
a
i
n
đ
c
o
g
b
ư
t
h
lư
đ

,
c
o
a

o
i
t
n
đ
đ
l
g

ư


a
ư
n

o
t
n
o

g
c
r
g
i
đ142
o
l
đ
ư
l
t
nr
g
a
n
c
o
g
D
n
m
đ
N
g
đ


t
l
N


n
r
N
D
o
n
h
c
g
N
n
g
l
n
N
g
m
â
Nt
D
n
c
r
t
g
n
N
o
h
â
N
n
h
m
c
n
N
g
ú
m

a
g
c

n
o
n
D
h
c
â
N
đ
t
a
n
N

h
m
ă
o
g
N
y
ú

n
c
g
n
c
t
ă
a
â
á
đ
h
o
n

ú
s
u
g
y
c

n
b
s
t
ă

c
đ
u
n
a
,
á
143
l

g
o
n
y
a
t
n
o
s
n
g
b
c
l
u
ă
ư

á
đ
a


,
n

o
t
g
i
n
b
đ
s
l
g


u
a
ư
,
v
n

o

à
g
t
i
n
đ
g
h
v

l
ư
i
à
n
a


g
o
i
u
h
i
v
t
đ
l
q

à
r

a
u
n
o

h
n
g
q
i
g
đ
k
u

v
t

i

u
à
D
r
n
n
N
o
g
k
q
h
N
n
t
u
i
N
g
r
d
n


h
u
n
D
o144
a
k
â
N
n
d
i
q
n
N
g
h
o
n
u
g
N
.
a
h

D
c
n
N
h
d
k
a
â
N
.
i
o
n
N
C
a
n
g

h
n
i
h
ă
c
â
C
.
d
a
n
c

o
g
á
i
a
c
s
n
c
h
c
C
h
u
ă
a
á

.

n
o
h
c
i
t
g
à
h
n
n
c
ă
s
l
h
á
C
a
u
n
à
c

o

g
c
n
h
i
t
h
đ
s
í
h
c

u
l
n
c
à
á
n
a

h
n
c
g
o
t
í
h
t
n
v
đ
l
i
c
h


145
ế
h
à

a
t
í
n
o
i
n
h
g
ế
h
i
đ
à
n
c

v

t
h
u
à
n
h
i
í
g
à
ế
n
q
h
c
n
h
u
i
v
h


à

h
t
u
m
c
à
i
k
h
,
h
n
ế
q
i

h
n
u

c
m
h

u
,
c
h
ư
h
à
d
k
q
a
c

n
o
i
u
m
h
a
n

t
ư
,
n
h
a
c
h
k
e
c
h
.
d
i
t
h

o
n
ư
m
a
h
k
e
a
,
n
C

o
h
d

p
t
c
.
o
i
k
h
a146
đ

e
ư
c
n
ò
p
o
a
á
C
h
i
c

.
đ
k
h
i
t
ò

h

i
p
e
h
c
C
i
o
à
á

h
đ
n
c
i

ò
k
h
t
h
i

c

p
c
h
á
c
h
à
t
c
h

đ
í
n
h
t

i
ò
n
h
c
i
h
h

c
t
à
n
h
t
n


í
i
h

c
i
ế
n

n
h
c
a
t
h
c
h
t
i
íà
t
i
n
a
c
n
ế
i
h
ế
h
n
n
c
t
t

c
h
i
i
ế
a

h
à
t
ế


147
r

n
ì
t
m
h
n
t
i
c
,
h
h
r
ế

c
à
ì
a
c
h
n
đ
n

h

h
t
ư
m
r
i
a
,
c
đ
ì
ế
h
m

n
t
c


i
h
m
i
t
e
ư
,
m
đ
r
o
a
d


ì
c
o
i
n
k
t
h
a

h
ư
n
d
m
p
e
a
h

đ
o
t
a
i

đ
n
i
ò
k
h
g
h
d
i

e
h
m
p
o
i
n
a

h

g
n
i

đ
k
p
h
i
ò

d
i
p
N

n
o
t
p
g
a
h
đ148
à
h
n


ò
N
h
c
i
n
h

ư
à
p
n
h
t

g
h

i
c
n
N
h


i
.
ư
h
i
n
c
t

à

V
p
c
h
t
.
n


i

ư
N
a

c
c
V

h
n
t
i
c
à
i
n

.
c
â
c
n
ế


V
ư
a
n
g
n
i

â

c
t
n
c
.

r
i
g
ế
a
ì
o
V
n
c
â
i
h
t
h
a
n

t
i
i
o
g
c
đ
ế
r


n
ì
u
h
c
i
n
t
i
a
â
h
q

o
n
m
r149
u
g

đ
ì

h
i

n
,
q
c
i
h
u

a
d
h

u
o
m
đ
i
,
aq
h
n
i
u
i
h
i


d
m
l

,
u
n
o


u
g
a
i
c
q
h
n
l
u
i
h
d
qo
c
u
,
p
n
a

g
n
n
q
l
N
h
u

h
i
l

c
à

n
ý
n
u
p
g
q
n
h
n
u
l
ư
N
i
ýh

n
c
à
p
n
.
h
l
q
n
N
à
ý
u
V
ư
h

i

à150
n

c
ư
h
c
.
n
l
đ

à
ư

c
ý
n
V

n
â
i
c
đ
ư
n

.
v


h
g
c

i
c
à
V
c
n
i
v
đ
n
a
â

d


ư
o
n
c
o
i

g
a
c
h
n
n
d
v
i
c
â
h
o

đ

a
n
a
i

u
o
g
n
i
g
d
q
h
c
h
o
v
u
i
a
i
n
ao

g
n
i
,
u
p
h
d
h
q
i
c
n
o
i
u

ò
p
g
a


u
h
n
u
,
c
i
h
q
k
ò

h
u
l151
é
p
n

i

m
g
c

,
,
k
c
h
u
é
ò
i
q
h
c
m
n

u
l
i
ò
,
pk
n
c
u
é
c
g
m
ò
l
q
â
,
n
ý
u

y

c
g
c
k
n
n
â
ò
é
h
q
h
y
n
m
à
l
u
i
,
ý


g
n
u
h
â
c
ư
n
i
y
ò

h
l
p

n
c
à
ý
h
u
n
i
h
g
đ
n

p
i
â

ư
h
n
h

y
i

à
i
u
c
h

v
n
à
n
p
h

đ
ư
h
i


h

i
c152
h
à

u
d
n
o
v
đ
c
p
a


d
h
n
i
o
à
i
h
a

d
v
d
c
n
o

o
h
g
a
i
a
o
h
n
n
à
i
h
d
g
h
d

o
h
o
c
p
n
a
i
a
h
g
n

g
n
o
c
h
p
h
ò
i
,
i
d

n

n
o
p
g
c
p
g
a
k
h
,
h
n
é
c
i
ư
i
h
m
ò

a
c

,
n
p
h
p
n
p
ư
,
g
k
c
a
h
é
ò
á
c
i
m
n
t
p
h

,
h
ư
p
g
k
h
á
a
,
â
c
é153
u
t
y
ò
m
y
p
c
n
,
h
n
q
u
á
ư
h
g
c
u
y
t
a
i
â
ò

y
n

q
h
p
u
u
h
n
g
y
á
p
h
â

t
h
i
y

n
q
i

h

u
n
c
t
y
u
n
h
h


y
p
i

n
h

,
c
q
à
i
u
h
t
u

t


y
c
n
p
í
,

h
c
n
o
h
i
t
h
à

í

t
d
n
n
,

o
c
ă
a
h
t
c
n
o
à
g
n
í
h
ă
n

d
c
đ
,
n
o
h154

g
a
o
t
h
n
í
g
đ
ă
i
h
d

n

o
c
g
h
p
n
a

,
g
n
a
đ
n
h

ă
c
i
d

h

n
o
a
ư
p
g
a
,
h
n
d
c
đ
i
h
o


p
c

a
n
h
p
n
g
á
ư
,
g
h
d
t
a
h
o
c
i
n
a

p
h

g
n
a
u
h
ư
p
h
y
á
a
i
d
t

n
o
q
p
t
p
g
a
u
h
r
o
h
n
y
u
á
n
i
h

y
t
g

n
r
o
p
n
q
h
c
n
g
u
t155
ơ
g
t
h

y
r
i

o

c
n
q
ơ
n
p
h
u
ế
g

t
y
c
t
,


t
h
c
r
n
h
ế
ơ
o
t
c
t

n
í
h
t
c
g
n


t
h
,
r

ế
c
ư
ơ
n
t
h

t
ă
í

r
h
c
n
,
ư

g
h
.

ế
t
t
đ
n
í
g
r
t

ă
n
.
ư
n
h


g
Đ
n

g
t
c
đ
ă
i
.
r


n
Đ
ư
a
n
g
n


g
g
i
n
d
đ
ũ
g
o
c

n
Đ


156
.
c
g

a

n
á
ũ
i
n
a
g
n
h
n
d
c
b
á
g
n
o

Đ

n
ũ
g
a

h
n
i
b
c
i
h
d
h

á

o
n

p
n
a
g
c
g
n
ũ
t
c
b
h
r
h


i
c

o

n
á
t
c
n
p
g
n
g
h


i
t
b
t
c

r

c
ơ
o
p
h
n
t
c

c
g
t
r
h
o
t
h
r

d
n
ế
c
o
o
g
ơ
n
t
c
t
a
g
r
h
n
d
o
h
c

o
n

h
c
t
a
g
ế
ơ157
n
t
g
h
d
r
t
c
o
ư
h
i
a
n


ế

g
n
p
h
g
t
i
d
.
r
h
N

n
o
ư

h
p
g
a

à
h
n
t
N
i
h
g
r
Đ
n
h

.
ư

ư
à
p
n

i

g
n
c
n
N
h
g
n
ư
h
i
.
g
Đ
n

à

ũ

ó
c
p
i
i
n
c
n
ư
N
á
n
Đ
c
ó

h
n
g

h
i
c
à
ũ
i
u
b
c
n

c
n
g
h
ó
ư
á
g
u
i

c
n
ũ
n
c
h
ò
g
c

b
c


158
h
n

á
u
ó
c
n
ò
n
i
h
c
n
g

h
b
ư
c
t


a
c
h
h
ò
u
c
t
r
đ
ư
n
h
á
a
g
o


p
c
n
t
đ
h
g
c

á
ư
ò
h
t
r
p
a
n
d

g
o
t

đ
c
a
n
v
á
h
n
g
t

g
p
ư
h
r
i
a
d
o
v

o
n
y

n
đ
a
g
ê
i
g
á
h
n
u
p
i
h
d
y
v

o
c
ê


p
n
a

u
i
g
n
u
g
N
h
,
c
y
h
i

ê
v
à

n159
m
u

p
g

,
i
n
h
t
c
ư
N
i
m

y

h

b

u
ê
c
à
p

t
,
u
n
N
p
b
m
c
ó
ư
h
h


i

à

t
u
c
p
,
c
n
b
h
n
ư
k


m
u
ó

h

n
i
c
ô
p
t
g
k
h
c
n
g

b
c
h
ó
ô
n

ò
u
i
n
h
k
p
g
c

c
h
n
ô

h
c
u
k
h
ư
ò
n
é

a
n
g
m
k
k
n
h
đ
c
n
é
ô
á
h
ò
ă
m

p
ư
n160
n
g
a
g
n
k

c
ă
é
n
đ
h
n
m
h
g
á
ư
l

g

p
a
c
n
v
l
,
ă
k


đ

é
i
n
á
c
m
g
p
h
,
y

n
ê
v

l
m
p

ă
u

n
h
c
n
i
g

,
g
c
h
m

y
v
l

p
u
ê

t
c
h

,
u
i
h

c
v

,
m
c
y
à
t


ê
c
p
t
u
v
h
,
t
à


b
c
i
n
t

m

t
h

u
v
c
p
t
,
i
t
n
à
h
h


b
m161

t
n

n
i
t
h
n
v
k
p
t

à
h
b
h
n
ô


i
t
n
ế
t
h
i
g
p
u

n
k
h
i
n
h

t
ế
h
ô
n
r
u
t

n
á
h
g
k
c
t
i

k
h
h
r
ế
é
n
ô
á
u
m
h
n
n
c
t

g
t
h
n
r
i
ă
k
n

á
ế
n
é
h
h
c
u
g
m

,
i
h

t
l
n
k
t
m
n
r

ă
é
,
h
á
c
n
m
ê
i
c
,
g
m
t

h
n
h
m
p
l
ă
v
ê
,
h

n162
à
m
h

c
g
t
o
i
m
,
l
v
h

đ
à
ê
m
c
p

ó
o
m
,
h
c


,
c
đ
v
t
m
ô
ó
à
h
p
n
o
ê
v
c
h
g
c
m
à
h

ô
đ

m
t
n
ó
v
i
á
g
à
c
c
o
n
v
h
ô
h
à

t
á
n
đ
t
à
c
g
ó
t
o
h
v
i
đ
c

n
à
t
t
à
á
ô
n
h

o
c
n
t
o
g
t
i
đ
h
n
t
đ

à
i

h
t

o
á
ế
n
i
c
u
t
t
đ
h
n


đ
h

t163
g
o
à
r
i
n
ũ
o
á
ế
n
đ
c
u
t
c
g

t
h
á
ũ

t
i
o
n
r
ế
c
n
h
á
u
b
á
g
đ
i
c
t
n
ũ


h
i
m
r
q
b
c
,
n
á
u

á
n
h
c

n
g
t
i
h
n
q
ũ
h

u
b
ê
m
n
l


c
m
,
h
ý
n
á
i
q
n
v
t

k
l
u
à
h
m
i
ý

b
o
ê
,
n

m
h
k
đ
t
i
l
q
ó
v
h
t
n
ý
u
à
ê
ế
h

c
o
m
k
n
ô
c
t
i
n
đ
v
ò
ế
n
l
g
ó
à164
n
h
ý
o
t
c
t
n
ò
k
á
ô
đ
h
ế
i
c
n
ó
i
n
g

n
h
đ
c
t
u
h
ò
à
ô
t
i
o
á
n
đ

ế
c
g
t
i
u
n

h
c

đ
t
u
đ
i
ò
o
à
á
i

n
o
c
b

u
đ

u
n

đ
t
t
đ
h
i

à
b
i
o
c


n

t
u
g
đ
p
ũ


.
c
b
đ
i
o


i
c
p
t

á
n
đ
.
u
n
g

S
c
ũ
i


b
p


c
n
t
S
.
t
á
g
h165
i
q
n
ũ
ế
t
c
u
u
h


b
c
S
i
p
n

á

k
ế
.
n
i
u
l
q
t
ê
ý
u
b
h
n
k


i
S
i
k
n
ế

ê
i
q
u
n
l
u
t
y
h
ý

k
h
ế
q
n
i
u
t
k
ê
ế
l
y
ế
i
n
u
t
ế
n
ý
r
t
c
h
q
k
o
ò
k
u
i
n
t
i
y
ê
g
r
ế
n
ế
n
o
n
h
t
v
n
h
c
q
g
i
ò
t
t
u


n
ế
r
y
c
v
u
o
ế
i
n
c
n
t
t

đ
h
ò
g
h
c
i
n
t


166

v
r

t
c
i
o
u
n

n
h
h

c
g
b
đ
i
c

i


v
t

u
n
h
i
u
i


c
đ
đ

c

b
i
ư
n
ph
.
t
u
n
đ
i
h
g
ư


c
b

n
c


S
n
p
t
l


g
đ
h
.
ư
i
c
tl
h
đ

n
p
i
S

i
g
.
ế

i
đ
u
đ
ư
l
t
mk
h
S

i
n
i

i
g
ê
ế
m
đ
n
u
t
l
c


h

i

q
k
i


167
a
u
i
ế
c
m
y
ê
u
Đ


đ
ế
n

a
i

t
k
n
q
i
g
Đ
c
t
u
ê


m
r
y
n
t
n
a

o
ế
r
g
i
n
t
q
o
Đ
g
u
n

c
t
y
g
n

v
r
ế
g
a
i
o
t
đ

n

t
Đ
c
g
i
r

đ
n
t
v
o
m

g
h
i
n

i


g
i
t
c
m
đ
r
v
v


o
h
t
i
à
n
i
h

g


c
p
v
m
n
c
t
h
à

đ
á
i

đ
h
t
p
ư
i
168
h
v


c
t
á
à
m
n
r
t

g
h
p
đ
i
l

h
ư

t
á
v


n
r
t
à
i
n
t

g
đ
h
n
p
đ
ư
t
l
r
à
h


á
i

n
t
h

t
i
g
à
n
m
t
l
p
n

đ
r
h
i


t

h
i
n
p
à

c
h
n

m
đ
k

h
a


t
n
i
n
p
h
Đ
k
h
à

c
m
i

n


n
h
g
a
i
t
ế
h
k
p
Đ
c
t
t
N
i
h


r
h
ế

o
n
a169
à
h
n
g
N
g
Đ
n
h
k
t

ư
à
ế
i
đ
r
n

n

o
g
c
N
h
i
n
t
.
ư
h
g

à
t
m
r
T
c
ế

đ
o
.
i

n
ế
ư
N
i
g
n
T

h
v
i
c
à
m
đ
t
ế
.


r
n
p
i
ì
T
ư
h
n
t
i

á
v
m
h
r
ế
c
t
à

ì
n
.
i
c
n
t
p

t
T
r
h
v
r
i
á
à
p
c
ì
ế

t
h

n
p

t
h
n
p
t
r
á
c
r
h
i
t
h


ì
à
170
o
n
t
r
á
p
h
i
t
h
d
o

c
p
h

o
á

h
à
n
a

n
t
d
p
n
h
o
h
a
á

k
p
à
i
h
n
g
d
n

h
o
h
n
i
n
a
o
p
t

g
n
á
k
h
p
h
ế
i

,
i
d
n

n
o
N
h
p
g
a
h
k

,
h
n
à
i
t
i
h
ế
n
c

n
h


p
n
ư
N
p
,
g

h
t
h
c
à
ế
s

h
i
.

p


n
N
p
T
ư
h
h
c
,
i

à
s171ế
c
u
p
h
.
n
h

ư

s
t
T

h
u

r
i
c
ô

ì
ế
.
t
h
p
n
g

h
T
ô
u
s
t
i
q
n

c
r
ế
u
g
t

ì
n
a
h
n
t
q
ô

p
h
g
n
u
h
r
ì
i
a
g

c
a
t

n
o
g
q
h
,
i
u
ô
h
p
a
n
o
h
c
b
o
g
á


á
,
g
n
n
i
q
d
p
,
b
a
u
o
h
á
a
o

k
,
á
n
,
g
h
o
b
i
d
h
k
á
a
n
o172
h
n
o
g
a
á
o
,
h
n
á
i
h
d
c
n
k
b

o
,
h
á
p
n
a
o
,
g
n
c
á
,
h
t
n
h
i
h
o
,
k


n
u
h
p
g
ê
o
c
,
h
t
h
á

i
d
u
o
n
p
h

o
ê
,

p
a
,
t
s
n
d
h

c
o
u

h
a
ê
o
h
p

n

t
s
g
h
d
u
c
o
h


i
n
a
u
p
t

g
n
ê
h
p
h
ô

s
i
d
n
u

N

n
o
g
t
p
g
a
h
à
n
q
h
173
N
i
h
ô
u
h

a
n
ư
à
p
n
g
t

g
h
c
n
N
h
i
q
ô
ư
h
i
a
u
n
c

à

o
a
g
ò
c
p
,
n
g
q
c
ư
N
b
i
u
c
ò

h
á
a
h
c
à
n
o

,
g
m
c
n
i
.
h
ò
ư
k
b
a

n

h
á
o
V
m
c
o
n
,

.
c
á
,
h
c
n
b
V

ò
,
k
á
c

m
h
n
ò
n
.
c
o
,
n
c
h
á
c
V
h
o
n
k
t
ò


,
h

n
m
t
o
n
.
h
c
á
t
c
u
h
n174
t

ò
V
ê
o
,

n

t
i
n
d
c
o
h
t
h


c
a
u
o
à
i
ò
n
ê
t
n
h
t
g
d
h
à

n
o
u
t
n
i

g
a
ê
g
h
n
i
h
d
t
ì
n
à

o
g

p
n
a
h
i
g
n
d
ì
N
h
o
n
h
i
a
g
à

n
d
h
n
p
g
o
ì
g
n
h
a
n
ư
N
i
n

h

h
d
g
c
à
p
o
h
i
a
ì
c
n
N

g
n
ò
ư
h
p
h
n

à
i
d
c175

o
c
n
ó
p
g
a
h
c
ư
h
n

ò

v
i
h
m
n
c

ó

.
p
n
c
v
g
V
h
ò
s

c
h


n

ó
i
n
m

.
c
s
v
p
c
hò
V

u
c
n

m
h
ó
n
.
r

s
t

u

v

c
V
t

n
ò

r
h
n
n


t
h
u
s

t
c


i

ò
,
r
n

h
c


à
t
ò
,
u
n


g
i
n
c
h
r
t
r
ò


n
h176
t

n
,
g
à

t
h
n
i
r
c
n
ì
g

ò
n
h
h
t

n
à
i
,
d
g
n
r

n
o
h
g
u
h

c
a
ì
i
t
ò
n
d

n
h
g
o
u
n
d
h
r
a
h
n
o
ì
d
i

g
a
n
o

t
h
n
a
u
i
h
d
n

o
g
d
h
p
n
a
h
o
i
g
n
i
n
a

c
h

g
n
u
ó
i
p
h

n
i
d
v
p
g


n
o

h
p
g
a
n
c
i
h
n
ó

ế

i
h
p
s
t
c


v
h
p
n

c177
m
ế
g
h
n
ó
à
t

h

c
i
u
s
v
c
m
hh
à
ế
p
r
n
ư
t

h
s
a
c

t

h
m
c
u

c
ư
à
h
n
a
ế
r
h
ô
c
tn
c
h
,
t
u

h
ư
m
ô
a
à
c
n
r
đ
n
ò
h

ã

c
n

t
h
,
l
đ
ô
ư
r
n
à
ã
n
a

c
h
m

t
ò

l
c
n
,
t
à
đ
h
n
m
ã
ô
h
r
c
ì
n
i

ò
l


t
n
t
r
à
u
r
ì
m
đ
n

ã
d
h
178
o
i
t
r
l
n
a

ì


à
u
n
n
m
h
t
n
d
i
k
n
o

r
t
i
n

g
a
u
r
ì
h
n
k
n
i
h
d
i


o
t
p
n
a
t
r
ế
h

g
n
.
k

h
t
n
c
i
ế

h

n
I
.
h
n
ế
p
g
I
t
h
I
k

i
t
I
.
ế
i
m
c

I
.
n
à
h
p
I
h
ế
Q
.
c
t

I
u
h
c
t
I
a
ế
ư
m
h
Q
I
n
.
a
à
ế
u
.
t
a
c
I
đ
n
h
m
Q
I
i
179
ô
ư
à

u
I
n
a
m
đ
a
.

c
i
n
c
h

v

Q
đ
h
ư

à
m
đ
u
ã
ô
a
n
i
a
l

c
m
v

n
à
h

à
m
m
đ
ô

t
đ
ã
n
t

m
v
i
r
l
s

à

ì
à
đ

t
m
m
ã

m
t
r
t
l
g
s

v

r
à
i

t
à
ì
m

n

i
g
s
m

t
n
r
iì
p

t
k
h
i
g
i
n
t

á
i
s
n

r
h
n

p


h
i
180
t
k
n
n
á
g
ế
i

h
p
i
.
n

h

h

m
n
á
i
k
I
h
p
i
t
I
ế
n
t

p
I
.
h
ă
m
n
h
.
n
h
á
t
I
g
t

p
ế
Q
I
.
ă
m
u
I
c
n
a
.
I
ư
g
t
h
n
I

ă

Q
I
c
n
m
đ
u
.
ư
g
i
a

t

n
Q
v
n
c
ă
m
u
a
g
ư
n
đ
a
i

g
v
i
n
v
n
à

t
a
g
c
m
đ
r
i
ư
m
i
ò
v


v
181
a
n
t
à

c
r
i
g
m
h
ò
s
m

t


v
c
r
a
t
à
đ
h
ò
i
g


i
s
m
o
c
tđ
h
r
i
t
K


ò
g
o
p
i
s
n
đ
c
h


K

h
á
i
i
o

p
g
t
n
p
i
ế
K
đ
n
h


h
á
i
N
t
n
o

p
ế
h
m
p
à
K
n
h
N
i
t
h
á
h
ế
n
ă

p
ư
à
h
n
m
182

N
g
n
c
n
t
h
ư
à
ế
c
ă

t

ư
n
m
r
c
n
N

g
o
ư
h
n
t
n
t

à
g
c
ă
g
r
c
ư
n
o
n
v

g
t
ư
a
n

r

i
g
c
n
o
c
ư
n
t
v

k

g
t
r
a
n
n
r
ò
i
g
n
o
h
k

n
c
t
v
i
n
g
h
r
a
t
n

ò
i
ế
h
k
n
i

đ
c
t
t
n

h
r
ế
h
o

ò
183

k
t
i
K
đ
c
t
ế
n
i

h
r

h
n
o

ư
t
h

h
t
K
đ
n
r

ế
t
i

g
ư
ế
n
o

t
h
đ
n
r
h
N
K
g
ư

h
t
i

à
ế
n
đ
n
t
h

g
r
n
N
n
ư
h
t
ư
h
đ


à
ế


n
c
h
g
n
N
g
t
ư
h
đ
r

à
X
n
h

o
c
H
g
ư
n
C

h
g
t
ư
184
N
X
n
r

H
g
h
n
o
c
:
C
ư

n
1
N
X

n
g
t
.
H
n
r
C
g
k
n
o
:
Q
1
N
i

n
u
.
X
n
g
:
a
H
h
Q
1
C
k
n
u
.
N
t
i

đ
a
ế
n
:
i
n
Q
h

u
1
t
k
m
đ
a
.
h
t
i
i

ế
n
c

Q
h

m
đ
u
t
i
a
r
h
t
c

n
ư

ế
Đ

m


a
đ
n
t
n
c
i
g
r
h
185
g
Đ


ư


a
m
đ

v

n
t
à
Đ
c
n
g
r


h
ư
N
v
n
a
đ

à
g
h

n
à
Đ
ư
n
g
N
v


h
h
à
n
đ
ư
à
g
h


N
ư
n
c
n
v
X

h
ư
à
H
n
đ

C
g
h

c
n
N
ư
i
ư
h
X

đ

à
:
H
n
v

c
1
C
g

i
n
.
N
i
đ
ư
X
v


Q
:
H
t

i
c
u
1
C
186
h
i
a
.
N
à
v
đ
n
:
n
t


Q
h
i
đ
u
1
à
i
a
.
p
t
v

n
h

m
Q

à
i
đ
u
p
n
c
i
a
h
t


n
k

h
a
m
i
n
p
à
đ
h
n
Đ
c
i
k

hi
n
a
m
t
n
p
g
ế
k
h
Đ
c
i

v


N
t
à
n
a
ế
h
g
à
k
N
Đ
N
t
i
h
v

h
ế
à
n
187
ư
à
h
g

n
N
c
n
t
ư
h
v
.
ư
ế

à

c

c
n
N
i
.
đ
ư
h


à
H

i
c

i
.
n
i

v
đ
ư
H
n
g
i
i
c
i
h

.

H
n
t
v
đ

g
l

h


i
h

i
à
i

n
n
n
H
g
l
3
h
t
v

h

h

i

n
B
p
à
i
a
n
l
3
h
n
n
g


h
t
h
n
B

188
c
a

n
h
h
n
3
p
à
l

k
h
n
p
c
B


i

h
h
a
n

n
h

n
à
p
3
h
p
n
c
k
h
h
B
t
i

à

a

ế
n
T
p
n
r
h
h
u
h
c
N
k
n
T
à
h
h
t
i
g
r
n


à
ế
n
u
h
p
ư
n
h
ơ
g
T
h
n
N
n
r
à
ư
h
t
g
ư
u
n


à
ế
ơ
n
h
Đ
n
g
c

g
T
.
n
N
n
ư
r
ư
h
g
Đ
ơ
u


à

n
i
k
n
g
c
h
g
.
n
H


189
o
Đ
ư

ư
á
k

ơ
i


h
n
i
c
I
o
g
n

.
X
á
g
H
,
k
Đ
h

I
hi
Đ
X
o
n
i

,
á
g
l
n
n

H
g
g
Đ
I
k
n

h

X
h
i

t
n
,
o
3
a
g
á
n
l
Đ
B
g

đ
t

I
a
h
n
ã
a
X
n

g
,
3
k
đ
c
l
ã
t
Đ
h

B

a


n
a
k
n
p
n
h
đ
g
3

ã
h
c
đ
n
t
à
B
h

g
k
a
n
a

n
h
n
p
h

đ190

n
ã
T
h
c
p
n
g
r
à
h
h
k
u
n


đ
n
h
p
i
p


g
n
T
h

h
g
ư
r
à
t
i
ơ
u
n
ế
p
đ
n
h
p
h

g
t

n
T
i
t
ế
i
h
Đ
ư
r

p

ơ
u
t
c
p
n
i
h
g
t
s

ế


c
p
i
k
Đ
ư
p
h

ơ
o
n
s
t
x


á
g
i
p
c
ế
p
k
Đ
I
,
x
X
h

s
ế

,
o
n
t
đ
p

á
g

,
c
Đ
I
i
x

k
đ
ế
n
X
h
s191
m

p

g
,
o

i
,
p
á
i
t
Đ
I
,
m
đ
x
aế
n
X
i
p
đ
g
,
h
,
ã
á
m
t
Đ
t
p

đ
k
a

i

h
n
t
á
,
i

đ
g
r
t
n
ã
t
i
p
m
g

t
h

k
a
n
r
á
i
đ
h
i
t
,


đ
v

n
ã
à
n
t
p
h
g
r
h
k
n
v
i
á
p
đ
h
â
à

t
hn
n
t
i
h
g
â
v
r
c
n
à
i
t
p
đ
a
g

i
h

o
ế

n
c
â
p
i
h192
h
a
n
v
t
i
o
g
à
p
i


h
u
h
n
c
ế

a
â
p
i
q

o
n
s
u
g

t
i

h
p

q
i
c
ế
h
u

a
x
p

u
o
ế
s
t

p

t
q
h
,
p

o
u
i
cđ
x
s

t
u

ế
n
h
i
p

g
đ
o
q
,
p


u
m
c
n
t


đ
x

g
i

ế
a
đ
h
i
p
,
c

o
,

n

p
m
t
a
g
t
h

đ
à
á
i

,
n
c
đ
t
i
h

193
à
a
n
t
p
m
p
n
g
r
h

h
t
á
i
,

h
c

t
p
à

n
h
n
a
t
p
k

v
r
h
n
t
à
i
á
n
p
h

t
k
h
à
n
i

n
â
t
t
h
n
v
r
ế
h
g
à
i
k
p

N
t
i
h
c
n
h
ế
n

a
â
à
h
o
n
v
N
g
à
n
t
k
h
ư
à
ế
i
c
n

n

a
â
c
N
h
u
o
n
ư
h
g
m

à
t
q
h
à
ế
u
i
c
n


a
đ
m
ư
N
u
o

à

h194
c
à
o
q
h
đ

u
i
b

m
n
t


i
c
à
ư
u


đ
h
t
b
đ
c

o
q
i

n

u
l

c
m
g
t

t
à
b
c
đ
h
h
i
đ


o
l
o
à


a
n


c
g
t
t
h
o
b
h
c
đ
l
đ

i
àt

a
n
n
t
h
g
g
đ
o
t


p
h
c
l
c
n
t
h
à


g

n
a
a
đ
n
h
c

o
t
c

n

k
p
h
á
a
g
t
i
h
à
c

n
c
đ
n
h195
D
á


N
c
a
n
t
k
p
N
g
ế
i
h
N
D
c
n

.
á
c
N
h
n
N
c

h
P
N
a
à
t
k
h
.
D
ế
i
â
N
c
n
n
P
á
ư
N
h
N
c

h
â
.
c
à
t
í
n
D
ế
c
P
N
m
n
t
h
à
ư
N
í
â
N

h
s
n
.
đ
c
à
â
h

u
t
P
c
m
n
s
í
h
à
ư
s
c
â
b


u
h
n
i
đ
c
c


s
t
c
m
n

â
í
à
h
u
c
l
b

h
à
i
đ
n
s

196
t
g

s
h
c

c
â
o
l
m
n
u

b

g
n
t
à
i
s
t
h

m


đ
h
t

n
c

o
t
l
í
t
g
n

c
n
g
t
à
m
h
t


c
đ
h
í
c
t
n


o

h
g
a
n

c
g
t
í
m
c
v


á
c
đ
à
h
t
c


a
n
n
v
c
D
g
t
h
à

N
c
í

N
á
c
n
h
N
c

g
h
v
.
a

à
c
D
h
n

P
N
c

g
n
c
h
N
á
n
h
â
N
c
h

v
n
.197
c

n
à
D
h
n
g
t
P
N
ế
n
í
h
N
,
h
c
â
N


h
n
.
y
ế
n
ế
,
g
s
t
P
u
c
â
í
h
y
h
u
c
â
k
ế

h
n
é
u
,
n
s
m

s
t
,
k
y
c
â
í
é
ế
h
u
c
m
u
ế
n
h
g
,
h
s
u
k


s
é
y
n
c
â
ê
m
ế
g
u
,
u
n
y
m
h
s
ê
n
kh
g
é
t
n
c
â
u
m
g
y
,
t
n
ê
í
m
h
â
n
cg
h
t
n198
a
n
u
g
t
h
y
c
í
t

â
ê

m
a
n
c

ì
n
h
t
h
c
n
v
t

h
à
c
ì
t
í
h
n
a
â

ì
h
n
c
t
n
h
h
c

v
ì
ì

n
à
c
q
n
h
a
g

u
h
n
c
a
h
t
q
ì


v
u
n
à
t
a
h
g

c
n
t
c
q
h
h
u
ì
ếa
,
n
t
c
h
g
i

y
c
t
t
n
q
ế
h

u
ế

i
s

c
a
,
n

n
k199
p
t
é
y
c
s
i
m
ế
h
x,
u
ế
ế
p
n
c
,
p
n
k
x
s
t
g
é
y
v

i
u
m
ế
à
p

y
,
u
n
ê
đ
v
x
n
k

à
ế
s
g
é
i
p

n
u
m
đ
p
h
y
,
m

v
â
ê

i
à
x
n
i
ế
g
m
đ
p
c
n
u
dh
y
o
i
v
a
â
ê
a
à
n
n
d
m
t
h
o

đ
ì
c
n
a
i

n

h
n
i
h
a
â
g
h
d
n
o
m
h
t
i
n
a

ì
c

g
i
n
200
p
h
a
i
d
t
N

n
o
q
h
h
p
g
a
u
ì
à
h
a
n
N
i
h
t
n
h

ư
à
p
n
q
h

g

u
ì
N
h
c
a
n
ư
i
h
t

à

i
a
c
p
h
q
n


u
ư
N
n
c
a
t

a

h
n
c
à
s
t
c

h
i

n
p


t
h
a
ư
n
c


x
i
p
c
ế
s
t
h

p

i
h

n
p

t
i
a
v
n

p
à
x
s
u
h
c
ế
i


đ
p
201
v

i
n

p
à
u
i
v
h
p
à
x
n
v
i
h
m
ế

àđ
p
m
u
i

n
i
v
r

v
h
d
à
õ
à
i
o
m

a

đ
:
r
u
n
i

õ

h
i
m
v
d
:
à
n
o
m
K
r
g
a

i
õ
h
n
i
n

i
h
h
K
:
m

d
i
p
n
o
t
n
r
g
a
ế
h
õ
N
h
n
K
i
h
N
t
i
:
à

h
ế
n
p
n
à
h
n
g
N
ư
N
h
n
h
t
K

h
i
ư
à
ế
i
c
à


n


202
c
n
N
h
p
t
ư
h
n
t
c

à
a
ư
N
ó
c
ế

h
n
c
à
v
c
ư
N

t
a
ó

h
n
i
c
à
a
ư
v
p

a
n
h
c
t
i
ó
ư


r
t
ò

i
n
t
v
c
a
r
q
a
h
p
u
ò
i
h
c
y
óế
q
u
i
n
t
t
u
v
r
y
ò
a
v
h
p
đ
ế
à
i
h

t
q


n
u
i
t
h
đ
y

r

ế
ò
m
v
h
n
t
à
i
h
q

r
o
đ
õ
n
u
n

y

t203
g
r
n
ế
:
m
v
o
h
t
à
v
n
r
i
g
t
đ
õ
n
K

r


i
c
v
o
n
:
m
n
i
n
h
h

g
r
i
c
t
õ
t
K

v
r
ế
i
g
i
o
:
n
v
i

n
N
h

c
g
h
n
à
t
K
g
v
ế
i

i
n
đ
n


ư
N
h

g
c

h
n
v
t
c
à
h
đ

g
ế

n
i
c
n
h
n
g

ó
ư
N
ư
h

h

đ
v
v
c
à
n
h


a
g
ư
n
i
c
n

h
g
ó
ư
X
n
t204
H
g
h
đ
r
v
c
C
ư

ò
a
N
X

n
i
c
,
H
n
h
q
ó
C
g
u
t

N
h
y
v
r
n
,
X
ư
ế
ò
a
H

t
i
đ

C
n
q

n
N
g
đ
u
t
n
,

y
r
h
đ
X
n
ế
ò


H
h
t
v
n
C
q
à
h
N
đ
u
t
đ
,

y
r
p
v

o
n
ế
à

n
h
t
á
h
n
g
t
p
đ
h
đ
v

r
á
à

i
o
n
t
t

n
h
r
p
h
c
g
i

h
t
n
á
g
v
r
t
à
i
o
kn205
i
n
t
p
c
g
n
r
h
v
h
k
i
á

g
v

t
n
i
t
n
g


ế
h
t
c
,
k
r
đ
v
t
i


g
c
ế

n
i
,
n
h
g

í
n
c
t
k
h
đ
v
h
ế
i
ư


í
,

n
t
n
h
g
r
h
c
g

t
h
đ
,
t
í
ế
X
ư

r
,
H

n
x

C
n
h
ã
,
c
N
g
t
,
h
h
x
r
í
X
ư

ã

n

H

i
,
h
C
n
h
N
g
c

x
t
đ
,

i
ã
r

X206
a

n

H
,
c
h
n
C
đ


N

a
i
x
v
đ
,
t
ã
à

đ
c
np
h
n
ư
t
a

h

i
á
v
đ
c
n
đ
t
à

.
ư

c
n

t

p
h
r
T
c
a
h
i
r
.
n
á
v
o
ư
đ

t
à
T


n
g
r
c
t
p
o
.
k
h
r
đ
n
i
á
ó
g
T
ư
n

t
r

h
n
D
đ
o
c
t
N
ó
n
.
k
t
r
N
g
ế
i
N
D
T
,
n

N
đ
r
h
n
(
N
ó
o
c
N
n
h
k
t207
D
g
í
ế
i

(
N
,
n
m
N
đ
h
g
N
ó
c
D

t
h
N
m
(
D
r
í
ế
N

n
,
D
g
N
,
h

N
c
g
N
m
x
t
h
i
N
(
ã
r
í

D

n
N
g
,
h
1
i
N


t
0

N
m
i
x
0
ã
r
%
1
g
D
c

0
i
N

h
,
v
0

N
a


%
N
i
x
n
1
đ
ã
v
0
g

c
v

0
i
t

h
à
n
%

a

n
i
D
v
1
ư
đ
N
à

0


c
N
n
0
c
t
208
N
D
%
.
a
N
v
n
g
N
à
v
T
ư
đ
i
N

rD
n
o
c
t
g
N
n
.
c
i
N
v
g
n


N
à
T
ư
đ
r

p
g
D
ó
o
c
h

i
N
n
.


N
D
g
n
p
N
T
h
c
N
đ
r
c


g
N
ó
o
h
i
n
i
p

D
g
(
c
h
N
p
h

c
g
N
đ
h
i
n


N
ó

m
i
c
p
D
(
h
D
N
)

i

g
N
p
i
n

N
h
p
N
m
)
(

h
c
i
p

h
g
D209
h
i
N
g
k

)

N

h
i
p
N
m
ô
p
h
1
n
k
h

0
g
D
g
h

0
i
N
ô
i
)
%

N
n
N
g
k
p
v
1

h

0
g
ô

n
0
i
g
n
i
%


g
v
đ
n
k
à
v
1
ư
g
n
h

0

g
ô
D
n
0
c
đ

n
N
%
ư
n
g
N
v
đ

g
N
à
v

c
n

i
đ
g
D
n
đ
ư

i
N
m


n

N
v
ơ
i
c
g
N
à
í
c
,
m
đ

g
D
ơ

ư
i
N
í
i

p

N210
,
c
h
N
á
m

c
t
p
ơ
đ
n

g
h
í

i
,
á
i
c
p

t
t
h
r
p
m
i

c
t

h
ơ
n

r
n
á
í
p
i
,
t
h
c
p
v


h
à
n
p
i

t
)
r
h
n
i
n
v
á
p
â
à

t
p
h
c
n

h
g
n

i
t
â
v
i
)
r
c
n
à
p
i
a
g

k
p
h
o
n
h

c
â
ô

i
h
a
v
n
i
)
i
o
à
g

k
p
u
c
n
h
i
a
â
g
ô

q

o

n
i211
u
n
g

h
g
k
,
q
i
c
n
h
u

a
đ
g
ô
g

u
o
ư

n
i
,

n
g

q
h
c
g
g
u
i
n
v
i


đ
g


,
u

ư

i

n
t
v
q
c
g
r

i
u
m
í


ơ
đ
t
,
í

ư
t
r
v
,
i

h
í

g
c
e
i
p
m
n
t

h
ơ
đ
h
r
á
í

c
e
í
v
t
,
i
h
n


t
p
m
c
t
r
h
ơ
h
e
r
i
á
í
,

n
í

t
r
t
n
o
c
t
p212
n
t
v
r
h
r
i
g

e
à
á
o
n

t
n

g
c
â
t
h
n
v
r
n
o

g
à
i
k

n
t

i
g
c
n
n
a
â
t
h
k
o
n
v
r
i

o
g
à
t
n
h
ế
h
g
i
c
n
k

a
â
.
t
i
u
o
n
ế
n

g
n
q
h
u
i
c
.
K
t
k


a
i
ế
i
,
u
o
ê
n
n
K
g
q
h
.
i
u
i
q
ê
tu
n
ế
,
u
y
K
v
ế
q
i

g
q
.
t
u
ê


213
y
n
i
u
đ
ế
t


i
t
q
r
,
K

u
í
v
i
u
đ
y

g
ê
ế
t
i
n
c

h
t

h
u
e
r
q

đ
n
í
v
u
n
c
i

y
h

c
t
ế

u
h
t
t
c
n

e
r
ơ
h
c
t
n
í
đ
h
i

t
c


ơ
n
r
h
u
u
h
o

e
c
t
n
c
đ

c
g
h

u
ơ
t
c

n
r
h
n
D
đ
c

o

h
N


n
t
N
u
g
c
N
D
k
t
ơ
r
N
đ
i
n
c
N

n

o
c


214
ó
N

h
n
D
u
g
t
c
N
k
ơ
ó
N
đ
ế
i
n
N

n

c
h
n
.

ơ
c
D
t
u
ó
N
k
c
N
ế
i
K
h

c
N
n
i

u
ơ
h
.
ê
p
c
n
t
h
c
ó
l


ế
q
K
ý
p
u
c
u
i
.
,
ơ
y
ê
h
l
ế
n
ý

c
t
t

,
p

q
K
p
u
đ
u
i
t
l
i
y
ê

ý
h
t

ế
n
p
,

r
u
t
u
p
q
n
t
c
đ
u
g

r
l
h
i
y
u
p
ý


ế
v
n
,
n
u
t


215
à
g
t
h
o
r
t
c
đ
v
u

c
h
i
à
n
p
ơ


h
o
g
n
u

t
c
h
n
v
r

c
g
à
u
c
h

o
n
ơ

g
đ
n
g
n

c
h
à
h
v

n

à
D
u
c
h
g
n
o
N
ơ
,
à
g
N
đ
n
N

c
l
n
h

ĩ
,
g

c
D
u
à
n
ó
N
h
l
n
g
N
đ
ĩ
h
c
N

v
,
n
ơ

h
g
c
D
l
à
c
ó
N
v
ĩ
n

N
t

n
h
u
c
N
c
h
,
ơ
e
h
c216
n
t
v
l

c
ó
ĩ
h

p

e
n
u
c
n
h
ơ
l
t

ý
h
t
h
v
,

c
h
e

p

t
v

n
c
u
à
t

l
t
c
p
ý
h
đ
v
h
,

t

à

e
p
r
a
t
n
l
đ
u

b

v
c
n
p
ý
a
à
h
g
,
n

t
b
đ
t
v
r
q

à
u

u
a
v
o
n
p
a
à
g
q
b
n
t
u
à
đ
h
v
r
a
n


à
u
t
a
o
n
r

q
g
t
u
b
n
g
a
à
n
h
v
r217
,

n
g

à
à
n
o
c
t
q
n
g
,
r
u
h
n
i

a
,
n
h
ế
c
n
g

m
h
g
l
à
n
i
,
t
ĩ
n
g
t
ế
r
n
h
m
c

h
,
n

h
n
g
t
i
g
v
l
à
p
h
ế
,

ĩ
n

m
c
n
h

c
h
,
n
p
h
t
i
h
v
l
đ


ế
e

ĩ

m
c
n
p
h
l
đ
h
c
th
v
n


e

l
t
n
c

đ
p
t

n

h
v
c
i

à
h
đ
l
n

e218
v


đ
t
n

i
n
đ

i

a
v
c
v
đ
à
h
l
c

b

á
i

à
đ
t
c
n

c
a
v
á

đ
q
à
s

c
i

u
b
n
i
a
à
đ
s
c
n

p

á
v
a
t
h
n
c

q

i
u
b
r
s
m
p

a
à
h

c
n
v

n
á
g
à
m
c
,
q
t
p
u
r
d
v
h
c

a
s

à


h
n
c
m
n
i
g
h
d
ế
,
t

v
p
m
r
v
à
h
c

t


h
n
d
m
h
i
g219
c
v

ế
,
h

c
v
m

h
à
p
c
c
t
h
y
v
d

h
i


n

ế
u
c
m
y
c
h
đ
p
t
n
ế

h
u

v

h
ư

l
n

n
y

g
h
ế
c
n
đ
p
ư
u

h
k
n

đ

h
g

l
n
ô
h
y
i

k
ư
ế
n
đ
g
h
n
u
v

ô
g

đ
n
i

l
g
k
h
i


h
ư
c
n
t
ô
n
á
v
h
n
g
c

đ
t

g
i

h
t
k
s
i
i
n
h

c220
ế
t
h
ô
n
á
v
t
h

n
c

t
g
p
i
ế
h
l
s
à
t
n


c
h
m
n
á
p
i

c
l
h
à
ế
t
v
p

t
à
h
s
i
p


t
h
d
m
n
l
g

à
i

i
ế
c
v
p

p
t
à
h
g
h

t
i

v
d
m
l


i
à


c
v
g
p
c
h
à
t

i
h
r
v
d
n
i


t
g
y
c
t
r


g
ế
c
h
l
n
i
u
h

g


v
t
n

r

h
y
l
t221
t

n

ư
ế
c
r
g
n
u
h
o
t
g

t
l
r
n
g
r


k
h
y
o
n
h
ư
ế
t
g
ô
n
u

t
n
g
t
r
l
g
n
t
o

k
h
c

n
h
ư

t
g
h
ô
n
t

n
g
c
r
t
g
á


o
k
c
t
n
h
c
g
h
ô
á
c
i

n
c

ế
t
g
à

t
c
t
n
g
á
l
h
,
c
à
i

n

ế
t
l
h
n
p
t
ĩ
,
g
c
h
t
n
à
á

l
h
h
l
n
c
à
i222
ĩ
h
ế
v
,
n
g
p
t

g
i
h
c
à


l
ĩ
,
v
n
i
à

n
h
t
c
h
,

g
p
s

,
i
h
n
v


l
t
ĩ

i
s
r
p

c
n

t
,
h
n

g

g
i
s
t
m
p
v

h


r
l
t

n
cm
,
n

a
p
g
c
h
t
s
l
nr

a
m
n
o


n
n
c
p
g
k


h
t
t
l
i
n
a

r
n
m

o

h
k
t
n
i

c
g223
n

c
t
r
ế
h
a

t
.
k

o
i
c
t
n
ế
n

á
g
.
h
n
c
T
t

i
t
k
n

ế
ế
i
g
c
t
p
T
.
n
à
á
i
h
n
c
t
ế
h


p
t
,
n
c
T
ế
g
c
t
i
.
l
à
á
đ

ế
ĩ
n
c

c
p
n
h
i
h
,
n
đ
t
T
g
m


i
v
l
à

i
c
ế

ĩ
n
i
p
c
n
h
m
đ
h
,
c


t
ơ
i

s
v
l
c
ĩ


c
m
c
n
h
ơ

đ
,
h
ế
i224
i
c
p
s
q
c
h
v
u
ế
ơ
m

m
n
c
n
q
c
i
,
u
h
c
p
l

ế
c

h
s
ý
n
ơ
a


q
m
n
l
đ
u
c
n

ý

h

c
p
ế
n

h
D
đ
a

l
N

q
k
m
N
ý
u
i
n
N
D

n

c
N
đ
h
n

k
N

a
i
N
k
l
t
D
ý
ế
i
n
h
k
N
.
n

i
N
đ
h
n
d
n
N

o
h
k
t
T
a
k
D
ế
i
i
d
i
N
.
n
ế
o
n
N
h
p
a
h
N225
n
T
t

h
d
k

i
ế
o
i
c
ế
.
c
t
a
n
p

n
h
đ

h

t
T
,
c
d
i

i
h
t
o
c
ế
t


a
m
p

,
n

đ
c
h
i

t
c
t
h
i

h


t
c
c

,

ơ
m
u
c

đ
h
t
c
i

t


h
i
r
u

ế
c
á
c
,
ơ
m
c
t
h
q

h
r

t
u
c
i
á
u


h
c
n
ế
c
h
t
c
ơ
i
r
h
l
q

n
á

ý
u
c
m
h
c
u

h
,
i
h
đ
n
ế


226

t

l
r
h
m
n
q

,
h
á
D
ý
u
p
i
c
N


h
N
đ
n

m
N

t
l
á
p
,
n
c
h
k
D
ý
h
i
N
t
v
á


n
N
đ
à
c
p
m
h
N

,
t
c
v
d
k
D

à
á
h
o
i
N
c

a
n
N
c
p
n
h
N

v
h
n
à
d
k
t
h
á
o
i
t
r
c

a
n

n
h
t
n
v
c
h
r
a
à
h
d
b
n

o
t
t
ì
h
c
,

a

n
r
b
a
n
c
h
t
ì
n

h227
đ
n
h

t

h
t
c
,

n
b
r
h
g
đ
ì
a

t
c

n
u

h
v
n
h


g
t
c
,
i
đ
b
r
h
v

ì
á

t

n
c
u

á
i
g
h
t
c
c
v
đ
n
r
h
d


h
á

o
n
i
c
u
a
g

h
n
d
c
m
t
h
o
á
v
,
n
r
a
c

h
á
n
h
i
c
g
d


h
h
o
c
p
m
i
a
á
,
n

g
n
c
t
h
p
á
h
i
i
d
c


t

n
o
p
m
h
p
g
a
v
,228
t
u
h
n
à
t

i
á
h
h

c

u
n

p
c

g
n
v
á
c
h
à
t
c
h
i
á
t
u

c
á

p

r
t
h
c
a
n
v
n
h
à
t
t
n
c
h
t
h
á
u
c
r
à
c

b

p
c
ì
a
n
t
n
h

c
h
n
p
à
á
t
h
n
c
đ
b
r
k

h

ì
a
i
n
t
n
p
g
h
k
h
à
i

n
v
đ
b
t
n
h


ì
ế
h
i
n
k
p
g
h
k
i
h
c
t229
h
ế
n

á
v
đ
á
h
n
c


c
k
i
n
h
t
k
d
g
t
á
ế
i
o
c
h
c
n
a
á
v
e
k
h
n
c

o
t
h
i
h
á
t
d
p
e
ế
n
o
c
h
o
g
a
á
á
t
k
h
n
c
p
i
h
h
e
á

d
l
á
c
p
n
o
u
p
g
a

p
t
h
n
t
l
i
h
.
á
e
u


o

p
n
t
c
g
.
l
p
t
h
V
u
c
h
i
i

á
u


t
c

p
c
V
.
c
i
t
l
t

u
c
h
i
c


230
ế
V

à
á
u
p
i
t
n
c

i
.

h
c
ế
c
t

p
h
c
c
h
à
á
t
V
t

n
c
i
i
s

ế
n
h


c
p
t
c
k
p
h
i
h
à
s
t
t
xn
i
ế
p
c
n
h
ế
p
p
,
x
k
p
s
t

ế
i
h
t
đ
p
n,
k
h
n
c
i
x
h
t
đ
ế
á
k
s
m

p
c
ế
i


i
,
n
p
i
k
h
t
m
đ
h
,
x
t


e
á
ế
p
i
o
c
ế
p
,
h
,
á
m
p
k
t231
t
p

đ
h
h
i

e
á
t
á
,
i
p
o
c
r
t
i
m
l
p
t

t

u
h
n
r
i

á
e
i
,
t
p
o
v

.
à
n
t
l
p
r
u
h
n
v
i

á
V
â
à

t
p
i
n
.

l
g
n
t
c
â
v
r
u
c
n
à
i

t
V
a
g

t
i
.
o
n
ế

c
â
p
c
h
a
n
v
i
o
g
à
t
V


i
u
h
c
n
c
ế

i
a
â
p
c
q

o
n
s
u
g
t


h
i
p232
i
q
c
ế
k
u

a
x
p
s
i

u
o
ế
n
p

t
k
q
h
,
p

u
i
c
d
n


đ
x
s
o
h
u

ế
a
k
i
p

n
d
i
q
,
p
h
o
n
u
m
a
h


đ
x
c
n
i

ế
,

h
d
k
i
p
a
o
i
,
c
a
n
p
m
D

n
h

đ
N
a
h
á
i

N
d
t
i
,
N
D
c
o
N

a
p
m
t
N
a
n
h

l
r
à
N
h
á
i
D

t
,
l
N
c
n
h
à
N

p
t
r
i
N
a
v
h

n
à
á
i233
m
h
l
D

t
i
à
N
n
v

N
â
t
r

m
N
n
v
h
g
à
i
c
v
i
l
à
c
n
p
m
a
â
c
o
n
v
b

v
h
g
à
á
p

i
h

i
c
n
h
b
c
m

a
â
á

u
o
n
c
p
v
g
à

q
h
b
u
i
c
v
á
c


a
ũ
à
c

u
o
n
h
p
k
g
c
i
q
h
ũ
v
b
n
u
i
l
n
à
á
h


à
g
c
u
c
h
d
k
n
l
ũ
o
i
q
h
à
v
a
n
u
i
g
à
n
h
234

n
h
l
m
h
c
d
k
à
ũ
c
o
i
v


a
n

m
g
a
n
h
h
l
c
v
i
D
d
h


à
N
c
o
i
m
N

a
ế
c
N
a
n
n
v
h
l

i
D
l
ế

à
N
c
ư
n
c
m
N


h
n
N
a
l
c
i
v
h
ư
ế

i
D
l

n

à
N
l
â
c
m
N
l
u
h
n
N
ư
i
v
h
l
d
â

ế

i
l
u
c
n

à
i
c
m
l
d

n
à
â
ư
p
v
h

u


i
i
c
b
235
v
d
á
c
m
n

à
l
c

i
â
h
p
v
i
u


n
v
b
u
h

d
à
á
c
i
à
c

k

i
c
h
p
h
u
n
ũ
ó
h
n
v
b
k
i

g
à
á
k
h

i
c
ó
u
l
c
h
ă
n
à
ũ
k
h
n
v
,
h
i
n
g
à
ă
ó

h
p
n
u
i
l
c
h
,
k

à
ũ

h
k
m
n
c
p
ă
h
n
g
n
ó
v
h
t

,

i
l

c
k

à
p
h
c
m
.
t
ă
h
n


n
i
v
h
p
c
,
ế

i236
N
.
n

t
h
p
c
m
l
i

h

p

ư
i
v
N
m
.
c

ế

h
c
n
i
t
v
c

l


h
m
N
p
â
ư
i
h
c
.
u

ế
v
i
h
c
nd
m
l
à
c
N
y
i
â
ư
v
h
ế
ui
u
v
c


d
y
c
m
i
à
t
l
ế
h
i
â
r
u

v
o
n
u

n
h
v
y
t
g
i

d
ế
c
r

i
à
o
u
h
g
u
i
n

i
n
t
g
a
k
h
v
y
r
h
i

g
o
ế
ó

i
i
n
u


237
đ
a
g
u
o
i
t
k
n

g
r
k
h
n
đ
o
ă
h
i
o
a
n
ó

t

i
g
,
u
r
n
k
ư
đ
g
p
h
k

t
o
i
ă
h
c
r

a

n
ó
ư
n
i
c
,
m

k

c
đ
t
p
h
t
r
o

h
ă
m
ư

p

n
l


n
.
c
,
à
t
c
t
p
l
m
r

h
N
o
à

ư
p

h
à
t

.
c
i
n
h
c

o
l
t
m
t
à
m

N
h
n

p
v
h
à
h
t
.

i
n
t
o

h
à
l
c
m


238
n
à
h
N
c
n

v
h
t
ơ
h

i
h
o
y

b
à
ế
c
m

ơ
n
u
h
n
h

v
t
b

v

c
h
y
r
i
n
ơ
à
o
ế
c

n
u
h
c
v
b
h
g

t
i

r
s

n
c
g
y

c
ơ
i
o
ế
p
v
a
n
u
b
i
g
s
xt
ế
p
c
n
đ
g
r
p
i
o
,
x
v

a
n
s
ế

n
i
g
đ
p

i
,
c
đ
g
t

x
o
i
r
u
đ
ế
ư

a
s
p


n
i

,
p
c239
h
u
t
đ

đ
x
m
r
o
n
c
i
ế

ư

h

p
t

n

u
,
c
t
c
n
l
r
ơ
h
c
đ
à
m
h
i

ư
c


h
t


ơ
n
u
o
c
u
h
à
l
c
n
à
m
l

c
h


u
ơ

h
t
i
n
h
o
c
h
à
l
v


n
à
à
i
u
c
h
ơ
t
h
đ
v
l
c
h
o


c
ơ
à
i

n
đ
u
b
h
t
m

v


i
à
l
n
c
h
i

ơ
à
m
đ
i
v
n


i
b
h240
o
i
và
n
c
t
h
m
ơ
o

đ
v
s
đi
b

t
i
p


h
c
n
g
đ
o
m
xế
v
s
D
n
t
p

i
N
g
,
p

N
đ
h
c
N
D

o
đ
x
s
N
n

i
ế
h
N
g
t

p

i
N
u
,
p

D
đ
n
h
N

c
đ
x
N
n
h
i
ế
c

N
g


p
ó
n
u
,
,
D
h
i
N
c
đ
p
ó

N
c
h
i
h
,
n
N
ơ


â
n
u
n
p
c
h
h
ó
i

c241
đ
â
,

u
c
h

n
ơ

p
l
n
đ

c
h

â
ó
i

r
n
,
u
c
õ
h
v
ơ
đ
p
à
l
r

h

c
á
õ
n
â
đ
i

c
h
n

u
c
i
v
l
á
r
đ
à
o
c
õ

m


n

đ
i
l
c
h
i

o
á
i
v
d

c
r
h
à
i
õ
o
m
a
l


đ
n
d
o
c
t
i

h
o

á
i
a
i
c
đ
h
n

o
m
g
h
d
l
n


h
o
g
t
i
i
n
a


g
n
i
D
đ
h242
p
h
N

o
i
d
N
n

đ

n
o
N
g
t

p
g
a
n
h
D
đ
c
đ
h
i
N

ó


N
n
p
n
N
g
c
g
ó
đ
c
h
D
í

ó
i
N
n
c
,

N
h
c
p
n
N
í
ó
p
n
đ
c
h
s
á
h
c

â
ó
i
c
h
n
,

h
í
c
n
s
á
n
ó
đ
p
g

h
c
i
h
c
n
â
ó

h
n
,
s
i
g
á
í
i
c
n
đ
p
r
p

õ

h
h
i
n
â
s
á
g
c
h
n
p
i
á243
h

c
r
đ
p
á
i
h
õ

h
p
l
n
ù
p
g
o
c
h
p
h
i

á
r
h
á

i
c

ù
p
i
õ
p
d
l
;
h
p
o
c

h
a

á
t
p
ù
á
n
i
c
;
p
h
l

h
d
c
t

p
n
o
p
h
g
a


;
ù
h
n
i
c
i
h
t
h

d
h

p
n
o
i

p
g
a
s

c
;
đ
h
n
á
n

i
h
p
h
t

s
i
h
c
p
n
n
á


ó
g
p
n
c
đ
h

c

i
p
n
s
h
244
í
,
i
h
á
c
p

p

n
ó
k
p
n
h
đ
h
,
n
c

s
o
h
k

á
í
c
h
p
c
n
ó
o
,
h
k
á
n
c
s
i
n
k
g
h
n
h

i
á
í
h
k
o
p

c
n
á
,
i
h
d
n
o
h
k
p
g
s
a
k
h
i
á
n
d
i
o
á

c
o
n
á
p
i
h
,
a
h
n
n
p
g
c
d
k
h
i
h
,
o
i
ù
á

o
a
n
p
i
c
n
h
t
h

p
o
,
d
p
h
u
o
;
ù
á
ê
c
a
p
t245
n
t
h
u
o
h

p
o
ê
,

p
h

t
c
;
ù
h
c
o
u
t
h
g

ê
o
i
h

i
c


p
a
h
t
n
c
;
g
o
h
,
i

u
s
h
t
a
c
ê
á
i
h
b
o
p


á
,
g
h
n
c
i
o
n
,
b
a

s
h
o
c

á
i
g
n
,
p

i
g
,
n

b
i
n
i
g
á
a
k
h
s
i
n
o
h

á
t

,
o
p
h
i
á
,

g
b
n
,
t
i
á
k
h

n
k
h


,
i
o
p246
h
n
á
,
t
á
g
h
n
p
h
i
k


d
k
h
s

á
,
i
o
a
n
á
s
p
h
n
t
c

h
n
á

,
d
k
c
,
o
i
c
a
n
s
d
á

p
n
h
c
n
o
h
a
á
,
d
n
d
c
o
t
s
o
á
h
c
a
a
c

u
h
n
n
ê
o
h
g
h
d
,
t
o
c
h
i
n
a
á
o
h
c

g
n
c

u
h
p
h
c
ê
o
i
d
t
N

n
o
g
h
p
g
a
i
o
h
à
h
n
a

u
N
i
h
o
c
ê247
n
h

,
ư
à
p
n
g
h

g
b
i
o
c
n
N
h
á
a

ư
h
i
n
o
c
q

à

,
u
c
p
g
y
n
g
b
i
q
ư
N
i
á
a
m
u

h

n
o
ô
y
c
à
i
,


m
q
n
t
g
b
ô
u
ư
h
i
á

yn
n
c
i
,
t
h
m
h

ô
q
p
t
g
u
h
i
a
t
n
y
á


h
,
i
l
u

m
s

a
ô

p
t
t
n
h
k
l
h
n
á

é

u
h
c
,
o
a

á
s
k
c

p248
d
é
l
t
n
h
à
o

h
d
á
i
u
o
c
d
k
a
á
s
k
à
é
n
c

i
o
h
n
l
ô

d
k
d
n
o
c
h
à
k
g
a
á
ô
i
é
h
n
c
c
n
o
i
h

g
k

d
h
d
p
n
o
p
c
ô
à
g
a

i
N
h
n

g
i
h
n
p
k
à

c
h
p
n
h


ô
n
g
o
n
ư
N
h
á
p
g

h
i
h
c
à

đ
o

c
p
ư
á

q
n

u
ư
N
c
đ
p
y

h
ư
o
h
c
à
v

á

m249
à
c
ô
q
n
đ
u
ư
N
v
ư
h
n
y

à

o
h
c
à
c
á

m
N
ô
q
n
h
v
đ
t
u
à
ư
h
n
y


u
h
n
N
c
a

m
ư
h
ô
k

à
v
l
t
c
à

h
n
ô
n
u
h
n
ư
N
k
a

g

h
é
ô
c
à
o
l
t
c
n

h

g
k
n
d
u
n
h
ư
à
k
a
c
ô

i
é

n
c
o
l

n
g
k

m
k
h
d
n
c
h
ô
à
k
g


ô
n
i
é
i
m
n
g
o

g
k250
g
n
c
h
d
đ
i

c

ô
à


m

n
i
n
p
g
s
đ
g
h
k


i
n

c
h


n

ô
s
d
m
n


đ
h
p
g
n

g
o
h
g
d
i
á

c
s


n

c
n

đ
ó
g
đ
ư
h
p
d


o
h
h

c
á

i
ó
n
s

g

v
đ
u
à
ư
h
i
c
d

o
q

ó

N
c
á
u
n
h

h
g
à
v
đ
q
i
à
ư
t
u

c
n

à

u
ó
ư
N
c
i

h
q
h
c
à
v
t251
s
u
i
à
i


k
n
n
u
h
ư
N
s
t
ô

h

q
n
c
à

n
i
u
g
a

k
n
s
c
h
ư
N


t

ô

h
a
à
n
c
à
i
g
N
c
n
k
n

s

c
h
ư
à
a

m

ô

n
c
n
N
g
,
ư
h
c
i
n

àc
b
c
a
m


,
đ
n
o
ư
N

g
b

h
i
n
đ

c
à
so
,

m
m
n
đ
đ
b
ư
d

g
vi
i
m
o
c
n
s
252

,
g

c
v
đ
i

b
c
d


m

ó

l
s
à
c
o
n
m
v
h
g

l
,
đ
i
à


c
d
c
m
u
ó

t
h
,
n
u
v
q
h
g
l
à
u
i
t
n
h
m


c
h
,
c
u
ó

t
l
p
n
à
q
h
t
,
h
à
u
i

u
m


q
p
,
u
s
t
u
,
n

y
h
n
à
q
t

q

h
i
u
n
p
u
c

y
,

s
l
t

n
a


q
h
n
à
u

N
i
y
p
h
c
l253
h


,
à

s

i
n
a

p
q
n
h
l
u
ư
N
p

y

h
c
h
p
i

c
à

á
n
,
a
p
h
n
h

l
b
ư
N
c
á
ph

p
i
o
c
à
a
p
,
c
h
đ
n
n

á


b
ư
g
a
p
m


ư
o
c

n
c
p
v
,
g

h
i
đ
ư
a
á


b
l

p
c
m

a
i
n
o
o
g
c
l
v
l
ư

à
i
đ
đ

a
mo
i
,
c
m
n
đ
g
t
l
v
.

a
ư
h
à
i254
n
o

u
m

g
i
,
c
.
đ
n

h
t
l
Đ
n
a

h
à

g
o
p
u
m
i
.
,
Đ
đ
n
m


q
h
t

i
n
u

h
i
g
y
p
u
m
Đ
.

,
k


n
i
q
h
n
u

l
h
k
m

y
p
i

Đ
i

,
n
i

t
n
ế
h
i
h
q
k
l

u
t
N
i
m
p

y
h
ế
n

i

à
h
i
p
n
N
h
n
h
k
t
l
á

ư
à
ế
i
p


n
i
c
n
N
h
c
p
ư
h


255

à
t

h
h
c
ế
a
á

e
n
p
o
t
ư
N
n

h
g
c
p
p
e
c
à
ư

h
h
o

a
á
ư
t
n
i
p
ơ
p
h
ư
n
n
h
e

l
g
c
g
o
c
a
ư

ơ
o

a
h
n
p
t
i
ư
g
h
đ
n

ư
e

l
g
h
ơ
o
n
a
ư
ư
n
g
o


g
p
.
i
t
n
h
đ
r
g
h
ư

l
ê
ư
ơ
n
a
t

n
g
o
Đ
r
n
g
.

m
ê
g
đ
i
n
h

t
ư
n
m
m
r

g

Đ
m

ê
n
.
i256
i
t

n
g
t
k
t
i
m
p


n

r
Đ
t
ê
h
i


n
i
t
i
p
m
k
h

m
ế
i
m
đ

t

n


i
t
N
h
i
m
p
h
t
đ
h
m
à
k
b


ế
i

m
i
t
n
n
o
ư
N
h
b
đ
p

h
k

h
c
à
t
h
o
m

ế

i
n
t
c
k
b
h
ư
N
h

đ
e

h
p


o
c
à
h
c
m

k
p
t
n
c
p
b
h
ư
h


ư
e

s

c
ơ
o
c

c
n257
k
g
p
t
t
s
h
rh
ư
e
ì
c
ư
ơ
o
t

n
t
r
s
n
g
p
r
ì

g
h


h
ư
,
c
t
ư
ơ
r

n
k

ì
s
ê
n
g
é
,

n
g
m
t
h
k
r
m
t
ư
h
é


r

i
m
,
ì
t
ê
n

n
g
u
h
k
t
m
t
i
é
r

m
q
m

t

r
u
,
t
ê

h
p
n
q
i
k
h
m
c
u

é


m


u
m
i
t

a
t
c
q
h
đ
p
n

u
i

h
m258

a

m


n
u
i
t
n
c
b
k


q

đ
p
i
n
a
u
o

h
n
m

h
n
k
i
i

c
h
b
nđ
t
ế
h
a
c
o

,
k
m
t
i
n
p
k
m
ế
n

h
b

,
h
nt
c
o
t
m
k

ế
i
p
k
s
t
,
n

h
á
h


t
k
m
c
h

r
t
á
t
ế
p
s
ì
c
,

h
r
á
k

t
t
n
h
m
c
r
h
á


r
s
ì
á
c
t
,
n

t259
ì
h
k
t
t
n
h
é
r
h
t
á
m

r
ì
n
c
,
t
n
h
r
h
t
i
k

t
r

é
n
t
ì
á
u
m

g
r
n
,

q
h
t
n
u
i
k
ư
g
t


é
r
ì
u
m
t

n
c
ư
n

q
h
â
g
a
u
i
n
t


h
t
r
n
u
h
â
ư


c
o
n

q
á
n
g
a
u
h
k

o
â
t
i
n
r
á
ư
n

c
à
h
n

t
h
n
a
r
o
h
t
k
l
à
á
â
ế
i
n260
,
a
n

t
h
n
r
l
h
m
n
a
à
o

k
t

n
á
t
ế
i
,
n
l
t
n
k
h
r
k

a
h
m
i
n
à
á

t
n
c
t
ế
h
k
n
,
l
t
i

k
r
t
n
a
h
m
ế
h
n
á

,
k
n
c
t
t
i
n
h
ế
n

k
t
,
n
h
t
r
ô
á
ì
t
k
n
c
g
ế
i
h
ô
,
n
t
k
n
h
t
r
i
g
k
á
r
ì
t

h

n
m
k
ô
ế
n
h
i
n
,
g

g
s
t261
o
m
k
t
r
ì
á
k
h
ư

n
t
s
i
ô
n
h
.
o

n
g
á
m
g
h
t
â
t
r
2
.
s
k
n
ư

.
o
i
n
á

h
n
g
2
M
t
m
o
h
.
.
á
â
t

s
n
ư
t
M
o
t
2
á
r
h
n

.
s
t
à
o
h
t
.
n
á
â

M
n

s
l
t

2
g
a
r
h

t
.
i
n
à
o
n
á

g
s
M
n
i
i

l
t


n
a
r

t
p
n
à
i
g
k
n
h
i
s
i
n
á
p
l
np
262
h
n
a
h
i
n
n
á
g
t
k
h
p
i
ế
i
n


h

,
n


m
n
á
i
h
n
k
h
p
t
h
k
t

p
ô
ế
i
ă
m
n
h
,
n

n
h
á
g
h
k
g
t

p
t
k
h
ă
m
i
ô
ế
c
n

n
,

ư
g
t
h
m
g
k

ă

k
h
s
c
n
m
o
i
ô
ư
g
á

n


t
t
m
g
.
v
n
c
ă
k
s
a
g
ư
n
o
i
2
i

g
á

.
v
n
t
m
.
t
a
g
c
M
s
r
i
ư
263
o
ò
v


2
á
a
n
t
.
t
c
r
i
g
.

h
ò
s
M

t
v


2
c
r
a
t
.
đ
h
ò
i
g


i
s
M
o
c
tđ
h
r
i
t
K


ò
g
o
p
i
s
n
đ
c
h


K

h
á
i
i
o

p
g
t
n
p
i
ế
K
đ
n
h

i

h
á
i
N
t
n
o

p
ế
h
m
p
à
K
n
h
N
i
t
h
á
h
ế
n
ă

p
264
ư
à
h
n
m

N
g
n
c
n
t
h
:
ư
à
ế
c
ă


ư
n
m

c
n
N

g
i
:
ư
h
n
t

à
g
c
ă
t

c
ư
n
h
i
:
n
v

g

c
ư
a
n
t


i
g
c
h
t
i
c
ư

ế
c
:
t
v

t
h
r
a
n
h
t
i

ò
i
g

ế

i
c
n
h
c
t
v
t
i
n
h
r
a
h
ế

a

ò
i

n
y
c
h
,
i
n
đ
c
t
t

a
k

h
r
ế
n
y

265
i
,
o

ò
n
h
h
k
a
i
K
đ
c
i
y


i

h
t
,
n

n
o

ế
h
k
n
h
N
t
i
a
K
đ
h
ế
n
y
t
i

à
h
,

ế
n
o
N
n
h
t
k
h
ư
à
ế
i
N
K

n
h
t
i
c
n
N
h

à
ế
n
ư
h
c

à
t
h
h
c
ế
n
N
ư
n
ư
h
t
a
c
ư
N


à
ế

h
t
ư
c
à
c
h
a
:
n
N

c
n
ư
h
t
h
ư


à
h
ư

i
s

a
c
c

t
:
n
t

266
t
c
h
ư
s
đ
há


ư
c
i
c
p
t
a

:
t
đ
t

á
ế
s
t
h
n
p

h


g

h
i
c

đ
t
i
đ
n
á

t
ư
g
p
n
s
h
ếc
đ

n
c
h
ư
n
đ
a
i
v

g
á
y
t

a
c
p
,
ế
n
i
đ
v
ư

k
h
n
a

n
i
t
i
a
i
c
g
n
r

y
ò
h
n
,
v
đ
t
n
a
ư
t
r
n
k
à
ò
i

ế
a
i
y
c
y
n
n
N
t
,
h
t
r
à
v
h
y
ò
a
à
r
k
t


267
ê
ế
i
t
n
r
à
t
ư
N
h
c
ê
y
r

h
á
n
ò
c
à
t
c
t
ế
r
c
n
m
á
ê
à
h
ư
N

c
n
y
ư

h
t
a
c
à
m
c
t
h

á
r
t
c
n
i
t
c
ê
h
ư

n

ư

u
h
m
t
a
c
i

c
q

á
s
t
c
u
c

h

h

ư
q
i
m
đ
t
a
s
u


á

u
t
p
s
n

h
s
q
h


x

u
i
n
đ
t
u
n


g
á
s

u
p
t
x
s
đ
268
u

q
ư

k

u

n
đ
i
t

c
g
á
n
x
p
s
h
k
u
v
đ
i


a
ư

d
t
i

n
o
h
c
g
a
k
x
t
r
n
d
i
u
v
đ
h
o
n

ò
a
ư
,
a
h
t
i

n
c
t
h
d
k
à
r
,
o
i
y
v
ì
n
ò
a
n
h
i
t
h
n
r
,
d
ê
à
t
ì
đ
o
n
y
r

h
a
ò
t
n
c
t
r
q
đ
h
á
n
r
ì
u

n
,
c
ê
à

h
n
y
n
q
m
t
t
r
u
đ

c


t
á
r
ì
l269
ý
n
c
ê
q
h
n
t
l
u
i
m

ý

đ


c
n

u
t
á
t
c

l
q
h

ý
u
i
m
ch
n
u
t
c


s
ũ
c
l

q
h
c
ý
n
u
i
g
c
h


ũ

t
x
u
n
c

u
s
h
g


q
ư
c
t
n
u
n
ũ
h

p
h
n

k
x
h
ư
g
c
i
u
s
ư
n


ơ
p
c
h
t
n
n
h
ũ
g
ư
n
d
k
x
ơ
g
o
i
u
t
p
a
n

g
n
h
t270

ư
h
t
c
ơ
ư
,
d
k
h
n
o
i

g
p
a
n
t
r
c
n
h
â
ư
h
ì
t
p
h
ơ
n
,
d

n
h
o
p
â
c
g
a
t
r
h
đ
n

p

h
ì
t
i
p
h
n
,
.
â

q
h
t

n
c
u
r
Đ
i

đ
ì
.

p
n

h
n
g
Đ

â
q
h
l

i
n
ý
u
t
.
n

đ
h
g
p
n

t

Đ
h

i


q
t
l
h
n
i
c
ý
u
,
.

g
h

v
i

n
t
,
t
i
Đ
c


h

l271
v

n
c
ý
i
g
ũ
h
đ

,
n

t
t
g
c

i
v
h
đ
i

n
c
m


i
ũ
h

i
c
,
ư
n

i
g
c
,
m
đ
v
p


i
h
n
c
p
i

ư
h
ũ
h
,
c
ơ
ư
n
á
m
n
g
t

đ
g
p
i

h
n
á
,
i
t
ư
h
r
t
h
ơ
ư
i
p
m

n

t
h

c
g
p
n
r
á
i
h
i
,
p
t
ư
k

h
ơ
i
t
p
â

n
r
h
n
c
g
h
k
i
á
i

t
p
t
n
h272
t
ế
h

â

r
k
i
n
c
t
.
N
i
h
ế
n

p
à
n
Đ
h
N


â
t
h
k
i
n
.
ư
à
ế
i
g

n
p
t
c
n
N
Đ
h
ư
h


t
c

à

n
i
.
h
c
ế
i
g
,
ư
n
a
c
ư
N
Đ
t

v
h

ư
c
à
i

n
t
h
a

i
g

n
c
,
t
h
ư
ư

đ
v
h

a
c

i

s

t

i
c
t
,
c
h
m
s
ó


ư

đ
v
t
a

i
n
c
i

,273
h
ó
s
t
c


h
p
m
n

h

đ
g
h
c
t
á
i


ó
t
,
i
c
n
s
h
g
n

t
p
m
u
r
h

y

c
á
i
h
n
ó

t
,
u
g
n
y
n
t
p
b

c
k
r
h
n
h

i
á
ế
u
n

t
b
y
g
h
n
i

t
đ
ế
n
c
t
k
r
á
n
h
ế
i
b
u
n

g
đ
i
y
N
h
n
á
ế

h
n
à
t
k

g
ế
i
.
đ
b
n
k
á
i
ư
N
h
H

n
ế

h
t
i
.
g
n
c
à274

ế
H
k
đ
c
n
i

á
h
ư
N

.
n
ư

h
n
g
a
c
à
y
H
t
i
k
c
n
k
a


h
ư
i
y
n
.

ư

n
t
a
c
h
k
n
H
t
a
i
c
s
t
n
y


h
ế
h
n

ư
k
c
t
a
t
N
i
n
ó
h
ế
n
a
s
t
à
y
n

h
N
h

n
h
k

c
t
ư
à
ế
i
n
ó

n
g
s
c
N
h
n

ư
c
h
t
đ

à
h

c
a
c
ế
u
n
ó
n
y
g
g
đ
ư
N

n275
a

n
c
h
đ
n
c
à
h


g
b
u
n
đ
n
i
y
g
g
đ
a
ư
ến
c
t
n
g
c
h
r
g
đ
b
u
ư
đ
á
i
y

t

a
n
ế

c
r
g
n
ư
g
t

k
đ
b
h
c
t
đ

á
i
á
r

.
n
ế
c
t
ư
g
n
h

g
H
á
c
i
k
đ
c
t


á
h
t
r
.
n

h
ư
g
c
t
á

n
H
h
c
a
i
k
g

h
y


a
c
t
n
.
y
t
h
k
g
h
á
i
n
H
g

c
n
a
i276

c
h
y

t
n
t
g
k
c

a
h
ế
i
n

t
y

n
a
a
c
N
h
y
c
g
h
t
y


g
à
k
ê
t
a
ế
i
u
y
n
y
c
ư
N
h
c
ê

g

h
t

u
a

c
à
u
t
ế
c
y
đ
n
đ

ê
c
a
ư
N

u

n

h
i
a
g
c
à
đ
c
m


y
đ
n

i
u
ê

a
ư
i
u
n

m
đ
g
c
,


c
t
p
i

đ
h
u

a
r
,
á
m
ư
n
t
p
đ

g277
h
i

c
á
,
i
t
đ
t
r

i
p
m
h
ư
n

t
h
á

g
n
r
á
i
c
i
t
,
h
v

t
r
à
n
p
t
h
ư
r
h
á

v
i
á

c
à

t
c
h
t

n
c
g
t
h
đ
v
r
a
h
á


à
i
y

c
n

c
h
đ
c
n
g
t

h

g
n

v
t
a
h

g
à
y

i
đ
c
h

c

g

n
h
a

g
h
i
g

t
a

y
p
n
h
đ
ê
c
h

u

g278
i
k

n
a

i
p
g
c
t
n

y
k
h
u
ê
c
i


u

n
p
i
đ
a
t
ế
h

c
k
n
i

y
q
i
h
u
ê
t
ế
n

m
u

h
p

đ
q
i

c
t
,
u
k
i

t

ế
i
u
ế
c
n
p
m
.
q
h

đ
u
á
i

t
Q
ế

t
i
,
u
.
c
ế
á
p
m
t
n
Q
q
h

t
r
ế
u
á
i
á
.


t
,
c
n
r
Q
p
t
i

u
v
h
t
r
t
ế
à
á
r
i
n
.

t
i279
t

c
n
i
t
Q
h
n
r
u

v
h
t
i
á
à
i

n
đ

t

c
n
t
n
h

t
r
g

v
n
t
i
à
n

h
đ
N

h
t

c
g
i
n
h
h
t
g


N
h
i
n
g

n
h
đ
q
n
h


u

p
i
n
y
N
t
g
ế
q
g
h
k
n
t
u

i
h
y

n


c
ế
h
p
i

t
q
N
u
g
t
k
n
c
y
ế
i
h
Đ

ế

n


u
t
q
h
p
i
q
u280
t
Đ
c
u

k
h


y
c
ế
i

i
u
ế
n
i
t
q
h
h
Đ
ế
u
Đ


c
.

t
i

c
ế
n
u
Q
g
Đ
h
u
q
t


Đ
á
ế
u
i

n
.

I
X
g
i
c
t
Đ
Q
r
I
t
đ

h
u
i

X
n

á
ế
g
i

n
.
đ
t
r
a

Đ
Q
I
t
X

u
t
r
r
đ
n
á
i
ó
a
đ
g

n

h
t
đ
l
I
t
à
ó
X
t
r
a
h
i
c
đ

n

l

à
đ

n
h
t
n
ó281
c
r
N
t
i
đ

l
a
g
h

à
h

n
y
đ

n
h
đ
c
ó
t
m


q
N

y
n
l
u
g
h
n
à
y
h

h
m
đ
ế

n


c
t
h
n
y

q
N
ơ
h
n
c
u
g
n
m

y
h
h

đ
u
ế

ơ
n

t

n
h
y
Đ
q
a

c
u
n
h
m
i

y
c

ơ

u
ế
ô
a
n
h
t
n
h

Đ
g
n
i

c
ô

h
i

t
n
a
ơ
Đ
u
á
g
n

h
c
n

Đ
t
ô
n
g
i

đ
á
n

i282
I

c
g
a
Đ
i
X

h
t
đ
c
n

m

á
ô
đ
g
i

i
c
n

i
g
Đ
I
,
r
m
đ
X

t


a
n
p
i
á
đ
g
,
h
c
đ

á
m
ó
I
r
t
p

đ
X
l
h
i

a
t
,
á
i
à
đ
r
t
đ

i
p
m
c
ó

h


t
r
á
i
n
a
l
r
t
à
,
i
k

đ
i
n
p

c
ó
t
n
h
y

r
h
k
á
n
l
i
i

t
m
à
t
n

đ
ế
h
n

c
t
r
k
h
y

N
i
n
t283
ế
n

h
m
à
h
n
ơ

đ
N
n

n
t
k
h
y
ư
à
ế
i
n

n

h
m
c
n
N
h
a
ơ

,
ư
h
n

à
t
c
h
p
c
ế
ô
n
,
n

h
â
ư
N
g
a
ơ
p

h
n
h
à
t
c
l
â
,
á
ô
n
o
c
n


p
ư
g
a
i
l
h

đ
,
o
â

t
c

n
,
i
á
ô
s
i
c
n

,
l
p
m
g
p
o
h

đ
t
s

â
i

x

n
,
i
á
ế
p
,
c
l
p
m
x
s
o
h

đ284
l
ế


á
i

,

p
t
i
,
i
x
p
m
t
l
s
r

ế
h


p

á
i
,
p

t
t
l
h
n
h


x
p
t
r

i
ế
k
h
n
p
i
á
t
g
h
n

t
l


h
n
t
D
n

r
N
g
i
k
t
N
h
ế
i
N
D

h
n

,

N
h
n
N
g
h
t
N
à
k
,
D
h
ế
i
ì
m
N

n
n
ư
N
h
t
N
g

h
r
ì
t
a
m
,
c
à
D
,
ế
r
g
N
n
t
i
a
p
ư
N
ì285

m
N

h
i
g
,
â
c
à
i
r
n
,
p

a
t
n
h
i
ì
l
p
ư
á
g
m
o
h

p
i

â
c
h

r
i
n
,
á
i
a
,
l
p
,
p
g
s
o
h
ư
h
i


â
ơ
á

p
i
n
n
h
p
i
,
l
g
ư
,
x
ơ
p
ế
s
o
n
h
p


ư
g
h
á
p
i
,

ư
p
l
n
h
ơ
,

x
g
ư
n
i
ế
s

g
p

đ
n
h
p

g
h
ư

l
i
ư
ơ

x
đ

n
t
i
ế
m

n
g
h
p

i
g

h286
i
h
n

l
m
đ
ư
g

t
k


i
i
n
D
h
n
g
N

h
h
k
m
N
n

i

đ
N
g
t
n
i

,
ế
i
D
h
k
N

t
i
m
N
n
t
ì
h
ế
n

m
N
g
à
h
i
,
r
N
D
n
h
k
a
N
t
ì
ư
à
ế
i
N

n
g
m
N
c
n
N
h
i
,
ư
h

r
n

à
i
a
t
h
c
ế
ì

n
p
g
m
m
n
ư
N
h
i

h
á

r
t

c
à
p
i
a
ă
m
,
n
p
g
g
ư
p
h
i
t287
ă


h
á

n
m
c
ư
p
i
ư
g
ơ
,

t
n
p
n
c
ă
g
p
h
g
ư
n

h
á

g
m
h
ư
p
v
n
ư
ơ
,
a
g
c
t

n
i
ư
ă
n
g
p
v

n
g
h
t
a
n
g
h
ư
r
i
g
đ
ư
ơ
ò
c


n
t
v
ư
i
n
g
c
r
a

g
ò
i
n
m
h

g

đ
ư
c
t
i


đ
h
r
v
i
n


ò
a
k
g
o
i
m
c
n

đ
K

t
h
i

o

r
i
n
ò
t
k
h
K
đ
ế
i
m
i

c
n
288
t
n
o
N
h
i
ế

h
t
K
à
k
N
đ
ế
i
t
h
ế

n
à
o
ư
N
h
N

h
t
n
h
K
c
à
ư
à
i
ế

n
c
n
h
ư
N
ư


h
t
đ

m
c
à
a
c
ế
n
t
g
đ
N
ă
h
ư
a
h
n


n
à
g
m
c
l
à
g
t
đ
c
n
v
a
ư
ă
h
l

à


n

c
n
g
m
v
g
l
t

đ
c

n
à
a
v
ư
ă
a

n
c
đ
v
i
n
g289g
n
l
t
c
c
à
r
v
ư

đ
ò
a

ư

v
i
n


c
g
đ
c
n
h
t
ư


r
v
q

n
đ
ò
a
u
c

đ
i
a
đ

c
n
q
ư
c
o
h
t
ur
t
a
c
n
K
ò
â
n
i
đ
m
q
đ
n

c
t
u
ư
o
h
n
â
a


g
m
n
c
t
K
h
ế
i
đ
i
t
q
n

ê
g
â
u
N
h
o
n
m
a
h
i
n
à
t
K
c
ê
n
ế
i

g
t
n
u
â
ư
N
h
,
c
i
m

h290

ê
c
à
t
g
u
n
ế
i
,
g
đ
n

c
h
a
ư
N
g

i
n

h
i
u
ê
g
c
à
q

,
n
l
u
i
đ
n
y
g
c
à
a
ư
ế
q
i

n

t

u
v
g
c
.
y
i
,

l
ế
n
đ
t
q
g
à
a
a
u
i
đ
n
.
u
y


v
g
ế
i

đ
a
t
c
n
l
â
u
q

à
.
y
u
n
đ
đ
y

v
â
a
l
ế
đ

à
y
u
t
ư
c
n


.
m
đ
l
c
n
đ

à
â

t
y
a
q
đ
m
u
u
ư
c
s
l291

t
à
đ
a


â
c
n
đ
s
m
yt
q
đ
n
t
l
â
u
ư
h
đ
à
m
a


s
n
c
h

m
n
ư
h

g
t
q

đ
t
h
â
u
n
h

i
m
a
g
ư
s
ê
n

h

n
v
n
g
t
à
g
đ
c
h
â
ư


i
m
g
v

n
u
ê
i
à
h
,
n

g
i
g
c
h
v
ư

i
p
à


u
ê
h
i
,
n
á
g
p
i
q
g
c
h

v
u
i

n
á
i
à
y

u
h
p
ế
i
,292

p
g
t
.
m
n
h
i
q
g
h
á

u
i

p
i
y

t
a
ă
m
ế
i
u
n
p
t
t
.
g
h
q
đ
ă

á
u
â
c
n
m
p
y
y
a
ư
g
ế
u

n
t
l
.
n
c
ă
h
à
đ
g
ư
n

â

g
m
m
y
a
v
n

u
t
a
g
c
l
t
i
ư
ă
à
đ
v

n
â
s
a
n
g
t

m
y
i
g
r

ò
c
đ
t
l
v
ư
t

à
c
a

r
n
s
h
ò
i
n
h

m

g

c
t
h
đ
t
r
đ
h
v
ưò
a
s

n


293
o
i
n
h

đ
c
g
K

t
h
đ
i
o

r
v
ư

ò
à

n
K
đ
n
h
i

c
g
t
n
o
i
h
ế
h


v
ư
K
i
à

N
t
i
đ
n
h
ế
n

p
g
à
o
h
i
N
á

v
n
h
t
K
p
i
à
ư
à
ế
i

n
p
g
c
n
N
h
i
ư
h

á

n

à
t
m
p
i
h
c
ế
ư
t
n
p
n
ư
N
ă
h
s

h
n

á
a
ư
c
à
g
m
p
u
:
s
c
t
n
a
ư
ă
h294
u
ư


n

a
:
c
n
g
m
.
s
g
Đ
a
n
c
t
a

u
h
v
ư
ă
.
n
:
ư
a

n

Đ
i
n
g
h

s
g
a
a
c
t
n
.
h
r
u
v
ư
h
Đ
ư
:
ò
ai
n

h
c
g
n
a
t
h
ư
h
.
g
r

v

Đ
ò
a
n
h

đ
i
p
g

c
ư
n
h
o
h
t

h
á

r
p
n
t
K
ò
h
g
h
i
đ

á
n

c
ư
t
o
h
t
p

r

h
n
i
K
t
t
á
g
ế
i
đ

r
n

t
n
295
N
h
o
i
p
h
v

t
h
à
t
K
à
n
r
á
ế
i

i
t
n

c
v

ư
N
h

h
h
à
n
t
c
à
t

r
ế
n
c
v
i
n

h
à

h
ư
N
ư

h
c

n
c
à
h
n
c
s

h
v
a
n

n
c

à
u
h
ư
:
ư

h
n
c

c
s
a
l
n
c
h
a
n
.

h

u
h

Đ
:
ư
i

n

l
n
s
n
a
m

h
c
a
h
.

i
h
u

Đ
:
t
l

h

m

n
296
b

i
h
ư
n
a
ư
t

h
.

m
l
n
Đ
c
b


g
h

t
i
ư
n
v
p

h
i
c
b
m
h
n

ư

á
g
h
c
v

t
ư
i
c
p

p

b
t
h
n
h
c
v
ư
r
á
g
â

i
t
n

c

p
c
n
t
h
l
â
v
r
á
o
n
p
v
i
t

h

à

i
l
â
c
n
t
o
n
c
r
D

p
h
v
i
N
i
l
h

à

N
o
â
n
297
N
D

n
c
N
i
c
h
v
N
l
h

à
N
D
o

n
N

n
c
t
N
i
c
h
o
N
h

đ

D
l

n

t
h
N

n
n
o
N
i
h
c
g
đ

N
h

t
m
l

c
h


n
ô
g
đ
o
t
i
h
n


g
c
n
t
b
m
l
ô
g
ư


í
n
đ

t
i
g

c
h
ô
n
b
m
í
n
g
v
ư

v
c
g
i

t
à
h

c
298
í
ô
c
b
h
c
n
v
ư
o
à
h
g
p
i


h

c
t
h
v
í
â
c
o
à
c
n
v
đ

h
p
i

t
l
h

n
v
o
â
c
g
đ
à

n

t
i
p
k
n
l
h
i
g
đ
D
o
â

N

n
h
k
n
t
N
i
i
g
N
l
d
n
đ
D
o
o
k

h
N

a
n
o
N
i
d
n
g

N
o
h
t
D
.
a
k
h
N
n
d
i
đ
o
N
299
h
o
n


N
.
a
h
n
t
X
n
g
h
á
h
d
đ
o
c

.
o
c


X
a
ô
n
t
đ
á

n
g
c
n
h
g
đ
h
X
.
c

đ
á

í
ô
n
l
c
n

c
n
g
h
i
h
g
đ
X

c
l
c
á
n

v
í
ô
á
c
h
i
c
à
c
n
h
g
đ
l
c
d


h
á
o
n
i
c
o
v
í
a
h
n

à
c
c
d
h
t
h
l
á
o

c
h
a
n
i
n
đ
o
v
g
d
h
h


à
c
o


300
i
a
á
n
t

n
c
g
h
p
g
h
đ
o
h
d

k


c
i
n
o

i
n
t
ô

g
a
p
h
n
n
g
g
i
h
h
đ
c

k

í
ô
p
n

d
i
n
c
n
g
g
c
h
o
n
g
ô
i
a
h
í
c
n

n
k

c
g
p

h
d
i
n
h
c
í
.
o
n
c
ô
t
a
h

h
n
n
i
n
g

h
d
ế
c
X

t
í
.
o
á
h
n
c
a
c
i
h
n
t
o
ế

h
đ

t
h
c
X

t
i

.
á
n
h
ế
n
c
h

301
đ
o
t


t
l
đ
n
t
h


X
g
o
i
n
á
đ

ế
h
c
k

t
c
h
n
á
l
đ
ô
g
đ
h
c


n

o
i
n
g
k
n

d
h
h
g
t
o
c
v
ô
a
á
l
ì
k
đ
n
c

g

h
i
m
ô
n
d

v
g
n
o
c
c
ì
g
a
á
k
h
n
c
đ
m
v
i
h
í

ì
ô

d
c
p
n
o
h
m
g
a
đ

c
h
n
l
í
c
v
ô
i
h

c
ì
n

i
h
đ
g
p
n
í
m
g
n
l

í
c
h


302

h
c
ô
i
u
i
h
n

l

đ
g
p
n

í
c
í
h
i

c
u
h
n
c
ô
l
à

h
n
l
t
n
h
g
u

h
c
l
í
h

i

í
à
ế
n
c
n
t
h
l
t
c
h
,
à
u
h
c
í

o
i

d
c

ế
n
ù
h
t
,
í
l
t
n
à
đ
h
t
d
h

o
i
u
ù
,
c
n

ế
a
h
g
t
d
í
t
ù
n
k
đ
h
l

u
h

o
a
,
ô
n

t
v
h
n
g
t

u
d
g
l303
n

a
ù
k
đ
v
h

c
v
l
t
ì
ô
nh
n
g
n
u
m
g
v
a

k
d

c
v
h
u

n
l
ì
ô
y

đ
n
c
í
m
g
t
d

v
c

r
u
n

h
c
v
y
n
ì
d
l
đ
t
u
c

í
m

r
y

i
c

ì
n
h
c
t
n
t
r
d
h
l
đ


ì
u

í
n
y

i
c
t
n
h
đ

t
n


n
r
l
h
i
ì
à
u

c
t

i
ó
đ

t
c
n

i

h
n304
c
n
í
l
h
h
c
đ
n
à
u
t
í
ó

h


,
c
n
c
i
h
h
ó
d
í
l
s
í
đ
ù
n
à
á
n
c

h
h
,
c
t
í
c
h
n
ó
u
d
í
s
c
á
h
a
ù
n
ơ
c
h
s
l
t
h
,
c
á
í

h
h
c
n
u
d
ế
ơ
h
v
a
ù

p
c
n
s
l
t
ơ
á

h
ù
ế
c
u
c
h

v
a
p
h
n


h
ế
c
n
l
p
ù
ơ
d

p
u
c
b
h
c
y

v

ù
h
n
305
p
ế
t
n
l
h
r
d

b

p
ì
u
c
,
ù
p
h
y

ù
t
n
l
b

t
ă

ù
h
n
r
d
n
,

ì
u
g
l
p
t
y


t
c
ă
,
b
i

t
ư
ù
n
r

g
t
đ
ì
n
ă
l

t
g
c
n


t
ư
g
,
c
i

q

ó
n
u
n
c
t
đ
t

g
ư
ă
c


n
h

q
n
g
í
c
i
l
u
g
n
ó
ý

c
h
đ
n
q
ư
c

v
u

s
h
à
l

n
á
í
c
ý
g
c
n
ó
s
h306

v
l
q
c
s
à
ý
u
c
h
d

ơ
á
í

v
c
n
s
n

à
c
h
g
h
l
s
d
ý
ế
c
c


ơ
á
ó
n
v
p
c
g
d
à
c
h

ù
h
s
i
n
ế
c

ó
g

h
ơ
u

p
d
p
h
c
q
i
ó

ù
h
u

n
b
ế

u
g
ù
h
i

p
l
q

c
p
h
á
u
ó

ù
c

,
b
q
ù
h
n
c
u
i

t
l
g
á


ă
p
c
u
n


c
g
,
b
n
á
q
ù307
g
u
c
t
l
u

ư
ăn

c
n
g
,
u
á
g
đ
l

c
t

n
q
ư
ă

c
u

n
c
l

n
g
đ

u
n
g
đ
ư

c


n
l
q
ư
c
đ
ý
u

ư
l

n
t
đ


v
n
g
ư

c
à
,
u
l
q
đ
s
ý
u
đ
t

ưư
u

v
n
m
,
c
d
à
t

l
b
ư
đ
n
s
ý

,

g

o
m
u
v
đ
c
d
à
m
b

t
ó

s


m
ư
n308
,
c
o
h
g

b
i
t
m

đ

c
d
o

u
ó

i
ê
c
m
n
u
m
q
h
g
t

b
u
i
i


c
h
ê
o
u
ó
t
í
u
c
n
m
á
q
h
i
h
ê

c
u
i
h
u
c


t
í
n
u
n
g
c
r
t

h
u
á
q
i
í
ê

c
u

u
n

t
h
n
r
l
x
g
c

ã
h

u
á
t

í

c
r
h
n


x
h
đ
n
l
i
ã

ư
g


u
,
t
h
x
c

r
đ

ã
n
309

i
đ
l
n
,
h


ư
h

u


đ
i
x
c
h

,
ã
t
n
ư
đ

đ
h
,

ư
n


u

g
h
n
i
đ
c
ư
h
,

t
x

m
ư
đ
ã
n
h
đ
,

g
ư

b
u
h

n

đ
t

x
n
h
o

i
ã
g
m
ư
h
m
,
c
h
x
ư

b
h

ã

c

đ

i
n
o

h
g
t
m
n
c

i
m
g
h
i
x
ê

b
h

ã
u
c

ĩ
c
o
a
n
h
c
t
.
g


h
i
m
h
i
í
ê
310
T
ĩ
n
u
c
r
a
g
c
h
t
o
.
h
c
n
ĩ

h
i
t
g
T
a
í
ê
r
r
.
n
u

t
o
g
h

n
T
h

c
n
g
r
ĩ
h
t
g
o
a
x
í
r
.
ã
n
t

t

g
h
n
T
h

t

g
r


o
i
x
r
t
,

n
ã
k
h
g


đ
h

i


t
N
h

n
i
x
k

n
h
ã
,
à

i
g
đ
h
n
N
k
ư


t
ư

h

n
i

à

n
h
,
c
N
i
g
n
h
đ311
à
k
x
ư

e

ã

n
m
c
n
h
ư
N
h
g
x


h
é
e
c
à
i
x
ư
t
m
ã

,
x
c
n
x
e
ư
h
g
đ
é
mt
c
i
x

,
x
n
ã
u
é
x
g
c
đ
t
e
h
c
i
,
m
ĩ


h

a
i

u
đ
x
.
n
n
i
é
g
c
c

t
T
h
h
u
,
r
ĩ

đ

o
a

c
đ
.
n
n
h
i
g


T
h
đ
n
u
t
r
ĩ

h

o
a
ư
c
n
.

đ
h
g312
n


T
t
g
h
n
r
ư
h

o
p


n
n
h
đ
i
g
â
g
ư

t

n
k
p
n

h

h
g

n
l
o
â
h
N
i
g

n
p
ư
h
t
i
h

à
k
l
â
n

h
c
o
g
n

h

ư
N
i
l
o
i
p

h
o
h
c
à
k
p
c

â

h
i
x
n
ù
o
e
ư
N
c
m

h
l
p
h
o
c
à

h
o

x
p
ù
i
é
x
n
p
t
e
ư
v
h
c
m

,


ù
h
c
i
p
o
đ
x313
h
i
é
x
y
v

p

t
e
ê

p
h
u
,
m
u
i
ù
v
c
đ
x
c
y

h
i
é

ê
it
p
n
u
,
y
h
p
ê
v
c
đ

u

đ
h
i
á
u
it
c
n
u
p

y
h
t
h
u
ê
c
r
á
u
đ
h
i
t
p
ưh
c

n
t
á

n
h
r
t
u
g
k
i
h
đ
i

t
p
ư

r
h

n
i
á
â
n
h
k

t
n
g
t
i
n
h
ế
n
t
l
p
ư
k
r
o
h
314
-
i

â
n
t

i
n
g
x
ế
h
n
ã
c
p
l
-
t
k
o
h
h
ế
i
o

â

x
i
n
-
i
ã
h
p
h
c
.
l
t
x
ù
h
o

ã
ế
o

h
i
Đ
.
-
h

p


p
h
c
i
i
x
ù
h
.
ã
v
o
v
Đ

h


h
i

p
i

p
h
Đ
i
y
ù
c
v

ê
v
.
á

i
u

h
c
i
i

v
c
p
d
c

Đ

y
o
á
i

u
ê
v
a
c
i
u

n
c
p
i
h
d
á
v


315
o

h
c
n
a
i
á

y
g
n
d
t
u
ê
h
o
c
u
i
a
á
t
p

n
r
h
c
p
g
h
i
á

h
d

t
u
h
i
o
n
o

g
a
t
p

p
n
k
r
h
t
h
i
á
h

n

t
đ
o
p
h
n


g
t
n
h
t
k
r
g
o
ế
i
đ


n

v

t
p
-
h
n
ì
n
g
đ
h
x
t
k
l

o
ã
ế
i

v

n
i
ì
g
t
-
h

t
n
l
v
đ
i
x
h

ì

.
ã
ế
u
i
n316

l
g
h
-
n

Đ

h
v

i
x
c
u
ì
i
ã
.


n
n
v
h
l
uĐ
t
c

in
.
i
p
n
c
c
h
á
v
t

u
c

Đ
r
n

i

u
p
n
d
i
n
o
t
c
t
g

c
a
á
v
p

n
r
c

đ
u
n
h
i

n
t
d
t
u
g
n
r
o
c
u

g
a
á
đ
n
p
h
t
n
c
ư

g
i
h
,
u

t
d
đ
p
r
n
o
n

u
t
g
a
â
ư
u
n
h
h
n
n
,
g
o
i
h


317
g
t


ư
đ
t
p
n
c
â
,

g
a
n
u
đ
h
g
n

o
i
â
t
n


h
c
n
ư
g
t
p
i
a
g
,

o
v
đ
h
u
c
n
ì

o
h
a
â
n

q
i
o
n
l
g
t
u

g


u
h
i
v
đ
i
c
ì

h
q

a
n
u
o
h
l
g


u

t
q
h

i
v
h
u
i
n
ì
đ
o


n


u
c
h
l
n
t
h

u

g
o
q
n

i
,
đ

u
n


t
n
n

c
h
ì
g
đ
h
p

u318
,

o
n

t
h

n
r
h
g
t
ì
,
u

c
t
h
đ
n
p

à
h

g
n
t
ì
n
r
t
h
n
g
đ
h
,

u

à
u
n
p
n
h
g
t
t

h
ì
r
à
n
ư
đ
g
n
h
,

u
h
u
n
t
d

n
g
o
n
h
â
t
a
g
h
à
n
ư
đ

n
g
,

d
n
h
u
o
g
c
n
n
a
â
t
g
d
h
o
n
ư
h
o

g
,
i
a
n
h

g
i
c
n
p
g
h

a
â
h
d
u
o
n319
m
i
n
o
g


g
a
q
h
p
h
n
u
i
c
i
h


a
m

u
o
t

p
n
h
n
g
o
q
h
à
m
h

u
i
n

i
t


t
n

u
d
o
p
đ
h
i
à

o
q

t
m
n

u
n
o

g
t

d
à
n
,
i
n
đ
h
l

h

o
à
d
t
ì
n

m
,
i
o
n
g
t

à
h
,
l
n
đ
ò
à
,
t
h

m
d
h
ì
n
l
i
à
n
g
à

n
h
,
c
ò
m
n
h

n
,
t
h
t
g
n
h
ì320
l
ò
h
à
n
c
à

n
h


g
m
n
h
n
t
g
c
n
h
c

ò
d
h
à

t
o

n
r
g
a
n
h
a
h
c
n
g

c
h
n
n

d
h
t
h
t
n
o

r
t
g
a
n
r
t
c
h
n
g
ê

i
h
r
a
n

d
h
p
n
o
t
h
g
a
t
r
ê
m
h
n
t
t

n

i
h
r
a
n

r
ê
h
p
n
t
n
h
g
r
ư

m
h
t
t

o

i
h
à
n

t
r
r
g

ê
n
h
p
ư
n321
q

d
t
m
u
n
r
t
i
o


g
ư
h

à
n
c


n
h
q
n
,
u
g
t
d
ế

r
l
i
o
c
q
ư

à
v
u

m
n
à
t

n
,
ế
c
g
n
d
t
ò
l
i
r
v
t
q
n
à

o
à
ế
u
g
m
n
n

,
g
t
v
c
n
r
à

ò
l
o
t
n
à
ư
n
t
ế
g
m

g
r
c
o
v

c
n
à
n

ò
ư
g
h
t
n
h

t
g
ư
n
r
t
c
ư
o
r

c
d

a
n


c
g
n
h
t322
u
ư
h
t
n
c
r
t
k
d
h
ư

h

ư

a
n
r
í
u
c
ê
n
h
d
n
h
,
t
k

n
r
t
đ
u
h
i
í
ư
h
a
r
,

k

ê
n
d
n
h
,
đ
í

t
,
t
r
i
u
t
r

ư
h
h
n
đ
k


ê
a
,
i
h
n
n

í
g
t
n
,
t
r
,
q
ư
h
h
a
đ
u


à
i

n
t
n
,
h

c
g
t
g
a
n
r
h
n
,
q
ư
t
k
à
,
ế
u

h

n
t
ô
h
v
c
g
n
a
à323
g
k
n
t
q
h
g
,
t
ế
u
ô
r

n
k
h
o
v
c
g
h
n
à
t
â
,
ô
n
g
n
g
t
ế
g
n
r
h
g
,
k
ư
o
v
â
h

n
à
n
ô
c
g
g
n
t
.
h
â
g
n
r
.
à
n
,
h
ư
o
.
ư

n
C
h
n
c
g
á
.
à
g
d
c
.
â

n
.
g
n
u
h
ư
d
C
.
ư

o
á
.
h
k
c
a
c
.
à
h
d
C
í

n
d
á
g
,
u
h
o
c
.
ư
n
a
.
đ
k
g
n
.
i
h
d
h
o
C

í
324
i
a
á
n
,
u

n
c
,
p
g
h
đ
k
d
i
h
t
i
n
o
h

í
à

g
a
n
,
y
p
h
n
,
i
h
,
đ
đ
n

i
t
i
à
p
n
h

y
g
à
a
n
đ
h
n
,

đ
à
i
g
,
t
u
i
y

p
k
h
v
đ
h
à
a


i
ô
n
u
à
n
g
,
b
đ
y
g

v

,
k
h
o

u
đ
h
à
i
ô
n
đ
b
v
n
g


đ
â
g
m
o

n
,
k
b
u
h
x
đ

h
n
ô
ã

o
v
à
g
n325
m

n
â
g
h
đ
g
n
,

x

b
.
i
ã
m

.
h
n
,
o
.
à
g
h
x
C
n
â
p

ã
đ
á
g
n
h
i

c
.
á
,
m
.
h
t

d
.
à
p
i
x
o
C
n
h
,
ã
a
á
g
u
á
n
c
.
y
t
p
h
.
h

d
.
g
h
á
i
n
o
C
i
u
t
,
g
a
á
ú
y
h
n
c
p
i
h
g
u
h

d
đ
i
y
á
p
n
o

ú
t
g
a
p
g
h
n
c
à
i
h
á
đ
ú
u
y

c

y
p
n
đ
g
t
c
đ
g
i
n
h326
h
á

à
i
à
c
ú
đ
y

n
c

p
h
á
u
đ
t
h
c
đ
i
n
p

v
à
t
h
n

đ
y
h
c

n
à
á
b
u
đ
p
n
c

i
k
h
o
v
t
i


đ
n
p
h
đ

h
à

b
u
k

n
m

t
i
n
h
o
v
ế
n
x

h
k
p
ã
đ
v
i
h

b
t
à
n

h
m

ế
h
n

o

i
x
n
v
k
ã
đ
t
,
h
à
ế
i

n
p
h
m

v
h

ư
n
à
á
i
x

h
t
ã
,327
n

ế
g
n
p
h
ư
v
u
h

đ

à
y
á
i
ế
n
h
t
,
n
ư

g

n
i
h
p
s
đ
n
ú
u
h

ế
g
p
y
á
n
h
t
p
ư
đ
g
s
ế


i
h
á

n
ú
u
t
g
c
p
y
p
s
á
t
h

c
đ
g
r
á
ế

i
i
p
n
t
ú

h
c
p
n
t
s
à
á
r
t

n
c
đ
k
i
h

i

p
t
n
r
p
h
c
i
h
à
á
k

t

n
c
t
i
n
h
ế
n
t328
r
k
p
h

i
h
à
t


n
x
ế
n
h
ã

k
p
t
ế
i
h

x
n

i
ã

v
h
n
à
b
h
x
k
t


ã

ế
i
i
n
g

v
h
b

à
t

i
x
h
n
ã
ư

ế
í
g
b

n

n
h
v
t
n

g
à
c
g
i
h
í
h
n
đ
ư


h
b
ế

n
t
t

n
h
í
c
n
g
x
g
h
s
ã


đ
ư
c
ế

t329
h
í
p
n

x

n
h
g
i
ã
t
h
á
s
t

đ
h
x
c
ế

ã
h
t
p
n

i

r
h
h
t
i
á
s
n
c


t

g
h
i
x
n
h

ã
t
p
ĩ
c
k
r
h
a
n
h
i
á
g


n

t
c
i
h
n

ĩ
n
t
a
g
c
t
k
r
h
ế
i
m
c
ĩ

n

ì

a

h
n
a
n
h
c
g
x
t
k
,
m

h
ã
ế
i
ì
a
ĩ
n
t
n
a

h

h
m

t
o
,
ì
c
i
x
n

ã
ế330
r
t
h
a
b
a

,

h

o
m
n

ì
g
i
x
t
s
r


n
ã
a
o
h
b
t
b
,

h
í
s
r
i
n

ế

a
h
g
i
t
n

o
c
b
s
t
c
i

h

í
r
h
ế

n
u
n
b
a
t
h
g
y
i
s
t

ế
x
c
n

ã
h
í
u

n
v
y
c
b
t
h


h
i

n
u
ế
i
x
c
g
y
n
ã
h
v

c


n
c
h
t
n
hg
v
u
i
x
c

y
n
ã
n

g
c331
t
g
n
h
h

ĩ


e
c
v
a
i
o
h

n
t

n
g
c
đ
c
g

h

e
a
ĩ

n
o
t
c
a
h
m
n
đ
e

ì
c
g

o
c
n

h
ư
n
h
a
ĩ

h
đ
t
,
a
n

h
m
g
h
n
e
t
ì
c
ư
h
o

n

x

o
h
a
ã
n
h
đ
,
g
ư

r
m
h

n
a
t
ì

x
h

n
i
ã
g
s
o
h
h

,
c
h
x
ư
r
h

ã

b
a
t

n
i

h
g
ế
s
o
c

n
332
g
h
i
x
r
h

ã
c
b
a
ĩ
c
h
i
a
n
h
u
ế
s
.
g


y
n

h
i

b
ĩ
n
c
b
.
a
g
c
h
i
.
h
v
u
ế

Đ
ĩ


y
n
b

a
n

.
.
g
n
c
i
g
h
b
Đ
h
c
v
u
.
m

ĩ
h

y


a

n

i
Đ
.
c
g
n
i

b
m
c
v
t
i
.
v

h


à
e

n
i
m
Đ
o
c
gn
v
đ
c
t
i
â
à

h

n
n
e

v
m
h
o
c
g
n
à

â
333
h
đ
t
c
n
i
ư

h
a
g
n

n
e
o
â
v
n
h
o

c
n
à
g

h
a
g
h
đ
x
ư

i
o
n
ã

n

c
â
n
h
u
h
a
n
h
g

i
o
g

h
i
x
ư
q

ã

u
h
c
c
n

i
a
h
g

q

o


i
x
h
u
n
ã
o

h
g
c

q
i
h

t
h
u

ĩ


a
i
o

u
.
n
đ

g
c
b

t
h
q
h
.
n
o
u
ĩ

a
g
đ


Đ
.
n

t
334
g
c
n
h

b
h

g
đ
o
i
.
ĩ
a


a

c
n
t
m
Đ
.

c

g


b
á
a
đ
i
.
c

c

n
v
m
Đ
T
á
a
g
àc
i
c
n
g
T
á

â
v
m

c
a
n
à

c
n
g
i
ô
g
T
c
n
n

á
c
â
v
g
c
a
n
à
ô
o
g
t
n
T
y
g

h
c
â
ô
i
a
n
N
t
n

o
g
h
y
g
u
335
à
h
c
N
t
ô
q
i
a
h
y
n
u

o
ư
à
g

u

N
h
c
n
t
h
q
i
,
ư
à
y
o
u
u
h
c
n
N
t
ì
,
ư
h
q
n

à
đ
o
u
h
cì
,
n
t
t
n
ư
g
h
h

đ
o
à
ì
c


,

n
t
h
a
g
à
h
đ
m
n
t
ì
c


h
á

n
t
à
h
c
a
g
m
n
336
s

h
t
T
c

t
h

á

m
à
n
c
a
t
s

n
g


t
h
T
c
p
c

á
t
s
m
ô
n
c
đn
g
o
p
t
g
T
à
t
c

đ

s
t
ô
n
o
p

y
n
g
k
à
g
i
n
đ
t
N
c
n
o

h
t
ô
h
k
p
à
y
n
i
n
g
t
đ
n
N
ế
k
o
ư
h
t
i

à
y
m
t
n
c

ế
h
,
n
N
n
k
ư
h
337
m
t
i
h

à
.

ế
n
ì
c
h
,
n
m
h
ư
h
.

t
h


n
ế
t
ì
c
c
h
n
,
h
.
m
à
h
h


n
h
i
c

n
h
t
ì
n
h
h
n
h

.
m
à
h
i
g
c


n
i
n

h
t
h
i
h
h
i
g


s
m
à
i
p
c
nn
h
i
á
t
h
h
g
p
t
i
ps
m
h
n
n
i
á
p


à
p
y
t
g
p

đ
t
i
h
n


338
n
à
á

o

s
h
y
p
i
à
p


n
m
n
p

đ
t
à
h

k
o

m

y
á

m
p
i
à
p
c
n
n
m
h
n
h
đ
đ


à

k
o
í
c
m
y
c
t
i
à
h
đ
m
n
ế
n
í

h
h
c

t

m
k

h
m
p
đ

t
i
í
m
t
ế
n

c

t
h
p
h
c
r

.
m
u
n
đ
t

t
g

í
r
n
ế
u
p
c
h
h
n
h

.
m
g
t
c
t
u
r


n
u

n
h


339
g
n
p
i
h
h
u
g


.
l

t
n
c

n
r
c
u
g
h
h
l
u
n
i
đ


gc
i
n
n
h
c
đ
l
p
g


u
h
i

i
c

á

n
c
p
i
p
h
đ
g
h
i

l
n
p
i


à
h

i
p
c
y
á
i
h
p

i
đ
n
p
i

h
n
h

p

à
á
n
h
c
m
y
p
g

h

i
m
n
n

h
à
g
n
p
c

y
à
h
m
n


đ340
h
g
i
í
m
n
,
à
g
c

h
n
h
c

n
h
m
l
t
ĩ
,
g

đ
à
n

í
m
h
n
g
p
c

l
ĩ
h
c
v
,
n
t
t

h
g
đ
r
c
à
u

í
l
ĩ
v
n
p
c
t

n
g
h
t
c
h
,
e
n
r
t
t
n
v
g
u

l
h

u
n
p
ĩ
e
c
n

g
h
n
t
t

n
r
t
c
h
v
g
u
l
h
e

u
n

n
c

g

t
n
t
a
c
đ
n
c
h

g
l
n


e

u

a
t
n
c
341
h
n
n
c
i
đ
k


h

l
i
n
a

p

n
t
h
c
k
n

h

c
i
đ
t
n


ế
h
a
n
p
k
h
c
t
i
n


h
h
ế

n
i
ư
h
n
g
:
n
p
t
k
n
h
b
ư
ế
i
g


ư
:
à
n
i
u
h
n
g
b
h
n
đ
ư
t
,
n
h
i
u
:
ế
g


l
à
n
đ
b
ĩ
n
g
,
i
ư
n
h

u
ư
h
,
n
đ
n
:
g
i
,
đ
v
l
à

i
b

ĩ
n342
đ

ư
c
n
h
i
n
u
h
,
l
t

,

n
đ
h
v
l
ĩ
c
đ
i
e

,
i

c
n
l


n
h
t
n
,
c
g
,
h
v
l
â
đ

e


i
t
n
c
g
c

t
h
â
,
n
c
à
n

h
n
a

e
l
h
g

t
n
,
à
â
c
n
n
,

c
g
n

h
t
à
,
h
n
a

i
à
g
k
t
â
i
n
t
à
g
n

c
i
,
h
n

í
h
a
n
c
à
k
t
h
à
ế
i
n
,
í
i
g
n
343
,
h
n
b
c
h

,
h
ư
t
k
o
í
à
:
ế
i
b
i
n

b
n
h
i
o
,
c
ư
h

h
u
ư
t
m
h
b
í
:
ế
,
i

n
đ

o
h
i
b
n
c
m
,

ư
h
á
,
h
n
u
ư
c
i
b
,
:
c


đ
t
á
m
o
đ
i
b
r
c
,
i

ư
h

n
u
t
c
i
n
,
g
r
á

đ
u
c
m
l
đ
i
t
n
,

i

â
g
t
c

n
m
r
c
n
,
t
u
á
t
â
c
n
l
đ
h
m
g

i
ư
t
â
c
344
r
,
ơ
t
n
n
h
â
u
l
g
ư
m
h
n
ơ
à
g

t
m
n
â
c

h
g
n
,
t
i
ư
â
,
,
ơ
m
h
n

n
à
g
t
t
d
i
g
à
n
â
u
h
i
g
n
,
m
ư
,
l
d

ơ
c
h

t
u
i
n
h
à
c
g
í
à
n
,
l
h
n
i
g
d
m
h
,

u

,
c
d
i
h
t
l

,
b
í
à
c

n
i

c
d
o
h

h
u
,
c
v
c
,
h
l

h
i
b
í
d


n

l
v

c
m
o
h


c
h
,345
n
,
h
.
l
c
i
b
.

v
d
á


.
n


c
m
o
.
c
,
.
l
t
h
à
.

r
c
i
m
n
v
u
á

l
.

n
c
m
l
à
.
g
,

m
.
l
t

t
r
c
l
n
â
u
á
l

à
.
m
n
c
ư
c
m
.
g

.
t
n
l
h
t
r
g

l
ư
â
u

c
à
ơ
m
n
c
m
n
g
h
l
g
t

ư
l
h
t
c


m
ư
â
đ
h
n
c

ơ
m


g
i
n
t
o
l
,
g
đ
c
ư
h
đ

h

d
m
ư346

o

n
u

ơ
g
i
n
l
,
đ
gc

o
h
c
d
m
đ

h
u

b

đ
,
i
l
,

m

đ
o

d

b
đ
o

c
d

c
h
u
á
o
m
đ
h
,
l
c


c
b
v
d
á

đ


c
â
o

c
h
n
m
h
,
l
c

đ
â
á
b
n
v
d

n
c

.


i
o
c
.
đ
c
h
l
.

â
c

l

i
á
n
v
l
n
c
à
.

đ
m
l
.
l
v


c
.
à
n
i
â

l347

l
n

v
l
c
à
.
n
à

đ
m
.
n

l
.
đ

i
ư
l

n
v


l
l
n
c
à
h
đ

g
m


n
l
k
n
c
ư
l
i
v
h


đ
à

n
c
h
k

g
i
n

đ
l
t
h
n

c
ư
ế
o
h

k
đ

n
v
t
i

đ
g
ĩ
ế
n

đ
h

c
m
v
đ
o
h
ô
ĩ
t
k


;
ế
i
m
đ
m
n

đ
c
ô
v
h
b

u
;
ĩ

đ
o
n
t
o

g
c
ế
m
đ348
u
ô
c


n
;
v
á
b
n
g
ĩ
c

đ
g
c
o


u
c
m
n
ô
â
c
h
g
;
n
á
b

c

n

c
đ
o
g
h
n
u

c

g
n
i
â
c
s
g
n
á
l

g
n
c
n
h


đ

n

c
s
p

n
g
i
â
h
g
v
n

n
à
l
m
p
h

đ
s
hn


n
i
t
m
g
v
r

p
đ
à
l
n
h


t
s
gn
r

m
h
n
y
n
v
ế
g
p
k
đ
à
t349
u
r
h
i

y


n

c
ế
m
h
n
h
u
g
o
t
k
đ
c
y
r
ế
i

h
ế

n

o
u
n
v
h
n
g
ĩ
n
c
t
k
k

h
y
m
ế
i
i
o
ế
ô
n
n
u
;
v
h
h
k
n
ĩ
t
i

c
t
n
h
u
m
ế
ế
h
o
n
ô
k
g
;
v
v
t
i
n
ĩ
à
ế
n


c
h
n
u
m
x
v
g
n
ô
u
à
t
k
g
;

ế
i
n
t
x
n
h

c
v
h

n
u
k

à
g
n
h
t
g350

x
ế
n
s
k
u
h

,
h

v


n

t
à
n
g
đ
u
g
ó
,
k
x
p
n
s
n
u
h
g
đ
ó
u
t
m
n
n
,
g
ó
g
k
p
t
s
p
đ
h
r
g
ól
ó
u
m
n

p
,
g
t
n
p
g
đ
y
h
r
l
c

ó
ế


h
p
u
n
m
o
g
c
l
t
n

g
h
y
r
g
n
ó
o
ế

â
p
u
n
c
n
g
g
h

c
l
s
â
o

n
h
y
á
n
o
ế351
c
n
k
u
h
s
g
c
i
n
á
â
h
n

c
N
c
o
n
h
h
o
à
s
n
t
k
N
á
g
ế
i
n
h
c
â
n

ư
à
v
h
n

à
c
n
N
s
t
k
;
ư
h
á
x
ế
i

à
c
u
n
l
c

v
h
;
n
t
à
m
ư
N
t
l

h
k
x
ế
n
c
à
h
u
ò
m
;


v
n
u
t
à
g
n
l
ư
,
ò
à

k
x
n
m
c
đ
h
u

g
;
ó


n
u
t
c
ò
l
g
,
t

n
à
k
t
m
g
đ
h352
ú
ó

t
c
p
n
u
h

ò
g
,
đ
ú
t
n
l

c

g
đ
y
n
ó
t
đ
h
c
p
n
t

ú

c
g
ă
y
c
t
h
l
n
o

g
g
đ
n
ó
t
ă

h
n
p
t
n
y
ú
g
c
r
l
g
c
â
h
ư
n
o

t
t

ă
đ
n

n
r
s
ư
y
á
g
c

c
â
h
t
k
h
n
o
i
g
ă
r
ư
N
n
s
k

h
á
g
i
n
à
c
â
t
g
h
n
ế
h
n
r
s
k
ư
N
v
i


h
á
t353
ế
n
à
c
g
;
h
c
v
n
h
à
t
k
l
ư
N

ế
i
à

h
n
m
c
à
đ
v
h
;


à
n
n
t
ò
l
ư
g
đ
c
ế
n
à


h
g
m
c
h
n

v
;

g
à
c
n
i
đ

ò
l
h

c
t
n
à

n
h
g
m
h
i
g

t

h
c
n
p
n
h
đ
ú

ò
h

c
t
n
k

i
n
g
i
p
g
đ
t
n

h
c
k
h
y
ú

i


c
t
n
p
i
t
t
ế
h
ă
đ
k
n

h354
t
i
q
h
g
y
ú
u
ế
n

c
t

h
p
c
q
ă
đ
r
t
u
k
ư
n


ế
i

g
y
t
ế
c
n
t
q
h
g
c
u
ă
r
t
t
ó
ế

k
ư
n
c
ế
i

g
h
c
n
t
i
ó
q
h
g
r

ế
u
u
h

k
ư
t
c
ế
i

q

ó
n
u
v
h
g
t

h
ế
à
t
.
q
i
k
u

c
ế
i

u
ó
h
n
ì
.

v
h
n
q
h
à
h
t
u
i
đ
ìc
ế
n
t
.
u
n
h
h
g

v
à


355
n
t
ì
q
à
n
u
h
đ
à
h


c
m
.
i
n
h

h
t
g

t
h
n
ì
m
à
h
đ
n
s
n


h

t
h
p
i
n
g
t
t
s
m
k
n
hi
h
à
p
t
n


n
t
h
p
i
h
đ

s
o
p

t
k
n
m
à
ế
i
h

đ
t
n

t
o

q
h
p
k
à
p
u
s
i
n

t
k

n
đ
c
ế
i
h
k
o
n
t
i
à
t
q
h

t
n
ế
u
p
t
ế
h

k
c
ế
đ
m
t
i
ó
o


356

ế
n
à
t
q
n
h
ế
u
h
m
i


k

c
t
t
n
ế
i
u
ó
h
n
r
t
ê
m
q
h
ế
t
n

u
i
n


c
r
t
c
ê
h
ế
.
u
ó
ơ
n
t
m
q
h
ì
r
s
c

u
i
n

ơ
ê
n


h
n
h
.
u
s
c
t
á

c
q
t
h
ì
c
ơ
u
r
à
n
c
ê

n
h
t
s
á
n
.
h

c

t
n
c
ì
m
h
g
c
ơ
t

à
n

á
t
n
h
s
n
c
h
ô
g

s
t
t
n

m
h
g

c

à


357
ô
á
t
n
t
n
g
c

h
y
g
p
s
c
t

m
n
t
ô

đ

h
y
n
o
t
g
à

n
p
s
n
h
t
c

ư
à
y
ô
k
đ

n
i
o
t
c
g
n
à

,
ư
h
n
p

à
t
c
y
t
k
đ
ó
,
n
ế
i
o
ư
n
à
s
c

m
h
n

ó
c
à

,
n
t
k
t
s
n
h
ế
i
h

c
ư
n
a
ó

t
m
h
n
t
c
r

h
s
,
ê
n
t
g
a

n
h
ế
i
n
c
a
ó
c
t
m358
g
h
ơ
r

s
c
i
a
ê
n
s

a

n
h
u

t
g
c

i
h
c
ơ
r
u
a
á
ê
s
c
n
c

t
á

g
c
h
u
i

c
ơ
à
a
n
á
t
s
n
g
c
h
á
c

à

c
t
p
n
u
ô

c
h
n
á
t

h
g
c
n
p
à
á
t
h
n
c
k

h
y
ô

i
n
t
p
h
n
g
k
à
h
t
i

n
à
c
n
h
y
ô
t
ế
h
n
,
k
p
ư
n
g359
t
i

h
t
k
ế
n

c
à
i
h
n
,
y
n
h
t
k
c
ư
n
ế
i
ó

h
d
,
n
c
à
o
h
s
,
a
k

n
n
d
i
t
c
ư
h
o
n
ế
t
ó

a
,
h
c
đ
n
a
s
,
a
h
d
k
n

o
i
c
đ
a
n
g
t
ó
g
a
n
i
h
à
h
a
s
d
n

h
g
đ
o
c
à
a

g
t
t
n
u
i
h
r
n
h
a
o
g
c
n
n
t
à
đ
á
c
r
n
a
c

g
o
h
u
i
đ
n
t
a360
t
ó
g
h
c
r
à
á
c
đ
o
n
c

ó
n
h
u
t
g
n
p
h
c
t
g
ó
đ
h
à
á
r
à
ó
o

n
c
n
h
t
h
c
g
à
ó
k
p
h
k
n
đ
i
h
à
i
h
ó

n
g
n
h
h
k
à
c
t
i
n
ó
k
p
d
n
ế
i
h
o
h
,
n

a
k
g
h
n
n
d
i
à
k
h
o
n
i
k
t
a
h
n
ế
i
c
h
,
n
d
k
h
í
o
i
d
k
c
a
n
o
i
t
h
a
n
ế
í
n
h
,361
n
d
h
h
c
o
d
k
,
h
a
đ
o
i
u
í
a
n
y
c
n
h
ê
n
h
n
u
,
c
g
d
y
h
à
đ
o
m
ê
c
í
n
a
ô
h
n
u
n
h
m
y
,
t
g
h
ô
ê
r
à
đ
c
o
n
a
á
n
h
h
m
u
g
n
c
o
ô
y
t
g
a
á
n
ê
đ
r
à
ó
o
n
c
n
h
v
a
o
m
c
g
à
o
á
ô
ó
t
n
đ
r
g
v
c
n
ó
o
i
à
a
h
g
n

o
à
c
g
g
á
n
ó
i
v
h
đ362
a

à
c
n
ó
i
a
k
g
v
g
o
i
à
c
a
i
n
ó
t
r
i

v
h
ò
à
n
v
d
k
g
t
r
c
a
g
o
i
à
h
ò
i
a
n
i

n
h
c
h
t
r
p
h
v
d
k
h
ò
a
c
o
i

i
h
a
n
i
p
c
í
n
h
n
h
t

i
h
d
l
r

i
ò
,
c
o
n
p
h
a
h
c
í
n
l


n
h
t
n
i
u
h
r
o
y
,
c
n
p
ê
h
t
l
g

h
n
c
í
r
o

h
n
n
i
m
u
h

g
ô
y
,
t363
r
l
n
ê
o

n
c
k

n
h
i
n
g
o
m
u
n
t
á
ô
y
h
k
r
n
ê
i

o
c
n
t
n
a
h
ế
h
g
o
m
k
á
ô
q
t
i
v
n
u
ế
n

à
c

n
a
h
c
q
g
o
u
t
k
i
á
d

ế
i

v
â
n
à
c
n
q
h
v
a
,
d
u
a
g
o
â

t
i
n
c
ế

v
ó
,
t
à
d
q
r
v
q
c
â
u
ò
a
g
u
ó
n

i
y
,
c

q
h
t
m
u
c
d
i
r
v364
ô
y
ó
â
ò
a
n
p
i
l
m
q
,
h
c

ô
u

h
t
r
n
y
c
i
ó
ò
l
v

m
p
l

n
ô
q

h
c
u
n

h
l
v
y
it
n
m
p
r
l
,
v
ô
o

h
v
n

h
n

g
i
l
t
o
,


v
n
r
l
t
h


o

o
v
n
đ

,

g

t
k
h
v
i
n
r
g
đ

n

o


h
n
c
n
t
,
g

g
k
t
đ
h
ế
i
n
c

o
n

t365
r


q
h
n
o
g
t
u
n

t
k
g
r
đ
c
ế
i
o


n
v
n
d
q
h
à
t
g
â
u
r
n

t
n
v
o
,
c
ế
g
à
n

o
g
c
d
q
à
n
t
ó
â
u
i
g
v
r
n

à
o
q
,
c
à
n
u
ư
i
n
g
y
c
d

g
ó
â
c
o
v
m
n
ư
à
ô
q
,

i
u
n
l
y
c
,
n
g

ó
ư
o
n
m
t
c

à
ô
q
r
ó
c
i
v
u
ì
,

l
y
t
n

h
r
c
ư
v
n
m366
ì
ó


ô
đ
c
n
v
t
l

h
,


r
ì
đ
c
h
v
n
ô

n
ó
o

h

n
v
g
c
t
,

ô
đ
r
ì
n

đ
h
v
g
n

o

c
h

n

n
ô
g
t
,
g
n
đ
g

c
đ
h
ao
o
c
n

c
ô
g
t
v
a
h
n
r
à

g
o
c
đ
n


q
v
c
g
n
u
à
a
g
t

o
h
v
r
n
q

à
o
c
u
v
n

l

à
c
n
g
ý
n
a
g
t367
q
o
v
r
h
l
u
à
o
ý

v
i
n

à
n
g
h
n
g
i
l
q
ư
o
v
đ

ý
u

à

n

c
i
i
h
,
n
.
đ
i
n
g


l
c
ư
o
T
i
n
ý
ó

à
r
.
c
i
ư
đ
h
t
,

T

i
r
n
r
i

ì
c
ư
ư
.
n
ó

m

h
c

c
T
đ
t
,
t

đ
r
m
ư
i

ì
c
t


.
n
ó
t
c
h
t
í
T
ô
t
m
r
n
đ
ì
đ
h

ư
g

i
í
t

n

n
c
h368
m
đ
t
g
ô
i
m
h
n
đ
h

í


g

ì
m
t
đ
n
c
h
i
a
g
ô
t
ì

o
h
n
t
n
m
í

g
h
v
h
đ
à
c
n
n
ì
i
a
g
t
n

q
o
h
à
h
m
u

t
n

v

h
n
à
c
t
p
h
ì
a
à
n
q
o
t
l
đ

n
h
ý
u
o
p
h

v
t
h
n
à
n
đ
h
i
t
o

à

q
l
k
à
p
n
ý
u
i
n
h

đ
h
n
h
k
o

i
t
l
à

i

p
n
ý
t
.369
ế
h
k
T
đ
h
t
o
r

i
r
ế
n
à
ư
i

o
h

.
n
n
t
c
g
r
t
k
T
đ
o
ế
i
m
r

m
n

ư
i

g
h
t

.
t
r
c
m
o
t
T
s

n
ế
h
m
r

t
g
í

ư
t

l
s
m
r
đ
c
ĩ


o
i
t
t
n

h
m
h
l
g
m
í

ĩ
s
t
v
n

m
h
đ

h

ì
i
t
c
l
t
n

h
v
ĩ
h
m
í
c

n
s
ó
c

t
h
đ
h
ì
i
đ
c
v
l
à
n
370
i
ó

ĩ
n
h
m

c
n
h
t
u
đ
h
i
c
h
ì
t
k

ó
v

à
n
i
u

p
n
h

đ
c
h
t
n
k
i
đ
,
i

c
o
h
t

u
ó

à
c
p
n
ó
,
k
đ
h
i
k
đ
t
c


i
o
h
ó
u
n
à

ế
,
h
n
p
k
t
m
h
c
i
k
đ
t

ó

ế
i
o
n
à
m
,
h
n
t
,

h
r
n
ế
c
o
k
t
c
h
ó
n
ế
i
ó
,
m
g
n

h
t
k
c
n
h
m
r
ó
h
ế

o
t371

,
t
n
ế
k
m
g
n
h
c

s
t
ă

ó
n

m
r
n
h

o
g
k
,
l
t
n
ă
h
ĩ
g
p

c
n
s
g
ó
h

m
á
n

p
ă
k
v
l
t
n
h

ĩ
t
á
g

c
n
s
r
t
h

i
p
n
c

t
h
ă
ó
v
l
r
á
n

ĩ
i
t
g
đ
c
n
đ

i
h

n
t
p

c
r
h
u
ó
v
c
đ
i
át
k
đ
c
n
i
h
t


c

đ
r
n
u
ó
t
n

i
,
r
h

k
đ372
a
n
c
i
t
n

ó


r
h
đ
n
u
a
h

,
t
v
n
h
k
à
h
ế
c
i
t

ó

r
h
v
a
m
n

à
n
h

,
t
i
n
h
h
ế
c
t
n

v
,
ó
r
h
i
à
a
m
t

n
c

p
ó
n
h

h
ế

i
v
k
,
i
p
à
h
m
n

c

k
h
ó
n
i


n
h
n
p
i
ă
k
,
t
ế
n
h
k
n
g

c
t
q
i
h
ó
u
ế

p
n

p
h
ă
k
c
q
á
n
h373
u
k
t
g

t

ế
i
ế
c
t
p
n
q
r
h
ă
c
t
u
i
á
n
ó
ế


t
g
c
ế
n
h
c
t
p
i
ó
t
q
đ
r
h

ế
u

i
á
u
h


t
i
c
n
q

ó

t
u
t
n
đ
r

ế
h

i
q
i

u

t
c
n
h

u
ó
r

ư
a
n
đ
:
q
n
h

u
i
h
d
ư


t
c

:
u
v
r

u
à
a
n
d
q
n
h
k

ư
u
h
t
h
u
:


r
í
i
v374
,
k
d
n
à
a

h
n
v
í
u
ư
h
i
:


,

k
p
i
v
n
v
h
d
à
i
í

k
n
t
,

u
i
h
h
n


ô
v
k
h
p
i
n
i
h
t
t
g
h

í
k
n
,
ô
n
ế
i
h
n

đ
g
v
q
h
p
t
,
h
i
u

ô


k
t
đ
n
c
ế
i
i
g
n
l
t

,
q
h

n
h
ế
u
c
đ
ô

t
,
i
n
c
ế
l


g
ó
t
x
c
n
,
q
â
,
h
ế
u
l
y
đ
i

x

i

c375
d
â
c

u
ó
t

y
,
n
n
q
h
ế
g
d
x
l
u
i
âc
.
n
y
c
u
ó
.
g
,
n
.
d
q
h
.

x
ư
u
i
.
n
â
:


â
.
g
y
u
y
d
n
.
d

h
q
đ
â
.

ư
u
a
y
.
n
:

n
g
k
g
đ
h
d
n
a
â
.
í

h
l
n
y
.
,
u
ư
à
g
.
:
đ
v
k
g
l
a
i
h
d
i
à
n
â

í


g
y
n
,
u
i
g
i
l
đ
t
v
k
p

à
a
i
h
h
i
n
ô

í
á
g


376
p
i
n
,
l
h

g
t
c
á
i
à
,
v
ó
p
h
i
p
g
đ
ô

c
h
i
n
t
ó
á


g
í
t
p
i
n
,
h
t
l
c
p
đ
ô
í
c
ó
h

i
n
h
á
c

g
t

p
n
,
í
t
c
h
n
c
x
đ
l
b

h
ó
â

i
ư
t
y
c


c
,
n
t
c
b
h
d
í
l
ư

n

x

t
h
n
â

g
y
c
o
b
c
,

n
ư
h
d
.
t
gx
.
o
c
t
n
â
.
đ

g
y

t
n
b
â


377
g
ư
y
.
d
n
đ
o

.

â


c
đ
.
n
n
t
a
g
g
n
â
.
â
đ
g
y
.
c
n

o
.
a
g

l
đ
o
n
t
à
a
c
â
n
â
h
a
n
đ
g
g
y
o
g

i


l
đ
u
h
c
n
i
à
a
i
a
â
n
q

o
n
p
g
u
g
h
i

h
á

l
q
i
c
p
i
à
h
u

a

u
o
c
p
g

ó
h
i
t
q
h
á

o
u
i
t
p
i
đí

t
u
n
c
p
n
h
ó
h
g
đ
o
q
á


378


u
c
t
p
í
c
n
t

h

g

n
c
a
đ
t
h
ó
c

o
k

n

b
c
t
a
g
t
ư
h
í
u


n
k
đ
c
t
h
v
hu
a
n
b
c
c
g
ư
h
v
k
o


k

h

c
t
i
c
u

t
a
n
b
h
k
v
đ
g
ư
i

k

o

n
h

c
t
ế
h
u
n
t
k
â
n
N
i
v
n
đ
g
t
h
ế
n

g

o
à
h
c

N
c
n
t
n
h
k
a
â
t
ư
à
ế
i
o
n
đ

n
g
379
c
n
N
h
.
ư
h
i
c
n

à
t

a
â
c
c
ế
u
o
n
.
.
n
g
ư
N
q
h
c
Đ

h
u
i
c
.

c
à


a
.
u
o
y
Đ
n
h
c

ư
o
q
h
.
m


u
i
y

c
tĐ
.
u
n
m

đ
h
c
h


o
q
y
.
n

u
n
c
g
t

h
m
Đc
đ
h

c


o
n
y
p
a
n


h
h
g
t
m
k

p
c

h
c
đ
n
h
un
a
n

h
h
v
g
n
p
380

k
o
h
c
h
c
á
h


u

o
n
k
a

D
á
p
i
v

N
h
n

k
c
h
N
D
o

u
N
á
n
k
t
,
N
ế
i
v

N
D
h
n

N
h
c
t
,
N
o
h
h
N
á
t
à
k

t
N
ế
i

c
h
,
D
n
ư
N
h

N

h
h
c
t
N
c
à
t
i
h
N
.
ế


h

,
n
c
ư
N
n
i
c
.

h

t
c
à
g
n
h
Đ
.

i


n
c
ư
a
g

c
y
.

o
i
n
381
c
,
a
h
m
Đ
.
o
g
i


c
b
,
i

n
y
.
á
a
n
h
n
b
o
m
Đ
á
,
g
c


i

n
y
k
,
b
a
h
h
á
o
p
m
o
k
n
,
h
c

á
h
,


n
o
b
n
h
k
á
p
k
n
h
c
i
,
o


k
á
n
h
i
n
k
p
n
D
h
h
d
h
k
N
o

o
i
N
á
n
a
d
n
N
n
o
h
,
D
h
h
a
k
N
382
,
n
d
i
t
N
o
o
n
h
N
á
c
a
h

,
h
n
c
D
o
c
h
d
t
N
,
o
h
N
t
o
a
i

N
h
n

c
,
u
t
h
n
ê
o
,
h
t
,
u
g
i
h
ê
t
c
i


s
,
h
a
n
c
á
u
o
t
s
ê
,
g
h
á
,
t
i
n
t
h
b
a

h
s
u
á
o
n

á
ê
n
,
p
h
t
,
g
,

b
i
p
n
s
k
á
a
g
,
á
h
n
o
383
i

t
o
,

g
p
á
i
,
n
k
b

h
á
t
i
g

k
o
n
h
p
i
á
,

t

,
n
,
i
h
k

g
k
h
p
,
t
d
i
o
h

o
n
á
á
p

i
a
h
n
h
,
n
s
á
t
h
d
k

p
h
,
o
i
s
h

a
n

á
,
c
n
h
D
n
h
N
s
p
o
,
d
N
D

h
o
N
n
á
t
c
a
.
N
h
n
N
D
s
u
o
h
384
.
N

ê
,
Đ
N
n
,
t

N
h
c
y
Đ
.
D
s
u
h

N
á
ê
o
m
y

N
t
,
n
Đ
N
t
m
h


.
n
s
h
y
n
h
á
u
h
h
ơ

t
ê
m
n
Đ

p
,
h

n
ơ
,
n
n
y
h
n
h
s

a
g

á
m
h
n

ơ
i
p
t

c
n
a

,
ô
h
i
n
n
n
c
g
g
h
h

ô
ơ
a
t
i

n
t
n
g
h

p
á
c

i
,
c
n
ô
t
,

n
á
c
a
g
t
g
c


385

p
h
i
t
c
h


p

á
ô
á
,
i
h
c
n

p
g

s
p
t
n
h
c


t

h
h
n
á
n
á

o
p
c
,
á
h

D
s
o

c
D
á
n

N

p
N
N
n
h
N
D
h
p
N
á
N
o
h

.
D
N
á

t
N
n
N
s
h
D
N

e
t
N
h
Đ
N
n
h
N
o

.
e
N
á
y
n
o
D
h
t
D
N
m
i
n
h
N
Đ

N

h
e
N

n
N
u
i
o
N
y
h

.
m
u
n
t
m
h


386

h
ơ

c
m
i
e
n
Đ


o
h

đ
c
u
n
y

n

h
,
đ
h
a
ơ
m


i
n

t
,

c
n
u
ô
n
h

đ
n

t
c

m
g
a
h

,

ơ
t
h
c
n
t
i
á
ô

h
đ
c
n
n
i


g


,
c
a
đ
n

t
a
h
á
c
t
đ
i
h
p
c
ô
d
a


h
n

n

c
g
d
n

g

đ
h
t
n
a
i
h
p
á
g

o
h
c
o
d
n
á

á
h

n
c387
o
n
đ
D

s
á
g
a
N
h

N
o
p
s
d
N
á
h
h

oá
t
D
n
u
g
h
N

s
e
N
h
t
u

h
N
o

o
á
o
h
á
n
t


h
D
đ
o
u
s
i
e
No
N
n
đ
t
u
N
g


h
n
n
o

m
h
t
l
g
u

i
h

đ
c

e
c
l

t
u
o

n

đ
c
g
o

m
n
,

h
o
l
đ
c
i
h


t

o
c
n
h
đ
u
á
g


c
,
m388
á
h
l

t
o

h
c
c
i
h

c


đ
h
á
n
c


c
h
,
t
o
đ
h
t

c
a
i
c

h
k


á
d
n

i

c
t
k
n
đ
i
c
g
a
h
n

h
i

h
d

t
ế
k
o

n
,
i
á
n
t
ế
n
h
g
đ
,
h

a
s
t
ă

h
n
k
o
d
t
g
ă
ế
i
h
á

,

n
v
h
u
g
s


t
n
v
ă
h
t

n
ế

h
o
m
n
g
,
o

á389

u
s
m
v
t
đ
r

ă

t


n

n
r
g
o
h
g

m

n

v
l
đ
u
s
gt

r
c
n
n
s

g


n
m
c
o
x
n
g

h
l
u
o

đ

x
s
r
c

t
u


c
n

n
á
c
g
k
t
g
c
h
i
x
o
l
n
k
u
s
c

i


h
c
t
n

á
d
h
c
o
k
x
t
h
a
d
i
u
h
c
o
o
n


h
a
h
t

c
.
n
k
á
h
d
k
i
t
c390
.
i
S
o
n
h
o
a
n
h

c
S
n
h
g
o
h
k

t
n
.
d
ế
i
c
g
o
,
n
t

S
a
h
t
c
o
n

p

n
h
ă
t
h
g
.
n
ế
k

p
g
,
i
h
c
S
n
t


o
v
h
h
n

ă
o
p
g
n
t
á
h
g
ế
o

c
m
,
D
á
n


v
N

t
r
N
D
h
p
n
ă
N
o
h

n
N
á

n
m
g
k
N
n
g

h
D
v
s
r
ô
k
N
h

h
N
o


n
g
ô
N
á
n
n
g
m391
đ
g
k
D
x

ư
h
N
u
s

đ
ô
N


r
c
ư
N
t
n


g
n
b
c
k
x
g
đ
h
i
u
ế
b
ư
ô
n

s
i

n
h
t

ế
c
g
n
t
n
d
k
h
b
đ
o
i
x
à
t
i
ư
a
n
u
ế

n
h

à
n
c
h
t
n
.
d
h
t
b
o
k
ư
h
S
a
i
t
à
ế
o
n
ư
n
h
h
g
.
â
n
t
d
n
t
h
c
S
o
â
ư
à

o
a
h
n
o
n
p
g
h
á
h
.
o
â
t

c392
D
á
ư
n

S
N
o
N
D
h
p
n
N
o
h
g
.
N
â
á

N
n
c
.
D

N
h
Đ
N
o
p

N
á
h
i
Đ
.


k
D
n
v
i
h
N

ô
N
h
i
v
Đ
n
N
o


.
g
á
c
i
k
á
đ
h
D
c
v
ư
ô
N
á

Đ

n
N
D
c
i

c
g
N
N
i
N
D
c
b
đ
k
N
á
v
i
ư
h
N
c

ế

ô
n
N
i
c
n
h
D
g

n
N
c
b
t
,
h
N
á


393

N
c
h
i
đ
n
,
à
ế
ư
h
D
n


n
N
h
c
n
h

N
t
g

,
N
t
h
b
n
ư
à
i
D
g
n
ế
N
h
n
N
D


h
N
n
,
â
t
N
g
n
ư
h
k
N
n
à
D
h
n
ô
k
N

o
h
h
N
n
á
â
ô
N
g
n
t
n
D
ư
c
g
k
D
N
h
ó
h
N
o
n
c
ô
N
á
h
v
ó
n
N
.
â
a
g
D
n
i
v
k
N
a
c
N
h
Đ
t
i
ó
ô
N
o

r
n
.
á
i
ò
t
v
g394
r
a
v
D
q
ò
i
c

Đ
N
u
ó
i

N
a
q
i
N
t
r
n
u
v
c
.
ò
a
á
v
t
n
i
c

r
q
i
Đ

u
D
t

n
a
N
c
r
i
g

n
ò
N
á
,
n
N
c
v
t
g
q

l
r
,
u
n
D
i
à

a
h
N
m
n

N
l
c
à
g
,
N
á
ă
m
,
t
c
n
r
ă

h
l
D
à
n


t
N
h
m
g
n
,
N
u
,
g
t
N
a
h
ă
n
u
n
D
h
l
n
a
à
N

l
h
t

m
N
n

,
h
N
g
l
,


395

u
ă
c
,
a
k
D
n

N
h
n
c
l
t
ô
Nh
N
n
d
n
,
u
g

a
k
t
d
c
h
D


l
ó
ô
N
đ
t

n
N
i
,
v
g
N

đ
d
a
m

i
c
k

t

ó
h
x
m
n
t
ô

đ
r
v
n
x
i
d
ò
a
g
li
ý
m
t
q
c
l
u
t
ó
n
ý
x
đ
a
r
h

i
n
ò
v
ư
n

a
h
l
m
t
q
i
c
ư
ý
r
u
h
x

a
t
r
u
c

n
y
h
g
ò396
l
t

u
ư
,
r
n
y
ý
q
l

c

u
h
à
n
a
ì
u
h
m
g
n
n
h
y
ư
,
t
h
ì

ă
l
r
c
n
h
à

t
t
h
u
m
n

ì
y
h
g
t
c
h
n

u
ă
,

h
a
n
l
s
c

h
à
l
t
s
ì

h
m
h


n
,
u

c
h
a
ă
u
h
c
n
s
t
l
,


u

h
n

t
b

,
h
á
h
c
d
u
n
b


c
a
s
,
á
u
t

,

n
l
g
,
đ

b
h
i
d
,397
a
g
áo
i
n
u
m
t
c
a
,

o
x
đ
n
k
,
g
b

i
h
i
á

d
o
k
a
n
l
m

á
h
o
,
ý
t
n
o
,
x
á
g
n

đ
n
k
h
i
i
h
a
ư
l

n
k
o
ý
m
h
i
á
,
c
h
n
x
d
k
u
h

o
k
h
y
ư
a
d
i
o

l
o
á
n
c
ý
a
n
h
,
h
u
n
d
k
ì
y
h
c
,
o
i
n

ư
a
h
n
o
n
h
c
t
h
t
o
,
d
h
ì
u
h
o

n
y398
u
t
a
c
h

ê
h
n
s
t
,
u
o
h
ê
,

h
t
,

ì
s
á
h
c
n
t
u

h
s
s
á
ê
o
u
n
t
,

t
h

n
b
h

s
p
h
u
á

c
,

t
ê
n
u
s
p
,
g
,
n

i
h
g
b
s

g

i
á
h
i
p
t
a
n


o
,
u
i
n
,
t
h
g


k
i
b
t

p
h
a
á
h

i
,
o
n
o
á
,

h
g
n
t
c
o
h
i
k
gk
h
i399
p
c
i
o
a
h
n
á
o
á
p
o
t
h
n
,

h
s
á
c

d
k

o
i
h
s
p
h
a
n
o

o
n
h
á
t
á

h
n
h
c
,
d
e
t
s
o
k
o
h

p
c
a
i
e
h
n
l
á
o
h
u
t
,

l
h
s
t
d
t
u
e

h
c
o

o
n
u
h
a
p
t
ê
o
n
l
t
,
h
á
p
u
h
t
,

e
s
h
s
t
o
á
u
c

t
ê
h
n
s
p
l
,
o

h
u
n
t
c
n
á

h
s
ô
t

á
h400
t
n
c
s
p
u
g
ô

p
,
ê
h
n
,
á
g
h
t
y
c
i

s
.
ô

p
á
t
s
y
n

i
,
t
.
g
n
d
g
n
t
.
t
c
i
h
d
y
ô.
Đ
.
n
i
p


g
h
,

Đ
t
o
d
i


h
g
t
.
y
c

i
i
m
.


Đ

p
h
i
m

h
o
d
i

á

t
i
.
,
c
h
i

s
,
m
Đ
n

pn
h
â
n
á
o
i
n

t
â
,
g
s
h
c
n
m
e

g
401
o
n
p
c
n

h
a
c
â
i
l
t
á
o
a
n
,
u
h

o
g

e
s

h
n
t
o

n
i
h
c
â
p
l

i
a
n
t
h
u
u

o
g
á

h

u
t
e
s
o
l
h
c

p

l
i
a
n
h
l
c


o
á
u

,
c
u
c

ô
s
t
,
h
n

h
l
i
g
n
p
i
h


h


i
c
u
t
c
á
y
ô
u

,
.
n
s
u
l
g

q
h

n
d
u
q
i
c
t
.
y
c

u

,
.
ô

u
402
n
q
h
Đ
g
d
u
q
i

.

u

i
t

n

u
y

Đ
n
m
.


l
q

d
i
ý
l
u
i
.
ý

,
m
c
n
Đ


c
q
n

i
a

l
u
â
i
,
a
ý

n
N
n
g
m
n
h
N
c

â
à
h

l
c
i
n
à
ý
a
,
g
n
o
ư
n
N
c
n
c

ư

h
â
a
c

à
a
i
n
o
c

g
v
n
N
u
h
à
v
ư
h
403

à
l
i
c
s
c


a

s
n
c
u
o
a

v
ư
,
a
à

l
h
đ
c
h

i

đ
s
i
c

i


v

,
u
i
a
à
u
b
h
l

b
đ
s
q
iu

c
s
i
a

u
,
u
s
n
u
b
đ
q
h
g
n

u
i
g
i


v
s
n
u

v
u
b
q

n

l
u
q
c
g
ý

u
ơ
c
s
n

ơ
v
u
c
404
c

n

l
q
h
c
g
a
ý
u
ế
h
c

ế
ơ
v
N
c
n
c

h

h
c
à
a
l
í
h
c
ý
í
ế
ơ
n
N
n
ư
h
c
h
c

à

s
h
c
a
á
s
í
ế
n
c
á
n
v
ư
N
c
à

h
.
h
c
à
.
í
s
á

v
n
C
c
h
a
à
ư

C
h

n

.
đ
s
c
n

á


x
á
c
i
a
v
x
c
C
á
h
à
405
đ
c

.
b
đ

n

s
n
đ
i

h

x
C
s
a
n
á

u
b
r
h
c
n
õ
n

đ
r
đ
g

x
t
õ

á
s
i
r
n
c
v
u
á
t
h
c
r

n
b
đ
h
á
r
g


c
õ
n
c
n
h
h
ơ
v
s
h
t
i
n
r

u
r

h
á
c
n
õ
m
i
c
h
c
g
,

h
t
ế
ơ
m
r
q
,
n
v
á
u
h
c

c
y
q
i
h
h

u


í
ế
c
n
y
m
n

,
n
ơ
h
h
n
h
c
i


406

q

h
c
n
h
u
m
s
í
h

y
,
á
n
ế
n


c
h
,
n
q
s

h
c

u
h
y
s
.
s
h
đá
í
i
n
c
n

đ
,
C
h
u
i
hs
.
n
t
u

n
s
i
,
á
x
ế
đ
t
C
á
c
t
i
s

c
ế


h
n
c
t
u
.
đ

đ
x

t
a
c
i
á
n


i
c
h
C
N
a
ế
u

h
t
đ
r
n
à
N
t

õ
h
c
i
n
x
n
à

ế
h
t
á
ư
a
t
r
c

n
r
á


407
ư
N
c
õ
đ


h

c
à
a
t
n
ó
n
r
h
c
n
N
h
á
r
t
ó
ư
h
i
c
í

à

h
õ
n
t
c
m
t
h
í
,
n
n
c
ư
h
r
c
h
ó

q
i
á
h
u

c

c
t
y
m
h
t
h
í
c

,

ó
n
đ
t
q
h

t
h
u
i
đ
c
í

y


h
n

m
q
c

h
n
,
u
t
y
c
s
h
q

đ
h


u


n
y
c
t
đ
,

i
n
h
,
q
đ

s
o

u

h408

h
y
c

t
c
o

đ
n

n
q
i
,
c
,
u
ế

ơ
y
t
u
s
c
h


t
q
ơ
o
n
c
i
u

,

đ
q
c
a
ế
i
n
u
h
t

a
c
o
N
u
n
ơ

h
c
t
h
c
à

i

c
q
a
h
u
c
n
ế

a
ơ
ư
N
t
c
n

h
ă
q
à
c
n
c
u

g
ă
h
c
n
a

n
ó
ư

g
c

N
n
c
h
t

n
h
à
í
đ
ă

n
c

c
h
ó
n
n
đ
g
ư
h

n
c

t409
n

ă
h
í
c
t
h

n
g
t
h
c

t
đ
ó
h


đ
c
t

n

h
í
r
h
c

ư
đ
t
n

r
t

q
h
ư
h
n
u
đ
g


h
y

c
,
n

c
h
g
t
n

g
r
h
,
q
t
i
ư

u
á
g

h
y
đ
i
n
t
o


á
g
r

n
c

ư
c
,
c

q
đ

g
n
c
h
u

i
g
ơ
o
y
đ
á
,


đ

q
c
n

c
g
u
,
m
đ

i
a
c

á
n
ơ
h
b
m
đ
o410


c
q

o
b

h
u
c

đ

a
o

đ
n
c
ô
m

ơ
n
c
g
ô
b
đ
ă
h
q

n

u
b
o
m
g
c
a

n
c
b

n
g

ô

n
ă
c
,
o
n
h
đ
g

,

c
t

b
ô
n

o

h
n
t

n
g
ă
m
o
g
đ
n
t
ô
,
b
h

g
i
m


n
ô
n
h

t
i

g
n
t
o
,
t
r
ư
h
đ
t
m


t
r
ư
ô

n

i
o
g
h
t411
n
,
r
c
g
t
m
ư

r
ô
g

h
c
ư
i
n

h


á
g
n
t
,
t
h
g
r
c
r

g
ư
a
t
c
i

r

đ
á
n
h
a
n

g
n
h
c
,
h
c
đ

p
,
t


g
h
r
n
m
đ
i

p
a
h

á
c
h
n
b

h
t

đ
c
v
c
,
r
o


a
m
v
p
n
c
đ
c

h
ô
b

h

,
n

c
g
o
đ
h
p

s
o
v
h
b
c
mô
s
c
n
b412
p

c
g

h
v
,
o
á
p
o

b
h

c
t
s
á
c

n
ô
t

h
o
g
n
r
o
,
g
t
i
p
m
r

h
ô
b
t
s
n
á

it
o
n
n
p
g
t
t
r

h
m
,
r
n
á
ư
ô

t

i
k

n

i
n
g
o
t
n
k
r
h
i
n
c
ư
m
n
ô
h
n
i
t
ế
h
g
.
k
n
t
ế
i

c
t
r
N
.
n

ư
r
g
h
a
n

N
k
h
n
i
h
g
t413
ê
h
ế
n
,
t
n
i
.
h
r
c
ê
p
a

c
N
t
h
n

g
ế

h
u
h
.
c
,
t
,

i
u
ê
N
v
p
r
á
,
n
g

h
a
p
h

n
á
i
c
h
d
p

ê
h
,

u
n
o
v
n
d
,

p
g

c
s
h
n
á


c

g
p
u
h
c
á
,
p
o
c
d
h
v
á
s

h
c
n
p
t

ì
g
c
n
d
t
p
h
ì
c

r
h
o
n
i
á
s
h
c
g

t
h
n


h
c
t414
r
c
h
ì
á
n
p
i

n
c

h
t
c
h
n

á

h
n
t
t
ì
k
c

h
i
n
t
r

h
n

i

c
h
n
c
h

t
t

h
k
n
q
c


ế
i
u
c
.
n

q
c
h

t
u
h
N
ng
t
l
n
c
h
ế
k
ý
c
.
i
q
h
ê
n
l
ý
u

n
N
h
t

c
g
r
o
n
c
h
t
n
q

i
ế
r
g
o
u
ê
.
l
ý

,
n
c
g
n
N
á
c
g
t
l
c
p

h
r
á
o
ý
u
i415
D
c
n
d
,
ê
N
g
t

n
N
D
r
n
á
N
o
g
p
c
.
N
á
n

N
g
c
d
u
T
.
á

,
ă
D
c
n
n
T
N
g
á
g
ă
N
c
h
p
n
N
ì
c
c
g
.
D
n
á
d
ư
N
h
c


c
T
N
n
n
ư
ă
N
t
h
g
g

n
.
h
ì
g

n
c
g
T
c
h
á
o
ă
c

h
ư
n
t
t
o

g

h

n

ì
đ
t
g
c
n

ư
h
n
đ
h


t
t
g

o
n
c

n

g
h
g
t
q
c
416

u
h
c
a
c
đ
o


tn
c
k
a
n
t

l
i
g
q
n
k
đ
ý
u
c
i
c


h
t

n

h
a
g
c
r
t
l
ế
o
k
c
n
ý
q
t
N
ế
i

g
u
t
h
n
a

r
à
N
h
c
n
h
k
á
o
t
l
à
i
c
n
ư
ế
n
g
ý

n
h
D
ư
N
c
t
t

h
N
á
r
à
ế
N
c
o
t
.
n
r
o
n
N
D
g
t
n
ư
h
T
N
r
g
o

à
ă
N
c
c
n
N
á
p
n
g
.
c
h
ư
t417
â
p
r

c
T
D
n
h
o
c
ư
ă
N
â

n
N
p
t
n
g
N
h
r
g
.

p
o
c
i
n
h
ư
T

â
g
o

ă
l
i

n
ư
p
t
g
u
l
p
h
ư
â
đ
h
c
t
u

n

o
ư
h
i
n


ô
p
g
t
n
n
l
h
g
g
ô
ư

c
đ
,
n
u
i


h
g
a
n
o
x
,
t
l
g

â
h
ư
k
t
y
x
ô
u
i
c
â
n

đ
d
y
g
t
h
a


,
h
n
n
d
ô
t
k
g
g

x
n
ế
i
â
g
n
c418
v
g
y
,
N
h

ă
h
a
t
n
v
d
x
à
ă

â
ế
k
m
y
n
i
i
g
ư
N
n
n
m
d

h
h
i
v

c
à
ă
n
t
t
h
g
n
ế
h
ư
r
t
ư
m
v
o

N
ơ
i
ă
n
c
h
ư
n
g
à
g
ơ
h
t
m
p
n
r
n
g
i
h
o
ư
t
g
h
â
n

ư
h
n
g
c
i
g
ơ

h
n
p
t
p
i
g
h
r

ư

â
o
v
p
ơ
i
n
à
n
g
v
h
g
p
l
đ
à
i
ư
h
p


n
u

h419
m
đ
p
g
i
â

h
t
n
b
m
v
i
h
l

à

ô
ư
p
o
b
p
n
u
h

đ
g

q
o

v
,
t
i
u
m
à
h
y
q
x
ô
l

u
b
đ
â
n
ư
n

y
g
u

o
m
,
t
l
n
d

q
b

x
h
i
l
u

n
â
ô

o
g
y
n
n
i

g
g
n
q
v
d
,
ư
n
u
ă


g
l
y
n
x
i
ư


g
â

i
n
m
y
t
i
v
i
l
n
ă
d
ê
t
g

h
n

u
ư
i
n
ê

t
m
g
d
u
n
h
i420
ù
g
ư
n
v
t
n
d
ư
ơ
h
ă
i
g
ù

n
.
n
ê
i
g
t
g
u
h
m
.
n
ư
i
t
i
d
g
ơ
n
P
ù
ê
n
h
h
n
u
i
g
â
P
t
g

n
h
.
d
p
n
h
â
ù
g
ư
đ
n
n
v
h
ơ

g
à
i
n
n
đ
P
.

g

h
đ
p
n
â

n
h
n
r
m
v
g
õ
P
à
h
đ
h
r
b
i
q
õ

â

đ

u
n
o

p
y
q
h
m

u
đ
q
v
n
y

r
u
b
à

õ
n
y

c
n
h

o
đ

q
n

r
a
c
u


421

y
õ
q
m
c
a

l
u
á
n
q

y
b
c
u
i


á
c
y
n
o
c


n
ơ
a
n
g
l
q
c
ư

u
q
ơ
c

i
y
u
á

i

q
c
a
n
n
u
t
g
l
a
c
i
ư
n
ơ
á
ê


h
c
u
i
à
n
q
h
u
c
d
t
n
n
à
a
ơ
ù
i
g
n
ê
ư

n
q
g
u

c
ư
n
u
.
i

h
a
d
c
à
n
ù
t
h
n
i
P

t
n
g
ê
h
c
ư
h
.
u
â


à
n
h
c
d422
i
n
đ
P
ù
t

ư

h
n
i
h

n
â
g


c
h
n
.
n
c
h
đ
t
r

c
h
õ

P
c
h
i

n
h


c
q
h
â
c
n
u
n
ă
h
y
r
n
c
i

õ
đ
g
ă
h

n


n
q
n
g
c
u
h
h
c

y

c
n
h
a

r
h
ă

n
õ

n
c
s

g
á
c
q
n
c

s
u
h

c
ă
a
y

h
n
c

u
h

g
ơ
c
n

á
đ
u
q
c
s
c


h
u

i
đ

a
c
a


423

h
n
ơ
v
i

s
c

u

n
q
á
i
v
h
u
c

đ
h
à
a
D
i


n
c
N
i
u
n
ơ
N
D
ư
n
N
v
đ

h
q
N


c
à
u
N
i
a
-
t
n
D
v
h
ư
Đ
-
N


n
à
N
i
c
h
o
Đ
N
à
à
D
h
t
t
o
N
i
h
n

-
N


ư
o
t
N
n
c


Đ
c
n
o
à
c
h
g
o
-
h
i
t
u
n


h

g
t
Đ
c
n

n
u

à
c

o
n
c
n
ă
h
h
n
t


424
â
g

n

i
n
h
u
o
g
c

â

n
c
n
l

g
h
ă
c
c
u

n
h
l

h

g

t
s
â
n
c
n

c
r
t
o
h
n
n
h

ă
r
l
g
o

â

n
s
c
n
u
g
k
g

h
đ
c
t
l
u
k


h
r
h
o
c
i


v
n
u

g
v
t
s
c
v

đ

r

k
o
i

k
c
n
i
h
i
u
g
D

n
k
N
v
u
h
i
v
k
N

n

h
N
i
đ
t
h
c
u

ế
D
i
-


425
t
k
v
N
ế
i

Đ
N
v
h
n
c
à
N

à
N
h
o
i
h
k
-
n
à
i
t
D
ư
ế
n

N
Đ

n
h
o
N
à
c
ư
N
o

h
t
n
c
à
ế
g
t
-

u

c
n
N

o
Đ

ư
h
n
à
c
n

à
n
o
ó
c
n
g
c
n
h
t
u
ó
c
ư
â


ơ


n
n
o
n
c
c
ơ
l
n
h
c

h
g
ế
ó

c
â
u
,
h
n
n

ế
c
t
n
,
ơ
c
r
l
h
ó
o

n
í
c
n
c
h


426
n
h
c
g
â
t
h
í
ế
ơ
n
r
n
,
k
c
h
o
s
l
á
c
h
u
n

h
ế
g
c
s
h
á
í
,
v
t
c
n

k
v
c
h
r
à
h
u
o
v
í
k
n
s
đ
à
á
n
i
v
g

c
h
n

u
đ
h
c
k

h
s
t
v
á
k
u
ư
à
c
ế
i
h
n
v
t
ư
đ
N
h

t

v
h
c
o
u
à
t

h
ế
k
o
đ
n
i
t
đ


ư
N
n
á
u

h
n
đ
c
à
t
t
g
á
h
o
ư
c
n
ế427
c
g


ư
h
t
n

N
o
đ
c
h
h
á
o
c
à
o
n

ó
c
ô
g

n
đ
c
n
ư
g
ô
c
á
ơ

h
n
c
t
o
g
c
ó
á
h
c
t
ế
c

á
ô
h
,
ơ
n
đ
c
n
o
à
g
c
o
đ
c
h
ó
à
t
ô
í
ế
t
o
á
n
,
c

c
g
h
ơ
o
t
c

đ
t
s
h
c
v
o
à
á
í
h
à
o
c
n
ế
v
h
,
à
t
đ

à
v
s
c
đ
o
à
á
h
à
c
í428
o
v
t
đ
h
n
à


h
t
o
u
v

đ
à
s
l
t
o
à
v
á

o
à
ư
đ
c
l
i

h
,
t

đ
u
i

à
h
v
,
t
o
à
u

ư
l
t
y
đ
t

u

đ

n
y
i
o
á
h
u

n
o
,
l
t
d
n
gư
t
n
d
u
i
c
đ
g

y
h
á
,
t

o
n
h
v
n
g
o
t
à
u
c

v
d
y
ô
c
à


n
h
đ
ã
n
g
o
á
i
đ
g
n
t
ã
d
c
g
n
i
v

á
ô429
g
à
n
c

n
g
h
g
đ
o
h

ã
v
à
t

i
à
o
á
c
p
h
c
ô

đ
t
n
l
p
ã

đ
g
ý

i
o
à
l
o
t
đ
ý
h
n
v
á


g
à
t
c
đ
p


s

o
đ

l
h
à
m
s
ý

v
o

p
à
h
m
đ
t
ì

l
đ

n
h
ý
à
o
h
ì
s
o
n

đ
l
v
h
m


t
à
h
i

à
t
h
s
,
o
đ
n
h
ì

à
h
à
n
m
t
l
o
n
h
u
430
đ
h
y
i
t
t
,

ì


đ
h
n
o
n

à
h
t
l
g
n
d
u
ũ
n
h

y

t
g
h
n

i
,
c
ũ
đ
à
g
n
ô

n
t
n
c
h
v
d
g
ô
n
à

u
g
đ
n
y
n
ũ

đ
g

h
ã
n
â
c
n
i
v
n
h
ô
g
à
d
â
ũ
n

g
đ
n
l
à
c

ã
g
l
n
ô
i
à
n
h
v
â
g

n
à
h
n
p
g
g
n

đ
l
n
h
ã

g
à
â
ý
h
i
,
h
n


h
đ
p
n431
c
,
l

g
á
n
à
l

c
g
n
s
ý
á

h
b
n

m
đ


,
n

p
b
g
h
q

c
h
ì
s
l
u
á

n

ý

q
n
,
h
m
n
u
đ

b
c
t
h

l
n

á
h
ì
ý
à
n
s
l
q
n
h

l
ý
u
b
h
m
ã


t
l
n
đ
h
h
ã
q

à
ì
l
u
n
đ
ý

n
h

n
g
o
l
ũ
đ
t

ã
l

h
d
o
n
ý
c
à
o
h
ô
n
a
d
l
n
g
h
n
o
đ
ã
g
ũ432
h
a

n
đ
o
h
n
c

n
h
ô
g
d
đ
â
n
h
o

n
g
i
g
a
o
ũ
l

h
n
p
i
d
à
h
c

o
n
â
ô
g
p
a
h
n
i
n
g
l

g
h
n
i
g
à
n
,


n
h
i
p
g

h
â
h
,
n
ă
g
i
n
n
i

c
g
l
g
ă

p
á
h
à
i

n
đ
g
,
h

i
b
đ


c
n

ă
i
á
g
,
q
n
h
g
u

n

b
,
s
á
đ
ă
n
433
s

n
c
n
g
l
q
á
g
ý
u
n
t
g
,
đl
n
b
o
t
s
n
ã


á
g
n
l
đ
o
n
,
h
ý
q
á
g
u
p
s
đ
l

t
á

ã
n

p

o
n
l
n
o
g
h
g

d
ý
n
t
o
đ
đ
g
á
a

l
ư
p
n
o
ã

đ
h
n
c
ư

đ
d
h

á
n
o
y
c
p
g
a
đ
ê
h
n

u
y
đ

i
h
o
ê
ư
n

c
u

g
p
n
d

c
g
o
u
c
đ
g
h
a

y
ư
i
n434
c
u
êh
ô
u
c
i
p
,
c
n
ô
c
y
g

ê
n
i
h
n
g
u
ă

i
g
n
i

,
h
n
c
g
p
i
g
ô


h
u
đ
n
g
p
g

ă
i

c
n

h
p
n
ô
g
i
o
g
n
,
á
h
g
đ
,
o
i

n
s

á
n
ă
h
,
p
g
n
i
h
,
g

h
i
n
i
o

đ
s
t

p

á

đ
,
o
n

h
g
i
h
o
đ
,

i
á
t
h
i

,
p

s
n
o
á435
á
h

n
o
i
n
đ
g
đ


g
á
t

i
n
p
t
đ


h
đ
ư

o
t
o


n
ư
á
i
c
g
đ

n
á
c
ư
h
y
đ
p


o
ê
ư
v
c
t
á
u


à
c
n
v
n
đ
c
g
h
à
ư


y
o

t
u
ê
đ

h
c
u
ư
t
o
n
c


v
ư
ô
c
đ
t
à

n


c
g
u
y
n
đ
h
ê
g

o
v
n
c
u
n

à
g
ô
k
g
t
h
n
c
h
i
g

n
k
đ
o

u
h
i


p
n436
t
n
g
c
d
g
h
ô
đ
o
i
n
a
d
k

á

g
o
i
n
,
p
h
a
g
n
n
h
g
t
k
i
o
h
d

á
i
r
t
o
n
,

n
a
h
p
r
g
o
n
đ
h
n
d

i
h
m
g
i

o
ô
a
n
á
t
i
m
n
h
,
r
ô
h
o
đ
i
n
á

h
t
g
i
t
r
ư
đ

t
r

m
o

h
n
r
ư
ô
n
t
o

i
g
á
đ
n

q
g
m
ư
đ
i
t
u
ô


r

q
ư
i
c
t
h
c
u

o437

t
v
n
á
c
g
r
à
ư
i
ư

đ
a
g
q

h
c

i
u
n
o
t
a

g

v
c
t
à
n
v
q
ư
q
à
g
u
đ
h

u
i


o
c

q
a
c
n

c
u
g
t
v

v
g
à
t
c
à
i
k
đ
ế
a
i

h
t
q
n
o
l
ế
u
v
h
g

u

à
t
ô
l
c
d
k
n
u
q
o
i
đ
ô
t
u
a
n

b
ế

h
n
i
c
h
g
ế
b
l
d
n
i
u
t
o
k
ô
ế
r
a
i
đ
o
n

l
n
h438
n
đ
b
u
g
t
g

i
ô
d
r
.
ế
n
m
o
g
n
ô
o
a
.
b
i
n
-
đ
i
g
h

ế
t
T
-
t
r
n
m

g
ư
ô
r
n
T
.
đ

i
o
g


n
n
n
g
t
b
g
-
r
g
ư
.
q
ư
m

b
T
u

ô
c
ư


n
i

n
-
c
g
b
c
g
t

T
g
q
r
b

i
u
ư
s

ư
n
a


u

g
c
n
n
c
s
v
g
g
u
b
à
g
,
n
b
ư
i
q
g


q
a
u
,
c
s
u

s


v
c
s
a
u
b


439

n

c
à
đ
a
g

,
s
t
q
i
i
đ
ế
u
a

s
n

i

g
l
c
v
ơ
a
,
u
à
c
ô
t
c
ơ
đ
s
n
ế
q
h


u
ế
c
i
a
b
l

,
h
i
u
c
c
đ
ế
ô
c
,
ơ

n
t
h
i
ế
í
c
đ
b
n
h
c

i
l
h
í
ơ
n
ế
u
,
g
n
ô
s
h
c
.
n
á
c
h
đ
c
s
h
ế

b
-
h
á
í
,
n
i
,
c
n
g
ế
T
h
c
.
n

,
h
n
ì
s
í
đ
g
-
h
á
n
440
ì
c
h
b
T
n
n
h
ư

g
t
s
h
,

n
.
h
á
c
g
t
à
h
c
-
n
ì
h
b
h
à
n
,

ư
T
n
h


k
h
c
s
n
t
h
ì
u
g
u
k
h
n
b
n
à
h
g

b
g
u
n
,
ư
t
s
n
h

p
g
h
u
s
c
h
k
à

n
á
p
h
n
a
g
b
p
u
h
,

á
n
đ
l
p
g
k

s
s
ý
h
i

u
p
u
a
l
n
đ
ý
h
n
c
g

á
g
ơ
đ
,
n
đ
p

g

p
c
i
s
l
n
h

b
g
ý
á
ế
c
a


441

p
,
ơ
,
b
đ


l
c

t
,
n
ý
h
i

g
í
ế
o
t
đ
n
,
c

b

h
ơ
l
o

n
c

,
g
s
h
c
p
l
á
í
h

t
b
c
n
ế
m
p


h
,
ô
o
,
i
m
s
c
ô
l
t
á
h
t
i


ì
c
í
r
p
o
h
n
ư
t
,
h

r
m
l
n
ư
ô

t
h
s
g

i
p
h
ì
á
à
n
c
k
g
t
m
n
h
i
r
ô
h
,
n
k
ư
i
t
i

k
h
n
t
h
à
ì
t
h
g
r
u
n442
ế
ư
n
h
t
k

g
t
b
ế
i
n
k
ì
n
g
p
h
n
b
h
u
à
h
ì
k
á
n
t
n
i
p
g
h
đ
h
ế
n

h
p
k
l
n
đ
b
ý
h
g

ì
á
u
t
ế
đ
p
n
t
h

g
r
l
b
n
o
đ
ì
g
ý
p
t

n
h
r
g
o
n
h
b
đ
á
n
g


p
c
g
đ
,
n
t
l
ơ

g
c
n
ý
r
t
c
ơ
o
g

b
h
n
o

đ
ế
c
g
,

t
l
h
n
r
ế
c
o

g
t
h
ơ
n
p


g
o
b
t443
h
c
m

t

h
c
ô
l
,
r
ế
ơ
i

ư
t
p

r
c
t

n
ư
h
r
m
o
g


ế
ư
ô
n

i
l
c
g
t
n

r
h
g
t
p
o
c
ư

r
h

k
ư
m
d
o
n
t
i

ô
o
g
r
n
i
a
d
ư
h
g
n
o
c

t
a
h
n
t
k
r
n
o
g
ế
i
ư
h
n

g
d
c
b
h
n
n
o
h
ì
g
i
g
a
o
n
t

n
h
ế
k
p
h
d
i

o
đ
b
n
t
p
n
a

ì
h
h
g
n
u
t
g
h444

h
i
ế
t
c
u

n
đ
r

p
g

b
m
c
h
o
n
ì
t

i
g
n
i
m

g
h
t

u
p
t
r
i

c
đ
h
c
ơ
o

t
à
h
n
t
n
h
m
u
c
g
à


h
t
n
i
ế
c
r
p
h
ơ
h
m
o
t

p

h
c
n
n
à
i

h
g

n
ế
k
n
h
c
t
t
i
h
ơ
r
n
k
p
à
ư
h
i
h
n


c

n
h
h
n
g
ế
t
ế
p
r
,
k
h
c
ư
t
ế
i


h
,
o
n

t445
r
h
g
o
t
k
d
n
r
t
i
o
c
g
o
ế
n
a
h
ư
,
h
n
o

đ
g
h
n
ó
t
d
g
đ
r
ế
n
o
D
ó
o
,
g
a
c
N
n
h
N
D
g
t
i
h
o
N
r

N
đ
o
p
n
d
p
N
ó
n
g
o
g
t
h
a
á
p
D
h
i
n
t
N
đ
u

h
á
N
ó

p
h
t
N
c
n
u
D
t
g
y
p
N
m
h
h
N

u
i
đ
y
á
N
i


ư
t
c
p

đ
p
t
t
c
ư
h
m

u
á
à

h
đ
c
y
t
n
i
u446

h

t
y
đ
h
c

ư
u
p
h
đ

y
h
à
m

c

n

đ
n
h
i
q

đ
ư
t
u


k
p
q
y
c
i
h

u
n

à
y
đ
h
nh
t
n
y
k

q
ế
i
p
u
đ
,
n
h
t
c

y

h

h

n
t

c
n
q
t
r
,
h
u
o
ế
k
t

y
n
,
i
,


g
n
t

n
h
t
c
đ
t
r
c

h
ó
o
t
h


n
ế

c
D
g
,
u
h
c
N

h
N
đ
t447
t
u


N
ó
r
r
,
o
á
t
c
p
D
n
c
r
t
h
N
g
h


á
N
c
u
t
N
đ
n
h
c
ó
t
h
p
i
n
r

u
h
D

h
u
y
á
N
m
i
c
t
N
,

h
t
đ
N
m
r
ư
h
l
,
n
á

u
p
à
c
y
h
n
l
i
h
á
h
à

đ
t
m
n

ư
m
,
y

h

i
c
u
n
m
l

đ
y
h

à
m

đ
n
,

đ
t
h
q
y
ư
à
l
u

i
t
m
à
y
đ
c
à

n


c
i
h
n
đ448
h
q

t
í
c
m
u
y
t
n
h


y
h
í
à
n

đ
i
h
c
n

d
h
t
o
c

q
a
d
h
à
,

u
n
o
í
i
y
h
a
n
c

t
c

h
n
n
h

t
g
d
í
c
,
o
n
h

i
g
a
h

t

h
n
u

c
p
i
d
h
,

o
c

t
p
n
a
h
,
r
,
g
n
á

i
h
c
u
t

g
i
h

i

n
t

p
g
n
c
r
q
i
,
á
h
u
i
c

y
q
g

h
u
ế
u
i
p
m449
y

,
n
t
r
ế
i
h
c
t
g
l
i
á
ơ
q
i
à

c
c
u

n
m
h
b
ơ
y
i
h
,

ế
n
n
b
t
q
m
l
h

u

à
i
c
y
n


ơ
ế
h
m
n
t
,

b
t
m


c
à

l
t
ơ
i
n
à

h
n
đ
n
b
c
hh
t
đ
n
í
à
m
g

t
n
i


h
n
k
g
n

c
h
d
h
ô
k
đ
t
o
í
h


a
n
à
g
ô
n
h
i
n
g
h
g
đ
d
c450
ó
k

n
o
h
c
h
n
g
a
í
k
ó
ô
g
h
n
n
i
h

g
k

h
p
n
d
n

c
ô
,
g
o
ă
ó
n
h
a
g
i
n
g
ă
k
i

h
n
h
c

p
t
g

ó
i
,
n
h
g
t
a
n
k
q
g
h
n
ă
h
u
i
h
a
n
y


n
g
ế
i
p
h
n
t
,
o
ă
q
t
t
á
h
n
c
u
g
n
o
a
g
ơ
y
i
á
n
ế

v
n
h
b
t
i
à
h

t
v
a
n
c
q
à
o
n
ơ
u
l
a
á
h
n
y
o
n

b
ế
l451
a

t
đ
v
o
t
n

à
á

c
đ
n
ơ
g

l

n
a
v
đ
b
d
g
o
à

t

ô

n
i
d
đ
l
g
n
ô

a
n
d
i
n
o
k
đ

ư
g
h

t
,
d
đ
ô
n
ư
d

n
g

đ
,
ô
g
n

i
g
k
i
c
h
đ

d
ó
ô

m
i
ư
ô
n

,
i
k
g
i
m
h

đ
d

c
k
v
i

ư
ó
h
à
i
,
n
ô
v
ă
k
n
à
m
đ
n
h
g
i


g


h
i
c452
t
i
n
ó

v
m
h
ă
đ
à

a
n
k

i
n
g
h
i
đ
h


i
v
t
t
i

à
h
n
n
o
a
ă
h
á
n
o
đ
i
n
h
g
m
á


t

i
n
v
t
m
à
o
h

h
đ
á
a
b
t
o

n
l
ư
á
i
a
h

b
o
v
c
ư
m
h
à
t


đ
o
l
q
c
t

á
u
a
n
a
q
b
m
g
o
n
u
ư

v
a

t
d
đ
à
t
n
c
ô

b
i
n
r
l
t

q
ư
g
a
n
u

d
o
r453
g

a
c
ư
d
n
,
ô
đ
c
g
q
i

ô
t
u
đ
n
n
c
r
a

d
g
g
ô

n
i
ư
n
,
d
n
g
t
m
ô
g
r

đ
i
h
n
c

i


g
ô
n
i
d
h
n
g
v
ư
v

g
à
m
,
à
c

v
n
ô
h
i
đ
q
à
g
n
i

u
h
g

v
i

q

n
à
u
n
m

v
g
đ
h

l
n
à
h

i
ý
i

l
q
n
v
c
ý
u
v
h
à


à
o
đ
a
c
n
á

h

q
i
đ
a
l
u
m
454

ý


h
n
i
đ
n
t
o

c
á
đ
i

b

l

a
ý
ư
m
i
b


p

đ
c
t
h
h


o

p
i
a
q
b
á
n
h
u
ư

b
đ
a

m
D

n
c

N
i
t
t
N
D
p
q
N
h
u
b
r
.
Na
ư
N
n

.
p
g
c
D
h
t
N

c
q
r
P
N
n
ô

u
H
N
n
a

P
.
D
g
n
N
H
N

t
N
n
c
K
N
N
g
ô
r

.
h
n

T
K
P

g
n

H

455
g
L
T

U
N
v
n

L
à
g
c
N
U
K
h
ô
P


q

n
H
N
T
u
g


v
a
N
L
u
à
n
U
a
g
t
K

l
q
h

N
t
ý
u


T
h

c
u

c
n
v
L
a
c

à
U
t

a
l
i
t
N
t
ý
q

h
i
đ
u
nc

u
c
n
i

h
a
a
ơ
t
h
b
l
n
t
i
ơ

đ
ý
h

n

1

n
p
i
c
0
c
1
h

h
0

b
a
n
t
ơ
n

ă
i
n
n
đ
m
456
ă
1
n
D
p

đ
m
0
N
h
i

h
N

i
đ
ơ
N
n
b

ă
n
.

i
m
D
1

N
p
i
m
đ
0
N
h


N

P
v
i
.
n
H

ă

i
v
m
D
N

N
n
i
đ
N
K
P
h

N

H

n
v
i
.
T

n
h

N
g

i
m
L
đ
n

U
K

ó
g
n
i

P
N
n
đ
h
T
H
g
ó

v

n

L
u
N
g
i
U
a

ó
đ
K
N
p
g
ó
n
t

ó
n
h
h
T
đ
p
g


u457
á
n
c
a
L
U
n
đ
g

g
á
ó
đ
t
N
n
p
ó
i
h
k
g
nđ
g
n
c
u
k
á
a
v

n
g
h
t
à
g
ó
ơ
i
t
o
v
p
n

h
à
k
n

s
o

đ
1
c

á
0
h
s
v
n
ơ
t
p

à
g
n
i
h
o
ă

á
p
k
m
1
n
t
h
s

0
á

đ
h
t
v

n
ơ
r
p
à
i
ă
n
i
t
h
o
m

r
á
m
1
n
i
t
s

đ
0


i

c
n
t
i
h
r
p
v
ă
u
c
i
h

m458
n
h

á
i

g
u
n
t
i
đ
n

g
c
h
v
i
t
r

h


a
c
u
n
i
m

n

g

a
g
đ
n
i

ó
h
c
n

v


h
g
n

k
n
a
u
g
i
i
n
g
đ
k
g
ó
n
i

p
n
h
n
c
g

h

đ
n
t
ế
k
a
á
g
i
n
ó
đ
t
q
ế
n
g
p
ó
u
h

n

q
n
k
đ
g
c
u

á
t

ế
k
n
g
d
c
i
v
g
ó
â
q
n
à
p
n
d
u
h
o
k
,
â


đ459
n
c
t
s
á
k
,
ế

v
n
i
d
à
g
n
k
â
q
p
o
i
n
u
h
k
n
,

á
s

h
c
t

ế
k
v
i
d
t
p
à
N
ế
n
â
r
h
o
h
n
i
á
à
N
,

t
s
h
t
n

n
à
ế
k
t
ư
i
c
r
p

N
n
i
h
c
ư
h
u

á

à
n
t
đ
c
t
g
ã
n
ế
c
t
đ
ư
c
h
r
đ
ã

N

u
i
c
h
a
n

đ
à
g
n
g
a
đ
n
ã
n

c
v
g
ư
n

h
à
đ

a
u460
v
a
c
k
n
s
à
i
n
g

g
đ
n

ã
h
n
c
s
l

v

à
đ
k
a
t
l
a
ế
i
t
s
à
n

g
q
h

t
à
u
n
n
h
v

l
t
h
à
c
ế
k
n
i
t
s
p
h
d
q
n

â
u
h

p
à
n

h
n
,
c
l
t

h
à
ế
n
k
d
t
p
i
â
q
k
h
n
u
i

à
h
,

n
c
h
k
t
k
ế
i
d
i
p
n
â
t
g
ế
N
h
n
i

h
,461

g
n
à
t
i
t
ế
k
v

ế
k
n
i
a
i
ư
N
n
i
v
g
n

h
a
i
h
c
à
t
i

r
t
đ
n
ế
ò
t
v
ế
ã
ư
r
a

N
ò
i
g
đ
c
h
h
i
a
à

c
t

n
đ
h
r
g
ã
n
đ

ò
v
ư

a
v
đ

o
đ
i
à
a
c

h
n
o

t
s
g
đ
r

ã
o
t
đ
ò
v
n
r

l
à
đ
g
o
c
à
a
h
s
n
n

t

g

r
h
n
o
đ
à
l
v


n
à462
k
n
g
o
h
t
s
i
t
k
n
p
h

i

h
à
r
l
o

n
n
h
à
t
ế
k
g
t
i
k
p
ế
n
i
h
t
h

n

à

h
n
t
t
h
t

ế
k
r
ế
i
p
ư
n
h
t
r

g
h

ư

i
n
g


t
n
ế
k
t
đ
g
v
i
r

ư
a
g
n
t
n
đ

i
h
h
n


n
g
t
h
v
ế
t
r
ư
đ
ò
a
r

h

ư
i
g
ư
n

c
i463
g

n
h
t

n
g

r
x
g
h
ò
v
ã
ư
đ
a
xc
i
ã
n
o
h
t

g
h

r
i
h
t

x
h
r
đ
ò
c
i
ã
ư
o

h

n
o
c

c
n
g
h
h

g
t


i
n
r
g
x

o
đ
h
c
ã
n

ĩ
h
g
o
a

h
k
t
ĩ

i
n

a
i
n

r
g
h
n
o
V

h
c
n
i
ĩ
h
t
k
g

V
a

ế
i
t
i
n


n
t
h

t
g
h
n
a
V
h

t464
m
n
i
ĩ
ế
k
t
.

a
i
r
m
t
n
K
.

ư
h
h
nK
a
V
n
t
n
h
m
i
g
ế
t
r
g

.

n
t
đ
ư
đ
g
K


h
h
n

n
đ

a
h
g
t
h

n
m
r
n
g
.
h
đ
p
h

ư
h
đ
K

n

á
p

h
n
t
h
n

g
á
n
h
t
g
x
ư
đ
p
ã


r
h
đ
n
t
i

á

g
h
r
t
n

i

i
x
h
k
n
ã
ư
t
r
i
p
c

k
h
n
i465
h
i

á


g
n
t
i
t
h
n
x
ế
k
t
g
c
ã
,
t
i
r
h
ế
n
i
ĩ

h
c
,
h

a

ô
n
i
n
c
t

g
g
ô
ế
k
h
c
n
,
i
V
ĩ
h
g
n
i
a

g
c
h

h
ô
t

n
i
n
t
g

g
ế
n
V
h
p
,
a
i
ĩ
n
m

a
h
p
g
c
.
t
o
h
ô

á
h
i
K
n
,
o

g
h
a
V
á
p

m
i
h
,
n
.

i
h
g
t

o
h
K
á
i
đ
h
n
,a466
đ
p
n
m

h
g
.
đ
i
h


o
p
đ
K
i
n
á

h
o
,
á
n

á
đ
t
h
n
o

h
g
đ
á
i
p
t
r


h
đ
t
đ
h
n
á

i

o

t
n
t
á
đ
n
h
t
ư

r

n
đ
i
k
p
c
ư

i
h

t
h
n

á
c
o
h
n
t
l
à
n
á
l
t
ư
k
n
à

đ
ế
i
r
h
c

,
n
i
i
n
t
h


h
c
n
l
t
m
i
à
n
ô

ư
n
ế
k
v
m
n

g
,
i

h
c
n467
v
i
n
c
h
t


l
g
ô
r
m
à
h
n
t
u
t
i
g
ế
r
v
n

,
g
u

h
p
n
n
i
g
c
g
t

h
ô
â
r
m
o
i
n
m
t
u
á

g
â
n
v
,
p
t
m
g

n
r
h
g
t
i
o
h
n
â
r

á
i
g
o
m
u
n
,

n
p
t
g
đ
h
r

i
h

t
i

o
i
h
â
n
á

g
m
h
,
k
i
o
đ

t
á

h
k
h
r
i
q


o
đ

u
i

h
n
á
q
g
t
o468
u
k
á
đ
t
đ
á

n


h
ư
đ
i
đ
ql

u
i
c
t
h
ê
á
o
l
k
n
á
ê
đ

à
ư
c
n


đ
h
q
n
c


c
u
h
t
l
l
h
ê
á
i


à
n
g
đ
m
ư
h
c

n

ĩ
g
v
h
c
a
h


i
l
ĩ
ê

l
x
a
n
m
à
t
ã
g
r
x
h
c
u
v
n
ã
ĩ
n

h

a

g
i
i
h

t
t

x
n
m
r
h
i
ã
g
â
u
i
h
m
n
v

h
ĩ
g
469
n
i

a
t

i
r
t
n
x
o
â
r
a
h
ã
n
m
u
y
i
g
n
a

h
t
g

y
n

t
r
i
h
o
t
V


n
â
a
h
i
g
m

V
y
i
i

k
t


n

h
r
n
t

o
a
V
q
i
n
m
n
i
a
u
g
.
a

y
á
k
m
t

.

đ
h
ư
n

q


a
V
u
i
c
ư
m
i
l
á

.

ê
k
t
c
t
n
đ

a

t
ư
n
c
q
t
a

a
h
l
u
r
c
m

ê
á
o
t


470
r
t
.
n
g
o
a
n
đ
n
g
c

ư
g
h
t

l
h
ĩ

r
c

o
a
ê
t
i
h
n
t

x
g
a
k
i
ã
h
c
t

ĩ
h
t
k
h
a

r
qo
u
i
x
n
n
á
q
ã
g
g
u
k
h
đ
á

i
h
ĩ
t


a
h
đ
q
n
i


u
x
l
i
ê
á
n
h
ã
n
a
i
l
k
ê
đ
y

h

c
n

h

i
q
l

c
n
u
ê
V
a
h
á

n
y
i
g

đ


471
h
c

t

n
ĩ
g
h
a
h

l
V
n
ĩ
ê
i
a
x
a
n
m

y
ã
g
.
t
x
h
c

ã
ĩ
h
n
ư


a
V

h
m
i
c

x
n
.

n
i
ã
g
t
t

h
a
ư
h
ĩ
na
t
c
k
n
i
m
r
i
x
.
o
t
k
n
ã
n
a
h
i

g
ư
n
h
t

t
h

t
r
c
ế
k
i
h
o
t
i

n
t
h
ế
n
i
g
a
i
h


h
n
t
k
n
i
t
r

h

ế
k

o


472
q
i
n
a
h
n
u
g
y
n
i
h
á
k
a


t
l
t
y
n
đ
h
à
ế

q

l
n
u
i
l
n
à
a
h
á

y
i
ê
k

n
đ


n

l
k
n
à
c
q
l
i
n
h
u
k
n
a

ê
á
h
i

y
n
n
đ
h
g
c

t
l
ế
k
à
h
i
ĩ

t
l
ế
n
a
ê
h

n
i
n
x
g

ã
h
c
t
u
i
ế
k
ĩ
h

i
h
a

u
n

t
h
i
x
n
à
i
ã
g
t473

t
n
h
à
u
ế

h
ĩ
n

a
p
h
t
n
i
h
k
x

p
à
i
n
ã
h
n


u
n
h
đ
n

a
p
t
k
i
n
đ
h
ế
i
g
a

à
n
n
h

t
g
h
i
n
r
đ

t
o
t
a
p
n
ế
k
r
n
h
i
o
g

h
n
n
a
i
h
q
g
t
y

u
r
đ
n
t
á
q
o
a
l
ế
u
à
n
t
á
g
a
h
r
n
y
i
ì
q
t


u
r
l
n
h
ì
á
o
à474
k
n
t
c
h
g
i
n
a
r
h
n

y
u
c
q
h
n
ì
l
y
h
n
u

u
h
á
k
à
t
n
y
ế
i
t

c
n
đ
n
h

r
ì

u
h
n
đ
y
n
i
t
.


h

ế
k
n
u
i
.
C
c
n
á
đ
h
t
c
C

u
h
i
á
i
y
à

t
c

n
u
ế
t
.
n
h
t
à
C
n
n
á
đ
p
h
c

h
à
i
i

n

p
n
h
u
t
.
h

à
C
đ
p
t
n
á
a
h
h
c
n

à475
k
g
n
i
p
t
h
n
k
h
t
đ
h
i

à
r
a
p
o
n
h
t
h
n
g

ế
k
g
n
i
p
t
t
ế
n
h
q
r
đ

h

u
o
a
t
á
n

t
g
n
ế
k
t

i
r
q
t
i
t
n
ì
u
r
,


h
n
á
o
i
h
n
h
,
t
g
o
t
ế
c
r

h
ì
q
o
i
t
n
u

,

y
h
á
đ
t
n

t

h
n
c
n
đ
o
t
h
r
ì
g


đ
u
t
i

y
n
đ
g
,
i

h476
.
a
đ
n
n
đ

h
c
a
n
o
C
đ
h
x
n
g

á

u
e
t
c
i
y
n
x
đ

.
t
e
a
đ
n
l
n

h
C

n
à
á
đ
l
x
g
n
c


e
h
i
t
.
n
đ
a
p
h
l
a
n
h
à
C
u
h


n
á
,
a
x
n
h
c
u
e
v
,
n
k
p
t

i
h
l
v
a
n

à

u

h
n
a
,
n
h

k
t
h
v
n
ế
i
p


n
h
p
a
h

t
á
u

n
c
h
,
n
t477
,
á

ế
k
c
p
v
t
i
v
,


t
n

t
a
i

h
a
v
á
,
n
t

c
h
c
a
,

h
t
ế
p
o

t
n
c
v

i
h


t
,

a
á
n
t
c
đ
h
t
r
c
,

o
a
t
n

r
n
v
g
t
i
a
h

,
n
a
đ
v
t
a

h

r
c
n
o
i
v
a
g


n
x
t
n
i
h
e
đ
h
n
a
đ
a
v
t
n

u
h

r
l
n
,
i
a

x
g
u
n
e
l
,
h
n
đ478
u
h
n
a
l
ô
a
v
h
n
n
u

a

ô
,
i
u
n
x
v
n
,
e

n
l
n
u
v
h
l

ô

a
đ
n
a
u


,
n
n
đ
v
h
gv
n
l
n
u
p

h
v
g
ô
a
à
đ
n
u
t
v

á
h
,
à
n
v
c

ó
g

,
p
v
c
n

s
t
ó
v
a

à
đ

á

a
c
h
s

c
n
,

h
ó
g
c
p
u
c

v
y
h
v
n

s
t

u

à
h
a
á
n
y
c479

t
c
,
n
h
ó
r

o
u
a
n
v
á
y
s
n
h

o


h
a
á
n
t
v
r
c
o
t
h

a

r
o
u
i
n
g
o
á
y
h

n
q
g
t
n
h
v
u
r
a

á
q
o
h
u
i
a
u
o
,
n
t
g
á
n
h
r
l
h
ì
q
t
u
a
v
n
r
ô
u

h
ì
á
o
n
,
i
n
p
h
t
g
v
l
n
r

u
h
á
p
ì
q
n
ô
a
t
h
n
u
h
á
đ
,
t

v
l
r
p
t
n
480
r
t
i
h
g
n
u
ì
r

á
ô
i
t
v
đ
n
.

h
à

n
v
t
T
.
p
c
g

r
h
ó
n
i
à
T

á
v
h
n
t
à
đ
s
h
à
.


c
n
t
r
p
h
T
c
ó
g
i
h
s

p
à

u
v
h
n
y

à

h
.

k
n
c
i
p
T
h
ó
n
k
h
u
s
h
i

à
o
y
n
á


h
n
t
ế
k
c
t
i
p
h
t
r
N
ế
n
h
o
u
h

n
á
y
à
N
n
g

h
n
t481
n
à
ế
k
q
r
ư
i
u
o
h

N
á
n
o
c
ư
h
g
á

à
t
c
t
r
q
r
ó
n
ế
ì
u
c
ư
n
á
o
v
ó

N
h
n
a
c
h
t
g
i
v
à
p
r
a
c
h
ì
q
t
i
ó
á
n
u
r
ư
t
h
á
ò
t
v

r
a
c
t
p
m
ò
i
r
h

c
i
á
ì
m
ó

t
n
đ

r
n
h
ư
ò
v
.
t

đ
a
r
p
n
ư
m
T
i
h
g


h

á
à
n
t
d
g
đ
r
n
.
t

ư
ò
h
r
n
d

T482

n
m
p
h
i
d
n
g

h
àn
t
d
đ
n
h
.


ư
c
t
n

k
p
T
n
i
h
o
c
d
g
n

à

h
n
n
o
t
d
h


k
t
c
n
ế
i
p

n
h
k
n
o
d
N
h

i

h
n
k
n
t
à
h
i

ế
k
c
n
i
h
ư
N
n
t
ế
k
o

h
i
c
à
t
V
ế
n
t
i
h

c
n
ế

V
n
ó
ư
t
i

N

ế
k
v
c
h
N
t
i
a
à
a
V
n
i
c483
m
N
i
h
ó
n
a

t
ư
p
m
t
r
v

h
ế
ò
a
c
á
p
N
i
t
h
a
V
m
c
á
m
i

t
ó
t

r
r
p
t
đ
ò
v
i
t
h
ư
a

r
á
N

m
i
i
t
a
n


m
g
t
n
t
đ
r
h
r
p
d
ư
ò
e
t
i
h


o
h

á
n
m
e
n
t
g

đ
o
d

t

d
đ
n
đ
h
r
t

ư
h

e
i
n

o

c
n
n
h
d
g
ư
đ
o


h

t
d
ư
h
n

g

h
e

c
n484
o
n
h
x
g
h
o
d
ã
ư
đ
k

x


i
n
t
h
ã
n


g
h
n
c
i
h
t

x
h
k
o
c
ã
ư
ế
i
h

n

c
n
V
h

h

g
i
n
t
n

i

g
x
t
ế
k
h
n
c
ã
i
ĩ
g
h
N
V
n

a
i
h
.
ĩ

m

a
n
i
t
Đ
.
g
p
ế

c
h
N
Đ
ĩ
h
á
a
V
g

a

t
m
i
i
.


g
n
p
t
i
Đ
g
h
r
v


h
á
N
i

ĩ

t
a485
v
g
a
n
m
g

i
.
t
n

t
r
p
đ
g
Đ
i
h

v
e

á
đ

o
n
t
h

n
g
n
g
i
đ
t
r


h
ư
đ
n
e
i


v
h
o

ư

n
g

n
h
đ
n
g
ư

t
x
g

n
h
ã
ư
đ
n
h
e
x


g
o
ã
n
h

g
h
x
ư
đ
i
h
ãx
h
n
c
i
ã
ư
g
h
hc
n
i
x
h
h

g
ã
ư
n

i
c

g
x
h
n
h
n
c
ã


g486
ĩ
g
h
i
a

h
n
x
ĩ

g
c
ã
đ
a
n
i
h

g
ĩ

h
i
đ
h
c
a


ĩ
h
.
n
i
v
i
a

g

Đ
h
c
i
v
đ
n

ĩ
h


g
a

n
i
h
g
.

ĩ
i
n
n
v
a

Đ
gh
k
n
i
đ
v
ĩ
i


g
a
k
n
i
.
h
i

g

n
v
Đ
h

đ
v

t
ế
k
i


,
i
n
g
t
ế
n
h
g
i
c
,
hn
h
đ
t
n
c
ư

v

ế
k

n
487
p
,
i
h
n
h
n
g

p
c
h
i
h

x
ư
đ

n
t
ã


t
i
ế
n

p
,
g
h
o
t
hc
i
x
h
đ
o
i

ã
ư
i
n
c


đ
t
h
n
u
i

p


g

o
h
i
k
u

n
x
đ
i
g
c
ã

k
i
h
n
i

t
ĩ

h

u

a

c
o
n
i
h
k
đ
g
o
i
đ

h
c

i
ĩ
h
t
o
n

a

h
u
v
à
t
c

đ
n
n
h
k
i

g
à
o
i
h488

n
ĩ
t
p
h
n

v
a
h
n


p
à
c
i
đ
n
h
k


h
o
n
i
k
n

t
i
p
h
n
v
n
k
h

t
h

à
k
i
n
ế
i
t
h
,
n
ế
k
h

t
i
p
c
n
N
ế
n
h

t
h

n
ế
k
à
N
n
,
i
h
p
n
t
n
à
ế
k
c
h
ư
iN
i
n
t
c
ư
h
ế

à
p
,
t
c

h
l
t
ê
n
ế
o

c
n
ư
i

l
ê

N
đ
n
n
c
h
i
t489

à


p
m
n
l
u
o
h

ê
n

v
m
n
ư
k
đ
i
a

i
i
v
n
c


t
a

n
u

t
i
m
l
o
r
ê
c
k
ò
t
v
n
h
i
đ
r
a
o

i
c
ò
i
n

h

t
u

t
m
h
c
r
à
h
k
đ

ò
v
n
o
i

a
h

o
đ
c
i
t
n

p
h
o

t
h
à
c
r

n
h
t
đ
ò
n
h
o
n
r

t
g
o
c
k
p
n
i
h
g
t

n

à

r
h
n
n
o
đ
h490
t

n

k
k
n
g
o
ế
i
p
i
n
h
k
n
N
h

t
i

h
n
r
n
o
à
t
t
h
n
ế
k
ế
k
g
n
i
i
ư
N
n
t
q
ế
n

h
u
h

c
à
t

q
n
t
l
c
u
n
ế

ế
k
ê
ư
d
c
i
n

N
â
q
n
c
h
d
u
h
n
à
,
â


l
c
m
ê
n
t
,
ế
n
ư
l
à
d
v

â
q
a
n
c
l
à
n
u
i

h
,

m
l
â
n
c
ê
t
h
v
n
l
r
â
à
d
ò
a
â
i
n
t491

n
c

,
h
t
m
c

â

r
h
n
l
ò
v
í
c
à
đ
a
n
h
t

c
i
í

n
o
h
n
h

t
r
h
c
â
t
h
n
r
đ
ò
ú
t
í
o

h
t
n
o
c
ú

g
h
đ
c
t


t
c
n
r
y
h

o
đ

ú
í
n

t
y
c
n
g
o
ă
h
k
t
đ
i
n
g
ă

t
n

r
y
h
n
o
t
g
ú
n
r
c
t
k
g
ư
t
ă
ế
i

r
đ
n
n
ư
g

q
h

g

y
u
n492
n
t

r
t
g
c
ế
k
ư
ă
i
k

d
q
n
i
n
g
â
u
h
g
n

t
h
,
c
r
k
ế
i
ư
d
l
t
ế
n

à
â
q
h
n
u
a
g
n
,

t
n
h
c
l
h
a
ế
k
â
i
n
à
d
v
h
n
â
à
h
n
t
v
a

h
,
à
n
â
l
t
â
h
ế
c
n
l
u
h
à
l
â
v
n
í
t
b
u
à
h

n

a
h
l
b
n
c
â
.

â
h
n
t
n
u
h
í
.
v
ú
n
t493
b
à
c
h

t


à
n
l
đ
t
c
i
.
â

h
t
u
y
ú
í
à
đ
c
n
i

ư
b
t
h


ă
đ
đ
t
t
c
n

ư
à
.
g
y
h

i
l
ú
c

t
c
đ

a
r
ă
l
ư
ư
n
đ


t
c

g

a
c
à
h
n
y
i

g
t
c
l
n
r
t
h

đ
k
ư
ă

a
ư
l
i

n
n

à
n
g
c
h
g
l
h
m
t
à

l

t
k
r
n

t
ế
i
ư
m
a
n


l
t
h
n
t
à
c
r
h
g
h


494
o
m

a
t
r

n
ế
k
g
o
t
h
i
n
l
n
g
à
v
h
t
h
à
a
r
t

o
m
n
l
n

h
ế

g
t
â
u
v
n
d
g
n
à
h
t
r

h
b
a
l
d

o

n
t

n
â
h
à
g
.
u
t
i
v
d
n
b
à

i
hn
l
t
t
p
h
n
.
â
à

à
g
u
i
d
p
i


d
b
đ
n
d
h

ư
t


n

à
đ
n
p
.
t
c
i

à
đ
d
i
l
đ495ư
t
v
i
n
h
ac
à
v
đ
p
c
i


h
l
m
i
d


đ


n
a
ư
i
m
v
nl
c
s
i
đ
à
h
i


l
s
i
m
n

h
i


a
n
i
v
t
l
v
h

à
c
s
i
t
h
ê
v
i
r
m

i
m
o

n
ê
h

n
t
c
n
i
g
l
ũ
v
t
à
c
i
s
n
r
g
ũ
ê
i
h
o
m

n

h
n
g
t
h
c
g
t
ư
ũ
v
n
r
n
i
d
h496
n
ư
g
ê


o
g
n
t
à
n
g
n
g
h
c
à
h
à
ư
ũ
i
d
n
n

h
k
n
g
h

t
i
g

n
k
n
p
à
g
n
h
i
n
h
ư
d
t

h

ế
k
n

t
i
g
p
v
ế
n
đ
à
ì
h
n

d
i
v
h
i

v
ì
n
h
t

ế
k
v

y
v
i

đ
p

v
n
i

v
y
ì
h
i
d
i
mv
n
t
c

ế
i


y
i
đ
n
c
v

s
g
v
ì
m
i497
h
i
n

g

h
i
v
ê
h
c


n
y
v
s
i
ê
n
i
c
g
v
ê
n
m

i
n
h

u
c

i

ê
c
v
c
u
n
ũ
i
s
ó
n
ê
i
c
g
n
ý
ó

h
u
i
n
c
n
ý
ê
h
ũ
v
g
c
ư
n
i
h
n
ó
g
ê
ĩ
g
c
n
a
h
ý

g
n
ĩ
u
à
h
c
h
a
n
ư
ũ
ế
g
c
h
n
t
h
ó
n
g
ế
ĩ
k
g
s
t
a
ý
i
à
n

n
h
c
s
n
h
ư

ế
g498
q
c
h
t
k
n
u
ĩ
ế
i
g
s
q
a
n
à
u

v
h
n
a
c
ì
h
n
ế
t
q
t
v
ế
k
r
t

u

i
a
y
v
n
r
s
g

n

ì
h
.
n
c
v
t
g
i
v
r
G
.
q


ế
i

u
c
y
ú
G
n
a
v
p
i
g
n
v
ì
ú
.
g
i
p
h

v
t
a
G
i
c

r
t
i

ê
y
a
ú
n

p
g
v
m
n
.
c
h
i


i

t
v
m
a
G
u
ê
c

i
n
v
ú
c
n


p
ó
c
g499
n
m

h
đ
g
t
ý
u
i
ư
v
a
ê

đ

c
n
ư
n
g
ó

g

h
c
n
m
ĩ
ý

l
g
đ
a
u

ư
v
n
i
l


h
g
c

n
ế
h
ó
K
i
g
t
ĩ
i
a
ý
n
K
l
đ
s
i

ư

h
n
n
i

c
ế
g
n
t
h
ế
K
g
q
ĩ
t
i
u
s
a
c
ế
n
l
a


n
c
h

c
i
ế
h
q
t
t

ế
K
r
u
r
i

a
s
ư
t
c
n

ơ
r
h
g
c
n
ư

.
t500
t
g
ơ
r
q
t
n
ế
G

u
r
c
g
i
n
a

ư
c
ú
g
n
a
c
ơ
h
p
.
n

t
t
Đ
a
g
G
r
t

a
i

Đ
c
ú
n
r


ư
n
p
g
n
a
ơ

.
,
t
g
n
m
n
Đ
g
a
G
,
h

v
i
à
c

n
ú
h
g

n

p
n
à
a
g
m
ư
,
t

n
Đ
đ
v
a
c
h

ư


à

n
đ
c
n
g


n
g
m
n
ư
đ
,
l
g


n
ư
v
n
c
ht
g
à
i
n
h
đ
g501

t

n
K
h
n
ư
i
l
đ

g

n

ư
đ
c
h
i

â
t
n
y
h
đ
t
K
g
â


ế
i
c
y
i
n
l
ũ
g
c
h

n
c
đ
h
i
g
ũ
â

t
n
y
h
ế
K
l
g

t
i
à
i
r
c
n
l
ũ
ư
h
m
à
n
đ
ơ


g
â
n
t
m
y
g
t
ế

l
r
t
à
ư
c
r
ũ

ơ
h
o
t
m
a
n

n
r

g
g
o
t
Đ
n
l

c
r
g
t
à
n

ư
h
r
g
a
ơ

o
m
n502
h
n

,
Đ
g

g
t
n

h
n
c
v
n
à
g

t
r
ă
h
a
v

o
n
,
ă
ư
n
Đ
b
n
g

h


c
à
n
b
v
n
g

ă
h
đ
n
,
k
n


ư
h

n

k
b
g
c
h
n
h

à
t
g

n
v
đ
ă
h

n
đ
g
k

n
ư

h
i
g

n
đ

b
c
h

n

đ
t
g
n
â
h
đ
v
h
y


a
đ
k
i
n
i
v

h
c
g
a
n

ũ
đ
t
i
h
n
â
g
y
h
r503
ò
t
v

r
a
đ
l
c
i
c
ò
i

à
ũ

n
đ
a
c
t
h
m
g
â

r

y
k
a
ò
v
t
l
i
a
à
c
n
k
c
i
t
ũ
h
i

r
m
n
n
a
t
o

g
h
r
n
t
l
ế
k
ò
g
i
t
à
ế
c
n
r

h
o
m
à
a

n

h
n
g
t
n
à
ế
k
g
ư
i
n
t

n
v
h
r
c
ư
h
ă

o
,

à
n
c
t
g
k
,
n
ế
b
i
ư

v
n
k

n
ă
h
i
c
h
n
504
,
à
k
n
t
h
b
g
ế
k
n


i
ư
n
v
t
t
ế
n

g
ă

h
c
k
n
t
p
,
đ
h
tb
p
ế
k
n

t
i
h
g
n

n
t

h
v
đ
k
t

p
a

h
r
t
i
n

o
ế
h
n
t
n
h
g
r
t
g
o

v
t
r
n

ò
a
đ
n
g
p
i

t

c
n
r
n
o

h
t

n
h
a
r
k
n
g

ò
v
i
k
a
t
k
n
c
i
h
i

n

r
n
o
h
a
t
h
n
t
r505
ế
g
t
k
ò
t
ế
i
t
ế
n
c

n
h


t
n
h
a
h
à
t
t

ế
k
r
n
i
t
ư
n

r

h
n
ư

c
à
g

t
,
t
n
ế
n
g
r
k
ư
h
ư
t
i

n
i

n
c
h

n

h
,
à
u
i
g

t
k
n
t
u
n
r
ế
i
ư
h
ư
n

à
i

t
h
c
h

n

,
h
à
u
g
p
t
n
ế
k
p
h
n
t
i
h
t
n

p
à
i


h506
h
n

p
t

h
u
r
t
đ
n
ế

p
o
h
t
t
đ
h
n

h


à
g

t
n
p
r
h
n
ư
đ

o
t


p
n
h
ư
n
h
g

g

h

k
t
i
n
r
X
g
h
n

H
ư
đ
h
n
o
C
X


n
N
H
n
k
g
t
C
g
h
ế
i
N
n
t
X
h


H
ư
h
n
i
C


t

N
n
ế
k
v
i
g
i
t

t
n
r
i
v
X
ư
h


H


n
i
C
n
t
h


507

n
v
N
g
t
ế
n
h

r
g

i
n
ư
t
n

h

s
g
i
n

i
i
h

g
t
n
s

u
v
r
h
i
n

n
g
t
h
ư
i
v
h
i

i
s
à

n
n
ê
v
i
n
u
g
h
i
n
h

ê
h
t
n
n
n
p
h
g
v
h
à
i
ư
i

n

s
ê
n
h
u
i
c
ư
n
n
h
đ
p
t
h
ú
c
n

h
h
n

à
v
g
ú
ư
h
n
i
n
h
ê
e
g
c
h
đ
n
m
h
ư

p
e
ú

n
h
n
t
m
n
h

h


508
h
ư
g
n
t
ì
h
h
e
c
X
ư
đ
đ
ì
m
h
Hú
C
n
đ
n
N
g
h
t
t

h
g
à
ì
X
h
i
e
H
ư
t

à
đ
m
C

i
c
i

N
n
t
ò
g
v
t
n
c
h

ò
à
ì
X
i

n
i
H
l
i
à
đ
C
n
c

N
l
h
v
m
à
òn
t
n
i
t
m
à
g


i
l
n
i
b
t
à
h
s
à
c

v
i
i
b
m
ò
n

à

n
h
g
i
n
i
t
l
g
s
v
n
h
n
b
à
i
h


509
i
g
à
ê
n

ê
i
m
h
n
n
i

g
ê
t
n
v
c
n
g
h
i
s

h
b
ư
ê
i
u
c
i
à
n

ê
i
c
h
t
u
h
n
n
ú
h
v

t
c
g
n
ư
i
c

h
g
ê

u
i
c
n
s
c
ê
e
h

t
m
ú
n
s
n
h

c
t
g
ư
o
c

h
t
u
ì
e
c
l
o
s
m
h


t
đ
ú
l
h

t
n

t

h
g
g
n
o
c
t
ì
i
à
e
ú
g
l
s
i
đ
m
p
it
ú
n
c510
r
p
ò
t
h
è
g
o
n
à
ì
r
n
i
è
ú
đ
l
l
n
p

à
c

u
n
ò
l
r
t
y
m
n

u
è
g

à
y
n
t
i
l

ú
à
n
p
b
c
t
l
u
à
m
ò
í
t
r
y
i

n
í
h

è
t
n
l
c
h
g
b
à

h
à
t
l
n
c
u
i
m
í

n
y
ê

c
h

n
t
ù
n
g
,
c
h
b
ù


i
à
t
h
,
n
u
ê
i
í
a
n
m
c
h
n
t
a
ù
h
c
g
m
,
c


h511


c
u
i
c
h
n
ê

a
s
t
n
m
c

h

ù

c
i
h
,
t
co
u
v
i
c
h
s
t
a
l

v
m

h
c
a

n
t


i
h
o
c
c

g

v
c
i
l
s
a
ú


s
h
p
n
s

c

t
á

i
r
g
o
n
s
è
i
g
á
s
v
n
ú
l
n

a
p

t
g
l
n

s
c
u
r
o
t
á

y
è
g
.


n
i
o
g
s
n
ú
N
.

l
p
ó
t
u512
í
N

s
y
r
s
ó
o
á
n

è

.
h
n
g
s
t
l

N
c
à
ó

u
í
t
l

n
y
t
s
à
o
h

à

.
c
n
t
i
ù
c
à
N
,

l
t
i
à
ó
n
l
í
i
h
n
l
t
s

a
c
h
i
u
à

m
ù

i
,
c
u
h

l

à

h
n
l
u
h
c
a
i
t


m
c
u
à
h
ù
í
c
i

h
,
h
i

í

c
h
l
c
h
u
v
a
i

a
h
m
í
o
c
u

c
i
h513
q
o
h


u

v
c
q
c
u
s
a
u

h
t
a
o
í
c

r
c
s

i
ì
t
q
h
á
r
u
n
s
v
h
ì
c
g

a
n
h
h
o
t
s
c

r

á

c
h
ì
q
o
n

n
u
.
g
s
t
c
h
a


N
t
p
h
t
ó

s


r
o
á
p
c
ì
s
.
n
ũ
n

g
n
c
t
h
N
g
ũ

l
ó
t
n
p
h
à

n
g

s
o
h
c
t

.
ư
n
ũ
à
h
n
t
i
l
N
l
ư
g

à
ó514
l
à
p
t
i
l
s
m
n
h
c

à

v
m
ư
ũ
u
i
l
i
n

v
g
h
à
l
c
i
à

t
m
n
u

c
h
u
à
s
í
a
v
ư
i
u
i
c
h
s
a

h

l
i
n
c
à
u
à
m
c

y
n
h
u
s
í
à
a
v
o
c
c
y
u
i
h


q

a
n
c
u

à
a
h
k
a
y
o
s
í
h
a
c
t
ô
k
c
u
q
h
r
n
h

u
ì
g
ô
n
a
c
n
à
h
t
c
g
k
y
o
h
r515

ô
c

ì
q
h

c
n
u
b

g
h
a

t
n
b
c
k

h
t

h
p

r
ì
t
n

ô
c
h
c
n
â
b
g
ũ
t
h
h

n

â
n
c
g
p
h
e
n
h

m
t

n
c
e
h
ũ
t
m
â
b
ư
n
à
n

g

m
n
l
p
c
e
à
n
ò
t
m
h
c
n
c
h
ư
ũ
ò
m
â
v
n
c
à
n
i
l
g


à
e
c
m
n
b

ò
m
h

n
s
v
ư
n
b
m
a
i
l

c
à
u
516
b
n

c
à
è
c
n
m
s
,
b
ò
à
đ
è

n
y
a
v

,
n
u
i
n
đ
c

g

b


n
c
n
è
a
à
n
g
,
b
y
s
g
đ

k
a

n
h
c
u
i
g
n
ô


h
g
b
a
n
p
i
è
g
à

n
,
k
y
m
p
g
đ
c
h


h
ô
c
m
i

ng
a
k
i
p
b
h
n

c
k
i
k
m
g
n
h

h

ô
c
i
n
t


h
b
g
n
c
k
p
â


h
n
c
n
i
m
h
t517
h

e
t

t
c
i
m
h
ế
h

â
b
t
i
k
m
n

ế
h
à
n
t
i
e
t
h
c
m
Đ
i
c
ò
h

ế

n
m
â
Đ
t
à
n

c
t
t

c
e
à
h
ò
m
t
Đ
i
b
n
i
à

ế

m
t
n
c
à
i
đ

t
b
c
ư
đ
à
è
b
ò

Đ
,

n
ư
i
c

đ
n


c
c
đ
n
b

t
g
è
ư
h
à
,
b
t

n
đ


i
h
c
g

n
c
h
n518
i
t
c
đ
g
b

è
h
ư
p
n
,
i
h


g
đ

i
c
m
h


i
n
n

i

g
n
h
t
p
d
i
h
k
n
h
m
g
ư
d


i

h

ư
n
c
i
i

c


k
p
i
d
h
n
h
ư
i
s
i
m
t
s
h
c
i

i
n
i

h
ế
n
k
ư
d
t
h
s
i
t


ư
h
n

i
c
Đ
g
n
h
i
ế


t
n
g
ư

d

s
t519

d
n

t
Đ
h
i
n

g
à

ế
n
h
i
t
n
d
ư
t

h
n


đ
à

h
n
ư
i
Đ


i
gt

n
c
đ

t
h
d
ư

i

t

à

ì
t

n
h
c
i

n
ì
t


h
n
c
t
đ

t
h
ư

c
ì
i
h
n

i
c

a

h
t


t
a
n
h

c
t
i
h

h
t

ì
d
h
a
ư
n
c520
y

h


t
y
i
d
h

C
h
c
ư
i

s
C


y
a

i
n

n


C
h
d
t
sh

ư

G
nG
y
n
h
i

á
i

g
ư

o
á
C

s

o
G

d
n


v
i
n

g

i
v
á
n
h

ê
i
o

d
ư

ê
nv
G
h
n

b
i
g


b
ê
á

n


n
o
t
h
d521
m
i


ô
m
b
v
t

n

n
ô

i
ì
t

ê
n

K
m
n
t
h

K
ô
ì
i

i
b
c
n


n


h
t

h
K
a

t
i
m
c

ế
n
ô
t

ì

ế
h
a
n

c

h

h
c
K
y
t

í
ế
i
h
c

í
n
Cn
c
h

y
a

h
n

í
t
C

r
t
n
ế


h


r
h
n
522

c
G
y

t
T
h
i


r
T
í
á
C


ư
r
n
o
Gư
h
i
n

n

T
v
á

g
n
r
i
o

t

g
ư
ê
r

Đ

n
v
GĐ
n
i

i

g
T
b
ê
á

i
r

n
o

h
Đ
ư


h


m
b
v

c

n
ô

i

c
g
n
ê

T
h
m
n

h
T

Đ
K
ô

ư
h
c

i
n
b

ơ
ư
i
n


n
ơ
T
h
K523
g
n
h
i
m

g
ư

t
n
ô

m
ơ
c
ế
h
n


m
n

i

g
T
c
t
K

h
ế
i

,
m
ư
í
n

,

ơ
n
c
h

s
i
n
h

t

s
g
í


,
t
n
ế

g
m
r
h

i
g
s


c

ú

i
t
h

p
ú
T
r
í

p
g
,
r

n

đ
i
ư
h


đ
ú
s

T


p

n
r
t

c
g
ư
r


c
đ
g

524
i
a


Đ
n

a
ú

g
T

b
c
p
i
r

a
b

Đ
ư

n
a
đ
h

i
n

b
c
g

a
c
h

h
n

T

Đ


a
h
c


n
c
ư
i

n
h
b
ơ
T

i

a
n
h


i
n
g
ư


m

n
ơ
c

h
c
m
n

k
i
h

g
T

k


i
h

o
h
m
ư

a
o
n

ơ
,

a
k
h
i
n525
v
h
i
s
g

à
v
o


,

à
a
m

c
g
sc
v
k

i

a

à
h
ú

a
o
p
g
,

t
c
a
i

h
t

đ
ú
s

ư
h
a
v

p


ư
à

v
t
c
đ
g

v
h
c


i


i
ư

a
ú

n

a
c
p

n
v
b


i
t
a
đ

r
t

h
n


o
r
n
ư
b

n
o
a
c

g
t
v
h
n
526
i
r
g

a

v
o

c


v
n
h
b

n

g
h

a

i
n
t

đ
v

n
r


đ

o
m
h
c


n
i
h

t
g
kt

đ
h
mv
o
n

o

a
k
h

t
m
n
h
i


m

v
o


i

o
đ
à
a
m

i


đ
m
c
v
k

t
i
đ


à
h


i

a
o

u

o
c
a

t
u
đ
527
k
i
m
h
a
v

i
k


ư
à


u
i
t

n

v
h
c

n
k
đ
i
ư


v
i

an
v

t

n
u
i

t

h

à
t
v
k
r
n
ư

à

i
o

i

n
t
v

l
t
n
g
r
i

i
l
à
oi
v
n

ug

u
l
n
t

i
t
v
r

h
t

à
đ

o

a
h
u
i

n

m
a
g528
l
t
m
đ

i
k
h


v

h
k
a

o


t

h
m
u
n

o

m


,
k

o
đ
t

,
h
i


h

a
m

t

h
o
m
đ,
i


t
k

o

h
u
đ
r
t
i
m
r


o
kk
,
u
i
t

i
k

r

ế
i

h
n
k
đ

n
ế

i

n
k
vi

n
u
t

t
h
ế
r529

h
n

t
v
k

c

à

i

c
t
k
i


.
h
i
t
n

.

ế
l
à

T
c
n
i
v

r
To
r
.
t
u
l

t
n
o
h
i

g
n
T

t

à

g
r
c
h
u
i

q
o
a

u
q
n
.
m
t
l

á
u
g
h
i

á
T
k
a


t
q
r
h
m
u

r
t
u
o


t
ì
r
á
n
o
k

n
ì
g
,
h

h
n
t

a

r
q
h
o
m530
t
ì
u

,

t
h
n
á
k

t

h

r
t
c
c

o
r
t

h
,
t
ì

i
h

n
k
r


c
i

h

n

ế


t
h
n
k

s
t
h
i
ế
r
s
t


c
h
n


k


h
c
k
s
t

ô

h
i

.
n
ô


ế

g
k
c
n

g
h
T

ô
r
s
.
t

t
n

o
h
r531
á
r
g
n
T


n
á
k
g
r
c

n
t
h
o

.
h
r
ô
q
n

k
á
n
u
g

h
k
n
g
á
T


h
q
r

i

t
u
o

i
k
r
á
n

n
h
á
ì
g

h

n
t


i
h
r
q

n

ì
u

g
k
t
n
á

g
h

st

a
s
n
i
c
t
r

i
a
g
h
ì

i
h

n

s
i
c
h

ó
s
a

532
ó
i
n
h
t

,
t
g
i
h

,
ss
m
ó

n
c

o
m
t
a

n
o
i
k
h
,
s

g
n
h

i

g
m
ô

s

đ
o
ó
k
n


đ
n
t
g
h

,
s
o

g
ô

c
o
n

t

c
đ
m
g
r


o
á
k
s


o
n
h
s
t


c
g
h
ô
r

c
á
n

s
h
c
đ
k
n
gh


o

t

b
c
i
k
r533

b
h
á

o


s

n

o

i
h

v
b


à
v

c
n
k

à
o
g
h

g
g
v
s
n
i

ú
i
à
b
a
g

p
ú

i
n

p
g
o
s
h

đ
i
s
ađ
ú
v
ó
i
n


p
à
t
g

c
,
s


c
đ
g
ó
si
m
t
a

a
ú
o
,
i

t
c
p
n

h
t

g
m
s


h
a
đ
o
ó534
y


đ
n
t

t
,
y

g

h
c
o

E


c
đ
m

m
E
y
a

o

m
o
n
s

x

c
g
t

i
x
E
h

s
n
i
m

c
đ

n
y
h


c
x

o

h
i
c

â
n
E
b
h

n
â
m


s

n
c
o


t
h
x
b

t
h
â
i
v

c

n
à
o
h

n
à


h
n
c
g
v
t

h
i
à
b535
c
à
â
ú


á
c
n
p
g
o

m
á
h
i

m
t
đ
ú
v

ơ
c
h

p
à

n
ơ
á
à

m
n
c
đ
g

s
h


i


s
ơ
a
ú


n
c
p

g
á
t


i
g
s
m
h
a
đ

ú
i
p
ú
ơ
y
t

p
g
n
h
c

đ
i
đ
ú
s
E
y
a

,

p

m

q
,
t

u
q
đ
g
x
E
h

a
u

i
m
536
a
,
ú
n
y

n
q
p
x

t
u
c
i

t
â
a
đ
h
n
E

n

â
m

m
,
n
c

c
q
h
x
t

t

c
u
â
i


m
a
h
n

a
n
à

t
n
c

n

h
t

h
a
à
â

à
m
c
n

n
á
h
t

t
h
c
m
r

r
ư
à

c
h


ư
a
ơ
á
à

t

m
n

g
n
h
r

s
g
ư
h
ơ537

à

n
c


c
n
á

a

t
g
s
m

a
r
i


t
c
ư
ú
ơ

h
t


p
g
n


h
a
n
i

s
y

g
đ
ú

y
t

p


g
h
c
,

i


q
đ
g

á
y
a
u

i

o
á
a
,
ú

!
o
g
t
n
q
p

!
i
h
u

á

t
a
đ

o
y
â
n


C
!
m
,

Á
C
g
t
q

C
Á
i
c
â
u

C
á

m
a538
T
C
o
a
n

À
T
Á
!
c

t
I
À
C
n


I
h
a
â

L
T
à
m

I
L
À
C
n


I
Á
h
c
t

U

C
à

r

U
L
ư
a

t
Đ
I
T


r
Ã
Đ

À
n

Ã
U
I
g
ư
h

T

à

H
T
Đ
L
c
n

A
H
Ã
I

g
t

M
A

a
r

M
T
U
c
ư

t
K
HH
K
A
Đ
h
a
n


H
M
Ã

g

t
O

y539
1
O
K
T
h
c

1
H
g
A
i
y
a

O
M
á

1
o
g
t

K
!
i
h

H
áo
y

O
!

1
C
g

Á
i

C
á

C
o

T
Á
!

À
C

I

T

L
À
C

I
Á


C

U
L540
I
T

Đ

À

Ã
U
IT
Đ
L

H
Ã
I

A


M
T
U

H

K
A
Đ

H
M
ÃO
K
T

1
H


A

O
M

1

K

HO541
1
2

)
2

)

G

i
G
2

á
i
)

o
á

o
G

t
i

r
t
á
2

ì
r
o
)

n
ì542
h
n
t
G

r
h
i

ì
K
á

i
K
n
o

n
i
h

h
n
t

h
K
r

t
i
ì

t
ế
n

ế
h

C

h
C
K
t

í
h
ế
i

í
n

n
C
h

h

t
í

r
t
n
ế


r
h

C


t
T
h543
T
r
í

ư
r

n
2


ư
h
)

n

T

g
n
r
t
G
2

g
ư
r
i
)

Đ


á

H
Đ
n
o
G

H
g
T
i

K
r
t
á
2

i
K
Đ
ư
r
o
)

n
i
H

ì

h
n
t
G

K
g
h
r
i

t
i
ì
á

ế
t
Đ
K
n
o

ế
H
i
h

t
q
n

u
q
t
h
K
r


u
ế
i
ì

c

t
n544
c
q
ế
h

d
u

t
â
d

C
K

n
â
c
h
ế
i

3
í
n

)
3
d
q
n
C
h

)
â
u
h

t
T
n

í

t
h
T
3
c
n
ế

r

)
h


i

d
C

i
T
â
h
t

b
h
n
T
í
r

á
b

3
r
n


o
á
i
)
ư
h

o

T

t
K
b
T
n
r

r
i
K
á
h
g
ư


n
i
o


h
i
Đ
n

h
K
H
g
T545
t
i
b
r

ế
t
n
á
K
Đ
ư

ế
h
o
i
H


V
n

i
V
t
h
K
g


ế
i


t
n
Đ

t
V
ế
h
H

N
i

a
N

q
t
K

m
a
t
u
ế
i

4
m

n

)
4
N
V
c
q
h

)
a
i
u

t
V
m

d


ă
V
4
t
â
c
ế

ă
)
n

n
N
3
d
q

k
V
a
)
â
u

i
k
ă
m
ni
n
4
T
3
c546
)
n

h

n
k

d

Đ
V
i
T
â


Đ

ă
h
n

i

n
b

3

á
i
)

h
Đ
k
o


h

i
b
T


i

K
á
h

n
i
o


Đ
h
n
iĐ
h
K

n


i
b

g
i
n
á
t

g
Đ
ế
h
o

t

h

t
o
n

V
K

à
o
g
ế
i

à

n

n
Đ
t
V
h

q
o

i547
u
q
à
n
N

t


u
n
g
a
t
ế

c

m

c
q
t
4
N
V

k
u
o
)
a
i

h
k

à
m


o
h
c
n
V
4
t

á
o
ă
)

á
k
q
n
N

I
h
u
V
a

X
I
o

k
ă
m

5
X
á
c
i
n
4

5

)

)
I
n
k

T
X
h
i
V


T
5
o
Đ

ă

p
)
á

n

p
i

c
T
I
Đ
k

c
X
h

i

í
h
p
5

i
548
í
)
i
n

C
c
h

C
h
T

Đ

n

í

i


g
p
n
i

C
g
Đ

S

c

h

t

S
h
n


n

í
o
g
i

6
n
à

t
6
S
C
n
Đ


o


q
à
n

6
u
n
gt
S
c
q


u
o

n
k

à

6
h
c
n

o

á
k
q549
h
u

I
o


X
á
c

5

)
I
k

X
h

T
5
o


)
á

p

I
T

c

X

h
p
5

í
)

c

C
h
T


í


n
p

g
C


c

S
n
h


g
í550
n

6
S
C
n

6
gSn

6
551
6,4_6,3_7,4_9,1_10,0_12,2_13,3_13,7_14,3__(Nguồn: Thời báo Kinh tế).

KTNN : Kinh tế nhà nước

KTNQD : Kinh tế ngoài quốc doanh

ĐTNN : Đàu tư nước ngoài
Từ những số liệu cụ thể trên chứng tỏ thành phần kinh tế Nhà nước
thực sự có vai trò chi phối, thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế quốc dân phát triển
đúng quỹ đạo, góp phần vào việc tăng cường vai trò chủ đạo của nền kinh tế
552
nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt
nam.

2. Những tồn tại và hạn chế của kinh tế
Nhà nước.
Sau hơn 10 năm đổi mới, bên cạnh những tiến bộ trong việc phát triển
khu vực kinh tế Nhà nước còn có những tồn tại và hạn chế, biểu hiện chủ yếu
ở những mặt sau:

- Sự phát triển của khu vực kinh tế Nhà nước và đặc biệt là các doanh
nghiệp Nhà nước còn nhỏ bé về quy mô và dàn trải về ngành nghề. Nhiều
doanh nghiệp cùng loại hoạt động chồng chéo về ngành nghề kinh doanh, cấp
quản lý và trên cùng một địa bàn tạo ra sự cạnh tranh không đáng có trong
chính khu vực kinh tế nhà nước với nhau. Doanh nghiệp Nhà nước còn dàn
trải trên tất cả các ngành nghề từ sản xuất đến thương mại, du lịch, dịch vụ
gây tình trạng phân tán, manh mún về vốn trong khi vốn đầu tư nhà nước rất
hạn chế, gây chi phối, xé lẻ các nguồn lực kể cả hoạt động quản lý nhà nước,
không thể tập trung vào những ngành, lĩnh vực chủ yếu, then chốt.

- Trình độ kỹ thuật, khoa học công nghệ còn lạc hậu dẫn đến năng lực
cạnh tranh kém và thua thiệt trong hội nhập về kinh tế với khu vực và quốc tế.
Hầu hết trong khu vực kinh tế Nhà nước mà đặc biệt là các doanh nghiệp Nhà
nước có máy móc, thiết bị nhập khẩu từ nhiều nước, thuộc nhiều thế hệ,
chủng loại khác nhau. Có nhiều ý kiến cho rằng nhiều hệ thống dây chuyền
sản xuất, máy móc thiết bị của nước ta lạc hậu so với khu vực và thế giới từ 10
- 30 năm.

- Trong khu vực kinh tế Nhà nước đang tồn tại hiện tượng thiếu việc
làm, số lao động dư thừa lớn. Thực trạng hoạt động các doanh nghiệp còn
nhiều yếu kém, số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả chiếm tỷ
lệ thấp trong tổng số các doanh nghiệp Nhà nước, số doanh nghiệp còn lại


553
liên tục lỗ trong nhiều năm, hoặc có lãi mang tính chất tượng trưng về số
liệu, lãi giả lỗ thật. Một đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp Nhà nước tạo
được tỷ lệ lợi nhuận thấp hơn so với đầu tư vào các doanh nghiệp thuộc các
thành phần kinh tế khác. Tỷ lệ tăng trưởng đóng góp của hệ thống doanh
nghiệp Nhà nước vào GDP tăng không đáng kể trong thời gian vừa qua trong
khi đó ngân sách Nhà nước liên tục phải cấp vốn cho đầu tư xây dựng, cấp bổ
sung vốn lưu động, bù lỗ, hỗ trợ giảm bớt khó khăn về tài chính cho các
DNNN. Đồng thời, Nhà nước còn phải miễn giảm thuế, xoá nợ, khoanh nợ,
miễn giảm lãi cho các doanh nghiệp Nhà nước. Theo đánh giá hiện nay chỉ có
40% doanh nghiệp Nhà nước sản xuất kinh doanh thực sự hiệu quả, 40% chưa
hiệu quả, khi lỗ khi lãi, không ổn định, còn lại 20% hoạt động thực sự chưa
hiệu quả, thua lỗ liên tục.

* Nguyên nhân của những yếu kém của kinh tế Nhà nước:

- Trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, cơ chế mới đang hình thành,
cơ chế cũ chưa được xoá bỏ triệt để và nhiều vấn đề do lịch sử để lại không
thể giải quyết trong một sớm một chiều.

- Nhận thức chưa thống nhất và chưa đầy đủ về chủ trương sắp xếp, đổi
mới và phát triển doanh nghiệp Nhà nước. Nhiều vấn còn đề chưa rõ, chưa
được tổng kết thực tiễn để có giải pháp kịp thời và nhất quán như: quyền quản
lý Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước; quyền chủ sở hữu nhà nước;
quyền của đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp; quyền sử dụng vốn
và chủ động kinh doanh của doanh nghiệp ...

- Cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, còn nhiều điểm
chưa phù hợp với kinh tế thị trường định hướng XHCN, chưa tạo được động
lực mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ, người lao động trong DNNN nâng cao năng
suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

- Cải cách hành chính tiến hành chậm, chưa theo kịp đòi hỏi thực tiễn
của tiến trình đổi mới doanh nghiệp Nhà nước. Việc nâng cao hiệu quả, hiệu

554
lực quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp còn kém, còn gây nhiều phiền hà
cho doanh nghiệp, chưa phát huy quyền tự chủ, tính năng động của doanh
nghiệp trong cơ chế thị trường.

- Đội ngũ cán bộ chủ chốt trong doanh nghiệp Nhà nước nói chung còn
chưa đáp ứng với yêu cầu, một bộ phận không nhỏ kém năng lực, phẩm chất
và tinh thần thiếu trách nhiệm, thêm vào đó công tác đào tạo đội ngũ cán bộ
quản lý kinh tế còn nhiều điều bất cập.

- Sự thiếu kiên quyết trong việc thực hiện đường lối đổi mới của Đảng
trong đổi mới và phát triển thành phần kinh tế Nhà nước. Tiến trình cổ phần
hoá doanh nghiệp, hạ cấp sở hữu thông qua giao, bán, khoán, cho thuê doanh
nghiệp Nhà nước còn chậm. Vẫn còn tồn tại hàng nghìn doanh nghiệp có vốn
sở hữu rất nhỏ, còn rất nhiều doanh nghiệp “chết mà chưa chôn” đã làm trì trệ
nền kinh tế.

III. Quan điểm và một số giải pháp nhằm
tăng cường vai trò chủ đạo Kinh tế Nhà
nước trong nền kinh tế thị trường định
hướng XHCN :
1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước đối
với thành phần kinh tế Nhà nước.
Tại Hội nghị lần 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, Đảng ta
đã khẳng định phải tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả
hoạt động của thành phần kinh tế Nhà nước mà đặc biệt là hoạt động của các
DNNN. Phân tích sâu sắc những mặt tích cực và những hạn chế, yếu kém,
nguyên nhân của tình hình qua thực tiễn sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp
Nhà nước ta cần phải hiểu và nắm rõ :

- Kinh tế Nhà nước có vai trò quyết định trong việc giữ vững định


555
hướng XHCN, ổn định và phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.
Trong đó DNNN ( gồm DNNN giữ 100% vốn và DNNN giữ cổ phần chi
phối) phải không ngừng được đổi mơí, phát triển và nâng cao hiệu quả, giữ vị
trí then chốt trong nền kinh tế .

- Kiên quyết điều chỉnh cơ cấu để DNNN có cơ cấu hợp lý, tập trung
vào những ngành, lĩnh vực then chốt và địa bàn quan trọng, chiếm thị phần đủ
lớn đối với các sản phẩm và dịch vụ chủ yếu nhưng không nhất thiết là phải
giữ tỷ trọng lớn trong tất cả các ngành, lĩnh vực, sản phẩm của nền kinh tế.

- Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý để DNNN kinh doanh tự chủ, tự chịu
trách nhiệm, hợp tác và cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp thuộc các
thành phần kinh tế khác theo pháp luật.

- Việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh
doanh của DNNN là nhiệm vụ cấp bách và cũng là nhiệm vụ chiến lược lâu
dài với nhiều khó khăn, phức tạp.

- Nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn trước mắt là hoàn thành cơ bản
việc sắp xếp, điều chỉnh cơ cấu lại và đổi mới hoạt động DNNN hiện có, phân
định rõ các loại doanh nghiệp để có chính sách giải pháp phù hợp; thực hiện
sáp nhập, khoán kinh doanh, cho thuê hoặc giao, bán, giải thể, phá sản các
doanh nghiệp Nhà nước quy mô nhỏ thua lỗ kéo dài không cổ phần hoá được
và Nhà nước không cần nắm giữ để sử dụng có hiệu quả tài sản của Nhà
nước, bảo đảm việc làm, thu nhập, quyền lợi hợp pháp của người lao động.

- Đổi mới kinh tế Nhà nước theo phương hướng trên một mặt phải đảm
bảo khắc phục sự trì trệ, kém hiệu quả của nền kinh tế, mặt khác tránh tình
trạng tư nhân hoá tràn lan nền kinh tế, không kiểm soát.
556
2. Một số giải pháp nhằm tăng cường
vai trò chủ đạo Kinh tế Nhà nước:
Với thực tế hiện nay, kinh tế Nhà nước chưa thật sự đáp ứng được vai
trò này trên các mặt hiệu quả sản xuất kinh doanh, trình độ quản lý tổ chức
cũng như phương thức phân phối. Đồng thời, việc đổi mới, phát triển kinh tế
Nhà nước chưa thật sự có những chuyển biến đáng kể. Hiện nay kinh tế Nhà
nước đang đứng trước thách thức gay gắt của yêu cầu đổi mới, phát triển và
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Quán triệt tinh thần Nghị quyết cảu Đại
hội Đảng IX đề ra đó là cần đẩy mạnh hơn nữa công tác đổi mới, phát triển
kinh tế Nhà nước, phân loại, sắp xếp lại hệ thống DNNN, tìm ra giải pháp,
phương hướng đổi mới kinh tế Nhà nước nhằm tăng cường vai trò chủ đạo
Kinh tế Nhà nước đang là vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu, giải quyết.

Sau đây là một số định hướng và giải pháp nhằm tăng cường vai trò
chủ đạo Kinh tế Nhà nước như sau:

a.Định hướng phát triển và chấn chỉnh
lại một bước việc phân loại DNNN hoạt
động công ích và hoạt động kinh doanh.
- Xác định lại các doanh nghiệp công ích cần thiết hoạt động không vì
mục đích lợi nhuận là chính, dù thua lỗ vẫn cần duy trì tồn tại để có chính
sách cơ chế phù hợp bù lỗ, tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả các
nguồn lực được đầu tư, đảm bảo mục tiêu chính trị – xã hội, định hướng xã
hội chủ nghĩa. Trong từng thời kỳ Nhà nước xem xét, điều chỉnh định hướng
phân loại cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Đối với các doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận cần tập trung đầu tư,
nâng cao hiệu quả hoạt động, hình thành những doanh nghiệp mạnh toàn diện,
làm nòng cốt cạnh tranh trên thị trường quốc tế và trong nước như dầu khí,
điện, than, hàng không, ngân hàng...Các doanh nghiệp này đi đầu về bảo đảm

557
xã hội, phát huy giúp đỡ các thành phần kinh tế và ảnh hưởng đến sự phát
triển kinh tế – xã hội bằng tính chất xã hội chủ nghĩa của mình, tạo ra sự biến
chuyển vững chắc theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

b. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt
động của các Tổng công ty Nhà nước,
hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh.
Thực hiện giải pháp này nhằm mục đích tập trung nguồn lực để chi
phối những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như: bưu điện, điện lực,
ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, các trung tâm thương mại, du lịch, dịch vụ
lớn... làm lực lượng chủ đạo để đảm bảo các cân đối lớn và ổn định kinh tế vĩ
mô; cung ứng những sản phẩm trọng yếu cho nền kinh tế và xuất khẩu, đóng
góp lớn cho ngân sách Nhà nước; làm nòng cốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả.

Hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh trên cơ sở các tổng công ty
nhà nước, có sự than gia cảu các thành phần kinh tế, kinh doanh đa ngành
trong đó có ngành kinh doanh chính, chuyên môn hoá cao và giữ vai trò chi
phối lớn trong nền kinh tế quốc dân, có quy mô lớn về vốn, hoạt động cả
trong và ngoài nước, có trình độ công nghệ cao và quản lý hiện đại. Trước
mắt thí điểm hình thành tập đoàn kinh tế trong một số lĩnh vực có điều kiện,
có thế mạnh, có khả năng phát triển để cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế
có hiệu quả như: dầu khí, viễn thông, điện lực, xây dựng ...

Đây đang là giải pháp có tính chất bước ngoặt để nâng cao hiệu quả
hoạt động của khu vực kinh tế Nhà nước.
558
c. Đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN, thực
hiện giao, bán, khoán kinh doanh, cho
thuê, sát nhập, giải thể, phá sản DNNN.
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác cổ phần hoá DNNN theo nhiều mức độ,
thực hiện đa dạng hoá sở hữu tạo động lực cho các chủ thể kinh tế, tăng vốn
mở rộng sản xuất kinh doanh. Song cổ phần hoá DNNN không được biến
thành tư nhân hoá DNNN.

- Đối với các DNNN nhỏ, những DNNN không có vai trò quan trọng,
làm ăn thua lỗ, cần dứt điểm xử lý như chuyển hình thức sở hữu, bán, giao,
khoán kinh doanh, cho thuê, sát nhập, giải thể hoặc phá sản theo luật phá sản
công ty.

d. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản lý của Nhà nước và sửa đổi bổ sung
về cơ chế chính sách.
- Cần xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, sự điều tiết của Nhà nước có
tính chất độc quyền, hoặc cơ quan chức năng ổn định thị trường, giá cả để
đảm bảo công bằng, tạo môi trường cạnh tranh, phục vụ cho sự phát triển nền
kinh tế. Nghiên cứu, áp dụng các hình thức tổ chức quản lý trong các DNNN.
Tăng cường hoạt động của kinh tế Nhà nước trong phân phối lưu thông, xây
dựng văn minh thương nghiệp và đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

- Phân định rõ quyền của các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng
chủ sở hữu đối với DNNN

- Đào tạo nguồn nhân lực trong khu vực kinh tế Nhà nước cần có cơ
chế, chính sách và đầu tư thoả đáng cho công tác đào tạo và đào tạo lại, tuyển
dụng và đãi ngộ hợp lý để sớm hình thành độ ngũ công nhân lành nghề, cán
bộ quản lý lãnh đạo doanh nghiệp giỏi, năng động, sáng tạo đáp ứng được yêu


559
cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hoạt động kinh doanh trong
môi trường quốc gia và quốc tế luôn biến động.

- Từng bước bổ sung, sửa đổi cơ chế, chính sách, hình thành khung
pháp lý đồng bộ, tạo lập môi trường kinh tế bình đẳng trong cơ chế thị trường
cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, trong đó DNNN phát huy
được đầy đủ quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, lành mạnh tài chính doanh
nghiệp, giải quyết cơ bản nợ tồn đọng không có khả năng thanh toán và lao
động dôi dư, đổi mới và hiện đại hoá một bước quan trọng công nghệ và quản
lý của đại bộ phận DNNN.
560
PHẦN KẾT LUẬN
Qua thực tiễn hơn 10 năm đổi mới với nhữngđóng góp đáng kể vào sự
phát triển chung của nền kinh tế quốc dân, kinh tế Nhà nước đã đang và sẽ là
thành phần kinh tế giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa ở Việt nam. Khẳng định phát triển kinh tế, công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ trung tâm trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội hiện nay ở Việt nam.

Nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nền kinh tế hiện nay
là nền kinh tế nhiều thành phần đang trong quá trình chuyển đổi. Các thành
phần kinh tế tồn tại, hoạt động đan xen lẫn nhau, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh
với nhau, luôn vận động và có sự chuyển hoá trong quá trình phát triển.
Thành phần kinh tế Nhà nước có vai trò mở đường dẫn dắt cho nền kinh tế
Việt Nam phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để giữ vững định
hướng xã hội chủ nghĩa đối với nền kinh tế, cần phải tạo điều kiện cho thành
phần kinh tế Nhà nước lên nắm vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, là
nhân tố chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và lâu bền.

Đề tài được lựa chọn là một trong những dề tài hấp dẫn đối với mỗi
sinh viên cũng như ngành kinh tế vì vậy việc nghiên cứu có ý nghĩa hết sức
quan trọng. Giúp ta nắm vững đường lối Kinh tế chủ trương của Đảng ,nhà
nước đồng thời đây cũng là một trong những văn bản khẳng định vai trò của
kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần
định hướng XHCN

Đối với những sinh viên như chúng em thì đề tài còn là một bài nghiên
cứu thực sự to lớn giúp rèn luyện tính cần cù, ham học hỏi va cả sự sáng tạo.
Nó sẽ là tài liệu hữu ích cho qua trình học tập cũng như làm việc sau này của
không chỉ bản thân em mà còn cả bạn bè,đồng nghiệp mỗi khi cần thiết
561
Đề tài được thực hiện dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Cần –

Giáo viên bộ môn Kinh tế chính trị Trường Đại học Thương mại , sự giúp đỡ

của ban chủ nhiệm khoa và của thư viện trong vấn đề tạo mọi điều kiện về tài

liệu tham khảo, hỗ trợ kiến thức .

Trong quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi những sai sót, mong

đựoc sự chỉ bảo và giúp đỡ của thầy

Em xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ,quan tâm của nhà trường của

thầy giáo!
562
CÁC TÀI LIỆU ĐÃ THAM KHẢO

1) Giáo trình Kinh tế Chính trị Trường ĐH Thương Mại

2) Giáo trình Kinh tế Chính trị Trường ĐH Kinh tế quốc dân

3) Thời báo Kinh tế Việt Nam

4) Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc khoá IX

5) Tạp chí Cộng Sản

6) Một số tài liệu khác
563

Tài Liệu Kinh tế - Thương mại Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản