Đề tài luận văn tốt nghiệp "Công tác kế toán Tài Sản Cố Định tại công ty xe máy - xe đạp Thống Nhất"

Chia sẻ: Thai Quynh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
385
lượt xem
188
download

Đề tài luận văn tốt nghiệp "Công tác kế toán Tài Sản Cố Định tại công ty xe máy - xe đạp Thống Nhất"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài sản cố định (TSCĐ) là một bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Nó giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm, góp phần tạo nên cơ sở vật chất, trang thiết bị kinh tế.Đối với một doanh nghiệp thì TSCĐ thể hiện năng lực, trình độ công nghệ, cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như thế mạnh của doanh nghiệp trong việc phát triển sản xuất, nó là điều kiện cần thiết để tiết kiệm sức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài luận văn tốt nghiệp "Công tác kế toán Tài Sản Cố Định tại công ty xe máy - xe đạp Thống Nhất"

 1. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY XE MÁY – XE ĐẠP THỐNG NHẤT Giảng viên hướng dẫn : Trần Thị Kim Oanh Sinh viên thực hiện :
 2. Lời mở đầu Tài sản cố định (TSCĐ) là một bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Nó giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm, góp phần tạo nên cơ sở vật chất, trang thiết bị kinh tế. Đối với một doanh nghiệp thì TSCĐ thể hiện năng lực, trình độ công nghệ, cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như thế mạnh của doanh nghiệp trong việc phát triển sản xuất, nó là điều kiện cần thiết để tiết kiệm sức lao động của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế đất nước nói chung. Đứng trên góc độ kế toán thì việc phản ánh đầy đủ, tính khấu hao và quản lý chặt chẽ TSCĐ là một tiền đề quan trọng để các doanh nghiệp tiền hành SXKD có hiệu quả, nó khẳng định vai trò vị trí của doanh nghiệp trước nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay. Sau một thời gian thực tập, nắm bắt tình hình thực tế tại Công ty xe máy - xe đạp Thống Nhất, em xin trình bày báo cáo thực tập với các nội dung sau. Ngo i Lời nãi đầu v Kết luận nội dung của b¸o c¸o gồm 4 phần chÝnh: PhÇn I: §Æc ®iÓm chung vÒ c«ng ty xe m¸y - xe ®¹p thèng nhÊt. PhÇn II: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty xe m¸y- xe ®¹p Thèng nhÊt. PhÇn III: §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt. PhÇn IV: C«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ cña c«ng ty. 1
 3. PhÇn I : ®Æc ®iÓm chung vÒ c«ng ty xe m¸y - xe ®¹p thèng nhÊt 1. LÞch sö h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt lμ mét Doanh nghiÖp Nhμ n−íc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vμ l¾p r¸p xe ®¹p. Trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay, xe ®¹p ViÖt Nam rÊt khã c¹nh tranh ®−îc víi c¸c lo¹i xe ®¹p ngo¹i cña Trung Quèc vμ NhËt B¶n. MÆc dï vËy, c«ng ty lu«n nç lùc hÕt m×nh kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l−îng, c¶i tiÕn mÉu m· s¶n phÈm ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn th−¬ng tr−êng. C«ng ty tr¶i qua qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn trªn 40 n¨m víi nhiÒu biÕn ®æi. TiÒn th©n cña c«ng ty lμ h·ng xe ®¹p D©n Sinh thuéc tËp ®oμn xe ®¹p Sμi Gßn. Th¸ng 6/1960, Nhμ n−íc ch×nh thøc thμnh lËp XÝ nghiÖp xe ®¹p Thèng NhÊt thuéc Bé c«ng nghiÖp nÆng sau do Bé c¬ khÝ luyÖn kim qu¶n lý. Ngμy 6/1/1978, XÝ nghiÖp xe ®¹p Thèng NhÊt t¸ch ra khái Bé c¬ khÝ luyÖn kim chuyÓn sang trùc thuéc Së c«ng nghiÖp Hμ Néi. Trong giai ®o¹n nμy, c¸c xÝ nghiÖp xe ®¹p ®−îc tæ chøc thμnh Liªn hiÖp xÝ nghiÖp xe ®¹p. Mçi thμnh viªn trong Liªn hiÖp kh«ng cã t− c¸ch ph¸p nh©n vμ h¹ch to¸n néi bé. XÝ nghiÖp xe ®¹p Thèng NhÊt ®−îc giao nhiÖm vô s¶n xuÊt khung xe, vμnh, ghi ®«ng, ph« t¨ng vμ l¾p r¸p xe ®¹p hoμn chØnh theo chØ tiªu quy ®Þnh cña Liªn hiÖp. N¨m 1981, Uû Ban Nh©n D©n thμnh phè Hμ Néi quyÕt ®Þnh thμnh lËp Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp xe ®¹p Hμ Néi gäi t¾t lμ LIXEHA. Lóc nμy, xÝ nghiÖp cã t− c¸ch ph¸p nh©n vμ b¾t ®Çu h¹ch to¸n ®éc lËp. §Ó ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng XHCN, th¸ng 11/1993, UBND thμnh phè Hμ Néi ban hμnh quyÕt ®Þnh sè 338/Q§UB cho phÐp XÝ nghiÖp xe ®¹p Thèng NhÊt ®æi tªn thμnh C«ng ty xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt. C«ng ty cã mÆt b»ng s¶n xuÊt 2
 4. kinh doanh tËp trung t¹i 198B T©y S¬n - §èng §a Hμ Néi. Sè ®iÖn tho¹i cña c«ng ty lμ (04)8572699. NhiÖm vô cña c«ng ty ®−îc ®iÒu chØnh ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh doanh míi. NhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty vÉn lμ s¶n xuÊt c¸c bé phËn chÝnh cña xe ®¹p nh− khung, ghi ®«ng, vμnh, trôc gi÷a, phuéc cïng víi mét sè phô tïng mua ngoμi nh− s¨m, nan hoa, xÝch lÝp l¾p r¸p xe ®¹p hoμn chØnh phôc vô nhu cÇu trong n−íc vμ xuÊt khÈu. Bªn c¹nh s¶n phÈm truyÒn thèng lμ chiÕc xe ®¹p, c«ng ty ®ang nghiªn cøu vμ chÕ t¹o mét sè lo¹i linh kiÖn vμ phô tïng xe m¸y. Víi lîi thÕ ®iÖn tÝch mÆt b»ng réng lín. C«ng ty xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt ®· x©y dùng mét d·y c¸c cöa hμng b¸n vμ giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cßn tËn dông diÖn tÝch mÆt b»ng ch−a sö dông hÕt quy ho¹ch, x©y dùng nhiÒu cöa hμng, v¨n phßng ®Ó kinh doanh dÞch vô. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng ty gÇn nh− khÐp kÝn tõ ®−a nguyªn vËt liÖu vμo s¶n xuÊt ®Õn l¾p r¸p xe ®¹p nguyªn chiÕc. Do ®ã, c«ng ty mçi n¨m cung cÊp cho thÞ tr−êng trong vμ ngoμi n−íc kho¶ng 50000 60000 chiÕc víi h¬n 35 mÉu xe c¸c lo¹i. Dù tÝnh trong n¨m tíi, s¶n l−îng c«ng ty s¶n xuÊt sÏ lªn tíi 70000 xe. HiÖn nay, C«ng ty cã mét hÖ thèng c¸c cöa hμng ®¹i lý r¶i r¸c kh¾p 40 tØnh thμnh cña n−íc ta. Víi môc tiªu kh«ng ®Ó kh¸ch hμng ph¶i khiÕu n¹i vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm cña m×nh, C«ng ty xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt lu«n t¹o ®−îc uy tÝn víi c¸c b¹n hμng vμ ng−êi tiªu dïng kh¾p c¶ n−¬c. ChiÕc xe mang nh·n hiÖu Thèng NhÊt vÉn lu«n ®Ó l¹i Ên t−îng s©u s¾c trong lßng mçi ng−êi d©n ViÖt Nam tõ x−a ®Õn nay. Trong vμi n¨m gÇn ®©y, C«ng ty xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vμ ®¹t ®−îc mét sè thμnh tùu: §¬n vÞ ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 tÝnh Tæng doanh thu ®ång 32247903288 44858006677 Doanh thu thuÇn nt 32176498779 44718195376 Tæng lîi nhuËn tr−íc thuÕ nt 92138662 177550699 3
 5. ThuÕ TNDN ®ãng gãp cho nt 29484372 56816224 NN Lîi nhuËn sau thuÕ nt 62654290 120734475 Tæng thu nhËp nt 4024516907 4520079080 Thu nhËp BQ ng−êi lao ®éng nt 1242134 1345166 Tæng vèn kinh doanh nt 25258078818 56599389367 Trong ®ã: Vèn cè ®Þnh nt 16441706652 30346123192 Vèn l−u ®éng nt 8816372163 26253266175 4
 6. PhÇn II: c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty xe m¸y xe ®¹p thèng nhÊt §Æc ®iÎm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt: Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®−îc tæ chøc chÆt chÏ vμ khoa häc dùa trªn sù kÕt hîp cña 2 m« h×nh qu¶n lý trùc tuyÕn, chøc n¨ng nh»m ®¹t hiÖu qu¶ qu¶n lý cao nhÊt. ViÖc ¸p dông m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng ®· ph¸t huy ®ùoc −u ®iÓm vμ h¹n chÕ nh−îc ®iÓm trong viÖc tæ chøc ®iÒu hμnh c«ng ty ®¶m b¶o bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty gän nhÑ l¹i hiÖu qu¶. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt: Giám đốc PGĐ PGĐ PGĐ hành chính tài chính kỹ thuật Phòng Phòng Phòng Phòng Ban Phòng hành tổ tài vụ kinh kiến công chính chức doanh thiết nghệ TH cơ bản KT PX PX PX PX PX phụ khung mạ cơ lắp tùng sơn dụng ráp :Quan hÖ chØ :Quan hÖ nghiÖp 5
 7. - Gi¸m ®èc: Lμ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh, l·nh ®¹o c¸c phßng ban phèi hîp ho¹t ®éng cña tõng bé phËn víi nhau. - Phã gi¸m ®èc kü thuËt: Cã nhiÖm vô tham m−u gióp gi¸m ®èc, trùc tiÕp phô tr¸ch kh©u s¶n xuÊt, nghiªn cøu thiÕt kÕ chÕ t¹o s¶n phÈm míi, chÊt l−îng s¶n phÈm. - Phã gi¸m ®èc tμi chÝnh: Tham m−u gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn vÊn ®Ò tμi chÝnh cña doanh nghiÖp, nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c ph−¬ng ¸n ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng ty. - Phã gi¸m ®èc hμnh chÝnh: Gióp gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò hμnh chÝnh cña c«ng ty. - Phßng kinh doanh tæng hîp: Cung cÊp vËt t− phôc vô s¶n xuÊt, nghiªn cøu thÞ tr−êng, ®Þnh h−íng s¶n xuÊt kinh doanh, chuÈn bÞ c¸c hîp ®ång kinh tÕ, tæ chøc m¹ng l−íi b¸n hμng, ®Ò xuÊt nhu cÇu míi cña thÞ tr−êng cho phßng C«ng nghÖ kü thuËt. - Phßng tμi vô: Tham m−u gióp ban gi¸m ®èc qu¶n lý toμn bé tiÒn vèn cña c«ng ty. Ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cña c«ng ty, thùc hiÖn ®óng chÕ ®é kÕ to¸n tμi chÝnh hiÖn hμnh cña Nhμ n−íc, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn, cïng c¸c phßng ban kh¸c ®−a ra ph−¬ng ¸n ®Çu t− cã lîi nhÊt cho c«ng ty. - Phßng tæ chøc: Cã nhiÖm vô qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn, tuyÓn dông lao ®éng, x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng tiÒn l−¬ng, x©y dùng quy chÕ vÒ lao ®éng. Tæ chøc lao ®éng khoa häc hîp lý, tham gia xÐt khen th−ëng vμ kû luËt c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Phßng hμnh chÝnh: Cïng víi phßng tæ chøc qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn gi¶i quyÕt c¸c giÊy tê hμnh chÝnh, s¾p xÕp lao ®éng phï hîp víi tr×nh ®é n¨ng lùc cña ng−êi lao ®éng, tæ chøc c¸c héi nghÞ, héi häp. 6
 8. - Phßng c«ng nghÖ kü thuËt: Theo dâi c«ng nghÖ s¶n xuÊt, kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm, thiÕt kÕ s¶n phÈm míi, nghiªn cøu c¸c ®Ò tμi s¸ng kiÕn kü thuËt nh»m gi¶m ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt cña s¶n phÈm ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng tiÕt kiÖm chi phÝ, b¶o d−ìng söa ch÷a m¸y mãc. - Ban kiÕn thøc c¬ b¶n: Phô tr¸ch quy ho¹ch mÆt b»ng, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhμ x−ëng míi, v¨n phßng cöa hμng cho thuª, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh quyÕt to¸n c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n. Cïng víi c¸c phßng ban kh¸c ®Ò xuÊt ph−¬ng ¸n ®Çu t− ph¸t triÓn doanh nghiÖp. C¸c ph©n x−¬ng s¶n suÊt: - Ph©n x−ëng Phô tïng: Trªn c¬ së vËt liÖu lμ thÐp èng c¸c cì, tÊm s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i linh kiÖn nh− tuýt, gi¸c co, c¸c lo¹i vμnh méc ghi ®«ng m«c c¸c lo¹i s¶n phÈm ®¹t yªu cÇu sÏ chuyÓn sang ph©n x−ëng m¹. - Ph©n x−ëng Khung s¬n: Trªn c¬ së c¸c lo¹i linh kiÖn ®−îc chuyÓn tõ c¸c ph©n x−ëng kh¸c sang tiÕn hμnh hμn thμnh khung xe d¹ng méc. ViÖc s¬n c¸c linh kiÖn vμ khung xe ®−îc tiÕn hμnh theo c«ng ®o¹n sau: s¬n lãt sÊy s¬n phñ sÊy s¬n mÇu sÊy. (HiÖn nay C«ng ty cã tíi h¬n 20 mμu s¬n kh¸c nhau). - Ph©n x−ëng M¹: tiÕn hμnh d¸nh bãng phô tïng xe, c¸c linh kiÖn méc ®−îc m¹ theo d©y chuyÒn m¹ Cr«m hay Niken. PhÇn lín s¶n phÈm m¹ ®¹t yªu cÇu chuÈn sÏ nhËp kho ®Ó chuyÓn sang ph©n x−ëng l¾p r¸p hoÆc b¸n ra ngoμi. - Ph©n x−ëng c¬ dông: ChÕ t¹o c¸c lo¹i khu«n g¸ ®Ó phôc vô qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm, chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o d−ìng söa ch÷a lín toμn bé thiÕt bÞ m¸y mãc, l¾p ®Æt vμ b¶o d−ìng ®¶m b¶o an toμn hÖ thèng ®iÖn. - Ph©n x−ëng l¾p r¸p: L¾p r¸p c¸c lo¹i xe hoμn chØnh theo lÖnh cña Phßng kinh doanh. Trªn c¬ së c¸c lo¹i phô tïng linh kiÖn tõ c¸c ph©n x−ëng kh¸c cïng víi mét sè phô tïng mua ngoμi th«ng qua kho cña c«ng ty ®Ó l¾p r¸p thμnh xe hoμn trØnh. Qua bé phËn KCS ë phßng c«ng nghÖ c«ng nhËn vμ nhËp kho thμnh s¶n phÈm. 7
 9. C¸c phßng ban vμ ph©n x−ëng s¶n xuÊt cña c«ng ty cã mèi quan hÖ nghiÖp vô mËt thiÕt víi nhau. C¸c bé phËn nμy hç trî cïng nhau hîp søc ®Ó x©y dùng vμ ph¸t triÓn c«ng ty ngμy cμng lín m¹nh. §iÒu nμy gióp cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty thuËn lîi. PhÇn III: §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt 1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty C«ng ty xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt ¸p dông m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp chung. Toμn c«ng ty cã mét phßng tμi vô. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh s¶n suÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Òu ®−îc tËp hîp vÒ phßng tμi vô tõ kh©u lËp chøng tõ, ghi sæ kÕ to¸n vμ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. Phßng tμi vô cña c«ng ty cã 7 thμnh viªn trong phßng tμi vô ®−îc kÕ to¸n tr−ëng bè trÝ ph©n c«ng c«ng viÖc hîp lý, phô tr¸ch c¸c phÇn hμnh kÕ to¸n kh¸c nhau. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty xe m¸y xe ®¹p Thèng NhÊt Kế toán nguyên vật liệu Kế toán TSCĐ, thành phẩm, tiêu thụ, công nợ và TGNH Kế toán Kế toán tiền lương và trưởng các khoản trích theo lương Kế toán tổng hợp 8
 10. NhiÖm vô cña mçi nh©n viªn kÕ to¸n trong phßng tμi vô cô thÓ nh− sau: - Tr−ëng phßng tμi vô: Cã nhiÖm vô tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty, ®¶m b¶o bé m¸y gän nhÑ ho¹t ®éng hiÖu qu¶. KÕ to¸n tr−ëng trùc tiÕp chØ ®¹o h−íng dÉn vμ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n, x©y dùng qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ, tiÕn hμnh b¸o c¸o ®Þnh kú víi ban gi¸m ®èc cïng víi c¬ quan chñ qu¶n. - KÕ to¸n tæng hîp: TËp hîp tμi liÖu cña c¸c kÕ to¸n kh¸c lËp c¸c b¶ng kª, b¶ng ph©n bè, nhËt ký chøng tõ. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm, lËp c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú. - KÕ to¸n vËt liÖu: Ghi chÐp, ph¶n ¸nh, tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh mua vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, nhËp xuÊt tån kho vËt liÖu, c«ng cô dông cô. TÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho, ph©n bæ chi phÝ vËt liÖu xuÊt dïng cho c¸c ®èi t−îng cã liªn quan. - KÕ to¸n thμnh phÈm, tiªu thô, theo dâi c«ng nî, tμi s¶n cè ®Þnh: Cã nhiÖm vô h¹ch to¸n chi tiÕt vμ tæng hîp thμnh phÈm, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thμnh phÈm, theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu vμ quyÕt to¸n c«ng nî víi kh¸ch hμng. Bªn c¹nh ®ã ph¶n ¸nh tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh t¨ng gi¶m tμi s¶n cè ®Þnh, trÝch vμ ph©n bè khÊu hao tμi s¶n cè ®Þnh cho c¸c ®èi t−îng cã liªn quan. - KÕ to¸n thanh to¸n : Cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n thu chi tiÒn mÆt, thanh to¸n c«ng nî víi nhμ cung cÊp vμ ng©n s¸ch nhμ n−íc. 9
 11. - KÕ to¸n tiÒn l−¬ng vμ c¸c kho¶n trÝch theo l−¬ng: Tæng hîp sè liÖu tõ b¶ng chÊm c«ng do c¸c ph©n x−ëng phßng ban göi lªn, phèi hîp cïng víi c¸c bé phËn kh¸c ®Ó tÝnh vμ thanh to¸n l−¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. TrÝch b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi vμ kinh phÝ c«ng ®oμn theo chÕ ®é quy ®Þnh. Thanh to¸n víi c¬ quan b¶o hiÓm x· héi vμ c«ng nh©n viªn. - Thñ quü: Cã nhiÖm vô cïng víi kÕ to¸n thanh to¸n vμ kÕ to¸n tiªu thô tiÕn hμnh thu chi theo dâi c¸c kho¶n thu chi vμ tån quü tiÒn mÆt t¹i ®¬n vÞ. Tuy nhiªn trong tr−êng hîp ®Æc biÖt, c¸c nh©n viªn kÕ to¸n trong phßng cã thÓ gióp ®ì nhau tr¸nh ®ùoc t×nh tr¹ng ø ®äng c«ng viÖc. C¸c nh©n viªn trong phßng tμi vô ®Òu cã tr×nh ®é chuyªn m«n vμ kinh nghiªm. Mçi n¨m c«ng ty ®Òu cö ng−êi tham dù c¸c líp häc n©ng cao nghiÖp vô do c¸c c¬ quan cÊp trªn tæ chøc. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Òu ®−îc tËp trung vÒ phßng tμi vô tõ kh©u ghi sæ chi tiÕt ®Õn lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. Ngoμi nh÷ng nh©n viªn kÕ to¸n cña phßng tμi vô, mçi ph©n x−ëng x¶n xuÊt ®Óu cã mét nh©n viªn h¹ch to¸n. Ng−êi nμy cã nhiÖm vô theo dâi s¶n xuÊt ë ph©n x−ëng m×nh, chi tr¶ tiÒn l−¬ng ®Õn tõng ng−êi lao ®éng. 2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán ở công ty Công ty xe máy - xe đạp Thống Nhất là có niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ) Công ty áp dụng hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định theo thời gian. Kỳ tính giá thành và xác định kết quả kinh doanh của công ty là từng tháng. Với số lượng nghiệp vụ phát sinh nhiều trong điều kiện kế toán thủ công, công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ áp dụng tại công ty sử dụng các loại sổ sau: - Nhật ký chứng từ: Nhật ký chứng từ được mở hàng tháng cho một hoặc một số tài khoản có nội dung kinh tế giống nhau, có liên quan với nhau theo yêu 10
 12. cầu quản lý. Nhật ký chứng từ được mở theo số phát sinh bên có của tài khoản trong Nhật ký chứng từ đối ứng với bên nợ của các tài khoản có liên quan. Trong hình thức Nhật ký chứng từ có 10 Nhật ký chứng từ được đánh số từ 1 đến 10. Hiện nay công ty mới chỉ sử dụng Nhật ký chứng từ số 1,2,4,5,9,10. - Sổ cái: Là sổ kế toán tổng hợp mở cho cả năm, mỗi tờ sổ dùng cho một tài khoản, phản ánh số phát sinh nợ, phát sinh có chi tiết theo từng tháng và dư cuối năm. Số phát sinh có của mỗi tài khoản đó. Số phát sinh nợ được phản ánh chi tiết từng tài khoản đối ứng có lấy từ các Nhật ký chứng từ có liên quan. Sổ cái ghi một lần vào ngày cuối tháng hoặc cuối quý sau khi đã khoá sổ và kiểm tra, đối chiếu số liệu trên các Nhật ký chứng từ. - Bảng kê: Được sử dụng trong những trường hợp khi các chỉ tiêu hạch toán chi tiết của một số tài khoản không thể kết hợp phản ánh trực tiếp trên Nhật ký chứng từ được. Số liệu tổng cộng của các bảng kê chuyển vào các Nhật ký chứng từ có liên quan. Trong hình thức Nhật ký chứng từ có 10 bảng kê được đánh số từ 1 đến 11 (không có bảng kê số 7). Công ty hiện nay đang sử dụng bảng kê số 1,2,3,11. - Bảng phân bổ: Được sử dụng với những khoản chi phí phát sinh thường xuyên liên quan đến nhiều đối tượng cần phân bổ. Công ty đang sử dụng bảng phân bổ số 1,2,3 cuối tháng dựa vào bảng phân bổ chuyển vào các bảng kê và Nhật ký chứng từ có liên quan. - Sổ chi tiết: Dùng để theo dõi các đối tượng cần hạch toán chi tiết. Hiện nay, công ty đang sử dụng các sổ chi tiết: sổ chi tiết theo dõi doanh thu tiêu thụ, sổ chi tiết phải thu của khách, sổ chi tiết thanh toán với người bán, sổ ngân hàng, sổ quỹ. Công ty xe máy - xe đạp Thống Nhất áp dụng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp theo quyết định 1141 - TC/QĐ/CĐKT ban hành ngày 1/11/1995 của bộ tài chính. Ngoài các báo cáo tài chính theo quy định (bảng cân đối kế toán B01 - DN, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh B02 - DN, thuyết minh báo cáo tài chính B09 - DN, báo cáo lưu chuyển tiền tệ B03 - DN), công ty còn lập báo cáo quản trị như bảng kê khai nộp thuế, báo cáo tình hình sản suất… 11
 13. Sơ đồ: Trình tự ghi sổ kế toán của Công ty xe máy - xe đạp Thống Nhất Chứng từ gốc và các bảng phân bố Bảng kê NKCT Sổ thẻ kế toán chi iết Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo tài chính :Ghi hμng ngμy :Ghi cuèi th¸ng :§èi chiÕu kiÓm t 12
 14. Trình tự ghi sổ: Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ gốc nhận được, kế toán tiến hành kiểm tra lấy số liệu ghi vào các Nhật ký chứng từ, bảng kê, sổ chi tiết có liên quan. Đối với các Nhật ký chứng từ được ghi căn cứ vào các bảng kê, số chi tiết thì cuối tháng phải chuyển số liệu tổng cộng của bảng kê, số chi tiết vào Nhật ký chứng từ. Với các loại chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh nhiều lần hoặc mang tính chất phân bổ, các chứng từ gốc được tập hợp, phân loại trong các bảng phân bổ. Sau đó, số liệu kết quả của bảng phân bổ được lấy ghi vào bảng kê và các Nhật ký chứng từ có liên quan. Cuối tháng khoá sổ, cộng số liệu trên các Nhật ký chứng từ, kiểm tra đối chiếu số liệu trên các Nhật ký chứng từ với các sổ kế toán chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết có liên quan và lấy số liệu tổng cộng của các Nhật ký chứng từ ghi trực tiếp vào sổ cái. Cuối tháng, cộng các sổ thẻ kế toán chi tiết và căn cứ vào các sổ thẻ chi tiết lập các bảng tổng hợp chi tiết theo từng tài khoản để đối chiếu với sổ cái. Một số số liệu tổng cộng ở sổ cái, Nhật ký chứng từ, bảng kê và bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập báo cáo tài chính. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty xe máy - xe đạp Thống Nhất có trình tự ghi sổ kế toán như sau: 13
 15. PhÇn VI: C«ng t¸c kÕ to¸n tμi s¶n cè ®Þnh ë C«ng ty Xe m¸y - Xe ®¹p Thèng NhÊt C«ng ty Xe m¸y - Xe ®¹p Thèng NhÊt lμ mét ®¬n vÞ võa s¶n xuÊt võa kinh doanh nªn h¹ch to¸n hμng tån kho theo ph−¬ng thøc kª khai th−êng xuyªn vμ tÝnh thuÕ GTGT theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ. Do vËy quy tr×nh h¹ch to¸n nghiÖp vô kÕ to¸n t¹i C«ng ty nh− sau: s¬ ®å 01 s¬ ®å h¹ch to¸n t¨ng tsc® h÷u h×nh do mua s¾m §èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph−¬ng ph¸p khÊu trõ: Mua s¾m trong n−íc: TK 111, 112, 331, 341 TK 211 Gi¸ mua vμ c¸c chi phÝ mua tr−íc khi sö dông TSC§ TK 133.2 ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ NhËp khÈu TK 111, 112, 331, 341 TK 211 Gi¸ mua vμ c¸c chi phÝ mua tr−íc khi sö dông TSC§ TK 333.3 ThuÕ nhËp kho ph¶i nép TK 333.12 TK 333.12 ThuÕ GTGT ph¶i nép ®−îc khÊu trõ §èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp TK 111, 112, 331, 341 TK 211 Gi¸ mua vμ c¸c chi phÝ mua tr−íc khi sö dông TSC§ TK 333.3 ThuÕ nhËp kho ph¶i nép s¬ ®å 02 s¬ ®å ho¹ch to¸n t¨ng tsc® h÷u h×nh do nhËt cÊp ph¸t, nhËt gãp vèn liªn doanh. TK 411 Nguyªn gi¸ TK 211 14
 16. Gi¸ trÞ vèn gãp TK 111, 112, 331, Chi phÝ tiÕp nhËn s¬ ®å 03 s¬ ®å ho¹ch to¸n t¨ng tsc® h÷u h×nh do ®−îc biÕu tÆng, viÖn trî. TK 711 TK 211 Gi¸ TSC§ ®−îc biÕu tÆng Nguyªn gi¸ TK 111, 112, 331, Chi phÝ tiÕp nhËn s¬ ®å 04 s¬ ®å ho¹ch to¸n ®¸nh gi¸ t¨ng tsc® h÷u h×nh TK 412 TK 211 §iÒu chØnh t¨ng nguyªn gi¸ TSC§HH TK 214 TK 412 §iÒu chØnh gi¸ trÞ hao mßn TSC§HH s¬ ®å 05 s¬ ®å ho¹ch to¸n t¨ng tsc® h÷u h×nh do xdcb hoμn thμnh bμn giao XDCB tù lμm hoÆc giao thÇu tõng phÇn: TK 152, 153 TK 241 TK 211 C¸c chi phÝ XDCB ph¸t K/c gi¸ trÞ ®−îc quyÕt sinh to¸n TK 152, 153, 331 TK 133 ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ (nÕu cã) C¸c chi phÝ tr−íc khi sö dông TSC§ ph¸t sinh XDCB giao thÇu hoμn toμn: 15
 17. TK 331 TK 211 Gi¸ trÞ thanh to¸n ch−a cã thuÕ GTGT TK 133 ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ s¬ ®å 06 s¬ ®å ho¹ch to¸n t¨ng tsc® h÷u h×nh do nhËn l¹i vèn gãp liªn doanh tr−íc ®©y TK 222 Tk 211 Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ gãp liªn doanh ®−îc nhËn l¹i TK 111, 112, 138 PhÇn vèn liªn doanh bÞ Gi¸ trÞ TSC§ nhËn l¹i thiÕu cao ®−îc nhËn l¹i b»ng tiÒn h¬n vèn gãp liªn doanh TK 635 PhÇn vèn liªn doanh kh«ng thu håi ®ñ s¬ ®å 07 s¬ ®å kÕ to¸n tsc® h÷u h×nh t¨ng do tù chÕ TK 621 TK 154 TK 154 Gi¸ thμnh thùc tÕ s¶n phÈm chuyÓn thμnh Tæng TSC§ sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh hîp TK 622 chi Chi phÝ v−ît møc b×nh th−êng cña TSC§ tù phÝ chÕ s¶n TK 155 xuÊt TK 627 phÊt sinh Gi¸ thμn`h s¶n XuÊt kho s¶n phÈm ®Ó chuyÓn thμnh phÈm nhËp kho TSC§ 16
 18. §ång thêi ghi: TK 512 TK 211 Ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§ (Doanh thu lμ gi¸ thμnh thùc tÕ s¶n phÈm chuyÓn thμnh TSC§ sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh) TK 111, 112, 331 s¬ ®å 08: s¬ ®å h¹ch to¸n t¨ng tsc® h÷u h×nh do mua s¾m tr¶ trËm tr¶ gãp TK 111.112 TK 331 TK 211 §Þnh kú Tæng sè tiÒn Nguyªn gi¸ ghi theo gi¸ mua thanh to¸n ph¶i thanh tiÒn to¸n tr¶ tiÒn ngay t¹i thêi ®iÓm mua TK 242 TK 635 §Þnh kú ph©n bæ dÇn vμo chi L·i phÝ theo sè l·i tr¶ chËm, tr¶ gãp ®Þnh tr¶ chËm kú TK 133 ThuÕ GTGT s¬ ®å 09 s¬ ®å h¹ch to¸n mua tsc® h÷u h×nh d−íi h×nh thøc trao ®æi kh«ng t−¬ng tù 1. Khi ®−a TSC§ ®i trao ®æi: TK 211 TK811 Ghi gi¶m nguyªn gi¸ TSC§ ®−a ®i trao ®æi Gi¸ trÞ cßn l¹i TK 214 Gi¸ trÞ hao mßn 17
 19. 2. Khi nhËn ®−îc TSC§ h÷u h×nh do trao TK TK 711 131 TK 711 GÝa trÞ hîp lý Gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§HH nhËn TSC§HH vÒ ®−a ®i trao ®æi vμ thuÕ vμ thuÕ GTGT (nÕu cã) GTGT TK TK 333.11 133 ThuÕ GTGT nÕu cã ThuÕ GTGT (nÕu cã) TK 111, 112 NhËn sè tiÒn ph¶i thu thªm thanh to¸n sè tiÒn ph¶i tr¶ thªm s¬ ®å 10 s¬ ®å h¹ch to¸n mua tsc® h÷u h×nh d−íi h×nh thøc trao ®æi t−¬ng tù TK 211 TK 214 Gi¸ trÞ hao mßn TSC§ Nguyªn gi¸ TSC§HH h÷u h×nh ®−a ®i trao ®æi ®−a ®i trao ®æi TK 211 Nguyªn gi¸ TSC§HH nhËn vÒ (Ghi theo GTCL cña TSC§HH ®−a ®i trao ®æi) s¬ ®å 11: s¬ ®å h¹ch to¸n mua tsc® h÷u h×nh lμ nhμ cöa, vËt kiÕn tróc g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®Êt, ®−a vμo sö dông ngay cho sxkd TK 111, 112, 331 TK 211 Ghi t¨ng TSC§ h÷u h×nh (Chi tiÕt nhμ cöa, vËt kiÕn tróc) TK 213 18
 20. Ghi t¨ng TSC§ v« h×nh (Chi tiÕt quyÒn sö dông ®Êt) TK 133 ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ (nÕu cã) s¬ ®å 12: s¬ ®å h¹ch to¸n gi¶m tsc® h÷u h×nh do thanh lý, nh−îng b¸n TK 211 TK 214 Nguyªn gi¸ TSC§ GTHM cña TSC§ TK 333.1 TK 811 ThuÕ GTGT ph¶i nép GTCL cña TSC§ (nÕu cã) TK 711 TK111, 112, 152 Thu nhËp tõ thanh lý C¸c chi phÝ thanh lý nh−îng b¸n TSC§ nh−îng b¸n TSC§ s¬ ®å 13: s¬ ®å h¹ch to¸n gi¶m tsc® h÷u h×nh do gãp vèn liªn doanh Vèn gãp ®−îc ®¸nh gi¸ cao h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i: TK 211 TK 214 Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ TK 412 TK 222 Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ Chªnh lÖch gi¸ trÞ vèn gãp > gi¸ trÞ cßn l¹i Vèn gãp ®−îc ®¸nh gi¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i: TK 211 TK 214 Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ TK 222 Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ TK 412 Chªnh lÖch gi¸ trÞ vèn gãp < gi¸ trÞ cßn l¹i 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản