Đề tài “Một số biện pháp nhằm hoàn thiện chiến lược cạnh tranh của Honda Việt Nam”

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
371
lượt xem
253
download

Đề tài “Một số biện pháp nhằm hoàn thiện chiến lược cạnh tranh của Honda Việt Nam”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nền kinh tế thị trờng, cạnh tranh là một vấn đề lhông thể tránh khỏi đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Cho dùdoanh nghiệp đó đang tiến hành kinh doanh ở bất kỳ một lĩnh vực nào thì vấn đè cạnh tranh luôn song hành với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp đó. Do vậy, vấn đề đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp là phải làm gì và làm nh thế nào để có thể phát huy và duy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài “Một số biện pháp nhằm hoàn thiện chiến lược cạnh tranh của Honda Việt Nam”

 1. Luận Văn Đề Tài: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện chiến lược cạnh tranh của Honda Việt Nam
 2. A.Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¹nh tranh lµ mét vÊn ®Ò lh«ng thÓ tr¸nh khái ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. Cho dïdoanh nghiÖp ®ã ®ang tiÕn hµnh kinh doanh ë bÊt kú mét lÜnh vùc nµo th× vÊn ®Ì c¹nh tranh lu«n song hµnh víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®ã. Do vËy, vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi mçi doanh nghiÖp lµ ph¶i lµm g× vµ lµm nh thÕ nµo ®Ó cã thÓ ph¸t huy vµ duy tr× ®îc lîi thÕ c¹nh tranh trong suèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Mµ mét trong c¸c biÖn ph¸p ®îc ¸p dông cã hiÖu qu¶ lµ x©y dùng c¸c chiÕn lîc kinh doanh mang tÝnh chÊt l©u dµi, kÕt hîp víi nh÷ng chiÕn lîc kinh doanh cã dù ®Þnh tõ tríc ®Ó ®Ò ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong tõng thêi kú tiÕn hµnh kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. VÊn ®Ò nµy kh«ng chØ ®îc ¸p dông riªng ®èi víi c«ng ty Honda ViÖt Nam mµ cßn ®îc ¸p dông ®èi víi nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, thÞ trêng xe g¾n m¸y ViÖt Nam ®· cã sù thay ®æi rÊt lín, cô thÓ lµ: sau khi c«ng ty liªn doanh Honda ViÖt Nam ®îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng th× ngêi tiªu dïng ViÖt Nam giê ®©y ®· cã thÓ sö dông nh÷ng chiÕc xe g¾n m¸y mang nh·n hiÖu Honda ®îc s¶n xuÊt ngay trªn l·nh thæ ViÖt Nam. Bªn c¹nh ®ã khi thÊy ®îc nhu cÇu sö dông xe g¾n m¸y cña ngêi d©n ViÖt Nam lµ rÊt lín, mét sè h·ng s¶n xuÊt xe g¾n m¸y lín kh¸c còng ®· tiÕn hµnh liªn doanh víi ViÖt Nam ®Ó thµnh lËp nh÷ng c«ng ty liªn doanh s¶n xuÊt xe g¾n m¸y nh: Suzuki ViÖt Nam, Yamaha ViÖt Nam, VMEP cña tËp ®oµn SYM... Ngêi tiªu dïng ViÖt Nam giß ®©y ®· cã thÓ tù do lùa chä nh÷ng s¶n phÈm xe g¾n m¸y mµ m×nh yªu thÝch. Còng chÝnh tõ ®ã, Honda ViÖt Nam ®· cã sù c¹nh tranh gay g¾t víi c¸c h·ng s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p xe g¾n m¸y t¹i ViÖt Nam kh¸c. Cuéc c¹nh tranh giê ®©y kh«ng chØ cßn lµ c¹nh tranh gi÷a chÊt lîng, mÉu m·, kiÓu d¸ng, gi¸ c¶ n÷a mµ giê ®©y thùc sù lµ cuéc c¹nh tranh vÒ th¬ng hiÖu s¶n phÈm. Mµ bÊt kú mét cuéc c¹nh tranh nµo vÒ th¬ng hiÖu s¶n phÈm còng diÔn ra rÊt gay g¾t, quyÕt liÖt. Thªm vµo ®ã, hai n¨m trë l¹i ®©y, thÞ trêng xe g¾n m¸y ®· ®a d¹ng nay l¹i cßn ®a d¹nh h¬n. bëi nh÷ng chiÕc xe g¾n m¸y Trung Quèc ®îc nhËp khÈu còng nh ®îc s¶n xuÊt å ¹t t¹i ViÖt Nam. S¶n phÈm xe g¾n m¸y Trung Quèc víi u thÕ lµ gi¸ rÎ, chñng lo¹i phong phó ®· thùc sù phï hîp víi ngêi tiªu dïng ViÖt Nam cã nhu cÇu sö dông xe g¾n m¸y song l¹i cã thu nhËp thÊp hoÆ nh÷ng ngêi d©n cã nhu cÇu ®æi xe m¬Ý song l¹i kh«ng cã ®ñ tiÒn,...Nh vËy giß ®©y Honda ViÖt Nam thùc sù ®· bíc vµo cuéc c¹nh tranh kÐp, mét bªn lµ c¸c liªn doanh s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p xe g¾n m¸y t¹i ViÖt Nam vµ mét bªn lµ nh÷ng s¶n phÈm xe g¾n m¸y Trung Quèc ®îc l¾p r¸p hoÆc nhËp khÈu å ¹t vµo thÞ trêng ViÖt Nam. §Ó c«ng ty Honda ViÖt Nam cã thÓ ®èi phã ®îc nh÷ng vÊn ®Ò c¹nh tranh gay g¾t, khèc
 3. liÖt cña thÞ trêng th× cÇn ph¶i nghiªn cøu vµ ®a ra nh÷ng chiÕn lîc c¹nh tranh. Nh÷ng chiÕn lîc nµy kh«ng chØ gióp cho c«ng ty n©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh cña m×nh so víi ®èi thñ c¹nh tranh mµ cßn gióp cho c«ng ty cã thÓ ®øng v÷ng ®îc trªn thÞ trêng vµ gi÷ vÞ trÝ sè mét cña m×nh trong lßng ngêi tiªu dïng. Trªn thùc tÕ c«ng ty Honda ®· cã nhiÒu chiÕn lîc c¹nh tranh nhng tÝnh thùc tiÔn vµ hiÖu qu¶ cu¶ nã tíi ®©u cßn phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nh: kh¶ n¨ng, tiÒm lùc cña m×nh tíi ®©u, kh¶ n¨ng, tiÒm lùc cña ®èi thñ c¹nh tranh nh thÕ nµo, møc ®é ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè tíi chiÕn lîc ®ang thùc hiÖn nh thÕ nµo,...§Ó cã thÓ nghiªn cøu s©u h¬n vÒ vÊn ®Ò nay em ®· viÕt ®Ò tµi: “Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn chiÕn lîc c¹nh tranh cña Honda ViÖt Nam”. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi nµy ®· cã rÊt nhiÒu b¹n bÌ, thÇy c« gi¸o ®· tËn t×nh gióp ®ì cho em vµ ®Æc biÖt lµ c« gi¸o, Ths – Cao Thuý Xiªm ®· tËn t×nh gióp ®ì, chØ b¶o em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi nµy. Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o v× nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp quÝ gi¸ ®· gióp em thùc hiÖn ®Ò tµi nµy. B. Néi dung I.Thùc tr¹ng thÞ trêng xe g¾n m¸y ViÖt Nam : Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa vµ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ cña c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi ®· lµm cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ph¸t triÓn vµ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Sù ph¸t triÓn ®ã cña nÒn kinh tÕ ®· cã ¶nh hëng trùc tiÕp tÝch cùc ®Õn ®êi sèng cña ngêi d©n. §êi sèng cña nh©n d©n tõng bíc ®îc c¶i thiÖn vµ n©ng cao râ rÖt. Còng nh nh÷ng nhu cÇu tù nhiªn nh ¨n, mÆc, ë th× mét nhu cÇu kh¸c kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi con ngêi trong cuéc sèng hiÖn nay ®ã lµ ph¬ng tiÖn ®i l¹i hay cßn gäi lµ ph¬ng tiÖn giao th«ng. Vµ ®Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu ®ã cña ngêi d©n th× mét lo¹t c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng ®· ®îc nghiªn cøu, s¶n xuÊt vµ ®a vµo sö dông nh : « t«, xe g¾n m¸y, xe ®¹p ®iÖn, ... NÕu nh ë ViÖt Nam kho¶ng mét hai thËp niªn tríc ®©y, chiÕc xe g¾n m¸y mang tÝnh thiÓu sè ®îc vÞ nÓ víi t c¸ch lµ mét s¶n phÈm t©n kú, mét tµi s¶n lín h¬n lµ mét ph¬ng tiÖn giao th«ng th× trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, chiÕc xe g¾n m¸y ®· trë nªn phæ biÕn h¬n vµ hÇu nh trë thµnh ph ¬ng tiÖn giao th«ng chÝnh cña ®¹i ®a sè ngêi d©n. HiÖn nay, cã nh÷ng gia ®×nh cã 1, 2 thËm chÝ cã ®Õn 3, 4 chiÕc xe g¾n m¸y trong nhµ. Trong c¬ cÊu tham gia giao th«ng ®« thÞ ë ViÖt Nam, xe g¾n m¸y chiÕm vÞ trÝ ®Çu b¶ng víi tû lÖ kho¶ng 61%, nghÜa lµ cø 10 ngêi d©n th× cã tíi h¬n 6 ngêi sö dông xe m¸y. ChØ riªng thµnh phè Hå chÝ minh ®· cã 2 triÖu xe m¸y, ë Hµ néi th× con sè nµy xÊp xØ 1 triÖu, cßn kh«ng kÓ ®Õn mét sè lîng xe kh«ng nhá ë c¸c vïng kh¸c. §Ó ®¸p øng nhu cÇu khæng lå vÒ xe g¾n m¸y nh vËy, thÞ trrêng xe g¾n m¸y ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn râ rÖt. ThÞ trêng xe g¾n m¸y ®· cã nhiÒu nhµ cung cÊp víi nh÷ng s¶n phÈm phong phó, ®a d¹ng vµ hîp thêi trang. NÕu nh tríc ®©y, xe g¾n m¸y xuÊt hiÖn trªn thÞ trêng ViÖt Nam chØ qua con ®êng nhËp 2
 4. khÈu nguyªn chiÕc th× nay ®· cã mét sè doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p xe g¾n m¸y cã vèn ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. Mét sè h·ng s¶n xuÊt xe g¾n m¸y hµng ®Çu trªn thÕ giíi nh : Honda, Suzuki, Yamaha,... ®· liªn doanh víi ViÖt Nam ®Ó s¶n xuÊt vµ cung cÊp xe m¸y cho ngêi tiªu dïng ViÖt Nam ngay trªn l·nh thæ ViÖt Nam. Nh vËy lµ sù ra ®ßi cña c¸c liªn doanh : Honda ViÖt Nam, Suzuki ViÖt Nam, Yamaha ViÖt Nam,... ®· ®¸p øng ®îc sù mong ®îi cña ngêi tiªu dïng ViÖt Nam. S¶n phÈm cña c¸c liªn doanh nµy rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. Mét sè h·ng nh Suzuki ViÖt Nam ngoµi viÖc c¶i tiÕn nh÷ng s¶n phÈm hiÖn cã trªn thÞ trêng cßn ®a ra thÞ trêng kiÓu xe míi (Suzuki Best víi vãc d¸ng gän nhÑ, ®éng c¬ 110cc...). Cßn Honda ViÖt Nam th× cung cÊp cho thÞ trêng 2 s¶n phÈm chÝnh ®ã lµ Super Dream vµ Honda Future còng ®îc ngêi tiªu dïng ViÖt Nam rÊt a chuéng. C«ng ty Yamaha ViÖt Nam còng tung ra thÞ trêng lo¹i xe míi ( Sirius Version 2001 ) lµm cho thÞ trêng xe g¾n m¸y cµng phong phó thªm. Tõ khi ®i vµo ho¹t ®éng, Honda ViÖt Nam nãi riªng vµ vµ c¸c c«ng ty liªn doanh s¶n xuÊt xe g¾n m¸y cã vèn ®Çu t níc ngoµi kh¸c nãi chung cã thÓ nãi lµ ®· rÊt thµnh c«ng trªn thÞ trêng ViÖt Nam. Nhê khèi lîng tiªu thô lín víi gÝa b¸n t¬ng ®èi cao c¸c c«ng ty nµy ®· ®¹t ®îc siªu lîi nhuËn. Qua mét vµi sè liÖu cña §oµn c«ng t¸c liªn ngµnh kh¶o s¸t ho¹t ®éng cña c¸c doanh ngiÖp xe m¸y cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®¨ng trªn b¸o §Çu t ta thÊy :  Cho tíi nay, Honda ViÖt Nam ®· tiªu thô ®îc kho¶ng trªn 300.000 chiÕc xe m¸y, riªng trong n¨m 2000 lµ trªn 160.000 chiÕc, lîi nhuËn luü kÕ mµ Honda ViÖt Nam ®¹t ®îc lµ trªn 65,7 triÖu USD.  Suzuki ViÖt Nam còng ®· kÞp thêi tiªu thô ®îc kho¶ng 26.000 xe, lîi nhuËn luü kÕ thu vÒ lµ trªn 12 triÖu USD.  C«ng ty Yamaha ViÖt Nam ®· tiªu thô ®îc cho tíi nay lµ kho¶ng 10.000 xe. TÝnh tíi ngµy 30/6/2001, sè xe m¸y mµ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®· tiªu thô ®îc lµ 910.000 xe, con sè nµy cßn kÐm xa c«ng suÊt thiÕt kÕ dù tÝnh ban ®Çu lµ 1,634 triÖu xe/n¨m. Tuy vËy, lîi nhuËn thu vÒ l¹i lµ nh÷ng con sè kh«ng hÒ nhá. Còng theo ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn gia, hiÖn nay gi¸ b¸n xe g¾n m¸y cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam cao h¬n rÊt nhiÒu so víi gi¸ c¸c lo¹i xe cïng lo¹i ®îc s¶n xuÊt t¹i c¸c níc ASEAN, §µi Loan ... thËm chÝ cao h¬n rÊt nhiÒu so víi gi¸ dù tÝnh trong luËn chøng kinh tÕ kü thuËt. §¬n cö ngay nh xe Super Dream ®îc dù kiÕn s¶n xuÊt vµ b¸n víi gi¸ ban ®Çu lµ 1750 USD/xe nhng gi¸ b¸n lÎ thùc tÕ ban ®Çu lµ t¬ng ®¬ng 2.100 USD/xe. §Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi cña ngêi d©n ViÖt Nam cßn thÊp h¬n tõ 2,5 – 10 lÇn so víi mét sè níc ASEAN kh¸c th× gi¸ b¸n xe g¾n m¸y hiÖn nay cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®îc c¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸ lµ “cao bÊt hîp lý”. Trong vßng 2 n¨m trë l¹i ®©y, n¾m b¾t ®îc nhu cÇu vÒ xe g¾n m¸y t¹i ViÖt Nam lµ rÊt cao, nh÷ng «ng chñ tËp ®oµn s¶n xuÊt xe g¾n m¸y lín t¹i Trung Quèc nh: tËp ®oµn Lifan, Zongshen, Hongda,...b»ng “chiÕn thuËt” theo mÉu cña c¸c ®éng c¬ ®ang cã s½n trªn thÞ trêng ®· s¶n xuÊt 3
 5. hµng lo¹t s¶n phÈm xe g¾n m¸y víi gi¸ b¸n thÊp kû lôc ®Ó xuÊt sang c¸c thÞ trêng §«ng nam ¸,Ch©u phi, B¾c mü...trong ®ã cã ViÖt Nam. ý ®å nµy ®· thùc sù rÊt thµnh c«ng trªn thÞ trêng ViÖt Nam v× mét phÇn lín bé ngêi d©n lao ®éng ViÖt Nam cã nhu cÇu mua xe g¾n m¸y song l¹i cã thu nhËp thÊp, hoÆc nh÷ng ngêi cã nhu cÇu ®æi xe míi song l¹i kh«ng cã ®ñ tiÒn. Víi sù xuÊt hiÖn cña c¸c s¶n phÈm xe g¾n m¸y Trung Quèc, thÞ trêng xe g¾n m¸y ViÖt Nam ®· thùc sù s«i ®éng lªn rÊt nhiÒu. Nh÷ng s¶n phÈm xe g¾n m¸y Trung Quèc ®îc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam hµng lo¹t víi gi¸ b¸n rÊt thÊp, tuú thuéc vµo tõng chñng lo¹i, ®éng c¬ mµ gi¸ b¸n chØ dao ®éng tõ 8.000.000 VND – 10.000.000 VND. Ngêi tiªu dïng ViÖt Nam ®· cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu cña m×nh víi nh÷ng s¶n phÈm ®a d¹ng, phong phó mµ gi¸ b¸n chØ b»ng 1/3 gi¸ b¸n cña mét sè h·ng s¶n xuÊt xe g¾n m¸y næi tiÕng nh: Honda, Suzuki, Yamaha,... Gi¸n tiÕp ®a s¶n phÈm xe g¾n m¸y Trung Quèc vµo thÞ trêng ViÖt Nam ®ã lµ nh÷ng doanh nghiÖp l¾p r¸p d©y chuyÒn d¹ng IKD. Doanh nghiÖp l¾p r¸p trªn thÞ trêng ViÖt Nam tån t¹i lªn tíi hµng tr¨m doanh nghiÖp lín, nhá cña ViÖt Nam còng cã mµ liªn doanh víi níc ngoµi còng cã. Qua ®ã ta còng thÊy s¶n lîng xe g¾n m¸y Trung Quèc ®a vµo thÞ trêng ViÖt Nam còng ngµy cµng t¨ng lªn. Ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nµy chñ yÕu lµ nhËp linh kiÖn, chi tiÕt, phô tïng cña c¸c h·ng s¶n xuÊt t¹i Trung Quèc råi ®em vÒ l¾p r¸p, hoµn thiÖn ®Ó tung ra thÞ trêng. Víi gi¸ ®Çu vµo cña mét bé linh kiÖn dao ®éng tõ 300 – 350 $/bé linh kiÖn, trong ®ã gi¸ b¸n ra dao ®éng kho¶ng tõ 8.000.000 VND – 10.000.000 VND ®· thu hót rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp l¾p r¸p nµy ®i vµo ho¹t ®éng. Lîi nhuËn thu vÒ tÝnh trªn mét s¶n phÈm tuy ®· gi¶m (cã doanh nghiÖp lîi nhuËn chØ cßn kho¶ng 50.000 VND/sp so víi tríc ®©y lµ 2.000.000/sp) nhng tr¸i víi dù ®o¸n, ®Çu n¨m 2001, sè lîng linh kiÖn xe g¾n m¸y sÏ gi¶m ®¸ng kÓ do c¸c doanh nghiÖp l¾p r¸p xe g¾n m¸y d¹ng IKD trong níc e ng¹i v× thuÕ ®¸nh theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ míi tõ n¨m 2001 t¨ng so víi tríc ®©y, vÉn cã kho¶ng 150.000 bé linh kiÖn xe g¾n m¸y ®îc nhËp khÈu. Hä, nh÷ng doanh nghiÖp l¾p r¸p vÉn tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh v× hä ®ang kú väng vµo: + Nh÷ng ngêi d©n cã nhu cÇu xe g¾n m¸y cao song l¹i cã thu nhËp thÊp. + Nhu cÇu cña nh÷ng ngêi d©n mong muèn ®æi xe cò sang xe míi nhng l¹i kh«ng ®ñ tiÒn + Gi¸ b¸n xe g¾n m¸y l¾p r¸p cã thÓ tiÕp tôc h¹ v× tû lÖ ¸p dông néi ®Þa ho¸ ngµy cµng t¨ng. Theo thèng kª cña Bé c«ng nghiÖp cho thÊy: nÕu trong n¨m 2000, tû lÖ néi ®Þa ho¸ chØ ®¹t tõ 15% - 25% th× tíi nay ®· ®¹t møc néi ®Þa ho¸ trong kho¶ng 30% - h¬n 40%. §iÒu nµy cho thÊy, víi tû lÖ néi ®Þa ho¸ nµy, møc thuÕ suÊt nhËp khÈu bé linh kiÖn IKD mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i chÞu sÏ vÉn lµ 30%, kh«ng cã g× thay ®æi so víi møc thuÕ ¸p dông 4
 6. cho bé linh kiÖn IKD (t¬ng ®¬ng møc néi ®Þa ho¸ lµ 15%) tõ tríc n¨m 2001. §©y còng chÝnh lµ lý do khiÕn nhiÒu chuyªn gia cho r»ng, nÕu chØ sö dông biÖn ph¸p ®¸nh thuÕ theo tû lÖ néi®Þa ho¸ theo sè bé linh kiÖn xe m¸y(chñ yÕu lµ cã xuÊt xø tõ Trung Quèc) nhËp khÈu trong n¨m 2001 chÊc ch¾n sÏ kh«ng kÐm g× so víi n¨m 2000. §iÒu nµy cµng ®îc kh¼ng ®Þnh h¬n khi nhiÒu doanh nghiÖp ®ang l¾p r¸p xe m¸y IKD thõa nhËn dï chØ l·i 50.000 VND/xe so víi møc b×nh qu©n hiÖn nay lµ 1.500.000 VND/xe th× hä vÉn tiÕp tôc l¾p xe m¸y IKD, nhÊt lµ khi xe m¸y Trung Quèc cã gi¸ b¸n vÉn tá ra lµ hîp lý víi tói tiÒn khu vùc n«ng th«n vµ giíi b×nh d©n. Qua ph©n tÝch ë trªn ta thÊy, thÞ trêng xe g¾n m¸y ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y thùc sù rÊt s«i ®éng bëi ®· cã doanh nghiÖp s¶n xuÊt – l¾p r¸p xe g¾n m¸y cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®i vµo ho¹t ®éng céng víi ®ã lµ hµng lo¹t chñng lo¹i xe g¾n m¸y Trung Quèc ®îc nhËp khÈu vµ l¾p r¸p bëi c¸c d©y chuyÒn d¹ng IKD trªn thÞ trêng ViÖt Nam. Tríc nh÷ng thùc tr¹ng ®ã, c«ng ty Honda ViÖt Nam cã rÊt nhiÒu c¬ héi còng nh th¸ch thøc ®Ó cã thÓ tiÕp tôc t¹o dùng vµ duy tr× lßng tin cña ngêi tiªu dïng ViÖt Nam vµo nh÷ng s¶n phÈm mµ c«ng ty ®· vµ ®ang tiÕn hµnh s¶n xuÊt – l¾p r¸p. 5
 7. II. C¬ héi vµ th¸ch thøc cña Honda ViÖt Nam. 1.C¬ héi. C¬ héi lµ nh÷ng hoµn c¶nh hay yÕu tè cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc khai th¸c hoÆc ph¸t triÓn 1 n¨ng lùc, mét ý tëng hoÆc mét c«ng viÖc kinh doanh. §iÒu quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp lµ cÇn ph¶i biÕt tËn dông nh÷ng c¬ héi , ®iÓm m¹nh cña m×nh ®Ó ngµy cµng ph¸t triÓn. Víi sè d©n trªn 80 triÖu ngêi, ph¬ng tiÖn di chuyÓn chñ yÕu lµ xe g¾n m¸y, thÞ trêng ViÖt Nam lµ mét thÞ trêng tiÒm n¨ng vµ ®· t¹o ra mét c¬ héi rÊt lín cho c«ng ty Honda ViÖt Nam. Nh÷ng ®iÓm yÕu cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh còng ®· vµ sÏ t¹o c¬ héi cho chÝnh c«ng ty Honda ViÖt Nam. Nh chóng ta ®· biÕt, thÞ trêng xe g¾n m¸y trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· thùc sù trë nªn s«i ®éng. Sù ra ®êi cña c¸c liªn doanh s¶n xuÊt xe g¾n m¸y, sù ra ®êi cña c¸c d©y chuyÒn l¾p r¸p d¹ng IKD cïng víi sù nhËp khÈu å ¹t mét lîng lín xe g¾n m¸y Trung Quèc vµo ViÖt Nam ®· lµm cho thÞ trêng ViÖt Nam ®· s«i ®éng l¹i cµng s«i ®éng h¬n. Ngêi tiªu dïng ViÖt Nam cã nhu cÇu vÒ xe g¾n m¸y song l¹i cã thu nhËp thÊp hoÆc cã nhu cÇu ®æi xe míi nhng l¹i kh«ng cã ®ñ tiÒn giê ®©y ®· cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu cña m×nh b»ng nh÷ng s¶n phÈm ®a d¹ng, phong phó mµ gi¸ b¸n l¹i rÊt rÎ. Nh÷ng chiÕc xe m¸y Trung Quèc ®îc nhËp vÒ hoÆc ®îc l¾p r¸p bëi c¸c d©y chuyÒn l¾p r¸p d¹ng IKD cã gi¸ dao ®éng chØ tõ 8.000.000 VND – 10.000.000 VND. Víi sè tiÒn nh vËy, tríc ®©y ngêi d©n cã thu nhËp thÊp kh«ng thÓ mua ®îc xe m¸y, nÕu cã thÓ th× chØ mua ®îc xe cò mµ th«i. Nhng giê ®©y hä ®· cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu cña m×nh. Tuy nhiªn, do gi¸ b¸n ®Çu ra thÊp kû lôc nh vËy th× mét vÊn ®Ò lu«n ®i kÌm víi nã mµ ta cÇn ph¶i xem xÐt ®ã lµ chÊt lîng. ChÊt lîng hay cã thÓ hiÓu lµ tuæi thä hay ®é an toµn cña nh÷ng s¶n phÈm xe g¾n m¸y Trung Quèc thùc sù lµ mét vÊn ®Ò kh«ng thÓ kiÓm so¸t næi. Nh÷ng «ng chñ c¸c tËp ®oµn s¶n xuÊt xe g¾n m¸y Trung Quèc thê ¬ víi dÞch vô sau b¸n hµng, nh÷ng c¬ quan h÷u tr¸ch VÖt Nam vÉn cha cã nh÷ng biÖn ph¸p xö lý nghiªm minh. Vµ thÕ lµ vÊn ®Ò chÊt lîng cña xe g¾n m¸y Trung Quèc th× chØ cã ngêi sö dông nã míi thÊu hiÓu. Cã nh÷ng ngêi tiÒn mÊt, tËt mang, cã nh÷ng ngêi ph¶i chÞu hËu qu¶ ®au xãt do viÖc sö dông nh÷ng chiÕc xe m¸y Trung Quèc cã ®é an toµn thÊp. §ã còng chÝnh lµ nguyªn nh©n lµm cho sè vô tai n¹n giao th«ng ngµy cµng t¨ng lªn. Råi cho ®Õn khi nh÷ng chiÕc nµy bÞ háng th× “khæ chñ” cña nã ph¶i mang tiÒn ®i söa, tiÒn söa xe nhiÒu lÇn nh vËy tÝnh ra còng gÇn b»ng tiÒn mua xe. HÇu nh nh÷ng chiÕc xe nµy tríc khi ®îc ®a vµo lu th«ng, ngêi chcñ cña nã ph¶i tiÕn hµnh thay thÕ, söa ch÷a phô tïng bëi sù cÈu th¶, véi vµng trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p ®Ó kÞp thêi tung ra thÞ trêng. Qua ®©y còng ®ñ ®Ó cho chóng ta thÊy chÊt lîng cña xe g¾n m¸y Trung Quèc ®ang thùc sù bÞ “th¶ næi” vµ hËu qu¶ hoµn toµn thuéc vÒ ngêi tiªu dïng cßn tr¸ch nhiÖm th× kh«ng thuéc vÒ ai c¶. 6
 8. Ngêi tiªu dïng ViÖt Nam qua ®ã còng cã ®îc c¸i nh×n so s¸nh vµ kh¼ng ®Þnh chÊt lîng cña nh÷ng s¶n phÈm do Honda ViÖt Nam cung cÊp. Dï cho xe Trung Quèc cã lîi thÕ vÒ gi¸ rÎ nhng chÊt lîng kh«ng ®¶m b¶o nh vËy th× viÖc mÊt thÞ phÇn ë thÞ trêng ViÖt Nam lµ chuyÖn tÊt yÕu sÏ x¶y ra. Ngêi tiªu dïng ViÖt Nam sÏ l¹i quay vÒ víi nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao mµ trong ®ã s¶n phÈm cña Honda lµ cã chÊt lîng cao nhÊt. B¶n th©n nh÷ng ®iÓm m¹nh cña c«ng ty Honda ViÖt Nam ®· t¹o ra c¬ héi cho chÝnh nã khi ho¹t ®éng trªn thÞ trêng ViÖt Nam. Honda lµ mét tËp ®oµn s¶n xuÊt xe g¾n m¸y lín nhÊt trªn thÕ giíi. C¸c s¶n phÈm xe g¾n m¸y cña Honda ®· xuÊt hiÖn trªn thÞ trêng ViÖt Nam tõ nh÷ng n¨m ®Çu cña thËp kû 70. S¶n phÈm ban ®Çu lµ nh÷ng chiÕc xe Honda Cup 50, Cup 70, Super Cup,... ®· thùc sù chinh phôc ®- îc lßng tin cña ngêi tiªu dïng ViÖt Nam b»ng chÝnh chÊt lîng vµ sù tiÖn dông cña nh÷ng s¶n phÈm ®ã. Ngêi tiªu dïng ViÖt Nam biÕt tíi xe g¾n m¸y chÝnh lµ do tËp ®oµn Honda mang l¹i, thËm chÝ ngêi ta cßn gäi chiÕc xe g¾n m¸y lµ xe Honda. ChÝnh v× lÏ ®ã, viÖc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng cña c«ng ty Honda ViÖt Nam ®· ®¸p øng ®îc sù mong chê vµ ®ãn nhËn cña ngêi tiªu dïng ViÖt Nam. Sau gÇn 5 n¨m ®i vµo ho¹t ®éng kinh doanh, tõ s¶n phÈm ban ®Çu lµ Super Dream vµ tiÕp sau ®ã lµ Honda Future, c«ng ty Honda ViÖt Nam ®· tõng bíc trëng thµnh vµ ®øng v÷ng ®îc trªn thÞ trêng ViÖt Nam. TÝnh tíi ®Çu n¨m 2001, Honda ViÖt Nam ®· tiªu thô ®îc trªn 300.000 xe m¸y, chØ tÝnh riªng trong n¨m 2000 con sè tiªu thô ®îc lµ trªn 160.000 chiÕc, lîi nhuËn luü kÕ ®¹t ®îc lµ trªn 65,7 triÖu USD. Víi mét ®éi ngò c«ng nh©n lao ®éng cã tay nghÒ, ®éi ngò kü s cña Honda ViÖt Nam ®îc ®µo t¹o t¹i níc ngoµi: (t¹i Honda Th¸i lan, Honda NhËt...) thùc sù lµ c¬ së ®Ó Honda ViÖt Nam b¶o ®¶m chÊt lîng cña tõng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Bªn c¹nh ®ã, víi mét bé m¸y qu¶n trÞ chÆt chÏ, thèng nhÊt tõ Tæng gi¸m ®èc tíi c¸c gi¸m ®èc, phßng, ban, ph©n xëng, tæ s¶n xuÊt, chÊt lîng xe g¾n m¸y cña Honda ViÖt Nam lu«n ®îc kiÓm tra s¸t sao, chÆt chÏ tríc khi xuÊt xëng vµ b¸n tíi tËn tay ngêi tiªu dïng. S¶n phÈm cña Honda ViÖt Nam ®· ®¹t tiªu chuÈn qu¶n lý chÊt lîng ISO 9002. Ngay tõ khi x©y dùng nhµ m¸y t¹i ViÖt Nam, vÊn ®Ò m«i trêng s¶n xuÊt ®· ®îc quan t©m. V× vËy, võa qua Honda ViÖt Nam ®· ®îc cÊp chøng chØ ®¹t hÖ thèng qu¶n lý m«i trêng theo tiªu chuÈn ISO 14000. Víi tÇm nh×n chiÕn lîc l©u dµi, c¸c nhµ qu¶n trÞ cña c«ng ty Honda ViÖt Nam ®· vµ ®ang ®Çu t vµo viÖc s¶n xuÊt 1 phÇn ®éng c¬ t¹i ViÖt Nam, bªn c¹nh ®ã Honda ViÖt Nam cßn tiÕn 7
 9. hµnh liªn doanh víi c«ng ty VMEP ®Ó s¶n xuÊt ®éng c¬ ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam. Nh vËy, chóng ta cã thÓ hy väng r»ng trong mét t¬ng lai kh«ng xa, ngêi d©n ViÖt Nam cã thÓ sö dông nh÷ng chiÕc xe m¸y ®îc s¶n xuÊt hoµn toµn t¹i ViÖt Nam. Cïng víi viÖc ®¶m b¶o cung cÊp cho ngêi tiªu dïng nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao, Honda ViÖt Nam còng ®ång thêi x©y dùng mét m¹ng líi b¶o hµnh, söa ch÷a, b¶o dìng cho tÊt c¶ c¸c lo¹i xe mang nh·n hiÖu Honda trªn toµn quèc. ChÝnh sù phôc vô tËn tuþ víi kh¸ch hµng nh vËy mµ Honda ViÖt Nam ngµy cµng cñng cè ®îc lßng tin cña kh¸ch hµng. Honda ViÖt Nam muèn t¹o cho kh¸ch hµng mét niÒm tin tuyÖt ®èi vµo s¶n phÈm mµ c«ng ty cung cÊp v× bÊt kú ë n¬i ®©u xe m¸y cña Honda còng ®îc ch¨m sãc, b¶o dìng kü cµng. Qua ph©n tÝch ë trªn ta thÊy, c«ng ty Honda ViÖt Nam cã rÊt nhiÒu c¬ héi trong viÖc ph¸t triÓn xe g¾n m¸y trªn thÞ trêng tiÒm n¨ng ViÖt Nam. §· cã s½n uy tÝn vµ lßng tin ë ngêi tiªu dïng ViÖt Nam, c«ng ty Honda ViÖt Nam cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch mang tÝnh l©u dµi kÕt hîp víi nh÷ng chiÕn lîc tøc thêi ®Ó tËn dông tèi ®a nh÷ng c¬ héi nh»m ngµy cµng ph¸t triÓn, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ sè 1 trong lßng ngêi tiªu dïng ViÖt Nam. 2.Th¸ch thøc Th¸ch thøc hay cßn gäi lµ nh÷ng nguy c¬, lµ nh÷ng hoµn c¶nh hay yÕu tè cã thÓ h¹n chÕ viÖc ph¸t triÓn mét n¨ng lùc,mét ý tëng hoÆc mét c«ng viÖc kinh doanh. Cã nhiÒu c¬ héi nh vËy song Honda ViÖt Nam kh«ng ph¶i lµ kh«ng ®èi mÆt víi nhiÒu th¸ch thøc: Th¸ch thøc ®Çu tiªn ph¶i kÓ ®Õn ®ã lµ, Honda ViÖt Nam ph¶i ®èi mÆt víi s¶n phÈm xe g¾n m¸y Trung Quèc.Theo sè liÖu b¸o §Çu t, c¬ quan cña Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t ra ngµy 13/02/2001 ta thÊy: ®Çu th¸ng 2/2001, tËp ®oµn c«ng nghiÖp Lifan (Trung Quèc) ®· chÝnh thøc ®a vµo thÞ tr êng ViÖt Nam nh÷ng lo¹i xe g¾n m¸y míi: xe LF 110 - 9A víi ®éng c¬ 110cc Best Style – LF 1p53FMH (982), hÖ thèng ®¸nh löa DL – CDI (khëi ®éng ®iÖn tö mét chiÒu), ®¸nh löa nhanh, æn ®Þnh, dÔ khëi ®éng, b¸nh cam biÕn tèc l¾p thªm vßng bi, chuyÓn ®æi nhÑ, linh ho¹t,...®· cho ta thÊy hä, nh÷ng «ng chñ cña c¸c tËp ®oµn s¶n xuÊt xe g¾n m¸y Trung Quèc ®· khai th¸c triÖt ®Ó thÞ trêng ViÖt Nam. Tõ khi nh÷ng chiÕc xe g¾n m¸y Trung Quèc xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam th× thÞ trêng xe g¾n m¸y ViÖt Nam trë nªn s«i ®éng, nhu cÇu mua xe t¨ng ®ét biÕn. Mét níc víi 80% sè d©n lµm n«ng nghiÖp th× ngêi d©n ë níc ®ã kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã khã kh¨n. NhiÒu ngêi cã nhu cÇu mua xe m¸y hoÆc nh÷ng ngêi ®ang ®i xe cò nhng l¹i muèn ®æi sang xe míi th× l¹i kh«ng cã ®ñ tiÒn. ChÝnh v× vËy, xe m¸y Trung Quèc cã mÆt ë thÞ trêng 8
 10. ViÖt Nam víi gi¸ b¸n rÎ kû lôc nh vËy ®· ®¸p øng ®îc mét lîng lín nhu cÇu cña nh÷ng ngêi d©n lao ®éng vµ giíi b×nh d©n. MÆc dï biÕt lµ chÊt lîng xe m¸y Trung Quèc lµ kh«ng ®¶m b¶o nhng hä vÉn mua bëi nã phï hîp víi tói tiÒn cña hä. §øng tríc viÖc nhËp khÈu å ¹t xe m¸y Trung Quèc nh vËy, Honda ViÖt Nam ®· bÞ thiÖt h¹i rÊt lín. Sù thiÖt h¹i nµy cña Honda ViÖt Nam võa lµ h÷u h×nh võa lµ v« h×nh. ThiÖt h¹i h÷u h×nh lµ ë chç: søc mua cña ngêi tiªu dïng ViÖt Nam víi nh÷ng s¶n phÈm do Honda ViÖt Nam s¶n xuÊt ®· gi¶m ®i rÊt lín do viÖc hä chuyÓn sang mua s¶n phÈm xe g¾n m¸y Trung Quèc víi gi¸ rÎ h¬n rÊt nhiÒu. Cßn thiÖt h¹i v« h×nh lµ ë chç: uy tÝn cña c«ng ty Honda ®· bÞ suy gi¶m rÊt lín vµ gi¸ trÞ cña chóng lµ bao nhiªu th× kh«ng cã mét phÐp tÝnh nµo cã thÓ tÝnh ®îc bëi viÖc sö dông “nh¸i l¹i” nh÷ng kiÓu d¸ng, nh·n hiÖu mµ c«ng ty Honda ®· g©y dùng ®îc sù tÝn nhiÖm ®èi víi ngêi tiªu dïng nh: Dream II, Super Dream, Wave, Spacy,...Kh«ng nh÷ng “nh¸i l¹i” kiÓu d¸ng mµ nh÷ng ngêi s¶n xuÊt xe Trung Quèc cßn “nh¸i l¹i” nh·n hiÖu cña Honda hoÆc nÕu nh cã kh¸c th× chØ kh¸c ë mét sè bé phËn, chi tiÕt mµ rÊt khã cã thÓ nhËn ra. Nh÷ng ngêi kh«ng sµnh vÒ xxe m¸y sÏ rÊt khã ph©n biÖt ®©u lµ xe NhËt, ®©u lµ xe Trung Quèc. Tuy Honda ViÖt Nam ®· cã nh÷ng khuyÕn c¸o vµ th«ng b¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vÒ nh·n hiÖu, kiÓu d¸ng,...nhng cã vÎ vÉn cha ®¹t hiÖu qu¶. VÊn ®Ò nµy thuéc ph¹m trï quyÒn së h÷u c«ng nghÖ, thuéc vÒ c¸c c¬ quan h÷u tr¸ch ViÖt Nam, ngêi tiªu dïng ViÖt Nam vµ c¸c «ng chñ c¸c tËp ®oµn s¶n xuÊt xe g¾n m¸y Trung Quèc. Th¸ch thøc kÕ tiÕp lµ viÖc Honda ViÖt Nam ph¶i ®èi mÆt víi d©y chuyÒn l¾p r¸p xe g¾n m¸y d¹ng IKD: Gi¸n tiÕp ®a s¶n phÈm xe g¾n m¸y Trung Quèc vµo thÞ trêng ViÖt Nam ®ã lµ nh÷ng doanh nghiÖp l¾p r¸p d©y chuyÒn d¹ng IKD. Víi gi¸ ®Çu vµo cña mét bé linh kiÖn dao ®éng tõ 300 $ - 350$/bé linh kiÖn, trong ®ã gi¸ b¸n ra dao ®éng tõ 8.000.000 VND – 10.000.000VND ®· thu hót rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp l¾p r¸p d¹ng nµy ®i vµo ho¹t ®éng. Còng cã thÞ trêng tiÒm n¨ng lµ khu vùc n«ng th«n vµ giíi b×nh d©n, c¸c d©y chuyÒn l¾p r¸p nµy cho ®Õn thêi ®iÓm nµy tuy kh«ng rÇm ré nh tríc nhng vÉn cßn ho¹t ®oäng vµ theo dù tÝnh th× gi¸ b¸n xe g¾n m¸y l¾p r¸p cã thÓ sÏ tiÕp tôc h¹ v× tû lÖ ¸p dông néi ®i¹ ho¸ ngµy cµng t¨ng lªn. §iÒu nµy còng g©y ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn Honda ViÖt Nam. Th¸ch thøc tiÕp theo cña Honda ViÖt Nam lµ ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp l¾p r¸p – s¶n xuÊt xe m¸y cã vèn ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. MÆc dï kh«ng thÓ c¹nh tranh víi Honda ViÖt Nam vÒ chÊt lîng nhng c¸c h·ng s¶n xuÊt 9
 11. xe g¾n m¸y kh¸c l¹i cã lîi thÕ h¬n Hoda ViÖt Nam vÒ chñng lo¹i. Chñng lo¹i xe cña c¸c h·ng nµy rÊt phong phó vµ ®a d¹ng, rÊt hîp thêi trang. Bªn c¹nh ®ã, c¸c c«ng ty nµy cßn cã chiÕn lîc qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ réng r·i, cã dÞch vô ch¨m sãc kh¸ch hµng rÊt chu ®¸o vµ cã h×nh thøc “mua tr¶ gãp” víi l·i suÊt hîp lý nh»m thu hót kh¸ch hµng. Nh÷ng s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty nµy thêng ®îc giíi trÎ a chuéng bëi sù thêi trang vÒ mµu s¾c còng nh kiÓu d¸ng cña nã. C«ng ty Suzuki ViÖt Nam ngoµi viÖc c¶i tiÕn nh÷ng s¶n phÈm hiÖn cã trªn thÞ trêng ( Suzuki Viva tõ hép sè cò chuyÓn sang hép sè trßn, 1phanh ®Üa chuyÓn ssang 2 phanh ®Üa...) c«ng ty nµy cßn ®a ra thÞ trêng kiÓu xe míi (Suzuki Best víi vãc d¸ng gän nhÑ, ®éng c¬ 110cc mµu s¾c hÊp dÉn...). Nh»m n©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh cña m×nh, c«ng ty Yamaha ViÖt Nam còng ®· kÞp thêi tung ra thÞ trêng kiÓu xe hoµn toµn m¬i: Sirus Version 2001 vµ tiÕp ®ã lµ kiÓu xe thÓ thao Jupiter.Thªm vµo ®ã, c«ng ty Yamaha ViÖt Nam cßn cã chiÕn lîc ch¨m sãc kh¸ch hµng, b¶o hµnh, b¶o dìng xe, tÆng quµ cho nh÷ng kh¸ch hµng ®· mua xe. Ngoµi ra tËp ®oµn Yamaha NhËt B¶n võa thµnh lËp 1 trung t©m t¹i Bangkok (Th¸i Lan) víi chøc n¨ng nghiªn cøu ph¸t triÓn c¸c lo¹i xe g¾n m¸y ®Ó b¸n trªn thÞ trêng Ch©u ¸ vµ ViÖt Nam (®éng th¸i nµy xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ trªn thÞ trêng Ch©u ¸ ®ang diÔn ra sù c¹nh tranh gay g¾t kh«ng chØ vÒ chÊt lîng, gi¸ c¶ mµ c¶ vÒ kiÓu d¸ng cña xe). Tæng hîp c¸c ¸p lùc cho thÊy, kh«ng nh÷ng Honda ph¶i ph¸t huy tèt nh÷ng c¬ héi mµ cßn ph¶i biÕt ®èi phã l¹i víi nh÷ng chiÕn lîc c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn thÞ phÇn trªn thÞ trêng ViÖt Nam. 10
 12. III. ChiÕn lîc c¹nh tranh cña Honda ViÖt Nam. §øng tríc sù c¹nh tranh gay g¾t nh vËy, ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng ®îc trªn thÞ trêng xe g¾n m¸y, Honda ViÖt Nam ®· ®a ra nh÷ng chiÕn lîc sau: 1. ChiÕn lîc gi¶m gi¸. Gi¸ b¸n s¶n phÈm chÝnh lµ thíc ®o vÒ gi¸ trÞ ®èi víi kh¸ch hµng. Gi¸ trÞ gièng nh vÎ ®Ñp ® îc x¸c ®Þnh trong ý nghÜ cña ngêi mua, ngêi xem. Gi¸ b¸n s¶n phÈm thÓ hiÖn rÊt nhiÒu ý nghÜa, nã nãi víi ngêi mua tiÒm n¨ng vÒ chÊt lîng s¶n phÈm. §iÒu ®ã thÓ hiÖn ë chç lµ mÆc dï cã gi¸ b¸n t¬ng ®èi cao nhng s¶n phÈm cña Honda ViÖt Nam vÉn ®îc ngêi tiªu dïng ViÖt Nam a chuéng. Tuy nhiªn, tríc sù c¹nh tranh quyÕt liÖt nh vËy, c«ng ty Honda ViÖt Nam quyÕt ®Þnh ®a ra chiÕn lîc gi¶m gi¸. KÓ tõ ngµy 16/3/2001, xe Honda Future cña c«ng ty Honda ViÖt Nam sÏ cã gi¸ míi lµ 23,7 triÖu ®ång/xe, cßn xe Super Dream cã gi¸ lµ 23,7 triÖu ®ång/xe. Nh vËy, mçi chiÕc xe Future ®· gi¶m gi¸2 triÖu ®ång/xe vµ Super Dream ®· gi¶m gi¸ lµ 1 triÖu ®ång/xe so víi tríc ®ã. TiÕp tôc ¸p dông chiÕn lîc gi¶m gi¸, Honda ViÖt Nam ®a ra mét khung gi¸ míi: honda Future nay chØ cßn 24.990.000 ®ång (bao gåm c¶ 10% VAT) vµ Super Dream nay chØ cßn 19.990.000 ®ång (còng bao gåm c¶ 10% VAT). Cã thÓ nãi r»ng, chiÕn lîc gi¶m gi¸ cña Honda ViÖt Nam vµo thêi ®iÓm nµy lµ rÊt ®¸ng chó ý v× ®©y lµ thêi ®iÓm mµ søc mua xe m¸y gi¶m nhÊt trong n¨m. ViÖc gi¶m gi¸ b¸n nh vËy sÏ cã t¸c dông thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng, ®¶m b¶o cho hä cã ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó mua ®îc nh÷ng s¶n phÈm cña Honda ViÖt Nam. Giê ®©y cuéc chiÕn c¹nh tranh gi÷a Honda ViÖt Nam víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®· thùc sù quyÕt liÖt h¬n, kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ sù c¹nh tranh vÒ gi¸ b¸n s¶n phÈm mµ cßn lµ mét cuéc c¹nh tranh vÒ th¬ng hiÖu s¶n phÈm. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña Honda ViÖt Nam còng ®· vµ ®ang r¸o riÕt tiÕn hµnh nh÷ng chiÕn lîc nh»m ®èi phã l¹i chiÕn lîc gi¶m gi¸ cña Honda ViÖt Nam nh:  C«ng ty Suzuki ViÖt Nam: mÆc dï cha thay ®æi gi¸ b¸n xe hiÖn nay nhng l¹i cã ch¬ng tr×nh ch¨m sãc miÔn phÝ cho c¸c loaÞ xe Suzki trªn toµn quèc. C«ng ty nµy còng míi ® a ra kiÓu xe Best trªn thÞ trêng nh»m ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Ngoµi ra, Suzuki còng dù tÝnh sÏ cã nh÷ng kiÓu c¶i tiÕn nhÊt ®Þnh ®èi víi c¸c s¶n phÈm ®· xuÊt hiÖn tõ l©u.  §èi víi Yamaha ViÖt Nam, tiÕp sau viÖc ®a ra kiÓu xe míi Sirirus Version víi gi¸ b¸n 26,2 triÖu, c¸c ch¬ng tr×nh tÆng quµ trÞ gi¸ 500.000 ®ång cho kh¸ch hµng mua xe còng 11
 13. ®ang ®ùoc triÓn khai m¹nh mÏ.  VÒ phÝa m×nh, c¸c doanh nghiÖp l¾p r¸p xe Trung Quèc dï vÉn hy väng vµo søc mua cña thÞ trêng nhng còng ®· b¾t ®Çu cã nh÷ng dÊu hiÖu chøng tá sù ch÷ng l¹i. MÆc dï vËy, ®Ó ®èi phã víi viÖc gi¶m gi¸ cña Honda, c¸c d©y chuyÒn l¾p r¸p xe IKD còng ®ang tÝch cùc triÓn khai n©ng tû lÖ néi ®Þa ho¸ lªn ®Ó gi¶m thªm gi¸ b¸n xe, thËm chÝ dï chØ l·i b»ng 1/20 nh hiÖn nay hä còng vÉn l¾p r¸p xe. Xem ra cuéc chiÕn gi¶m gi¸ xe m¸y ®Ó gi÷ chç ®óng trªn thÞ trêng còng míi chØ b¾t ®Çu mµ th«i. 2. ChiÕn lîc ®Çu t ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm míi. §Ó chiÕn lîc gi¶m gi¸ cña c«ng ty Honda ViÖt Nam cã hiÖu qu¶ cao h¬n, c«ng ty nµy ®· tiÕn hµnh tù s¶n xuÊt 1 sè bé phËn cña ®éng c¬ nh: vá hép sè, th©n m¸y...Theo nguån sè liÖu tõ b¸o §Çu t ViÖt Nam ra ngµy 4/9/2001, Honda ViÖt Nam ®ang triÓn khai kÕ ho¹ch ®Çu t 9 triÖu USD ®Ó s¶n xuÊt 1 phÇn ®éng c¬ t¹i ViÖt Nam. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty Honda ViÖt Nam ®· cïng c«ng ty VMEP (tËp ®oµn SYM) tiÕn hµnh ®Çu t s¶n xuÊt ®éng c¬ cã tû lÖ néi ®Þa ho¸ 50%. 3. Sù kÕt hîp gi÷a chiÕn lîc gi¶m gi¸ víi c¸c chiÕn lîc kh¸c cña Honda ViÖt Nam. Cïng víi chiÕn lîc gi¶m gi¸ s¶n phÈm, chiÕn lîc ®Çu t vµo s¶n xuÊt 1 phÇn ®éng c¬ t¹i ViÖt Nam, c«ng ty Honda ViÖt Nam còng ®· cã chiÕn lîc qu¶ng c¸o réng r·i trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. C«ng ty cã m¹ng líi b¸n hµng víi c¸c ®¹i lý lín, cã dÞch vô söa ch÷a vµ b¶o dìng xe ë kh¾p mäi n¬i trªn toµn quèc. Nh»m n©ng cao lîi thÕ c¹nh tranh cña m×nh, Honda ViÖt Nam ®· cã nh÷ng chiÕn lîc tøc thêi kÕt hîp víi nh÷ng chiÕn lîc cã dù ®Þnh tõ tríc. Nhng ®Ó c¸c chiÕn lîc nµy ®i vµo ho¹t ®éng víi hiÖu qu¶ cao nhÊt, Honda ViÖt Nam ph¶i c©n nh¾c toµn bé khÝa c¹nh ¶nh hëng cña cc¸c nh©n tè bªn trong vµ bªn ngoµi c«ng ty ®Ó cã thÓ ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, kÞp thêi nhÊt trong mäi t×nh huèng. Thµnh c«ng kh«ng chØ lµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng mµ cßn cÇn ph¶i thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn víi s¶n phÈm cña m×nh. 12
 14. IV. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn chiÕn lîc c¹nh tranh cña Honda ViÖt Nam 1.Nh÷ng lý luËn chung vÒ chiÕn lîc c¹nh tranh 1.1.Kh¸i niÖm Trong lao ®éng hiÖp t¸c, ®iÒu kiÖn ®Ó phèi hîp tèt nhÊt c¸c hµnh ®éng hay ho¹t ®éng cña mäi bé phËn c¸ nh©n trong doanh nghiÖp ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo lµ ph¶i x¸c ®Þnh tríc môc tiªu, nhiÖm vô cô thÓ mang tÝnh thèng nhÊt cho toµn doanh nghiÖp còng nh cho mçi bé ph©n, c¸ nh©n ®ã. Nh thÕ, x¸c ®Þnh tríc môc tiªu chÝnh lµ mét ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu cho mçi ho¹t ®éng hiÖp t¸c cã hiÖu qu¶. Th«ng thêng, ë mäi thêi kú ph¸t triÓn cña m×nh, doanh nghiÖp còng nh c¸c bé phËn, c¸ nh©n bªn trong ®Òu ®øng tríc rÊt nhiÒu môc tiªu vµ c¸ch thøc hµnh ®éng kh¸c nhau. VÊn ®Ò ë ®©y lµ doanh nghiÖp sÏ chän c¸c môc tiªu nµo trong rÊt nhiÒu c¸c môc tiªu cÇn ®¹t vµ ®ång thêi lùa chän con dêng ®i nµo trong sè rÊt nhiÒu con ®êng cã thÓ ®¹t tíi môc tiªu. ViÖc x¸c ®Þnh tríc c¸c môc tiªu vµ c¸ch thøc hµnh ®éng cã thÓ (mµ ta gäi lµ ph¬ng ¸n kÕ ho¹ch hoÆc chiÕn lîc) ®Ó tõ ®ã lùa chän mét chiÕn lîc tèi u cho toµn doanh nghiÖp còng nh c¸c bé phËn, c¸ nh©n bªn trong doanh nghiÖp ®îc gäi lµ c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch hay c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh. Nh thÕ, x©y dùng kÕ ho¹ch vµ chiÕn lîc lµ kh©u ®Çu tiªn cña chu tr×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ lµ c¬ së ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ kh¸c. Trong khoa häc qu¶n trÞ tån t¹i nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ chiÕn lîc, ch¼ng h¹n: “ chiÕn lù¬c lµ ph¬ng thøc mµ c¸c c«ng ty sö dông ®Ó ®Þnh híng t¬ng lai nh»m ®¹t ®îc vµ duy tr× nh÷ng thµnh c«ng” hay cã thÓ hiÓu chiÕn lîc lµ mét ch¬ng tr×nh hµnh ®éng tæng qu¸t, dµi h¹n, híng ho¹t ®éng cña toµn doanh nghiÖp tíi viÖc ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu ®· x¸c ®Þnh. Víi ý nghÜa ®ã, chiÕn lîc thêng ®îc sö dông phæ biÕn ®Ó chØ: c¸c ch¬ng tr×nh hµnh ®éng tæng qu¸t vµ sù triÓn khai c¸c nguån lùc quan träng ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu toµn diÖn; hoÆc lµ ch¬ng tr×nh c¸c môc tiªu cña mét tæ chøc vµ nh÷ng thay ®æi cña nã, c¸c nguån lùc ®îc sö dông ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu nµy, c¸c chÝnh s¸ch ®iÒu hµnh viÖc thu thËp, xö dông vµ bè trÝ c¸c nguån lùc nµy; hoÆc lµ x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu dµi h¹n c¬ b¶n cña mäi doanh nghiÖp vµ lùa chän ®êng lèi ho¹t ®éng vµ ph©n bæ c¸c nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó ®¹t c¸c môc tiªu nµy. Tõ c¸c kh¸i niÖm trªn cho chóng ta nhËn thÊy r»ng, xÐt vÒ b¶n chÊt bao giê chiÕn lîc còng ®Ò cËp tíi c¸c môc tiªu vµ gi¶i ph¸p thùc hiÖn môc tiªu trong kho¶ng thêi gian dµi. 13
 15. Cã thÓ hiÓu r»ng chiÕn lîc lµ mét d¹ng thøc nµo ®ã trong chuçi quyÕt ®Þnh vµ hµnh ®éng cña c«ng ty, d¹ng thøc nµy lµ sù kÕt hîp c¸c chiÕn lîc cã dù ®Þnh tõ tríc vµ c¸c chiÕn lîc tøc thêi kh«ng cã dù ®Þnh tõ tríc. §iÒu nµy ®îc m« t¶ qua b¶ng sau: 14
 16. kü cµng ChiÕn lîc dù ®Þnh ChiÕn lîc ®îc thùc hiÖn ChiÕn lîc kh«ng ®îc ChiÕn lîc tøc thêi thùc hiÖn 1.2.§Æc trng vµ ph©n lo¹i chiÕn lîc kinh doanh ChiÕn lîc kinh doanh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp cho dï tån t¹i díi bÊt kú h×nh thøc nµo ®i ch¨ng n÷a th× nã ®Òu cã mét sè ®Æc trng c¬ b¶n sau:  Lu«n mang tÝnh ®Þnh híng cßn trong khi thùc hiÖn chiÕn lîc th× ph¶i kÕt hîp gi÷a môc tiªu chiÕn lîc vµ môc tiªu t×nh thÕ, gi÷a môc tiªu dµi h¹n vµ môc tiªu ng¾n h¹n.  QuyÕt ®Þnh cña nh÷ng CLKD & PTDN lu«n tËp trung vÒ ban l·nh ®¹o c«ng ty.  Lu«n ®îc x©y dùng trªn c¬ së so s¸nh c¸c lîi thÕ cña c«ng ty.  CLKD & PTDN tríc hÕt vµ chñ yÕu x©y dùng cho c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh, lÜnh vùc kinh doanh chuyªn m«n ho¸ vµ nh÷ng lÜnh vùc kinh doanh truyÒn thèng dùa trªn nh÷ng thÕ m¹nh cña c«ng ty m×nh. Vµ trªn thùc tÕ cã c¸c d¹ng chiÕn lîc ®Æc thï sau ®©y:  ChiÕn lîc kÕt hîp phÝa tríc: lµ chiÕn lîc t×m kiÕm quyÒn së h÷u hoÆc kiÓm so¸t ®èi víi c¸c nhµ ph©n phèi hoÆc c¸c nhµ b¸n lÎ.  ChiÕn lîc kÕt hîp phÝa sau: lµ chiÕn lîc t×m kiÕm quyÒn së h÷u hoÆc kiÓm so¸t cña c¸c nhµ cung cÊp víi c«ng ty.  ChiÕn lîc kÕt hîp chiÒu ngang: lµ chiÕn lîc t×m kiÕm quyÒn së h÷u hoÆc kiÓm so¸t ®èi 15
 17. víi ®èi thñ c¹nh tranh.  ChiÕn lîc th©m nhËp thÞ trêng: lµ chiÕn lîc t×m kiÕm thÞ phÇn t¨ng lªn cho c¸c s¶n phÈm hiÖn t¹i vµ c¸c dÞch vô trong c¸c thÞ trêng hiÖn cã qua nh÷ng cè g¾ng vµ tiÕp thÞ.  ChiÕn lîc ph¸t triÓn s¶n phÈm t¨ng doanh sè b»ng viÖc c¶i tiÕn hoÆc söa ®æi s¶n phÈm, dÞch vô hiÖn cã  ChiÕn lîc ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng ®ång t©m: lµ chiÕn lîc ®a thªm c¸c s¶n phÈm hoÆc dÞch vô cã liªn hÖ víi nhau.  ChiÕn lîc ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng khèi kÕt: lµ chiÕn lîc ®a thªm c¸c s¶n phÈm hoÆc dÞch vô míi kh«ng cã sù liªn hÖ vÒ mÆt kü thuËt, c«ng nghÖ víi c¸c s¶n phÈm hiÖn cã trªn thÞ trêng.  ChiÕn lîc ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng theo chiÒu ngang: lµ chiÕn lîc ®a thªm vµo nh÷ng s¶n phÈm hoÆc dÞch vô liªn hÖ theo kh¸ch hµng hiÖn cã.  Liªn doanh lµ chiÕn lîc phæ biÕn khi 2 hay nhiÒu c«ng ty thµnh lËp nªn mét c«ng ty hîp doanh nh»m môc tiªu khai th¸c mét c¬ héi nµo ®ã hoÆc c¸c môc ®Ých hîp t¸c kh¸c.  ChiÕn lîc thu hÑp ho¹t ®éng: lµ chiÕn lîc c¾t gi¶m chi phÝ vµ tµi s¶n ®Ó cñng cè l¹i doanh nghiÖp, cøu v·n doanh thu vµ lîi nhuËn ®ang bÞ sôt gi¶m. §«i khi cßn gäi lµ chiÕn lîc tæ chøc l¹i nh»m cñng cè nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n cña doanh nghiÖp (ph¸ s¶n cã thÓ lµ mét h×nh thøc chiÕn lîc thu hÑp ho¹t ®éng).  ChiÕn lîc c¾t bá bít ho¹t ®éng: b¸n ®i mét bé phËn cña doanh nghiÖp.  Thanh lý, b¸n tÊt c¶ tµi s¶n víi gi¸ trÞ h÷u h×nh. Thanh lý lµ chÊp nhËn thÊt b¹i. Tuy nhiªn cßn h¬n ®Ó tiÕp tôc lç lín.  ChiÕn lîc tæng hîp, chiÕn lîc theo ®uæi vµi ba chiÕn lîc ®ång thêi. Tuy nhiªn, nÕu chóng ta xem xÐt trªn nh÷ng tiªu thøc kh¸c nhau th× l¹i cã thÓ ph©n lo¹i thµnh:  ChiÕn lù¬c s¶n phÈm: 16
 18. + Ph¶i cã chiÕn lîc s¶n phÈm x¬ng sèng mòi nhän. + Ph¶i cã chiÕn lîc s¶n phÈm ®a d¹ng ho¸. +Ph¶i cã chiÕn lîc tèi u ho¸ qui m« kinh doanh c¸c s¶n phÈm chñ yÕu. +Ph¶i cã chiÕn lîc s¶n phÈm kÕ tiÕp.  ChiÕn lîc tÝch luü vµ khuyÕch tr¬ng tµi s¶n v« h×nh: Tµi s¶n v« h×nh lµ nh÷ng tµi s¶n mµ kh«ng nh×n thÊy ®îc, ®ã lµ niÒm tin cña kh¸ch hµng vµo s¶n phÈm, vµo ®oanh nghiÖp kinh doanh, lµ sù næi tiÕng cña nh·n hiÖu hµng ho¸, lµ kh¶ n¨ng chiÕm gi÷ c¸c luång th«ng tin, lµ tr×nh ®é kü thuËt vµ c«ng nghÖ, lµ bÇu kh«ng khÝ trong néi bé vµ kü n¨ng qu¶n trÞ. Ph¬ng ch©m cña c¸c doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh kinh doanh lµ t×m c¸ch che dÊu tµi s¶n h÷u vµ khuyÕch tr¬ng tµi s¶n v« h×nh.  ChiÕn lîc kh¸ch hµng Kh¸ch hµng lµ nh÷ng ngêi cã nhu cÇu mua hµng vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ®èi víi doanh ng V× vËy mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã chiÕn lîc kh¸ch hµng nh»m thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi d nghiÖp m×nh, ®Õn víi s¶n phÈm cña m×nh.  ChiÕn lîc thÞ trêng Trong chiÕn lîc thÞ trêng cÇn ph¶i lu ý thÞ trêng träng ®iÓm, ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®îc thÞ trêng nµo, kh¸ch hµng nµo, thÞ hiÕu nµo. Doanh nghiÖp cÇn ®Æc biÖt quan t©m vµ cã nh÷ng gi¶i ph¸p lín ®Ó th©m nhËp vµ më réng thÞ trêng.  ChiÕn lîc thÝch nghi víi khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ. Ngµy nay, khoa häc kü thuËt ®· trë thµnh lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp, lµ mét trong 5 yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, lµ vò khÝ hÕt søc lîi h¹i gióp cho doanh nghiÖp ®øng vòng trªn thÞ trêng, më réng s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy, c¸c ®oanh nghiÖp cÇn ph¶i cã mét chiÕn lîc thÝch nghi víi khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ; cÇn ph¶i cã chiÕn lîc dÇu t cho khoa häc – c«ng nghÖ vÒ vèn, con ngêi, c¬ së vËt chÊt kü thuËt; cÇn ph¶i cã chiÕn lîc ®µo t¹o vµ sö dông chuyªn gia. 17
 19. 1.3.Vai trß cña chiÕn lîc kinh doanh Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mçi doanh nghiÖp lµ mét chñ thÓ kinh tÕ ®éc lËp, hä ph¶i tù m×nh quyÕt ®Þnh 3 vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh thÕ nµo? vµ s¶n xuÊt cho ai? nh»m môc ®Ých tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Do vËy, doanh nghiÖp ph¶i chñ ®éng trong toµn bé ch ¬ng tr×nh vµ c¸c môc tiªu cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Sù tån t¹i cña mét doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng kh«ng ph¶i lµ 1 thêi kh¾c, thêi ®iÓm mµ lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi do vËy ®Ó chñ ®éng thÝch nghi víi bèi c¶nh vµ ®iÒu kiÖn thÞ tr êng thêng xuyªn biÕn ®éng cÇn cã nh÷ng ®Þnh híng l©u dµi. Sù ph¸t triÓn nhÞp nhµng c©n ®èi lµ yªu cÇu kh¸ch quan cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña sù vËt do vËy cÇn chñ ®éng nhËn thøc vÊn ®Ò nµy. Tõ ®ã gióp cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn trong thÕ æn ®Þnh. ChiÕn lîc kinh doanh cã c¸c vai trß c¬ b¶n sau:  Lµ c¬ së quan träng ®Ó ho¹ch ®Þnh c¸c kÕ ho¹nh ®Þnh c¸c kÕ ho¹ch cã tÝnh kh¶ thi cao vµ kh«ng bÞ lÖch híng.  CLKD gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn 3 môc tiªu cña doanh nghiÖp lµm cho chÕ ®é t¨ng tr ëng lîi nhuËn ngµy cµng cao, vÞ thÕ cña doanh nghiÖp ngµy cµng lín vµ hÖ sè an toµn trong kinh doanh ngµy cµng lín.  ChiÕn lîc kinh doanh gióp cho doanh nghiÖp chñ ®éng thÝch nghi víi sù biÕn ®æi cña thÞ trêng, doanh nghiÖp chñ ®éng t×m kiÕm, ph¸t hiÖn thÞ trêng vµ thÝch nghi víi thÞ tr êng.  CLKD gióp cho doanh nghiÖp chñ ®éng t¹o u thÕ trong c¹nh tranh. 1.4.ChiÕn lîc c¹nh tranh Nh chóng ta ®· biÕt, c¹nh tranh lµ mét vÊn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh khái ®èi víi bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo ®ang tån t¹i vµ ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng. VÊn ®Ò cÇn ®Æt ra ®èi víi mçi doanh nghiÖp lµ ph¶i cã chiÕn lîc c¹nh tranh nh»m n©ng cao lîi thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp m×nh. Lîi thÕ c¹nh tranh cã thÓ ®îc hiÓu lµ c¸c yÕu tè, n¨ng lùc, nguån lùc mµ doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh kinh doanh mét c¸ch cã kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ h¬n so víi ®èi thñ c¹nh tranh. C¸c yÕu tè c¬ b¶n t¹o nªn lîi thÕ c¹nh tranh: 18
 20. ChÊt lîng LTCT CFÝ thÊp HiÖu qu¶ Kh¸c biÖt sp §æi míi §¸p øng tèt h¬n nhu cÇu k/h HiÖu qu¶: hiÖu qu¶ cña c«ng ty ®îc ®o b»ng chi phÝ ®Çu vµo cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt mét møc ®Çu ra nhÊt ®Þnh. C«ng ty s¶n xuÊt cµng cã hiÖu qu¶ th× chi phÝ ®Ó s¶n xuÊt 1 móc ®Çu ra nhÊt ®Þnh cµng thÊp. §Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong kinh doanhcÇn ph¶i sö dông hÕt hiÖu suÊt cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo. HiÖu suÊt cao sÏ lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn. Nh vËy, hiÖu qu¶ sÏ t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh vÒ chi phÝ thÊp. ChÊt lîng: ChÊt lîng t¸c ®éng ®Õn lîithÕ c¹nh tranh qua 2 híng:  C«ng ty cã s¶n phÈm chÊt lîng cao sÏ cã uy tÝn víi kh¸ch hµng, cã kh¶ n¨ng lµm cho s¶n phÈm cña m×nh kh¸c biÖt víi s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh do vËy cã kh¶ n¨ng ®Æt gi¸ cao h¬n.  S¶n phÈm cã chÊt lîng cao nghÜa lµ tû lÖ s¶n phÈm háng thÊp, gi¶m thêi gian söa ch÷a vµ b¶o hµnh s¶n phÈm, do vËy t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh vÒ chi phÝ thÊp. §æi míi: §æi míi ®îc hiÓu lµ bÊt kú c¸i g× míi trong c¸ch thøc ho¹t ®éng cña c«ng ty hoÆc s¶n phÈm mµ c«ng ty s¶n xuÊt. §æi míi bao gåm: c¶i tiÕn chÊt lîng s¶n phÈm, c¶i tiÕn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c¶i tiÕn hÖ thèng qu¶n lý, c¬ cÊu tæ chøc vµ c¸c chiÕn lîc mµ c«ng ty ®ang theo ®uæi. 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản