Đề tài "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty Xuất nhập khẩu và T vấn - Dịch vụ Đo đạc Bản đồ "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
414
lượt xem
240
download

Đề tài "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty Xuất nhập khẩu và T vấn - Dịch vụ Đo đạc Bản đồ "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc chuyển sang nền kinh tế mở vận hành theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa, cùng với đó là sự phát triển của hàng loạt các loại hình doanh nghiệp mới: doanh nghiệp t nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.. và kéo theo sự sôi động của một thị trờng tràn ngập hàng hoá. Vì vậy,khó khăn của các doanh nghiệp Nhà nớc là điều không tránh khỏi. Để tồn tại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty Xuất nhập khẩu và T vấn - Dịch vụ Đo đạc Bản đồ "

 1. Luận Văn Đề Tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty Xuất nhập khẩu và Tư vấn - Dịch vụ Đo đạc Bản đồ
 2. Lêi nãi ®Çu ViÖc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ më vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, cïng víi ®ã lµ sù ph¸t triÓn cña hµng lo¹t c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp míi: doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn.. vµ kÐo theo sù s«i ®éng cña mét thÞ trêng trµn ngËp hµng ho¸. V× vËy,khã kh¨n cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng mang ®Çy tÝnh c¹nh tranh th× kh«ng cã con ®êng nµo kh¸c lµ ph¶i n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh qua viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. §iÒu nµy cµng mang tÇm quan träng ®Æc biÖt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Th«ng qua xuÊt nhËp khÈu chóng ta cã ®iÒu kiÖn n¾m b¾t vµ tiÕp cËn nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt trªn thÕ giíi, thóc ®Èy s¶n xuÊt trong níc ngµy cµng hiÖn ®¹i ph¸t triÓn, kÝch thÝch vµ më réng nhu cÇu trong níc, ®a cuéc sèng con ngêi ngµy cµng v¨n minh hiÖn ®¹i, khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh cña ®Êt níc vµ thÕ giíi trªn c¬ së ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ vµ chuyªn m«n ho¸ quèc tÕ. Xu híng toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ viÖc héi nhËp vµo c¸c tæ chøc tù do ho¸ mËu dÞch AFTA, APEC ®· ®a ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña níc ta sang mét giai ®o¹n ph¸t triÓn míi cã nhiÒu thuËn lîi nhng còng kh«ng Ýt khã kh¨n. Do ®ã ®ßi hái ph¶i ®iÒu chØnh l¹i ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®Ó ho¹t ®éngxuÊt nhËp khÈu thùc sù mang l¹i hiÖu qu¶ to lín cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Êt níc. NhËn thøc ®îc sù phøc t¹p vµ tÇm quan träng cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, còng nh tríc ®ßi hái thùc tÕ cña viÖc hoµn thiÖn, n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu, cïng víi kiÕn thøc ®îc trang bÞ t¹i nhµ trêng vµ nh÷ng t×m hiÓu thùc tÕ trong ®ît thùc tËp cu«Ý kho¸ t¹i C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å, ®Ó ®i s©u nghiªn cøu vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi nghiªn cøu "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å ". §Ò tµi nµy nh»m môc ®Ých tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò cèt lâi cña nghiÖp vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, thùc tr¹ng cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ë C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å, tõ ®ã ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å. LuËn v¨n tèt nghiÖp ®îc chia lµm ba ch¬ng chÝnh: Ch¬ng I : Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Ch¬ng II : Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ë C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å. Ch¬ng III : Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ë C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å. §Ò tµi nµy ®îc hoµn thµnh díi sù híng dÉn cña PGS.TiÕn sü NguyÔn KÕ TuÊn vµ víi sù gióp ®ì cña c« TrÇn thÞ Kim Dung- KÕ to¸n trëng - C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T vÊn DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å. §©y lµ mét ®Ò tµi réng vµ phøc t¹p, l¹i do nh÷ng h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é còng nh thêi gian nªn ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. KÝnh mong ®îc sù gãp ý, bæ sung cña c¸c thµy c« ®Ó ®Ò tµi ®îc hoµn thiÖn h¬n.
 3. Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt NhËp khÈu I. XuÊt nhËp khÈu vµ vai trß trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. 1. B¶n chÊt vµ tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. 1.1 Kh¸i niÖm kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ sù trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô gi÷a c¸c níc th«ng qua hµnh vi mua b¸n. Sù trao ®æi ®ã lµ mét h×nh thøc cña mèi quan hÖ x· héi vµ ph¶n ¸nh sù phô thuéc lÉn nhau vÒ kinh tÕ gi÷a nh÷ng ngêi s¶n xuÊt hµng ho¸ riªng biÖt cña c¸c quèc gia. Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ sù më réng cña c¸c quan hÖ mua b¸n trong níc vµ ngoµi níc. Tríc ®©y, khi cha cã quan hÖ trao ®æi hµng ho¸, c¸ nh©n mçi con ngêi còng nh mçi quèc gia ®Òu tù tho¶ m·n lÊy c¸c nhu cÇu cña m×nh, lóc ®ã mäi nhu cÇu cña con ngêi còng nh cña quèc gia bÞ h¹n chÕ. Quan hÖ mua b¸n trao ®æi hµng ho¸ xuÊt hiÖn khi cã sù ra ®êi cu¶ qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ chuyªn m«n ho¸, së h÷u t nh©n vÒ t liÖu s¶n xuÊt. Cïng víi sù tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt vµ t¸c ®éng cña nh÷ng quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan, ph¹m vi chuyªn m«n hãa vµ ph©n c«ng lao ®éng x· héi ngµy cµng réng, nã vît ra khái mét níc vµ h×nh thµnh nªn c¸c mèi quan hÖ giao dÞch quèc tÕ. Chuyªn m«n ho¸ vµ ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ cµng s©u s¾c, c¸c mèi quan hÖ quèc tÕ cµng ®îc më réng, c¸c níc cµng cã sù phô thuéc lÉn nhau vµ h×nh thµnh c¸c mèi quan hÖ bu«n b¸n víi nhau. Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ qu¸ tr×nh bu«n b¸n gi÷a c¸c níc víi nhau, lµ lÜnh vùc ph©n phèi, lu th«ng hµng ho¸ víi níc ngoµi . 1.2 TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ qu¸ tr×nh trao ®æi hµng ho¸ gi÷a c¸c níc th«ng qua bu«n b¸n nh»m môc ®Ých kinh tÕ tèi ®a. Trao ®æi hµng ho¸ lµ mét h×nh thøc cña c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ x· héi vµ ph¶n ¸nh sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a nh÷ng ngêi s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸ riªng biÖt cña c¸c quèc gia. Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ lÜnh vùc quan träng nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c níc tham gia vµo ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, ph¸t triÓn kinh tÕ vµ lµm giµu cho ®Êt níc. Ngµy nay, khi qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ ®ang diÔn ra hÕt søc s©u s¾c, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®îc xem nh lµ mét ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mäi quèc gia. Thùc tÕ cho thÊy, kh«ng mét quèc gia nµo cã thÓ tån t¹i chø cha nãi g× ®Õn ph¸t triÓn nÕu tù c« lËp m×nh kh«ng quan hÖ kinh tÕ víi thÕ giíi. Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®· trë thµnh vÊn ®Ò sèng cßn v× nã cho phÐp thay ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ n©ng cao møc tiªu dïng cu¶ d©n c mét quèc gia. BÝ quyÕt thµnh c«ng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ cña nhiÒu níc lµ më réng thÞ trêng quèc tÕ vµ t¨ng nhanh xuÊt khÈu s¶n phÈm hµng ho¸ qua chÕ biÕn cã hµm lîng kü 2
 4. thuËt cao. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña kinh doanh xuÊt nhËp khÈu g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. X· héi cµng ph¸t triÓn, ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ diÔn ra ngµy cµng s©u s¾c. §iÒu ®ã ph¶n ¸nh mèi quan hÖ phô thuéc kinh tÕ ngµy cµng t¨ng lªn. Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu còng v× thÕ mµ ngµy cµng më réng vµ phøc t¹p. Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu xuÊt hiÖn tõ sù ®a d¹ng vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ x· héi gi÷a c¸c quèc gia. ChÝnh sù kh¸c nhau ®ã nªn ®Òu cã lîi lµ mçi níc chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng cô thÓ phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ cña m×nh ®Ó xuÊt nhËp khÈu nh÷ng hµng ho¸ cÇn thiÕt kh¸c. §iÒu quan träng lµ mçi níc ph¶i x¸c ®Þnh cho ® îc nh÷ng mÆt hµng nµo mµ níc m×nh cã lîi nhÊt trªn thÞ trêng c¹nh tranh quèc tÕ. Sù gia t¨ng cña ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu xÐt vÒ kim ng¹ch còng nh chñng lo¹i hµng ho¸ ®· lµm cho vÊn ®Ò lîi Ých cña mçi quèc gia ®îc xem xÐt mét c¸ch ®Æc biÖt chó träng h¬n. NhiÒu c©u hái ®· ®îc ®Æt ra: T¹i sao Mü l¹i nhËp cµ phª vµ xuÊt l¬ng thùc? T¹i sao NhËt l¹i xuÊt hµng c«ng nghiÖp vµ chØ nhËp nguyªn liÖu th«? T¹i sao mét nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn nh ViÖt Nam l¹i cã thÓ hy väng ®Èy m¹nh kinh doanh xuÊt nhËp khÈu? Lý thuyÕt lîi thÕ so s¸nh cña nhµ kinh tÕ häc David Ricardo (1817 ) ®· gi¶i thÝch mét c¸ch c¨n b¶n vµ cã hÖ thèng nh÷ng c©u hái nµy. Theo thuyÕt lîi thÕ so s¸nh, nÕu mét quèc gia cã hiÖu qu¶ thÊp h¬n so víi c¸c quèc gia kh¸c trong s¶n xuÊt hÇu hÕt c¸c lo¹i s¶n phÈm, th× quèc gia ®ã vÉn cã thÓ tham gia vµo kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®Ó t¹o ra lîi Ých cña m×nh. NghÜa lµ, nÕu quèc gia nµy tham gia vµo kinh doanh xuÊt nhËp khÈu th× nã cã thÓ thu ®îc lîi Ých kh«ng nhá. Khi tham gia vµo kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, quèc gia cã hiÖu qu¶ thÊp trong s¶n xuÊt tÊt c¶ c¸c lo¹i hµng ho¸ sÏ chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu c¸c lo¹i hµng ho¸ mµ viÖc s¶n xuÊt chóng cã Ýt bÊt lîi nhÊt ( ®ã lµ nh÷ng hµng hãa cã lîi thÕ t¬ng ®èi ) vµ nhËp khÈu c¸c lo¹i hµng ho¸ mµ viÖc s¶n xuÊt chóng bÊt lîi lín nhÊt ( ®ã lµ c¸c hµng ho¸ kh«ng cã lîi thÕ t¬ng ®èi ). Khi tham gia vµo kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, c¸c quèc gia nµy sÏ thu ®îc lîi Ých kh«ng nhá. Lý thuyÕt lîi thÕ t¬ng ®èi ( hay so s¸nh ) cña David Ricardo ®· gi¶i thÝch ®îc c¬ chÕ lîi Ých khi kinh doanh xuÊt nhËp khÈu diÔn ra gi÷a c¸c quèc gia cã ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kh¸c nhau. Tuy nhiªn, ngêi ta còng thÊy r»ng, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vÉn diÔn ra gi÷a c¸c quèc gia khi gi÷a chóng cã c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kh¸ gièng nhau. Ch¼ng h¹n, sù trao ®æi bu«n b¸n « t« lµ kh¸ ph¸t triÓn gi÷a Mü vµ NhËt; ®iÒu t¬ng tù còng x¶y ra ®èi víi mÆt hµng ®iÖn tö gi÷a c¸c níc T©y ¢u. Râ rµng lµ, kh«ng cã thÕ lùc nµo b¾t buéc hai níc ph¶i bu«n b¸n víi nhau nÕu mét níc kh«ng cã lîi. C¸c quèc gia hoµn toµn tù do trong viÖc lùa chän mÆt hµng còng nh ®èi t¸c bu«n b¸n cã kh¶ n¨ng ®em l¹i lîi Ých cao cho hä. Nh÷ng lîi Ých mµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®em l¹i ®· lµm cho th¬ng m¹i vµ thÞ tr- êng thÕ giíi trë thµnh nguån lùc cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, lµ nguån tiÕt kiÖm níc ngoµi, lµ nh©n tè kÝch thÝch sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, cña khoa häc c«ng nghÖ. Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu võa lµ cÇu nèi kinh tÕ cña mçi quèc gia víi c¸c níc kh¸c trªn toµn thÕ giíi, võa lµ nguån hËu cÇn cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña toµn x· héi v¨n minh h¬n, thÞnh vîng h¬n. ChÝnh v× vËy, nã ®îc coi lµ bé phËn cña ®êi sèng hµng ngµy. NhËn thøc râ rµng nh÷ng ®iÒu ®ã, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· cã nh÷ng bíc ®i ®óng ®¾n trong ®êng lèi ®èi ngo¹i cña m×nh. Víi chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ vµ ®a ph¬ng ho¸ c¸c quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ, më cöa ®· lµm cho nÒn kinh tÕ níc ta sèng dËy, ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng trong nh÷ng n¨m qua ®· thu hót ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. ChÝnh v× vËy, t¹i §¹i héi §¶ng lÇn thø VIII, §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnh " TiÕp tôc thùc hiÖn ®êng lèi ®èi ngo¹i ®éc lËp, tù chñ, më réng, ®a ph- ¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ c¸c quan hÖ ®èi ngo¹i víi tinh thÇn ViÖt Nam muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c níc trong céng ®ång thÕ giíi, phÊn ®Êu v× hoµ b×nh, ®éc lËp vµ ph¸t triÓn. Hîp t¸c nhiÒu mÆt song ph¬ng vµ ®a ph¬ng víi c¸c níc, c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc trªn nguyªn t¾c t«n träng 3
 5. ®éc lËp, chñ quyÒn vµ toµn vÑn l·nh thæ cña nhau, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tån t¹i vµ tranh chÊp b»ng th¬ng lîng." ( V¨n kiÖn §¹i héi VIII §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ). 2.C¸c h×nh thøc xuÊt khÈu, nhËp khÈu chñ yÕu 2.1 C¸c h×nh thøc nhËp khÈu - NhËp khÈu uû th¸c - NhËp khÈu trùc tiÕp - NhËp khÈu ®æi hµng - NhËp khÈu t¸i xuÊt 2.2 C¸c h×nh thøc xuÊt khÈu - XuÊt khÈu hµng ho¸ díi c¸c h×nh thøc trao ®æi hµng ho¸, hîp t¸c s¶n xuÊt vµ gia c«ng quèc tÕ. - XuÊt khÈu thiÕt bÞ toµn bé, thiÕt bÞ lÎ, vËt t phô tïng cho s¶n xuÊt. - ChuyÓn khÈu- t¹m nhËp t¸i xuÊt. - C¸c dÞch vô nh lµm ®¹i lý, uû th¸c cho c¸c tæ chøc níc ngoµi. - Ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c tæ chøc kinh tÕ ViÖt Nam ë níc ngoµi. 3.Néi dung c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ë c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu . 3.1 Néi dung ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu . Th«ng thêng néi dung ho¹t ®éng bao gåm c¸c néi dung sau: 3.1.1. Nghiªn cøu thÞ trêng Kh¸c víi mua b¸n trong níc, kinh doanh nhËp khÈu diÔn ra trªn thÞ trêng thÕ giíi, ng êi kinh doanh thêng ë c¸c níc kh¸c nhau, hµng ho¸ bu«n b¸n ®îc chuyÓn qua biªn giíi cña mçi níc,mçi níc l¹i cã mét chÝnh s¸ch, thÓ lÖ vµ tËp qu¸n th¬ng m¹i kh¸c nhau. Ngêi kinh doanh ph¶i gi¶i ®¸p nhiÒu c©u hái nh: Mua b¸n hµng ho¸ g× ? ë ®©u ? víi ai ? vµo thêi ®iÓm nµo ? gi¸ c¶ vµ chÊt lîng ra sao ? thanh to¸n b»ng h×nh thøc g×, ®ång tiÒn nµo ? ... C«ng viÖc nghiªn cøu thÞ trêng bao gåm: a1. Nghiªn cøu thÞ trêng trong níc Tríc hÕt doanh nghiÖp ph¶i n¾m ch¾c t×nh h×nh trong níc vÒ c¸c mÆt cã liªn quan ®Õn viÖc xuÊt nhËp khÈu - NhËn biÕt hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu - Doanh nghiÖp n¾m ch¾c c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é tËp qu¸n cña níc liªn quan ®Õn viÖc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. a2. Nghiªn cøu thÞ trêng níc ngoµi Nghiªn cøu thÞ trêng níc ngoµi theo c¸c khÝa c¹nh chñ yÕu: ®Æc tÝnh hµng ho¸, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng, chÝnh s¸ch tËp qu¸n th¬ng m¹i, t×nh h×nh tµi chÝnh, tÝn dông, ®iÒu kiÖn chuyªn chë vµ bèc xÕp, n¾m ch¾c c¸c ®iÒu kiÖn vÒ phÈm chÊt vµ chñng lo¹i hµng, ®Æc tÝnh thÞ trêng nh dung lîng thÞ trêng, gi¸ thÞ trêng. 4
 6. a3. Lùa chän ®èi tîng giao dÞch. Trªn cïng mét thÞ trêng, cïng mét lo¹i hµng cã rÊt nhiÒu nhµ kinh doanh kh¸c nhau, v× vËy khi lùa chän cÇn t×m hiÓu vÒ: th¸i ®é chÝnh trÞ cña ®èi tîng giao dÞch, kh¶ n¨ng kinh tÕ , lo¹i h×nh doanh nghiÖp, ph¹m vi kinh doanh, vèn vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña ®èi t¸c , uy tÝn cña ®èi t¸c trªn thÞ trêng ®ã. Lùa chän ®èi tîng giao dÞch nªn dïng c¸c ph¬ng ph¸p nh qua s¸ch b¸o, tµi liÖu, qua t vÊn cña nhµ níc , qua ®iÒu tra trùc tiÕp hoÆc bu«n b¸n thö ®Ó t×m hiÓu dÇn. 3.1.2. LËp ph¬ng ¸n giao dÞch LËp kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng giao dÞch gåm nhiÒu chi tiÕt trong ®ã cã c¸c vÊn ®Ò sau: - Lùa chän mÆt hµng kinh doanh xuÊt hoÆc nhËp khÈu - X¸c ®Þnh sè lîng hµng xuÊt hoÆc nhËp khÈu - Lùa chän thÞ trêng - kh¸ch hµng - ph¬ng thøc giao dÞch . - Lùa chän thêi ®iÓm, thêi gian giao dÞch. - C¸c biÖn ph¸p ®Ó ®¹t môc tiªu lùa chän trªn nh chiªu ®·i, mêi kh¸ch, qu¶ng c¸o, ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt... - Nh÷ng tÝnh to¸n ®Ó luËn chøng cho c¸c môc tiªu vµ c¸c biÖn ph¸p trªn dù b¸o kÕt qu¶ c«ng viÖc giao dÞch ph¶i x¸c ®Þnh. 3.1.3. Giao dÞch, ®µm ph¸n tríc khi ký kÕt hîp ®ång. 3.1.4. Ký kÕt hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ViÖc giao dÞch ®µm ph¸n nÕu cã kÕt qu¶ sÏ dÉn tíi viÖc ký kÕt hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng. H×nh thøc v¨n b¶n cña hîp ®ång lµ b¾t buéc ®èi víi c¸c ®¬n vÞ xuÊt nhËp khÈu cña níc ta trong quan hÖ víi níc ngoµi 3.1.5. Tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ångxuÊt nhËp khÈu Sau khi ®· ký kÕt hîp ®ång, c¸c bªn cã nghÜa vô thùc hiÖn hîp ®ång. 3.2 Quy tr×nh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. Quy tr×nh xuÊt khÈu hµng ho¸ ®îc biÓu diÔn qua s¬ ®å sau: 5
 7. Quy tr×nh nhËp khÈu hµng ho¸ ®îc biÓu diÔn qua s¬ ®å sau: 6
 8. NÕu nhËp khÈu uû th¸c thØ tõ bíc thñ tôc h¶i quan ta thªm bíc: 4. Vai trß xuÊt nhËp khÈu trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ë níc ta. XuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ lµ mét ho¹t ®éng n»m trong lÜnh vùc ph©n phèi vµ lu th«ng hµng ho¸ cña mét qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng nh»m môc ®Ých liªn kÕt s¶n xuÊt víi tiªu dïng cña níc nµy víi níc kh¸c. Ho¹t ®éng ®ã kh«ng chØ diÔn ra gi÷a c¸c c¸ thÓ riªng biÖt mµ lµ cã sù tham gia cña toµn bé hÖ thèng kinh tÕ víi sù ®iÒu hµnh cña Nhµ níc. ChÝnh v× vËy, xuÊt nhËp khÈu cã vai trß to lín trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña mçi quèc gia. NÒn s¶n xuÊt x· héi mét níc ph¸t triÓn nh thÕ nµo phô thuéc rÊt lín vµo lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh nµy. Th«ng qua xuÊt nhËp khÈu cã thÓ lµm t¨ng ngo¹i tÖ thu ®îc, c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n, t¨ng thu cho ng©n s¸ch nhµ níc, kÝch thÝch ®æi míi c«ng nghÖ, tiÕp cËn ®îc ph¬ng thøc qu¶n lý vµ kinh doanh míi, c¶i biÕn c¬ cÊu kinh tÕ, t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm, t¹o sù c¹nh tranh cña hµng ho¸ néi vµ ngo¹i, n©ng cao møc sèng cña ngêi d©n. §èi víi nh÷ng níc mµ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cßn thÊp nh níc ta, nh÷ng nh©n tè tiÒm n¨ng : tµi nguyªn thiªn nhiªn, lao ®éng. Nh÷ng yÕu tè thiÕu hôt : vèn, kü thuËt, thÞ trêng vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý. ChiÕn lîc xuÊt nhËp khÈu cã vai trß quan träng ®èi víi níc ta, ®Æc biÖt trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ hiÖn nay. VÒ thùc chÊt chiÕn lîc nµy lµ gi¶i ph¸p më cöa nÒn kinh tÕ nh»m tranh thñ vèn vµ kü thuËt cña níc ngoµi, kÕt hîp chóng víi tiÒm n¨ng trong níc vÒ lao ®éng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Ó t¹o ra sù t¨ng trëng m¹nh cho nÒn kinh tÕ gãp phÇn rót ng¾n kho¶ng c¸ch chªnh lÖch víi c¸c níc giµu. Víi ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña §¶ng, chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i nãi chung vµ th¬ng m¹i nãi riªng ph¶i ®îc coi lµ mét chÝnh s¸ch c¬ cÊu cã tÇm quan träng chiÕn lîc 7
 9. nh»m phôc vô qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. ChÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu ph¶i tranh thñ ®îc tíi møc cao nhÊt nguån vèn kü thuËt, c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña níc ngoµi nh»m thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. I. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. 1. Quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶. 1.1. HiÖu qu¶ kinh doanh Khi ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò hiÖu qu¶ cã thÓ ®øng trªn nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau ®Ó xem xÐt. NÕu xÐt theo hiÖu qu¶ cuèi cïng th× hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ hiÖu sè gi÷a kÕt qu¶ thu vÒ vµ chi phÝ bá ra ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®ã, trong ®ã kÕt qu¶ chØ ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh tÕ thu ®îc nh doanh thu b¸n hµng. §øng trªn gãc ®é nµy th× ph¹m trï hiÖu qu¶ ®ång nhÊt víi ph¹m trï lîi nhuËn. HiÖu qu¶ kinh doanh cao hay thÊp tuú thuéc vµo tr×nh ®é tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý trong c¸c doanh nghiÖp. NÕu ®øng trªn gãc ®é yÕu tè riªng lÎ ®Ó xem xÐt th× hiÖu qu¶ thÓ hiÖn tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng sö dông c¸c yÕu tè ®ã trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh, nã ph¶n ¶nh kÕt qu¶ kinh tÕ thu ®îc tõ viÖc sö dông c¸c yÕu tè tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ChØ tiªu hiÖu qu¶ lµ mét chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c yÕu tè tham gia qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh ®ång thêi lµ ph¹m trï kinh tÕ g¾n liÒn víi s¶n xuÊt hµng ho¸, ph¶n ¸nh tr×nh ®é cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸, s¶n xuÊt hµng ho¸ cã ph¸t triÓn hay kh«ng lµ do hiÖu qu¶ ®¹t ®îc cao hay thÊp, chØ tiªu hiÖu qu¶ ph¶n ¸nh c¶ vÒ mÆt ®Þnh lîng vµ c¶ vÒ mÆt ®Þnh tÝnh. VÒ mÆt ®Þnh lîng, hiÖu qu¶ kinh tÕ cña s¶n xuÊt kinh doanh ph¶n ¸nh mèi t- ¬ng quan gi÷a kÕt qu¶ thu ®îc vµ chi phÝ bá ra. VÒ mÆt ®Þnh tÝnh, nã ph¶n ¸nh ¶nh hëng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®èi víi viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng yªu cÇu vµ môc tiªu kinh tÕ, nh÷ng môc tiªu vµ yªu cÇu chÝnh trÞ - x· héi. Khi ®øng trªn ph¹m vi kh¸c nhau ®Ó xem xÐt vÊn ®Ò hiÖu qu¶ th× cã thÓ chia hiÖu qu¶ ra nhiÒu lo¹i kh¸c nhau: - NÕu ®øng trªn ph¹m vi toµn x· héi vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n ®Ó xem xÐt th× ph¹m vi hiÖu qu¶ sÏ lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi vµ hiÖu qu¶ chÝnh trÞ. C¶ hai hiÖu qu¶ nµy ®Òu cã vÞ trÝ quan träng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Êt níc. Trong thêi kú bao cÊp níc ta qu¸ coi träng hai hiÖu qu¶ nµy trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay thùc hiÖn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc bªn c¹nh viÖc b¶o ®¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ, hiÖu qu¶ kinh doanh cÇn ph¶i chó ý ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi vµ hiÖu qu¶ chÝnh trÞ. §èi víi c¸c níc t b¶n chñ nghÜa, c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng ®Òu nh»m môc ®Ých hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ kinh doanh, cßn mét sè doanh nghiÖp nhµ níc nh»m thùc hiÖn mét sè chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. - NÕu ®øng trªn ph¹m vi tõng yÕu tè, tõng doanh nghiÖp riªng lÎ th× cã ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh doanh. HiÖu qu¶ kinh tÕ lµ nh÷ng lîi Ých kinh tÕ ®¹t ®îc sau khi bï ®¾p c¸c kho¶n chi vÒ lao ®éng x· héi. HiÖu qu¶ kinh tÕ ®îc x¸c ®Þnh th«ng qua so s¸nh gi÷a c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh víi chi phÝ bá ra. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh nh÷ng lîi Ých ®¹t ®îc tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ hiÖu qu¶ lao ®éng x· héi ®îc x¸c ®Þnh b»ng viÖc so s¸nh gi÷a lîng lao ®éng h÷u Ých cuèi cïng thu ®îc víi hao phÝ lao ®éng x· héi. 8
 10. Nh vËy ®øng trªn c¸c khÝa c¹nh kh¸c nhau ngêi ta cã thÓ cã quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ kh¸c nhau. Tuy nhiªn trong lÜnh vùc qu¶n lý khi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò hiÖu qu¶ cÇn ph¶i kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých tríc m¾t víi lîi Ých l©u dµi, gi÷a lîi Ých trung ¬ng víi lîi Ých ®Þa ph¬ng, gi÷a lîi Ých c¸ nh©n, lîi Ých tËp thÓ víi lîi Ých quèc gia. 1.2. HiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. HiÖn nay ë níc ta kinh doanh th¬ng m¹i quèc tÕ cã vai trß ngµy cµng quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. V× vËy, NghÞ QuyÕt §¹i héi §¶ng lÇn thø VIII nhÊn m¹nh:" Më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi ngo¹i. Më réng thÞ trêng xuÊt nhËp khÈu, t¨ng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng ®· qua chÕ biÕn s©u, t¨ng søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ vµ dÞch vô..."( V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng VIII- Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ Quèc gia - 1996) V× vËy, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh th¬ng m¹i quèc tÕ lµ mét nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Ó tham gia ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, th©m nhËp thÞ trêng níc ngoµi. N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹I quèc tÕ cßn lµ yªu cÇu tÊt yÕu cña viÖc thùc hiÖn quy luËt tiÕt kiÖm. Kinh doanh th¬ng m¹i quèc tÕ chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong t¸i s¶n xuÊt x· héi. Khi s¶n xuÊt c¸c hµng ho¸ ®Ó xuÊt khÈu, c¸c quèc gia bá ra nh÷ng chi phÝ nhÊt ®Þnh. C¸c tû lÖ trao ®æi ( mua b¸n ) ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së gi¸ c¶ quèc tÕ. Møc gi¸ vµ t¬ng quan cña nã kh¸c víi gi¸ trong néi bé cña níc xuÊt khÈu. MÆt kh¸c, s¶n phÈm nhËp khÈu tham gia vµo lu th«ng hµng ho¸ trong níc vµ tham gia vµo qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi, thùc tÕ kh«ng t¸i s¶n xuÊt t¹i níc ®ã. Kinh doanh th¬ng m¹i quèc tÕ th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu ®em l¹i cho nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung b»ng c¸ch lµm ®a d¹ng ho¸ hoÆc lµm t¨ng khèi lîng gi¸ trÞ sö dông cho nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ mÆt kh¸c lµm t¨ng thu nhËp quèc d©n nhê tranh thñ ®îc lîi thÕ so s¸nh trong trao ®æi ®èi víi níc ngoµi, t¹o thªm tÝch luü cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt trong níc, gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n trong níc. Víi ®Æc thï cña kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, ho¹t ®éng kinh doanh nµy phô thuéc rÊt nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, m«i trêng v¨n ho¸ cña c¸c t¸c nh©n níc ngoµi. V× vËy, khi thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh nµy cÇn ph¶i xem xÐt tæng quan c¸c t¸c nh©n ¶nh hëng ®Õn nã ®Ó cã c¸c ph¬ng ph¸p lµm viÖc vµ gi¶i quyÕt c«ng viÖc tèi u, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh nµy ngµy cµng ph¸t triÓn phï hîp víi xu thÕ chung cña thêi ®¹i vµ ®Þnh h íng cña §¶ng vµ Nhµ níc ta. XÐt vÒ mÆt lý luËn, néi dung c¬ b¶n cña hiÖu qu¶ kinh tÕ trong kinh doanh th¬ng m¹i quèc tÕ lµ gãp phÇn ®¾c lùc thóc ®Èy nhanh n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ t¨ng thu nhËp quèc d©n cã thÓ sö dông, qua ®ã t¹o thªm nguån tÝch lòy cho s¶n xuÊt vµ n©ng cao møc sèng trong níc. 2. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ 2.1 C¸c quan ®iÓm c¬ b¶n trong viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp cã liªn quan ®Õn nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau, do ®ã khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cÇn qu¸n triÖt nh÷ng quan ®iÓm sau: - B¶o ®¶m thèng nhÊt gi÷a nhiÖm vô chÝnh trÞ vµ nhiÖm vô kinh doanh trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®Æc ®iÓm cña níc ta lµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cho nªn ®ßi hái viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶i xuÊt ph¸t tõ môc tiªu chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña §¶ng vµ Nhµ níc. Nã thÓ hiÖn tríc hÕt c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ 9
 11. doanh nghiÖp nhµ níc ph¶i thùc hiÖn c¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh hoÆc c¸c ®¬n hµng nhµ níc giao hoÆc c¸c hîp ®ång kinh tÕ nhµ níc ký kÕt víi c¸c doanh nghiÖp v× ®ã lµ nhu cÇu, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn c©n ®èi nÒn kinh tÕ quèc d©n, nÒn kinh tÕ hµng ho¸. Nh÷ng nhiÖm vô kinh tÕ vµ chÝnh trÞ nhµ níc giao cho doanh nghiÖp ®ßi hái doanh nghiÖp tríc hÕt viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i híng tíi ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ, cña thÞ trêng trong níc, lîi Ých quèc gia. - B¶o ®¶m sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých c¸ nh©n, lîi Ých tËp thÓ víi lîi Ých x· héi Quan ®iÓm nµy ®ßi hái viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. tríc hÕt nh»m ®¸p øng b¶o ®¶m lîi Ých c¸ nh©n, tËp thÓ ngêi lao ®éng nhng còng kh«ng ph¶i v× thÕ mµ g©y tæn th¬ng ®Õn lîi Ých quèc gia mµ cÇn ph¶i g¾n chÆt lîi Ých quèc gia khi n©ng cao lîi Ých c¸ nh©n, lîi Ých tËp thÓ. §ång thêi còng kh«ng v× lîi Ých x· héi mµ lµm tæn th¬ng ®Õn lîi Ých tËp thÓ, lîi Ých c¸ nh©n ngêi lao ®éng. - B¶o ®¶m tÝnh toµn diÖn vµ hÖ thèng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh Quan ®iÓm nµy ®ßi hái viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cÇn ph¶i xuÊt ph¸t vµ b¶o ®¶m yªu cÇu n©ng cao hiÖu qu¶ cña nÒn s¶n xuÊt cña ngµnh, cña ®Þa ph¬ng vµ c¬ së. Trong tõng ®¬n vÞ c¬ së khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cÇn ph¶i xem xÐt ®Çy ®ñ c¸c mèi quan hÖ qua l¹i, t¸c ®éng cña c¸c tæ chøc , lÜnh vùc trong mét hÖ thèng theo nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh. - B¶o ®¶m tÝnh thùc tiÔn trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Quan ®iÓm nµy ®ßi hái khi ®¸nh gi¸ vµ x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu, biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cÇn ph¶i xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi cña ngµnh, cña ®Þa ph¬ng vµ nh÷ng kh¶ n¨ng thùc tÕ cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. Cã nh vËy c¸c chØ tiªu n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh mµ doanh nghiÖp ®Ò ra míi cã c¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn ®Ó thùc hiÖn. - Ph¶i c¨n cø vµo kÕt qu¶ cuèi cïng c¶ vÒ gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh. Quan ®iÓm nµy ®ßi hái khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh mét mÆt cÇn ph¶i c¨n cø vµo sè lîng s¶n phÈm ®· tiªu thô, mÆt kh¸c ph¶i c¨n cø vµo sè lîng s¶n phÈm ®· s¶n xuÊt ra, sè lîng s¶n phÈm dë dang, b¸n thµnh phÈm ®Ó x¸c ®Þnh chØ tiªu hiÖu qu¶ vÒ mÆt hiÖn vËt. 2.2 C¸c mèi quan hÖ kinh tÕ chñ yÕu cÇn ph¶i gi¶i quyÕt khi n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ kinh tÕ lµ mét chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp, cã liªn quan ®Õn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp do ®ã chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ chñ yÕu sau ®©y: - Mèi quan hÖ gi÷a c¸c hµng ho¸ tiªu thô trªn thÞ trêng víi hµng ho¸ s¶n xuÊt ra vµ tæng s¶n lîng.Trong ®ã ph¶i t¨ng tèc ®é tiªu thô hµng ho¸ trªn thÞ trêng, gi¶m hµng ho¸ tån kho, b¸n thµnh phÈm, s¶n phÈm dë dang. - Mèi quan hÖ gi÷a tèc ®é t¨ng kÕt qu¶ lao ®éng sèng vµ chi phÝ chi ra ®Óduy tr× vµ ph¸t triÓn søc lao ®éng.Trong ®ã tèc ®é t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng ph¶i nhanh h¬n tèc ®é t¨ng l¬ng b×nh qu©n vµ t¨ng tiÒn c«ng lao ®éng. - Mèi quan hÖ gi÷a tèc ®é t¨ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ t¨ng c¸c nguån chi phÝ ®Ó ®¹t kÕt qu¶ ®ã. Trong ®ã t¨ng kÕt qu¶ ph¶i nhanh h¬n t¨ng chi phÝ. - Mèi quan hÖ gi÷a kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ t¨ng chi phÝ sö dông tµi s¶n lu ®éng 10
 12. ®Ó ®¹t kÕt qu¶ ®ã. Trong ®ã tèc ®é t¨ng kÕt qu¶ nhanh h¬n chi phÝ tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó ®¹t kÕt qu¶ ®ã. - Mèi quan hÖ gi÷a t¨ng vèn ®Çu t vµ t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt míi.Trong ®ã tèc ®é t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt míi nhanh h¬n tèc ®é t¨ng vèn ®Çu t ®Ó ®¹t t¨ng n¨ng lùc míi. 3. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Khi xem xÐt hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i dùa vµo hÖ thèng tiªu chuÈn sau: - Doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng nhng ph¶i tu©n thñ sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc. - Ph¶i kÕt hîp hµi hoµ ba lîi Ých kinh tÕ: c¸ nh©n, tËp thÓ, nhµ níc. TuyÖt ®èi kh«ng v× lîi Ých c¸ nh©n lµm tæn h¹i lîi Ých tËp thÓ. - Lîi nhuËn doanh nghiÖp kiÕm ®îc ph¶i dùa trªn c¬ së vËn dông linh ho¹t, s¸ng t¹o c¸c quy luËt cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. - Møc thu nhËp thuÇn tuý cña doanh nghiÖp trªn lao ®éng ph¶i thêng xuyªn t¨ng lªn. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ngêi ta thêng dùa vµo nhãm chØ tiªu sau: ChØ tiªu C«ng thøc x¸c ®Þnh *Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng - N¨ng xuÊt lao ®éng Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu trong kú Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n trong kú - KÕt qu¶ s¶n xuÊt trªn mét ®ång chi phÝ tiÒn l Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu trong kú ¬ng Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n trong kú - Lîi nhuËn b×nh qu©n tÝnh cho mét lao ®éng Lîi nhuËn trong kú Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n trong kú *Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh - Søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu trong kú Sè d b×nh qu©n vèn cè ®Þnh trong kú - Søc sinh lîi cña vèn cè ®Þnh Lîi nhuËn trong kú Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú HiÖu suÊt sö dông thêi gian lµm viÖc cña m¸y Thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña MMTB mãc thiÕt bÞ Thêi gian lµm viÖc theo thiÕt kÕ * Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vènlu ®éng - Søc s¶n xuÊt cña vèn lu ®éng Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu trong kú Vèn lu ®éng b×nh qu©n trong kú - Søc sinh lîi cña vèn lu ®éng Lîi nhuËn trong kú Vèn lu ®éng b×nh qu©n trong kú - Sè ngµy lu©n chuyÓn b×nh qu©n 1 vßng quay 365 ngµy Sè vßng quay vèn lu ®éng - HÖ sè ®¶m nhiÖm cña vèn lu ®éng Vèn lu ®éng b×nh qu©n trong kú Doanh thu tiªu thô ( trõ thuÕ ) 11
 13. * Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ tæng hîp - Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu trªn tæng chi phÝ Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu trong kú s¶n xuÊt vµ tiªu thô Tæng chi phÝ s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong kú - Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu trªn mét ®ång Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu trong kú vèn s¶n xuÊt Vèn kinh doanh b×nh qu©n trong kú - Doanh lîi theo chi phÝ Lîi nhuËn trong kú Tæng chi phÝ tiªu thô vµ s¶n xuÊt trong kú - Doanh lîi theo vèn s¶n xuÊt Lîi nhuËn trong kú Vèn kinh doanh b×nh qu©n trong kú - Doanh lîi kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu thuÇn Lîi nhuËn trong kú Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu thuÇn C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông c¸c yÕu tè riªng lÎ ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông tõng yÕu tè tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, c¸c chØ tiªu nµy cµng lín ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông c¸c yÕu tè cµng cao, ®ång thêi nã còng ph¶n ¸nh mét khÝa c¹nh nµo ®ã hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. III. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ xuÊt nhËp khÈu . A. C¸c yÕu tè bªn ngoµi doanh nghiÖp. Mçi mét chñ thÓ ho¹t ®éng trong x· héi ®Òu chÞu sù chi phèi nhÊt ®Þnh c¸c m«i trêng bao quanh nã. §ã lµ tæng hîp c¸c yÕu tè cã t¸c ®éng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp qua l¹i lÉn nhau. ChÝnh nh÷ng nh©n tè nµy quy ®Þnh xu híng vµ tr¹ng th¸i hµnh ®éng cña chñ thÓ. Trong kinh doanh th¬ng m¹i quèc tÕ, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ph¶i chÞu sù chi phèi cña c¸c nh©n tè bªn trong lÉn bªn ngoµi níc. C¸c nh©n tè nµy thêng xuyªn biÕn ®æi, vµ v× vËy lµm cho hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng phøc t¹p h¬n. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®ßi hái c¸c nhµ kinh doanh ph¶i n¾m b¾t vµ ph©n tÝch ®îc ¶nh hëng cña tõng nh©n tè c¸ biÖt t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú cô thÓ. 1. Nh©n tè kinh tÕ - x· héi trong níc. Nh©n tè kinh tÕ - x· héi trong níc cã ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ë ®©y bao gåm tr¹ng th¸i cña nÒn kinh tÕ trong níc vµ c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ níc. 1.1 Tr¹ng th¸i cña nÒn kinh tÕ trong níc. a. Dung lîng s¶n xuÊt Dung lîng s¶n xuÊt thÓ hiÖn sè lîng ®Çu mèi tham gia vµo s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vµ víi sè lîng s¶n xuÊt lín th× nã sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp xuÊt khÈu trong c«ng t¸c t¹o nguån hµng, song còng trong thuËn lîi ®ã,doanh nghiÖp cã thÓ ph¶i ®- ¬ng ®Çu víi tÝnh c¹nh tranh cao h¬n trong viÖc t×m b¹n hµng xuÊt khÈu vµ nguy c¬ ph¸ gi¸ hµng ho¸ b¸n ra thÞ trêng thÕ giíi. b.T×nh h×nh nh©n lùc. Mét níc cã nguån nh©n lùc dåi dµo lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c doanh nghiÖp trong n íc xóc tiÕn xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng cã sö dông søc lao ®éng. VÒ mÆt ng¾n h¹n, nguån nh©n lùc ®îc xem nh lµ kh«ng biÕn ®æi, v× vËy chóng Ýt t¸c ®éng tíi sù biÕn ®éng cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Níc ta nguån nh©n lùc dåi dµo, gi¸ nh©n c«ng rÎ lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm sö dông nhiÒu lao ®éng nh hµng thñ c«ng mü nghÖ, may mÆc ... vµ nhËp 12
 14. khÈu thiÕt bÞ, m¸y mãc kü thuËt, c«ng nghÖ tiªn tiÕn... c. Nh©n tè c«ng nghÖ. Ngµy nay, khoa häc c«ng nghÖ t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ x· héi vµ mang l¹i nhiÒu lîi Ých, trong xuÊt nhËp khÈu nã còng mang l¹i hiÖu qu¶ cao. Nhê sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng bu chÝnh viÔn th«ng,c¸c doanh nghiÖp ngo¹i th¬ng cã thÓ ®µm tho¹i trùc tiÕp víi kh¸ch hµng qua telex, fax, ®iÖn tÝn... gi¶m bít nh÷ng chi phÝ ®i l¹i, xóc tiÕn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Gióp c¸c nhµ kinh doanh n¾m b¾t c¸c th«ng tin vÒ diÔn biÕn thÞ trêng mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi. Bªn c¹nh ®ã, nhê cã xuÊt nhËp khÈu mµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®îc tiÕp xóc víi c¸c thµnh tùu c«ng nghÖ tiªn tiÕn trªn thÕ giíi, thay thÕ, ®æi míi c«ng nghÖ trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Khoa häc c«ng nghÖ cßn t¸c ®éng tíi c¸c lÜnh vùc nh vËn t¶i hµng ho¸, c¸c kü nghÖ nghiÖp vô trong ng©n hµng... §ã còng chÝnh lµ c¸c yÕu tè t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. d. C¬ së h¹ tÇng. C¬ së h¹ tÇng tèt lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu nh»m gãp phÇn thóc®Èy ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. C¬ së h¹ tÇng bao gåm: ®êng x¸, bÕn b·i, hÖ thèng vËn t¶i, hÖ thèng th«ng tin, hÖ thèng ng©n hµng... cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. NÕu c¸c ho¹t ®éng nµy lµ hiÖn ®¹i sÏ thóc ®Èy hiÖu qu¶ xuÊt nhËp khÈu, ngîc l¹i nã sÏ k×m h·m tiÕn tr×nh xuÊt nhËp khÈu. 1.2 C¸c chÝnh s¸ch vµ quy ®Þnh cña Nhµ níc. Th«ng qua viÖc ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch vµ quy ®Þnh, Nhµ níc thiÕt lËp m«i trêng ph¸p lý nh»m ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nªn nã cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Chóng ta cã thÓ xem xÐt t¸c ®éng cña c¸c chÝnh s¸ch ®ã díi c¸c khÝa c¹nh sau. a. Tû gi¸ hèi ®o¸i Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ quan hÖ so s¸nh tû lÖ gi÷a gi¸ trÞ cña hai ®ång tiÒn cña hai níc víi nhau. Tû gi¸ hèi ®o¸i vµ chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i lµ nh©n tè quan träng thùc hiÖn chiÕn l îc híng ngo¹i, ®Èy m¹nh xuÊt nhËp khÈu. Mét tû gi¸ hèi ®o¸i chÝnh thøc ®îc ®iÒu chØnh theo qu¸ tr×nh l¹m ph¸t cã liªn quan gäi lµ tû gi¸ hèi ®o¸i ®îc ®iÒu chØnh theo qu¸ tr×nh l¹m ph¸t cã liªn quan hay lµ tû gi¸ hèi ®o¸i ®îc ®iÒu chØnh theo qu¸ tr×nh l¹m ph¸t cã liªn quan hay lµ tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ. Trong quan hÖ bu«n b¸n ngo¹i th¬ng, tû gi¸ hèi ®o¸i cã vai trß quan träng, t¸c ®éng lín tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Tû gi¸ hèi ®o¸i t¨ng hay gi¶m sÏ lµm thay ®æi gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, ¶nh hëng tíi kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Cã thÓ ®a ra vÝ dô trong xuÊt khÈu nh: NÕu tû gi¸ hèi ®o¸i chÝnh thøc lµ kh«ng ®æi vµ tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ t¨ng lªn th× c¸c nhµ xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm s¬ chÕ, lµ ngêi b¸n theo møc gi¸ c¶ quèc tÕ n»m ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña hä sÏ bÞ thiÖt. Hä ph¶i chÞu chi phÝ cao h¬n do l¹m ph¸t trong níc. Hµng xuÊt khÈu trë nªn kÐm sinh lîi do ngo¹i tÖ thu ®îc ph¶i b¸n víi tû gi¸ hèi ®o¸i chÝnh thøc cè ®Þnh kh«ng ®îc t¨ng lªn ®Ó bï l¹i chi phÝ s¶n xuÊt cao h¬n. C¸c nhµ xu©t khÈu c¸c s¶n phÈm chÕ t¹o cã thÓ lµm t¨ng gi¸ c¶ xuÊt khÈu cña hä ®Ó bï ®¾p l¹i chi phÝ néi ®Þa cao h¬n, nhng kÕt qu¶ kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ trêng sÏ gi¶m. Hä chØ cã thÓ gi÷ nguyªn møc gi¸ tÝnh theo ngo¹i hèi vµ lîi nhuËn thÊp. NÕu t×nh tr¹ng ngîc l¹i lµ tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ gi¶m so víi tû gi¸ hèi ®o¸i chÝnh thøc, khi ®ã sÏ cã lîi cho c¸c nhµ xuÊt khÈu nhng l¹i bÊt lîi cho c¸c nhµ nhËp khÈu. b. ThuÕ quan vµ quota. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu chÞu ¶nh hëng trùc tiÕp cña 13
 15. thuÕ xuÊt nhËp khÈu vµ quota. ThuÕ xuÊt khÈu cã xu thÕ lµm gi¶m xuÊt khÈu vµ do ®ã lµm gi¶m nguån thu ngo¹i tÖ cña ®Êt níc. Tuy nhiªn, ®èi víi níc ta hiÖn nay, thùc hiÖn chñ tr¬ng khuyÕn khÝch xuÊt khÈu nªn hÇu hÕt c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu, ®Æc biÖt c¸c mÆt hµng n«ng s¶n, kh«ng ph¶i chÞu thuÕ xuÊt khÈu. ThuÕ nhËp khÈu cã xu thÕ lµm gi¶m nhËp khÈu vµ do ®ã lµm t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ cña ®Êt níc. HiÖn nay ë níc ta, rÊt nhiÒu mÆt hµng ph¶i chÞu thuÕ nhËp khÈu ®Ó h¹n chÕ nhËp khÈu nh»m b¶o vÖ c¸c ngµnh s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng ®ång nhÊt ë trong níc. Nhng b¾t ®Çu giai ®o¹n nµy, thùc hiÖn chñ tr¬ng héi nhËp víi thÕ giíi, tham gia vµo AFTA,níc ta ®ang tiÕn dÇn tíi viÖc xo¸ bá dÇn mét sè h×nh thøc b¶o hé b»ng thuÕ nhËp khÈu. Cßn quota lµ h×nh thøc h¹n chÕ vÒ sè lîng xuÊt nhËp khÈu, cã t¸c ®éng mét mÆt lµm gi¶m sè ®Çu mèi tham gia xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, mÆt kh¸c t¹o c¬ héi thuËn lîi cho nh÷ng ng êi xin ®îc quota xuÊt nhËp khÈu. c. C¸c chÝnh s¸ch kh¸c cña Nhµ níc. C¸c chÝnh s¸ch kh¸c cña Nhµ níc nh x©y dùng c¸c mÆt hµng chñ lùc, trùc tiÕp gia c«ng xuÊt khÈu, ®Çu t cho xuÊt nhËp khÈu, lËp c¸c khu chÕ xuÊt, c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông xuÊt nhËp khÈu ... còng gãp phÇn to lín t¸c ®éng tíi t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu cña mét quèc gia. Tuú theo møc ®é can thiÖp, tÝnh chÊt vµ ph¬ng ph¸p sö dông c¸c chÝnh s¸ch trªn mµ hiÖu qu¶ vµ møc ®é ¶nh hëng cña nã tíi lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu sÏ nh thÕ nµo. Bªn c¹nh c¸c chÝnh s¸ch trªn, nhãm c¸c chÝnh s¸ch hç trî mang tÝnh thÓ chÕ - tæ chøc, c¸c khung ph¸p lý vµ hÖ thèng hµnh chÝnh còng lµ mét trong c¸c nh©n tè t¸c ®éng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp. Nh÷ng thay ®æi c¬ b¶n trong qu¶n lý qu¸ tr×nh xuÊt nhËp khÈu cña Nhµ níc còng ¶nh h ëng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. §Æc biÖt lµ tõ khi ra ®êi NghÞ ®Þnh 57/1998N§-CP ngµy 31/7/1998 cña ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh th× quyÒn tù do kinh doanh cña th- ¬ng nh©n ®îc më réng t¹o ra mét bíc tiÕn míi, hä ®îc quyÒn kinh doanh tÊt c¶ nh÷ng g× mµ ph¸p luËt cho phÐp, t¹o ra mét m«i trêng kinh doanh lµnh m¹nh cho c¸c doanh nghiÖp. Thñ tôc xin phÐp ®¨ng ký kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn rµng buéc vÒ vèn, tiªu chuÈn, nghiÖp vô ... ®èi víi doanh nghiÖp ®· ®îc dì bá. Tõ khi thi hµnh nghÞ ®Þnh nµy ( 1/9/1998 ) níc ta ®· cã h¬n 30.000 doanh nghiÖp ®îc quyÒn tham gia kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, sù t¨ng lªn vÒ con sè nµy khã tr¸nh khái t×nh tr¹ng tranh mua, tranh b¸n, gi¸ c¶ c¹nh tranh, Ðp gi¸, d×m gi¸ , lµm cho nhiÒu doanh nghiÖp bíc ®Çu cha t×m ®îc lèi tho¸t nªn hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cßn thÊp. Nh÷ng thay ®æi vÒ thñ tôc th«ng quan xuÊt nhËp khÈu hµng hãa t¹i c¸c cöa khÈu, viÖc ¸p dông c¸c luËt thuÕ míi ®èi víi hµng hãa xuÊt nhËp khÈu còng ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh xuÊt nhËp khÈu. Nhµ níc lu«n lu«n t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó xóc tiÕn nhanh qu¸ tr×nh xuÊt nhËp khÈu nhng viÖc ¸p dông c¸c v¨n b¶n ®· ®îc ban hµnh xem ra vÉn cßn tån t¹i mét kho¶ng c¸ch kh¸ xa gi· v¨n b¶n vµ thùc tÕ, gi÷a nãi vµ lµm, nhiÒu khi vÉn cßn x¶y ra " cuéc chiÕn " gi÷a " luËt vµ lÖ ". 2. Nh©n tè tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ ®Þa lý. Nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng lµm c¬ së cho quèc gia x©y dùng c¬ cÊu ngµnh vµ vïng ®Ó xuÊt nhËp khÈu. Nã gãp phÇn ¶nh hëng ®Õn lo¹i hµng, quy m« hµng xuÊt nhËp khÈu cña quèc gia. VÞ trÝ ®Þa lý cã vai trß nh lµ nh©n tè tÝch cùc hoÆc tiªu cùc ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ còng nh xuÊt nhËp khÈu cña mét quèc gia. VÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi lµ ®iÒu kiÖn cho phÐp mét quèc gia tranh thñ ®îc ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, hoÆc thóc ®Èy xuÊt nhËp khÈu dÞch vô nh du lÞch, 14
 16. vËn t¶i, ng©n hµng... 3. ¶nh hëng cña t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi thÕ giíi. Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ th× phô thuéc gi÷a c¸c níc ngµy cµng t¨ng, v× vËy mµ mçi sù biÕn ®éng cña t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi ë níc ngoµi ®Òu cã nh÷ng ¶nh hëng nhÊt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng kinh tÕ trong níc. LÜnh vùc ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu lµ lÜnh vùc trùc tiÕp quan hÖ víi c¸c chñ thÓ ë níc ngoµi, chÞu sù chi phèi vµ t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè ë níc ngoµi nªn nã l¹i cµng rÊt nh¹y c¶m. BÊt kú mét sù thay ®æi nµo vÒ chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu, t×nh h×nh l¹m ph¸t, thÊt nghiÖp hay t¨ng trëng vµ suy tho¸i kinh tÕ... cña c¸c níc ®Òu ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ë níc ta. B. Nhãm nh©n tè thuéc b¶n th©n doanh nghiÖp. 1. Nh©n tè bé m¸y qu¶n lý hay tæ chøc hµnh chÝnh. Lµ sù t¸c ®éng trùc tiÕp cña c¸c cÊp l·nh ®¹o xuèng c¸n bé c«ng nh©n viªn nh»m môc ®Ých buéc ph¶i thùc hiÖn mét ho¹t ®éng. §Ó qu¶n lý tËp trung thèng nhÊt ph¶i sö dông ph¬ng ph¸p hµnh chÝnh. ViÖc thiÕt lËp c¬ cÊu tæ chøc cña bé m¸y doanh nghiÖp còng nh c¸ch thøc ®iÒu hµnh cña c¸c cÊp l·nh ®¹o lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh tÝnh hiÖu qu¶ trong kinh doanh. NÕu mét doanh nghiÖp cã c¬ cÊu tæ chøc hîp lý, c¸ch ®iÒu hµnh s¸ng suèt sÏ gãp phÇn thóc ®Èy hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, ngîc l¹i nÕu c¬ cÊu tæ chøc xÖch xo¹c, c¸ch ®iÒu hµnh kÐm cái sÏ dÉn ®Õn hiÖu qu¶ thÊp trong ho¹t ®éng kinh doanh. 2. Nh©n tè con ngêi. Con ngêi lu«n ®îc ®Æt ë vÞ trÝ trung t©m cña mäi ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ®Æc biÖt ph¶i nhÊn m¹nh ®Õn yÕu tè con ngêi bëi v× nã lµ chñ thÓ s¸ng t¹o vµ trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng ¶nh hëng cña nh©n tè nµy thÓ hiÖn qua hai chØ tiªu chñ yÕu nhÊt. §ã lµ tinh thÇn lµm viÖc vµ n¨ng lùc c«ng t¸c. Tinh thÇn lµm viÖc ®îc biÓu hiÖn bëi bÇu kh«ng khÝ trong doanh nghiÖp, t×nh ®oµn kÕt vµ ý chÝ phÊn ®Êu cho môc tiªu chung. N¨ng lùc cña nh©n viªn l¹i biÓu hiÖn qua kü n¨ng ®iÒu hµnh, c«ng t¸c nghiÖp vô cô thÓ vµ qua kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng. §Ó n©ng cao vai trß cña nh©n tè con ngêi, c¸c doanh nghiÖp mét mÆt ph¶i chó träng ®µo t¹o c¸n bé, c«ng nh©n viªn, båi dìng vµ n©ng cao nghiÖp vô cña hä, mÆt kh¸c, ph¶i quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn lîi Ých c¸ nh©n, bao gåm c¶ lîi Ých vËt chÊt lÉn lîi Ých tinh thÇn. 3. M¹ng líi kinh doanh cña doanh nghiÖp. KÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ngo¹i th¬ng phô thuéc rÊt lín vµo hÖ thèng m¹ng l¬Ý kinh doanh cña nã. Mét m¹ng líi kinh doanh réng lín, víi c¸c ®iÓm kinh doanh ®îc bè trÝ hîp lý lµ ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nh t¹o nguån hµng, vËn chuyÓn, lµm ®¹i lý xuÊt nhËp khÈu ... mét c¸ch thuËn tiÖn h¬n vµ do ®ã gãp phÇn n©ng cao h¬n hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. NÕu m¹ng líi kinh doanh lµ qu¸ thiÕu, hoÆc bè trÝ ë c¸c ®iÓm kh«ng hîp lý sÏ g©y c¶n trë cho ho¹t ®éng kinh doanh lµm triÖt tiªu tÝnh n¨ng ®éng vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng. 4. Kh¶ n¨ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp nh vèn cè ®Þnh bao gåm c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ chÕ biÕn, hÖ thèng kho hµng, hÖ thèng ph¬ng tiÖn vËn t¶i, c¸c ®iÓm thu mua hµng, c¸c ®¹i lý, chi nh¸nh vµ trang thiÕt bÞ cña nã cïng víi vèn lu ®éng lµ c¬ së cho ho¹t ®éng kinh doanh. C¸c kh¶ n¨ng nµy quy ®Þnh quy m«, tÝnh chÊt cña lÜnh vùc ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, vµ v× vËy còng gãp phÇn quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh. 15
 17. Ch¬ng II. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ë C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å. I. Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å. 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty XNK vµ t vÊn- dÞch vô §o ®¹c - B¶n ®å lµ doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc Tæng côc §Þa chÝnh ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ t vÊn dÞch vô ®o ®¹c - b¶n ®å. C«ng ty ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 109/1999/QC- §C ngµy 18 th¸ng 03 n¨m 1999 cña Tæng côc trëng Tæng côc §Þa chÝnh c¨n cø theo QuyÕt ®Þnh sè 1254/§MDM ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 1998 vµ QuyÕt ®Þnh sè 637/1998/Q§-§C ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 1998, QuyÕt ®Þnh sè 715/1998/Q§- §C ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 1998 cña Tæng côc trëng Tæng côc §Þa chÝnh vÒ viÖc s¸p nhËp Trung t©m T vÊn - DÞch vô thuéc C«ng ty §Þa chÝnh vµo C«ng ty XuÊt nhËp khÈu Tr¾c ®Þa - B¶n ®å vµ ®æi tªn C«ng ty XuÊt nhËp khÈu Tr¾c ®Þa - B¶n ®å thµnh C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T vÊn - DÞch vô §o ®¹c - B¶n ®å. TiÒn th©n cña C«ng ty lµ C«ng ty Kü thuËt Tr¾c ®Þa - B¶n ®å ®îc thµnh lËp n¨m 1989 theo quyÕt ®Þnh cña Côc trëng Côc §o ®¹c vµ B¶n ®å Nhµ níc víi chøc n¨ng nhËp khÈu c«ng nghÖ míi, ph¸t triÓn c«ng nghÖ ®Ó hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh ®o ®¹c - b¶n ®å. C«ng ty lµ ®¬n vÞ duy nhÊt cña ngµnh ®· ®îc Bé Th¬ng m¹i xÐt duyÖt vµ cÊp giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp. N¨m 1992 Côc §o ®¹c B¶n ®å Nhµ níc ®½ quyÕt ®Þnh thµnh lËp Liªn hiÖp Khoa häc S¶n xuÊt Tr¾c ®Þa - B¶n ®å dùa trªn c¬ së hîp nhÊt vµ tæ chøc l¹i Trung t©m Nghiªn cøu Khoa häc Tr¾c ®Þa- B¶n ®å vµ C«ng ty Kü thuËt Tr¾c ®Þa - B¶n ®å, trong ®ã C«ng ty Kü thuËt Tr¾c ®Þa - B¶n ®å ®îc chuyÓn thµnh C«ng ty XuÊt NhËp KhÈu Tr¾c ®Þa - B¶n ®å, mét doanh nghiÖp Nhµ níc ®¨ng ký ho¹t ®éng theo 388, thuéc Côc §o ®¹c B¶n ®å. N¨m 1994 khi Tæng côc §Þa chÝnh ®îc thµnh lËp, C«ng ty XuÊt NhËp KhÈu Tr¾c ®Þa B¶n ®å ®½ ®îc tæ chøc l¹i trªn c¬ së s¸p nhËp thªm C«ng ty ThiÕt bÞ vµ Dông cô §o ®¹c - B¶n ®å vµ lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng côc. N¨m 1999 lµ n¨m ®Çu tiªn c«ng ty thùc hiÖn nhiÖm vô theo quyÕt ®Þnh sè 715/1998/QC-§C ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 1998 cña Tæng côc Trëng Tæng côc §Þa chÝnh vÒ viÖc chuyÓn bé phËn kinh doanh vËt t - Trung t©m DÞch vô T vÊn thuéc c«ng ty §Þa ChÝnh vµo c«ng ty XNK Tr¾c ®Þa B¶n ®å vµ ®æi tªn thµnh c«ng ty XNK vµ T vÊn DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å. C«ng ty XNK vµ T vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å lµ doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc Tæng côc §Þa chÝnh, ho¹t ®éng trong ph¹m vi c¶ níc vµ níc ngoµi vÒ xuÊt nhËp khÈu vµ t vÊn dÞch vô §o ®¹c - B¶n ®å cã tªn giao dÞch ®èi ngo¹i lµ Import - Export and Consultancy - Service Company for Survice and Mapping. ViÕt t¾t lµ IMECOSUM Ngay tõ khi cßn lµ C«ng ty Kü thuËt Tr¾c ®Þa - B¶n ®å cho tíi nay C«ng ty ®½ thµnh c«ng trong viÖc nhËp khÈu, ph¸t triÓn, chuyÓn giao c«ng nghÖ, kiÓm ®Þnh vµ b¶o dìng hÇu hÕt c¸c thÓ lo¹i c«ng nghÖ míi cña ngµnh ®o ®¹c - b¶n ®å nh c«ng nghÖ GPS, ®o ®¹c ®iÖn tö tù ®éng vµ b¶n ®å sè, GIS, bay chôp vµ xö lý ¶nh m¸y bay, ®o vÏ ¶nh c«ng nghÖ sè, ®o ®¹c 16
 18. biÓn tù ®éng. HiÖn nay C«ng ty ®ang lµ ®¹i lý cung cÊp hµng cho hÇu hÕt c¸c nhµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ ®o ®¹c - b¶n ®å trªn thÕ giíi. §©y lµ mét lîi thÕ quan träng ®èi víi mét c«ng ty ®Ó b¶o ®¶m quyÒn lîi b¶o hµnh, söa ch÷a vµ ®µo t¹o sau cung cÊp hµng, cã lîi vÒ gi¸ c¶ vµ lu«n ®îc cËp nhËp th«ng tin vÒ c«ng nghÖ míi nhÊt cho ngµnh. 1.2.Chøc n¨ng, nhiÖm vô s¶n xuÊt cña c«ng ty - XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp c«ng nghÖ, thiÕt bÞ, vËt t vµ s¶n phÈm cña ngµnh ®o ®¹c- b¶n ®å. - DÞch vô chuyÓn giao c«ng nghÖ sö dông c¸c lo¹i thiÕt bÞ vµ vËt t kü thuËt cña ngµnh ®Þa chÝnh. - DÞch vô kiÓm ®Þnh, b¶o hµnh, söa ch÷a, b¶o dìng c¸c thiÕt bÞ ®o ®¹c - b¶n ®å. - S¶n xuÊt vµ l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ ®o ®¹c - b¶n ®å. 2. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt chñ yÕu. 2.1. §Æc ®iÓm vÒ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. 2.1.1 Chøc n¨ng - XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp c«ng nghÖ, thiÕt bÞ, vËt t vµ s¶n phÈm trong lÜnh vùc ®o ®¹c - b¶n ®å. - Cung cÊp c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ, vËt t kü thuËt, c«ng nghÖ vµ dÞch vô kü thuËt thuéc lÜnh vùc ®o ®¹c - b¶n ®å. - Cung cÊp dÞch vô t vÊn kü thuËt, kinh tÕ vµ qu¶n lý trong lÜnh vùc ®o ®¹c - b¶n ®å. - §¶m b¶o c¸c dÞch vô kiÓm ®Þnh, b¶o hµnh, b¶o dìng, söa ch÷a, l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ, vËt t kü thuËt ®o ®¹c - b¶n ®å. - Ph¸t hµnh c¸c lo¹i sæ s¸ch, biÓu mÉu, giÊy chøng nhËn phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai vµ ®o ®¹c - b¶n ®å. - Tæ chøc s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ, dông cô, phô tïng thay thÕ chuyªn ngµnh ®o ®¹c - b¶n ®å. S¶n xuÊt thö nghiÖm c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ míi, híng dÉn vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô cho ngµnh ®Þa chÝnh vµ thÞ trêng. - T vÊn vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn ngµnh ®Þa chÝnh. 2.1.2 NhiÖm vô -Tæ chøc giao dÞch nhËp khÈu trùc tiÕp, lµm ®¹i lý b¸n hµng vµ cung cÊp cho thÞ trêng trong níc c¸c lo¹i c«ng nghÖ, thiÕt bÞ ,vËt t vµ s¶n phÈm ®o ®¹c - b¶n ®å, bao gåm c¸c nhãm hµng: D©y chuyÒn c«ng nghÖ ®ång bé phôc vô s¶n xuÊt trong lÜnh vùc ®o ®¹c - b¶n ®å. C¸c thiÕt bÞ ®o ®¹c mÆt ®Êt, ®o ®¹c hµng kh«ng - vò trô, ®o ®¹c biÓn, phÇn cøng vµ phÇn mÒm xö lý sè liÖu, xö lý phim ¶nh vµ b¶n ®å, chÕ b¶n vµ in b¶n ®å. VËt t kü thuËt phôc vô ®o ®¹c, biªn tËp b¶n ®å, bay chôp ¶nh ®Þa h×nh, xö lý phim ¶nh hµng kh«ng - vò trô, chÕ b¶n vµ in b¶n ®å. C¸c s¶n phÈm ®o ®¹c - b¶n ®å bao gåm tµi liÖu vµ s¸ch b¸o kü thuËt chuyªn ngµnh, c¸c sè liÖu ®o ®¹c, c¸c thÓ lo¹i b¶n ®å, phim ¶nh hµng kh«ng - vò trô. - Tæ chøc xuÊt khÈu c¸c thÓ lo¹i hµng ho¸ sau: ThiÕt bÞ phÇn cøng, phÇn mÒm vµ phô tïng thay thÕ cña ngµnh s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam. 17
 19. Tµi liÖu vµ s¸ch b¸o kü thuËt chuyªn ngµnh. C¸c thÓ lo¹i th«ng tin ®Þa lý, b¶n ®å trong ph¹m vi ®îc phÐp. - Tæ chøc xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp hoÆc uû th¸c mét sè ngµnh hµng kh¸c ®îc c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc cho phÐp nh»m c©n ®èi ngo¹i tÖ gi÷a xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu. - Tæ chøc s¶n xuÊt thö nghiÖm c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ míi, híng dÉn vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ngµnh ®Þa chÝnh vµ nhu cÇu thÞ trêng. - Thùc hiÖn dÞch vô t vÊn kü thuËt, kinh tÕ vµ qu¶n lý trong lÜnh vùc ®o ®¹c - b¶n ®å bao gåm: LËp c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn thuéc lÜnh vùc ®o ®¹c - b¶n ®å. Kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, lËp luËn chøng kinh tÕ - kü thuËt cho c¸c c«ng tr×nh ®o ®¹c - b¶n ®å vµ hå s¬ ®Þa chÝnh. T vÊn vÒ gi¶i ph¸p c«ng nghÖ, gi¶i ph¸p kinh tÕ - kü thuËt, c¸c biÖn ph¸p ¸p dông tiÕn bé kü thuËt vµ thiÕt bÞ míi. T vÊn vÒ qu¶n lý dù ¸n, qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý s¶n xuÊt trong thùc hiÖn c¸c dù ¸n trong níc vµ níc ngoµi. Thùc hiÖn vµ chøng nhËn kiÓm ®Þnh ®Þnh kú c¸c lo¹i thiÕt bÞ ®ang sö dông theo quy ®Þnh kü thuËt. T vÊn vÒ nghiÖm thu kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn, c¸c c«ng tr×nh l¾p ®Æt d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ c¸c thiÕt bÞ lÎ. - T vÊn vµ thùc hiÖn dÞch vô vÒ giao ®Êt, c¸c chuyÓn dÞch cã liªn quan ®Õn quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n trªn ®Êt; vÒ khai th¸c c¸c thÓ lo¹i th«ng tin, t liÖu ®Êt ®ai vµ ®o ®¹c b¶n ®å. - Ph¸t hµnh c¸c lo¹i sæ s¸ch, biÓu mÉu, giÊy chøng nhËn phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai vµ ®o ®¹c b¶n ®å. - Tæ chøc c¸c dÞch vô chuyªn gia, triÓn l·m, héi th¶o c«ng nghÖ cho c¸c ngµnh §Þa chÝnh bao gåm: Giíi thiÖu vµ cung cÊp dÞch vô chuyªn gia trong vµ ngoµi níc, tæ chøc ho¹t ®éng cho c¸c chuyªn gia. Tæ chøc triÓn l·m, giíi thiÖu s¶n phÈm c«ng nghÖ míi. Tæ chøc c¸c héi th¶o, héi nghÞ giíi thiÖu c«ng nghÖ. - Tæ chøc b¶o hµnh sau cung cÊp hµng, b¶o dìng ®Þnh kú, söa ch÷a c¸c lo¹i thiÕt bÞ trong lÜnh vùc ®o ®¹c - b¶n ®å. - Tæ chøc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng sau: Dông cô ®o ®¹c vµ c¸c phô tïng thay thÕ. L¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ ®o ®¹c - b¶n ®å theo linh kiÖn cña níc ngoµi. C¸c s¶n phÈm phÇn mÒm. - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c dÞch vô vÒ ®o ®¹c - b¶n ®å. 2.1.3 §¸nh gi¸ chung Nh×n chung, víi sè lao ®éng chÝnh thøc C«ng ty cã mét m¹ng líi céng t¸c viªn ®«ng ®¶o, cã kh¶ n¨ng cung cÊp tÊt c¶ c¸c lo¹i c«ng nghÖ, thiÕt bÞ, vËt t kü thuËt cho ®o ®¹c b¶n ®å;chuyÓn giao c«ng nghÖ míi; ®µo t¹o c¸n bé kü thuËt; kiÓm ®Þnh b¶o dìng vµ söa ch÷a thiÕt bÞ sau cung cÊp. Kh¸ch hµng trong níc cña C«ng ty lµ c¸c ®¬n vÞ cña Tæng côc, c¸c së ®Þa chÝnh vµ hÇu hÕt c¸c ®¬n vÞ ®o ®¹c - b¶n ®å thuéc c¸c Bé Quèc phßng, Giao th«ng, X©y dùng, N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n v. v. Do ®Æc ®iÓm kh¸ch hµng nh vËy nªn nhiÖm vô kinh doanh cu¶ C«ng ty æn ®Þnh, thÞ trêng trong níc hÇu nh lµ thÞ trêng ®éc quyÒn. V× vËy, tÇm ho¹t ®éng cña C«ng 18
 20. ty réng, doanh sè t¨ng hµng n¨m ë møc æn ®Þnh, hiÖu qu¶ kinh doanh rÊt cao, thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®¶m b¶o ë møc ®é cao trong khu vùc s¶n xuÊt - kinh doanh. 2.2. §Æc ®iÓm vÒ c¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ Vèn cè ®Þnh : 326832187 VN§. Vèn lu ®éng : 6016478663 VN§. Gi¸ trÞ nhµ xëng : 4076309089 VN§. ThiÕt bÞ nhµ xëng : 3562329169 VN§. ThiÕt bÞ qu¶n lý : 513979920 VN§. Gi¸ trÞ trang thiÕt bÞ cña c«ng ty ë møc ®é hiÖn ®¹i, vÒ m¸y tÝnh phôc vô qu¶n lý ®îc n©ng cÊp vµ trang bÞ nh÷ng m¸y hiÖn ®¹i, c¸c phÇn mÒm øng dông ®îc n©ng cÊp kÞp thêi phôc vô cho c¸c nghiÖp vô cña C«ng ty.V× vËy, c¸c trang thiÕt bÞ t¬ng ®èi ®ång bé víi nhau vµ phôc vô hiÖu qu¶ cho c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tuy vËy kh«ng thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng trang thiÕt bÞ cña c«ng ty lµ hoµn toµn phï hîp víi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh v× trong thêi kú nµy C«ng ty®ang gÆp nhiÒu vÊn ®Ò trong kinh doanh. Kinh doanh gi¶m sót nªn C«ng tyquyÕt ®Þnh tËp trung vµo Trung t©m kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, nhng ë ®©y m¸y mãc thiÕt bÞ mua vÒ l¹I ®Ó cho Trung t©m Söa ch÷a, B¶o dìng m¸y. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi c«ng ty cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vÒ mét sè m¸y ®o ®¹c cßn l¹c hËu kh«ng ®¸p øng tèt nhu cÇu.Tõ mét sè nÐt trªn cho thÊy sù cÇn thiÕt cña viÖc hoµn thiÖn c¬ cÊu trang thiÕt bÞ cña c«ng ty nh»m ®¶m b¶o viÖc phôc vô tèt nhÊt cho nhu cÇu cña thÞ trêng. 2.3. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng. C«ng ty gåm cã 82 ngêi trong ®ã cã 5 ngêi lµm viÖc t¹i Chi nh¸nh cña c«ng ty ë TP.Hå ChÝ Minh vµ 77 ngêi lµm viÖc t¹i Hµ Néi. Toµn bé nh©n sù cña c«ng ty ®îc ph©n c«ng lµm viÖc t¹i 5 bé phËn cô thÓ: B¶ng 01 C¬ cÊu lao ®éng C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ T vÊn - DÞch vô §o ®¹c B¶n ®å §¬n vÞ tÝnh: ngêi Tr×nh ®é Trªn §¹i Trung cÊp C«ng Tæng §H häc nh©n L¸i xe Céng Nh©n viªn 1 L·nh ®¹o C«ng ty 1 2 3 2 Phßng Tæ chøc-Hµnh chÝnh 3 3 8 1 15 3 Phßng kÕ ho¹ch-Tµi vô 2 3 2 7 4 Trung t©m Kinh doanh XNK ' Phßng KD ThiÕt bÞ vµ S¶n 8 2 3 1 phÈm ' Phßng KD VËt t 4 2 4 1 25 5 Trung t©m T vÊn- DÞch vô ' Phßng T vÊn §§-B§ 1 4 2 5 18 ' Phßng Ph¸t triÓn C«ngnghÖ 3 1 2 6 Trung t©m Söa ch÷a, B¶o d- ìng vµ S¶n xuÊt thiÕt bÞ 'XëngKiÓm ®Þnh, Söa ch÷a, 2 4 3 14 B¶o dìng ThiÕt bÞ 2 3 ' Xëng S¶n xuÊt ThiÕt bÞ 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản