Đề tài " Nêu những chuẩn mực đạo đức cơ bảncủa con người Việt nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh và những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng hiện nay"

Chia sẻ: bangdang91

Người Việt Nam ngay từ nhỏ đã được dạy dỗ theo các chuẩn mực đạo đức của dân tộc và đạo Khổng trong đó chú trọng việc tu thân dưỡng tính, lấy chữ nhân làm trọng, kính trên nhường dưới, luôn rèn luyện để cống hiến thật nhiều cho đất nước và chăm lo cho gia đình. Đến thời hiện đại chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng các quan điểm đạo đức xưa lên một tầm cao mới. Người cho rằng, đạo đức có vai trò hết sức quan trọng đối với hành vi của con người: đạo đức tốt thì hợp với quy luật...

Nội dung Text: Đề tài " Nêu những chuẩn mực đạo đức cơ bảncủa con người Việt nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh và những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng hiện nay"

Bài thảo luận số 3
Đề tài: Nêu những chuẩn mực đạo đức cơ bảncủa con người Việt
nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh và những nguyên tắc xây dựng đạo
đức cách mạng hiện nay.
Bài làm
Người Việt Nam ngay từ nhỏ đã được dạy dỗ theo các chuẩn mực
đạo đức của dân tộc và đạo Khổng trong đó chú trọng việc tu thân dưỡng
tính, lấy chữ nhân làm trọng, kính trên nhường dưới, luôn rèn luyện để
cống hiến thật nhiều cho đất nước và chăm lo cho gia đình. Đến thời hiện
đại chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng các quan điểm đạo đức xưa lên một
tầm cao mới. Người cho rằng, đạo đức có vai trò hết sức quan trọng đối
với hành vi của con người: đạo đức tốt thì hợp với quy luật phát triển cụa
tự nhiên và xã hội, đạo đức không tốt ắt hẳn sẽ trái với quy luật. Đạo đức
không phải từ trên trời rơi xuống mà do con người tích cực bền bỉ rèn
luyện mà nên.
Theo Hồ Chí Minh có thể khái quát những chuẩn mực đạo đức của
con người Việt Namtrong thời đại mới như sau: trước hết trung với nước,
hiếu với dânlà phẩm chất hàng đầu, quan trọng nhất,bao trùm nhất.
“ Trung”,“hiếu” là đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam và
phương Đông. Nó vốn là những khía niệm đạo đức cũ chứa đựng nội
dung hạn hẹp “ trung với vua, hiếu với cha mẹ” phản ánh bổn phận và
trách nhiệm của dân đối với vua, con đối với cha mẹ. Kế thừa và phát
triển quan điểm đạo đức xưa, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa vào đó một
nội dung mới mang tính cách mạng, “trung với nước, hiếu với dân”.
Trung với nước là trung thành vô hạn với sự nghiệp dựng nước, giữ
nước và phát triển đất nước, làm cho đất nước “ sánh vai với các cường
quốc năm châu”. Nước là của dân, dân là chủ đất nước, trung với nước là


1
trung với dân, vì lợi ích nhân dân bao nhiêu quyền hạn đều của dân, bao
nhiêu lợi ích đều vì dân.
Hiếu với dân nghĩa là cán bộ Đảng, cán bộ nhà nước “vừa là người
lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của dân”.
Trung với nước, hiếu với dân là phẩm chất hàng đầu của đạo đức
cách mạng. Người dạy rằng: đối với mỗi cán bộ, Đảng viên phải “tuyệt
đối trung thành với Đảng, với nhân dân và hơn nữa phải tận trung với
nước tận hiếu với dân”.Trung với nước, hiếu với dân là phải gắn bó với
dân, gần dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc. Phải nắm vững dân tình, hiểu
rõ dân tâm, quan tâm cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, làm cho dân hiểu
rõ nghĩa vụ và quyền lợi của người làm chủ đất nước.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về “trung với nước, hiếu với dân” thể hiện
quan điểm của Người về mối quan hệ giữa nghĩa vụ mỗi cá nhân với
cộng đồng và đất nước.
Cần, kiệm, liêm, chính, trí công vô tư là nền tảng của đời sống mới
là phẩm chất trung tâm của đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí
Minh.
Bác quan niệm rằng đó là bốn đức tính của con người như:
Trời có bốn mùa,
Đất có bốn phương,
Người có bốn đức,
Thiếu một mùa thì không thành trời
Thiếu một phương thì không thành đất
Thiếu một đức thì không thành người.
Người giải thích cặn kẽ cụ thể nội dung từng khái niệm.
Cần là lao đọng cần cù, siêng năng, lao động có kế hoạch, sáng tạo,
có năng suất, không lười biếng, không dựa dẫm hay ỷ lại, lao động với

2
tinh thần tự lực cánh sinh. Phải thấy rõ “lao động là nghĩa vụ thiêng liêng,
là nguồng sáng, là nguồn hạnh phúc của mỗi chúng ta”.
Kiệm là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiến
của dân, của nước, của bản thân mình, tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ
“không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi, không phô trương…”có thể
nói cần kiệm là phẩm chất của mọi người lao động trong đời sống, trong
công tác.
Liêm là trong sạch, là “luôn tôn trọng, giữ gìn của công và của dân”,
“không xâm phạm một đồng xu hạt thóc của Nhà nước, của nhân dân”,
“không tham địa vị, không tham tiền tài…”.
Chính là ngay thẳng, là đứng đắn, là chính trực. Đối với mình không
tự cao tự đại. Đối với người không nịnh trên, khinh dưới, không dối trá,
lừa lọc, luôn giữ thái độ chân thành, khuôn tâm, đoàn kết. Đối với việc thì
để việc công lên trên, lên trước việc riêng, được giao nhiệm vụ gì thì
quyết tâm làm cho kỳ được “Việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm, việc ác dù
nhỏ mấy cũng tránh”.
Liêm, chính là phẩm chất của người cán bộ khi thi hành công vụ.
Chí công là rất mực công bằng, công tâm, vô tư, là không được có
lòng riêng, thiên tư, thiên vị “tư ân, tư huệ, tư thù, tư oán”, đêm lòng chí
côngvô tư đối với người với việc. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng có
nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”, “ lo trước thiên
hạ,vui thì vui sau thiên hạ”.Muốn chí công vô tư thì phải chiến thắng chủ
nghĩa cá nhân. Đây là chuẩn mực đạo đức của người lãnh đạo, người “giữ
cán cân công lý”, không được vì lòng riêng mà chà đạp lên pháp luật.
“Cần, kiệm, liêm, chính” có quan hệ chặt chẽ với nhau và với “chí
công vô tư”. Cần, kiệm, liêm, chính sẽ dẫn đến chí công vô tư. Ngược3
lại, đã một lòng vì nước, vì dân, vì Đảng thì nhất định sẽ thực hiện được
cần, kiệm, liêm, chính.
Yêu thương con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh xuất phát từ
truyền thống dân tộc, kết hợp với chủ nghĩa nhân văn của nhân loại, với
chủ nghĩa nhân đạo cộng sản. Hồ chí Minh coi yêu thương con người là
phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất, thể hiện mối quan hệ giữa cá nhân
trong quan hệ xã hội.
Tình yêu thương con người thể hiện, trước hết là tình thương yêu
với đại đa số nhân dân, những người lao đông bình thường trong xã hội,
những người nghèo khổ, bị áp bức bóc lột. yêu thương con người phải
làm mọi việc đẻ phát huy sưc mạnh của mỗi người, đoàn kết để phấn
đấu cho đạt mục tiêu “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học
hành”.Thương yêu con người phải tin vài con người. Với mình thì chặt
chẽ nghiêm khắc, với người khoan dung, độ lượng, rộng rãi, nâng con
người lên, kể cả với những con người lầm đường, lạc lối, mắc sai lầm,
khuyết điểm.
Yêu thương con người là giúp cho mọi người ngày càng tiến bộ, tốt
đẹp hơn. Vì vậy phải thực hiện phê bình, tự phê bình,chân thành giúp
nhau sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm để không ngừng tiến
bộ.Yêu thương con người là phai biết đấu tranh để giải phóng con người.
Đối với người cộng sản, chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: học tập chủ nghĩa
Mác-Lênin để thương yêu nhau hơn. Người viết: “Hiểu chủ nghĩa Mác-
Lênin là phải sống có tình nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà không sống
có tình nghĩa, không yêu thương con người thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa
Mác-Lênin được.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế là sự mở rộng những
quan niệm đạo đức nhân đạo, nhân văn của Người ra phạm vi toàn nhân

4
loại vì Người là “người Việt Nam” đồng thời là nhà văn hóa kiệt xuất của
thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng
sản quốc tế.Quan niệm đạo đức về tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng,
thủy chung của Hồ Chí Minh thể hiện trong các quan điểm sau:
Đoàn kết với nhân dân lao dộng các nước vì mục tiêu chung, đấu
tranh giải phóng con người ách áp bức bóc lột.
Đoàn kết quốc tế giữa những người vô sản thế giới vì một mục
tiêu chung “bốn phương vô sản đều là anh em”. Chủ nghĩa yêu nước chan
chính sẻ dẫn đến chủ nghĩa quốc tế trong sáng, thủy chung chống lại mọi
biểu hiện của chủ nghĩa vô danh,vị kỷ, hẹp hòi,kì thị dân tộc. Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã nêu lên những nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới trong
xã hội và chính người đã suốt đời không mệt mỏi tự rèn mình, giáo dục
động viên cán bộ , đảng viên, nhân dân cùng thực hiện động viên cán bộ,
Đảng viên, nhân dân cùng thực hiện. Đó là: “ Nói phải đi đôi với làm, phải
nêu tấm gương vế đạo đức. Xây dựng phải đi đôi với chống, phải tạo
thành phong tròa quần chúng rộng rãi. Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời”.
Nói phải đi đôi với làm trước hết phải là sự nêu gương tốt, sự làm
gương của thế hê đi trước với thế hệ đi sau, của lãnh đạo với nhân viên.
Người yêu cầu cha mẹ phải làm gương cho con cái, anh chị làm gương
cho các em, ông bà làm gương cho con cháu, lãnh đạo làm gương cho cán
bộ, nhân viên. Đảng viên phải làm gương trước quần chúng. Ngừoi nói: “
Trước mặt quần chúng không phải ta cứ viết lên trán chữ Đảng viên là
được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo
đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm chuẩn mực cho người bắt
trước”.
5
Cùng với việc xây dựng đạo đức mới, những phẩm chất tốt đẹp,
nhất thiết phải chống những biểu hiện phi đạo đức, sai trái, xấu xa trái
với những yêu cầu của đạo đức mới đó là “chủ nghĩa cá nhân”.
Xây đi đôi với chống là muốn xây phải chống, chống nhằm mục
đích xây. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hôi thì phải chống chủ nghĩa cá
nhân.
Xây dựng đạo đức mới trước hết phải được tiến hành bằng giáo
dục từ gia đình đến nhà trường,tập thể và xã hội. Những phẩm chất
chung nhất phải được cụ thể hóa sát hợp với các tầng lớp, đối tượng.
Hồ chủ tịch đã cụ thể hóa các phẩm chất đạo đức cơ bản đối với
từng giai cấp, tầng lớp, lứa tuổi và nhóm xã hội. Trong giáo dục vấn đề
quan trong là phải khơi dậy ý thức đạo đức lành mạnhcủa mọi người, để
mọi người nhận thức và tự giác thực hiện được. Trong quá trình đấu tranh
chống lại các tiêu cực lạc hậu trước hết phải phát hiện ra chủ nghĩa cá
nhân sớm để phòng ngừa và ngăn chặn. Để xây và chống cần phải phát
huy vai trò của dư luận xã hội, tạo ra phong trài quần chúng rộng rãi, biểu
dương cái tốt, phê phán cái xấu. Người đã phát đông cuộc thi đua “ba xây,
ba chống” viết sách “ Người tốt, việc tốt” để tuyên truyền về giáo dục
đạo đức và lối sống.
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng địnhđạo đức cách mạng phải trải qua
đấu tranh rèn luyện bền bỉ mới thành. Người viết: “Đạo đức cách mạng
không phải từ trên trời rơi xuống. nó do đấu trnh, rèn luyện bền bỉ hàng
ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài lâu càng sáng,
vàng càng luyện lâu càng trong”.Vì vậy chúng ta phải rèn luyện và tu
dưỡngđạo đức suốt đời. Người dạy: “ Mỗi con người, mỗi dân tộc ngày
hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày6
mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trông
sáng, nếu rơi vào chủ nghĩa cá nhân”.
Trong cuộc chiến chống tham ô,lãng phí,quan liêu ở nước ta hiện
nay quan điểm trên có ý nghĩa vô cùng to lớn.
Thứ nhất nó bồi dưỡng thế giới quan,phương pháp luận của chủ nghĩa
Mac-Le nin,tư tưởng Hồ Chí Minh.Vậy những con người mới trong xã
hội chủ nghĩa phải coi trọng nhiệm vụ trang bị,giáo dục thế giới quan
cách mạng và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mac-Lenin để
nhận thức rõ và hoạt động thực tiễn.
Tiếp đó cần nêu cao tinh thần yêu nước,yêu chủ nghĩa xã hội,có ý
chí vươn lên trong học tập và lao động bảo vệ xã hội chủ nghĩa.Biết giữ
gìn đạo đức,nhân phẩm,lương tâm,danh dự,coi đạo đức cách mạng làm
gốc, đạo đức gắn với tài,trong tài có đạo đức,trong đạo đức có tài.Nâng
cao trí tuệ ,vận dụng đứng đắn tư tưởng để đẩy mạnh sự nghệp đổi mới
đạt hiệu quả cao.Chuẩn mực đạo đức giúp ta biết phát huy mặt tích cực
đề phòng hạn chế,tiêu cực,xây dựng đạo đức mới.
Cuối cùng ta cần lao động chăm chỉ,sáng tạo,có lối sống lành
mạnh văn minh ,cần kiệm,trung thực,nhân nghĩa, đoàn kết .Cần chăm lo
bồi dưỡng thế hệ trẻ,tích cực phòng chống tham ô,tham nhũng.Tự rèn
luyện có vai trò rất quan trọng.Người khẳng định đã là người thì ai cũng
có chỗ hay,chỗ dở,chỗ xấu,chỗ tốt,ai cũng có thiện,có ác trong mình.Vấn
đề là dám nhìn thẳng vào con người mình,thấy rõ cái hay cái tốt,cái thiện
để phát huy và thấy rõ cái dở,cái xấu,cái ác để khắc phục.Tu dưỡng đạo
đức phải được thực hiện trong mọi hoạt động thực tiễn,trong đời tư cũng
như trong sinh hoạt cộng đồng trong mọi mối quan hệ của mình.
7
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản