Đề tài: Phân khúc thị trường laptop

Chia sẻ: Nguyen Thi Thu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
574
lượt xem
165
download

Đề tài: Phân khúc thị trường laptop

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân khúc thị trường là sự phân chia thị trường thành các nhóm khách hàng khác nhau do khác nhau về nhu cầu, tính chất hay hành vi mua để có chính sách marketing - mix thích hợp. Bản chất của phân khúc thị trường là phân chia theo những tiêu thức nhất định về thị trường tổng thể quy mô lớn không đồng nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Phân khúc thị trường laptop

 1. HO TÊN: CHU THI BINH ̣ ̣̀ LƠP: NH1.1 ́
 2. MUC LUC: ̣ ̣ ĐINH NGHIA I. ̣ ̃ PHÂN LOAI II. ̣ PHÂN KHUC THI TRƯỜNG MAY TINH DELL III. ́ ̣ ́ ́ Giơi thiệu về hang Dell 1. ́ ̃ Phân khuc thi trường theo yếu tố đia lý 2. ́ ̣ ̣ Phân khuc thi trường theo yếu tố nhân khẩu  3. ́ ̣ hoc ̣ 4. Phân khuc thi trường theo yếu tố tâm lý ́ ̣ 5. Phân khuc thi trường theo yếu tố hanh vi ́ ̣ ̀
 3. I.ĐINH NGHIA ̣ ̃ Phân khuc thi trường la sự phân chia thi  ́ ̣ ̀ ̣ trương thanh cac nhom khach hang khac  ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ nhau do khac nhau về nhu cầu,tinh chất hay  ́ ́ hanh vi mua để co chinh sach Marketing­mix  ̀ ́ ́ ́ thich hợp. ́ Ban chất cua Phân khuc thi trường chinh  ̉ ̉ ́ ̣ ́ la phân chia theo nhưng tiêu thức nhất đinh  ̀ ̣ thi trường tổng thể quy mô lớn,không đồng  ̣ nhât,muôn hinh muôn ve về nhu cầu thanh  ́ ̀ ̉ ̀ cac nhom(đoan,khuc)nho hơn đồng nhất về  ́ ́ ̣ ́ ̉ nhu câu. ̀
 4. Cac kiểu phân khuc thi  ́ ́ ̣ co thương  thich khac nhau,goi la  tr ể ph̀ ân tan rai rac khắp  ̣ ̀ Sơ thich cua người tiêu dung  ững cum  ̉ ́ Thi trường cung co nh ̣̉ ̃ ̀́ ̣ sở ́ ́ ̉ ́ ́ ́ Tât ca người tiêu dung đều co  ́ ̉ ̀ ́ moi nơi,chưng khuc thi trường tự nhiên. nh ̃ ́ng to người tiêu  ̉́ ̣ ̣ sơ thich đai loai như nhau. ̉́ ̣ ̣ dung co sở thich rất khac  ̀ ́ ́ ́ nhau.  Sơ  ̉ Sơ  Sơ  ̉ ̉ thich  ́ thich  thich  ́ ́ đông ̀ phân  cum  ̣ nhât ́ tan lai ́ ̣
 5. III.Phân khuc thi trường may tinh Dell ́ ̣ ́́ 1.Giơi thiệu về may tinh Dell  ́ ́́  Dell la một hang may tinh  ̀ ̃ ́́ xach tay nổi tiếng va quen  ́ ̀ thuôc với người tiêu dung  ̣ ̀ trên Thê giới,co sức canh  ́ ́ ̣ tranh manh trên thi trường. ̣ ̣ Vơi kinh nghiệm lâu năm va  ́ ̀ chiên lược Marketing tốt  ́ Dell đa xây dựng được một  ̃ hê thống may tinh co  ̣ ́́ ́ nhưng đặc tinh ky thuật  ̃ ́ ̃ theo nhu câu cua khach  ̀ ̉ ́ hang với cac linh kiện va  ̀ ́ ̀ phân mềm co pham vi sử  ̀ ́ ̣ dung tương đối rộng. ̣
 6. Dell đa cho ra đời nhiều san phẩm với nhiều mức gia khac  ̃ ̉ ́ ́ nhau phu hợp với nhu cầu cua moi đối tượng khach hang. ̀ ̉ ̣ ́ ̀
 7. Vd: Ơ nông thôn hầu hết  ̉ 1.Phân khuc thi  dung người dân dung  ́ ̣ ̣ ̀ trương theo yếu tố  nhưng san phẩm gia ca  ̀ ̃ ̉ ́̉ đia ly. vưa phai từ 9 đến 20 triệu  ̣ ́ ̀ ̉ đông,dễ sử dung,phu hợp  ̀ ̣ ̀ vơi mức thu nhập. ́ Phân chia thi trường  ̣ thanh những đơn vi  ̀ ̣ đia ly khac nhau như:  ̣ ́ ́ quôc gia,tinh,thanh  ́ ̉ ̀ Ơ thanh thi hầu hết người  ̉ ̀ ̣ phô hay những đia  ́ ̣ dân co thu nhập cao,công  ban nho hơn.... ́ ̀ ̉ viêc đoi hoi phai sử dung  ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ may co nhiều tinh năng,ho  ́ ́ ́ ̣ cung ưa chuộng về mẫu  ̃ ma kiểu dang ̃ ́
 8. 2.Phân khuc thi trường theo yếu tố nhân khẩu hoc ́ ̣ ̣ ­La phân chia thi trường thanh những nhom  ̀ ̣ ̀ ́ trên cơ sơ những biên nhân khâu hoc như: ̉ ̉ ̣ ́  Giơi tinh ́́  Tuôi tac ̉́  Nghê nghiệp ̀  Thu nhâp... ̣
 9. Vd:Hiên nay nhu cầu sử dung may tinh cua người dân cang nhiều ở  ̣ ̣ ́́ ̉ ̀ hâu hết cac lứa tuổi.Đai đa số la những người đi lam va chiếm số  ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ đông la hoc sinh,sinh viên,nắm bắt được xu thế đo Dell đa cho ra  ̣̀ ́ ̃ đơi nhiều loai may với nhiều kiểu dang va mẫu ma như: ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̃ Sin chu h vi ,gia ông  ên:ưa ̣ ̣  re, may   ́̉ phu ́  nh viê c h  hơp e ̀ ̣ oc  ̣  vơ ̣ tâ p. ́ i  ́ ̣ Ngươi đi lam:may  ̀ ̀ nhiêu tiên ich,phu  ̀ ́ ̀ hơp với công việc. ̣
 10. 3.Phân khuc thị trường theo tâm lý ́ ́́  Lôi sông ́  Nhân cach  Tâng lớp xã hôi ̀ ̣
 11. 4.Phân khuc thi trường theo hanh vi ́ ̣ ̀  Theo kiêu phân khuc nay người mua được chia thanh  ̉ ́ ̀ ̀ nhiêu nhom căn cứ vao trinh độ hiểu biết,thai đô ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣,cach sử dung va phan ứng đối với san phẩm. ́ ̣ ̀ ̉ ̉
 12. CAM ƠN THẦY VA CAC BAN  ́ ̀ ́ ̣ ĐA CHU Y LẮNG NGHE. ̃ ́́

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản